SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R""

Transkript

1 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli Banedirektør Friis, Helsingør, valgtes til dirigent. Forinden man gik over til den egentlige generalforsamling, udtalte næstformanden, overretssagfører V. Falbe-Hansen, nogle mindeord om selskabets afdøde formand, skibsreder Willie C. K. Hansen, hvis virksomhed som formand og hvis interesse for selskabets og museets arbejde han karakteriserede i smukke, personligt prægede bemærkninger. Om skibsrederens arbejde for selskabet skal iøvrigt henvises til den oversigt herom, der er indeholdt i museets og selskabets årbog Den fungerende formand, professor, dr. techn. C. W. Prohaska, aflagde derefter beretning, i hvilken han omtalte selskabets deltagelse på udstillingen Skibet" samt medlemstilgangen, der tildels var affødt heraf gennem den interesse, som publikum viste udstillingens afdeling Museum", der var arrangeret af museet, og hvor man også havde haft lejlighed til at demonstrere selskabets eksistens og virke. Formanden redegjorde endvidere for de gaver, som bestyrelsen havde vedtaget at yde museet, herunder først og fremmest en model af Asiatisk kompagnis fregat Disco", konstrueret 1777 af flådens berømte konstruktør, fabrikmester Henrik Gerner. Dette modelarbejde, der udførtes af flådens modellerer Erik Werge, er som det fremgår af museets årsberetning nu færdig, og modellen er afleveret til museet og er opstillet i afdelingen for Asiatisk korn-

2 I 12 pagni. Museet har udtrykt sin taknemlighed over at modtage denne meget værdifulde model, og selskabet er glad ved på denne måde at have kunnet bidrage til forøgelsen af museets samlinger. Formandens beretning toges til efterretning, hvorefter kassereren, museumsdirektør Klem, forelagde selskabets regnskab, der balancerede med en sum af kr ,50. Selskabets formue var pr. 31. marts 1950 kr ,84. Ved de efterfølgende valg genvalgtes direktør Ernst Kauffmann og borgmester Schytz. Endvidere valgtes professor, dr. techn. G. W. Prohaska til formand i stedet for skibsreder Willie G. K. Hansen. Af revisorerne genvalgtes stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør, og fuldmægtig Frank Estrup, handelsministeriet, nyvalgtes. Museets og-selskabets årbog 1950 udkom i juni Den er som sine forgængere en god og smuk publikation med en række interessante afhandlinger. Den er egnet til at fastholde medlemmerne og forøge medlemstilgangen og er også af værdi for museet ved at den over for offentligheden bringer oplysninger om museets arbejde, ligesom den tilsendes museets talrige bytteforbindelser, hvorved den giver anledning til en væsentlig forøgelse af museets håndbibliotek af faglitteratur, som det ellers vilde have vanskeligt ved at købe. Desværre er både papir- og trykkepriserne i stadig stigning. Selskabet er derfor taknemlig for, at en kreds af firmaer og institutioner gennem annoncer og tilskud har bidraget til dækning af omkostningerne ved årbogens udsendelse. Selskabet udtaler sin erkendtlige tak over for disse bidragydere og udtaler håbet om, at det også i fremtiden må blive muligt at opnå sådanne tilskud, således at omkostningerne i hvert fald i det væsentlige må blive dækket derved. Som det ses af selskabets regnskab udviser årbog 1950 et større underskud end tidligere, og man bør vistnok derfor regne med at det i nogle år vil være nødvendigt at gennemføre visse begrænsninger i årbogens omfang, uden at man dog derfor på nogen måde ønsker at forringe dens værdi som en interessant og værdifuld publikation for studier indenfor søfartens og handelens historie. Til inde-

3 ii 3 værende års regnskab for årbogen er der dog også at bemærke, at der er udbetalt et ikke uvæsentligt beløb å conto på årbog 1951 for at udnytte et fordelagtigt tilbud på indkøb af papir til denne. I efterårets løb er endvidere udsendt to publikationer i serien Søhistoriske skrifter", nr. 3, Henning Henningsen: Kirkeskibe og kirkeskibsfester", og nr. 4, Louis E. Grandjean og Knud E. Hansen: De danske Gotlandsfarere". Begge disse skrifter har fået en god modtagelse i pressen. Det sidstnævnte skrift indeholder en række nye tanker vedrørende den danske Gotlandshandel med en stærkere understregning af det danske initiativ i denne handel, tanker, som har vakt interesse. Kirkeskibsbogen er et grundigt og dybtgående arbejde, der giver en fyldig og udmærket fremstilling af de danske kirkeskibe og de skikke, der knytter sig til deres ophængning og vedligeholdelse. Det er det første skrift i sin art. Det er en sammendragning af det materiale, som museet har samlet om dette emne gennem de senere år i forbindelse med en for dette arbejde nedsat kommission, og det omfattende materiale herom, som forfatteren selv har samlet, såvel før som efter sin ansættelse ved Handels- og Søfartsmuseet. Som støtte til disse skrifters udgivelse har selskabet fra privat side modtaget værdifulde tilskud, som allerede er blevet omtalt i selskabets årsberetning for ; også museet har bidraget til udgivelsen med et tilskud på 2000 kr. til hvert af disse skrifter. Da selskabet imidlertid lægger vasgt på som hovedopgave at skænke genstande til museet, er det betænkelig ved fortsat at yde så store bidrag til publikationer." Der har været forhandlet om denne sag med museets komité, og man har det håb, at museet vil være i stand til selv at overtage disse publikationer ved hjælp af de tilskud hertil, det forhåbentlig vil være muligt at opnå fra forskellig side. Men da selskabet er vidende om at museet og dets komité lægger stor vægt på udgivelsen af denne serie, har det været glad ved at det ved sit initiativ på dette område har foranlediget, at denne skriftserie er blevet startet, og det ønsker alt godt for de Søhistoriske 8 Årbog 1951

4 ii4 skrifter i fremtiden som et betydningsfuldt led i museets kulturelle arbejde. Bestyrelsen har drøftet nye gaver til museet i den kommende tid. Forskellige modelbygningsarbejder er under overvejelse ; museet har flere ønsker om modeller af historiske skibstyper, hvortil der foreligger fornødne konstruktionstegninger. Nogen afgørelse heraf er dog ikke truffet inden for regnskabsåret Derimod har bestyrelsen tilbudt museet et genoptryk af Sikker Hansens smukke plakat i nylitografering. Plakaten er et af kunstnerens værdifuldeste arbejder på dette område, og bestyrelsen mener derfor, at den påny bør trykkes for endnu bedre at slå museets navn fast over for offentligheden. Plakaten vil blive afleveret i løbet af foråret, således at den kan gøre sin virkning fra sommersæsonens begyndelse. Flerfarvede plakater er i vore dage dyre at fremstille, og her drejer det sig om en plakat, der er litograferet i 12 farver. Plakatens genoptrykning repræsenterer derfor en gave til museet af samme størrelsesorden som de modeller, der iøvrigt er tale om. I årets løb er fire af selskabets livsvarige medlemmer afgået ved døden, mens to er nyindmeldte. Antallet af livsvarige medlemmer er nu 99. Af årsmedlemmerne er der ligeledes ved dødsfald og udmeldelse en mindre afgang, men der foreligger også en del indmeldelser, således at der ved årets udgang ialt er 1030 arsmedlemmer mod 1006 pr. 31. marts Selskabets samlede medlemstal er dermed Der har ikke i årets løb været foretaget nogen egentlig medlemsakkvisition, men bestyrelsen har vedtaget at søge en sådan iværksat. Under de økonomiske forhold, der for tiden råder i samfundet, kan man muligvis ikke vente en meget stærk tilgang, men bestyrelsen har det håb, at den voksende interesse i befolkningen for museets arbejde vil vise sig i en stadig vækst i medlemstallet. Denne udvikling vil yderligere underbygges gennem museets årbog, der ydes medlemimerne gratis, og hvis værdi er væsentlig højere end minimumskontingentet. Bestyrelsen opfordrer indtrængende selskabets medlemmer til at virke for tilgang. Hvis medlemmerne selv er tilfreds med de ydelser, som selskabet præsterer, er

5 "5 det selskabets håb, at de inden for deres bekendtskabskreds og virkekreds vil bestræbe sig på at skaffe nye medlemmer. På selskabets sidste generalforsamling rejstes spørgsmålet om eventuelt at søge gennemført en belysning af Kronborgs mure til glæde for turister og for de forbipasserende skibes passagerer. Spørgsmålet har for så vidt ringe interesse for selskabets egen virksomhed, men da det faktisk interesserer mange mennesker, ikke mindst de, der arbejder med dansk turisme, har sagen været ventileret, og en prøvebelysning af slottet har været iværksat. Sagen er ikke færdigbehandlet, og hvad der kommer ud af de iværksatte undersøgelser, kan der derfor ikke siges noget om endnu, men der kan naturligvis ikke ses bort fra at spørgsmålet har to sider, og at den æstetiske vurdering af denne sag er særdeles betydningsfuld. Kronborg er et af vort lands værdifuldeste arkitekturværker, og en eventuel belysning må derfor foranstaltes under sådanne omstændigheder, at de æstetiske værdier ikke forringes, men snarest i stedet fremhæves. Spørgsmålet om udvidelser af museets lokaler er endnu ikke blevet løst. Det vil forhåbentlig kunne ske i fremtiden, og selskabet vil her af al evne støtte museet i dets bestræbelser for gennemførelsen af nødvendige forbedringer af dets arbejdsvilkår. 8*

6 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" Udgifter : DRIFTSREGNSKAB FOR Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet: Gaver Udgivelse af årbog Ar- salg af årbog Annoncer og bidrag til denne I0 5-9 Kontorhold, porto og div. udg =- refunderet porto Udgivelse af Søhistoriske skrifter" III og IV y- salg af og tilskud til disse Henlagt iflg. 9 til reservefond: Livsvarige medlemskontingent Indtægter: Kontingent: 992 arsbetalende 1950/ livsvarige Kr Renter af bank- og girokonti Underskud for 1950/ Kr

7 ii7 Aktiver: STATUS PR. 31. MARTS Kasse-, bank-, giro- og sparekassebeholdning Passiver : Reservefond: Overført fra 1949/50 J Henlagt iflg. driftsregnskab 1950/ Overført fra 1950/ =- underskud fra 1950/ Helsingør, den ' 3Q-95 I -75 Kr G. W. PROHASKA V. FALBE-HANSEN SIGURD SCHYTZ ERNST V. KAUFFMANN C. A. MØLLER SINDING KNUD KLEM

8 n8 Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Medlemmernes rettigheder Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant illustreret årbog, hvis værdi langt overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af selskabet og museet udgivne søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side). Minimumskontingenter Arsmedlemmer kr. 5. årligt for personer, kr. 50. for institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr Skaf nye medlemmer til selskabet Indmeldelse modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

9 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS V E N N E EL" BESTYRELSE Professor, dr. techn. G. W. PROHASKA, R. af Dbg., formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., DM., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R. af Dbg., DM. Direktør, civilingeniør G. A. MØLLER, K. af Dbg., DM. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør, fyrdirektør P. E. B. SINDING, K. af Dbg., DM. Museumsdirektør KNUD KLEM, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Andersen, N., direktør, Odense. Bendix, Adam B., direktør, Hellerup. Benzon, Boje, fabrikejer, dr. se, Stokkerup. Blache, H. H., direktør, dr. techn., Charlottenlund. Buck, Aage, grosserer, Bærentzen, Axel, redaktør, Bøgelund-Jensen, S., direktør, Gahnbley, John, grosserer, Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmægler, Vejle. Christensen, P., fhv. borgmester, Christensen, T. C., skibsreder, MEDLEMMER Dahl, M. G., direktør, Dalhoff, Johannes, departementschef, f Dinesen, O., proprietær, Præstø. Dithmer, G., direktør, ingeniør, Eilschou-Holm, V., læge, Ekman, Oskar, civilingeniør, Falbe-Hansen, V., overretssagfører, Finsen, Aage, kreditforeningsdirektør, Gentofte. Goddik, Peter, grosserer, Vedbæk. Grandjean, Louis E., direktør,

10 120 Granzow, Ernst, direktør, Klampenborg. Hagedorn, H. C, overlæge, dr. med., Gentofte. Hansen, Henning, arkitekt, Valby. Hansen, Knud, skibsreder, Hansen, fru skibsreder Willie C. K., Harhoff,, Preben, skibsreder, Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med., Snekkersten. Hatt, Gudmund, professor, dr. phil., Heering, Peter, fabrikant, Henriques, C. B., højesteretssagfører, Hoffmann, J. H., civilingeniør, Charlottenlund. Horn-Lassen, Kaj, grosserer, Houmøller, A., direktør, civilingeniør, Hellerup. Hvidt, L. N., dispachør, Højgaard, Knud, civilingeniør, Ingholt, Poul, bankdirektør, Jacobsen, Georg, bankdirektør, Odense. Jacobsen, Svend F, direktør, Jacobsen, Walther, direktør, Jensen, Henry L. W., grosserer, Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. Jensen, P. C, skibsreder, Gentofte. Jensen, P. J., godsekspeditør, Johansen, Frits, direktør, Juel-Christensen, Ove, grosserer, Hellerup. Kampmann, Chr., ingeniør, Charlottenlund. Kampmann, Per, civilingeniør, Charlottenlund. Kauffmann, Ernst v., bankdirektør, Kemp, Frithjof, overretssagfører, Knudtzon, Th., højesteretssagfører, Gentofte. Kraft, F. W., direktør, Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., direktør, Charlottenlund. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Leth, Peter, grosserer, Linge, W., grosserer, Lorentzen, Poul, civilingeniør, Lund, Carl C, tandlæge, Hellerup. Lund, Svend Aage, chefredaktør, Charlottenlund. Lundbeck, H., fabrikejer, Mansa, H. H., direktør, civilingeniør, Charlottenlund. Millech, Bruno, grosserer, Munck, Niels, civilingeniør, direktør, Charlottenlund. Møller, A. C, direktør, civilingeniør, Møller, E. S., ingeniør, Vedbæk. Nielsen, Niels, professor, dr. phil., Nielsen, Oluf, bankdirektør, Nissen, H. H., grosserer, Nørregaard, dr. phil. Georg, Næser, Vincent, læge, Gentofte. Olsen, Edv., grosserer,

11 121 Olsen, J., generalkonsul, Nivå. Pade, H. W., direktør, ingeniør, Klampenborg. Penter, Emil, grosserer, Petersen, Harald, murermester, Snekkersten. Petersen, Ingo, direktør, Petersen, K. K., direktør, Prior. Alexis J., arkitekt, Ragoczy, L., direktør, Reimann, A., godsejer, Stensved. Rothe, Fr., kontorchef, Shaw, G., højesteretssagfører, Simon, L., grosserer, Charlottenlund. Stallknecht, Kai, grosserer, Strand, Victor B., grosserer, Svarrer, Hans, grosserer, Odense. Svendsen, O., skibsreder, Svenningsen, Plans, skibsreder, Thomasen, S. A., grosserer, Tobiesen, Hans, direktør, Tomdrup, Bernhard, fabrikejer, Hellerup. Tuxen, K. H., skibsreder. Kbhvn, Vestberg, Jens, børssekretær, Willumsen, Fanny, frk., Winsløw, Wiggo, fabrikant, Wright, H. K., ingeniør, ARSMEDLEMMER Agger, Knud, kunstmaler, Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgaard. Albertsen, R. L., adm. direktør, orlogskaptajn, Albrechtsen, A., snedker, Albrechtsen, Val., montør, Espergærde. Albrectsen, Erling, museumsinspektør, cand. mag., Odense. Allerup, Otto, vinhandler, Andersen, Allan E., købmand, Andersen, Arvid S., konsul, Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, B. Nordstjærne, kapelmester, Kgs. Lyngby. Andersen, Børge Bjørn, skibsingeniør, Hundested. Andersen, C, sparekassedirektør, Hillerød. Andersen, C. E., kioskejer, Valby. Andersen, E. V., smed, Andersen, Harry, bogtrykker, Andersen, Henning, stud. techn., Andersen, Holger, redaktør, Andersen, Jens, Andersen, J. Chr. A., fhv. værkmester, Frederiksberg. Andersen, Jørgen, lærer, Charlottenlund. Andersen, O. J. E., driftsbestyrer,

12 122 Andersen, P. E. T., restauratør, Andersen, P. H., lods, Kastrup. Andersen, Rasmus, grosserer, Andersen, Ulf Rørdam, repræsentant, Andersen, Vagn, civilingeniør, Bagsværd. Andersen, Volmer, bogtrykker, Andersson, Andrew R., Brede pr. Lyngby. Andreasen, E., sekondløjtnant, Rungsted Kyst. Andreasen, Viggo, politibetjent, Andresen, Chr., skibsreder, Andrup, Otto, museumsdirektør, mag. art., Hillerød. Ankjærgaard, H. J., togfører, Antvorskov-Petersen, skrædermester, Arbejdernes Fællesorganisation, Arkil, Sigrid, lærerinde, Arnsing, H. I., remisearbejder, Asmussen, Alfred, grosserer, Aspmann, A. V., skibstømrer, Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Assens, biografdirektør, Axen, Frode, grosserer, Charlottenlund, Bager, H. J., søfartschef, Bager, L. J., bogholder, Bagh, Axel, ingeniør, Bang, Jørgen, direktør, cand. jur., Bang, Ulf, grosserer, Rungsted Kyst. Barfod, Jørgen H., cand. mag., Gentofte. Barfoed, Jens, underdirektør, Barfoed, Knud V., arkitekt, Baungaard, R., grosserer, Bay, Oluf, overretssagfører, Bech, Erik, politiadvokat, Behrend, Sv. Aa., prokurist, Beldring, Frederik A., dekoratør, New Jersey, U.S.A. Bengtsen, Poul Arensdorf, montør, Benzon, O., konstruktør, Benzon, fru Tove, Vedbæk. Berg, skibsingeniør, Skelskør. Berg, Erik, grosserer, Berg, Henry, snedkermester, Berg, O., direktør, Charlottenlund. Berg, R., forfatter, Præstø. Berg-Jensen, K., politibetjent, Lyngby. Berning, A. G., landsretssagfører, Bertelsen, Axel, rentier, Berthelsen, Vald., forretningsfører, rådmand, Beyer, C. K., civilingeniør, Bie, Kirsten, Snekkersten. Bilstein, Alfred, grosserer, Bindslev, Alfred, borgmester, Birkholm, C, købmand, Bischoff, J., Bjerregaard, N., auktionsmester, Frederikshavn. Blehr, Ellen, fru, Oslo. Blichert, Ejnar, kommunelæge, Holte. Blok, L. M., distriktsingeniør, Ringkøbing. Boa, A. W., fabrikant, Gentofte. Boas, Jørgen, læge, Nykøbing Sj. Boesen, Preben, dr., Sverige.

13 123 Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bohr, Niels, professor, dr. phil., Bojesen, Fanny, fru, Boldt, Carl, fhv. hovmester, Boldt,, Oscar, fhv. hovmester, Borg, Chr., grosserer, Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Bosevang, C, kunstmaler, Hellebæk. Bosevang, fru kunstmaler C, Hellebæk. Boy, Søren, købmand, Skelskør. Bracher, Willy, forstander, Kastrup. Brammer, Kai, boghandler, Brandt, Harry B., læge, f Bremerstent, E., overbibliotekar, Brems-Pedersen, K., pens. lods, Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinspektør, Broch, K. 0., toldkontrolør, Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampenborg. Brossard, I. M., Antibes, Frankrig. Brovil, Verner, Randers. Brun, Erik, landsdommer, Hellerup. Brunoe, Søren, billedhugger, Brøker-Sørensen, P., entreprenør, Holbæk. Buch, Helge, ingeniør, Charlottenlund. Buchthai, Fritz, dr. med., Skodsborg. Budtz, Otto v. Egede, landinspektør, Burmeister & Wain A/S, Busk, H., landsretssagfører, Vejen. Biinner, Ellen, lærerinde, Bærentsen, H., landsretssagfører, Bøgh-Hansen, E., forvalter, Bønnelycke, Chr., grosserer, Børgesen, B. E., murermester, Børsen, H., civilingeniør, Bowadt, E., tømrerlærling, Tølløse. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Carlsberg Bryggerierne, Carlsen, Ove, skibsbygmester, Carlsson, J., barbermester, Carstens, Karen, lektor, Kolding. Carstensen, Harald, civilingeniør, Lyngby. Christensen, Carl G., befragter, Sæby. Christensen, C. D., togfører, Christensen, Chr., adm. direktør, Christensen, Ejvind, købmand, Christensen, Folmer, malermester, Snekkersten. Christensen, Jens Ivar Barfod, toldassistent, Snekkersten. Christensen, Jørgen, prokurist, Christensen, K., overassistent, Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, Kr., forvalter, Christensen, Marius, murermester, Lyngby. Christensen, N. O., landsfoged, Godhavn. Christensen, Peter, Alsted.

14 124 Christensen, Robert A., direktør, Christensen, Roger, farvehandler, Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Christiansen, Alfred, maskinmester, Christiansen, Chr., kranfører, Christiansen, Chr., skibsbygmester, Rønne. Christiansen, C. P., detailhandler, Christiansen, H. J., forretningsfører, Christiansen, Haldur, snedkermester, Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Jægersborg. Christiansen, Michael Bohn, ingeniør, Goteborg. Christie, Andreas, afdelingschef, Holte. Clausen, A., snedkermester, Clausen, E. Th., grosserer, Clausen, H., bestyrer, Clausen, H. A. M., restauratør, Clemen, M. V. D., bogholder, Cordsen, Henning, fabrikant, Gruse, Erik Bang, ingeniør, Dahl, Paula, sygeplejerske, Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmed, Dalgaard, A., boghandler, Dammann, Herbert, Hamborg. Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Dampskibsselskabet Dannebrog", Dampskibsselskabet Heimdal" A/S, Dampskibsselskabet Progress", Dampskibsselskabet Torm" A/S, Danckwardt, C, ingeniør i Søværnet, Danielsen, G. E., kriminalassistent, Danielsen, Otto, befragter, Danielsen, Aa., slotsbetjent, Snekkersten. Dansk Skibstømrerforbund, Davidsen, Frantz, ingeniør, Hillerød. Davidsen, L., kommuneingeniør, Espergærde. Den danske Landmandsbank, Den polytekniske Læreanstalt, Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det danske Kulkompagni A/S, Det Danske Petroleums Aktieselskab, Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Dich, Poul, læge, Dragør. Dideriksen, C. J., grosserer, Ordrup. Didriksen, Christian Corlin, snedkermester, Dinesen, B., departementschef, Dreyer, Thorvald, arkitekt, Drosted, fru Margrethe, Drosted, Volmer, arkitekt,

15 125 Døssing, Viggo, afdelingsleder, Ebbehøj, Chr., direktør, ingeniør, Ebbesen, Carl, Roskilde. Eckhaussen, H., kustode, Eilertsen, Henning, stud. techn., Eilertsen, Th., afdelingsingeniør, Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Elkjær, G. V, viceskoleinspektør, Ellekilde, O., kabelingeniør, cand. polyt., Gentofte. Elsnab, fru Astrid, Aalborg. Elving, Ingeborg, sproglærerinde, Enevoldsen, C, sparekassedirektør, Løkken. Enevoldsen, Else, bankassistent, Enevoldsen, Ib Kaare, Erichsen, Vagn, tandtekniker, Erichsen, H., London, England. Eriksen, Hans, hotelejer, Ernst, Max, adjunkt, cand. mag., Erting, Aksel, tømrermester, Evert, V., lærerinde, Fabricius, Knud, professor, dr. phil., Falck, Mogens, grosserer, Falcke, E., typograf, Falkenskov, V. F. O., lokomotivfører, Fisker-Andersen, Jacob, stud. techn., Flensmark, Harald, præst, Flynn, F. M., pastor, Foldager, Reinald, toldassistent, Foldager Larsen., J., Holbæk. Forenede Olie Kompagni A/S, Det, Forsmark, A. Lind, stemmer, Frandsen, A., montør, Frandsen, Erik, direktør, civilingeniør, Hellerup. Frandsen, Georg, maskinmester, Frandsen, Jul., malermester, Frederiksborg Amtsråd, Hillerød. Frederiksen, I. M., vagtmester, løjtnant, Frederikshavns Værft og Flydedok, Frederikshavn. Fredfeldt, Knud V., kommunelærer, Fredholm, Povl, malermester, Bregninge pr. Svendborg. Frender, H., tandlæge, Friis, fru Gudrun, Friis, fru Ingeborg, Friis, Jørgen, banedirektør, Friis, Jørgen, jun., Friis-Hansen, Sv., tandlæge, Friis-Holst, C, købmand, Karlslunde pr. Greve Strand. Friis-Jensen, P., overlærer, Fritzbøger, Carl, overingeniør, Hellerup. Frost, Jens, museumsleder, Åbenrå. Frydensberg, Finn, skibsingeniør, Frederikshavn. Frørup, Dan, laboratorieingeniør, Fuglsang-Damgaard, H., biskop,

16 126 Funch-Rasmussen, C, inspektør, Fyhn, Hans, fabrikant, Fyrdirektoratet, Garde, H. A., civilingeniør, Garnier,, K., postassistent, Garnum, Otto, læge, Genkel, Ernst, grosserer, Gjerløv-Knudsen, arkitekt, Gjødrik-Åndersen, A., skibsfører, Svendborg. Gleerup, Alfred, læge, Glunk, H., grosserer, Godtfredsen, G. A., repræsentant, Gorrissen, N. J., højesteretssagfører, Gotschalk, cand. jur., Esbønderup. Gottliebsen, Ole, tegner, Taarbæk. Grau, Ove, skibsmægler, Vejle. Grønbech & Sønner, M. J., Grønlands Styrelse, Grønnemose, E. E. N., murermester, Guldhammer, H. Å., navigationsdirektør, Giillich, S. A., vognmand, Gørtz, Hans, Gaardbo, Jens Chr. P., stemmer, Gaardø, Chr., forstander, kommunelærer, Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hagelsteen, J. E., redaktør, Hagelund, F., skrædermester, Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Halberg, Knud, dr. med., Hillerød. Hamann, Viggo, grosserer, Hansen, Agda, prokurist, Helsingør, f Hansen, Bendt, civilingeniør, driftsbestyrer, Fredericia. Hansen, Bennet C. K., skibsreder,, Hansen, fru skibsreder Bennet C. K. Hansen, Børge, stud. techn., Hansen, C. B., rentier, Hansen, Chr., viceskoleinspektør, Hansen, Chr., vognmand,. Hansen, G. F., skibsbygmester, Hansen, C. O. Waaben, disponent,, Hansen, Ditlev, købmand, Helsingør^ Hansen, Einar, afdelingsarkitekt, Hansen, E. M., fyrmester, Hansen, Erik, grosserer, Hansen, Erik, kemigraf, Hansen, Ernst, kleinsmedemester,. Hansen, Ernst, turistchef,. Hansen, F. Benthien, husejer, Gentofte. Hansen, F. Gorm, arkitekt,. Hansen, G. Haastrup, snedkermester,, Hansen, H., stadsdyrlæge,. Hansen, H. A., skibsreder,. Hansen, H. G., malermester, Hansen, Helga Kn., frue, læge, Hansen, Hj., maskinmester,. Hansen, J. A., pens. lods, Espergærde. Hansen, J. M., forretningsfører,, Haderslev.

17 127 Hansen«Julius, borgmester, Hansen., Karen, frk., Hansen, Knud E., civilingeniør, Hansen., Marius, lektor, cand. mag., Nakskov. Hansen, Niels, bestyrer, Brønshøj. Hansen, Niels Fr., landsretssagfører, Hansen, Norman Hall, forfatter, Hansen, N. P., bagermester, Hansen, O. F., havnebetjent, Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi. Hansen, S. Gram, tandlæge, Charlottenlund. Hansen, Simon Chr., maler, Hansen, fru Tegner, Hansen, Tegner, glarmester, Hansen, Willy, prokurist, Valby. Hardy, A. C, forfatter, London, England. Harvig, Jytte, frue, Harvig, Svend, maskinmester, Hasager, Niels, redaktør, Hede, Poul, landsretssagfører, Hedin, E., kæmner, Hegnby, Harald, arkivar, Ålborg. Heimann, V., grosserer, Heinricy, O., isenkræmmer, Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S, Helsingør byråd. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Helsingørs Skibsværft og Maskinbyggeri, Turistforeningen for Helsingør og Omegn, Helsingør Tømrerlaug, Henningsen, Bent, Henningsen, Grethe, sygeplejerske, Henningsen, Gunner, Henningsen, Henning, mus-inspektør, cand. mag., Henningsen, Jens, farvermester, Nyborg. Henningsen, Kaj, tekstilingeniør, Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten. Henriksen, Carl, inkassator, Odense. Henriksen, H. H., købmand, Helsingør, f Henriksen, J., stud. polyt., Hellerup. Henriksen, Karen, bogholderske, Århus. Henriksen, P. Koch, direktør, civilingeniør, Århus. Henriques, Frederik, grosserer, Klampenborg. Hermansen, B., forhyringsassistent, Rødovre. Hess, Jørgen, Odense. Hilborg, Johan F., direktør, Hill-Madsen, Ernst, ingeniør, Hilsted, Finn, landsretssagfører, cand. jur., Bagsværd. Hjorth, Stenild, civilingeniør, Hjorth, fru Unni, Oslo. Hoff, Alfred, ingeniør, Hofmansen, P. K., arkivar, Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Hellerup. Holbæk byråd.

18 128 Holck, C. J., skibsingeniør, Holm, C. K., fhv. former, Holm, Jacob, & Sønner's Fabrikker A/S, Holm, Valdemar, murermester, Dragør. Holmark, Einar, grosserer, Holm-Petersen, F., skibsreder, Svendborg. Holte-Broe, Th., overassistent, Holten-Bechtolsheim, V., højesteretssagfører, Hornby, H., ingeniør, forstander, Hovgaard, Jørgen, Hou Møller, fru Kirsten, Hulgaard, tandlæge, Århus. Hvalkof, A. L., distriktsingeniør, Hvass, Tyge, arkitekt, Hellerup. Hiisig, Karla, lærerinde, Hiisig, T. F. V., smedemester, Høiberg, Anker, prokurist, Hørup, V., bankkasserer, Høst, K. R., cand. pharm., Høyer, fyrassistent, Hanstholm. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haastrup, A., tandlæge, Valby. Ingemann-Petersen. Hans, redaktionssekretær, ELingkøbing. Ingwersen, Henry, antikvitetshandler, Ingwersen, Poul, møbelhandler, Irgens, E. W., repræsentant, Søborg Irgens, fru repræsentant E. W., Søborg. Jacobsen, G., ingeniør, Jakobsen, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., Jacobsen, P. H., købmand, Jagd, Niels, civilingeniør, Jans, Ove L., grosserer, Jansen, Wm. H., direktør, Hellerup. Jantzen, Helvig, frøken, Plornbæk. Jantzen, M., disponent, Lyngby. Jelstrup, O., skibsreder, Jensen, A., havnefoged, Jensen, A. A., bagermester, Jensen, A. G. D., forstanderinde, Jensen, A. Kierby, lods, Svendborg. Jensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus. Jensen, D. A., direktør, Hovedgård St. Jensen, Einar, murermester, Jensen, Ejnar, viceinspektør, Jensen, Eric, grosserer, Klampenborg. Jensen, E. V. A., bagermester, Jensen, H., viceskoleinspektør, Jensen, H. Stenberg, Jensen, I. C, boliginspektør, Jensen, Ingeborg, viceskoleinspektør, Jensen, J., gartner, Jensen, fru gartner J., Jensen, Jens, politibetjent, Jensen, K. W. F., kok, Jensen, Laur., repræsentant,

19 129 Jensen, Leif Farregård, stud. mag., Charlottenlund. Jensen, Louise, fotograf, Jensen, Marthin, murersvend. Lillerød. Jensen, M. F., lods, Jensen, Mogens, stud. polyt., Jensen, N.. P., murerarbejdsmand, Brønshøj. Jensen, P., købmand, Jensen, P. S., lods, Jensen, S. A., civilingeniør, Gentofte. Jensen, Vera, cand. mag., Jensen, V. F., lokomotivfører, Jensen, Vilh. A. G., fhv. rektor, Jensen, fru rektor Vilh. A. C, Jensen, Aage, skibsbygmester, Jeppesen, Kay, hotelejer, Jerk, Oluf, landsretssagfører, Charlottenlund. Jespersen, Knud, repræsentant, Charlottenlund. Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg. Jessen, Erik, maskinlærling, Johannesen, Aksel, tømrermester, Snekkersten. Johannessen, Emil, fiskehandler, Hillerød. Johannessen, Holger, tapetserermester, Johannessen, Ilsa, boligkonsulent, Johannessen, J. N. M., snedker, Johannessen, Johs. P., sognefoged, Snekkersten. Johansen, Arnold P., havemand, Johansen, Henning, centralmekaniker, Johansen, Ib, befragter, Johansen, Olga, frk., Johansen, Otto, arbejdsmand, Stenvad St. Johnsen, Henning, bogtrykker, Johansson, P., kaptajn, Jonassen, Else, lærerinde, Jordt, Chr. Jørgen, stud. polyt., Juel-Andersen, G.,, fiskehandler, Juel-Brockdorff, Niels, baron, kommandør, Juel-Galtov, Stig, forfatter, Kbhvn,. Juul, Svend, vinhandler, Juul, W., smedemester, Juul-Petersen, A.., arkitekt, Kbhvn,. Jørgensen, A., lods, Jørgensen, A. Th., stadsingeniør, Jørgensen, Albert, direktør, Hellerup. Jørgensen, Alb. V., højesteretssagfører, Jørgensen, Anker, direktør, Klampenborg. Jørgensen, G., mejeriejer, Roskilde. Jørgensen, Holger, kontorchef, Jørgensen, Jul. E., grosserer, Hellerup. Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd. Jørgensen, Lauritz, ingeniør, Charlottenlund. Jørgensen, Max, depotbestyrer, Jørgensen, Paula, Holte. 9 Årbog 1951

20 130 Jørgensen, Rudolf, direktør, Jørgensen, Thv., urmager, Jørgensen, Vagn, repræsentant, Jørgensen, Vald., fhv. underdirektør, Jørgensen, Aage E., borgmester, overretssagfører, Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør, Kallenberg, E. O., skibsingeniør, Kampen, Axel, skibsreder, Hellerup. Karlskov, frue, Karsten, Preben, H. A. & H. D., sekretær, Karstensen, M., skibsbygmester, Skagen. Kattrup, A., malermester, Kirkby, E., stud. mag., Kisby, A. E., skibsingeniør, Kisby, L. A., ingeniør, Kiær, Erling, bogbindermester, Kiørboe, Fr., arkitekt, Holte. Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kjærsgaard, Sofie, husmoder i K.F.U.M., Kjolner, Th., kunstmaler, Hillerød. Klangel, K., lærer, Kleiminger, H. L., politifuldmægtig, Klem, Helen Lise, frk., Klem, Knud, museumsdirektør, Klem, Lone, frk., Klem, Oline, frue, Klem, Ollis, fru museumsdirektør, Klem, Aage E., civilingeniør, Klerk, Niels, lektor, landsretssagfører, Klintenberg, O., cigarhandler, Klitgaard-Jørgensen, Johs., tandlæge, Knigge, U., propagandachef, Hellerup. Knudsen, Axel, kordegn, ELbhvn. Knudsen, Axel, købmand, Hjortespring. Knudsen, Einar, ingeniør, Hellerup. Knudsen, O., tømrer, Kastrup. Knudsen, P., Lemvig. Knudsen, Peder, fængselsbetjent, Knuth, Rud., greve, Hellerup. Knutsson, O. F. S., tapetserermester, Koch, Jørgen, civilingeniør, Koefoed, Svend Åge, overmontør, Knudsker. Havneudvalget i Kolding, Kolding. Kolpen, C. Wagner, førstepræst, Godthåb. Kongsted, T., underdirektør, Kopp, J., grosserer, Kopp, N. E., disponent, Korsgaard, P., civilingeniør, fabrikejer, folketingsmand, Nyborg. Korsør Byraads Havneudvalg, Korsør. Kraglund, Å. Å. J., bestyrer, Kramer, W., direktør, Kramer, fru direktør W., Kristensen, Hans P., læge, Søborg. Kristensen, Knud, fhv. statsminister, gårdejer, Humlebæk.

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale: MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn.

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«HELSINGØR 1950 < ^ 4 O o o M U S E E T S K O M I T É Departementschef H. JESPERSEN*, K. af Dbg., DM.,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere