Årsrapport 1. oktober september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013"

Transkript

1 Årsrapport 1. oktober september 2013 (elskabets 40. regnskabsår) Investeringsselskabet A/ Frederiksborggade 50, København K CVR-nr

2

3 Investeringsselskabet A INDHOLDFORTEGNELE ide 1. elskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning for Investeringsselskabet A/ Hoved- nøgletal... 5 Udvikling i året... 6 Pantebreve Obligationer Investeringsejendomme Ejendomme overtaget med henblik på videresalg Finansiering og gæld Pengestrøm og likviditet Risiko på egenkapital og markedsværdier ved parameterændringer Udbytte og tilbagekøb af egne aktier samt øvrige kapitalforhold Fremtidsudsigter og begivenheder efter regnskabsårets afslutning amfundsansvar Kapitalforhold Aftale mellem selskabet og ledelsen God selskabsledelse Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv Afholdte bestyrelsesmøder i regnskabsåret Udsendte fondsbørsmeddelelser i regnskabsåret Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Indholdsfortegnelse til noter Note

4 1 Investeringsselskabet A ELKABOPLYNINGER elskab: Investeringsselskabet A/ Frederiksborggade København K CVR. nr Hjemsted: København, Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: Investeringsselskabet A/ er et investeringsselskab, hvis formål er at foretage anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital. elskabets hovedaktiviteter er fordelt på værdipapirer og ejendomme. Der arbejdes med en fleksibel investeringsstrategi inden for en række konkrete investeringsrammer. Koncernens overordnede målsætning er at opnå en langsigtet formuetilvækst med et afkast, der over en længere årrække overstiger det generelle markedsafkast og altid med særlig hensyntagen til investeringsrisikoen. Bestyrelse: Casper Moltke, formand teffen Heegaard Michael Hedegaard Lyng Jannik Rolf Larsen Direktion: vend Rolf Larsen, administrerende direktør Revision: PricewaterhouseCoopers, tatsautoriseret Revisionspartnerselskab, trandvejen 44, 2900 Hellerup. Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes den 30. januar 2014 kl på Radisson A candinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København. elvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest den 19. december Finanskalender for regnskabsåret 2013/14: Torsdag den Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 1/ / Torsdag den Ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet A/. Onsdag den Regnskabsmeddelelse for perioden 1/ / Onsdag den Regnskabsmeddelelse for perioden 1/ / Torsdag den Regnskabsmeddelelse for perioden 1/ /

5 Investeringsselskabet A 2 LEDELEPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober september 2013 for Investeringsselskabet A/. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting tandards (IFR), som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskab og årsregnskab giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen giver efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat, pengestrømme og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. december 2013 Direktion vend Rolf Larsen Bestyrelse Casper Moltke Formand teffen Heegaard Michael Hedegaard Lyng Jannik Rolf Larsen

6 3 Investeringsselskabet A Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Investeringsselskabet A/ Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Investeringsselskabet A/ for regnskabsåret 1. oktober september 2013, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting tandards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting tandards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2013 i overensstemmelse med International Financial Reporting tandards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

7 Investeringsselskabet A 4 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 19. december 2013 PricewaterhouseCoopers tatsautoriseret Revisionspartnerselskab Mikael ørensen statsautoriseret revisor Morten Jørgensen statsautoriseret revisor

8 5 Beretning BERETNING FOR INVETERINGELKABET LUXOR A/ KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL OKTOBER - EPTEMBER 4. kvt. 4. kvt. Millioner kroner 2012/ / / / / / /12 Hovedtal Indtægter... 47,7 37,1 18,7 108,6-114,8 13,7 16,8 Resultat af finansielle poster... 25,8 5,6-11,6 21,1-229,4 11,3 13,1 Bruttoindtjening... 33,0 28,8 50,1 160,4 28,9 9,5 13,8 Resultat før skat... 14,4 0,5 20,6 71,2-83,3 8,4 7,6 Resultat... 10,3 1,1 17,6 53,2-76,6 6,1 6,1 Basisindtjening... 4,9 8,6 16,5 25,9 33,2 2,4 1,3 Aktiver ,2 782,1 890, , ,7 797,2 782,1 Investering i materielle anlægsaktiver... 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Egenkapital ,6 397,3 396,2 378,6 325,4 407,6 397,3 Forslag til udbytte for regnskabsåret... 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 Resultat til analyseformål: Resultat (efter skat)... 10,3 1,1 17,6 53,2-76,6 6,1 6,1 kat vedrørende tidligere år... 0,0 0,0 0,0-0,2-0,3 0,0 0,0 10,3 1,1 17,6 53,0-76,9 6,1 6,1 Nøgletal Værdier pr. 100 kr. aktie Indtjening pr. aktie (kroner) (EP)... 10,33 1,07 17,63 53,02-76,92 6,10 6,06 Indre værdi pr. cirkulerende aktie (kr.).. 407,63 397,30 396,23 378,60 325,36 407,63 397,30 Egenkapitalforrentning i procent p.a.... 2,57 0,27 4,55 15,06-21,15 6,03 6,15 Egenkapitalandel i procent... 51,14 50,80 44,48 33,26 24,82 51,14 50,80 Udbytte pr. aktie (kroner)*... 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktiekapital Nom. aktiekapital ultimo (mio. kr.) ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal cirkulerende aktier (mio. kr.) ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fondsbørsens officielle kurs pr. 100 kr. aktie: Laveste Højeste Ultimo Omsætning på fondsbørsen, stk Noteret på fondsbørsen, stk Nøgletallene er beregnet efter finansanalytikerforeningens Anbefalinger og nøgletal Resultat og udvandet resultat pr. aktie er i overensstemmelse med IA 33. * Beregnet på baggrund af forslag til udlodning af udbytte

9 Beretning 6 LEDELEBERETNING Udvikling i året Koncernens resultat før skat er et overskud på kr. 14,4 mio. mod et overskud på kr. 0,5 mio. i det foregående år. Efter indregning af årets skat på kr. 4,1 mio. (kr. -0,6 mio.), er årets resultat efter skat kr. 10,3 mio. (kr. 1,1 mio.). Koncernens resultat før skat er i overensstemmelse med meddelelse af 22. november 2013 om et resultat før skat på kr. 14,4 mio., men lidt lavere end det meddelte resultatspænd i sidste årsrapport i niveauet kr. 15,0-17,0 mio. før skat. Koncernens basisindtjening udgør kr. 4,9 mio. (kr. 8,6 mio.) opgjort på baggrund af årets resultat før skat reguleret for dagsværdireguleringer på værdipapirer, investeringsejendomme, gæld, samt valutakursbevægelser og realiserede tab på værdipapirer. Basisindtjeningen er i overensstemmelse med den sidst meddelte forventning i meddelelse af 22. november 2013, men lavere end den i sidste årsrapport forudsatte basisindtjening på kr mio. Den lavere basisindtjening skyldes primært en langsommere normalisering af tab og regulering til dagsværdi for kreditrisiko på pantebreve, lavere nettorenter på pantebreve og obligationer samt valutakursregulering heraf. Koncernens balance, der i forhold til samme tidspunkt sidste år er forøget fra kr. 782,1 mio. til kr. 797,2 mio., indeholder følgende forretningsområder: 2012/ /12 mio. kr. mio. kr. Pantebreve ,5 286,4 Obligationer ,5 237,7 Værdipapirer i alt 532,0 524,1 Investeringsejendomme ,7 181,8 I alt ,7 705,9 Nedenstående indeholder en gennemgang af de enkelte forretningsområder. Finansieringen og effekten af valutaafdækningen samt valutaeksponering og afdækning af valutarisiko omtales under afsnittene finansiering og gæld. Pantebreve Dagsværdi af koncernens pantebrevsbeholdning udgør kr. 303,5 mio. (kr. 286,4 mio.).

10 7 Beretning Det samlede afkast af pantebrevsbeholdningen for regnskabsåret er som følger: 2012/ /12 mio. kr. mio. kr. Renteindtægter... 20,5 20,8 Kursavancer... 0,8 0,4 Regulering til dagsværdi... 9,2 1,7 30,5 22,9 Realiserede tab på pantebreve, regulering til dagsværdi for kreditrisiko, indgået på tidligere afskrevne fordringer, samt gevinst ved salg af ejendomme overtaget med henblik på videresalg... 16,1 16,5 14,4 6,4 Koncernens pantebrevsbeholdning er fordelt med kr. 181,7 mio. (kr. 148,7 mio.) fastforrentede pantebreve og kr. 121,8 mio. (kr. 137,7 mio.) variabelt forrentede cibor pantebreve. Koncernens beholdning af fastforrentede pantebreve er uanset restløbetid og den nuværende markedsrente for nye pantebreve på ca. 7,5% - 9,5% p.a. (7,75% - 10,0% p.a.) værdiansat på grundlag af en gennemsnitlig effektiv rente på 8,5% p.a. (gennemsnitlig 9,25% p.a.). Den samlede effekt ved ændring af den gennemsnitlige effektive rente på fastforrentede pantebreve fra 9,25% til 8,5% er en positiv dagsværdiregulering på kr. 7,0 mio. Den samlede regulering til dagsværdi af pantebreve er positiv med kr. 9,2 mio. (kr. 1,7 mio.), som er indregnet under regulering til dagsværdi af finansielle aktiver. Koncernens beholdning af pantebreve har en gennemsnitlig kursværdi pr. pantebrev på tkr. 321,6 (tkr. 410,5). Pantebrevsbeholdningens nominelle størrelse er forøget fra kr. 318,2 mio. til kr. 332,0 mio. Forøgelsen består af en tilgang på kr. 72,7 mio. (kr. 35,2 mio.) og en afgang på kr. 58,9 mio. (kr. 43,0 mio.). Koncernen har over en årrække konstateret en faldende indfrielsestakt på pantebrevsbeholdningen. For regnskabsåret 2012/13 er der sket en mindre forøgelse af indfrielsestakten. Konkurrencesituationen i pantebrevsmarkedet har i en årrække været præget af en behersket konkurrence. I løbet af regnskabsåret har der været en øget aktivitet på pantebrevsmarkedet, hvilket har resulteret i en faldende effektiv rente ved anskaffelse af pantebreve. Prisdannelsen indregner imidlertid fortsat muligheden for en negativ udvikling, for så vidt angår den fremtidige tabsudvikling.

11 Beretning 8 Koncernen forventer i det kommende år en fortsat forøgelse af pantebrevsbeholdningen og et fortsat lavt niveau for førtidige indfrielser. Priserne på ejerboliger må antages at have været væsentligt understøttet af det fortsat lave renteniveau, samt privates mulighed for at få op til 10 års afdragsfrihed på realkreditlån. Der er i det forgangne regnskabsår konstateret et fortsat højt udbud og lange liggetider for helårsboliger og fritidshuse specielt i yderområderne, hvor polariseringen af prisudviklingen mellem de større byer og yderområderne synes forstærket. Det må antages, at den nuværende polarisering vil føre til en længerevarende periode med en svagere prisudvikling på fast ejendom i yderområderne sammenlignet med de større byer. Det vurderes, at forskellen i prisudviklingen allerede er ganske betydelig. Nettotab/gevinster og direkte omkostninger udgør kr. -16,4 mio. (kr. -17,0 mio.). Posten indeholder en forøgelse i regulering til dagsværdi til imødegåelse for kreditrisiko på pantebreve på kr. 2,2 mio. (kr. 2,7 mio.), således at den samlede regulering til dagsværdi for kreditrisiko udgør kr. 24,8 mio. (kr. 22,6 mio.) svarende til 7,6% (7,3%) af beholdningen. Modtaget på tidligere afskrevne fordringer udgør kr. 1,9 mio. (kr. 2,0 mio.). Gevinst ved salg af ejendomme overtaget med henblik på videresalg udgør kr. 0,1 mio. (kr. 6,4 mio.). Hensættelse til tab på ejendomme overtaget med henblik på videresalg er forøget med kr. 3,2 mio. (kr. -1,3 mio.). De solgte ejendomme er hjemtaget på tvangsauktion med henblik på tabsbegrænsning af udlån. Nettotab/gevinst er marginalt forbedret i forhold til sidste regnskabsår, dog har normalisering af konstaterede tab og ændring af regulering til dagsværdi til imødegåelse af kreditrisiko udviklet sig langsommere end forventet. I den negative regulering til dagsværdi for kreditrisiko indgår kr. 5,0 mio. på en række erhvervsrelaterede pantebreve indregnet i regnskabsårets 2. kvartal. For det kommende år forventes mere normaliserede tab og regulering til dagsværdi for kreditrisiko. Pantebrevsbeholdningen er fordelt på følgende ejendomstyper: 2012/ /12 Parcelhuse... 36,22% 33,40% Ejerlejligheder... 9,21% 8,30% ommerhuse... 5,60% 4,56% Nedlagte landbrug... 3,43% 2,50% Beboelse og erhverv... 8,02% 7,40% Landbrug... 0,84% 0,65% Udlejningsejendomme... 24,59% 30,41% Handel og industri... 8,13% 8,90% Andre... 3,96% 3,88% I alt ,0% 100,0%

12 9 Beretning Den gennemsnitlige restløbetid på pantebrevsbeholdningen før ekstraordinære afdrag og førtidsindfrielser er ca. 11 år (12 år). I det kommende år forventer koncernen en forøgelse af pantebrevsbeholdningen. Andre indtægter Koncernen har i regnskabsåret modtaget kr. 1,3 mio. (kr. 1,3 mio.) som honorar for administration af pantebreve for 3. mand. Obligationer Dagsværdi af koncernens obligationsbeholdning udgør kr. 228,5 mio. (kr. 237,7 mio.). Det samlede afkast af obligationsbeholdningen for regnskabsåret er som følger: 2012/ /12 mio. kr. mio. kr. Renteindtægter... 14,3 19,9 Realiserede obligationsavancer (inkl. valuta)... -6,7-3,9 Regulering til dagsværdi... -4,3-6,4 3,3 9,6 I regulering til dagsværdi indgår et urealiseret valutakurstab på kr. 7,7 mio. (kr. 2,0 mio.), ligesom der i realiserede obligationsavancer indgår en realiseret valutakursavance på kr. 0,4 mio. (kr. 0,5 mio.). Beløbene er i hovedsagen valutamæssigt afdækket. Der er i året konstateret en indsnævring i beholdningens rentespænd over til statsobligationer, dette modsvares delvist af negative dagsværdireguleringer på kr. 4,3 mio. på enkelte udstedere under restrukturering. Koncernens beholdning af obligationer består primært af udenlandske erhvervsobligationer med seniorstatus og en rating sammensætning, der er henholdsvis over og under investment grade. Koncernens obligationsbeholdning er kendetegnet ved en overvægt af papirer med forholdsvis kort til mellemlang løbetid og en vægtet gennemsnitlig restløbetid på 4,8 år (2,0 år). Pr. 30. september 2013 indeholder obligationsbeholdningen en samlet negativ dagsværdiregulering og mulige indfrielsesavancer på op til ca. kr. 20,6 mio. ekskl. valuta (ca. kr. 31,8 mio. ekskl. valuta), som forventes udlignet over obligationernes restløbetid frem til 2021/22. Dagsværdi af obligationsbeholdningen kr. 228,5 mio. (kr. 237,7 mio.) skal sammenholdes med nedenstående afløbsprofil for obligationsbeholdningens nominelle restgæld.

13 Beretning 10 Afløbsprofil for obligationernes nom. restgæld: 2012/ /12 mio. kr. mio. kr. 2012/ ,0 54,9 2013/ ,6 115,6 2014/ ,3 63,6 2015/ ,7 39,7 2016/ ,9 25,7 2017/ ,6 1,7 2018/ ,7 0,0 2019/ ,5 0,0 2020/ ,2 0,0 2021/ ,6 0,0 I alt ,1 301,2 elskabets obligationsbeholdning fordelt på udsteder pr. 30. september til dagsværdi i alt kr. 228,5 mio. specificeres som følger: mio. kr. mio. kr. Appvion Inc. 13,8 toneridge Inc. 7,2 EDP Finance EMTN 11,6 ArcelorMittal 7,1 Abertis Infraestruct 10,5 Bon-ton tores Inc. 6,6 DLG Finance A/ 10,3 appi Ltd. 6,4 uperior Energy ervices Inc. 10,2 Lexmark International Inc. 5,9 Allegheny Technologies Inc. 10,2 GazProm 5,8 Pitney Bowes Inc. 10,1 DNO Intl. AA 5,7 Noble Group Ltd. 9,7 Community Health ystem Inc. 5,3 Lukoil Intl. 9,5 Aker AA 4,8 Icahn Enterprises LP. 9,5 uburban Propane Partners LP. 4,5 Time Warner Cable Inc. 9,1 I 3,9 Aperam 8,1 Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,8 Cgg 7,8 Petroplus Finance Ltd. 3,8 Calfrac Well ervices Ltd. 7,8 Eitzen Chemical AA 2,7 Ferrellgas LP. 7,6 Primorsk Int. hip. Ltd. 1,6 Danske Bank 7,3 Hawker Beechcraft Inc. 0,3 elskabets obligationsposter fordelt på udsteder pr. 30. september til dagsværdi i alt kr. 237,7 mio. specificeres som følger: mio. kr. mio. kr. M-Real OYJ 38,5 Abertis Infraestruct 9,7 HTM port & Freizeit AG 27,0 I 6,0 tone Energy Corp. 24,5 ArcelorMittal 6,9 Royal Caribbean Cruises Ltd. 23,1 Dynegy Inc. 5,1 The Bon-Ton tores Inc. 16,7 Primorsk Int. hip. Ltd. 4,6 Cascades Inc. 16,2 Gas Natural Capital Markets 4,5 Appleton Paper Inc. 13,5 Eitzen Chemical AA 4,2 Jacobs Entertainment 11,4 Petroplus Finance Ltd. 2,0 Chiquita Brands Int. Inc. 10,6 Hawker Beechcraft Inc. 1,9 EDP Finance EMTN 10,9 Petro Mena 0,4

14 11 Beretning Obligationsbeholdningen er som følger: 2012/ /12 mio. kr. % i andel mio. kr. % i andel Erhvervsobligationer ,5 100,0% 237,7 100,0% 228,5 100,0% 237,7 100,0% Obligationsbeholdningen er fordelt på 32 (20) udstedere med en gennemsnitlig størrelse pr. udsteder på kr. 7,1 mio. (kr. 11,9 mio.). Obligationsbeholdningen er fordelt på følgende valutaer: 2012/ /12 mio. kr. % i andel mio. kr. % i andel DKK... 10,3 4,5% 0,0 0,0% UD ,7 73,8% 104,3 43,9% EUR... 35,1 15,4% 124,9 52,5% NOK... 14,4 6,3% 8,5 3,6% 228,5 100,0% 237,7 100,0% iden afslutningen af årsrapporten og frem til 13. december 2013 har koncernen haft en negativ dagsværdiregulering på obligationer på kr. 3,8 mio. samt en realiseret avance på kr. 1,2 mio. I førnævnte dagsværdiregulering og avance indgår valutatab med kr. 3,7 mio., som i hovedsagen er valutamæssigt afdækket. I det kommende år forventer koncernen en mindre forøgelse af obligationsbeholdningen som følge af nyinvestering samt geninvestering af ordinære og ekstraordinære indfrielser.

15 Beretning 12 Investeringsejendomme Koncernens balance indeholder 5 (6) udlejningsejendomme med en dagsværdi på kr. 179,7 mio. (kr. 181,8 mio.). Koncernen har i regnskabsåret solgt en mindre udlejningsejendom med et samlet tab på tkr. 223,0 heri er der tilbageført regulering til dagsværdi med tkr. 335,0. Det samlede afkast på investeringsejendomme for regnskabsåret er som følger: 2012/ /12 mio. kr. mio. kr. Husleje... 14,3 14,9 Regulering til dagsværdi... 1,9 3,0 Direkte omkostninger, investeringsejendomme... 4,8 4,1 11,4 13,8 Reduktionen i huslejeindtægter kr. 0,6 mio. vedrører ledige lejemål under genudlejning. Koncernen har i regnskabsåret genudlejet to lejemål på flerårige kontrakter med en samlet årsleje på i alt kr. 1,2 mio. Om koncernens samlede ejendomsportefølje, der udgør ca m2 (ca m2), kan oplyses, at udlejningsprocenten i m2 pr. 1. oktober 2013 udgør 86,3% (86,4%). Koncernen har i det forgangne år haft en gennemsnitlig arealledighed på 14,6% (13,0%) svarende til en mistet lejeindtægt på ca. kr. 3,0 mio. (kr. 2,7 mio.). åfremt lejetabet opgøres i forhold til den opnåelige leje, kan årets gennemsnitlige lejeledighed opgøres til 14,6% (14,7%). De samlede direkte udgifter til ejendommenes drift er forøget fra kr. 4,1 mio. til kr. 4,8 mio. Dagsværdien af koncernens ejendomsportefølje svarer til et nettoafkast på 7,7% (7,6%) opgjort som den forventede lejeindtægt ved fuld udlejning med fradrag af forventede driftsomkostninger. Regulering til dagsværdi af ejendomme indgår med kr. 1,9 mio. (kr. 3,0 mio.). Koncernens beholdning af udlejningsejendomme fordelt på type er pr. 30. september 2013 som følger: mio. kr. Afkastinterval Kontor/butik... 22,9 6,75% Lager/produktion/kontor ,8 7,0-8,75% I alt ,7 6,75-8,75%

16 13 Beretning Koncernens beholdning af udlejningsejendomme fordelt på type er pr. 30. september 2012 som følger: mio. kr. Afkastinterval Kontor/butik/bolig... 27,4 3,99-6,50% Lager/produktion/kontor ,4 7,00-8,75% I alt ,8 3,99-8,75% Ejendomsporteføljen forventes på nuværende tidspunkt ikke udvidet. Ejendomme overtaget med henblik på videresalg Ejendomme overtaget med henblik på videresalg kr. 26,9 mio. (kr. 12,4 mio.) består af 9 (6) ejendomme overtaget til sikring af koncernens udlån. Ejendommene fordeler sig med kr. 22,0 mio. på erhvervsrelaterede ejendomme og kr. 4,9 mio. på ejendomme til beboelse. Regnskabsårets avance ved salg af ejendomme overtaget med henblik på videresalg andrager kr. 0,1 mio. (kr. 6,4 mio.). Indtægten indgår i posten nettotab/gevinst og direkte omkostninger. Finansiering og gæld Dagsværdi af koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter andrager kr. 295,4 mio. (kr. 290,7 mio.). Gælden er efter omlægning via matchende terminsforretninger fordelt som følger: Valuta 2012/ /12 DKK... 19,00% 34,51% UD... 57,00% 36,39% EUR... 20,44% 22,64% CHF... 0,00% 2,97% NOK... 3,56% 3,49% 100,00% 100,00% Koncernens fastforrentede lån ekskl. realkreditlån andrager kr. 0,0 mio. (kr. 103,2 mio.) med fastrenteperioder op til ca. 0,0 år (0,75 år). elskabet har i regnskabsåret haft fastlåst rente på ca. kr. 87,6 mio. via en renteswap i UD. Regulering til dagsværdi på den udløbne renteswap i UD er positiv med kr. 1,3 mio. (kr. 1,2 mio.).

17 Beretning 14 Regulering til dagsværdi af realkreditinstitutter samt gæld til kreditinstitutter er kr. 0,0 mio. (kr. 5,0 mio.). Regulering til dagsværdi af renteswaps på gæld til realkreditinstitutter og gæld til kreditinstitutter er positiv med kr. 2,7 mio. (kr. -0,2 mio.). En del af lånebogen i DKK er omlagt til UD. Virkningen heraf er indeholdt i ovenstående valutafordeling. UD andelen i ovennævnte fordeling refererer sig alene til afdækning af aktiver i samme valuta. Årets nettobevægelse hidrørende fra valutakursreguleringer af udenlandslån, terminsforretninger, værdipapirer m.v. er negativ med kr. 0,5 mio. (kr. -5,6 mio.). Finansiering i fremmed valuta anvendes primært med henblik på at afdække aktiver i fremmed valuta. Under hensyntagen til at en væsentlig andel af koncernens aktiver er placeret i udenlandsk valuta, kan det oplyses, at koncernens samlede valutaeksponering på aktiver og passiver procentuelt andrager følgende: 30. september september 2012 Valuta Aktiver % Passiver % Aktiver % Passiver % DKK 72,04% 69,95% 68,29% 75,64% EUR 4,53% 7,58% 16,48% 8,41% NOK 1,84% 1,32% 1,11% 1,30% CHF 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% UD 21,59% 21,15% 14,12% 13,51% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koncernen har i regnskabsåret konverteret kr. 39,4 mio. fra 4% og 5% s realkreditlån til 1,5% realkreditlån. Konverteringen har effekt fra 1. oktober Pengestrøm og likviditet Likviditet fra koncernens drift udgør kr. 6,8 mio. (kr. 48,3 mio.), driftslikviditeten er væsentligt påvirket af likviditetstræk for ejendomme overtaget med henblik på videresalg med kr. -17,6 mio. Til sammenligning var tilgangen af likviditet for ejendomme overtaget med henblik på videresalg i 2011/12 på kr. 31,2 mio. Koncernen kan med de kreditfaciliteter, den råder over ultimo september 2013, gennemføre de planlagte aktiviteter for det kommende regnskabsår.

18 15 Beretning Risiko på egenkapital og markedsværdier ved parameterændringer. Nedenstående skema viser følsomheden på en række væsentlige balanceposter pr. 30. september 2013 og 30. september / / / /12 tigning i Dags- Ændring Dags- Ændring Mio. kr. parameter værdi af værdi værdi af værdi Pantebreve 1% effektiv rente 303,5 9,5 286,4 8,9 Obligationer 1% effektiv rente 228,5 9,5 237,7 3,9 Udlejningsejendomme 0,5% afkastkrav 179,7 11,0 181,8 11,4 Lån i fremmed valuta 10% kursændring 239,3 23,9 190,2 19,0 Værdipapirer i fremmed valuta 10% i kursændring 218,3 21,8 237,7 23,8 Det skal tilføjes, at såfremt ovennævnte parametre måtte udvikle sig negativt som følge af en rentestigning, vil der modsvarende kunne konstateres en vis reduktion af kontantværdien på optagne realkreditlån og øvrige fastforrentede lån. En ændring af renteniveauet på 1% på den del af selskabets finansiering, som ikke er optaget til fast rente over en flerårig periode, vil påvirke resultatopgørelsen før skat med ca. kr. 2,9 mio. (kr. 1,9 mio.) på årsbasis. Ligeledes vil en 10% ændring af valutakurs på udenlandske værdipapirer i væsentlig grad blive modsvaret af regulering af lån og terminsforretninger i udenlandsk valuta. Beskrivelse af koncernens risikofaktorer fremgår af note 35. Udbytte og tilbagekøb af egne aktier samt øvrige kapitalforhold På baggrund af en samlet vurdering af årets resultat, foreliggende budgetter m.v. har bestyrelsen besluttet at foreslå udloddet et slutudbytte på kr. 6,0 (kr. 0,0) pr. aktie - svarende til kr. 6,0 mio. Under programmet for tilbagekøb af egne aktier har der i regnskabsåret ikke fundet tilbagekøb sted. Af rammen for tilbagekøb af egne aktier for op til kr. 10,0 mio. i kursværdi, som blev vedtaget af bestyrelsen den 19. marts 2002, resterer således fortsat en tilbagekøbsmulighed for kr. 5,6 mio. i kursværdi.

19 Beretning 16 Fremtidsudsigter og begivenheder efter regnskabsårets afslutning For det kommende år forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening på ca. kr. 12,0-16,0 mio. Hertil lægges dagsværdiregulering samt konstaterede tab og avancer for obligationer og valuta m.v., som pr. 13. december 2013 er positiv med ca. kr. 0,6 mio. Der forventes således på indeværende tidspunkt et positivt resultat før skat på kr. 12,0-17,0 mio. Forventningen for det kommende regnskabsår forudsætter stabile renteog valutaforhold. De omtalte forventninger til fremtiden, herunder forventningerne til basisindtjening, dagsværdiregulering samt konstaterede tab og avancer på værdipapirer, er forbundet med risici og usikkerheder, og disse kan påvirkes at faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Den faktiske udvikling og det faktiske resultat kan således adskille sig markant fra forventninger i årsrapporten. Den eksisterende fremmedfinansiering, den forventede pengestrøm fra drift og det nuværende kapitalberedskab er efter ledelsens opfattelse tilfredsstillende. amfundsansvar Investeringsselskabet A/ har ikke en formuleret politik for samfundsansvar, men lægger blandt andet i investeringsprocessen vægt på at de virksomheder, der investeres i, driver deres virksomhed på en samfundsmæssig forsvarlig måde. Kapitalforhold Oplysninger, der har til formål at fremme omsætningen af selskabets aktier, fremgår af note 23. Aftale mellem selskabet og ledelsen Aftaler mellem selskabet og dets ledelse fremgår af note 14. God selskabsledelse Komiteen for god selskabsledelse offentliggjorde i august 2011 ajourførte anbefalinger for god selskabsledelse baseret på "følg eller forklar" - princippet. Det er bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger i rapporten om Corporate Governance følges af Investeringsselskabet A/ ledelse.

20 17 Beretning Investeringsselskabet A/ har på følgende områder valgt at følge en anden praksis: elskabet har ikke en formuleret politik for samfundsansvar, men lægger blandt andet i investeringsprocessen vægt på at de virksomheder, der investeres i, driver deres virksomhed på en samfundsmæssig forsvarlig måde. elskabet offentliggør års- og delårsmeddelelser på dansk og engelsk. Den engelske udgave offentliggøres med en mindre tidsforskydning. Øvrige meddelelser offentliggøres alene på dansk. elskabets hjemmeside er på dansk. Bestyrelsen har ikke valgt en næstformand som følge af bestyrelsens størrelse. elskabet har ikke offentliggjort kompetencebeskrivelse på hjemmesiden, og selskabet har ikke beskrevet de enkelte medlemmers kompetencer i årsrapporten. Bestyrelsen er sammensat ud fra en helhedsvurdering af bestyrelsesmedlemmernes kompetence og alsidighed. Investeringsselskabet A/ har ikke medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan, idet det øverste ledelsesorgan ikke finder, der er behov herfor, samt at antallet af ansatte i selskabet ikke overstiger kravet i lov om aktie- og anpartsselskaber 140. elskabet har ikke fastsat en aldersgrænse for medlemmer af det øverste ledelsesorgan, idet det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke er medlemmernes alder, men kvalifikationer, der er afgørende for, om bestyrelsesposten kan bestrides. elskabet benytter pt. ikke udvalg eller komitéer, idet det øverste ledelsesorgan finder, at en lille operationel bestyrelse muliggør, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af det samlede øverste ledelsesorgan. Det øverste ledelsesorgan evaluerer ikke dets arbejde ud fra en formel procedure. Der følges løbende op på strategiske målsætninger og planlægning. Denne arbejdsform har hidtil sikret et effektivt fungerende øverste ledelsesorgan. Fremgangsmåden ved selvevalueringen og resultaterne heraf er ikke oplyst i årsrapporten. elskabet evaluerer ikke direktionens og det øverste ledelsesorgans samarbejde ud fra en formel procedure. Der følges løbende op på samarbejdet mellem parterne. Denne arbejdsform sikrer et effektivt fungerende samarbejde. elskabets vederlagspolitik og ændringer heri godkendes ikke særskilt på selskabets generalforsamling. elskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse forklares og begrundes ikke i formandens beretning på selskabets generalforsamling. elskabets vederlag til det øverste ledelsesorgan godkendes ikke særskilt på generalforsamlingen. elskabet følger anbefalingen med hensyn til overvejelser og beslutning om etablering af intern revision. Ledelsesberetningen i årsrapporten indeholder ikke en begrundelse for denne beslutning. Investeringsselskabet A/ har udarbejdet en fuldstændig beskrivelse af koncernens Corporate Governance politik med udgangspunkt i OMX Den Nordiske Børs København A/' anbefalinger. Beskrivelsen kan læses eller downloades på under punktet Aktionærinformation.

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Årsrapport 1. oktober 2009-30. september 2010 (Selskabets 37. regnskabsår) Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet Luxor A S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2005 30. SEPTEMBER 2006 CVR.

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2005 30. SEPTEMBER 2006 CVR. Investeringsselskabet LUXOR A/S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2005 30. SEPTEMBER 2006 CVR. nr. 49 63 99 10 (Selskabets

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere