DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 Digitaliseret af / Digitised by Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library København For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

4 -.

5 VERDENCKRIGEN DET KONGELIGE BIBLIOTEK /

6 idst Pris 2 Øre. Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10' 2 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. I. Mundberg. A 1 6. August Krigen. 0- Det forlyder at Englænderne i et Slag i Nordsøen har skudt 2 tyske Krydsere i Sænk Ultimatium. Tyskland skal have tilstillet Italien et Ultimatium gaaende ud paa, at hvis Italien ikke støtter Tyskland og Østrig, vil der blive erklæret Krig imod det. Tyskland er unægtelig noget højt oppe. Rigsdagen indkaldes til Møde i Morgen. Al Udførsel af Korn bliver forbudt! 1 Sverrige er der Moratorium for alle Gældsforpligtelser, foreløbig til 5 September. Fredsmægling! Præsident Wilson har tilbudt at mægle og sammenkalde de evropæiske Magters Repræsentanter, at dette fører til noget er vel desværre højst tvivlsomt. Tre vigtige nye Lovforslag paa Tingets Bord. Staten skrider ind mod den samvittighedsløse Spekulation! Spioner i Aarhus? I GaarEftermiddag og Aftes saas der opstillet Militærvagt ved Hovedstationens Drejeskiveformentlig af Frygt for at denne skulde blive sprængt eller demoleret, og Trafikken saaledes standset, Der fastsættes Maksimumspriser f. Levnedsmidler. Situationen i Københavns Havn. Den store Dampskibsflaade, der paa Grund af Krigen er bleven stoppet i den neutrale Københavns Havn, bestaar af noget over et halvt Hundrede Skibe af forskellig Nationalitet. Der ligger 17 danske, 8 tyske, 3 engelske, 1 russisk, 13 norske, 4 svenske og 3 hollandske Dampere. Et Moratorium skal hidføres. En russisk Major anholdt i Sverrig. En russisk Major er i Dag bleven anholdt i Ånge som mistænkt for at have drevet Spioneri ved Harparand^ Han nægter bestemt at have drevet Spionage og opgiver at være russisk Militærattache i Schweitz hvortil han agtede at begive sig over Frankrig. Han er derefter som Arrestant bleven ført til Stockholm. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus.

7

8 .Pris 2 Øre. Nyt! Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. A 2 6. August Krigen. o 10 Millioner Kr. har Folketinget i Dag bevilget til exfraordinært Krigsbrug. Paa Socialdemokratiets Vegne tiltraadte Clausen Bevillingen under Hensyn til deres paatrængende Nødvendighed. Forbud! Alle nødvendige Forbrugs-Artikler maa ikke udføres f. Ex. Kaffe, The, Træ, Kul etc. Moratorium er endnu ikke udstedt! "Vor genoptages i Morgen. D. F. D. S. lader afgaa 3 Skibe fra Esbjerg. Risikoen ved Forsendelsen! Exportorerne maa dog selv bære Søslaget i Nordsøen Det kan nu anses for givet, at Englænderne har vundet en betydelig Sejr over den tyske Flaade, der har faaet 2 Krydsere skudt i Sænk, 1 er erobret og 2 forlod skyndsomst Slagflaaden. Stemningen mat! I Berlin synes det Overmod der hidtil har behersket Befolkningen at afløses af en vis Bekymring over de lidte Nederlag, først i Belgien og i nu i Nordsøen. Prins Aage taget til Fange. Det har almindeligvis forlydt, at Prins Aage har været taget til Fange. Tilfældet. Vi kan oplyse, at det ikke er Man har rygtevis fortalt, at flere af de store industrielle Virk somheder er paatænkte at indskrænke Antallet af deres Arbejdere bl. a. Frichs, vi kan berolige med at noget saadant ikke paatænkes. Prisen paa Margarine er stegen med 3 Øre pr. Pd. for alle Kvaliteter. Mere Brødfordyrelse! Bagerne i København har vedtaget Forhøjelse af det fine Brød, saaledes at Prisen for 2 Stk. 2 Øres Brød iudtil videre bliver 5 Øre. Prisen paa Surbrød og Sigtebrød forhøjes med 20 pct, saaledes at et 12 Øres Brød fremtidig koster 15 Øre o. s. v. Østrig-Uhgarn har i Dag erklæret Rusland Krig. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus. i

9

10 Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Abonnement gennem Telefon Kontor: Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. 7. August. Aften Krigen. -o Krigen nærmer sig vore Kyster! Fra Klitmøller i Thisted Amt, har man observeret et betydelig Antal Krigsskibe. De gik saa tæt under Land at de tydeligt kunde ses med det blotte Øje. men hvilken Nationalitet de tilhørte kunde ikke konstanteres, rimeligt er det imidlertid at antage at der meget snart vil komme til at staa et Slag i Vesterhavet. Hjælp tii Frankrig. I Berlingske Tidende meddeles i Aftes, at England har landsat Tropper 4 Steder paa den franske Nordkyst, nemlig Caiais, Dunherque, Etable og Bologne. Tysk'and lukker op! I Følge en Indberetning til Udenrigsministeriet *ra det danske Gesandtskab i Berlin er der under 4.ds udstedt en Bekendtgørelse om, at forskellige Varer, deriblandt Kartofler Hornkvæg Heste Faar ' Svin Ost Æa og Smør skal være toldfri! Fem tyske Krydsere i russiske Farvande. I vore nordlige Farvande befinder sig fem tyske Krydsere af Undine-Typen. En Gave til den danske Hær. Generaldirektør Ole Olsen har skænket fem store Automobiler til Hæren. Tyskerliad I Hollænderne har i Antwerpen ødelagt Forretninger der indehaves af Tyskere. Det vil uden al Tvivl vise sig umuligt for Tyskerne at opholde sig i en hel Række af Lande, dertil er Forbitrelsen for stor. Han vil faa det hedt. Den fra Sabern-Affæren berygtede tyske Løjtnant Forstner, skal være taget til Fange ved Liegé. ZPnrisfalcL Den rent forrykte Pris Kjøbenhavnerne i nogle Dage har maattet betale for Kartofler, op til 30 Kr. for Tønden, har da hurtigst vist sig uholdbar, allerede nu er Prisen dalet til længere ned. 12 Kr. og vil gaa betydelig Nogle Varepriser! Folk er stadig lige ivrige efter at forsyne sig med Mel, og Priserne stiger derfor rask. Rugmel er steget tra Øre pr. Pd., Byggryn fra Jerngrossererne har forhøjet Priserne paa Jern og Staal med 10 a 20 pct. I Petroleumspriserne er der ingen Forandring sket, hvorimod Priserne paa alle Slags Olier er forhøjet. Kornhandelen ligger næsten helt stille, da alle forhaandenværende Forraad er optagne til Formaling. Situationen for Kul er jo bleven formørket ved Englands Deltagelse i Krigen. Sukker er forhøjet med l 1^ pr. Kilo for alle Sorter. Der er rigeligt af Sild og Makrel, som derfor er solgt meget billigt; derimod er Rødspætter steget med 25 pct. og Klipfisk som næsten ikke er til at opdrive, med 50 pct. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus.

11

12 i Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor: Brunsgade 2. Ansvarshavende P. I. Mundberg. B 2 7. August. 11)14 Krigen. o- Flaaden paa Flugt! Det kan nu betragtes som sikkert, at der i Nordsøen har staaet et Slag mellem den tyske og engelske Flaade, og at de engelske Vaaben i den Grad har sejret, at Tyskerne er i ilsom Flugt mod hjemlige Kyster Utroligt! Ekspoi ten af Fødevarer fra Esbjerg og til England siges ikke at kunne etableres i Dag, fordi de paagældende Skibes Mandskab nægter under de nuværende Forhold at sejle ud. Vi skal i næste Nr., om ca. 2 Timer, skaffe paalidelige Oplysninger om denne Sag. 15,000 Mand i Kamp. Det tyske Kavaleri trækker sig tilbage. Tysklands Angreb paa Longwy var, i Følge Politiken" langt alvorligere end man hidtil har troet. En tyske Kavaleriregimenter, der trængte igennem Luxemburg, forsøgte at slippe igennem Longwy for at tage Stilling mellem Verdun og Merzieres, men det gamle Fort modstod flot Angrebet, takket være Batteriernes udmærkede Skydning og Maskingeværerne, der var posteret paa strategiske Punkter. Efter en haardnakket Kamp, hvori 15,000 Mand deltog trak det tyske Kavalleri sig tilbage, efterladende et stort Antal Døde og 700 Saared'e. 2 Kr. Den østrigske Banks Generalraad har vedtaget Emission til Udstedelse af Sedler lydende paa 2 Kr. Banken har skænket et betydeligt Beløb til Røde Kors" og til Understøttelse af de værnepligtiges Familier. Fra alle Landets Egne meddeles vedblivende om talrige patriotiske Demonstrationer Grundlovsforslagets Behandling er foreløbig standset 'paa Grund af Krigssituationen. Minerne! som i denne Tid er udlagte, fylder Kongedybet, Hollænderdybet og Drogden, og forinden en Fjende faar dem pillet op, er det ham umuligt at forcere Adgangen til København. En Sømine, man kan ogsaa kalde den en fast anbragt Torpedo, er en meget ubehagelig Tingest. Den slaar haardt, naar den exploderer, og det gør den saa snart et Skib støder imod den. Det var en Mine, der ved Port Arthur, under den russiskjapanske Krig, sendte Admiral Marakow, en af Ruslands faa virkelige Helte, til Bunds med samt håns vældige Staalskib. beskytter mod Miner. Intet Panser er saa tykt, at det Hvor udstrakt Minefeltet er, kan Folk danne sig et Begreb om, naar de i disse Dage sejler til Malmø, det er en artig Omvej Øresunds baaden maa løbe. Skal Beværtningerne lukkes Kl. 10 Aften, har været under Overvejelse i Randers Byraad, men foreløbig var der ikke tilstrækkelig Stemning derfor. I Paris lukker Beværtningerne Kl. 10 Det tyskcnederlag! Det skal være det tyske 150 Regiment, der fuldstændig opreves i Kampen ved Liege. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus. Aarhus Gasværk vil med den nuværende Kulbeholdning levere Gas til 1 Oktober og Elektricitetsværket til op imod Jul. \

13 ' > SI mm/m

14 Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften Abonnement gennem Telefon Kontor: Brunsgade 2. Ansvarshavende P. I. Mundberg. C 2. August Krigen Be be! o Tysklands Krænkelse af Belgiens Neutralitet har tvunget den tyske Rigskansler til i Rigsdagen at maatte beklage det skete, men at det var nødvendigt! Samtidig benytte Rigskansleren Lejligheden til at forsikre, at Danmark og Holland kunde være roligt for, at noget saadant ikke skete for disse Landes vedkommende. Danmarks Export til England kan ikke genoptages fordi det bekræftes, at det respektive Mandskab ikke vil sejle ud under de herskende Forhold! Kystartilleriregimentet besætter samtlige Søforter. Foruden de 1300 Mand der mødte forleden, var allerede 800 i Trøjen. Det Antal ligger altid til Tjeneste, og nu kan altsaa samtlige Kanoner faa Betjeningsmandskab. Chefen for Kystartilleriregimentet er Oberst Knudsen hans Adjudant er Prmltn. Meyer. Endnu har Regimentet kun 2 Batailloner, men saa snart de nye Forter er fuldført, formeres en 3die. 1ste Bataillon, Oberstløjtnant Skade, Adjudant Prmltn, Klingspor Bentzen, besætter de nordlige Forter til og med Lynetten, medens 2den Bataillon, Oberstløjtnant Lehrmann, Adjudant Prmltn, Schmidt, afgiver Mandskab til Resten. løvrigt er Søbefæstningen undergivet Kommandoen af Chefen for den flydende Defension paa Københavns Red. Kontreadmiral Ewers. Militærvagt i Aarhus er udstillet følgende Steder: Søndre Mole, Jernbanestationen, Telegrafstationen, Telefoncentralen og foran Raadhuset. Nat. Hver Sted patrouillerer 2 Mand Dag og Erste Hilfe! I Frankfurt am Mein havde man kort for Krigen, og førend nogen endnu troede paa dens Komme, haft den fornuftige Ide at ophænge Skabe med Paaskriften Erste Hilfe" (Første Hjælp) paa de mest befærdede Punkter i Byen. Hvert Skab indeholdt Forbindingssager, Jodoform, Æther, Medikamenter, ja der fandtes endog en lille Bærebør. Nøglen til Skabet hænger paa Siden under Glas, som Knappen til et Brandskab. Ideen er original, praktisk, rosværdig. Men nu hænger Erste Hilfe" rigtignok i Frankfurts Gader og tager sig næsten ironisk ud naar man tænker paa Krigen! Nu overfyldes Hospitaler og Kirkegaarde. Man maa næsten smile ad Erste Hilfe 1 '! Spioner i Randers! En engelsk Motorbaad kom i Forgaars ind til Randers. Besætningen bestod kun af en Mand og hans Hustru. Da det blev kon^tanteret at de havde optaget en Række Fotografier blev de i Følge Randers A. Av." mistænkte for Spioneri, og Byfogden var om Bord for at afholde Forhør. Herved oplystes de at Englænderne var fredelige Lystrejsende, der var paa Vej til Sverrig, men ikke turde gaa over Kattegat under de nuværende Forhold Den store, veludhalede Motorbaad blev liggende i Randers, mens Englænderne rejste til Esbjerg for at forsøge paa at slippe hjem. De danske Minespærringer er selvfølgelig kun foretagne paa dansk Søterritorium, hvilket vil sige godt og vel en halv dansk Mil fra Kysterne ud i Bæltet paa begge Sider er altsaa frit, hvilket er ensbetydende med, at selv de største Krigsskibe kan føres igennem. Men det er bleven gjort gældende, at der ikke er fri Passagee" gennem gen-. nem Store Bælt efter Minespærringen. Det er forkert, vi har ved Minespærringer søgt at sikre vor Fjende, Indløb og Havne, vore Kyster i det hele, men den frie Passage er bleven bevaret og vil blive bevaret. Forlagstrykkerief, Frederiksgade 82, Aarhus.

15

16 Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. A 3 8. August. 11)14 Tid. Krigen. o- Det fjerde Vaaben! Over Aarhus kredsede i Aftes en Biplan i længere Dens Nationalitet kunde ikke konstanteres. i Belgien raser der en frygtelig Kamp hvor 4000 Belgier forsøger at afslaa et Angreb af en betydelig større tysk Hær Kamppladsen er igen Liége. Pariserne vil bestemt storme den tyske Gesandtskabsbygning og det er kun ved Hjælp af en meget betydelig Politistyrke at dette undgaaes. De Gule kommer med! Det er slet ikke usandsynligl tværtimod at Japan vil tage activ Del i den europæiske Krig til Fordel for England-Frankrig. Intet Søslag! Da der stadig ikke foreligger nærmere Meddelelse om det Slag der angaves at have staaet i Nordsøen i Torsdags mellem den tyske og den engelske Flaade og med Sejr for denne, bør man stille sig skeptisk over for om der overhovedet har staaet noget Søslag. Den tyske Mobilisering ventes ikke tilendebragt før den 22. August hvor man nu ved lidt om hvilke Transportmidler m. m. Tyskland raader over i Krigstilfælde, vil man deraf kunne slutte sig til de kolossale Hærmasser der agtes samlet, naar Mobiliseringen er tilendebragt efter mere end 3 Ugers Forløb. I Mad nok. det første halve Aar kommer England ikke til at mangle Mad. Landbrugsministeriet forsikrer at saalænge kan de føde sig selv. Mindst 3 Maaneder anslaar kyndige Folk Krigens Varighed til Man skal nemlig vogte sig for, af de Smaatab Tyskland har haft, at slutte, at dette Land vil faa Klø efter Klø," som mange mener og somme ønsker. Lad,gaa, at Tyskland i Øjeblikket har engageret sig rigeligt, Forholdet er dog det, at.tysklands Magt er kollossalt og det har sikkert sit Materiel i Orden. Faar det Belgien stillet Tilbud, med Hensyn til det skete Neutralitetsbrud m. m. og lader Holland og Danmark i Fred, saa har det, i retslig Retning, kun Frankrig at kæmpe med, og at Tyskland her vil blive den stærkeste kan næppe betvivles, saa Situationen kan blive Frankrig haard nok, i hvert Fald indtil Rusland kan komme til Aktiv, derefter Hjælp. Men saa lige til vil det nu ikke blive tor Russerne at kæmpe sig gennem Tyskland og faa etableret Forbindelse med den franske Hær, det vil blive vanskeligt meget vanskeligt og det vil tage Tid megen Tid og koste Tusinder af Menneskers Liv! Nu meldes det ganske vist, at Englænderne landsætter Tropper paa den franske Nordkyst, men Værdien heraf kan let overvuderes. Men paa et andet Punkt kan Tyskland rammes dødeligt, og det er hvis den engelske og russiske Flaade kan komme til at operere i Fælleskab i Østersøen men ogsaa herom vilde det blive en frygtelig Kamp! Og kan Danmark holdes udenfor saa længe, maa det kaldes lykkeligt, men den Dag, Foreningen af den engelske og russiske Flaade. søges tilbagebragt, da turde det høre til det umulige, at vort Land ikke droges med ind i Bulderet, At tro at en Krig, der omfatter hele Nord- og Mellemeuropa, aldeles ikke skulde berøre vort Land, er desværre alt for sangvinsk, og tro at hele denne vældige Krigsbrand, der er opstaaet kan endes paa faa Dage eller enkelte Uger er en Undervurdering af de vældige Kræfter, der er sat i Bevægelse. Obsv. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus.

17 .. 1 '... J ' 7 I i *, ^

18 idste Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. B 3 8. August. li>14 Krigen o Liége falden! Kejser Vilhelm lod straks Erobringen af Liége meddele til det berlinske Publikum, der blev vildt begejstret ved Efterretningen, hvad der ikke synes skulle ive Anledning, naar man ved, at Tyskerne mødte op med en vældig Overmagt o at Sejren først naaedes efter heltemodig Modstand og ved at ofre i hundredevis af Menneskeliv! De tyske Tropper trækker bort Syd paa. Overalt langs den danske Grænse mod Sønderjylland, hersker der absolut Ro De i Sønderjylland værende Tropper trækker i Ildmarch Syd paa, bort fra Sønderjylland. Frederiksbjerg Elektrisitetsværk lukker fra Kl 11 Aften til 5 Morgen. Samtidig er ogsaa Sporvognskørselen indskrænket. Danske Forholdsregler. En Mængde afskedigede Officerer har stillet sig til Raadighed. Paa Vestfronten har man opsat et stærkt Pigtraadsværn, bestaaende af en 3-dobbelt Hæk, Nættet er saa sindrigt flettet, at det vil kræve overordentlige Anstrengelser at gennembryde det. Prins Harald er indtraadt i Overkommandoens Stab. Lige for Lige. Den engelske Krydser Amphion" som forleden borede den tyske Mineudlægger i Sænk, stødte i Aftes r/.iicm. paa en Mine op sank. En Del af Bes^fr, jngen Forlagstrykkerief, Frederiksgade 82, Aarhus. Intet Moratorium i det tyske Hige! Forbundsråddet har vedtaget 2 Anordninger, hvorefter der ikke vil blive udstedt noget almindeligt Moratorium. Ved den første Anordning bemyndiges Retten til at indrømme Debitor af en før 31 Juli opstaaet Fordring en Betalingsfrist, foreløbig for 3 Maaneder, forsaavidt det er nødvendigt, og idet der samtidig tages fornødent Hensyn til Kreditor. Den anden Anordning gaar ud paa at forhindre, at Fordringer, deriblandt ogsaa Vekselkrav paa Udlandet, opstaaet før 31 Juli f gøres gældende i Udlandet for Retten. Hammelbanen udsender fra Søndag kun 2 Toge i hver Retning. Sporvognene i Berlin skal under Krigen betjenes af kvindeligt Personale. Serberne gaar 'rem! Serbiske Fortropper har overskredet den bosniske Grænse. Østrigerne paa Tilbagetog! Byen Vicegiord er rømmet af Østrigerne og derefter bleven besat at Serberne! Vaabenstilstand? Det forlydes, at Tyskerne trods Anvendelse af op til 20,00 Mand mod Liege, ikke har kunnet besætte Byen, men tværtimod har maattet bede om 24 Timers Vaabenstilstand!

19 ^ ~ r -

20

21 -m, i 1 1 S

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler 1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler Udskrift af Tidslinje: Første verdenskrig: de store begivenheder 1) 1914 - Et skud der ændrede verden 19-årige Gavrilo Princip var bosnisk serber og medlem af den

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation.

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Tak for invitationen. Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Billedet viser danske frivillige på vej til Murmansk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

3) Den vilde, foretaget paa det rette Tidspunkt, være et ikke uvæsentligt Stød mod Marshall- Planen og Europas økonomiske Genopbygning..

3) Den vilde, foretaget paa det rette Tidspunkt, være et ikke uvæsentligt Stød mod Marshall- Planen og Europas økonomiske Genopbygning.. Legationsråd Povl Bang-Jensens "hemmelige analyse", udarbejdet i 1. halvdel af marts 1948 i gesandtskabet i Washington. 1 Den 15. marts 1948 op til den såkaldte lille påskekrise ankom legationsråd i Washington

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

^^pir. "»flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF

^^pir. »flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF ^^pir i? CD ih- =if) HD "»flmpfr';. ^-y3;'4ai BRIEF 0041322 ^ALDEMAR «ØRD AM ET BORGERLIGT ORD OM DANMARKS STILLING OG DET AT VÆRE DANSK OYLDENDALSKE BOGHANDEL- NORDISK FORLAG VALDEMAR RØRDAM ET BORGERLIGT

Læs mere

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager.

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager. Er faren herre Benno Erdmann styrer stadigt sponsor- og erhvervsudvalget fra det lille bykontor. På væggen bag skrivebordet hænger billeder af de hold, han har trænet. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

^00 i 15 BRIEF 0041332 I \ Åå^ LYNET Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from U n ive rs ity of To ro nto http://www.archive.org/details/lynetkobookb LYNET ANDET OPLAG KØBENHAVN AXEL

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere