Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer"

Transkript

1 LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr af 22. december Kapitel 1 Meddelelse af tilladelse 1. Justitsministeren kan meddele tilladelse til oprettelse og drift af spillekasinoer. Stk. 2. Tilladelse kan meddeles for indtil 10 år ad gangen. Stk. 3. Ved afgørelsen af, om en tilladelse kan meddeles, skal der lægges vægt på, at den, der ønsker en tilladelse, må antages at ville drive spillekasinoet på fuldt forsvarlig måde. Stk. 4. Der kan fastsættes vilkår for tilladelsen. Kapitel 2 De enkelte spil m.v. 2. I et spillekasino må der kun spilles roulette, baccarat og black jack. Stk. 2. Justitsministeren kan meddele tilladelse til andre former for spil, ligesom den enkelte tilladelse kan begrænses til en eller flere spilleformer. Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om kontrol af det spilletekniske udstyr. 3. I tilknytning til et spillekasino kan der opstilles gevinstgivende spilleautomater, der kun må kunne benyttes af spillekasinoets gæster. Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om gevinstgivende spilleautomater, herunder om kontrol af automaterne. 4. Indehaveren af en tilladelse skal udarbejde et spillereglement, der redegør for spillereglerne for de enkelte spil. Stk. 2. Spillereglementet skal ved opslag bekendtgøres for spillekasinoets gæster, ligesom det på begæring skal udleveres til gæsterne.

2 5. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om spillenes afvikling, herunder om maksimum og minimum for indsatser i de enkelte spil. 6. Indsatser i spil skal, bortset fra de i 3, stk. 1, nævnte spil, gøres med særlige spillemærker (jetons). Stk. 2. Gevinster i spil skal, bortset fra de i 3, stk. 1, nævnte spil, udbetales i spillemærker. Stk. 3. Veksling fra kontanter til spillemærker kan foretages i kasinoets vekselkasse samt ved spillebordene, medens veksling fra spillemærker til kontanter kun må finde sted i kasinoets vekselkasse. Stk. 4. Alle spillemærker skal veksles i kasinoets vekselkasse, inden spillekasinoet forlades. Stk. 5. Et spillekasino skal føre et dagligt regnskab. Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes udbetalinger efter stk. 4 skal finde sted, samt regler om opgørelse af og kontrol med kontanter ved spillebordene. 6 a. Uanset reglerne i 6 kan spillekasinoets gæster anvende spillemærker inden for spillekasinoets område som betaling ved køb af tobak, mad og drikkevarer. Stk. 2. Spillemærker, der modtages som betaling, skal veksles dagligt i spillekasinoets vekselkasse inden kasinoets lukning. 7. Justitsministeren kan fastsætte regler om fabrikation og godkendelse af spillemærker til brug i spillekasinoer. Kapitel 3 Adgangskrav m.v. 8. Et spillekasino skal være offentligt tilgængeligt, dog må kun personer over 18 år få adgang til spillekasinoet. Stk. 2. Enhver gæst skal på begæring forevise legitimation. 8 a. Ingen gæster må under besøg i et spillekasino være i besiddelse af apparat til telekommunikation eller med elektronisk kalkulationsprogrammel. 9. Justitsministeren kan fastsætte regler om opkrævning af entre samt om åbningstid for spillekasinoer. Kapitel 3 a Registrering m.v. 9 a. Ethvert spillekasino skal registrere oplysninger om enhver ankommende gæsts navn, adresse, fødselsdato, nationalitet samt angivelse af gæstens ankomsttidspunkt. Disse oplysninger skal opbevares af spillekasinoet i 2 måneder fra tidspunktet for gæstens besøg i spillekasinoet, hvorefter spillekasinoet skal foretage sletning af oplysningerne.

3 Stk. 2. Spillekasinoet skal samtidig med registreringen foretage en videoregistrering af den ankommende gæst, der sikrer efterfølgende identifikation af videooptagelsen med den i stk. 1 nævnte registrering. Videooptagelsen skal opbevares af spillekasinoet i 2 måneder fra tidspunktet for gæstens besøg i spillekasinoet, hvorefter spillekasinoet skal foretage sletning af optagelserne. Stk. 3. Enhver gæst skal ved registrering efter stk. 1 forevise legitimation. Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger og videooptagelser må alene videregives til politiet, der mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til oplysningerne, når det skønnes nødvendigt. 9 b. Enhver kan kræve, at et spillekasino efter anmodning registrerer den pågældende med de i 9 a, stk. 1, nævnte identifikationsoplysninger samt med oplysning om, at vedkommende skal afvises ved indgangen til spillekasinoet. Anmodningen, der kan fremsættes såvel skriftligt som ved personlig henvendelse, skal hidrøre fra den pågældende selv. Et spillekasino skal før registrering have modtaget en af den pågældende underskrevet erklæring om den ønskede registrering. Stk. 2. Personer, der er registreret efter reglerne i stk. 1, kan til enhver tid begære registreringen slettet. Begæringen om sletning, der kan fremsættes efter samme regler som nævnt i stk. 1, har virkning 8 dage efter spillekasinoets modtagelse af begæringen. Stk. 3. Oplysningerne i registeret skal automatisk slettes 5 år efter registreringen, selv om der ikke af den registrerede er fremsat begæring herom. Stk. 4. Oplysninger, der er registreret i henhold til stk. 1, må ikke videregives i videre omfang end nævnt i 9 a, stk c. Ethvert spillekasino, der konstaterer falskspil eller andre strafbare handlinger i forbindelse med spillenes afvikling, kan foretage registrering af de personer, der begår sådanne forhold eller medvirker hertil, såfremt forholdene samtidig anmeldes til politiet. Registrering som nævnt i 1. pkt. kan i registreringsperioden danne grundlag for afvisning af den eller de pågældende personer som gæst i spillekasinoet. Stk. 2. Såfremt anmeldelsen ikke fører til nogen sigtelse eller sigtelsen senere frafaldes, skal politiet underrette spillekasinoet herom, og den pågældende registrering skal straks slettes. Det samme gælder, såfremt den pågældende senere frifindes for det anmeldte forhold. Stk. 3. Oplysninger registreret i henhold til stk. 1, og som fører til domfældelse i anledning af det anmeldte forhold, skal automatisk slettes 5 år efter registreringen. Stk. 4. Oplysninger, der er registreret i henhold til stk. 1, må ikke videregives i videre omfang end nævnt i 9 a, stk d. For registre, der oprettes i henhold til 9 a-9 c, finder reglerne i 5-7 e, og 28 i lov om private registre tilsvarende anvendelse. Kapitel 4 Regler vedrørende spillekasinoets personale 10. I et spillekasino må kun ansættes personer, der er fyldt 18 år. 11. En ansat må ikke deltage i spil i spillekasinoet ud over i de tilfælde, hvor den ansattes funktion i spillekasinoet er at medvirke i spillenes afvikling.

4 12. En ansat må ikke modtage gaver eller andre begunstigende ydelser fra spillekasinoets gæster. Stk. 2. Spillekasinoets gæster kan lægge spillemærker bestemt for kasinoets personale i særlige beholdere (troncen). Stk. 3. Beløb, der er givet i henhold til stk. 2, skal fordeles mellem de ansatte efter en skriftlig aftale, som skal være godkendt af justitsministeren. Spillekasinoets bestyrelse, direktion, administrative personale og sikkerhedspersonale samt kontrollanter som nævnt i 20 a må dog ikke modtage ydelser fra troncen. Troncen må ikke anvendes til dækning af spillekasinoets udgifter til de ansatte til feriepenge, sygedagpenge eller løn under barsel m.v. samt godtgørelser i henhold til funktionærloven eller andet retsgrundlag. Stk. 4. Spillekasinoets ledelse kan uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 forlods udtage 10 pct. af troncens beholdning for hver måned til brug for spillekasinoets drift. Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om opgørelse af og kontrol med troncen, herunder om personalets medvirken ved optælling samt indsigt i regnskabet for troncen. 13. I et spillekasino må kun ansættes personer, der forud for ansættelsen er godkendt af politiet. 14. Reglerne i 11 og 12, stk. 1, gælder også for indehaveren af tilladelsen samt for direktører og bestyrelsesmedlemmer i et selskab, der er meddelt tilladelse. Kapitel 5 Årsregnskab og revision 15. Indehaveren af en tilladelse skal, i det omfang vedkommende ikke er omfattet af den øvrige lovgivnings regler om bogføring og aflæggelse af årsregnskab m.v., foretage bogføring og udarbejde årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter efter regler i eller fastsat i henhold til bogføringsloven. Indehaveren skal endvidere udarbejde en årsberetning. Stk. 2. Årsregnskabet skal udarbejdes, således at det med revisionspåtegning foreligger i godkendt stand senest 6 måneder efter regnskabsperiodens udløb. 16. Hvis der ikke efter anden lovgivning er foreskrevet revision, skal indehaveren af en tilladelse antage en eller flere statsautoriserede eller registrerede revisorer. Stk. 2. Mindst en af revisorerne skal være statsautoriseret revisor. Stk. 3. Justitsministeren kan afsætte revisor. Stk. 4. Er indehaveren af en tilladelse ikke en virksomhed, der er omfattet af årsregnskabslovens kapitel 8 a, gælder reglerne i Bestemmelserne i 61 b, stk. 3, 61 g, stk. 1, 61 h og 61 i i årsregnskabsloven gælder også ved revision af det i 15 omhandlede årsregnskab. Stk. 2. Revisor skal til brug for indehaveren af en tilladelse og dennes ledelse føre en revisionsprotokol. Indehaveren og alle medlemmer af ledelsen skal underskrive enhver protokoltilførsel.

5 18. I forbindelse med sin kritiske gennemgang af regnskabsmaterialet og spillekasinoets forhold i øvrigt skal revisor efterkomme de krav vedrørende revisionen, som justitsministeren stiller. Stk. 2. Revisor kan i øvrigt i påtegningen meddele oplysninger, som revisor anser det for rigtigst at lade komme til justitsministerens kundskab. 19. Indehaveren af en tilladelse skal på begæring indsende en kopi af det reviderede årsregnskab samt af årsberetningen til Justitsministeriet. Kapitel 6 Kontrolbestemmelser 20. Politiet fører tilsyn med, at kasinovirksomheden drives på fuldt forsvarlig måde. Stk. 2. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til et spillekasinos lokaler, forretningsbøger og papirer m.v. for at føre tilsyn med virksomhedens udøvelse. Stk. 3. Politiet kan pålægge indehaveren af en tilladelse eller ansatte at afgive oplysninger om kasinovirksomheden. 20 a. Der skal altid være en af spillekasinoet uafhængig regnskabskyndig person (kontrollant) til stede i hele kasinoets åbningstid. Stk. 2. Kontrollanterne i et spillekasino udpeges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor spillekasinoet er beliggende, blandt de ansatte i kommunens administration for en periode af to år. Stk. 3. Spillekasinoet refunderer kommunen et beløb svarende til de samlede løn- og administrationsudgifter, som kommunen har afholdt til kontrollanter efter stk. 2. Uenighed om beløbets størrelse kan indbringes for Justitsministeriet. Stk. 4. Kontrollanterne skal, inden arbejdsforholdet påbegyndes, godkendes af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvori spillekasinoet er beliggende. Kontrollanterne i et spillekasino er alene underlagt politimesterens (politidirektørens) instruktion. Stk. 5. Kontrollanten skal foretage indberetning til politiet, såfremt vedkommende bliver opmærksom på, at de for spillekasinoet gældende regler ikke overholdes, eller kontrollanten i øvrigt bliver opmærksom på uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling m.v. Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrollanternes uddannelse, arbejdsopgaver m.v. 20 b. Såfremt spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale eller andre ansatte får mistanke om, at en veksling har tilknytning til hvidvaskning af penge, eller der foregår uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling, skal den, der får mistanken, straks underrette den i 20 a nævnte kontrollant, der i henhold til 20 a, stk. 5, træffer beslutning om underretning af politiet. 20 c. I ethvert spillekasino skal der være installeret apparatur, der gør det muligt samtidig at foretage videoovervågning af alle vekselkassens transaktioner samt af alle transaktioner i forbindelse med afviklingen af alle spil ved spillebordene.

6 Stk. 2. I spillekasinoets åbningstid skal der være mindst een person til stede, der kan betjene videomaskinerne. Videooptagelserne skal opbevares i 2 måneder efter optagelsen, videooptagelser fra spillebordene dog 1 måned, hvorefter spillekasinoet skal foretage sletning af optagelserne. Stk. 3. Videooptagelserne må ikke videregives i videre omfang end nævnt i 9 a, stk En tilladelse bortfalder, Kapitel 7 Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelser m.v. 1) når indehaveren af tilladelsen ophører med at eksistere, 2) når der sker ændringer i direktionen eller bestyrelsen for det selskab eller lignende, der er meddelt tilladelse, medmindre ændringen efter anmeldelse inden 14 dage godkendes af justitsministeren, eller 3) når indehaveren af tilladelsen anmelder betalingsstandsning eller kommer under konkurs. Stk. 2. Efter anmeldelse inden 14 dage til Justitsministeriet kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der har anmeldt betalingsstandsning, eller et konkursbo uden tilladelse fortsætte kasinovirksomheden med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil 6 måneder efter dødsfaldet, betalingsstandsningens anmeldelse eller konkursdekretets afsigelse. I særlige tilfælde kan fristen forlænges. 22. En tilladelse kan tilbagekaldes af justitsministeren, såfremt 1) indehaveren af tilladelsen har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af denne lov, af bestemmelser fastsat i henhold til loven eller af vilkår for tilladelsen, 2) indehaveren af tilladelsen dømmes for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at drive et spillekasino, jf. borgerlig straffelovs 78, stk. 2, 3) indehaveren af tilladelsen ikke længere kan antageliggøre, at vedkommende vil kunne drive spillekasinoet på fuldt forsvarlig måde, eller 4) spillekasinoet er til væsentlig forstyrrelse af den offentlige orden. Stk. 2. En afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. 23. En afgørelse efter 22 kan af tilladelsens indehaver forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Justitsministeriet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter for retten efter reglerne om politisager. Stk. 2. Anmodning om indbringelse af sagen for retten har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at indehaveren af tilladelsen skal have adgang til at drive spillekasinoet under sagens behandling. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at spillekasinoet ikke må drives under ankesagens behandling. Kapitel 8

7 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder 2, stk. 1, 3, stk. 1, 4, 6, stk. 1-5, 6 a, stk. 2, 8, stk. 1, 8 a, 9 a-9 c, 10 og 11, 12, stk. 1 og 3, 13-15, 16, stk. 1, 17, stk. 2, 18, stk. 1, 19, 20 a, stk. 1 og 5, og 20 b og 20 c eller 2) tilsidesætter vilkår fastsat efter 1, stk. 4. Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. 25. Loven træder i kraft den 31. december Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Justitsministeriet, den 10. oktober 1994 Bjørn Westh / Niels Boesen LOV nr 443 af 31/05/2000 Lov om ændring af lov om spillekasinoer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: I lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994, foretages følgende ændringer: 1 1. I 9 a, stk. 1, 2. pkt., ændres»2 måneder«til:»5 år« c, stk. 2, affattes således:

8 »Stk. 2. Politiet underretter spillekasinoet om straffesagens endelige udfald. Såfremt anmeldelsen ikke fører til nogen sigtelse, eller en sigtelse frafaldes, skal spillekasinoet straks slette den pågældende registrering. Det samme gælder, hvis den registrerede frifindes for det anmeldte forhold.«3. 9 c, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Oplysninger registreret i henhold til stk. 1, som ikke skal slettes tidligere efter stk. 2, skal slettes senest 5 år efter straffesagens afslutning.«4. I 9 c, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:»oplysningerne kan dog videregives til andre spillekasinoer, hvis den registrerede er fundet skyldig i det anmeldte forhold. Det spillekasino, der modtager oplysningerne, kan registrere disse og anvende dem som grundlag for afvisning efter stk. 1, 2. pkt. Reglen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for de danske spillekasinoer, som oplysningerne videregives til.«5. I 9 c indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:»stk. 5. Et spillekasino kan foretage registrering af oplysninger om personer, der i udlandet er fundet skyldig i at have begået eller medvirket til falskspil eller andre strafbare handlinger på et spillekasino i forbindelse med spillenes afvikling. Spillekasinoet kan anvende oplysningerne som grundlag for afvisning efter stk. 1, 2. pkt. Reglen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for behandlingen af disse oplysninger.«6. 9 d ophæves. 7. I 22, stk. 1, 1. pkt., ændres»en tilladelse kan tilbagekaldes af justitsministeren,«til:»der kan ske tilbagekaldelse eller frakendelse af tilladelser,« , stk. 1, nr. 2, ophæves. Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Afgørelse i sager omfattet af stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. I øvrigt tilkommer kompetencen justitsministeren. Justitsministerens afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.«10. 23, stk. 1, affattes således:»justitsministerens afgørelse efter 22, stk. 2, 2. pkt., kan af tilladelsens indehaver forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for Justitsministeriet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af Justitsministeriet for retten i den borgerlige retsplejes former.«11. 24, stk. 3, affattes således:

9 »Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«loven træder i kraft den 1. juli Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000 Under Vor Kongelige Hånd og Segl Margrethe R. /Frank Jensen LOV nr 420 af 09/05/2006 Lov om ændring af lov om spillekasinoer (Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 1 I lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994, som ændret ved lov nr. 443 af 31. maj 2000 og 5 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer: b, stk. 1, affattes således:»spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, skal være særlig opmærksom på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Ved mistanke om, at en transaktion har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, skal den i 20 a nævnte kontrollant straks underrettes. Kan mistanken om, at transaktionen har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, ikke umiddelbart afkræftes, skal kontrollanten straks underrette politiet i medfør af 20 a, stk. 5.«2. 20 b, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, samt revisorer og andre, der udfører særlige hverv for spillekasinoet, er forpligtet til at hemmeligholde, at der er eller vil blive givet kontrollanten eller politiet oplysninger, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse om hvidvask af penge

10 eller finansiering af terrorisme. Pligten til hemmeligholdelse omfatter også kontrollanten. Pligten til hemmeligholdelse gælder ikke videregivelse af oplysninger til politiet.«3. 20 d, stk. 1, affattes således:»et spillekasino skal i samarbejde med kontrollanten udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer, herunder om kundelegitimation, underretning, opbevaring af registreringer, kommunikation og kontrol med henblik på at forebygge og forhindre hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Et spillekasino skal i samarbejde med kontrollanten endvidere udarbejde uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne, jf. 9 a og 20 b.«4. Efter 20 d indsættes i kapitel 6 :» 20 e. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet kan, såfremt efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod, give kontrollanten og spillekasinoets ledelse meddelelse om status i en sag, hvori der er givet underretning om mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, herunder om der er rejst sigtelse i sagen, ligesom der kan gives underretning om sletning i hvidvaskregisteret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og om endelig afgørelse, ved domfældelse eventuelt i form af en dom eller domsekstrakt. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte meddelelser må ikke uberettiget videregives.«5. 24, stk. 1, affattes således:»medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder 2, stk. 1, 3, stk. 1, 4, 6, stk. 1-5, 6 a, stk. 2, 8, stk. 1, 8 a, 9 a-d, 10 og 11, 12, stk. 1 og 3, 13-15, 16, stk. 1, 17, stk. 2, 18, stk. 1, 19, 20 a, stk. 1 og 5, 20 b og c, 20 d, stk. 1, og 20 e, stk. 2, eller 2) tilsidesætter vilkår fastsat efter 1, stk. 4.«Loven træder i kraft den 1. juli Givet på Amalienborg, den 9. maj 2006 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. /Lene Espersen

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Side 1 af 9 Lov om trafikselskaber LOV nr 582 af 24/06/2005 (Gældende) LOV Nr. 1422 af 21/12/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1495 Evaluering

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere