Årsrapport 1. oktober september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013"

Transkript

1 Årsrapport 1. oktober september 2013 (elskabets 40. regnskabsår) Investeringsselskabet A/ Frederiksborggade 50, København K CVR-nr

2

3 Investeringsselskabet A INDHOLDFORTEGNELE ide 1. elskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning for Investeringsselskabet A/ Hoved- nøgletal... 5 Udvikling i året... 6 Pantebreve Obligationer Investeringsejendomme Ejendomme overtaget med henblik på videresalg Finansiering og gæld Pengestrøm og likviditet Risiko på egenkapital og markedsværdier ved parameterændringer Udbytte og tilbagekøb af egne aktier samt øvrige kapitalforhold Fremtidsudsigter og begivenheder efter regnskabsårets afslutning amfundsansvar Kapitalforhold Aftale mellem selskabet og ledelsen God selskabsledelse Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv Afholdte bestyrelsesmøder i regnskabsåret Udsendte fondsbørsmeddelelser i regnskabsåret Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Indholdsfortegnelse til noter Note

4 1 Investeringsselskabet A ELKABOPLYNINGER elskab: Investeringsselskabet A/ Frederiksborggade København K CVR. nr Hjemsted: København, Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: Investeringsselskabet A/ er et investeringsselskab, hvis formål er at foretage anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital. elskabets hovedaktiviteter er fordelt på værdipapirer og ejendomme. Der arbejdes med en fleksibel investeringsstrategi inden for en række konkrete investeringsrammer. Koncernens overordnede målsætning er at opnå en langsigtet formuetilvækst med et afkast, der over en længere årrække overstiger det generelle markedsafkast og altid med særlig hensyntagen til investeringsrisikoen. Bestyrelse: Casper Moltke, formand teffen Heegaard Michael Hedegaard Lyng Jannik Rolf Larsen Direktion: vend Rolf Larsen, administrerende direktør Revision: PricewaterhouseCoopers, tatsautoriseret Revisionspartnerselskab, trandvejen 44, 2900 Hellerup. Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes den 30. januar 2014 kl på Radisson A candinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København. elvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest den 19. december Finanskalender for regnskabsåret 2013/14: Torsdag den Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 1/ / Torsdag den Ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet A/. Onsdag den Regnskabsmeddelelse for perioden 1/ / Onsdag den Regnskabsmeddelelse for perioden 1/ / Torsdag den Regnskabsmeddelelse for perioden 1/ /

5 Investeringsselskabet A 2 LEDELEPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober september 2013 for Investeringsselskabet A/. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting tandards (IFR), som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskab og årsregnskab giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen giver efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat, pengestrømme og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. december 2013 Direktion vend Rolf Larsen Bestyrelse Casper Moltke Formand teffen Heegaard Michael Hedegaard Lyng Jannik Rolf Larsen

6 3 Investeringsselskabet A Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Investeringsselskabet A/ Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Investeringsselskabet A/ for regnskabsåret 1. oktober september 2013, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting tandards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting tandards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2013 i overensstemmelse med International Financial Reporting tandards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

7 Investeringsselskabet A 4 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 19. december 2013 PricewaterhouseCoopers tatsautoriseret Revisionspartnerselskab Mikael ørensen statsautoriseret revisor Morten Jørgensen statsautoriseret revisor

8 5 Beretning BERETNING FOR INVETERINGELKABET LUXOR A/ KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL OKTOBER - EPTEMBER 4. kvt. 4. kvt. Millioner kroner 2012/ / / / / / /12 Hovedtal Indtægter... 47,7 37,1 18,7 108,6-114,8 13,7 16,8 Resultat af finansielle poster... 25,8 5,6-11,6 21,1-229,4 11,3 13,1 Bruttoindtjening... 33,0 28,8 50,1 160,4 28,9 9,5 13,8 Resultat før skat... 14,4 0,5 20,6 71,2-83,3 8,4 7,6 Resultat... 10,3 1,1 17,6 53,2-76,6 6,1 6,1 Basisindtjening... 4,9 8,6 16,5 25,9 33,2 2,4 1,3 Aktiver ,2 782,1 890, , ,7 797,2 782,1 Investering i materielle anlægsaktiver... 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Egenkapital ,6 397,3 396,2 378,6 325,4 407,6 397,3 Forslag til udbytte for regnskabsåret... 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 Resultat til analyseformål: Resultat (efter skat)... 10,3 1,1 17,6 53,2-76,6 6,1 6,1 kat vedrørende tidligere år... 0,0 0,0 0,0-0,2-0,3 0,0 0,0 10,3 1,1 17,6 53,0-76,9 6,1 6,1 Nøgletal Værdier pr. 100 kr. aktie Indtjening pr. aktie (kroner) (EP)... 10,33 1,07 17,63 53,02-76,92 6,10 6,06 Indre værdi pr. cirkulerende aktie (kr.).. 407,63 397,30 396,23 378,60 325,36 407,63 397,30 Egenkapitalforrentning i procent p.a.... 2,57 0,27 4,55 15,06-21,15 6,03 6,15 Egenkapitalandel i procent... 51,14 50,80 44,48 33,26 24,82 51,14 50,80 Udbytte pr. aktie (kroner)*... 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktiekapital Nom. aktiekapital ultimo (mio. kr.) ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal cirkulerende aktier (mio. kr.) ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fondsbørsens officielle kurs pr. 100 kr. aktie: Laveste Højeste Ultimo Omsætning på fondsbørsen, stk Noteret på fondsbørsen, stk Nøgletallene er beregnet efter finansanalytikerforeningens Anbefalinger og nøgletal Resultat og udvandet resultat pr. aktie er i overensstemmelse med IA 33. * Beregnet på baggrund af forslag til udlodning af udbytte

9 Beretning 6 LEDELEBERETNING Udvikling i året Koncernens resultat før skat er et overskud på kr. 14,4 mio. mod et overskud på kr. 0,5 mio. i det foregående år. Efter indregning af årets skat på kr. 4,1 mio. (kr. -0,6 mio.), er årets resultat efter skat kr. 10,3 mio. (kr. 1,1 mio.). Koncernens resultat før skat er i overensstemmelse med meddelelse af 22. november 2013 om et resultat før skat på kr. 14,4 mio., men lidt lavere end det meddelte resultatspænd i sidste årsrapport i niveauet kr. 15,0-17,0 mio. før skat. Koncernens basisindtjening udgør kr. 4,9 mio. (kr. 8,6 mio.) opgjort på baggrund af årets resultat før skat reguleret for dagsværdireguleringer på værdipapirer, investeringsejendomme, gæld, samt valutakursbevægelser og realiserede tab på værdipapirer. Basisindtjeningen er i overensstemmelse med den sidst meddelte forventning i meddelelse af 22. november 2013, men lavere end den i sidste årsrapport forudsatte basisindtjening på kr mio. Den lavere basisindtjening skyldes primært en langsommere normalisering af tab og regulering til dagsværdi for kreditrisiko på pantebreve, lavere nettorenter på pantebreve og obligationer samt valutakursregulering heraf. Koncernens balance, der i forhold til samme tidspunkt sidste år er forøget fra kr. 782,1 mio. til kr. 797,2 mio., indeholder følgende forretningsområder: 2012/ /12 mio. kr. mio. kr. Pantebreve ,5 286,4 Obligationer ,5 237,7 Værdipapirer i alt 532,0 524,1 Investeringsejendomme ,7 181,8 I alt ,7 705,9 Nedenstående indeholder en gennemgang af de enkelte forretningsområder. Finansieringen og effekten af valutaafdækningen samt valutaeksponering og afdækning af valutarisiko omtales under afsnittene finansiering og gæld. Pantebreve Dagsværdi af koncernens pantebrevsbeholdning udgør kr. 303,5 mio. (kr. 286,4 mio.).

10 7 Beretning Det samlede afkast af pantebrevsbeholdningen for regnskabsåret er som følger: 2012/ /12 mio. kr. mio. kr. Renteindtægter... 20,5 20,8 Kursavancer... 0,8 0,4 Regulering til dagsværdi... 9,2 1,7 30,5 22,9 Realiserede tab på pantebreve, regulering til dagsværdi for kreditrisiko, indgået på tidligere afskrevne fordringer, samt gevinst ved salg af ejendomme overtaget med henblik på videresalg... 16,1 16,5 14,4 6,4 Koncernens pantebrevsbeholdning er fordelt med kr. 181,7 mio. (kr. 148,7 mio.) fastforrentede pantebreve og kr. 121,8 mio. (kr. 137,7 mio.) variabelt forrentede cibor pantebreve. Koncernens beholdning af fastforrentede pantebreve er uanset restløbetid og den nuværende markedsrente for nye pantebreve på ca. 7,5% - 9,5% p.a. (7,75% - 10,0% p.a.) værdiansat på grundlag af en gennemsnitlig effektiv rente på 8,5% p.a. (gennemsnitlig 9,25% p.a.). Den samlede effekt ved ændring af den gennemsnitlige effektive rente på fastforrentede pantebreve fra 9,25% til 8,5% er en positiv dagsværdiregulering på kr. 7,0 mio. Den samlede regulering til dagsværdi af pantebreve er positiv med kr. 9,2 mio. (kr. 1,7 mio.), som er indregnet under regulering til dagsværdi af finansielle aktiver. Koncernens beholdning af pantebreve har en gennemsnitlig kursværdi pr. pantebrev på tkr. 321,6 (tkr. 410,5). Pantebrevsbeholdningens nominelle størrelse er forøget fra kr. 318,2 mio. til kr. 332,0 mio. Forøgelsen består af en tilgang på kr. 72,7 mio. (kr. 35,2 mio.) og en afgang på kr. 58,9 mio. (kr. 43,0 mio.). Koncernen har over en årrække konstateret en faldende indfrielsestakt på pantebrevsbeholdningen. For regnskabsåret 2012/13 er der sket en mindre forøgelse af indfrielsestakten. Konkurrencesituationen i pantebrevsmarkedet har i en årrække været præget af en behersket konkurrence. I løbet af regnskabsåret har der været en øget aktivitet på pantebrevsmarkedet, hvilket har resulteret i en faldende effektiv rente ved anskaffelse af pantebreve. Prisdannelsen indregner imidlertid fortsat muligheden for en negativ udvikling, for så vidt angår den fremtidige tabsudvikling.

11 Beretning 8 Koncernen forventer i det kommende år en fortsat forøgelse af pantebrevsbeholdningen og et fortsat lavt niveau for førtidige indfrielser. Priserne på ejerboliger må antages at have været væsentligt understøttet af det fortsat lave renteniveau, samt privates mulighed for at få op til 10 års afdragsfrihed på realkreditlån. Der er i det forgangne regnskabsår konstateret et fortsat højt udbud og lange liggetider for helårsboliger og fritidshuse specielt i yderområderne, hvor polariseringen af prisudviklingen mellem de større byer og yderområderne synes forstærket. Det må antages, at den nuværende polarisering vil føre til en længerevarende periode med en svagere prisudvikling på fast ejendom i yderområderne sammenlignet med de større byer. Det vurderes, at forskellen i prisudviklingen allerede er ganske betydelig. Nettotab/gevinster og direkte omkostninger udgør kr. -16,4 mio. (kr. -17,0 mio.). Posten indeholder en forøgelse i regulering til dagsværdi til imødegåelse for kreditrisiko på pantebreve på kr. 2,2 mio. (kr. 2,7 mio.), således at den samlede regulering til dagsværdi for kreditrisiko udgør kr. 24,8 mio. (kr. 22,6 mio.) svarende til 7,6% (7,3%) af beholdningen. Modtaget på tidligere afskrevne fordringer udgør kr. 1,9 mio. (kr. 2,0 mio.). Gevinst ved salg af ejendomme overtaget med henblik på videresalg udgør kr. 0,1 mio. (kr. 6,4 mio.). Hensættelse til tab på ejendomme overtaget med henblik på videresalg er forøget med kr. 3,2 mio. (kr. -1,3 mio.). De solgte ejendomme er hjemtaget på tvangsauktion med henblik på tabsbegrænsning af udlån. Nettotab/gevinst er marginalt forbedret i forhold til sidste regnskabsår, dog har normalisering af konstaterede tab og ændring af regulering til dagsværdi til imødegåelse af kreditrisiko udviklet sig langsommere end forventet. I den negative regulering til dagsværdi for kreditrisiko indgår kr. 5,0 mio. på en række erhvervsrelaterede pantebreve indregnet i regnskabsårets 2. kvartal. For det kommende år forventes mere normaliserede tab og regulering til dagsværdi for kreditrisiko. Pantebrevsbeholdningen er fordelt på følgende ejendomstyper: 2012/ /12 Parcelhuse... 36,22% 33,40% Ejerlejligheder... 9,21% 8,30% ommerhuse... 5,60% 4,56% Nedlagte landbrug... 3,43% 2,50% Beboelse og erhverv... 8,02% 7,40% Landbrug... 0,84% 0,65% Udlejningsejendomme... 24,59% 30,41% Handel og industri... 8,13% 8,90% Andre... 3,96% 3,88% I alt ,0% 100,0%

12 9 Beretning Den gennemsnitlige restløbetid på pantebrevsbeholdningen før ekstraordinære afdrag og førtidsindfrielser er ca. 11 år (12 år). I det kommende år forventer koncernen en forøgelse af pantebrevsbeholdningen. Andre indtægter Koncernen har i regnskabsåret modtaget kr. 1,3 mio. (kr. 1,3 mio.) som honorar for administration af pantebreve for 3. mand. Obligationer Dagsværdi af koncernens obligationsbeholdning udgør kr. 228,5 mio. (kr. 237,7 mio.). Det samlede afkast af obligationsbeholdningen for regnskabsåret er som følger: 2012/ /12 mio. kr. mio. kr. Renteindtægter... 14,3 19,9 Realiserede obligationsavancer (inkl. valuta)... -6,7-3,9 Regulering til dagsværdi... -4,3-6,4 3,3 9,6 I regulering til dagsværdi indgår et urealiseret valutakurstab på kr. 7,7 mio. (kr. 2,0 mio.), ligesom der i realiserede obligationsavancer indgår en realiseret valutakursavance på kr. 0,4 mio. (kr. 0,5 mio.). Beløbene er i hovedsagen valutamæssigt afdækket. Der er i året konstateret en indsnævring i beholdningens rentespænd over til statsobligationer, dette modsvares delvist af negative dagsværdireguleringer på kr. 4,3 mio. på enkelte udstedere under restrukturering. Koncernens beholdning af obligationer består primært af udenlandske erhvervsobligationer med seniorstatus og en rating sammensætning, der er henholdsvis over og under investment grade. Koncernens obligationsbeholdning er kendetegnet ved en overvægt af papirer med forholdsvis kort til mellemlang løbetid og en vægtet gennemsnitlig restløbetid på 4,8 år (2,0 år). Pr. 30. september 2013 indeholder obligationsbeholdningen en samlet negativ dagsværdiregulering og mulige indfrielsesavancer på op til ca. kr. 20,6 mio. ekskl. valuta (ca. kr. 31,8 mio. ekskl. valuta), som forventes udlignet over obligationernes restløbetid frem til 2021/22. Dagsværdi af obligationsbeholdningen kr. 228,5 mio. (kr. 237,7 mio.) skal sammenholdes med nedenstående afløbsprofil for obligationsbeholdningens nominelle restgæld.

13 Beretning 10 Afløbsprofil for obligationernes nom. restgæld: 2012/ /12 mio. kr. mio. kr. 2012/ ,0 54,9 2013/ ,6 115,6 2014/ ,3 63,6 2015/ ,7 39,7 2016/ ,9 25,7 2017/ ,6 1,7 2018/ ,7 0,0 2019/ ,5 0,0 2020/ ,2 0,0 2021/ ,6 0,0 I alt ,1 301,2 elskabets obligationsbeholdning fordelt på udsteder pr. 30. september til dagsværdi i alt kr. 228,5 mio. specificeres som følger: mio. kr. mio. kr. Appvion Inc. 13,8 toneridge Inc. 7,2 EDP Finance EMTN 11,6 ArcelorMittal 7,1 Abertis Infraestruct 10,5 Bon-ton tores Inc. 6,6 DLG Finance A/ 10,3 appi Ltd. 6,4 uperior Energy ervices Inc. 10,2 Lexmark International Inc. 5,9 Allegheny Technologies Inc. 10,2 GazProm 5,8 Pitney Bowes Inc. 10,1 DNO Intl. AA 5,7 Noble Group Ltd. 9,7 Community Health ystem Inc. 5,3 Lukoil Intl. 9,5 Aker AA 4,8 Icahn Enterprises LP. 9,5 uburban Propane Partners LP. 4,5 Time Warner Cable Inc. 9,1 I 3,9 Aperam 8,1 Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,8 Cgg 7,8 Petroplus Finance Ltd. 3,8 Calfrac Well ervices Ltd. 7,8 Eitzen Chemical AA 2,7 Ferrellgas LP. 7,6 Primorsk Int. hip. Ltd. 1,6 Danske Bank 7,3 Hawker Beechcraft Inc. 0,3 elskabets obligationsposter fordelt på udsteder pr. 30. september til dagsværdi i alt kr. 237,7 mio. specificeres som følger: mio. kr. mio. kr. M-Real OYJ 38,5 Abertis Infraestruct 9,7 HTM port & Freizeit AG 27,0 I 6,0 tone Energy Corp. 24,5 ArcelorMittal 6,9 Royal Caribbean Cruises Ltd. 23,1 Dynegy Inc. 5,1 The Bon-Ton tores Inc. 16,7 Primorsk Int. hip. Ltd. 4,6 Cascades Inc. 16,2 Gas Natural Capital Markets 4,5 Appleton Paper Inc. 13,5 Eitzen Chemical AA 4,2 Jacobs Entertainment 11,4 Petroplus Finance Ltd. 2,0 Chiquita Brands Int. Inc. 10,6 Hawker Beechcraft Inc. 1,9 EDP Finance EMTN 10,9 Petro Mena 0,4

14 11 Beretning Obligationsbeholdningen er som følger: 2012/ /12 mio. kr. % i andel mio. kr. % i andel Erhvervsobligationer ,5 100,0% 237,7 100,0% 228,5 100,0% 237,7 100,0% Obligationsbeholdningen er fordelt på 32 (20) udstedere med en gennemsnitlig størrelse pr. udsteder på kr. 7,1 mio. (kr. 11,9 mio.). Obligationsbeholdningen er fordelt på følgende valutaer: 2012/ /12 mio. kr. % i andel mio. kr. % i andel DKK... 10,3 4,5% 0,0 0,0% UD ,7 73,8% 104,3 43,9% EUR... 35,1 15,4% 124,9 52,5% NOK... 14,4 6,3% 8,5 3,6% 228,5 100,0% 237,7 100,0% iden afslutningen af årsrapporten og frem til 13. december 2013 har koncernen haft en negativ dagsværdiregulering på obligationer på kr. 3,8 mio. samt en realiseret avance på kr. 1,2 mio. I førnævnte dagsværdiregulering og avance indgår valutatab med kr. 3,7 mio., som i hovedsagen er valutamæssigt afdækket. I det kommende år forventer koncernen en mindre forøgelse af obligationsbeholdningen som følge af nyinvestering samt geninvestering af ordinære og ekstraordinære indfrielser.

15 Beretning 12 Investeringsejendomme Koncernens balance indeholder 5 (6) udlejningsejendomme med en dagsværdi på kr. 179,7 mio. (kr. 181,8 mio.). Koncernen har i regnskabsåret solgt en mindre udlejningsejendom med et samlet tab på tkr. 223,0 heri er der tilbageført regulering til dagsværdi med tkr. 335,0. Det samlede afkast på investeringsejendomme for regnskabsåret er som følger: 2012/ /12 mio. kr. mio. kr. Husleje... 14,3 14,9 Regulering til dagsværdi... 1,9 3,0 Direkte omkostninger, investeringsejendomme... 4,8 4,1 11,4 13,8 Reduktionen i huslejeindtægter kr. 0,6 mio. vedrører ledige lejemål under genudlejning. Koncernen har i regnskabsåret genudlejet to lejemål på flerårige kontrakter med en samlet årsleje på i alt kr. 1,2 mio. Om koncernens samlede ejendomsportefølje, der udgør ca m2 (ca m2), kan oplyses, at udlejningsprocenten i m2 pr. 1. oktober 2013 udgør 86,3% (86,4%). Koncernen har i det forgangne år haft en gennemsnitlig arealledighed på 14,6% (13,0%) svarende til en mistet lejeindtægt på ca. kr. 3,0 mio. (kr. 2,7 mio.). åfremt lejetabet opgøres i forhold til den opnåelige leje, kan årets gennemsnitlige lejeledighed opgøres til 14,6% (14,7%). De samlede direkte udgifter til ejendommenes drift er forøget fra kr. 4,1 mio. til kr. 4,8 mio. Dagsværdien af koncernens ejendomsportefølje svarer til et nettoafkast på 7,7% (7,6%) opgjort som den forventede lejeindtægt ved fuld udlejning med fradrag af forventede driftsomkostninger. Regulering til dagsværdi af ejendomme indgår med kr. 1,9 mio. (kr. 3,0 mio.). Koncernens beholdning af udlejningsejendomme fordelt på type er pr. 30. september 2013 som følger: mio. kr. Afkastinterval Kontor/butik... 22,9 6,75% Lager/produktion/kontor ,8 7,0-8,75% I alt ,7 6,75-8,75%

16 13 Beretning Koncernens beholdning af udlejningsejendomme fordelt på type er pr. 30. september 2012 som følger: mio. kr. Afkastinterval Kontor/butik/bolig... 27,4 3,99-6,50% Lager/produktion/kontor ,4 7,00-8,75% I alt ,8 3,99-8,75% Ejendomsporteføljen forventes på nuværende tidspunkt ikke udvidet. Ejendomme overtaget med henblik på videresalg Ejendomme overtaget med henblik på videresalg kr. 26,9 mio. (kr. 12,4 mio.) består af 9 (6) ejendomme overtaget til sikring af koncernens udlån. Ejendommene fordeler sig med kr. 22,0 mio. på erhvervsrelaterede ejendomme og kr. 4,9 mio. på ejendomme til beboelse. Regnskabsårets avance ved salg af ejendomme overtaget med henblik på videresalg andrager kr. 0,1 mio. (kr. 6,4 mio.). Indtægten indgår i posten nettotab/gevinst og direkte omkostninger. Finansiering og gæld Dagsværdi af koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter andrager kr. 295,4 mio. (kr. 290,7 mio.). Gælden er efter omlægning via matchende terminsforretninger fordelt som følger: Valuta 2012/ /12 DKK... 19,00% 34,51% UD... 57,00% 36,39% EUR... 20,44% 22,64% CHF... 0,00% 2,97% NOK... 3,56% 3,49% 100,00% 100,00% Koncernens fastforrentede lån ekskl. realkreditlån andrager kr. 0,0 mio. (kr. 103,2 mio.) med fastrenteperioder op til ca. 0,0 år (0,75 år). elskabet har i regnskabsåret haft fastlåst rente på ca. kr. 87,6 mio. via en renteswap i UD. Regulering til dagsværdi på den udløbne renteswap i UD er positiv med kr. 1,3 mio. (kr. 1,2 mio.).

17 Beretning 14 Regulering til dagsværdi af realkreditinstitutter samt gæld til kreditinstitutter er kr. 0,0 mio. (kr. 5,0 mio.). Regulering til dagsværdi af renteswaps på gæld til realkreditinstitutter og gæld til kreditinstitutter er positiv med kr. 2,7 mio. (kr. -0,2 mio.). En del af lånebogen i DKK er omlagt til UD. Virkningen heraf er indeholdt i ovenstående valutafordeling. UD andelen i ovennævnte fordeling refererer sig alene til afdækning af aktiver i samme valuta. Årets nettobevægelse hidrørende fra valutakursreguleringer af udenlandslån, terminsforretninger, værdipapirer m.v. er negativ med kr. 0,5 mio. (kr. -5,6 mio.). Finansiering i fremmed valuta anvendes primært med henblik på at afdække aktiver i fremmed valuta. Under hensyntagen til at en væsentlig andel af koncernens aktiver er placeret i udenlandsk valuta, kan det oplyses, at koncernens samlede valutaeksponering på aktiver og passiver procentuelt andrager følgende: 30. september september 2012 Valuta Aktiver % Passiver % Aktiver % Passiver % DKK 72,04% 69,95% 68,29% 75,64% EUR 4,53% 7,58% 16,48% 8,41% NOK 1,84% 1,32% 1,11% 1,30% CHF 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% UD 21,59% 21,15% 14,12% 13,51% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koncernen har i regnskabsåret konverteret kr. 39,4 mio. fra 4% og 5% s realkreditlån til 1,5% realkreditlån. Konverteringen har effekt fra 1. oktober Pengestrøm og likviditet Likviditet fra koncernens drift udgør kr. 6,8 mio. (kr. 48,3 mio.), driftslikviditeten er væsentligt påvirket af likviditetstræk for ejendomme overtaget med henblik på videresalg med kr. -17,6 mio. Til sammenligning var tilgangen af likviditet for ejendomme overtaget med henblik på videresalg i 2011/12 på kr. 31,2 mio. Koncernen kan med de kreditfaciliteter, den råder over ultimo september 2013, gennemføre de planlagte aktiviteter for det kommende regnskabsår.

18 15 Beretning Risiko på egenkapital og markedsværdier ved parameterændringer. Nedenstående skema viser følsomheden på en række væsentlige balanceposter pr. 30. september 2013 og 30. september / / / /12 tigning i Dags- Ændring Dags- Ændring Mio. kr. parameter værdi af værdi værdi af værdi Pantebreve 1% effektiv rente 303,5 9,5 286,4 8,9 Obligationer 1% effektiv rente 228,5 9,5 237,7 3,9 Udlejningsejendomme 0,5% afkastkrav 179,7 11,0 181,8 11,4 Lån i fremmed valuta 10% kursændring 239,3 23,9 190,2 19,0 Værdipapirer i fremmed valuta 10% i kursændring 218,3 21,8 237,7 23,8 Det skal tilføjes, at såfremt ovennævnte parametre måtte udvikle sig negativt som følge af en rentestigning, vil der modsvarende kunne konstateres en vis reduktion af kontantværdien på optagne realkreditlån og øvrige fastforrentede lån. En ændring af renteniveauet på 1% på den del af selskabets finansiering, som ikke er optaget til fast rente over en flerårig periode, vil påvirke resultatopgørelsen før skat med ca. kr. 2,9 mio. (kr. 1,9 mio.) på årsbasis. Ligeledes vil en 10% ændring af valutakurs på udenlandske værdipapirer i væsentlig grad blive modsvaret af regulering af lån og terminsforretninger i udenlandsk valuta. Beskrivelse af koncernens risikofaktorer fremgår af note 35. Udbytte og tilbagekøb af egne aktier samt øvrige kapitalforhold På baggrund af en samlet vurdering af årets resultat, foreliggende budgetter m.v. har bestyrelsen besluttet at foreslå udloddet et slutudbytte på kr. 6,0 (kr. 0,0) pr. aktie - svarende til kr. 6,0 mio. Under programmet for tilbagekøb af egne aktier har der i regnskabsåret ikke fundet tilbagekøb sted. Af rammen for tilbagekøb af egne aktier for op til kr. 10,0 mio. i kursværdi, som blev vedtaget af bestyrelsen den 19. marts 2002, resterer således fortsat en tilbagekøbsmulighed for kr. 5,6 mio. i kursværdi.

19 Beretning 16 Fremtidsudsigter og begivenheder efter regnskabsårets afslutning For det kommende år forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening på ca. kr. 12,0-16,0 mio. Hertil lægges dagsværdiregulering samt konstaterede tab og avancer for obligationer og valuta m.v., som pr. 13. december 2013 er positiv med ca. kr. 0,6 mio. Der forventes således på indeværende tidspunkt et positivt resultat før skat på kr. 12,0-17,0 mio. Forventningen for det kommende regnskabsår forudsætter stabile renteog valutaforhold. De omtalte forventninger til fremtiden, herunder forventningerne til basisindtjening, dagsværdiregulering samt konstaterede tab og avancer på værdipapirer, er forbundet med risici og usikkerheder, og disse kan påvirkes at faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Den faktiske udvikling og det faktiske resultat kan således adskille sig markant fra forventninger i årsrapporten. Den eksisterende fremmedfinansiering, den forventede pengestrøm fra drift og det nuværende kapitalberedskab er efter ledelsens opfattelse tilfredsstillende. amfundsansvar Investeringsselskabet A/ har ikke en formuleret politik for samfundsansvar, men lægger blandt andet i investeringsprocessen vægt på at de virksomheder, der investeres i, driver deres virksomhed på en samfundsmæssig forsvarlig måde. Kapitalforhold Oplysninger, der har til formål at fremme omsætningen af selskabets aktier, fremgår af note 23. Aftale mellem selskabet og ledelsen Aftaler mellem selskabet og dets ledelse fremgår af note 14. God selskabsledelse Komiteen for god selskabsledelse offentliggjorde i august 2011 ajourførte anbefalinger for god selskabsledelse baseret på "følg eller forklar" - princippet. Det er bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger i rapporten om Corporate Governance følges af Investeringsselskabet A/ ledelse.

20 17 Beretning Investeringsselskabet A/ har på følgende områder valgt at følge en anden praksis: elskabet har ikke en formuleret politik for samfundsansvar, men lægger blandt andet i investeringsprocessen vægt på at de virksomheder, der investeres i, driver deres virksomhed på en samfundsmæssig forsvarlig måde. elskabet offentliggør års- og delårsmeddelelser på dansk og engelsk. Den engelske udgave offentliggøres med en mindre tidsforskydning. Øvrige meddelelser offentliggøres alene på dansk. elskabets hjemmeside er på dansk. Bestyrelsen har ikke valgt en næstformand som følge af bestyrelsens størrelse. elskabet har ikke offentliggjort kompetencebeskrivelse på hjemmesiden, og selskabet har ikke beskrevet de enkelte medlemmers kompetencer i årsrapporten. Bestyrelsen er sammensat ud fra en helhedsvurdering af bestyrelsesmedlemmernes kompetence og alsidighed. Investeringsselskabet A/ har ikke medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan, idet det øverste ledelsesorgan ikke finder, der er behov herfor, samt at antallet af ansatte i selskabet ikke overstiger kravet i lov om aktie- og anpartsselskaber 140. elskabet har ikke fastsat en aldersgrænse for medlemmer af det øverste ledelsesorgan, idet det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke er medlemmernes alder, men kvalifikationer, der er afgørende for, om bestyrelsesposten kan bestrides. elskabet benytter pt. ikke udvalg eller komitéer, idet det øverste ledelsesorgan finder, at en lille operationel bestyrelse muliggør, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af det samlede øverste ledelsesorgan. Det øverste ledelsesorgan evaluerer ikke dets arbejde ud fra en formel procedure. Der følges løbende op på strategiske målsætninger og planlægning. Denne arbejdsform har hidtil sikret et effektivt fungerende øverste ledelsesorgan. Fremgangsmåden ved selvevalueringen og resultaterne heraf er ikke oplyst i årsrapporten. elskabet evaluerer ikke direktionens og det øverste ledelsesorgans samarbejde ud fra en formel procedure. Der følges løbende op på samarbejdet mellem parterne. Denne arbejdsform sikrer et effektivt fungerende samarbejde. elskabets vederlagspolitik og ændringer heri godkendes ikke særskilt på selskabets generalforsamling. elskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse forklares og begrundes ikke i formandens beretning på selskabets generalforsamling. elskabets vederlag til det øverste ledelsesorgan godkendes ikke særskilt på generalforsamlingen. elskabet følger anbefalingen med hensyn til overvejelser og beslutning om etablering af intern revision. Ledelsesberetningen i årsrapporten indeholder ikke en begrundelse for denne beslutning. Investeringsselskabet A/ har udarbejdet en fuldstændig beskrivelse af koncernens Corporate Governance politik med udgangspunkt i OMX Den Nordiske Børs København A/' anbefalinger. Beskrivelsen kan læses eller downloades på under punktet Aktionærinformation.

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet. HALVÅRSRAPPORT Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007 København K dato 31. maj 2012 ref. SRL/IK/ls

Investeringsselskabet. HALVÅRSRAPPORT Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007 København K dato 31. maj 2012 ref. SRL/IK/ls Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 16 1007 København

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Investeringsselskabet. Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af København K dato 23. maj ref.

Investeringsselskabet. Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af København K dato 23. maj ref. Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 12 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 8 Nikolaj Plads 6 side 1 af 17 Postboks

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K Telefon 33 32 50 15 - CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks 1040 dato 30. august 2017 1007 København

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014

Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 (elskabets 41. regnskabsår) Investeringsselskabet A/ Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet A INDHOLDFORTEGNELE

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Årsrapport 1. oktober 2010-30. september 2011

Årsrapport 1. oktober 2010-30. september 2011 Årsrapport 1. oktober 2010-30. september 2011 (elskabets 38. regnskabsår) Investeringsselskabet A/ Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet A INDHOLDFORTEGNELE

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr CVR-nr. 32 27 25 41 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.03.15 Rene Sindberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

C. P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport 2012

C. P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk C. P. Dyvig & Co. A/S CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere