Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole"

Transkript

1 Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen og fører tilsyn med dennes daglige ledelse. Bestyrelsens tilsyn baseres på den daglige leders rapportering som anført i punkt 4 og punkt 5, samt anmodning om yderligere oplysninger, såfremt der er anledning hertil. Godkender samarbejdsaftaler, kontrakter, kursusplaner, undervisningsplaner, regnskaber m.v. der er af videregående betydning for skolen. Fastlægger de overordnede retningslinjer for skolens virksomhed og udvikling herunder målsætning, strategiplaner og udbudsprofil. Søger for en forsvarlig drift af skolen, herunder godkender retningslinjer for skolens regnskabsfunktion, interne kontrol, it-organisation og budgettering samt ændringer heri. Fastlægger en løn- og personalepolitik for skolen. Påser, at kapitalberedskabet (likviditet og soliditet) til enhver tid er forsvarligt i forhold til skolens drift. Såfremt der er risiko for, at skolens fortsatte drift ikke kan ske uden tab for kreditorerne, skal bestyrelsen straks indkalde til imødegåelse af risikoen for kreditorerne. Godkender budget og årsregnskab efter indstilling fra den daglige ledelse af skolen. Bestyrelsen påser, at årsregnskabet er i overensstemmelse med gældende lov og giver et retvisende billede af skolens aktiver og forpligtelser. Påser, at der er det nødvendige grundlag for revision, herunder tager stilling til, om der er behov for intern revision. Bestyrelsen bestræber sig på at være at være repræsenteret ved væsentlige arrangementer på skolen. 2. BESTYRELSENS INFORMATIONSGRUNDLAG Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende skolens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

2 Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med skolens interesser eller væsentlige hensyn til tredjemand. Kommunikationen bestyrelsesmedlemmer imellem bør altid være positiv og fremadrettet. 3. BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED Bestyrelsen træffer beslutning ved afholdelse af møde. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan afventes under væsentlig ulemper for skolen, kan bestyrelsens undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Et bestyrelsesmedlem kan ikke give møde ved fuldmagt. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning. Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Til beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, om sammenlægning eller spaltning kræves dog, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. 4. UDVALG Bestyrelsen nedsætter forretningsudvalg, bestående af formanden, næstformanden og ledelsen, og andre udvalg til forberedelse af bestyrelsens beslutninger eller med henblik på at træffe beslutning i nærmere bestemte anliggender. Andre udvalg kunne være Pædagogiskudvalg, Fritidsudvalg, Kostudvalg. Et udvalg kan kun tillægges kompetence til at træffe afgørelse i sager, som kunne være delegeret til den daglige ledelse eller andre. Beslutninger, som efter lov eller efter vedtægterne henhører under bestyrelsen, kan ikke delegeres til et udvalg, men udvalget kan forberede sagen. For hvert enkelt udvalg skal der foretages en nærmere fastlæggelse af, hvilke opgaver udvalget kan varetage, herunder om det skal kunne træffe afgørelse eller forberede sager. Endvidere skal der træffes bestemmelse om rapportering til bestyrelsen. Udvalget skal som udgangspunkt sammensættes repræsentativt i forhold til de interesser, der er repræsenteret i bestyrelsen. Ved nedsættelse af et udvalg træffes der i det enkelte tilfælde beslutning om, hvem der er medlem af udvalget. 5 BESTYRELSENS MØDER

3 5.1 Indkaldelse Bestyrelsen afholder minimum 4 møder årligt. Herudover afholder bestyrelsen møde, når formanden finder dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt, eller et bestyrelsesmedlem, den daglige ledelse af skolen eller revisor anmoder bestyrelsesformanden herom. Jævnfør 7 i vedtægterne. Den daglige ledelse af skolen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Revisor deltager i bestyrelsesmøder, hvori bestyrelsen behandler årsregnskabet, tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer m.v. der underskrives revisor, samt når revisor, et bestyrelsesmedlem eller den daglige ledelse af skolen anmoder herom. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldt til bestyrelsesmøder. Indkaldelse skal ske skriftligt og normalt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet samt være vedlagt rapporter fra den daglige leder af skolen og andet skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. 5.2 Dagsorden Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsorden: Godkendelse og underskrivelse af referat vedrørende forrige bestyrelsesmøde. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde. Gennemgang og stillingtagen til den daglige leders rapporter, rapport om skolens drift og driftsregnskab med budgetopfølgning. Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde. Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til skolens medarbejder og andre, samt hvorledes dette skal ske. Dagsordnen for det sidste bestyrelsesmøde i regnskabsåret suppleres med følgende faste punkter: Drøftelse og eventuelt revidering af skolens overordnede målsætning, strategier og handleplaner. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår. Godkendelse, efter gældende lov, af plan for selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af værdiggrundlag.

4 Dagsordnen for det første bestyrelsesmøde (efter udgangen af februar måned) suppleres med følgende faste punkter: Gennemgang og godkendelse af udkast til årsregnskab. Stillingtagen til organisationen af skolens drift, hermed retningslinjerne for skolens regnskabsfunktion, interne kontrol, it-organisation og budgettering. Herudover suppleres dagsordnen med andre punkter, som bestyrelsens formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer eller den daglige leder af skolen ønsker behandlet. 5.3 Referat Bestyrelsen udpeger en referent, der udarbejder beslutningsreferat at bestyrelsesmøde. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet. Et bestyrelsesmedlem og skolens daglige leder, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. Udkast til referat sendes snarest muligt og normalt inden 8 dage efter mødet til bestyrelsens medlemmer og den daglige ledelse af skolen til godkendelse. Det godkendte referat skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og den daglige ledelse af skolen, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet. 6 DEN DAGLIGE LEDERS OPGAVER Skolens leder har ansvaret for den daglige ledelse af skolen, herunder: Påse, at driften af skolen, dets bogholderi og regnskabsføring sker betryggende. Ansætte og afskedige skolens personale og fastsætte løn, pensionsforhold etc. Bestyrelsen skal holdes orienteret om væsentlige personalemæssige dispositioner. Ansættelse eller opsigelse af ledere og afskedigelse af personale af høj anciennitet besluttes af bestyrelsen efter indstilling fra den daglige leder af skolen. Forelægge enhver disposition for bestyrelsen, som efter skolens forhold er af usædvanlig art eller størrelse, eller i øvrigt har stor betydning, forinden beslutning træffes. Endvidere er den daglige ledelse af skolen forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold.

5 Varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Den daglige leder af skolen udarbejder i rimelig tid forud for bestyrelsesmøde forslag til dagsorden ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes i bestyrelsens FU inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Forelægger udkast til budget og årsregnskab for bestyrelsen. Budgettet skal belyse skolens drift, økonomi samt forventede investeringer. Udarbejde rapport til bestyrelsen ved hvert bestyrelsesmøde vedrørende skolens drift i den forudgående periode. Rapporten skal redegøre for væsentlige afvigelser i forhold til det godkendte budget og strategiplan, forventningerne til den resterende del af budget og strategiperioden, herunder vigtige dispositioner, der er eller forventes truffet af skolens daglige leder. Udarbejde driftsregnskab til bestyrelsen halvårligt vedrørende skolens drift i den forudgående periode. Driftsregnskabet opstilles efter samme principper som årsregnskabet og skal indeholde sammenligningstal for den tilsvarende periode i det forudgående år og for det godkendte budget. Driftsregnskabet vedlægges en redegørelse for udviklingen i skolens økonomi, likviditet og soliditet med sammenlignende budgettal for den pågældende periode. 7 TAVSHEDSPLIGT Bestyrelsesmedlemmer, den daglige leder af skolen og andre, der deltager i bestyrelsens møder, er undergivet reglerne om tavshedspligt i den offentlige forvaltning, jf. forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmer, den daglige leder af skolen og andre, der deltager i bestyrelsens møder, har pligt til at opbevare det materiale, der er udgivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og som de modtager som led i bestyrelsesarbejdet, på en sådan måde, at det ikke kommer i andres kundskab. 8 ÆNDRING AF FORRETNINGSORDNEN Beslutning om ændring af forretningsordnen træffes af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal. Vedtaget på bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere