Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T / Tryk på Strandbygaard.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk"

Transkript

1 Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014

2 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard Grafisk a/s 4 Support erklæring 5 Menneskerettigheder 6 Arbejdstager-rettigheder 7 Miljø 10 Antikorruption 12 Mål Hvordan Strandbygaard Grafisk implementerer de 10 globale principper 14

3 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 CSR 2014 MENNESKERETTIGHEDER Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Princip 2: Sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Princip 3: Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. Princip 4: Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde. MILJØ Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Princip 8: Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. Princip 9: Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. ANTIKORRUPTION Princip 10: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Princip 5: Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. Princip 6: Afskaffe diskrimination i relation til arbejdsog ansættelsesforhold.

4 CSR Om Strandbygaard Grafisk a/s Siden 1898 Strandbygaard Grafisk a/s leverer høj kvalitets grafiske ydelser. Strandbygaard Grafisk er en virksomhed, som altid stræber efter at være markedets førende, når det kommer til grafiske virksomheder, og i tiden hvor miljømæssige forhold er mere og mere i fokus, så fokuserer vi endnu mere på miljøet. Derfor er vi certificerede efter Svanen (Nordisk Øko Label), FSC, PEFC, ISO og EMAS. Vi kan også tilbyde at klimakompensere tryksagen. Vi ønsker, at miljø politikken er en central del af vores virksomheds basis i fremtiden. Kvalitet er også et vigtigt punkt hos Strandbygaard Grafisk a/s og derfor er vi også certificeret iht. ISO Hos Strandbygaard Grafisk a/s bestræber vi os på at levere bæredygtige løsninger til gavn for mennesker, miljø og samfund. Ved at tiltræde FN s Global Compact har vi forpligtet os til at udvise social og miljømæssig ansvarlighed samt følge og integrere Global Compacts 10 principper i vores virksomhed. Hensigten med Global Compact er at give retningslinjer for, hvordan vi som virksomhed kan bidrage til at løse de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af globaliseringen. Global Compacts principper viser os vejen for, hvordan vi som virksomhed gennem vores handlinger respekterer de fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, udviser ansvar over for miljøet og modarbejder alle former for korruption. Vores deltagelse i FN s Global Compact er med til at fastholde vores fokus på social ansvarlighed i vores aktiviteter og styrke den vedvarende kommunikation, om de fremskridt, vi gør inden for CSR.» Vi ønsker, at miljø politikken er en central del af vores virksomheds basis i fremtiden« Svanemærket trykkeri

5 Support erklæring 5 CSR 2014 Med denne Communication on Progress rapport bekræfter Strandbygaard Grafisk a/s, at vi støtter de 10 principper i Global Compact med respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi vil gøre COP rapporten tilgængelig via vores hjemmeside. hensyn til social ansvarlighed for fremstilling af grafiske produkter og tjenester - både nationalt og internationalt. Den Grafiske branches CSR-kodeks er baseret på FN Global Compacts 10 principper, men er gjort mere målrettet til den grafiske industri. Generelt vil vi gerne have mulighed for bruge logoet for vores medlemskab af Global Compact netværk i vores firma brochure, på præsentationsmateriale for Strandbygaard Grafisk, logoet knyttet til vores -signatur og på udbudsmateriale. Ligeledes har Strandbygaard Grafisk tilsluttet sig Grafisk CSR-Kodeks via Grafisk Arbejdsgiverforening Danmark og HK/Privat. Kodekset hjælper med at definere en standard og en praksis med Dato: 18. august Hr. Ole Strandbygaard Administrerende direktør Hr. Claus Scotwin Administrerende direktør Fr. Gunhild Dokkedal Miljø, Kvalitet 2014 & ejer & ejer & LEAN

6 6 Menneskerettigheder 2014 CSR Menneskerettigheder i produktionslandet Virksomheden må med henvisning til nationale og samfundsmæssige kutymer ikke involvere sig i menneskerettighedsovertrædelser i produktionslandet. Det omfatter også overtrædelse med henvisning til nationale love, religiøs og kulturel praksis. Chikane og afstraffelse Strandbygaard Grafisk behandler alle arbejdstagere med respekt og værdighed. Firmaet afholder sig fra fysisk afstraffelse af arbejdstagere, trusler om vold, seksuel og psykisk chikane, mobning, krænkende adfærd og verbal overfusning. Virksomheden skal udarbejde politikker og forebyggelsesforanstaltninger, som beskytter arbejdstagere mod chikane og afstraffelse. Beskyttelse af privatliv Vi respekterer arbejdstagernes privatliv, både hvad angår indsamling af personfølsomme oplysninger og overvågning på arbejdspladsen. Indsamling og registrering af personfølsomme informationer skal udgøre et minimum, og det skal sikres, at der kun registreres oplysninger, der er lovmæssigt grundlag for i den nationale lovgivning. Personfølsomme oplysninger skal opbevares på sikker og ansvarlig vis, og kun personer med relevant ærinde må have adgang til denne information. Arbejdstagerne skal informeres, hvis der sker overvågning på arbejdspladsen. Virksomheden skal oplyse arbejdstagerne om, hvilke type af informationer der gemmes, i hvor lang tid og til hvilket formål. Medarbejderne skal have adgang til at se disse data. Klagemuligheder og sanktioner Vi er åbne over for en klage fra arbejdstager og ved, hvordan klager behandles og afgøres. Arbejdstagere skal kunne indgive klager uden risiko for trusler om repressalier. Virksomheden skal samarbejde med relevante arbejdstagerrepræsentanter/fagforeninger om etablering af klageprocedurer. Proceduren skal gælde for alle, være gennemskuelig, og arbejdstagerne skal være bekendtgjort med denne. Indgivne klager skal følges op med undersøgelser og afrapportering og må ikke resultere i diskriminering af klager jf. princip 6. Menneskerettigheder Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Princip 2: Sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

7 Arbejdstagerrettigheder Arbejdstagerrettigheder 7 CSR 2014 Organisationsfrihed og kollektiv forhandling Organisationer defineres som en organisation bestående af arbejdstagere, der har til formål at fremme og beskytte arbejdstagernes interesser. Virksomheden anerkender: Arbejdstagernes ret til at slutte sig til fagforeninger efter eget valg og uden forudgående tilladelse. Det skal dog ske under hensyntagen til den nationale lovgivning i produktionslandet. retten til, at organisationer forhandler løn og arbejdsvilkår kollektivt på deres medlemmers vegne. Hvis den nationale lovgivning ikke tillader organisering i uafhængige fagforeninger, skal leverandøren tillade, at arbejdstagerne danner organisationer bestående af repræsentanter for arbejdstagerne, der kan diskutere arbejdsrelaterede problemstillinger. Arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en menneskerettighed. Strandbygaard Grafisk kan forsikre, at arbejdsmiljøet er af en sådan standard i forhold til den tekniske udvikling, at arbejdstagerne ikke udsættes for påvirkninger eller risici, der kan skade deres helbred på kort eller lang sigt. Det drejer sig både om arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker. Vi har opbygget et system, der fører tilsyn med arbejdsmiljøet og løbende arbejder for at forbedre arbejdsmiljøforholdene i henhold til fastsatte mål. Det betyder konkret: Arbejdsmiljø samarbejde at valgte repræsentanter for arbejdstagerne er involveret i dette arbejde at der er oprettet sikkerhedsgruppe at alle involverede får den nødvendige uddannelse og træning at arbejdstagerne får den nødvendige instruktion i arbejdet, herunder om arbejdsmiljørisici at der afholdes audits (eksterne /interne) mindst en gang om året, hvor arbejdstagerne får mulighed for at udtale sig om deres arbejdsmiljø at der følges op på målene (i forhold til audits). Arbejdsmiljø kemikalier at der skal anvendes de mindst farlige kemiske stoffer og produkter i forbindelse med grafiske arbejdsprocesser, bl.a. gennem erstatning af farlige stoffer og produkter med mindre farlige eller ufarlige (substitution). Det drejer sig fx om trykfarver, lim og kemikalier til afvaskning og rengøring af maskiner/valser at der er tilstrækkelig ventilation både i arbejdsrummet og ved arbejdsprocesser, hvor der er risiko for indånding af dampe, støv mm. at der i øvrigt er taget forholdsregler mod indånding af dampe, støv mv. Princip 3: Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. Princip 4: Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde.

8 8 Arbejdstagerrettigheder 2014 CSR at ulykker registreres og undersøges for at forebygge yderligere ulykker at et tilstrækkeligt antal personer har gennemgået træning i førstehjælp. Støj at arbejdstagerne ikke udsættes for støj, der kan skade deres hørelse. Der skal være støjdæmpende foranstaltninger de steder, hvor det er enkelt at etablere. Som minimum skal arbejdstagerne bruge egnet høreværn, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren. at arbejdstagerne gennem datablade kender de kemiske stoffer, de arbejder med og ved, hvor førstehjælps- og beskyttelsesudstyr er placeret at der bruges relevante personlige værnemidler, hvor der ikke er udsugning af farlige stoffer. Disse betales af arbejdsgiveren. Ulykker og maskinbeskyttelse at grafiske maskiner er indrettet og forsynet med effektive beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. skærme, afbrydere, nødstop, mv. at der føres tilsyn med, at beskyttelsesforanstaltninger fungerer at maskiner gennemgår eftersyn og vedligeholdelse med passende tidsintervaller Ergonomi og arbejdsoperationer at arbejdspladsen er indrettet, så dårlige arbejdsstillinger og -bevægelser undgås eller forebygges bedst muligt at der er inventar og materiel f.eks. i form af løftegrej til rådighed, der kan hjælpe med at fjerne tunge løft og dårlige arbejdsstillinger/ bevægelser. Indeklima at der skal være et rent og behageligt indeklima og temperatur på arbejdspladsen. Det skal ske gennem rengøring, god belysning og om nødvendigt gennem mekanisk rumventilation og anden varmeregulering. Velfærds foranstaltninger at der er rene og tilstrækkelige vaske- og toiletforhold adskilt for begge køn. Arbejdstagerrettigheder Princip 5: Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. Princip 6: Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Gravide at gravide skal beskyttes mod arbejde med kemiske produkter, der anses for en risiko for fosterskader og mod tunge løft og andre belastninger, der kan forårsage abort eller for tidlig fødsel.

9 9 CSR 2014 Tvangsarbejde Strandbygaard Grafisk forpligter sig til at afholde sig fra at gøre brug af nogen form for tvungent eller pligtmæssigt arbejde: Som middel til opretholdelse af arbejdsdisciplin Som straf for at have deltaget i strejker Som middel til forskelsbehandling på grund af race, social stilling, nationalitet eller religion. Børnearbejde Strandbygaard Grafisk forsikrer at: Alle blandt de ansatte er over 13 år gammel Medarbejdere i alderen 13 til 15 år udfører kun let arbejde Forældrene til de år gamle medarbejdere er blevet informeret om arbejdet og arbejdsforholdene Medarbejdere under 18 år foretager ikke risikabelt arbejde eller arbejde om natten Medarbejdere under 18 år arbejder kun for Strandbygaard Grafisk i en kort periode i forbindelse med deres uddannelse. De er registrerede med navn og fødselsdato for at holde styr på deres alder. Diskrimination Diskrimination defineres som: Enhver adskillelse, udelukkelse eller forskelsbehandling på grund af race, farve, alder, køn, ci- vilstand, seksuelt tilhørsforhold, sprog, religion, mentalt eller fysisk handicap, sundhedsmæssig tilstand, politisk anskuelse, national eller social oprindelse Enhver anden adskillelse, udelukkelse eller forskelsbehandling som medfører ophævelse eller forringelse af ligestillingen på grund af medlemskab af fagforening eller efter forhandling med repræsentative medarbejderforeninger/-repræsentanter. Det anses ikke som diskrimination, hvis adskillelsen, udelukkelsen eller forskelsbehandlingen skyldes, at der kræves bestemte kvalifikationer til beskæftigelsen. Virksomheden forpligter sig til ikke at udøve direkte eller indirekte forskelsbehandling ved ansættelser eller have diskriminerende ansættelsespolitikker. Det værende sig omkring aflønning, arbejdsvilkår, frynsegoder, pension, mulighed for avancement m.m. Enhver ansat skal som minimum oppebære, hvad der svarer til den i landet fastsatte minimumsløn. I overensstemmelse med national praksis forpligter virksomheden sig til at følge en politik, der tager sigte på at fremme ligestilling og fjerne enhver form for forskelsbehandling. Det omfatter også mulighed for at ansætte personer fra særligt udsatte grupper.

10 10 Miljø 2014 CSR Strandbygaard Grafisk forpligter sig til regelmæssigt at udvikle og vedligeholde sine produktionsprocesser og systemer til håndtering og forebyggelse af de særlige miljøforhold for grafisk produktion. Det kan være i forhold til papir, trykplader, kemikalier og energiforhold/-forbrug. Virksomhedens miljøarbejde og kommunikation med offentligheden er dialogbaseret. Det betyder, at det kan forventes, at der regelmæssigt indgås dialog med naboer, civilsamfundets organisationer og andre med interesse i virksomhedens miljøarbejde. Det foregår gennem information, der tydeligt afspejler de væsentlige miljøforhold, der knytter sig til grafisk produktion. Miljø data og informationer Nogle af de væsentligste miljøforhold i grafisk produktion knytter sig til papir, trykplader og farver samt papirfibrenes oprindelse, hvor dette er særligt relevant. Papirproduktion baserer sig i stigende omfang på papirfibre fra flere kontinenter, hvor der er risiko for ulovlig skovhugst. Derfor er Strandbygaard Grafisk FSC og PEFC certificeret og følger disse forskrifter. Miljø klima Et andet væsentligt miljøparameter ved produktionen af tryksager er energiforbruget og dermed klimapåvirkningen. I så vid udstrækning det er muligt skaffes information om, hvordan produktionen påvirker klimaet, så der kan tages hensyn til dette. Det sker f.eks. ved at følge op på forbruget af vand, gas og elektricitet Svanemærket trykkeri

11 Miljø 11 CSR 2014 Miljø genanvendelse Vi reducerer, genbruger og genanvender affald i så stor udstrækning som muligt. Miljø kemikalier Virksomheden skal løbende foretage en risikovurdering af de anvendte materialer, produkter og processer og til enhver tid kunne dokumentere og give informationer om dette. Der må ikke anvendes forbudte kemikalier i produktionen. Vi har en forsvarlig opbevaring, håndtering og bortskaffelse af kemikalier og andre farlige stoffer. Desuden bestræber vi os på at tage alle de nødvendige foranstaltninger der skal til, at de erstattes med mindre skadelige kemikalier og stoffer, hvor det er muligt. Miljø spildevand og VOC (flygtige organiske komponenter) Virksomheden forpligtiger sig til at reducere udledning af spildevand og VOC-emissioner mest muligt samt at anvende den reneste teknologi, hvor det er muligt. Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Princip 8: Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. Princip 9: Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

12 12 Antikorruption 2014 CSR Strandbygaard Grafisk accepterer ikke korruption Bestikkelse er ikke acceptabel under nogen form, uanset om det er privat/offentlig, direkte/indirekte eller aktiv/passiv bestikkelse. Bestikkelse skævvrider konkurrencen og hindrer markeder i at fungere effektivt og kan betragtes som en ekstra skat på investeringer og handel. Bestikkelse defineres som en betaling, der har til formål at få nogen til at gøre noget, der er uærligt, ulovligt eller i strid med vedkommendes pligter med det formål at opnå en uberettiget fordel. Facilitation payments defineres som tilskyndelse til offentlige embedsmænd om at udføre deres opgaver såsom at udstede licenser og tilladelser. Virksomheden modarbejder brug af facilitation payments. Det kan dog i visse tilfælde accepteres, hvis det er kutyme i det pågældende land at modtage den slags betalinger, og alle andre muligheder skal være udtømte. Derudover forpligter virksomheden sig til at indføre systemer, der effektivt fører kontrol med de økonomiske aktiviteter. Gaver Gaver må aldrig gives eller modtages i hemmelighed. Det er ikke tilladt at give eller modtage pengegaver eller værdipapirer. Der må ikke gives gaver, der er så store, at modtageren ikke vil være i stand til at give en tilsvarende gave. Der må aldrig gives gaver i forbindelse med tilbud, tilbudsevaluering eller kontraktforhandlinger. Det er ikke tilladt at modtage gaver, der åbenlyst har til formål at påvirke en beslutning, herunder køb af varer til under markedspris. Samtidig skal virksomheden informere kunden/ virksomhedens ledelse om brugen af facilitation payments. Antikorruption Princip 10: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

13 Mål CSR 2014 Arbejdsmiljø De ansatte er vores virksomheds hovedressource og udgør rygradden i organisationens daglige operationer og udvikling. Vi gennemfører APV (ArbejdsPladsVurdering), en kortlægning af virksomhedens fysiske og psykiske arbejdsmiljø, for at identificere forbedringer f.eks. indenfor sundhed og sikkerhed. Arbejdspladsvurderingen er også et øjebliksbillede af de ansattes tilfredshed. Dette års APV er fra alle ansatte og arbejdsområder viste et ønske fra de ansatte omkring nyt køkken og ny større kantine. Målet er at have nye køkken og kantine faciliteter i slutningen af september Miljø / Kemikalier For at sikre at ansatte i tilfælde af et uheld let kan finde den nyeste version af sikkerhedsdatablade implementerer virksomheden i 2014 en elektronisk database for alle vores kemikalier. LEAN For løbende at udvikle os hos Strandbygaard Grafisk har vi implementeret LEAN, og der følges op på afvigelser for at skabe forbedringer. Nye PDCA-tavler (Plan Do Act Check) er blevet implementeret i alle afdelinger i vores organisation. Alle hos Strandbygaard Grafisk har på denne måde en god mulighed for at komme med nye idéer til løbende forbedringer. Hver afdeling afholder LEAN møder hver uge. Miljø / Reduktion af energiforbrug Gennem opretholdelse af certificering efter ISO og EMAS sætter vi hvert år nye mål. Vi fokuserer løbende på at reducere forbruget af vand, elektricitet, varme og trykluft. Målet for 2014 var at reducere forbruget af vand med 3 % og Strandbygaard Grafisk opnåede at reducere vandforbruget med hele 59 % sammenlignet med det foregående år. Målet for 2015 er at reducere forbruget af elektricitet med 5%. LED lys er blevet installeret overalt i fabrikken

14 14 Hvordan Strandbygaard Grafisk implementerer 2014 CSR MENNESKERETTIGHEDER MENNESKE- RETTIGHEDER Strandbygaard Grafisk er ikke lokaliseret udenfor Danmark. Fundamentalt overholder Strandbygaard Grafisk alle principper for internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder definerede rettigheder i overensstemmelse med ILO-konventioner og det danske arbejdsmarkeds overenskomster. Engagement i samfundsaktiviteter. Strandbygaard Grafisk er synlig i flere sammenhænge både lokalt, men også ved en række regionale og nationale begivenheder. I øjeblikket har virksomheden løbende sponsoraftaler med følgende: Bakken Bears Basketball FC Midtjylland håndbold og fodbold Skjern håndbold Ringkøbing håndbold Ringkøbing Idrætsforening Messecenter Herning Skjern Kulturcenter ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Det er vigtigt for vores virksomhed at vores ansatte har gode arbejdsforhold. Luftbefugtning i produktionsfaciliteter for at have mindre støv og behageligt indeklima. Luftbefugtere i kontorfaciliteter for også her at opnå godt indeklima. Ansatte på kontoret dyrker dagligt motion for at kompensere for tiden foran computeren. Borde kan højdejusteres så de kan indstilles til at passe til den person, der arbejder ved bordet. På denne måde har personen muligheden for at skifte mellem stående og siddende i løbet af arbejdsdagen. Der er specielle gummi ståmåtter forskellige steder i produktionen for at gøre det mere komfortabelt for de ansatte at stå op ved maskinen. Vi arbejder kontinuerlig med LEAN principper. Vi fokuserer på at undgå ulykker og kontinuerligt at forbedre sikkerhed. Alle ansatte kan hver 14 dag skrive sig op til behandling hos en fysioteapeut. Gratis frisk frugt til alle ansatte hver dag. Alle ansatte har fri adgang til kold vand og kaffe / te. For de ansatte der ryger tilbyder vi at godtgøre for nogen af udgifterne ifm rygestop-kursus. Strandbygaard Grafisk blev en ikke-ryger virksomhed i Personaleforeningen arrangerer adskillige sociale aktiviteter for ansatte for at styrke sammenholdet i virksomheden. ARBEJDSTAGER- RETTIGHEDER

15 De 10 Global Compact principper handlinger & resultater inden for de 4 udstede områder 15 CSR 2014 MILJØ Strandbygaard Grafisk er dedikeret til at styre vores miljøpåvirkninger proaktivt. De miljømæssige principper er beskrevet på vores danske hjemmeside Strandbygaard Grafisk er certificeret efter og ønsker at opretholde følgende certificeringer: Ved Strandbygaard Grafisk kan du få din tryksag CO 2 neutraliseret via køb af kvoter i CO 2 reducerende projekter, primært i den 3. verden. På det tidspunkt denne rapport er skrevet støttes Kenya vandoprensning og spildevandsbehandling i Thailand gennem South Pole Carbon Asset Mangement. ISO Miljøstyring EMAS Svanen = Nordisk Øko label FSC certificering PEFC certificering Climate Calc - Klimaberegner Forbruget af elektricitet, varme og vand følges på ugentlig basis og forbedrings-initiativer implementeres hvor der findes mulige løsninger. Dette beskrives i den årlige EMAS rapport. MILJØ ANTIKORRUPTION Strandbygaard Grafisk har underskrevet Call to Action. Opfordringen til handling er en appel fra den private sektor til regeringerne til at fremme anti-korruption og gennemføre politikker, der vil etablere systemer for god regeringsførelse. Opfordringen til handling opfordrer regeringerne til at understrege antikorruption og god regeringsførelse som grundpillerne i en bæredygtig og solidarisk global økonomi. Strandbygaard Grafisk er forpligtet til at opnå en høj standard for etisk adfærd i alt, hvad vi gør og vi accepterer ikke korruption. ANTIKORRUPTION

16 2014 CSR Strandbygaard Grafisk a/s Trykkerivej 2 DK-6900 Skjern Danmark T strandbygaard.dk

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig

Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig Fjernvarme Fyn A/S CSR erklæring 26 04 2011 Direktør Jan Strømvig CSR Erklæring fra Fjernvarme Fyn A/S Samfundsansvar og bæredygtighed Med dette dokument erklærer Fjernvarme Fyn, at den lever op til en

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1 Sapa Extrusion Tønder A/S Tønder den 06-02-2014 CSR-Erklæring fra Sapa Extrusion Tønder A/S Med dette dokument erklærer Sapa Extrusion Tønder A/S, at den lever op til

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Global Compact Annual Communication on Progress (COP)

Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Scanprint A/S Jens Juuls Vej 2 DK-8260 Viby J Denmark Mogens Larsen CEO Date: 06. august 2012 Membership date: 24. September 2010 Number of employees:

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører standarder for ansvarligt indkøb for leverandører For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere