Afgang 2011 Graduation 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgang 2011 Graduation 2011"

Transkript

1 Afgang Graduation

2 Designskolen Kolding Kolding School of Design

3 Designskolen Kolding Kolding School of Design Afgang Graduation

4 Indhold Contents 8 Forord Foreword 68 Institut for Produktdesign Department of Product Design 12 Institut for Kommunikationsdesign Department of Communication Design 70 Industrielt design Industrial Design 14 Grafisk design Graphic Design 72 Hansen, Rasmus Kongsgaard 16 Andersen, Louise 74 Helgason, Torsteinn Laufkvist 18 Bahnsen, Tue Simon 76 Jessen, Johnny 20 Bygebjerg, Steffen 78 Kumar, Jakob 22 Hansen, Anne-Louise 80 Pedersen, Joan 24 Hansen, Ellen Kirstine 82 Undereidet, Marte 26 Lange, Kim 84 Mode Fashion Design 28 Lauritzen, Mette Hjørngaard 86 Andersson, Sandie Elisabeth 30 Sunghye, Park 88 Christensen, Louise Sigvardt 32 Illustration 90 Jørgensen, Rebekka G.J. 34 Andersen, Karina Bækkelund Illustration 92 Lassen, Sophie 36 Andersen, Marie Zeuthen 94 Nielsen, Lisbeth Grosen 38 Henriksen, Nina 96 Parsons, Maria 40 Jensen, Mette Nørtoft 98 Stefánsdóttir, Elisabet Agla 42 Rask, Marlene Støttrup 100 Unnarsdóttir, Sigrún Halla 44 Rasmussen, Signe Baden 102 Tekstil Textile 46 Sørensen, Lene 104 Burr, Angela 48 Interaktionsdesign 106 Ebbesen, Anna Vilhelmine 50 Feder, Karen Interaction Design 108 Espensen, Maiken 52 Hansen, Johanne Aarup 110 Gliemann, Mette 54 Haraldsson, Ólafur 112 Nielsen, Siff Pristed 56 Hove-Madsen, Nis Eik 114 Rasmussen, Gry Futtrup 58 Koraca, Peter 116 Schmidt, Christina Helene 60 Larsen, Kristian Ulrich 118 Winther, Tine Ann 62 Portrætindex Portrait index 120 Portrætindex Portrait index 124 Tak til Thanks to

5 8 9 Forord Hvad kan en designer? Ikke så lidt som det fremgår af dette katalog over Designskolen Koldings kandidater. Se bare på kandidaterne: De blev optaget på grund af et åbenlyst talent. Nu har skolen med hjælp fra mange andre skolet dem i fem år. De har tilegnet sig en række håndværksmæssige færdigheder, lært designteori og mange forskellige designmetoder f.eks. at gennemføre bruger undersøgelser. Og så har de lavet et hav af praktiske projekter både individuelt og i grupper. De fleste har også været i udlandet; enten på uddannelsesophold eller i virksomhedspraktik. Endelig har de alle været i praktik og set, hvad der skal til for at klare sig som designer herunder at det selvfølgelig er nødvendigt at overholde både budgetter og deadlines. Gennem alle årene er de igen og igen blevet bedømt af nationale og internationale designere. Nu er de klar til at komme ud og virke som designere. Deres talent er dyrket og forfinet med hjælp fra dygtige lærere og forskere, men også ved en stor egen indsats ofte til langt ud på natten. Selvfølgelig kan de blive endnu dygtigere, men de er klar! Til at skabe værdi for samfundet, for erhvervslivet og for den offentlige sektor. Grundlæggende kan designere to ting, som næsten ingen andre kan. Designere kan visualisere. De kan skabe konkrete, håndgribelige billeder på det, der ikke er. Designere kan undersøge og inkorporere brugernes behov og begær i udviklingen af produkter, services og systemer. Dette selvfølgelig udover at de kan skabe fantastiske ting og oplevelser. Æstetik og funktionalitet er (stadig) værdier, som hører designfaget til. Jeg skriver stadig, fordi design i dag bidrager med meget andet end formgivning. Efterhånden, som vi får forsket i designprocesserne, kan vi udlede både en tænkning og nogle metoder, som også kan bruges uden for designerens traditionelle arbejdsfelt. Design er således i dag en væsentlig kilde til innovation. Vi taler om designtænkning og om at bruge design strategisk. For få år siden ville man næppe have tænkt på at inddrage design, når man skulle forbedre madsituationen på sygehuse, som et afgangsprojekterne i dette katalog har sat sig for. Men også her har designeren noget at bidrage med, nemlig evnen til at udvikle systematisk og til at tænke ud over det kendte. Vi lever i en tid, hvor der måske i lige så høj grad er behov for at tænke nyt og tænke i helheder end i bare at udvikle nye produkter. Her kan designeren yde et væsentligt bidrag. På Designskolen Koldings vegne ønsker jeg til lykke til både endnu et hold kandidater og til alle jer, som får glæde af vores dygtige, vilde, engagerede, sjove, strategisk tænkende og meget, meget andet designere. Elsebeth Gerner Nielsen Rektor, Designskolen Kolding Foreword What defines a designer? Evidently, judging from this catalogue presenting Class of, the definition comprises a great number of qualifications and competencies. And if you consider who the graduates are, so it should: They were accepted to Kolding School of design based on their obvious talent. Assisted by many others, the school has now trained them for five years. During this time they have acquired a range of craft skills and have become familiar with design theory and various design methods for instance, how to conduct user surveys. They have also completed heaps of practical projects individually and in teams. Most of them have been abroad; either as exchange students or job trainees. Finally, all of them have completed internships and witnessed first-hand what it takes to succeed as a designer including the necessity of keeping budgets and deadlines. Repeatedly, year after year, they have been evaluated by national and international designers. Now, here they are; ready to go out and work as designers. Their talent has been cultivated and refined with the help of talented teachers and researchers but also by great individual efforts often late into the night. Of course, they can become even better, but they re ready! Ready to create value for society, for business and public sectors. Fundamentally, designers are able to do two things that almost nobody else can. Designers are able to visualise; to create concrete, tangible images of what is not. Designers can investigate and include user needs and wants when developing products, services, and systems. Apart from this, they are of course able to create amazing objects and experiences. Aesthetics and functionality are (still) values that are very much part of the design profession. I have added still because today, design contributes with so much more than designing. As we research the design processes we are able to derive thinking as well as methods which are applicable outside the traditional realm of the designer. Thus today, design is a significant driver for innovation. Key concepts are design thinking and using design strategically. A few years ago we would hardly have thought to include design in the improvement of the food situation in hospitals, which one of the graduation projects sets out to. However, here as well, designers can contribute with their ability for systematic development and their talent for thinking outside the box. We live in a time where there may be as much need for innovative and holistic thinking as for developing new products. Designers can contribute considerably to meeting this need. On behalf of Kolding School of Design I want to congratulate Class of as well as all of you who will enjoy our talented, wild, dedicated, funny, strategically thinking and much much more designers. Elsebeth Gerner Nielsen Rector, Kolding School of Design

6 10 11

7 Institut for Kommunikationsdesign Vores ny dimittender er kommunikationsdesignere med brede faglige funderinger men også specifikke faglige specialiseringer indenfor grafik, illustration og interaktion. Med hænderne helt nede i fagets praksis og med fokus på fagets teori og metode bliver den krøllede tanke og den skæve vinkel, som de møder op med første skoledag gennem fem år udfordret, understøttet og udbygget. Med bogstaver, billeder, tegninger, video, animation, lyde, koder, former, objekter, rum, processer og handlinger designer de fremtidens kommunikation. De nye kommunikationsdesignere kan både være fluen på væggen og fluen i din suppe. De tror på historiefortællingens kraft og hverdagens magi og de er eksperter i at omsætte disse til både analoge, digitale, sanselige og rumlige oplevelser, hvor funktionalitet og æstetik på fornemste vis forenes. De ved, at de i samspil med andre fag skal designe kommunikation mellem og til mennesker i både lokale og globale sammenhænge og de tager derfor det sociale, etiske, moralske og medmenneskelige ansvar alvorligt. Vi er derfor meget stolte af at præsentere disse nye talenter. Department of Communication Design Our recent graduates are communication designers who have a broad grounding in the design discipline but who also possess specific professional specialisations within the fields of graphic design, illustration, and interaction design. They have been getting their hands dirty in the practical aspects of design and have immersed themselves in the theory and method of the discipline. As a result the odd, elusive thought and the oblique angle they brought with them on the first day of school have been challenged, sustained and elaborated throughout their five years at Kolding School of Design. They are the designers of communication for the future applying letters, images, drawings, video, animation, sounds, codes, shapes, objects, space, processes, and action. The new communication designers can be the fly on the wall or the fly in your soup. They believe in the power of storytelling and the magic to be found in everyday life, and they are experts at transforming these into analogue, digital, sensory and spatial experiences, where functionality and aesthetics merge in the most exquisite manner. They are aware that they are tasked with designing communication between and to people locally and globally, in collaboration with other disciplines, and they take their social, ethical, moral and human responsibility seriously. We are very proud to present these new talents

8 Grafisk design Her designes den komplekse information. Her skabes de nødvendige sammenhænge og her fortælles den gode historie, så den bemærkes, forstås og huskes. Her designes både materielle som immaterielle berøringspunkter mellem brugeren og formidleren, og der arbejdes både teoretisk og praktisk med udvikling, planlægning og produktion af kommunikationen. Det udmønter sig f.eks. i publikationer, identitetsdesign, layout, branding, servicedesign, film, animation og skriftdesign. Graphic Design This subdivision of communication design designs complex information. We create the required contexts, and we tell the good story in such a way that it will be noticed, absorbed and remembered. We design material as well as immaterial points of contact between the user and the communicator, and we focus on development, planning and production of communication, both theoretically and practically. The output of our effort includes publications, identity design, layout, branding, service design, movies, animation, and script design. Andersen, Louise Bahnsen, Tue Simon Bygebjerg, Steffen Hansen, Anne-Louise Hansen, Ellen Kirstine Lange, Kim Lauritzen, Mette Hjørngaard Sunghye, Park 14 15

9 Louise Havlund Andersen Portræt side 62 1 da 6. sem. projekt: Illustrationskursus med Iben Kofoed, Kursus bestående af mange små opgaver heriblandt til LP, avis, miljø og fiktive tekster. Illustration med kul, kridt, oliepasteller og tusch. 2 da 6. sem. cover tekst CD-cover til Glenn Goulds elektroniske variationer over Bach-tema. Fokus på grafisk layout og tekst. 1 3 da 7. sem praktik: Dobbeltsengsstue kontra enmandsstue. Løsning: Ombygning og opdeling af opholdsstue samt åbning til beskyttet havegård Designskolen Kolding, kandidat, Grafisk Design Kunstakademiets Arkitektskole, metodeforløb v. Merete Ahnfeldt-Mollerup Bachelor i grafisk design: wayfinding ved hjælp af farver for demente Københavns Universitet, Nordisk Filologi/dansk Københavns Tekniske Skole, Film & tv Krabbesholm Højskole Greve Gymnasium Forskningspraktik hos Professor Hilary Dalke, Design Research Centre, Kingston University London PaRIS, praktik på Odense Hospital, ansvarlig for patienternes fysiske navigationsværktøjer Bosch & Fjord, assistent på administrative og grafiske projekter ArchiMed, praktikophold, selvstændigt projekt på Frederiksberg Hospital Junior Club Grauen, kreativ assistent for socialt belastede børn i alderen år Liberté, praktikophold, grafisk assistent Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design The Royal Danish Academy of Fine Arts: School of Architecture, Methodology class by Merete Ahnfeldt-Mollerup Bachelor s Degree in Graphic Design. Project: Wayfinding by Means of Colour for People with Dementia University of Copenhagen, Department of Scandinavian Studies and Linguistics Danish Copenhagen Technical College, Films & Television Krabbesholm Greve Upper Secondary School Research internship with Professor Hilary Dalke, Design Research Centre, Kingston University, London PaRIS, internship at Odense Hospital, in charge of the physical navigation tools of the patients Bosch & Fjord, administrative and graphic projects assistant ArchiMed, internship, individual project: The double ward at Frederiksberg Hospital Junior Club Grauen, creative assistant for socially disadvantaged year-olds Liberté, graphic assistant trainee 4 da Bachelor: Farveorientering for demente på Dreyershus Plejecenter, Kolding. Kategorisering via farver i rum og skiltning. 5 da 3.sem. projekt: Uddrag fra illustreret novelle uden tekst. Baseret på grundformerne trekant, firkant og cirkel. 1 eng Sixth-Semester Project: Illustration course with Iben Kofoed, : Course consisting of various minor assignments for an LP, a newspaper, the environment, fiction, etc. Illustrations in coal, crayon, pastel, and felt tips. 2 eng Sixth-Semester Cover Text: CD cover for Glenn Gould s electronic Bach variations. Focus on graphic layout and text. 3 eng Seventh-Semester Internship: Focus: Double hospital bed room versus single hospital bed room Solution: Rebuilding and partitioning of living room and establishing access to protected garden area. 4 eng Bachelor Project: Colour orientation for demented patients at Dreyershus Care Centre, Kolding. Categorisation via room colours and signposting. 5 eng Third-Semester Project: Excerpt from an illustrated short story without text. Based on the basic shapes of the triangle, the square, and the circle Nordisk Film, produktionsassistent 2004 Nordisk Film, production assistant Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

10 Tue Simon Bahnsen Portræt side 62 1a-b da Bachelor Projekt a. Data 09 med 4 forskellige snit. Skriften er beregnet til at skulle fungere som display skrift, med referencer til science fiction og retro fremtids æstetik. b. Her fungere Data 09 Som logotype på en synthesizer, Synthesizeren er bygget af Nis Eik Hove. 1a 1b 2a-c da Afgang a. skitser til font. b. Rentegning i Fontlab. c. Prøveprint med notater Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Udveksling til Elisava Escola Superior de Disseny Byhøjskolen, Aarhus 2004 Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Elisava Escola Superior de Disseny, exchange programme Byhøjskolen, Aarhus 1a-b eng Bachelor Project a. Data 90 with four different cuts. The font is created as a display font and contains references to science fiction and retro future aesthetics b. Here, Data 90 works as a synthesizer logo type. The synthesizer is built by Nis Eik Hove. 2a-c eng Graduation Project a. Sketches for font. b. Artwork finishing in Fontlab. c. Test print with notes. e-types, praktik e-types, internship Rune Brink, praktik Rune Brink, internship - Freelance for VISION (politisk avis) - VISION (political newspaper), freelance Gæstelærer på Den Skandinaviske Designhøjskole, Grafisk Design The Scandinavian Design College, Graphic Design, guest teacher 2a 2b 2c Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

11 Steffen Bygebjerg bygebjerg.net Portræt side 62 1 da Typo3 Semesteropgave på Designskolen Kolding om typografi og grundlæggende typografi-regler. Opgaven bestod i at beskrive de forskellige regler og dernæst illustrere dem i en bog. 2 da I Don t Care Visuel identitet og cover for musikeren Birk Storm. Lavet i samarbejde med Niels Fyrst. Foto: Mads Jensen. 1 3 da The Electric Car Project Publikation om elbilen og tilhørende services for Designskolen Kolding i samarbejde med DONG Energy. Lavet i samarbejde med Tue Bahnsen Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Skolen for Visuel Kommunikation, Haderslev Krabbesholm Højskole Amtsgymnasiet in Hadsten Praktikophold hos Thank You Praktikophold hos Rasmus Koch Studio Praktikophold, Rasmus Koch Studio Krabbesholm Højskole, undervisning og afvikling af diverse workshops Andet Har samarbejdet med bl.a.: Troels Abrahamsen, Birk Storm, King s Light Infantry, Vuf Empire, Playground Records, Designskolen Kolding, Nimbus Film, Vault Attack, Veto, Tabu, Kitty Wu, Analogik, Trentemøller and F.U.K.T. Nomineret til Årets Video for Your Are a Knife af VETO Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design The School for Visual Communication, Haderslev Krabbesholm Hadsten Upper Secondary School Thank You, internship Rasmus Koch Studio, internship Rasmus Koch Studio, internship Krabbesholm, teacher and workshop organiser Other Worked with: Troels Abrahamsen, Birk Storm, King s Light Infantry, Vuf Empire, Playground Records, Kolding School of Design, Nimbus Film, Vault Attack, Veto, Tabu, Kitty Wu, Analogik, Trentemøller, F.U.K.T., among others Nominated Video of the Year for You Are a Knife by VETO 4 da End Scene Bachelor-opgave,. Video produceret til sangen End Scene fra Troels Abrahamsens album WHT fra. 5 da Visuel identitet til filmen The Escape to Hollywood i form af titelsekvens, plakat og rulletekster. 1 eng Typo3 Semester assignment at Kolding School of Design on typography and basic typographic rules. The task was to write about the different rules and then illustrate them in a book. 2 eng I Don t Care Visual identity and cover for the Danish musician Birk Storm. Made in association with Niels Fyrst. Photography by Mads Jensen. 3 eng The Electric Car Project Publication about different services connected to the electric car made for Kolding School of Design in collaboration with DONG. Made in association with Tue Bahnsen. 4 eng End Scene Bachelor project,. A video for the song End Scene taken from Troels Abrahamsen s album WHT from Blandt vinderne i konkurrence Idéen om en stol afholdt af Krabbesholm Højskole. Stolen blev bl.a. udstillet på Salon del Mobile i Milano 2006 Among the winners of the competition The Idea of a Chair organised by Krabbesholm. The winning chair was displayed at Salon del Mobile in Milan, among other places 5 eng Visuel identitet til filmen The Escape to Hollywood i form af titelsekvens, plakat og rulletekster Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

12 Anne Louise Hansen Portræt side 62 1a-b da Logodesign Design af logo, produktinformationskort og tags til møbelserie af designer Yukari Hotta i forbindelse med møbeludstilling. 2a-b da Helte Design af skateboards og stickers til butikken Streetmachine med udgangspunkt i skaternes personlige helte. 1a 2a 1a-b eng Logo Design Logo design, product information, and tags for furniture line by designer Yukari Hotta in connection with furniture exhibition. 1b - Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Srishti School of Design, Art and Technology India, Udvekslingsstudent, udviklede legetøj, udstillet på Toy Lab Exhibition, Indien Københavns Teknisk Skole, kursus i webintegration - Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Srishti School of Design, Art and Technology India, exchange student, development of toys exhibited at Toy Lab Exhibition, India Copenhagen Technical College, course in web integration 2a-b eng Heroes A pro-board series for the skate shop Streetmachine, Copenhagen, inspired by the skaters personal heroes. - Kommunikationsmedarbejder ved Verdens Skove - Forests of the World, communicator Femmes Regionales, København, praktik Femmes Regionales, Copenhagen, internship Andet Other Jatun Sacha Biological Reseach Station, Ecuado, researchtur Jatun Sacha Biological Research Station, Ecuador, research trip 2b Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

13 Ellen Kirstine Hansen ellen-kirstine.dk Portræt side 62 1a b da STREG? STREG? er en grafisk digtsamling, der både kan betragtes som ét langt forløb og som enkeltstående opslag. Digtene er skrevet af forfatterne Kenneth Krabat, Bo Lille, Egon Clausen, Brian P. Ørnbøl og Mogens Bynkou Nielsen, der alle fik ordet «STREG?» at skrive ud fra. Formålet var udvikle et udtryk, der meddigtede i forhold til de skrevne tekster og derved skabe en større oplevelse for beskueren. 1a 2 da Bach CD-cover lavet til Glenn Gould - The Goldberg Variations Designskolen Kolding, kandidat i grafisk design Designskolen Kolding, bachelor i grafisk design Skolen For Billedkunst, Århus Designteknolog, TEKO Herning, 1 år Beklædningshåndværker grunduddannelse, TEKO Århus HF, Gedved Statsseminarium Ineo designlab Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Kolding School of Design, Bachelor s Degree in Graphic Design The School for Art and Design, Aarhus TEKO Herning, Design Technologist, 1 year TEKO Aarhus, basic training programme, clothing artisan Gedved Teachers College, Higher Preparatory Examination Course Ineo Designlab 3a b da Formstudier af lys, flader og kontraster Formeksperimenter med udgangspunkt i fænomenerne lysflader og kontraster. 1 a b eng LINE? LINE? is a graphic collection of poems which can be appreciated either together or individually. The poems are by Kenneth Krabat, Bo Lille, Egon Clausen, Brian P. Ørnbøl, and Mogens Bynkou Nielsen, and all of the writers were given the word LINE? to write from. The purpose was to develop an expression that would add to the written texts and thus create a bigger experience for the spectator. 2 eng Bach CD cover for Glenn Gould - The Goldberg Variations. 3 a b eng Form Studies of Light, Surfaces, and Contrasts Form experiments based on light surfaces and contrasts. 2 1b 3a 3b Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

14 Kim Lange manofgold.com linkedin.com/in/hellokimlange Portræt side 62 1 da Eyes On Hands On Kunstbog for kunstneren Jette Gejl. Bogen indeholder 11 forskellige kunstværker, lavet hos Oddfishlein. 2 da Spleen United Sunset to Sunset titlen på elektro-rock bandet Spleen Uniteds nyeste single, lavet hos hello monday. 1 3 da Talking numbers Business Aarhus er en del af Aarhus Kommune. Tal er en fundamental del af bogens kommunikative form men bogen er mere end det, lavet hos hello monday Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design University of Sydney, udvekslingsstudent Aarhus Erhvervsakademi, multimedie-design Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design University of Sydney, exchange student Business Academy Aarhus, multimedia design 4 da SMAK Architects Virksomhedsidentitet på hjemmeside for nye arkitekter. 5 da Afgang 09 Visuel identitet til Designskolen Koldings afgængere 1 eng Eyes On Hands On Art book for Danish artist Jette Gejl. The book contains 11 different art pieces, made at Oddfischlein Man of Gold, art director og grafisk designer Hello Monday, praktik, grafisk designer - - Oddfischlein, praktik, grafisk designer Smidstrup, webdesigner 2006 Andet Creative Circle, Talking Numbers (Shortlisted) Man of Gold, art director and graphic designer Hello Monday, internship graphic designer Oddfischlein, internship graphic designer Smidstrup, web designer Other Creative Circle, Talking Numbers (Shortlisted) 2 eng Spleen United Sunset to Sunset the title of electro-rock band Spleen United s latest single, made at hello monday. 3 eng Talking Numbers Business Aarhus is a part of Aarhus Municipality. Numbers is an essential part of the book s communicative contact form; however, the book contains something more than that, made at hello monday. 2 3 Creative Circle, Sunset to Sunset (Shortlisted) FWA site of the Day, Sunset to Sunset Spyline, Sunset to Sunset Irie site of the Day, Sunset to Sunset Designcharts # 6, Sunset to Sunset Creative Circle, Sunset to Sunset (Shortlisted) FWA site of the Day, Sunset to Sunset Spyline, Sunset to Sunset Irie site of the Day, Sunset to Sunset Designcharts # 6, Sunset to Sunset 4 eng SMAK Architects Corporate identity website for upcoming architects 5 eng Class of 09 Visual identity for the Kolding School of Design Class of. 4 Bogforum, andenplads i plakatkonkurrence Bogforum, andenplads i plakatkonkurrence Bogforum Book Fare, runner-up in poster competition Bogforum Book Fare, runner-up in poster competition Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

15 Mette Hjørngaard Lauritzen mettelauritz.wordpress.com Portræt side 62 1 da Daro Doll LP cover til den elektroniske musiker Daro Doll 2 da White (afgangsprojekt) Look book til modedesigner Beate Godager. 1 3 da Projekt Søvn Undervisningsbøger om søvn i forbindelse med oplysningskampagne for unge. 4 da Silhout Hangtags til modekollektion Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Designskolen Kolding, bachelor, interaktionsdesign Roskilde Universitet, humanistisk international basisstudie Den Skandinaviske Designhøjskole, visuel kommunikation Københavns Tekniske Skole, grafisk design og tegnekurser Matematisk Student, Tønder Gymnasium Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Kolding School of Design, Bachelor s Degree in Interaction Design Roskilde University, humanistic international basic programme The Scandinavian Design College, visual communication Copenhagen Technical College, courses in graphic design and drawing 1 eng Daro Doll LP cover for electronic musician Daro Doll. 2 eng White (graduation project) Look book for fashion designer Beate Godager. 3 eng Project Sleep Teaching resources relating to sleep created for an information campaign for youths. 4 eng Silhouette Hang tags for fashion collection Tønder Upper Secondary School Freelance grafisk designer Freelance graphic designer Praktik, Bottega Areté Bottega Areté, internship Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

16 Sunghye Park sunghyepark.com Portræt side 62 1 da The origins of letterform 2 da Everyday metaphors 1 3 da Content is form is word is image is content, from Guy Rombouts new alphabet, azart 4 da Form as letter as form (letterform from Bauhaus) 1 eng The origins of letterform 2 eng Everyday metaphors 2000 Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Sookmyung Women s University, Bachelor of Fine Art, Seoul 2000 Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Sookmyung Women s University, Bachelor of Fine Art, Department of Visual Communication Design, Seoul 3 eng Content is form is word is image is content, from Guy Rombouts new alphabet, azart 4 eng Form as letter as form (letterform from Bauhaus) - About Blank, Helsinki, København, Seoul, Tokyo, designer - About Blank, Product brand, Helsinki, Copenhagen, Seoul, Tokyo, designer Sookmyung Women s University, Seoul, gæsteforelæser Rasmus Koch Studio, Graphic design studio, København, praktikophold Sookmyung Women s University, Visual Communi cation Design, Seoul, guest lecturer Rasmus Koch Studio, graphic design studio, Copenhagen, internship BILI, strategisk designbureau, Seoul, stifter og grafisk designer BILI, Strategic brand & design agency, Seoul, founder & graphic designer Designfocus, strategisk designbureau, Seoul, senior designer Designfocus, Strategic brand & design agency, Seoul, senior designer JetAudio, Inc., multimedie-virksomhed, Irvine, USA, grafisk designer Designfocus, strategisk designbureau, Seoul, juniordesigner Cowon, Inc., multimedie-leverandør, Seoul, grafisk designer JetAudio, Inc., multimedia company, Irvine, USA, graphic designer Designfocus, Strategic brand & design agency, Seoul, Korea, junior designer Cowon Inc., Multimedia provider, Seoul, graphic designer Samsung, Semiconductor, Seoul, freelancedesigner på udvikling af webbaserede ledelsesværktøjer KMTV, Korea music broad casting, Seoul, praktikophold Samsung, semiconductor, Seoul, Korea, freelance designer for web management tool for executive officers KMTV (Korea music broadcasting), Seoul, designer trainee Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

17 Illustration Her designes den særlige historie gennem det personlige billedsprog, den inddragende historiefortælling, den gribende formidling og den levende streg. Via tegninger i bøger, animationer på Internettet, mønstre på væggene, fotos i gadebilledet, spil på mobilen eller film i biografen belyses historien eller handlingen og får den ekstra dimension og toning, som gør budskabet vedkommende og betydningsfuld. Nysgerrigheden pirres og associationer føjer ekstra lag til forståelsen og oplevelsen. Illustration This sub-discipline designs the unique story by means of the personal imagery, the inclusive storytelling, the touching presentation, and the vibrant stroke. The story or the plot is illustrated through drawings in books, animations on the Internet, patterns on the walls, photos displayed in the street scene, games on the mobile phone, or films in the cinema, and they acquire that additional dimension and perspective which makes the message relevant and meaningful. People s curiosity is roused, and associations enhance their comprehension and experience. Andersen, Karina Bækkelund Andersen, Marie Zeuthen Henriksen, Nina Jensen, Mette Nørtoft Rask, Marlene Støttrup Rasmussen, Signe Baden Sørensen, Lene 32 33

18 Karina Bækkelund Andersen karinabaekkelund.dk Portræt side 62 1 da Bog, Ni gode grunde til at elske elbilen Illustrationer som illustrerer fordelene ved elbilen på en anderledes og emotionel måde. Bogen er lavet i samarbejde med etrans projektet. 2 da Masterprojekt, Tatovering Redesign af vestlige tatoveringssymboler, som kan markere de episoder, man som voksen kan gennemgå. Inspirationen er hentet i Polynesisk stammetatovering Designskolen Kolding, illustration Skolen For Billedkunst Kunst og Design, Aarhus Kunst og Billedværksted, Horsens Højere Handelseksamen, Horsens Handelsskole Kolding School of Design, Master s Degree in Illustration The School for Visual Art, Art & Design, Aarhus Art and Visual Art Workshop, Horsens Horsens Business School, Higher Commercial Examination 3a-b da Bachelor, bog: Rejsen En fortælling til udviklingshæmmede. Om at rejse og de følelser og oplevelser forbundet hermed. Lavet i samarbejde med Kunstskolen Snurretoppen i Horsens, som er en kunstskole for udviklingshæmmede. 1 eng Publication, : Nine great reasons for loving the electric car. Illustrations with a different and an emotional approach to showing the advantages of the electric car. The book was created in collaboration with the etrans project. - Illustrationer til Højkant, Aarhus - Illustrations for Højkant, Aarhus 2 eng Graduation project, Tattoo. Redesign of Western tattoo symbolism marking various phases of life. Inspired by Polynese tribal tattoos Praktikant hos etrans, Kolding. Illustrationer til publikationen Ni gode grunde til at elske elbilen Salgsassistent-uddannelse, Panduro Hobby, Aarhus etrans, internship, Kolding. Illustrations for Nine great reasons for loving the electric car Sales assistant training, Panduro Hobby, Aarhus 3a-b eng Bachelor, publication: The Trip. A story for the mentally challenged about travel and the emotions and experiences linked to travelling. Made in collaboration with Art School Snurretoppen in Horsens; an art school for the mentally challenged. 3a 3b Institut for Kommunikationsdesign Illustration Department of Communication Design Illustration

19 Marie Zeuthen Andersen mariezeuthen.dk Portræt side 62 1 da Abepostkort 2 da Bachelorprojekt Plakat til bogen Everything is Illuminated af Jonathan Safran Foer. Plakaten viser alle bogens personer da Tiger Illustration lavet ud fra den kinesiske fabel Abe med gult hår spiser tigerens hjerne. 4 da Afgangsprojekt Helt ude i skoven En bog med titlen Rejsen til.... Bogen indeholder tegne- og byggeopgaver til børn på 5-8 år. Rammen for bogen er en rejse rundt på en fantasi-ø Designskolen Kolding, grafisk design og illustration Danmarks Designskole, grafisk design og illustration Krabbesholm Højskole, kunstlinje og grafisk design Holstebro Gymnasium, sproglig student Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design and Illustration The Danish Design School, Graphic Design and Illustration Krabbesholm, art and graphic design Holstebro Upper Secondary School 1 eng Monkey Post Card 2 eng Bachelor Project Poster for the book Everything is Illuminated by Jonathan Safran Foer. The poster displays all the characters of the book. 3 eng Tiger Illustration based on the Chinese fable Monkey with yellow hair eats the tiger s brain. - - Formidler, børnekulturhuset Nicolai for Børn Kolding Illustrator på bøgerne Musen siger muh af Lotte Salling og At tænke stort af Tobias Lau, København Illustrator, Frilandsmuseet Hjerl Hede Illustrationer til den indiske fabel Hvordan haren slap ud af faren, Shane Brox som vejleder Underviser på holdet Next Step i grafisk design og illustration, Borups Højskole, København - - Nicolai Cultural Complex, organiser of children s workshops, Kolding Book illustrator Musen siger muh by Lotte Salling and At tænke stort by Tobias Lau, Copenhagen Illustrator, Open Air Museum Hjerl Hede Illustrations for the Indian fable How the hare managed to escape peril Supervised by Shane Brox 4 eng Graduation Project Far Fetched A book entitled The trip to.... The book contains drawing and construction assignments for children aged 5-8. The frame story is a trip around an imaginary island. 4 - Praktikant, Lower East, København Praktikant, Bosch & Fjord, København Frivillig grafisk designer og pr-medarbejder, Nicolai biograf, Kolding Borup Folk School, graphic design and illustration teacher at the course Next Step, Copenhagen Lower East, internship, Copenhagen Bosch & Fjord, internship, Copenhagen - Butiksmedarbejder, designbutikken Huset Holte, Kolding - Nicolai Cinema, volunteer graphic designer and press officer, Kolding Frivillig formidlerassistent, Nicolai for børn, Kolding - Design shop Huset Holte, shop assistant, Kolding Nicolai Cultural Complex, organiser of children s workshops, volunteer, Kolding Institut for Kommunikationsdesign Illustration Department of Communication Design Illustration

20 Nina Henriksen ninahenrik.dk Portræt side 62 1 da Das Mädchen das einen neuen Kopf bekam Tegneserie lavet til projektet Frozen Charly. Forefindes i den tyske bogudgivelse af samme navn da Bitter Branches Visuel fortolkning af PJ Harveys musiske univers med udgangspunkt i sangen Bitter Branches fra pladen Let England Shake, 3 da Sirroco Håndtrykt illustration til Anaís Nins novelle Sirocco.. 4 da Hvordan man får fat på et ræveskind Illustration til Jens Peter Madsens digitale fortælling Hvordan man får fat på et ræveskind Designskolen Kolding, kandidat, illustration Udveksling på HAW Hamburg, Falkultät DMI Department Design Fyns HF-kursus Holbæk Kunstskole Kolding School of Design, Master s Degree in Illustration HAW Hamburg, Falkultät DMI Department Design, exchange student Funen Higher Preparatory Examination Course Holbæk Art School 5 da De små fugle Håndtrykt illustration til Anaís Nins novelle De Små Fugle.. 1 eng Das Mädchen das einen neuen Kopf bekam Cartoon for the project Frozen Charly and part of the German publication with the same title Logo og andet visuelt arbejde for butikken Kanalje Coverdesign m.m. for bandet King s Light Infantry Grafisk arbejde for forlaget Alrune Praktikophold hos Lilian Brøgger Studio Logo and other visual work for Shop Kanalje Cover design etc. for the band King s Light Infantry Graphic work for the publishing house Alrune Lilian Brøgger Studio, internship 2 eng Bitter Branches Visual interpretation of PJ Harvey s musical universe based on the song Bitter Branches from the album Let England Shake,. 3 eng Sirroco Hand printed illustration for Anaís Nin s short story Sirocco Praktikophold hos skulptør Erling Tingkær Andet 2001 Sculptor Erling Tingkær, internship Other 4 eng How To Get Hold of a Fox Hide Illustration for Jens Peter Madsen s digital narration How to get hold of a fox hide.. Tegneserie og animation bragt i den tyske bogudgivelse Frozen Charly Cartoon and animation for the German book Frozen Charly 5 eng The Small Birds Håndtrykt illustration til anaís nins novelle de små fugle Institut for Kommunikationsdesign Illustration Department of Communication Design Illustration

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Hej, jeg hedder Sune Gamst, og jeg søger nye digitale legekammerater (læs: et job)

Hej, jeg hedder Sune Gamst, og jeg søger nye digitale legekammerater (læs: et job) Hej, jeg hedder Sune Gamst, og jeg søger nye digitale legekammerater (læs: et job) Sunes top 5-kvaliteter, du kan få glæde af: God til at forstå kunders behov og omsætte til digitale koncepter Stærk digital

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Page 1/7 Årets hjemmeopgave har begrebet FAMILIE som tema Med temaet familie som udgangspunkt skal du udarbejde et bud på en designløsning. Om løsningen går i retning af et objekt,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt!

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! About Designit Born 1991, in Denmark, raised internationally 10 offices, 250+ Designits, 25+ nationalities Creative zoo designers, human factor,

Læs mere

Camilla Lind. Curriculum vitae

Camilla Lind. Curriculum vitae Camilla Lind Curriculum vitae PROFIL Camilla Lind Sørensen Fennen 19, 9490 Pandrup [9000 Aalborg til maj] Født. 31.08.1989 Tlf.: 40 89 35 85 designbylind@gmail.com De dyrebare afsløringer ERFARING Sonsor

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

www.tomasbjornsson.dk

www.tomasbjornsson.dk CURRICULUM VITÆ mobil e-mail web 2005-2007 Illustrator/grafi sk designer 4087 6114 tb@tomasbjornsson.dk, blog.tomasbjornsson.dk Rådmand Steins Allé 9, 3. th. 2000 Frederiksberg Uddannelse Cand.mag i visuel

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G PRODUCT SHEET BASIC NO. 1 SWEET LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE NO. 3 RED LIQUORICE NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE A CHOCOLATE COATED LIQUORICE B PASSION CHOC COATED

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK The BRAND LOGO Guidelines 2014 WWW.MARCWIN.DK Indhold: Intro Nøgleord Mission Vision Logodesign Logo anvendelse Farveskema Kontakt Dato: Oktober, 2014 WWW.MARCWIN.DK.COM.EU 1.0 INTRO WWW.MARCWIN.DK.COM.EU

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Fra Design til Funktionel prototype

Fra Design til Funktionel prototype Fra Design til Funktionel prototype Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@daimi.au.dk Friday, February 11, 2011

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere