DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 Digitaliseret af / Digitised by Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library København For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

4 -.

5 VERDENCKRIGEN DET KONGELIGE BIBLIOTEK /

6 idst Pris 2 Øre. Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10' 2 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. I. Mundberg. A 1 6. August Krigen. 0- Det forlyder at Englænderne i et Slag i Nordsøen har skudt 2 tyske Krydsere i Sænk Ultimatium. Tyskland skal have tilstillet Italien et Ultimatium gaaende ud paa, at hvis Italien ikke støtter Tyskland og Østrig, vil der blive erklæret Krig imod det. Tyskland er unægtelig noget højt oppe. Rigsdagen indkaldes til Møde i Morgen. Al Udførsel af Korn bliver forbudt! 1 Sverrige er der Moratorium for alle Gældsforpligtelser, foreløbig til 5 September. Fredsmægling! Præsident Wilson har tilbudt at mægle og sammenkalde de evropæiske Magters Repræsentanter, at dette fører til noget er vel desværre højst tvivlsomt. Tre vigtige nye Lovforslag paa Tingets Bord. Staten skrider ind mod den samvittighedsløse Spekulation! Spioner i Aarhus? I GaarEftermiddag og Aftes saas der opstillet Militærvagt ved Hovedstationens Drejeskiveformentlig af Frygt for at denne skulde blive sprængt eller demoleret, og Trafikken saaledes standset, Der fastsættes Maksimumspriser f. Levnedsmidler. Situationen i Københavns Havn. Den store Dampskibsflaade, der paa Grund af Krigen er bleven stoppet i den neutrale Københavns Havn, bestaar af noget over et halvt Hundrede Skibe af forskellig Nationalitet. Der ligger 17 danske, 8 tyske, 3 engelske, 1 russisk, 13 norske, 4 svenske og 3 hollandske Dampere. Et Moratorium skal hidføres. En russisk Major anholdt i Sverrig. En russisk Major er i Dag bleven anholdt i Ånge som mistænkt for at have drevet Spioneri ved Harparand^ Han nægter bestemt at have drevet Spionage og opgiver at være russisk Militærattache i Schweitz hvortil han agtede at begive sig over Frankrig. Han er derefter som Arrestant bleven ført til Stockholm. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus.

7

8 .Pris 2 Øre. Nyt! Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. A 2 6. August Krigen. o 10 Millioner Kr. har Folketinget i Dag bevilget til exfraordinært Krigsbrug. Paa Socialdemokratiets Vegne tiltraadte Clausen Bevillingen under Hensyn til deres paatrængende Nødvendighed. Forbud! Alle nødvendige Forbrugs-Artikler maa ikke udføres f. Ex. Kaffe, The, Træ, Kul etc. Moratorium er endnu ikke udstedt! "Vor genoptages i Morgen. D. F. D. S. lader afgaa 3 Skibe fra Esbjerg. Risikoen ved Forsendelsen! Exportorerne maa dog selv bære Søslaget i Nordsøen Det kan nu anses for givet, at Englænderne har vundet en betydelig Sejr over den tyske Flaade, der har faaet 2 Krydsere skudt i Sænk, 1 er erobret og 2 forlod skyndsomst Slagflaaden. Stemningen mat! I Berlin synes det Overmod der hidtil har behersket Befolkningen at afløses af en vis Bekymring over de lidte Nederlag, først i Belgien og i nu i Nordsøen. Prins Aage taget til Fange. Det har almindeligvis forlydt, at Prins Aage har været taget til Fange. Tilfældet. Vi kan oplyse, at det ikke er Man har rygtevis fortalt, at flere af de store industrielle Virk somheder er paatænkte at indskrænke Antallet af deres Arbejdere bl. a. Frichs, vi kan berolige med at noget saadant ikke paatænkes. Prisen paa Margarine er stegen med 3 Øre pr. Pd. for alle Kvaliteter. Mere Brødfordyrelse! Bagerne i København har vedtaget Forhøjelse af det fine Brød, saaledes at Prisen for 2 Stk. 2 Øres Brød iudtil videre bliver 5 Øre. Prisen paa Surbrød og Sigtebrød forhøjes med 20 pct, saaledes at et 12 Øres Brød fremtidig koster 15 Øre o. s. v. Østrig-Uhgarn har i Dag erklæret Rusland Krig. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus. i

9

10 Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Abonnement gennem Telefon Kontor: Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. 7. August. Aften Krigen. -o Krigen nærmer sig vore Kyster! Fra Klitmøller i Thisted Amt, har man observeret et betydelig Antal Krigsskibe. De gik saa tæt under Land at de tydeligt kunde ses med det blotte Øje. men hvilken Nationalitet de tilhørte kunde ikke konstanteres, rimeligt er det imidlertid at antage at der meget snart vil komme til at staa et Slag i Vesterhavet. Hjælp tii Frankrig. I Berlingske Tidende meddeles i Aftes, at England har landsat Tropper 4 Steder paa den franske Nordkyst, nemlig Caiais, Dunherque, Etable og Bologne. Tysk'and lukker op! I Følge en Indberetning til Udenrigsministeriet *ra det danske Gesandtskab i Berlin er der under 4.ds udstedt en Bekendtgørelse om, at forskellige Varer, deriblandt Kartofler Hornkvæg Heste Faar ' Svin Ost Æa og Smør skal være toldfri! Fem tyske Krydsere i russiske Farvande. I vore nordlige Farvande befinder sig fem tyske Krydsere af Undine-Typen. En Gave til den danske Hær. Generaldirektør Ole Olsen har skænket fem store Automobiler til Hæren. Tyskerliad I Hollænderne har i Antwerpen ødelagt Forretninger der indehaves af Tyskere. Det vil uden al Tvivl vise sig umuligt for Tyskerne at opholde sig i en hel Række af Lande, dertil er Forbitrelsen for stor. Han vil faa det hedt. Den fra Sabern-Affæren berygtede tyske Løjtnant Forstner, skal være taget til Fange ved Liegé. ZPnrisfalcL Den rent forrykte Pris Kjøbenhavnerne i nogle Dage har maattet betale for Kartofler, op til 30 Kr. for Tønden, har da hurtigst vist sig uholdbar, allerede nu er Prisen dalet til længere ned. 12 Kr. og vil gaa betydelig Nogle Varepriser! Folk er stadig lige ivrige efter at forsyne sig med Mel, og Priserne stiger derfor rask. Rugmel er steget tra Øre pr. Pd., Byggryn fra Jerngrossererne har forhøjet Priserne paa Jern og Staal med 10 a 20 pct. I Petroleumspriserne er der ingen Forandring sket, hvorimod Priserne paa alle Slags Olier er forhøjet. Kornhandelen ligger næsten helt stille, da alle forhaandenværende Forraad er optagne til Formaling. Situationen for Kul er jo bleven formørket ved Englands Deltagelse i Krigen. Sukker er forhøjet med l 1^ pr. Kilo for alle Sorter. Der er rigeligt af Sild og Makrel, som derfor er solgt meget billigt; derimod er Rødspætter steget med 25 pct. og Klipfisk som næsten ikke er til at opdrive, med 50 pct. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus.

11

12 i Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor: Brunsgade 2. Ansvarshavende P. I. Mundberg. B 2 7. August. 11)14 Krigen. o- Flaaden paa Flugt! Det kan nu betragtes som sikkert, at der i Nordsøen har staaet et Slag mellem den tyske og engelske Flaade, og at de engelske Vaaben i den Grad har sejret, at Tyskerne er i ilsom Flugt mod hjemlige Kyster Utroligt! Ekspoi ten af Fødevarer fra Esbjerg og til England siges ikke at kunne etableres i Dag, fordi de paagældende Skibes Mandskab nægter under de nuværende Forhold at sejle ud. Vi skal i næste Nr., om ca. 2 Timer, skaffe paalidelige Oplysninger om denne Sag. 15,000 Mand i Kamp. Det tyske Kavaleri trækker sig tilbage. Tysklands Angreb paa Longwy var, i Følge Politiken" langt alvorligere end man hidtil har troet. En tyske Kavaleriregimenter, der trængte igennem Luxemburg, forsøgte at slippe igennem Longwy for at tage Stilling mellem Verdun og Merzieres, men det gamle Fort modstod flot Angrebet, takket være Batteriernes udmærkede Skydning og Maskingeværerne, der var posteret paa strategiske Punkter. Efter en haardnakket Kamp, hvori 15,000 Mand deltog trak det tyske Kavalleri sig tilbage, efterladende et stort Antal Døde og 700 Saared'e. 2 Kr. Den østrigske Banks Generalraad har vedtaget Emission til Udstedelse af Sedler lydende paa 2 Kr. Banken har skænket et betydeligt Beløb til Røde Kors" og til Understøttelse af de værnepligtiges Familier. Fra alle Landets Egne meddeles vedblivende om talrige patriotiske Demonstrationer Grundlovsforslagets Behandling er foreløbig standset 'paa Grund af Krigssituationen. Minerne! som i denne Tid er udlagte, fylder Kongedybet, Hollænderdybet og Drogden, og forinden en Fjende faar dem pillet op, er det ham umuligt at forcere Adgangen til København. En Sømine, man kan ogsaa kalde den en fast anbragt Torpedo, er en meget ubehagelig Tingest. Den slaar haardt, naar den exploderer, og det gør den saa snart et Skib støder imod den. Det var en Mine, der ved Port Arthur, under den russiskjapanske Krig, sendte Admiral Marakow, en af Ruslands faa virkelige Helte, til Bunds med samt håns vældige Staalskib. beskytter mod Miner. Intet Panser er saa tykt, at det Hvor udstrakt Minefeltet er, kan Folk danne sig et Begreb om, naar de i disse Dage sejler til Malmø, det er en artig Omvej Øresunds baaden maa løbe. Skal Beværtningerne lukkes Kl. 10 Aften, har været under Overvejelse i Randers Byraad, men foreløbig var der ikke tilstrækkelig Stemning derfor. I Paris lukker Beværtningerne Kl. 10 Det tyskcnederlag! Det skal være det tyske 150 Regiment, der fuldstændig opreves i Kampen ved Liege. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus. Aarhus Gasværk vil med den nuværende Kulbeholdning levere Gas til 1 Oktober og Elektricitetsværket til op imod Jul. \

13 ' > SI mm/m

14 Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften Abonnement gennem Telefon Kontor: Brunsgade 2. Ansvarshavende P. I. Mundberg. C 2. August Krigen Be be! o Tysklands Krænkelse af Belgiens Neutralitet har tvunget den tyske Rigskansler til i Rigsdagen at maatte beklage det skete, men at det var nødvendigt! Samtidig benytte Rigskansleren Lejligheden til at forsikre, at Danmark og Holland kunde være roligt for, at noget saadant ikke skete for disse Landes vedkommende. Danmarks Export til England kan ikke genoptages fordi det bekræftes, at det respektive Mandskab ikke vil sejle ud under de herskende Forhold! Kystartilleriregimentet besætter samtlige Søforter. Foruden de 1300 Mand der mødte forleden, var allerede 800 i Trøjen. Det Antal ligger altid til Tjeneste, og nu kan altsaa samtlige Kanoner faa Betjeningsmandskab. Chefen for Kystartilleriregimentet er Oberst Knudsen hans Adjudant er Prmltn. Meyer. Endnu har Regimentet kun 2 Batailloner, men saa snart de nye Forter er fuldført, formeres en 3die. 1ste Bataillon, Oberstløjtnant Skade, Adjudant Prmltn, Klingspor Bentzen, besætter de nordlige Forter til og med Lynetten, medens 2den Bataillon, Oberstløjtnant Lehrmann, Adjudant Prmltn, Schmidt, afgiver Mandskab til Resten. løvrigt er Søbefæstningen undergivet Kommandoen af Chefen for den flydende Defension paa Københavns Red. Kontreadmiral Ewers. Militærvagt i Aarhus er udstillet følgende Steder: Søndre Mole, Jernbanestationen, Telegrafstationen, Telefoncentralen og foran Raadhuset. Nat. Hver Sted patrouillerer 2 Mand Dag og Erste Hilfe! I Frankfurt am Mein havde man kort for Krigen, og førend nogen endnu troede paa dens Komme, haft den fornuftige Ide at ophænge Skabe med Paaskriften Erste Hilfe" (Første Hjælp) paa de mest befærdede Punkter i Byen. Hvert Skab indeholdt Forbindingssager, Jodoform, Æther, Medikamenter, ja der fandtes endog en lille Bærebør. Nøglen til Skabet hænger paa Siden under Glas, som Knappen til et Brandskab. Ideen er original, praktisk, rosværdig. Men nu hænger Erste Hilfe" rigtignok i Frankfurts Gader og tager sig næsten ironisk ud naar man tænker paa Krigen! Nu overfyldes Hospitaler og Kirkegaarde. Man maa næsten smile ad Erste Hilfe 1 '! Spioner i Randers! En engelsk Motorbaad kom i Forgaars ind til Randers. Besætningen bestod kun af en Mand og hans Hustru. Da det blev kon^tanteret at de havde optaget en Række Fotografier blev de i Følge Randers A. Av." mistænkte for Spioneri, og Byfogden var om Bord for at afholde Forhør. Herved oplystes de at Englænderne var fredelige Lystrejsende, der var paa Vej til Sverrig, men ikke turde gaa over Kattegat under de nuværende Forhold Den store, veludhalede Motorbaad blev liggende i Randers, mens Englænderne rejste til Esbjerg for at forsøge paa at slippe hjem. De danske Minespærringer er selvfølgelig kun foretagne paa dansk Søterritorium, hvilket vil sige godt og vel en halv dansk Mil fra Kysterne ud i Bæltet paa begge Sider er altsaa frit, hvilket er ensbetydende med, at selv de største Krigsskibe kan føres igennem. Men det er bleven gjort gældende, at der ikke er fri Passagee" gennem gen-. nem Store Bælt efter Minespærringen. Det er forkert, vi har ved Minespærringer søgt at sikre vor Fjende, Indløb og Havne, vore Kyster i det hele, men den frie Passage er bleven bevaret og vil blive bevaret. Forlagstrykkerief, Frederiksgade 82, Aarhus.

15

16 Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. A 3 8. August. 11)14 Tid. Krigen. o- Det fjerde Vaaben! Over Aarhus kredsede i Aftes en Biplan i længere Dens Nationalitet kunde ikke konstanteres. i Belgien raser der en frygtelig Kamp hvor 4000 Belgier forsøger at afslaa et Angreb af en betydelig større tysk Hær Kamppladsen er igen Liége. Pariserne vil bestemt storme den tyske Gesandtskabsbygning og det er kun ved Hjælp af en meget betydelig Politistyrke at dette undgaaes. De Gule kommer med! Det er slet ikke usandsynligl tværtimod at Japan vil tage activ Del i den europæiske Krig til Fordel for England-Frankrig. Intet Søslag! Da der stadig ikke foreligger nærmere Meddelelse om det Slag der angaves at have staaet i Nordsøen i Torsdags mellem den tyske og den engelske Flaade og med Sejr for denne, bør man stille sig skeptisk over for om der overhovedet har staaet noget Søslag. Den tyske Mobilisering ventes ikke tilendebragt før den 22. August hvor man nu ved lidt om hvilke Transportmidler m. m. Tyskland raader over i Krigstilfælde, vil man deraf kunne slutte sig til de kolossale Hærmasser der agtes samlet, naar Mobiliseringen er tilendebragt efter mere end 3 Ugers Forløb. I Mad nok. det første halve Aar kommer England ikke til at mangle Mad. Landbrugsministeriet forsikrer at saalænge kan de føde sig selv. Mindst 3 Maaneder anslaar kyndige Folk Krigens Varighed til Man skal nemlig vogte sig for, af de Smaatab Tyskland har haft, at slutte, at dette Land vil faa Klø efter Klø," som mange mener og somme ønsker. Lad,gaa, at Tyskland i Øjeblikket har engageret sig rigeligt, Forholdet er dog det, at.tysklands Magt er kollossalt og det har sikkert sit Materiel i Orden. Faar det Belgien stillet Tilbud, med Hensyn til det skete Neutralitetsbrud m. m. og lader Holland og Danmark i Fred, saa har det, i retslig Retning, kun Frankrig at kæmpe med, og at Tyskland her vil blive den stærkeste kan næppe betvivles, saa Situationen kan blive Frankrig haard nok, i hvert Fald indtil Rusland kan komme til Aktiv, derefter Hjælp. Men saa lige til vil det nu ikke blive tor Russerne at kæmpe sig gennem Tyskland og faa etableret Forbindelse med den franske Hær, det vil blive vanskeligt meget vanskeligt og det vil tage Tid megen Tid og koste Tusinder af Menneskers Liv! Nu meldes det ganske vist, at Englænderne landsætter Tropper paa den franske Nordkyst, men Værdien heraf kan let overvuderes. Men paa et andet Punkt kan Tyskland rammes dødeligt, og det er hvis den engelske og russiske Flaade kan komme til at operere i Fælleskab i Østersøen men ogsaa herom vilde det blive en frygtelig Kamp! Og kan Danmark holdes udenfor saa længe, maa det kaldes lykkeligt, men den Dag, Foreningen af den engelske og russiske Flaade. søges tilbagebragt, da turde det høre til det umulige, at vort Land ikke droges med ind i Bulderet, At tro at en Krig, der omfatter hele Nord- og Mellemeuropa, aldeles ikke skulde berøre vort Land, er desværre alt for sangvinsk, og tro at hele denne vældige Krigsbrand, der er opstaaet kan endes paa faa Dage eller enkelte Uger er en Undervurdering af de vældige Kræfter, der er sat i Bevægelse. Obsv. Forlagstrykkeriet, Frederiksgade 82, Aarhus.

17 .. 1 '... J ' 7 I i *, ^

18 idste Pris 2 Øre Udgaar flere Gange daglig, sidste Nr. Kl. 10 Aften. Abonnement gennem Telefon Kontor. Brunsgade 2. Ansvarshavende P. 1. Mundberg. B 3 8. August. li>14 Krigen o Liége falden! Kejser Vilhelm lod straks Erobringen af Liége meddele til det berlinske Publikum, der blev vildt begejstret ved Efterretningen, hvad der ikke synes skulle ive Anledning, naar man ved, at Tyskerne mødte op med en vældig Overmagt o at Sejren først naaedes efter heltemodig Modstand og ved at ofre i hundredevis af Menneskeliv! De tyske Tropper trækker bort Syd paa. Overalt langs den danske Grænse mod Sønderjylland, hersker der absolut Ro De i Sønderjylland værende Tropper trækker i Ildmarch Syd paa, bort fra Sønderjylland. Frederiksbjerg Elektrisitetsværk lukker fra Kl 11 Aften til 5 Morgen. Samtidig er ogsaa Sporvognskørselen indskrænket. Danske Forholdsregler. En Mængde afskedigede Officerer har stillet sig til Raadighed. Paa Vestfronten har man opsat et stærkt Pigtraadsværn, bestaaende af en 3-dobbelt Hæk, Nættet er saa sindrigt flettet, at det vil kræve overordentlige Anstrengelser at gennembryde det. Prins Harald er indtraadt i Overkommandoens Stab. Lige for Lige. Den engelske Krydser Amphion" som forleden borede den tyske Mineudlægger i Sænk, stødte i Aftes r/.iicm. paa en Mine op sank. En Del af Bes^fr, jngen Forlagstrykkerief, Frederiksgade 82, Aarhus. Intet Moratorium i det tyske Hige! Forbundsråddet har vedtaget 2 Anordninger, hvorefter der ikke vil blive udstedt noget almindeligt Moratorium. Ved den første Anordning bemyndiges Retten til at indrømme Debitor af en før 31 Juli opstaaet Fordring en Betalingsfrist, foreløbig for 3 Maaneder, forsaavidt det er nødvendigt, og idet der samtidig tages fornødent Hensyn til Kreditor. Den anden Anordning gaar ud paa at forhindre, at Fordringer, deriblandt ogsaa Vekselkrav paa Udlandet, opstaaet før 31 Juli f gøres gældende i Udlandet for Retten. Hammelbanen udsender fra Søndag kun 2 Toge i hver Retning. Sporvognene i Berlin skal under Krigen betjenes af kvindeligt Personale. Serberne gaar 'rem! Serbiske Fortropper har overskredet den bosniske Grænse. Østrigerne paa Tilbagetog! Byen Vicegiord er rømmet af Østrigerne og derefter bleven besat at Serberne! Vaabenstilstand? Det forlydes, at Tyskerne trods Anvendelse af op til 20,00 Mand mod Liege, ikke har kunnet besætte Byen, men tværtimod har maattet bede om 24 Timers Vaabenstilstand!

19 ^ ~ r -

20

21 -m, i 1 1 S

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943.

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Brevet er renskrevet efter det originale brev af Irja M.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Dansketideneller 400-årsnatten 1380-1814 Union 1380: Valdemar Atterdag, konge af Danmark, død 1375. Valdemars datter: Margrethe, gift

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere