Afgang 2011 Graduation 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgang 2011 Graduation 2011"

Transkript

1 Afgang Graduation

2 Designskolen Kolding Kolding School of Design

3 Designskolen Kolding Kolding School of Design Afgang Graduation

4 Indhold Contents 8 Forord Foreword 68 Institut for Produktdesign Department of Product Design 12 Institut for Kommunikationsdesign Department of Communication Design 70 Industrielt design Industrial Design 14 Grafisk design Graphic Design 72 Hansen, Rasmus Kongsgaard 16 Andersen, Louise 74 Helgason, Torsteinn Laufkvist 18 Bahnsen, Tue Simon 76 Jessen, Johnny 20 Bygebjerg, Steffen 78 Kumar, Jakob 22 Hansen, Anne-Louise 80 Pedersen, Joan 24 Hansen, Ellen Kirstine 82 Undereidet, Marte 26 Lange, Kim 84 Mode Fashion Design 28 Lauritzen, Mette Hjørngaard 86 Andersson, Sandie Elisabeth 30 Sunghye, Park 88 Christensen, Louise Sigvardt 32 Illustration 90 Jørgensen, Rebekka G.J. 34 Andersen, Karina Bækkelund Illustration 92 Lassen, Sophie 36 Andersen, Marie Zeuthen 94 Nielsen, Lisbeth Grosen 38 Henriksen, Nina 96 Parsons, Maria 40 Jensen, Mette Nørtoft 98 Stefánsdóttir, Elisabet Agla 42 Rask, Marlene Støttrup 100 Unnarsdóttir, Sigrún Halla 44 Rasmussen, Signe Baden 102 Tekstil Textile 46 Sørensen, Lene 104 Burr, Angela 48 Interaktionsdesign 106 Ebbesen, Anna Vilhelmine 50 Feder, Karen Interaction Design 108 Espensen, Maiken 52 Hansen, Johanne Aarup 110 Gliemann, Mette 54 Haraldsson, Ólafur 112 Nielsen, Siff Pristed 56 Hove-Madsen, Nis Eik 114 Rasmussen, Gry Futtrup 58 Koraca, Peter 116 Schmidt, Christina Helene 60 Larsen, Kristian Ulrich 118 Winther, Tine Ann 62 Portrætindex Portrait index 120 Portrætindex Portrait index 124 Tak til Thanks to

5 8 9 Forord Hvad kan en designer? Ikke så lidt som det fremgår af dette katalog over Designskolen Koldings kandidater. Se bare på kandidaterne: De blev optaget på grund af et åbenlyst talent. Nu har skolen med hjælp fra mange andre skolet dem i fem år. De har tilegnet sig en række håndværksmæssige færdigheder, lært designteori og mange forskellige designmetoder f.eks. at gennemføre bruger undersøgelser. Og så har de lavet et hav af praktiske projekter både individuelt og i grupper. De fleste har også været i udlandet; enten på uddannelsesophold eller i virksomhedspraktik. Endelig har de alle været i praktik og set, hvad der skal til for at klare sig som designer herunder at det selvfølgelig er nødvendigt at overholde både budgetter og deadlines. Gennem alle årene er de igen og igen blevet bedømt af nationale og internationale designere. Nu er de klar til at komme ud og virke som designere. Deres talent er dyrket og forfinet med hjælp fra dygtige lærere og forskere, men også ved en stor egen indsats ofte til langt ud på natten. Selvfølgelig kan de blive endnu dygtigere, men de er klar! Til at skabe værdi for samfundet, for erhvervslivet og for den offentlige sektor. Grundlæggende kan designere to ting, som næsten ingen andre kan. Designere kan visualisere. De kan skabe konkrete, håndgribelige billeder på det, der ikke er. Designere kan undersøge og inkorporere brugernes behov og begær i udviklingen af produkter, services og systemer. Dette selvfølgelig udover at de kan skabe fantastiske ting og oplevelser. Æstetik og funktionalitet er (stadig) værdier, som hører designfaget til. Jeg skriver stadig, fordi design i dag bidrager med meget andet end formgivning. Efterhånden, som vi får forsket i designprocesserne, kan vi udlede både en tænkning og nogle metoder, som også kan bruges uden for designerens traditionelle arbejdsfelt. Design er således i dag en væsentlig kilde til innovation. Vi taler om designtænkning og om at bruge design strategisk. For få år siden ville man næppe have tænkt på at inddrage design, når man skulle forbedre madsituationen på sygehuse, som et afgangsprojekterne i dette katalog har sat sig for. Men også her har designeren noget at bidrage med, nemlig evnen til at udvikle systematisk og til at tænke ud over det kendte. Vi lever i en tid, hvor der måske i lige så høj grad er behov for at tænke nyt og tænke i helheder end i bare at udvikle nye produkter. Her kan designeren yde et væsentligt bidrag. På Designskolen Koldings vegne ønsker jeg til lykke til både endnu et hold kandidater og til alle jer, som får glæde af vores dygtige, vilde, engagerede, sjove, strategisk tænkende og meget, meget andet designere. Elsebeth Gerner Nielsen Rektor, Designskolen Kolding Foreword What defines a designer? Evidently, judging from this catalogue presenting Class of, the definition comprises a great number of qualifications and competencies. And if you consider who the graduates are, so it should: They were accepted to Kolding School of design based on their obvious talent. Assisted by many others, the school has now trained them for five years. During this time they have acquired a range of craft skills and have become familiar with design theory and various design methods for instance, how to conduct user surveys. They have also completed heaps of practical projects individually and in teams. Most of them have been abroad; either as exchange students or job trainees. Finally, all of them have completed internships and witnessed first-hand what it takes to succeed as a designer including the necessity of keeping budgets and deadlines. Repeatedly, year after year, they have been evaluated by national and international designers. Now, here they are; ready to go out and work as designers. Their talent has been cultivated and refined with the help of talented teachers and researchers but also by great individual efforts often late into the night. Of course, they can become even better, but they re ready! Ready to create value for society, for business and public sectors. Fundamentally, designers are able to do two things that almost nobody else can. Designers are able to visualise; to create concrete, tangible images of what is not. Designers can investigate and include user needs and wants when developing products, services, and systems. Apart from this, they are of course able to create amazing objects and experiences. Aesthetics and functionality are (still) values that are very much part of the design profession. I have added still because today, design contributes with so much more than designing. As we research the design processes we are able to derive thinking as well as methods which are applicable outside the traditional realm of the designer. Thus today, design is a significant driver for innovation. Key concepts are design thinking and using design strategically. A few years ago we would hardly have thought to include design in the improvement of the food situation in hospitals, which one of the graduation projects sets out to. However, here as well, designers can contribute with their ability for systematic development and their talent for thinking outside the box. We live in a time where there may be as much need for innovative and holistic thinking as for developing new products. Designers can contribute considerably to meeting this need. On behalf of Kolding School of Design I want to congratulate Class of as well as all of you who will enjoy our talented, wild, dedicated, funny, strategically thinking and much much more designers. Elsebeth Gerner Nielsen Rector, Kolding School of Design

6 10 11

7 Institut for Kommunikationsdesign Vores ny dimittender er kommunikationsdesignere med brede faglige funderinger men også specifikke faglige specialiseringer indenfor grafik, illustration og interaktion. Med hænderne helt nede i fagets praksis og med fokus på fagets teori og metode bliver den krøllede tanke og den skæve vinkel, som de møder op med første skoledag gennem fem år udfordret, understøttet og udbygget. Med bogstaver, billeder, tegninger, video, animation, lyde, koder, former, objekter, rum, processer og handlinger designer de fremtidens kommunikation. De nye kommunikationsdesignere kan både være fluen på væggen og fluen i din suppe. De tror på historiefortællingens kraft og hverdagens magi og de er eksperter i at omsætte disse til både analoge, digitale, sanselige og rumlige oplevelser, hvor funktionalitet og æstetik på fornemste vis forenes. De ved, at de i samspil med andre fag skal designe kommunikation mellem og til mennesker i både lokale og globale sammenhænge og de tager derfor det sociale, etiske, moralske og medmenneskelige ansvar alvorligt. Vi er derfor meget stolte af at præsentere disse nye talenter. Department of Communication Design Our recent graduates are communication designers who have a broad grounding in the design discipline but who also possess specific professional specialisations within the fields of graphic design, illustration, and interaction design. They have been getting their hands dirty in the practical aspects of design and have immersed themselves in the theory and method of the discipline. As a result the odd, elusive thought and the oblique angle they brought with them on the first day of school have been challenged, sustained and elaborated throughout their five years at Kolding School of Design. They are the designers of communication for the future applying letters, images, drawings, video, animation, sounds, codes, shapes, objects, space, processes, and action. The new communication designers can be the fly on the wall or the fly in your soup. They believe in the power of storytelling and the magic to be found in everyday life, and they are experts at transforming these into analogue, digital, sensory and spatial experiences, where functionality and aesthetics merge in the most exquisite manner. They are aware that they are tasked with designing communication between and to people locally and globally, in collaboration with other disciplines, and they take their social, ethical, moral and human responsibility seriously. We are very proud to present these new talents

8 Grafisk design Her designes den komplekse information. Her skabes de nødvendige sammenhænge og her fortælles den gode historie, så den bemærkes, forstås og huskes. Her designes både materielle som immaterielle berøringspunkter mellem brugeren og formidleren, og der arbejdes både teoretisk og praktisk med udvikling, planlægning og produktion af kommunikationen. Det udmønter sig f.eks. i publikationer, identitetsdesign, layout, branding, servicedesign, film, animation og skriftdesign. Graphic Design This subdivision of communication design designs complex information. We create the required contexts, and we tell the good story in such a way that it will be noticed, absorbed and remembered. We design material as well as immaterial points of contact between the user and the communicator, and we focus on development, planning and production of communication, both theoretically and practically. The output of our effort includes publications, identity design, layout, branding, service design, movies, animation, and script design. Andersen, Louise Bahnsen, Tue Simon Bygebjerg, Steffen Hansen, Anne-Louise Hansen, Ellen Kirstine Lange, Kim Lauritzen, Mette Hjørngaard Sunghye, Park 14 15

9 Louise Havlund Andersen Portræt side 62 1 da 6. sem. projekt: Illustrationskursus med Iben Kofoed, Kursus bestående af mange små opgaver heriblandt til LP, avis, miljø og fiktive tekster. Illustration med kul, kridt, oliepasteller og tusch. 2 da 6. sem. cover tekst CD-cover til Glenn Goulds elektroniske variationer over Bach-tema. Fokus på grafisk layout og tekst. 1 3 da 7. sem praktik: Dobbeltsengsstue kontra enmandsstue. Løsning: Ombygning og opdeling af opholdsstue samt åbning til beskyttet havegård Designskolen Kolding, kandidat, Grafisk Design Kunstakademiets Arkitektskole, metodeforløb v. Merete Ahnfeldt-Mollerup Bachelor i grafisk design: wayfinding ved hjælp af farver for demente Københavns Universitet, Nordisk Filologi/dansk Københavns Tekniske Skole, Film & tv Krabbesholm Højskole Greve Gymnasium Forskningspraktik hos Professor Hilary Dalke, Design Research Centre, Kingston University London PaRIS, praktik på Odense Hospital, ansvarlig for patienternes fysiske navigationsværktøjer Bosch & Fjord, assistent på administrative og grafiske projekter ArchiMed, praktikophold, selvstændigt projekt på Frederiksberg Hospital Junior Club Grauen, kreativ assistent for socialt belastede børn i alderen år Liberté, praktikophold, grafisk assistent Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design The Royal Danish Academy of Fine Arts: School of Architecture, Methodology class by Merete Ahnfeldt-Mollerup Bachelor s Degree in Graphic Design. Project: Wayfinding by Means of Colour for People with Dementia University of Copenhagen, Department of Scandinavian Studies and Linguistics Danish Copenhagen Technical College, Films & Television Krabbesholm Greve Upper Secondary School Research internship with Professor Hilary Dalke, Design Research Centre, Kingston University, London PaRIS, internship at Odense Hospital, in charge of the physical navigation tools of the patients Bosch & Fjord, administrative and graphic projects assistant ArchiMed, internship, individual project: The double ward at Frederiksberg Hospital Junior Club Grauen, creative assistant for socially disadvantaged year-olds Liberté, graphic assistant trainee 4 da Bachelor: Farveorientering for demente på Dreyershus Plejecenter, Kolding. Kategorisering via farver i rum og skiltning. 5 da 3.sem. projekt: Uddrag fra illustreret novelle uden tekst. Baseret på grundformerne trekant, firkant og cirkel. 1 eng Sixth-Semester Project: Illustration course with Iben Kofoed, : Course consisting of various minor assignments for an LP, a newspaper, the environment, fiction, etc. Illustrations in coal, crayon, pastel, and felt tips. 2 eng Sixth-Semester Cover Text: CD cover for Glenn Gould s electronic Bach variations. Focus on graphic layout and text. 3 eng Seventh-Semester Internship: Focus: Double hospital bed room versus single hospital bed room Solution: Rebuilding and partitioning of living room and establishing access to protected garden area. 4 eng Bachelor Project: Colour orientation for demented patients at Dreyershus Care Centre, Kolding. Categorisation via room colours and signposting. 5 eng Third-Semester Project: Excerpt from an illustrated short story without text. Based on the basic shapes of the triangle, the square, and the circle Nordisk Film, produktionsassistent 2004 Nordisk Film, production assistant Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

10 Tue Simon Bahnsen Portræt side 62 1a-b da Bachelor Projekt a. Data 09 med 4 forskellige snit. Skriften er beregnet til at skulle fungere som display skrift, med referencer til science fiction og retro fremtids æstetik. b. Her fungere Data 09 Som logotype på en synthesizer, Synthesizeren er bygget af Nis Eik Hove. 1a 1b 2a-c da Afgang a. skitser til font. b. Rentegning i Fontlab. c. Prøveprint med notater Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Udveksling til Elisava Escola Superior de Disseny Byhøjskolen, Aarhus 2004 Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Elisava Escola Superior de Disseny, exchange programme Byhøjskolen, Aarhus 1a-b eng Bachelor Project a. Data 90 with four different cuts. The font is created as a display font and contains references to science fiction and retro future aesthetics b. Here, Data 90 works as a synthesizer logo type. The synthesizer is built by Nis Eik Hove. 2a-c eng Graduation Project a. Sketches for font. b. Artwork finishing in Fontlab. c. Test print with notes. e-types, praktik e-types, internship Rune Brink, praktik Rune Brink, internship - Freelance for VISION (politisk avis) - VISION (political newspaper), freelance Gæstelærer på Den Skandinaviske Designhøjskole, Grafisk Design The Scandinavian Design College, Graphic Design, guest teacher 2a 2b 2c Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

11 Steffen Bygebjerg bygebjerg.net Portræt side 62 1 da Typo3 Semesteropgave på Designskolen Kolding om typografi og grundlæggende typografi-regler. Opgaven bestod i at beskrive de forskellige regler og dernæst illustrere dem i en bog. 2 da I Don t Care Visuel identitet og cover for musikeren Birk Storm. Lavet i samarbejde med Niels Fyrst. Foto: Mads Jensen. 1 3 da The Electric Car Project Publikation om elbilen og tilhørende services for Designskolen Kolding i samarbejde med DONG Energy. Lavet i samarbejde med Tue Bahnsen Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Skolen for Visuel Kommunikation, Haderslev Krabbesholm Højskole Amtsgymnasiet in Hadsten Praktikophold hos Thank You Praktikophold hos Rasmus Koch Studio Praktikophold, Rasmus Koch Studio Krabbesholm Højskole, undervisning og afvikling af diverse workshops Andet Har samarbejdet med bl.a.: Troels Abrahamsen, Birk Storm, King s Light Infantry, Vuf Empire, Playground Records, Designskolen Kolding, Nimbus Film, Vault Attack, Veto, Tabu, Kitty Wu, Analogik, Trentemøller and F.U.K.T. Nomineret til Årets Video for Your Are a Knife af VETO Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design The School for Visual Communication, Haderslev Krabbesholm Hadsten Upper Secondary School Thank You, internship Rasmus Koch Studio, internship Rasmus Koch Studio, internship Krabbesholm, teacher and workshop organiser Other Worked with: Troels Abrahamsen, Birk Storm, King s Light Infantry, Vuf Empire, Playground Records, Kolding School of Design, Nimbus Film, Vault Attack, Veto, Tabu, Kitty Wu, Analogik, Trentemøller, F.U.K.T., among others Nominated Video of the Year for You Are a Knife by VETO 4 da End Scene Bachelor-opgave,. Video produceret til sangen End Scene fra Troels Abrahamsens album WHT fra. 5 da Visuel identitet til filmen The Escape to Hollywood i form af titelsekvens, plakat og rulletekster. 1 eng Typo3 Semester assignment at Kolding School of Design on typography and basic typographic rules. The task was to write about the different rules and then illustrate them in a book. 2 eng I Don t Care Visual identity and cover for the Danish musician Birk Storm. Made in association with Niels Fyrst. Photography by Mads Jensen. 3 eng The Electric Car Project Publication about different services connected to the electric car made for Kolding School of Design in collaboration with DONG. Made in association with Tue Bahnsen. 4 eng End Scene Bachelor project,. A video for the song End Scene taken from Troels Abrahamsen s album WHT from Blandt vinderne i konkurrence Idéen om en stol afholdt af Krabbesholm Højskole. Stolen blev bl.a. udstillet på Salon del Mobile i Milano 2006 Among the winners of the competition The Idea of a Chair organised by Krabbesholm. The winning chair was displayed at Salon del Mobile in Milan, among other places 5 eng Visuel identitet til filmen The Escape to Hollywood i form af titelsekvens, plakat og rulletekster Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

12 Anne Louise Hansen Portræt side 62 1a-b da Logodesign Design af logo, produktinformationskort og tags til møbelserie af designer Yukari Hotta i forbindelse med møbeludstilling. 2a-b da Helte Design af skateboards og stickers til butikken Streetmachine med udgangspunkt i skaternes personlige helte. 1a 2a 1a-b eng Logo Design Logo design, product information, and tags for furniture line by designer Yukari Hotta in connection with furniture exhibition. 1b - Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Srishti School of Design, Art and Technology India, Udvekslingsstudent, udviklede legetøj, udstillet på Toy Lab Exhibition, Indien Københavns Teknisk Skole, kursus i webintegration - Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Srishti School of Design, Art and Technology India, exchange student, development of toys exhibited at Toy Lab Exhibition, India Copenhagen Technical College, course in web integration 2a-b eng Heroes A pro-board series for the skate shop Streetmachine, Copenhagen, inspired by the skaters personal heroes. - Kommunikationsmedarbejder ved Verdens Skove - Forests of the World, communicator Femmes Regionales, København, praktik Femmes Regionales, Copenhagen, internship Andet Other Jatun Sacha Biological Reseach Station, Ecuado, researchtur Jatun Sacha Biological Research Station, Ecuador, research trip 2b Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

13 Ellen Kirstine Hansen ellen-kirstine.dk Portræt side 62 1a b da STREG? STREG? er en grafisk digtsamling, der både kan betragtes som ét langt forløb og som enkeltstående opslag. Digtene er skrevet af forfatterne Kenneth Krabat, Bo Lille, Egon Clausen, Brian P. Ørnbøl og Mogens Bynkou Nielsen, der alle fik ordet «STREG?» at skrive ud fra. Formålet var udvikle et udtryk, der meddigtede i forhold til de skrevne tekster og derved skabe en større oplevelse for beskueren. 1a 2 da Bach CD-cover lavet til Glenn Gould - The Goldberg Variations Designskolen Kolding, kandidat i grafisk design Designskolen Kolding, bachelor i grafisk design Skolen For Billedkunst, Århus Designteknolog, TEKO Herning, 1 år Beklædningshåndværker grunduddannelse, TEKO Århus HF, Gedved Statsseminarium Ineo designlab Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Kolding School of Design, Bachelor s Degree in Graphic Design The School for Art and Design, Aarhus TEKO Herning, Design Technologist, 1 year TEKO Aarhus, basic training programme, clothing artisan Gedved Teachers College, Higher Preparatory Examination Course Ineo Designlab 3a b da Formstudier af lys, flader og kontraster Formeksperimenter med udgangspunkt i fænomenerne lysflader og kontraster. 1 a b eng LINE? LINE? is a graphic collection of poems which can be appreciated either together or individually. The poems are by Kenneth Krabat, Bo Lille, Egon Clausen, Brian P. Ørnbøl, and Mogens Bynkou Nielsen, and all of the writers were given the word LINE? to write from. The purpose was to develop an expression that would add to the written texts and thus create a bigger experience for the spectator. 2 eng Bach CD cover for Glenn Gould - The Goldberg Variations. 3 a b eng Form Studies of Light, Surfaces, and Contrasts Form experiments based on light surfaces and contrasts. 2 1b 3a 3b Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

14 Kim Lange manofgold.com linkedin.com/in/hellokimlange Portræt side 62 1 da Eyes On Hands On Kunstbog for kunstneren Jette Gejl. Bogen indeholder 11 forskellige kunstværker, lavet hos Oddfishlein. 2 da Spleen United Sunset to Sunset titlen på elektro-rock bandet Spleen Uniteds nyeste single, lavet hos hello monday. 1 3 da Talking numbers Business Aarhus er en del af Aarhus Kommune. Tal er en fundamental del af bogens kommunikative form men bogen er mere end det, lavet hos hello monday Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design University of Sydney, udvekslingsstudent Aarhus Erhvervsakademi, multimedie-design Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design University of Sydney, exchange student Business Academy Aarhus, multimedia design 4 da SMAK Architects Virksomhedsidentitet på hjemmeside for nye arkitekter. 5 da Afgang 09 Visuel identitet til Designskolen Koldings afgængere 1 eng Eyes On Hands On Art book for Danish artist Jette Gejl. The book contains 11 different art pieces, made at Oddfischlein Man of Gold, art director og grafisk designer Hello Monday, praktik, grafisk designer - - Oddfischlein, praktik, grafisk designer Smidstrup, webdesigner 2006 Andet Creative Circle, Talking Numbers (Shortlisted) Man of Gold, art director and graphic designer Hello Monday, internship graphic designer Oddfischlein, internship graphic designer Smidstrup, web designer Other Creative Circle, Talking Numbers (Shortlisted) 2 eng Spleen United Sunset to Sunset the title of electro-rock band Spleen United s latest single, made at hello monday. 3 eng Talking Numbers Business Aarhus is a part of Aarhus Municipality. Numbers is an essential part of the book s communicative contact form; however, the book contains something more than that, made at hello monday. 2 3 Creative Circle, Sunset to Sunset (Shortlisted) FWA site of the Day, Sunset to Sunset Spyline, Sunset to Sunset Irie site of the Day, Sunset to Sunset Designcharts # 6, Sunset to Sunset Creative Circle, Sunset to Sunset (Shortlisted) FWA site of the Day, Sunset to Sunset Spyline, Sunset to Sunset Irie site of the Day, Sunset to Sunset Designcharts # 6, Sunset to Sunset 4 eng SMAK Architects Corporate identity website for upcoming architects 5 eng Class of 09 Visual identity for the Kolding School of Design Class of. 4 Bogforum, andenplads i plakatkonkurrence Bogforum, andenplads i plakatkonkurrence Bogforum Book Fare, runner-up in poster competition Bogforum Book Fare, runner-up in poster competition Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

15 Mette Hjørngaard Lauritzen mettelauritz.wordpress.com Portræt side 62 1 da Daro Doll LP cover til den elektroniske musiker Daro Doll 2 da White (afgangsprojekt) Look book til modedesigner Beate Godager. 1 3 da Projekt Søvn Undervisningsbøger om søvn i forbindelse med oplysningskampagne for unge. 4 da Silhout Hangtags til modekollektion Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Designskolen Kolding, bachelor, interaktionsdesign Roskilde Universitet, humanistisk international basisstudie Den Skandinaviske Designhøjskole, visuel kommunikation Københavns Tekniske Skole, grafisk design og tegnekurser Matematisk Student, Tønder Gymnasium Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Kolding School of Design, Bachelor s Degree in Interaction Design Roskilde University, humanistic international basic programme The Scandinavian Design College, visual communication Copenhagen Technical College, courses in graphic design and drawing 1 eng Daro Doll LP cover for electronic musician Daro Doll. 2 eng White (graduation project) Look book for fashion designer Beate Godager. 3 eng Project Sleep Teaching resources relating to sleep created for an information campaign for youths. 4 eng Silhouette Hang tags for fashion collection Tønder Upper Secondary School Freelance grafisk designer Freelance graphic designer Praktik, Bottega Areté Bottega Areté, internship Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

16 Sunghye Park sunghyepark.com Portræt side 62 1 da The origins of letterform 2 da Everyday metaphors 1 3 da Content is form is word is image is content, from Guy Rombouts new alphabet, azart 4 da Form as letter as form (letterform from Bauhaus) 1 eng The origins of letterform 2 eng Everyday metaphors 2000 Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Sookmyung Women s University, Bachelor of Fine Art, Seoul 2000 Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Sookmyung Women s University, Bachelor of Fine Art, Department of Visual Communication Design, Seoul 3 eng Content is form is word is image is content, from Guy Rombouts new alphabet, azart 4 eng Form as letter as form (letterform from Bauhaus) - About Blank, Helsinki, København, Seoul, Tokyo, designer - About Blank, Product brand, Helsinki, Copenhagen, Seoul, Tokyo, designer Sookmyung Women s University, Seoul, gæsteforelæser Rasmus Koch Studio, Graphic design studio, København, praktikophold Sookmyung Women s University, Visual Communi cation Design, Seoul, guest lecturer Rasmus Koch Studio, graphic design studio, Copenhagen, internship BILI, strategisk designbureau, Seoul, stifter og grafisk designer BILI, Strategic brand & design agency, Seoul, founder & graphic designer Designfocus, strategisk designbureau, Seoul, senior designer Designfocus, Strategic brand & design agency, Seoul, senior designer JetAudio, Inc., multimedie-virksomhed, Irvine, USA, grafisk designer Designfocus, strategisk designbureau, Seoul, juniordesigner Cowon, Inc., multimedie-leverandør, Seoul, grafisk designer JetAudio, Inc., multimedia company, Irvine, USA, graphic designer Designfocus, Strategic brand & design agency, Seoul, Korea, junior designer Cowon Inc., Multimedia provider, Seoul, graphic designer Samsung, Semiconductor, Seoul, freelancedesigner på udvikling af webbaserede ledelsesværktøjer KMTV, Korea music broad casting, Seoul, praktikophold Samsung, semiconductor, Seoul, Korea, freelance designer for web management tool for executive officers KMTV (Korea music broadcasting), Seoul, designer trainee Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

17 Illustration Her designes den særlige historie gennem det personlige billedsprog, den inddragende historiefortælling, den gribende formidling og den levende streg. Via tegninger i bøger, animationer på Internettet, mønstre på væggene, fotos i gadebilledet, spil på mobilen eller film i biografen belyses historien eller handlingen og får den ekstra dimension og toning, som gør budskabet vedkommende og betydningsfuld. Nysgerrigheden pirres og associationer føjer ekstra lag til forståelsen og oplevelsen. Illustration This sub-discipline designs the unique story by means of the personal imagery, the inclusive storytelling, the touching presentation, and the vibrant stroke. The story or the plot is illustrated through drawings in books, animations on the Internet, patterns on the walls, photos displayed in the street scene, games on the mobile phone, or films in the cinema, and they acquire that additional dimension and perspective which makes the message relevant and meaningful. People s curiosity is roused, and associations enhance their comprehension and experience. Andersen, Karina Bækkelund Andersen, Marie Zeuthen Henriksen, Nina Jensen, Mette Nørtoft Rask, Marlene Støttrup Rasmussen, Signe Baden Sørensen, Lene 32 33

18 Karina Bækkelund Andersen karinabaekkelund.dk Portræt side 62 1 da Bog, Ni gode grunde til at elske elbilen Illustrationer som illustrerer fordelene ved elbilen på en anderledes og emotionel måde. Bogen er lavet i samarbejde med etrans projektet. 2 da Masterprojekt, Tatovering Redesign af vestlige tatoveringssymboler, som kan markere de episoder, man som voksen kan gennemgå. Inspirationen er hentet i Polynesisk stammetatovering Designskolen Kolding, illustration Skolen For Billedkunst Kunst og Design, Aarhus Kunst og Billedværksted, Horsens Højere Handelseksamen, Horsens Handelsskole Kolding School of Design, Master s Degree in Illustration The School for Visual Art, Art & Design, Aarhus Art and Visual Art Workshop, Horsens Horsens Business School, Higher Commercial Examination 3a-b da Bachelor, bog: Rejsen En fortælling til udviklingshæmmede. Om at rejse og de følelser og oplevelser forbundet hermed. Lavet i samarbejde med Kunstskolen Snurretoppen i Horsens, som er en kunstskole for udviklingshæmmede. 1 eng Publication, : Nine great reasons for loving the electric car. Illustrations with a different and an emotional approach to showing the advantages of the electric car. The book was created in collaboration with the etrans project. - Illustrationer til Højkant, Aarhus - Illustrations for Højkant, Aarhus 2 eng Graduation project, Tattoo. Redesign of Western tattoo symbolism marking various phases of life. Inspired by Polynese tribal tattoos Praktikant hos etrans, Kolding. Illustrationer til publikationen Ni gode grunde til at elske elbilen Salgsassistent-uddannelse, Panduro Hobby, Aarhus etrans, internship, Kolding. Illustrations for Nine great reasons for loving the electric car Sales assistant training, Panduro Hobby, Aarhus 3a-b eng Bachelor, publication: The Trip. A story for the mentally challenged about travel and the emotions and experiences linked to travelling. Made in collaboration with Art School Snurretoppen in Horsens; an art school for the mentally challenged. 3a 3b Institut for Kommunikationsdesign Illustration Department of Communication Design Illustration

19 Marie Zeuthen Andersen mariezeuthen.dk Portræt side 62 1 da Abepostkort 2 da Bachelorprojekt Plakat til bogen Everything is Illuminated af Jonathan Safran Foer. Plakaten viser alle bogens personer da Tiger Illustration lavet ud fra den kinesiske fabel Abe med gult hår spiser tigerens hjerne. 4 da Afgangsprojekt Helt ude i skoven En bog med titlen Rejsen til.... Bogen indeholder tegne- og byggeopgaver til børn på 5-8 år. Rammen for bogen er en rejse rundt på en fantasi-ø Designskolen Kolding, grafisk design og illustration Danmarks Designskole, grafisk design og illustration Krabbesholm Højskole, kunstlinje og grafisk design Holstebro Gymnasium, sproglig student Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design and Illustration The Danish Design School, Graphic Design and Illustration Krabbesholm, art and graphic design Holstebro Upper Secondary School 1 eng Monkey Post Card 2 eng Bachelor Project Poster for the book Everything is Illuminated by Jonathan Safran Foer. The poster displays all the characters of the book. 3 eng Tiger Illustration based on the Chinese fable Monkey with yellow hair eats the tiger s brain. - - Formidler, børnekulturhuset Nicolai for Børn Kolding Illustrator på bøgerne Musen siger muh af Lotte Salling og At tænke stort af Tobias Lau, København Illustrator, Frilandsmuseet Hjerl Hede Illustrationer til den indiske fabel Hvordan haren slap ud af faren, Shane Brox som vejleder Underviser på holdet Next Step i grafisk design og illustration, Borups Højskole, København - - Nicolai Cultural Complex, organiser of children s workshops, Kolding Book illustrator Musen siger muh by Lotte Salling and At tænke stort by Tobias Lau, Copenhagen Illustrator, Open Air Museum Hjerl Hede Illustrations for the Indian fable How the hare managed to escape peril Supervised by Shane Brox 4 eng Graduation Project Far Fetched A book entitled The trip to.... The book contains drawing and construction assignments for children aged 5-8. The frame story is a trip around an imaginary island. 4 - Praktikant, Lower East, København Praktikant, Bosch & Fjord, København Frivillig grafisk designer og pr-medarbejder, Nicolai biograf, Kolding Borup Folk School, graphic design and illustration teacher at the course Next Step, Copenhagen Lower East, internship, Copenhagen Bosch & Fjord, internship, Copenhagen - Butiksmedarbejder, designbutikken Huset Holte, Kolding - Nicolai Cinema, volunteer graphic designer and press officer, Kolding Frivillig formidlerassistent, Nicolai for børn, Kolding - Design shop Huset Holte, shop assistant, Kolding Nicolai Cultural Complex, organiser of children s workshops, volunteer, Kolding Institut for Kommunikationsdesign Illustration Department of Communication Design Illustration

20 Nina Henriksen ninahenrik.dk Portræt side 62 1 da Das Mädchen das einen neuen Kopf bekam Tegneserie lavet til projektet Frozen Charly. Forefindes i den tyske bogudgivelse af samme navn da Bitter Branches Visuel fortolkning af PJ Harveys musiske univers med udgangspunkt i sangen Bitter Branches fra pladen Let England Shake, 3 da Sirroco Håndtrykt illustration til Anaís Nins novelle Sirocco.. 4 da Hvordan man får fat på et ræveskind Illustration til Jens Peter Madsens digitale fortælling Hvordan man får fat på et ræveskind Designskolen Kolding, kandidat, illustration Udveksling på HAW Hamburg, Falkultät DMI Department Design Fyns HF-kursus Holbæk Kunstskole Kolding School of Design, Master s Degree in Illustration HAW Hamburg, Falkultät DMI Department Design, exchange student Funen Higher Preparatory Examination Course Holbæk Art School 5 da De små fugle Håndtrykt illustration til Anaís Nins novelle De Små Fugle.. 1 eng Das Mädchen das einen neuen Kopf bekam Cartoon for the project Frozen Charly and part of the German publication with the same title Logo og andet visuelt arbejde for butikken Kanalje Coverdesign m.m. for bandet King s Light Infantry Grafisk arbejde for forlaget Alrune Praktikophold hos Lilian Brøgger Studio Logo and other visual work for Shop Kanalje Cover design etc. for the band King s Light Infantry Graphic work for the publishing house Alrune Lilian Brøgger Studio, internship 2 eng Bitter Branches Visual interpretation of PJ Harvey s musical universe based on the song Bitter Branches from the album Let England Shake,. 3 eng Sirroco Hand printed illustration for Anaís Nin s short story Sirocco Praktikophold hos skulptør Erling Tingkær Andet 2001 Sculptor Erling Tingkær, internship Other 4 eng How To Get Hold of a Fox Hide Illustration for Jens Peter Madsen s digital narration How to get hold of a fox hide.. Tegneserie og animation bragt i den tyske bogudgivelse Frozen Charly Cartoon and animation for the German book Frozen Charly 5 eng The Small Birds Håndtrykt illustration til anaís nins novelle de små fugle Institut for Kommunikationsdesign Illustration Department of Communication Design Illustration

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

SILKEBORG AUGUST 3 rd -7 th 2015 DENMARK

SILKEBORG AUGUST 3 rd -7 th 2015 DENMARK SILKEBORG AUGUST 3 rd -7 th 2015 DENMARK Drama Boreale 2015 is supported by: TABLE OF CONTENT Welcome to Silkeborg and Drama Boreale 2015...3 About the program...4 Program (day-by-day)...5 Participants...

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender

kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender Kolofon Velkommen til Copenhagen Art Week! Copenhagen

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it?

SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it? SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet Konferencetemaer og oplægsholdere The Future is IT Are you ready to face it? LOKALEOVERSIGT: CENTRALVÆRKSTEDET USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN FUTURE TECHNOLOGIES

Læs mere

MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede

MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede MANIFESTO For a 21C museum MANIFEST For et museum i det 21. århundrede 1 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing

Læs mere

STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN

STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 1 LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 2 3 FORORD Realisering af en forretningsplan, eksekvering af en vækststrategi,

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5 IBEN LILLERIIS ANDERSEN, JONA BORRUT, CURRENTLY FICTIONAL, SIF HEDEGÅRD, JOHANNE HELGA HEIBERG JOHANSEN, JONNA LJÓSÁ, JACOB MORELL, SARA PLINIUS, KATTI PÄRKSON-KULL MATERIAL WITNESS Introduktion/ Introduction

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY

FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY Kæmpen og kællingen / Børnekoncert 9. februar kl. 10-11 (Foto: Kristoffer Juel Poulsen) ARRANGEMENTER FOR UNGE + VOKSNE

Læs mere

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces Mod en ny forståelse af den - En ph.d.-afhandling om Danfoss A/S og virksomhedens kunderelaterede digitale initiativer Reimer Ivang Center for International Virksomhedsøkonomi, Institut for Erhvervsstudier,

Læs mere

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal Presentation April 23 th 2008 Per Krull krull@asb.dk Department of Management Strategy Lab Aarhus School of Business University of Aarhus. 0 TABLE

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere