' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts Oktober 1909.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909."

Transkript

1 :>!Mt. -Æ- ' / i J,* _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts Oktober 1909.

2 Carl Christian Gottsche. Mindetale holdt ved Dansk geologisk Forenings Møde den 25. November 1909 af _J VICTOR MADSEN. Ved Professor GOTTSCHES Død d. 11. Oktober mistede Dansk geologisk Forening et af sine mest fremragende Medlemmer; med ham gik den tyske Geolog bort, der i den sidste Menneskealder mere end nogen anden har haft Betydning for dansk geologisk Forskning, i ham mistede de danske Geologer en elskværdig og altid imødekommende Kollega, hvem de skyldte mange Impulser, og flere mistede i ham tillige en Ven, som de længe vil savne. CARL CHRISTIAN GOTTSCHE fødtes i Altona den 1. Marts 1855, altsaa som dansk Undersaat. Hans Fader var Lægen, Dr. med. &phil. C. M. GOTTSCHE, en bekendt botanisk Forsker og Medlem af Videnskabernes Selskab i Kjøbeiihavn. Af ham fik Sønnen den første videnskabelige Paavirkning, og ikke sexten Aar gammel begyndte han at samle og studere løse Blokke i Omegnen af Altona og Hamborg. Af stor Betydning for GOTTSCHES videnskabelige Udvikling blev det, at han allerede i sin Skoletid blev bekendt med Konkyliologen, Købmand OTTO SEMPER og fik Adgang til hans Samling af tertiære Forsteninger, der var en af Tysklands største og bedste. Herved lagde GOTTSCHE Grunden til sit Dansk geol. Foren. lid

3 370 VICTOR MADSEN: Carl Christian Gottsche. enestaaende Kendskab til de tertiære Faunaer, der senere satte ham i Stand til at yde saa fremragende Arbejder paa dette Omraade. Sine første videnskabelige Arbejder offentliggjorde GOTTSCHE allerede 1875; samme Aar fik han det ærefulde Hverv at blive Director Dr. F. WIBELS Medarbejder ved en Skildring af de geologiske Forhold i Omegnen af Hamburg (Skizzen urid Beitråge zur Geognosie Hamburgs und seiner Umgebung. Hamburg in naturhistorischer und medizinischer Beziehung. Festgabe zur 49. Vers. deutscher Naturforscher und Aerzte. 1876). Sin videre Uddannelse fik GOTTSCHE ved Universiteterne i Wiirzburg og Munchen. Her erhvervede han sig 1878 den filosofiske Doktorgrad summa cum laude ved Afhandlingen»Ueber jurassische Versteinerungen aus der argentinischen Cordillere«. Aaret efter blev GOTTSCHE Assistent ved det mineralogiske Institut i Kiel og gav sig nu med stor Energi til at studere de geologiske Forhold i Sønderjylland, særlig de forsteningsførende løse Blokke habiliterede han sig som Privatdocent i Kiel ved Afhandlingen»Die Sedimentaer-Geschiebe dér Provinz Schleswig-Holstein«, der dog først udkom 1883 i Yokohama. I Foraaret 1881 studerede han nogle Uger i Kjøbenhavn og i Lund. Efter sin Hjemkomst holdt han i Maj 1881 et Foredrag i naturwissenschaftliche Verein fur Schleswig-Holstein om»hiesige Geschiebe aus Danemark und dem sudlichen Schweden«, hvilket Foredrag dog aldrig blev trykt, skønt det nævnes i flere Litteraturfortegnelser. I Efteraaret 1881 rejste GOTTSCHE til Japan, hvortil han var blevet kaldet for at tilendebringe Etableringen af et mineralogisk-geologisk Institut ved Universitetet i Tokio og holde Forelæsninger. Snart efter, at han havde tiltraadt sin Stilling der, holdt han Bryllup med Frk. BERTHA PETERS, med hvem han havde forlovet sig under sit Ophold i Kiel. Paa Bryllupsrejsen besteg han med sin unge Friie Fuji-Yama, Japanernes hellige Bjerg var hans

4 Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 16.København.l910. [Bind3.] 371 Virksomhed i Japan til Ende, men inden han vendte tilbage til Tyskland, foretog han fra Maj til December 1884 en Undersøgelsesrejse i Korea paa Opfordring af Tyskeren P. G. VON MOLLENDORF, der den Gang var Vicepræsident i Koreas Udenrigsministerium. Efter sin Tilbagekomst fra Øst-Asien tog GOTTSCHE Ophold i Berlin for at bearbejde sine Samlinger og Resultaterne af sine Rejser og blev saa i 1886 udnævnt til Kustos for den mineralogisk-geologiske Afdeling af Naturhistorisches Museum i Hamburg, en Udnævnelse, der voldte ham stor Glæde, idet den førte ham tilbage til den Egn, der fra hans Barndom havde haft hans største Interesse. Her fik han saa sin Livsgerning og kom til at udøve en betydelig Virksomhed. Den Samling, hvis Bestyrer han nu blev, bragte han i mønsterværdig Orden og forøgede den, saa at den kom til at høre til Tysklands vigtigste og mest besøgte. Da Pladsen i det naturhistoriske Museum tilsidst blev for lille, lykkedes det ham at faa Samlingen giort selvstændig og flyttet til en Bygning, der tidligere var benyttet til botanisk Institut. I Aaret 1900 udnævntes han af Hamburgs Senat til Professor og i 1907, da Samlingen blev gjort selvstændig, til Director fur das mineralogisch-geologische Institut. Hans Stilling ved det naturhistoriske Museum medførte, at han kom til at holde offentlige Forelæsninger over Geologi, og han blev snart en højt skattet og meget søgt Foredragsholder. Da Kolonialinstitutet blev grundlagt, overtog han ogsaa den geologiske Lærervirksomhed ved dette. Han blev meget benyttet som Konsulent af Hamburgs Købmænd; ved Forbedringen af Hamburg Vandforsyning, som blev foretaget efter. Kolera-Aaret 1891, udførte han et betydningsfuldt Arbejde, saa at Senatet efter gammel Skik udmærkede ham med en Hædersgave af ti Portugaløser (en hamburgsk Skuemønt, 10 Dukater værd). Trods sin store Virksomhed paa disse Omraader fik han 26*

5 372 VICTOR MADSEN : Carl Christian Gottsche. Tid til at udføre betydelige videnskabelige Arbejder, af hvilke de vigtigste omhandler Tertiæret og Kvarteret. Udførligt at omtale disse vil føre os for vidt, jeg skal indskrænke mig til at berøre, hvad der har haft Betydning for Danmark og Sønderjylland 1 ). Allerede hans Afhandling»Die Sedimentaer-Geschiebe der Provinz Schleswig- Holstein«var et ypperligt Arbejde, der aabenbarede ikke alene, hvor fortrolig GOTTSCHE var med sit Emne,. men ogsaa, at han havde erhvervet sig et betydeligt Kendskab til de geologiske Forhold i Danmark og til Samlingerne paa Mineralogisk Museum, i Kjøbenhavn. Den viste Vej for lignende Undersøgelser hos os, idet en Del af vort mineralogiske Museums danske, forsteningsførende løse Blokke omtales i den. Adskillige af de holstenske og sønderjydske Blokke paavistes at stamme fra Lag, der er faststaaende paa Bornholm og i det øvrige Danmark. Ogsaa paa anden Maade fik denne Afhandling Betydning for os, idet den Opfattelse af det danske Tertiær, der fremsættes i den, længe af de danske Geologer blev betragtet som den rigtigste, indtil de maatte ændre den i Overensstemmelse med de nye Iagttagelser, som de gjorde. Betydningsfuldere blev dog en omfattende Undersøgelse af Randmorænerne og af det marine Diluvium i Holsten og Sønderjylland, som GOTTSCHE tog fat paa i Sommeren Omtrent samtidig begyndte jeg en Række Undersøgelser af de danske marine Kvartær-Aflejringer og deres Foraminiferer; ved mit Arbejde med disse saa jeg snart, at jeg nødvendigvis maatte udstrække mine Undersøgelser til Holsten, og i 1893 henvendte jeg mig til GOTTSCHE om lidt Vejledning paa dette for mig den Gang temmelig *) Fortegnelser over GOTTSCHES Skrifter findes i: PETERSEN, JOHANNES. Carl Christian Gottsche. Gedåchtnisrede gehalten in der Geographischen Gesellschaft in Hamburg am 4. November Mitt. d. Geogr. Ges. in Hamburg. Bd. 24. WOLFF, WILHELM. Carl Christian Gottsche. Ein Lebensbild. Monatsber. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 61, Jahrg. 1909, No. 11, S. 4*7.

6 i Medd.fraDanskgeol.Forening. Nr. 16. København [Bind 3.] 373 ukendte geologiske Omraade. Skønt jeg trængte ind paa hans Arbejdsfelt, gav han mig ikke alene med den største Beredvillighed Adgang til at studere sine Samlinger og hjalp mig til Rette dermed, men han viste mig endog den beundringsværdige Venlighed at føre mig rundt paa en fire Dages Tur til de vigtigste Forekomster i Holsten. Fra de Lokaliteter, vi ikke kom til, overlod han mig Materiale til Undersøgelse, og han gav mig Tilladelse til i min Afhandling (Istidens Foraminiferer i Danmark og Holsten. Medd. Dansk geol. Foren. Nr ) at offentliggøre sine Faunalister og en Del Oplysninger om de geologiske Forhold, som endnu ikke var publicerede af ham. Han bidrog derved i høj Grad til, at mine Undersøgelser blev tilstrækkelig omfattende og fuldstændige, hvorfor jeg er ham stor Tak skyldig. GOTTSCHE offentliggjorde Resultaterne af sine Undersøgelser i Afhandlingerne: Die Endmorånen und das marine Diluvium Schleswig- Holstein's, Theil I, Die Endmorånen, 1897, Theil II, Das marine Diluvium, 1898, der udkom i Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in Hamburg Bd. 13 og 14, to værdifulde Standard-Afhandlinger, der udvider vort Kendskab til de omhandlede Forhold ganske væsentligt, og som i mange Aar vil danne Grundlaget for Studiet af Istidsdannelserne i Sønderjylland og Holsten. Hvor omhyggeligt GOTTSCHE arbejdede, fremgaar af, at han fulgte det sønderjydske Randmorænestrøg ikke mindre end fem Gange i hele dets Længde, og tolv Gange passerede han Halvøen paa forskellige Steder fra Østkysten til Geest- Randen mod Vest offentliggjorde GOTTSCHE endnu en Afhandling»Die tiefsten Glacialablagerungen der Gegend von Hamburg«, som vel er af ringe Omfang, men dog fik stor Betydning, idet han heri leverede Bevis for, at der i Hamburgs Omegn har været tre Nedisninger, og derved bidrog mægtigt til at skaffe Theorien om tre Istider Tilhængere. Samme Aar viste GOTTSCHE mig den Velvillie at be-

7 374 VICTOR MADSEN: Carl Christian Gottsche. stemme de tertiære Forsteninger, som jeg ved Undersøgelsen af Kortbladet Bogense havde samlet i Klinterne ved Strandhuse (mellem Bjørnsknude og Albæk Hoved). Han gav mig.tillige Lov til at offentliggøre en Fortegnelse over de Forsteninger, han havde samlet sammesteds (Beskrivelsen til Kortbladet Bogense. D. G. U. Række I, Nr. 7, S ). Endnu en Opdagelse skulde GOTTSCHE gøre, som fik Betydning for Forstaaelsen af det danske Tertiær. I et Foredrag i Deutsche geologische Gesellschaft i Berlin 1898 om»aeltere Tertiar Ablagerungen in Nord-Hannover«omtalte han, at det plastiske Ler med Septarier ved Hemmoor, som man tidligere havde anset for at være mellemoligocænt, var nedre-eocænt og samtidigt med London-clay, og samme Alder tilskrev han det Plastiske Ler paa Femern og ved Lillebelt, en Anskuelse, hvis Rigtighed senere er godtgjort af J. P. J. RAVN. Den varme Interesse, GOTTSCHE tidligere havde vist mine Studier af de marine Diluvialaflejringer og deres Foraminiferer, varede ved gennem Aarene. Paa hans Opfordring foretog jeg en Undersøgelse af Foraminifererne i forskellige Prøver af marint Diluvium, som han sendte mig. Resultaterne offentliggjordes i Afhandlingen»The pleistocene Foraminifera of Sleswick and Holstein«(Medd. Dansk geol. Foren. 1900, Nr. 6, S. 45), der saaledes danner et Supplement til hans tidligere omtalte Arbejder. Endnu en Gang skulde GOTTSCHE give en samlet Fremstilling af de Resultater, han var kommen til ved sine Undersøgelser i Hamburgs Omegn:»Der Untergrund Hamburgs«(i: Hamburg in naturhistorischer und medizinischer Beziehung. Festschrift der 73. Vers. deutscher Naturforscher und Aerzte. 1901). Sammenligner man denne Afhandling med den tilsvarende fra 1875, faar man et levende Indtryk af GOTTSCHES store Betydning. Blandt GOTTSCHES senere Arbejder skal endelig nævnes det meget vigtige Referat af hans Foredrag om Tapessandet i Stensigmose Klint i Broager (Monatsberichte d.

8 Medd. fradansk geol.forening.nr.l6.københavn [Bind3.] 375 deutsch. geol. Ges. 1904, Nr. 10, S ). GOTTSCHE beskriver her den af alle Cyprinaler-Forekomsterne, hvor Cyprinalerets Lagserie er fuldstændigt bevaret. Den danner et vigtigt Supplement til Forekomsterne paa Langeland og Ærø og tillader os at drage vidtrækkende Slutninger angaaende de Forhold, hvorunder Cyprinaleret er dannet. Undersøgelsen af denne Forekomst vil altid blive betragtet som et af GOTTSCHES mest betydningsfulde Arbejder, og-til hans Ære har jeg foreslaaet at kalde denne Klint for Gottsches Klint. Ingen, der kom i Berøring med GOTTSCHE, kunde undgaa i høj Grad at blive paavirket af hans helstøbte Personlighed, hans overlegne Aand og hans noble Karakter. Han var en Mand, hvis Venskab man kunde være stolt over. Med sin Livsglæde og sin Elskværdighed var han yderst indtagende, selv om hans Lune undertiden kunde gaa ud over Folks svage Sider. Som Forsker udmærkede han sig ved sin Iagttagelsesevne, sin Skarpsindighed og sin Kundskabsfylde. Han var imponerende ved sin Fortrolighed med de tertiære og kvartære Molluskers uhyre Formrigdom, som han beherskede med sin glimrende Hukommelse og store kritiske Sikkerhed. En dansk Digter har sagt, at den største Lykke, der kan times et Menneske, er, at han bliver kaldt bort, naar han er ved at naa sine Ønskers Maal og har fuldkommen Sikkerhed for, at han vil naa det. Denne Lykke timedes GOTTSCHE. Efter mange Aars Arbejde havde han faaet sin Samling gjort selvstændig og flyttet hen i en særlig Bygning. Opstillingen af Samlingen var saa temmelig fuldbragt; Deutsche geologische Gesellschaft hædrede ham ved at holde sit store Aarsmøde i Hamburg. Mødet var sluttet; han skulde blot endnu være Fører for Deltagerne paa en Exkursion til Helgoland, Sild og Stensigmose, saa skulde den officielle Aabning af Museet finde Sted. Dagen efter Ankomsten til Helgoland blev han ramt af et Slagtilfælde, just som han

9 376 VICTOR MADSEN : Carl Christian Gottsche. holdt Foredrag for Exkursionens Deltagere i Nordsømusæet. Lægernes Kunst formaaede ikke at redde hans Liv. Tre Uger senere, den 11. Oktober, døde han paa et Hospital i Hamborg, hvortil han var bleven ført. De danske Geologer og hele Dansk geologisk Forening vil stedse bevare hans Minde i Ærbødighed og Taknemmelighed for, hvad han har udrettet.

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober

Læs mere

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF f f =00 =Csl =00 =in 0 i5 fco HANS MAJESTÆT KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF DL 0041959 ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN Z^'b Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/struenseeogdetdaooreve ^&^e^9^(z ELIE SALOMON FRANQOIS

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1933 FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD FINNUR J6NSSON,

Læs mere

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Severin Nordentoft Pioner, kirurg, radiolog og forfatter

Severin Nordentoft Pioner, kirurg, radiolog og forfatter Severin Nordentoft Pioner, kirurg, radiolog og forfatter Ib Søgaard Severin Nordentoft (SN), som for 100 år siden var kendt for sine kontroversielle og tit stejle synspunkter blev efter sin tidlige død

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1917 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD MARIUS KRISTENSEN,

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA v^f/pp >w^ ^^*f:-..?i Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE UM DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 få^ DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 VED EMIL HANNOVER, MUSEETS DIREKTØR 1170 u oirb MUSEETS BESTYRELSE c.

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

Hahnemann - Homøopatiens Far

Hahnemann - Homøopatiens Far Hahnemann - Homøopatiens Far Af: Einar Moe Denne artikel handler om oprøreren og rebellen Samuel Hahnemann, - manden som trodsede det medicinske citadel, og skabte et nyt medicinsk system, skabte uro og

Læs mere

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem.

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Af VICTOR MADSEN. Højderne af Strandvoldene ved Nordsjællands Kattegatkyst er første Gang blevet maalt af K. RØRDAM. I sin Doktordisputats»Saltvandsalluviet

Læs mere