Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udbud af online væddemål"

Transkript

1 Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på online udbud af væddemål, jf. lov om spil 11. Stk. 2. Tilladelser til udbud af væddemål, som nævnt i lovens 42, stk. 5, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Kapitel 2 Registrering af spillere 2. For at indgå væddemål hos en tilladelsesindehaver skal en spiller registreres som kunde hos tilladelsesindehaver. Ved tilladelsesindehaver forstås en indehaver af tilladelse til at udbyde væddemål. Stk. 2. Kun fysiske personer kan registreres som kunder. Stk. 3. Tilladelsesindehaver skal have kendskab til kunden i overensstemmelse med stk. 4-5, 3 og 4. Stk. 4. Tilladelsesindehaver skal indhente oplysning om kundens identitet, herunder navn, adresse og CPR.-nr., eller anden lignende oplysning, hvis den pågældende ikke har et CPR.-nr. De indhentede oplysninger skal bekræftes ved fornøden legitimation. Omfanget skal fastlægges ud fra en risikovurdering, således at tilladelsesindehaver er sikker på, at kunden er den person, som kunden udgiver sig for at være. Stk.5. Tilladelsesindehaver skal fastslå, om den, som tilladelsesindehaver har kontakt med, handler på egne vegne eller handler på vegne af en anden person eller virksomhed. Endvidere skal tilladelsesindehaver sikre sig, at den, der handler på vegne af en anden, er beføjet dertil. Hvis en person handler på vegne af en anden, skal den pågældendes identitet klarlægges på baggrund af en risikovurdering. Den reelle kunde skal identificeres og legitimeres i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse. Stk. 6. Hvis der er tvivl om, hvorvidt tidligere indhentede oplysninger om kundens identitet er tilstrækkelige, skal der kræves ny legitimation. 3. Legitimationsproceduren skal afsluttes i forbindelse med tilladelsesindehavers etablering af kundeforholdet, og senest inden udførelse af en transaktion, jf. dog 6.

2 Kapitel 3 Opbevaring af identitetsoplysninger m.v. 4. Tilladelsesindehaver skal opbevare de af bekendtgørelsen omfattede identitets- og kontroloplysninger om en registreret spiller, jf. kapitel 2, i mindst 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt. Stk. 2. Dokumenter og registreringer vedrørende spillernes transaktioner skal opbevares, så de kan fremfindes samlet i mindst 5 år efter transaktionernes gennemførelse. Stk. 3. Ophører tilladelsesindehavers virksomhed, skal den senest fungerende ledelse sørge for, at identitetsoplysninger m.v. fortsat opbevares i overensstemmelse med stk. 1 og 2. Kapitel 4 Spilkonto og betalinger 5. Tilladelsesindehaver skal til en registreret spiller oprette en spilkonto. Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal give spilleren adgang til oplysninger om spilkontoens saldo, spilhistorik (herunder indsatser, gevinster og tab), ind- og udbetalinger og øvrige transaktioner i tilknytning hertil. Oplysningerne skal være tilgængelige for spilleren på spilkontoen i mindst 90 dage. Stk. 3. Tilladelsesindehaver skal på anmodning fra spilleren udlevere et kontoudtog for alle transaktioner på spilkontoen de seneste 12 måneder. 6. Indtil tilladelsesindehaver har kontrolleret de i 2 nævnte oplysninger, kan der alene åbnes en midlertidig spilkonto til spilleren, jf. dog stk. 5. Stk. 2. Hvis spilleren har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen eller spilleren ikke på tilladelsesindehavers opfordring inden 1 måned har fremsendt fornøden dokumentation for oplysningernes rigtighed, skal tilladelsesindehaver lukke den midlertidige spilkonto. Stk. 3. Der kan ikke udbetales midler fra en midlertidig spilkonto til spilleren. Stk. 4. En spiller kan højst betale kr. til en midlertidig spilkonto. Stk. 5. Der kan ikke oprettes en midlertidig spilkonto til en spiller, der står opført i registret over selvudelukkede personer, jf En spilkonto må alene anvendes af den spiller, der i henhold til 2 er registreret som kunde.

3 Stk. 2. Tilladelsesindehaver skal sikre, at login til en spilkonto, hvor de i 2 nævnte oplysninger er kontrolleret, sker ved anvendelse af digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden. Stk. 3. Tilladelsesindehaver skal kontrollere, at den anvendte digitale signatur tilhører den spiller, som er registreret i henhold til 2. Stk. 4. Stk. 2 og 3 gælder ikke for login til en spilkonto, hvor spilleren i henhold til 2, stk. 4, er blevet registreret som kunde uden CPR-nr. Tilladelsesindehaver skal sikre, at der ved login til en sådan spilkonto sker betryggende identifikation af spilleren. 8. Tilladelsesindehaver kan alene modtage betalinger til en spilkonto fra en udbyder af betalingstjenester, der i henhold til lov om betalingstjenester, udbydes lovligt her i landet. Der kan ikke modtages kontante indskud. 9. Beløb indbetalt af spilleren skal krediteres spilkontoen umiddelbart efter tilladelsesindehaver har modtaget indbetalingen. Stk. 2. Vundne gevinster skal krediteres spilkontoen umiddelbart. 10. Udbetalinger fra tilladelsesindehaver til spilleren kan alene ske til samme konto, som spilleren har indbetalt fra. Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udbetale til samme konto, skal tilladelsesindehaver udbetale til en konto i spillerens navn i et pengeinstitut, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS. Stk. 3. Stk. 1 og stk. 2 gælder ikke for udbetaling af varegevinster. 11. En tilladelsesindehaver må ikke tillade overførsler af penge, spillemærker eller lignende mellem spilkonti. 12. De midler, som spilleren har stående på spilkontoen, er betroede midler, der skal indestå på en modregningsfri konto i et pengeinstitut m.v., som holdes adskilt fra tilladelsesindehavers egne midler, og som kun tilladelsesindehaver har rådighed over. Midlerne fra kontoen kan kun udbetales til spilleren og må derfor ikke kunne anvendes til dækning af krav mod tilladelsesindehaver. Midlerne skal være sikret i tilfælde af insolvens m.v. hos tilladelsesindehaver. Stk. 2. De midler, der står på den modregningsfri konto, skal til enhver tid mindst svare til det samlede beløb, der står på spillernes spilkonti. Kapitel 5

4 Information til spilleren 13. Alle informationer, som tilladelsesindehaver er forpligtet til at stille til rådighed for spilleren efter bestemmelser fastsat i loven og tilhørende forskrifter, skal være tilgængelige på dansk på tilladelsesindehavers hjemmeside. Al anden kommunikation mellem spillere og tilladelsesindehaver skal kunne ske på dansk. 14. På tilladelsesindehavers hjemmeside skal 1) det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, 2) informeres om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil. Informationen skal være udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter, 3) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og 4) formidles information om og kontaktadresser på danske behandlingscentre. Stk. 2. Informationen i stk. 1 skal være placeret på en fremtrædende plads på tilladelsesindehavers hjemmeside og skal kunne tilgås fra alle sider på hjemmesiden. 15. På forsiden af tilladelsesindehavers hjemmeside skal det fremgå, at tilladelsesindehaver har tilladelse fra og er under tilsyn af Spillemyndigheden. Der skal formidles adgang til Spillemyndighedens hjemmeside. Kapitel 6 Ansvarligt spil 16. Tilladelsesindehaver skal stille en funktion til rådighed for spilleren, der gør det muligt at fastsætte daglige, ugentlige og månedlige indbetalingsgrænser. En spillers anmodning om at fastsætte en indbetalingsgrænse skal efterkommes umiddelbart efter anmodningen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En spillers anmodning om forhøjelse af en tidligere fastsat indbetalingsgrænse må tidligst træde i kraft efter 24 timer. 17. Tilladelsesindehaver skal stille en funktion til rådighed for spilleren, der gør det muligt at fastsætte, at indestående på spilkontoen over et bestemt beløb automatisk tilbageføres til den konto, som spilleren har indbetalt fra. 18. Tilladelsesindehaver skal stille en funktion til rådighed for spilleren, der gør det muligt for spilleren at anmode om midlertidig eller endelig udelukkelse fra spil. En spillers anmodning om udelukkelse skal efterkommes umiddelbart efter anmodningen.

5 Stk. 2. En midlertidig udelukkelse kan ikke være under en måned, dog skal spilleren have mulighed for at vælge en kortvarig spilpause på 24 timer (afkølingsperiode). En midlertidig udelukkelse og kortvarig spilpause betyder, at spillerens spilkonto er deaktiveret i denne periode. Stk. 3. Endelig udelukkelse af spilleren medfører, at tilladelsesindehaver skal lukke spillerens spilkonto og afslutte kundeforholdet. Spilleren kan først registreres som kunde på ny, jf. 2, tidligst 1 år efter spilkontoens lukning. Stk. 4. Såfremt en spiller har udelukket sig selv fra deltagelse i en tilladelsesindehavers spil skal tilladelsesindehaver informere spilleren om muligheden for rådgivnings- og behandlingstilbud for ludomani på et dansk behandlingscenter. 19. Spillemyndigheden fører et register over spillere, der ønsker midlertidig eller endelig udelukkelse fra spil hos alle tilladelsesindehavere. En spiller kan blive opført i registret på Spillemyndighedens hjemmeside eller ved at henvende sig til Spillemyndigheden. Spilleren skal give udtrykkeligt samtykke til optagelsen i registret. Stk. 2. Tilladelsesindehaver skal informere om muligheden for opførelse i registret og skal formidle adgang til registret på Spillemyndighedens hjemmeside. Stk. 3. Ved oprettelse af en ny spiller, skal tilladelsesindehaver konsultere registret for selvudelukkede personer for at påse, at den pågældende spiller ikke står opført i registret. Står en spiller opført i registret skal oprettelse af spilleren afvises af tilladelsesindehaver. Stk. 4. Tilladelsesindehaver skal ved spillers login til spilsystemet konsultere registret for selvudelukkede personer for at påse, at spilleren ikke er blevet optaget i registret. Står en spiller opført i registret, skal spilleren nægtes adgang til at spille. Stk. 5. En spiller, der er blevet optaget i registret for selvudelukkede personer som endeligt udelukket, kan til enhver tid, dog tidligst et år efter optagelsen i registret, anmode Spillemyndigheden om at blive slettet fra registret. Stk. 6. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse for spillere, der i henhold til 2, stk. 4, er blevet registreret som kunder uden CPR-nr. 20. Tilladelsesindehaver skal træffe foranstaltninger til at undgå at sende markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv fra deltagelse i spil midlertidigt eller endeligt. Kapitel 7 Bonus

6 21. Såfremt tilladelsesindehaver tilbyder spilleren en bonus for deltagelse i spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Udbetaling af en bonus til spilleren skal ske uden videre, når vilkårene er opfyldt. Stk. 2. Bonus må ikke gives til enkelte spillere på vilkår, som adskiller sig fra tilbud givet til andre spillere. Stk. 3. Spilleren skal have minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet til udbetalingen af en bonus. Kapitel 8 Suspension og lukning af spilkonto 22. Ved lukning af en spilkonto skal tilladelsesindehaver hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter lukningen udbetale saldoen fra spillerens spilkonto til spilleren. Der må ikke kræves et gebyr for lukningen. Stk. 2. Ved lukning af en midlertidig spilkonto på baggrund af 6, stk. 2, kan alene resterende indsatte midler på spilkontoen tilbageføres til spilleren. Eventuelle vundne gevinster tilfalder tilladelsesindehaver. 23. Tilladelsesindehaver kan suspendere en spillers spilkonto, såfremt spilleren mistænkes for uretmæssigt at have opnået gevinst eller har overtrådt betingelser i loven, nærværende bekendtgørelse eller vilkår tilknyttet til spilkontoen. Tilladelsesindehaver skal træffe afgørelse i sagen inden for rimelig tid. I suspensionsperioden kan spilleren ikke lukke sin spilkonto. Når den endelige afgørelser er truffet skal spilleren informeres behørigt om afgørelsen. Stk. 2. Tilladelsesindehaver skal sende en begrundet afgørelse med dokumentation til spilleren. En kopi af afgørelsen skal sendes til Spillemyndigheden. Kapitel 9 Aftalt spil og ansattes deltagelse i spil 24. Tilladelsesindehaver skal træffe foranstaltninger, som er egnede til at reducere risikoen for aftalt spil ( match-fixing ) i væddemål og skal nægte modtagelse af indsats i væddemål, hvor der er en begrundet mistanke om aftalt spil.

7 25. Tilladelsesindehaver skal påse at dennes ansatte, leverandører og andre personer, der er tilknyttet udviklingen af spillene, ikke har adgang til at deltage i tilladelsesindehavers spil. 26. Tilladelsesindehaver må ikke tilbyde væddemål på sportsbegivenheder forbeholdt unge under 18 år. Kapitel 10 Spilsystemer 27. Tilladelsesindehaver skal overholde de tekniske krav til kontrolsystem og spilsystem, der følger af bilag Spilsystemet, hvorved forstås IT-udstyr, der anvendes til udbud af væddemål, jf. bilag 1, skal være placeret her i landet. Stk. 2. Spillemyndigheden kan godkende, at spilsystemet er placeret i et andet land, hvor tilladelsesindehaveren har en tilladelse til udbud af spil, såfremt en offentlig myndighed i dette land fører tilsyn med tilladelsesindehaverens spiludbud, og at denne tilsynsmyndighed har indgået en aftale med Spillemyndigheden om tilsynet med tilladelsesindehavers udbud af spil her i landet. Stk. 3. Spillemyndigheden kan i særlige tilfælde godkende, at en del af tilladelsesindehavers spilsystem er placeret i et land, som ikke er omfattet af en kontrolaftale i henhold til stk. 2, såfremt Spillemyndighedens tilsyn med den del af spilsystemet kan udføres på betryggende vis. 29. Tilladelsesindehavers spilsystemer skal certificeres af en akkrediteret testvirksomhed, der er godkendt af Spillemyndigheden, før spilsystemet anvendes til udbud af online væddemål. Spillemyndigheden kan fastsætte vilkår for certificeringen. 30. Tilladelsesindehaver skal føre en fortegnelse over ændringer m.v. i spilsystemet. Spillemyndigheden kan fastsætte vilkår for, hvorledes ændringer skal gennemføres, og hvornår en ændring kræver, at spilsystemet skal certificeres på ny i henhold til Når et spilsystem er certificeret, kan Spillemyndigheden til enhver tid, beordre tilladelsesindehaver til at foretage yderligere test, verifikation og certificering af systemet. Omkostningerne herved afholdes af tilladelsesindehaver. 32. Tilladelsesindehaver skal opbevare alle data om udbuddet af væddemål i spilsystemet i mindst 5 år.

8 Kapitel 11 Klage 33. Tilladelsesindehaver skal behandle klager fra spillere vedrørende tilladelsesindehavers udbud af spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold. Klagen kan afvises, hvis kravene ikke er opfyldt. Stk. 2. Tilladelsesindehaver skal behandle klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort indenfor 14 dage, skal tilladelsesindehaver informere spilleren om, hvornår denne kan forvente en afgørelse i sagen. Stk. 3. Tilladelsesindehaver skal opbevare dokumenter der indgår i klagesager, herunder også dokumenter i sager om afviste klager, i minimum 2 år. På forlangende fremsendes disse til Spillemyndigheden. Kapitel 12 Tilsyn 34. Spillemyndigheden fører tilsyn med overholdelse af denne bekendtgørelse, jf. kapitel 9 i lov om spil. Kapitel 13 Straf 35. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 2, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-6, 3-6, 7, stk. 1-3, og stk. 4., 2.pkt., 8-9, 10, stk. 1 og 2, 11-18, 19, stk. 2-4, 21, 22, stk. 1, 23, stk. 2, 25-27, 28, stk. 1, 29-32, og 33, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 14 Ikrafttrædelse 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den.

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere