DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 Digitaliseret af / Digitised by Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library København For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

4 -.

5 VERDENCKRIGEN DET KONGELIGE BIBLIOTEK /

6 idst Pris 2 Øre. Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10' 2 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. I. Mundberg. A 1 6. August Krigen. 0- Det forlyder at Englænderne i et Slag i Nordsøen har skudt 2 tyske Krydsere i Sænk Ultimatium. Tyskland skal have tilstillet Italien et Ultimatium gaaende ud paa, at hvis Italien ikke støtter Tyskland og Østrig, vil der blive erklæret Krig imod det. Tyskland er unægtelig noget højt oppe. Rigsdagen indkaldes til Møde i Morgen. Al Udførsel af Korn bliver forbudt! 1 Sverrige er der Moratorium for alle Gældsforpligtelser, foreløbig til 5 September. Fredsmægling! Præsident Wilson har tilbudt at mægle og sammenkalde de evropæiske Magters Repræsentanter, at dette fører til noget er vel desværre højst tvivlsomt. Tre vigtige nye Lovforslag paa Tingets Bord. Staten skrider ind mod den samvittighedsløse Spekulation! Spioner i Aarhus? I GaarEftermiddag og Aftes saas der opstillet Militærvagt ved Hovedstationens Drejeskiveformentlig af Frygt for at denne skulde blive sprængt eller demoleret, og Trafikken saaledes standset, Der fastsættes Maksimumspriser f. Levnedsmidler. Situationen i Københavns Havn. Den store Dampskibsflaade, der paa Grund af Krigen er bleven stoppet i den neutrale Københavns Havn, bestaar af noget over et halvt Hundrede Skibe af forskellig Nationalitet. Der ligger 17 danske, 8 tyske, 3 engelske, 1 russisk, 13 norske, 4 svenske og 3 hollandske Dampere. Et Moratorium skal hidføres. En russisk Major anholdt i Sverrig. En russisk Major er i Dag bleven anholdt i Ånge som mistænkt for at have drevet Spioneri ved Harparand^ Han nægter bestemt at have drevet Spionage og opgiver at være russisk Militærattache i Schweitz hvortil han agtede at begive sig over Frankrig. Han er derefter som Arrestant bleven ført til Stockholm. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus.

7

8 .Pris 2 Øre. Nyt! Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. A 2 6. August Krigen. o 10 Millioner Kr. har Folketinget i Dag bevilget til exfraordinært Krigsbrug. Paa Socialdemokratiets Vegne tiltraadte Clausen Bevillingen under Hensyn til deres paatrængende Nødvendighed. Forbud! Alle nødvendige Forbrugs-Artikler maa ikke udføres f. Ex. Kaffe, The, Træ, Kul etc. Moratorium er endnu ikke udstedt! "Vor genoptages i Morgen. D. F. D. S. lader afgaa 3 Skibe fra Esbjerg. Risikoen ved Forsendelsen! Exportorerne maa dog selv bære Søslaget i Nordsøen Det kan nu anses for givet, at Englænderne har vundet en betydelig Sejr over den tyske Flaade, der har faaet 2 Krydsere skudt i Sænk, 1 er erobret og 2 forlod skyndsomst Slagflaaden. Stemningen mat! I Berlin synes det Overmod der hidtil har behersket Befolkningen at afløses af en vis Bekymring over de lidte Nederlag, først i Belgien og i nu i Nordsøen. Prins Aage taget til Fange. Det har almindeligvis forlydt, at Prins Aage har været taget til Fange. Tilfældet. Vi kan oplyse, at det ikke er Man har rygtevis fortalt, at flere af de store industrielle Virk somheder er paatænkte at indskrænke Antallet af deres Arbejdere bl. a. Frichs, vi kan berolige med at noget saadant ikke paatænkes. Prisen paa Margarine er stegen med 3 Øre pr. Pd. for alle Kvaliteter. Mere Brødfordyrelse! Bagerne i København har vedtaget Forhøjelse af det fine Brød, saaledes at Prisen for 2 Stk. 2 Øres Brød iudtil videre bliver 5 Øre. Prisen paa Surbrød og Sigtebrød forhøjes med 20 pct, saaledes at et 12 Øres Brød fremtidig koster 15 Øre o. s. v. Østrig-Uhgarn har i Dag erklæret Rusland Krig. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus. i

9

10 Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Abonnement gennem Telefon Kontor: Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. 7. August. Aften Krigen. -o Krigen nærmer sig vore Kyster! Fra Klitmøller i Thisted Amt, har man observeret et betydelig Antal Krigsskibe. De gik saa tæt under Land at de tydeligt kunde ses med det blotte Øje. men hvilken Nationalitet de tilhørte kunde ikke konstanteres, rimeligt er det imidlertid at antage at der meget snart vil komme til at staa et Slag i Vesterhavet. Hjælp tii Frankrig. I Berlingske Tidende meddeles i Aftes, at England har landsat Tropper 4 Steder paa den franske Nordkyst, nemlig Caiais, Dunherque, Etable og Bologne. Tysk'and lukker op! I Følge en Indberetning til Udenrigsministeriet *ra det danske Gesandtskab i Berlin er der under 4.ds udstedt en Bekendtgørelse om, at forskellige Varer, deriblandt Kartofler Hornkvæg Heste Faar ' Svin Ost Æa og Smør skal være toldfri! Fem tyske Krydsere i russiske Farvande. I vore nordlige Farvande befinder sig fem tyske Krydsere af Undine-Typen. En Gave til den danske Hær. Generaldirektør Ole Olsen har skænket fem store Automobiler til Hæren. Tyskerliad I Hollænderne har i Antwerpen ødelagt Forretninger der indehaves af Tyskere. Det vil uden al Tvivl vise sig umuligt for Tyskerne at opholde sig i en hel Række af Lande, dertil er Forbitrelsen for stor. Han vil faa det hedt. Den fra Sabern-Affæren berygtede tyske Løjtnant Forstner, skal være taget til Fange ved Liegé. ZPnrisfalcL Den rent forrykte Pris Kjøbenhavnerne i nogle Dage har maattet betale for Kartofler, op til 30 Kr. for Tønden, har da hurtigst vist sig uholdbar, allerede nu er Prisen dalet til længere ned. 12 Kr. og vil gaa betydelig Nogle Varepriser! Folk er stadig lige ivrige efter at forsyne sig med Mel, og Priserne stiger derfor rask. Rugmel er steget tra Øre pr. Pd., Byggryn fra Jerngrossererne har forhøjet Priserne paa Jern og Staal med 10 a 20 pct. I Petroleumspriserne er der ingen Forandring sket, hvorimod Priserne paa alle Slags Olier er forhøjet. Kornhandelen ligger næsten helt stille, da alle forhaandenværende Forraad er optagne til Formaling. Situationen for Kul er jo bleven formørket ved Englands Deltagelse i Krigen. Sukker er forhøjet med l 1^ pr. Kilo for alle Sorter. Der er rigeligt af Sild og Makrel, som derfor er solgt meget billigt; derimod er Rødspætter steget med 25 pct. og Klipfisk som næsten ikke er til at opdrive, med 50 pct. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus.

11

12 i Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor: Brunsgade 2. Ansvarshavende P. I. Mundberg. B 2 7. August. 11)14 Krigen. o- Flaaden paa Flugt! Det kan nu betragtes som sikkert, at der i Nordsøen har staaet et Slag mellem den tyske og engelske Flaade, og at de engelske Vaaben i den Grad har sejret, at Tyskerne er i ilsom Flugt mod hjemlige Kyster Utroligt! Ekspoi ten af Fødevarer fra Esbjerg og til England siges ikke at kunne etableres i Dag, fordi de paagældende Skibes Mandskab nægter under de nuværende Forhold at sejle ud. Vi skal i næste Nr., om ca. 2 Timer, skaffe paalidelige Oplysninger om denne Sag. 15,000 Mand i Kamp. Det tyske Kavaleri trækker sig tilbage. Tysklands Angreb paa Longwy var, i Følge Politiken" langt alvorligere end man hidtil har troet. En tyske Kavaleriregimenter, der trængte igennem Luxemburg, forsøgte at slippe igennem Longwy for at tage Stilling mellem Verdun og Merzieres, men det gamle Fort modstod flot Angrebet, takket være Batteriernes udmærkede Skydning og Maskingeværerne, der var posteret paa strategiske Punkter. Efter en haardnakket Kamp, hvori 15,000 Mand deltog trak det tyske Kavalleri sig tilbage, efterladende et stort Antal Døde og 700 Saared'e. 2 Kr. Den østrigske Banks Generalraad har vedtaget Emission til Udstedelse af Sedler lydende paa 2 Kr. Banken har skænket et betydeligt Beløb til Røde Kors" og til Understøttelse af de værnepligtiges Familier. Fra alle Landets Egne meddeles vedblivende om talrige patriotiske Demonstrationer Grundlovsforslagets Behandling er foreløbig standset 'paa Grund af Krigssituationen. Minerne! som i denne Tid er udlagte, fylder Kongedybet, Hollænderdybet og Drogden, og forinden en Fjende faar dem pillet op, er det ham umuligt at forcere Adgangen til København. En Sømine, man kan ogsaa kalde den en fast anbragt Torpedo, er en meget ubehagelig Tingest. Den slaar haardt, naar den exploderer, og det gør den saa snart et Skib støder imod den. Det var en Mine, der ved Port Arthur, under den russiskjapanske Krig, sendte Admiral Marakow, en af Ruslands faa virkelige Helte, til Bunds med samt håns vældige Staalskib. beskytter mod Miner. Intet Panser er saa tykt, at det Hvor udstrakt Minefeltet er, kan Folk danne sig et Begreb om, naar de i disse Dage sejler til Malmø, det er en artig Omvej Øresunds baaden maa løbe. Skal Beværtningerne lukkes Kl. 10 Aften, har været under Overvejelse i Randers Byraad, men foreløbig var der ikke tilstrækkelig Stemning derfor. I Paris lukker Beværtningerne Kl. 10 Det tyskcnederlag! Det skal være det tyske 150 Regiment, der fuldstændig opreves i Kampen ved Liege. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus. Aarhus Gasværk vil med den nuværende Kulbeholdning levere Gas til 1 Oktober og Elektricitetsværket til op imod Jul. \

13 ' > SI mm/m

14 Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften Abonnement gennem Telefon Kontor: Brunsgade 2. Ansvarshavende P. I. Mundberg. C 2. August Krigen Be be! o Tysklands Krænkelse af Belgiens Neutralitet har tvunget den tyske Rigskansler til i Rigsdagen at maatte beklage det skete, men at det var nødvendigt! Samtidig benytte Rigskansleren Lejligheden til at forsikre, at Danmark og Holland kunde være roligt for, at noget saadant ikke skete for disse Landes vedkommende. Danmarks Export til England kan ikke genoptages fordi det bekræftes, at det respektive Mandskab ikke vil sejle ud under de herskende Forhold! Kystartilleriregimentet besætter samtlige Søforter. Foruden de 1300 Mand der mødte forleden, var allerede 800 i Trøjen. Det Antal ligger altid til Tjeneste, og nu kan altsaa samtlige Kanoner faa Betjeningsmandskab. Chefen for Kystartilleriregimentet er Oberst Knudsen hans Adjudant er Prmltn. Meyer. Endnu har Regimentet kun 2 Batailloner, men saa snart de nye Forter er fuldført, formeres en 3die. 1ste Bataillon, Oberstløjtnant Skade, Adjudant Prmltn, Klingspor Bentzen, besætter de nordlige Forter til og med Lynetten, medens 2den Bataillon, Oberstløjtnant Lehrmann, Adjudant Prmltn, Schmidt, afgiver Mandskab til Resten. løvrigt er Søbefæstningen undergivet Kommandoen af Chefen for den flydende Defension paa Københavns Red. Kontreadmiral Ewers. Militærvagt i Aarhus er udstillet følgende Steder: Søndre Mole, Jernbanestationen, Telegrafstationen, Telefoncentralen og foran Raadhuset. Nat. Hver Sted patrouillerer 2 Mand Dag og Erste Hilfe! I Frankfurt am Mein havde man kort for Krigen, og førend nogen endnu troede paa dens Komme, haft den fornuftige Ide at ophænge Skabe med Paaskriften Erste Hilfe" (Første Hjælp) paa de mest befærdede Punkter i Byen. Hvert Skab indeholdt Forbindingssager, Jodoform, Æther, Medikamenter, ja der fandtes endog en lille Bærebør. Nøglen til Skabet hænger paa Siden under Glas, som Knappen til et Brandskab. Ideen er original, praktisk, rosværdig. Men nu hænger Erste Hilfe" rigtignok i Frankfurts Gader og tager sig næsten ironisk ud naar man tænker paa Krigen! Nu overfyldes Hospitaler og Kirkegaarde. Man maa næsten smile ad Erste Hilfe 1 '! Spioner i Randers! En engelsk Motorbaad kom i Forgaars ind til Randers. Besætningen bestod kun af en Mand og hans Hustru. Da det blev kon^tanteret at de havde optaget en Række Fotografier blev de i Følge Randers A. Av." mistænkte for Spioneri, og Byfogden var om Bord for at afholde Forhør. Herved oplystes de at Englænderne var fredelige Lystrejsende, der var paa Vej til Sverrig, men ikke turde gaa over Kattegat under de nuværende Forhold Den store, veludhalede Motorbaad blev liggende i Randers, mens Englænderne rejste til Esbjerg for at forsøge paa at slippe hjem. De danske Minespærringer er selvfølgelig kun foretagne paa dansk Søterritorium, hvilket vil sige godt og vel en halv dansk Mil fra Kysterne ud i Bæltet paa begge Sider er altsaa frit, hvilket er ensbetydende med, at selv de største Krigsskibe kan føres igennem. Men det er bleven gjort gældende, at der ikke er fri Passagee" gennem gen-. nem Store Bælt efter Minespærringen. Det er forkert, vi har ved Minespærringer søgt at sikre vor Fjende, Indløb og Havne, vore Kyster i det hele, men den frie Passage er bleven bevaret og vil blive bevaret. Forlagstrykkerief, Frederiksgade 82, Aarhus.

15

16 Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. A 3 8. August. 11)14 Tid. Krigen. o- Det fjerde Vaaben! Over Aarhus kredsede i Aftes en Biplan i længere Dens Nationalitet kunde ikke konstanteres. i Belgien raser der en frygtelig Kamp hvor 4000 Belgier forsøger at afslaa et Angreb af en betydelig større tysk Hær Kamppladsen er igen Liége. Pariserne vil bestemt storme den tyske Gesandtskabsbygning og det er kun ved Hjælp af en meget betydelig Politistyrke at dette undgaaes. De Gule kommer med! Det er slet ikke usandsynligl tværtimod at Japan vil tage activ Del i den europæiske Krig til Fordel for England-Frankrig. Intet Søslag! Da der stadig ikke foreligger nærmere Meddelelse om det Slag der angaves at have staaet i Nordsøen i Torsdags mellem den tyske og den engelske Flaade og med Sejr for denne, bør man stille sig skeptisk over for om der overhovedet har staaet noget Søslag. Den tyske Mobilisering ventes ikke tilendebragt før den 22. August hvor man nu ved lidt om hvilke Transportmidler m. m. Tyskland raader over i Krigstilfælde, vil man deraf kunne slutte sig til de kolossale Hærmasser der agtes samlet, naar Mobiliseringen er tilendebragt efter mere end 3 Ugers Forløb. I Mad nok. det første halve Aar kommer England ikke til at mangle Mad. Landbrugsministeriet forsikrer at saalænge kan de føde sig selv. Mindst 3 Maaneder anslaar kyndige Folk Krigens Varighed til Man skal nemlig vogte sig for, af de Smaatab Tyskland har haft, at slutte, at dette Land vil faa Klø efter Klø," som mange mener og somme ønsker. Lad,gaa, at Tyskland i Øjeblikket har engageret sig rigeligt, Forholdet er dog det, at.tysklands Magt er kollossalt og det har sikkert sit Materiel i Orden. Faar det Belgien stillet Tilbud, med Hensyn til det skete Neutralitetsbrud m. m. og lader Holland og Danmark i Fred, saa har det, i retslig Retning, kun Frankrig at kæmpe med, og at Tyskland her vil blive den stærkeste kan næppe betvivles, saa Situationen kan blive Frankrig haard nok, i hvert Fald indtil Rusland kan komme til Aktiv, derefter Hjælp. Men saa lige til vil det nu ikke blive tor Russerne at kæmpe sig gennem Tyskland og faa etableret Forbindelse med den franske Hær, det vil blive vanskeligt meget vanskeligt og det vil tage Tid megen Tid og koste Tusinder af Menneskers Liv! Nu meldes det ganske vist, at Englænderne landsætter Tropper paa den franske Nordkyst, men Værdien heraf kan let overvuderes. Men paa et andet Punkt kan Tyskland rammes dødeligt, og det er hvis den engelske og russiske Flaade kan komme til at operere i Fælleskab i Østersøen men ogsaa herom vilde det blive en frygtelig Kamp! Og kan Danmark holdes udenfor saa længe, maa det kaldes lykkeligt, men den Dag, Foreningen af den engelske og russiske Flaade. søges tilbagebragt, da turde det høre til det umulige, at vort Land ikke droges med ind i Bulderet, At tro at en Krig, der omfatter hele Nord- og Mellemeuropa, aldeles ikke skulde berøre vort Land, er desværre alt for sangvinsk, og tro at hele denne vældige Krigsbrand, der er opstaaet kan endes paa faa Dage eller enkelte Uger er en Undervurdering af de vældige Kræfter, der er sat i Bevægelse. Obsv. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus.

17 .. 1 '... J ' 7 I i *, ^

18 idste Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. B 3 8. August. li>14 Krigen o Liége falden! Kejser Vilhelm lod straks Erobringen af Liége meddele til det berlinske Publikum, der blev vildt begejstret ved Efterretningen, hvad der ikke synes skulle ive Anledning, naar man ved, at Tyskerne mødte op med en vældig Overmagt o at Sejren først naaedes efter heltemodig Modstand og ved at ofre i hundredevis af Menneskeliv! De tyske Tropper trækker bort Syd paa. Overalt langs den danske Grænse mod Sønderjylland, hersker der absolut Ro De i Sønderjylland værende Tropper trækker i Ildmarch Syd paa, bort fra Sønderjylland. Frederiksbjerg Elektrisitetsværk lukker fra Kl 11 Aften til 5 Morgen. Samtidig er ogsaa Sporvognskørselen indskrænket. Danske Forholdsregler. En Mængde afskedigede Officerer har stillet sig til Raadighed. Paa Vestfronten har man opsat et stærkt Pigtraadsværn, bestaaende af en 3-dobbelt Hæk, Nættet er saa sindrigt flettet, at det vil kræve overordentlige Anstrengelser at gennembryde det. Prins Harald er indtraadt i Overkommandoens Stab. Lige for Lige. Den engelske Krydser Amphion" som forleden borede den tyske Mineudlægger i Sænk, stødte i Aftes r/.iicm. paa en Mine op sank. En Del af Bes^fr, jngen Forlagstrykkerief, Frederiksgade 82, Aarhus. Intet Moratorium i det tyske Hige! Forbundsråddet har vedtaget 2 Anordninger, hvorefter der ikke vil blive udstedt noget almindeligt Moratorium. Ved den første Anordning bemyndiges Retten til at indrømme Debitor af en før 31 Juli opstaaet Fordring en Betalingsfrist, foreløbig for 3 Maaneder, forsaavidt det er nødvendigt, og idet der samtidig tages fornødent Hensyn til Kreditor. Den anden Anordning gaar ud paa at forhindre, at Fordringer, deriblandt ogsaa Vekselkrav paa Udlandet, opstaaet før 31 Juli f gøres gældende i Udlandet for Retten. Hammelbanen udsender fra Søndag kun 2 Toge i hver Retning. Sporvognene i Berlin skal under Krigen betjenes af kvindeligt Personale. Serberne gaar 'rem! Serbiske Fortropper har overskredet den bosniske Grænse. Østrigerne paa Tilbagetog! Byen Vicegiord er rømmet af Østrigerne og derefter bleven besat at Serberne! Vaabenstilstand? Det forlydes, at Tyskerne trods Anvendelse af op til 20,00 Mand mod Liege, ikke har kunnet besætte Byen, men tværtimod har maattet bede om 24 Timers Vaabenstilstand!

19 ^ ~ r -

20

21 -m, i 1 1 S

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

^^pir. "»flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF

^^pir. »flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF ^^pir i? CD ih- =if) HD "»flmpfr';. ^-y3;'4ai BRIEF 0041322 ^ALDEMAR «ØRD AM ET BORGERLIGT ORD OM DANMARKS STILLING OG DET AT VÆRE DANSK OYLDENDALSKE BOGHANDEL- NORDISK FORLAG VALDEMAR RØRDAM ET BORGERLIGT

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist \

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*'

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*' ^^^^, -00 Ti- 'V^^*^^' '^,#: =00 ^00 /v^;' ^?*' ^^/. -'^/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/djungrhuadjikineoohenn J.

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK. ico DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN. Ql^llJp 0041383!*

TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK. ico DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN. Ql^llJp 0041383!* zp o INiCM ico TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK Ql^llJp DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN 0041383!* Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrenordiskebrootroe

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

.Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV

.Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse. TEATERLIV .Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV OPPE paa en Førstesal, der hvor Kongens Nytorv snævrer sig ind til Holmens Kanal, sidder der ved Firetiden i et Forværelse fem-seks Mennesker og

Læs mere