AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder."

Transkript

1 AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition om ansvarlighed, har vi fastlagt en CSR Politik for AH Industries. CSR Politikken udgør rammen for vores aktiviteter og fokuserer på vores ansvar i forhold til medarbejdernes sikkerhed og sundhed, mangfoldighed, vores leverandører samt miljøet omkring os. AH Industries har i august 2013 tilsluttet sig FN s Global Compact og vil respektere og fremme de 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi ønsker også at samarbejde med vores leverandører om løbende at fremme deres samfundsansvar. Derfor har vi formuleret en Supplier Code of Conduct, som danner udgangspunkt for dialog og kontrol med vores leverandører om ansvarlighed. Vores Supplier Code of Conduct indeholder minimumskrav, som vi forventer, at vores leverandører lever op til. Vi forventer også, at vores leverandører sørger for en relevant virksomhedspolitik og passende ledelsessystemer for at sikre opfyldelsen af vores Supplier Code of Conduct. Herudover opfordrer vi vores leverandører til at stræbe efter løbende forbedringer inden for alle områder i denne Supplier Code of Conduct. Generelt opfordrer vi vores leverandører til at sørge for og fremme ansvarlig produktion og forretningsprincipper. Formålet er at sikre, at både vores leverandører og deres underleverandører producerer komponenter og leverer tjenester til AH Industries på en etisk forsvarlig måde. Det er af afgørende betydning for os, at alle vores leverandørers og underleverandørers medarbejdere, som er involveret i produktion af produkter og komponenter til AH Industries, behandles ordentligt og med respekt. Vores leverandører skal sørge for, at indholdet af Supplier Code of Conduct viderekommunikeres til deres medarbejdere, og at disse forstår kodekset, f.eks. ved opslag internt i virksomheden. Vores leverandører er ansvarlige for, at deres underleverandører overholder denne Supplier Code of Conduct. Vi kræver, at vores leverandører skriver under på, at også deres leverandører lever op til dette. I denne Supplier Code of Conduct omfatter betegnelsen "leverandør" også alle leverandørers underleverandører. 1. Overholdelse af lovgivningen I tillæg til denne Supplier Code of Conduct forventer vi, at vores leverandører overholder al gældende international, national og lokal lovgivning samt diverse bestemmelser og branchestandarder. 2. Menneskerettigheder 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries leverandører respekterer menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, forankret og kommunikeret i den internationale lov om menneskerettigheder samt de otte grundlæggende konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO. AH Industries leverandører forpligter sig til at undgå at krænke menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt at behandle og afhjælpe eventuelle negative virkninger, som AH Industries måtte blive involveret i.

2 2.2 Privatlivets fred AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries leverandører får i samarbejdet med os og under leveringsforløbet adgang til AH Industries varer og data. Vi forventer, at vores leverandører opretholder en passende grad af sikkerhed omkring varer og data, således at uautoriseret adgang forhindres. Denne sikring har til formål at forhindre beskadigelse, bortkomst eller misbrug, og skal gælde i forhold til både udefrakommende samt i forhold til den enkelte leverandørs egne medarbejdere. 2.3 Diskrimination AH Industries leverandører må ikke diskriminere kunder og andre i deres værdikæde på grund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, alder, handicap, nationalitet, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, herkomst eller anden status anerkendt af international lovgivning. 2.4 Påvirkninger af lokalsamfund AH Industries leverandører skal vurdere og adressere den påvirkning, som deres aktiviteter har på menneskerettighederne i de lokalsamfund, som de befinder sig i. 2.5 Lande risiko AH Industries leverandører skal tage nødvendige forholdsregler for at undgå involvering i menneskerettighedskrænkelser i de lande, hvor de har aktiviteter. 2.6 Arbejdsmiljø AH Industries leverandører skal sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Leverandørerne skal: Tage ansvar for medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Tilbyde træning og sikre at medarbejderne er uddannede i sundhed og sikkerhedsspørgsmål. Kontrollere risici og tage de bedst mulige forholdsregler i forhold til ulykker og erhvervssygdomme. Anvende et rimeligt sundheds- og sikkerhedsledelsessystem i virksomheden. 2.7 Løn, vederlag, fravær og orlov AH Industries leverandører skal betale sine medarbejdere løn og vederlag, der sikrer, at de kan opretholde en rimelig levestandard, og de lokale love og regler for mindsteløn skal overholdes. Lønnen skal udbetales i lovlige betalingsmidler mindst en gang om måneden. I situationer, hvor den lovpligtige mindsteløn ikke kan sikre en rimelig levestandard, opfordres leverandører til at supplere medarbejdernes løn, så disse behov kan dækkes. Medarbejderne er berettigede til sygefravær og barselsorlov i henhold til den lokale lovgivning.

3 2.8 Arbejdstid AH Industries leverandører skal respektere, at det maximale tilladte antal arbejdstimer på normal basis ikke må overskride 48 timer ugentligt med et maksimum loft på 60 timer, inkl. overtid. Overarbejde må planlægges på en måde, der sikrer trygge og humane arbejdsbetingelser. Leverandørens ansatte kan arbejde mere end 60 timer, hvis det er frivilligt og er tilladt ifølge den lokale lovgivning. Antallet af sammenhængende arbejdsdage skal være i overensstemmelse med lokal lovgivning, og medarbejderne har som minimum altid ret til mindst en fridag om ugen. 2.9 Tvang og disciplinære sanktioner AH Industries leverandører må ikke anvende fysisk afstraffelse, trusler om vold og andre former for fysisk eller psykisk tvang eller mishandling. Disciplinære sanktioner i form af bøder eller fradrag i lønnen er ikke tilladt Ytringsfrihed AH Industries leverandører må ikke anvende repressalier for at forhindre medarbejdere i at udtrykke utilfredshed med deres arbejdsforhold på en åben og loyal måde. I forbindelse med kontrolbesøg fra AH Industries skal medarbejderne have mulighed for at informere kontrollører om eventuelle overtrædelser af denne Supplier Code of Conduct uden frygt for repressalier. 3. Arbejdstagerrettigheder 3.1 Børnearbejde AH Industries leverandører må ikke være involveret i børnearbejde hverken direkte eller indirekte. Som udgangspunkt bør børn ikke arbejde, før de er over den skolepligtige alder, og minimumsalderen for fuldtidsbeskæftigelse er 15 år (eller 14 år, hvor det er tilladt ifølge lokal lovgivning). Medarbejdere under 18 år må ikke udføre farligt arbejde eller arbejde om natten, uanset hvor mange timer der arbejdes. Minimumsalderen for let arbejde/fritidsarbejde (arbejde, der ikke forstyrrer børns uddannelse) er 13 år (eller 12 år, hvor det er tilladt ifølge lokal lovgivning). Ved alle typer arbejde skal leverandøren bestræbe sig på at fastlægge arbejdsopgaverne, arbejdstiderne og arbejdsbyrden med særligt hensyn til medarbejderens unge alder. 3.2 Tvangsarbejde og fri bevægelighed AH Industries leverandører må ikke gøre brug af tvangs- eller pligtarbejde hverken direkte eller indirekte. Tvangs- eller pligtarbejde defineres som et stykke arbejde eller en ydelse, der under trussel om straf afkræves en person mod dennes vilje. Medarbejderne skal have ret til fri bevægelighed i forbindelse med deres ansættelse. Medarbejdernes personlige papirer, arbejdstilladelse eller løn må ikke tilbageholdes, da det kan hindre medarbejdere i at afslutte deres ansættelsesforhold.

4 Medarbejdere skal have en bekræftelse af deres ansættelsesvilkår, i overensstemmelse med lokal lovgivning. 3.3 Diskrimination AH Industries leverandører må ikke ved ansættelse eller under beskæftigelse direkte eller indirekte diskriminere på grund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, alder, handicap, nationalitet, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, herkomst eller anden status. Der må ikke stilles krav til medarbejdere om en obligatorisk hiv- eller aids-test. 3.4 Organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling AH Industries leverandører må ikke blande sig i eller forhindre medarbejdernes ret til at blive medlem af en fagforening eller deres ret til kollektiv forhandling. I situationer eller lande, hvor retten til organisationsfrihed og kollektiv forhandling begrænses af lovgivningen, skal AH Industries leverandører anerkende, at medarbejderne på en anden måde skal have mulighed for organisationsfrihed og kollektiv forhandling. 4. Miljø 4.1 Miljøledelsessystem AH Industries leverandører skal overholde al lovgivning med hensyn til beskyttelse af miljøet. Leverandørerne skal stræbe efter at bruge miljøstyringssystemer til at: Reducere mængden af affald og udledninger til luft, jord og vand. Håndtere kemikalier på en miljømæssigt forsvarlig måde. Håndtere, opbevare og bortskaffe farligt affald på en miljørigtig måde. Bidrage til genanvendelse og genbrug af materialer og produkter. Implementere miljøvenlige teknologier. 4.2 Produktsikkerhed Produkter fremstillet og bearbejdet af AH Industries leverandører skal leve op til al lovgivning og alle regler om produktsikkerhed. 5. Anti-korruption AH Industries leverandører må ikke tilbyde, love eller give nogen form for bestikkelse for at udøve uretmæssig indflydelse på offentligt ansatte, dommere eller forretningsforbindelser. AH Industries leverandører skal også selv afstå fra at modtage eller acceptere nogen form for bestikkelse. 6. Inspektion og evaluering Et spørgeskema eller lignende kan fra tid til anden blive udleveret til vores leverandører og underleverandører. Et sådant skal besvares sandfærdigt og returneres til AH Industries eller til vores repræsentanter indenfor 4 uger. AH Industries forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at inspicere og kontrollere leverandører for

5 at sikre overholdelse af denne Supplier Code of Conduct. Enhver dokumentation, der kan bruges til at vise, at leverandøren overholder denne Supplier Code of Conduct, skal opbevares i virksomheden. Alle leverandører er forpligtet til at sørge for fuld adgang til inspektion på stedet, herunder uanmeldte besøg fra AH Industries og/eller dennes udnævnte repræsentanter. Der skal være fuld adgang til al information, som kan kaste lys over, om AH Industries Supplier Code of Conduct overholdes eller ej, og der skal være mulighed for fortrolige samtaler med tilfældigt udvalgte medarbejdere under disse inspektionsbesøg. Hvis en inspektion på stedet afslører, at denne Supplier Code of Conduct ikke overholdes, vil AH Industries indgå i en konstruktiv dialog med den pågældende leverandør for at forbedre forholdene. AH Industries vil forlange fyldestgørende handlingsplaner med henblik på at korrigere eventuelle overtrædelser af Supplier Code of Conduct og vil foretage opfølgende inspektioner for at sikre, at de nødvendige forbedringer er udført. Hvis leverandøren ikke konstruktivt arbejder på at forbedre forholdene, vil AH Industries opsige samarbejdet med leverandøren. I tilfælde af grove krænkelser af denne Supplier Code of Conduct, fx i tilfælde af grove krænkelser af menneskerettigheder og/eller alvorlige skader på miljøet eller i tilfælde af korruption, vil AH Industries øjeblikkeligt ophæve samarbejdet med den pågældende leverandør.

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

LEGO Koncernens* Code of Conduct

LEGO Koncernens* Code of Conduct LEGO Koncernens* Code of Conduct * Ved LEGO Koncernen forstås i dette dokument ethvert selskab i LEGO Koncernen og/eller LEGO Koncernen som sådan. Version 3.0 1 CODE OF CONDUCT for Leverandører til LEGO

Læs mere

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører standarder for ansvarligt indkøb for leverandører For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Menneskerettigheder i Indien. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Indien

Menneskerettigheder i Indien. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Indien LANDEPROFIL INDIEN Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Menneskerettigheder i Kina. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Kina

Menneskerettigheder i Kina. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Kina LANDEPROFIL KINA Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For mere

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere