SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R""

Transkript

1 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli Banedirektør Friis, Helsingør, valgtes til dirigent. Forinden man gik over til den egentlige generalforsamling, udtalte næstformanden, overretssagfører V. Falbe-Hansen, nogle mindeord om selskabets afdøde formand, skibsreder Willie C. K. Hansen, hvis virksomhed som formand og hvis interesse for selskabets og museets arbejde han karakteriserede i smukke, personligt prægede bemærkninger. Om skibsrederens arbejde for selskabet skal iøvrigt henvises til den oversigt herom, der er indeholdt i museets og selskabets årbog Den fungerende formand, professor, dr. techn. C. W. Prohaska, aflagde derefter beretning, i hvilken han omtalte selskabets deltagelse på udstillingen Skibet" samt medlemstilgangen, der tildels var affødt heraf gennem den interesse, som publikum viste udstillingens afdeling Museum", der var arrangeret af museet, og hvor man også havde haft lejlighed til at demonstrere selskabets eksistens og virke. Formanden redegjorde endvidere for de gaver, som bestyrelsen havde vedtaget at yde museet, herunder først og fremmest en model af Asiatisk kompagnis fregat Disco", konstrueret 1777 af flådens berømte konstruktør, fabrikmester Henrik Gerner. Dette modelarbejde, der udførtes af flådens modellerer Erik Werge, er som det fremgår af museets årsberetning nu færdig, og modellen er afleveret til museet og er opstillet i afdelingen for Asiatisk korn-

2 I 12 pagni. Museet har udtrykt sin taknemlighed over at modtage denne meget værdifulde model, og selskabet er glad ved på denne måde at have kunnet bidrage til forøgelsen af museets samlinger. Formandens beretning toges til efterretning, hvorefter kassereren, museumsdirektør Klem, forelagde selskabets regnskab, der balancerede med en sum af kr ,50. Selskabets formue var pr. 31. marts 1950 kr ,84. Ved de efterfølgende valg genvalgtes direktør Ernst Kauffmann og borgmester Schytz. Endvidere valgtes professor, dr. techn. G. W. Prohaska til formand i stedet for skibsreder Willie G. K. Hansen. Af revisorerne genvalgtes stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør, og fuldmægtig Frank Estrup, handelsministeriet, nyvalgtes. Museets og-selskabets årbog 1950 udkom i juni Den er som sine forgængere en god og smuk publikation med en række interessante afhandlinger. Den er egnet til at fastholde medlemmerne og forøge medlemstilgangen og er også af værdi for museet ved at den over for offentligheden bringer oplysninger om museets arbejde, ligesom den tilsendes museets talrige bytteforbindelser, hvorved den giver anledning til en væsentlig forøgelse af museets håndbibliotek af faglitteratur, som det ellers vilde have vanskeligt ved at købe. Desværre er både papir- og trykkepriserne i stadig stigning. Selskabet er derfor taknemlig for, at en kreds af firmaer og institutioner gennem annoncer og tilskud har bidraget til dækning af omkostningerne ved årbogens udsendelse. Selskabet udtaler sin erkendtlige tak over for disse bidragydere og udtaler håbet om, at det også i fremtiden må blive muligt at opnå sådanne tilskud, således at omkostningerne i hvert fald i det væsentlige må blive dækket derved. Som det ses af selskabets regnskab udviser årbog 1950 et større underskud end tidligere, og man bør vistnok derfor regne med at det i nogle år vil være nødvendigt at gennemføre visse begrænsninger i årbogens omfang, uden at man dog derfor på nogen måde ønsker at forringe dens værdi som en interessant og værdifuld publikation for studier indenfor søfartens og handelens historie. Til inde-

3 ii 3 værende års regnskab for årbogen er der dog også at bemærke, at der er udbetalt et ikke uvæsentligt beløb å conto på årbog 1951 for at udnytte et fordelagtigt tilbud på indkøb af papir til denne. I efterårets løb er endvidere udsendt to publikationer i serien Søhistoriske skrifter", nr. 3, Henning Henningsen: Kirkeskibe og kirkeskibsfester", og nr. 4, Louis E. Grandjean og Knud E. Hansen: De danske Gotlandsfarere". Begge disse skrifter har fået en god modtagelse i pressen. Det sidstnævnte skrift indeholder en række nye tanker vedrørende den danske Gotlandshandel med en stærkere understregning af det danske initiativ i denne handel, tanker, som har vakt interesse. Kirkeskibsbogen er et grundigt og dybtgående arbejde, der giver en fyldig og udmærket fremstilling af de danske kirkeskibe og de skikke, der knytter sig til deres ophængning og vedligeholdelse. Det er det første skrift i sin art. Det er en sammendragning af det materiale, som museet har samlet om dette emne gennem de senere år i forbindelse med en for dette arbejde nedsat kommission, og det omfattende materiale herom, som forfatteren selv har samlet, såvel før som efter sin ansættelse ved Handels- og Søfartsmuseet. Som støtte til disse skrifters udgivelse har selskabet fra privat side modtaget værdifulde tilskud, som allerede er blevet omtalt i selskabets årsberetning for ; også museet har bidraget til udgivelsen med et tilskud på 2000 kr. til hvert af disse skrifter. Da selskabet imidlertid lægger vasgt på som hovedopgave at skænke genstande til museet, er det betænkelig ved fortsat at yde så store bidrag til publikationer." Der har været forhandlet om denne sag med museets komité, og man har det håb, at museet vil være i stand til selv at overtage disse publikationer ved hjælp af de tilskud hertil, det forhåbentlig vil være muligt at opnå fra forskellig side. Men da selskabet er vidende om at museet og dets komité lægger stor vægt på udgivelsen af denne serie, har det været glad ved at det ved sit initiativ på dette område har foranlediget, at denne skriftserie er blevet startet, og det ønsker alt godt for de Søhistoriske 8 Årbog 1951

4 ii4 skrifter i fremtiden som et betydningsfuldt led i museets kulturelle arbejde. Bestyrelsen har drøftet nye gaver til museet i den kommende tid. Forskellige modelbygningsarbejder er under overvejelse ; museet har flere ønsker om modeller af historiske skibstyper, hvortil der foreligger fornødne konstruktionstegninger. Nogen afgørelse heraf er dog ikke truffet inden for regnskabsåret Derimod har bestyrelsen tilbudt museet et genoptryk af Sikker Hansens smukke plakat i nylitografering. Plakaten er et af kunstnerens værdifuldeste arbejder på dette område, og bestyrelsen mener derfor, at den påny bør trykkes for endnu bedre at slå museets navn fast over for offentligheden. Plakaten vil blive afleveret i løbet af foråret, således at den kan gøre sin virkning fra sommersæsonens begyndelse. Flerfarvede plakater er i vore dage dyre at fremstille, og her drejer det sig om en plakat, der er litograferet i 12 farver. Plakatens genoptrykning repræsenterer derfor en gave til museet af samme størrelsesorden som de modeller, der iøvrigt er tale om. I årets løb er fire af selskabets livsvarige medlemmer afgået ved døden, mens to er nyindmeldte. Antallet af livsvarige medlemmer er nu 99. Af årsmedlemmerne er der ligeledes ved dødsfald og udmeldelse en mindre afgang, men der foreligger også en del indmeldelser, således at der ved årets udgang ialt er 1030 arsmedlemmer mod 1006 pr. 31. marts Selskabets samlede medlemstal er dermed Der har ikke i årets løb været foretaget nogen egentlig medlemsakkvisition, men bestyrelsen har vedtaget at søge en sådan iværksat. Under de økonomiske forhold, der for tiden råder i samfundet, kan man muligvis ikke vente en meget stærk tilgang, men bestyrelsen har det håb, at den voksende interesse i befolkningen for museets arbejde vil vise sig i en stadig vækst i medlemstallet. Denne udvikling vil yderligere underbygges gennem museets årbog, der ydes medlemimerne gratis, og hvis værdi er væsentlig højere end minimumskontingentet. Bestyrelsen opfordrer indtrængende selskabets medlemmer til at virke for tilgang. Hvis medlemmerne selv er tilfreds med de ydelser, som selskabet præsterer, er

5 "5 det selskabets håb, at de inden for deres bekendtskabskreds og virkekreds vil bestræbe sig på at skaffe nye medlemmer. På selskabets sidste generalforsamling rejstes spørgsmålet om eventuelt at søge gennemført en belysning af Kronborgs mure til glæde for turister og for de forbipasserende skibes passagerer. Spørgsmålet har for så vidt ringe interesse for selskabets egen virksomhed, men da det faktisk interesserer mange mennesker, ikke mindst de, der arbejder med dansk turisme, har sagen været ventileret, og en prøvebelysning af slottet har været iværksat. Sagen er ikke færdigbehandlet, og hvad der kommer ud af de iværksatte undersøgelser, kan der derfor ikke siges noget om endnu, men der kan naturligvis ikke ses bort fra at spørgsmålet har to sider, og at den æstetiske vurdering af denne sag er særdeles betydningsfuld. Kronborg er et af vort lands værdifuldeste arkitekturværker, og en eventuel belysning må derfor foranstaltes under sådanne omstændigheder, at de æstetiske værdier ikke forringes, men snarest i stedet fremhæves. Spørgsmålet om udvidelser af museets lokaler er endnu ikke blevet løst. Det vil forhåbentlig kunne ske i fremtiden, og selskabet vil her af al evne støtte museet i dets bestræbelser for gennemførelsen af nødvendige forbedringer af dets arbejdsvilkår. 8*

6 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" Udgifter : DRIFTSREGNSKAB FOR Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet: Gaver Udgivelse af årbog Ar- salg af årbog Annoncer og bidrag til denne I0 5-9 Kontorhold, porto og div. udg =- refunderet porto Udgivelse af Søhistoriske skrifter" III og IV y- salg af og tilskud til disse Henlagt iflg. 9 til reservefond: Livsvarige medlemskontingent Indtægter: Kontingent: 992 arsbetalende 1950/ livsvarige Kr Renter af bank- og girokonti Underskud for 1950/ Kr

7 ii7 Aktiver: STATUS PR. 31. MARTS Kasse-, bank-, giro- og sparekassebeholdning Passiver : Reservefond: Overført fra 1949/50 J Henlagt iflg. driftsregnskab 1950/ Overført fra 1950/ =- underskud fra 1950/ Helsingør, den ' 3Q-95 I -75 Kr G. W. PROHASKA V. FALBE-HANSEN SIGURD SCHYTZ ERNST V. KAUFFMANN C. A. MØLLER SINDING KNUD KLEM

8 n8 Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Medlemmernes rettigheder Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant illustreret årbog, hvis værdi langt overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af selskabet og museet udgivne søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side). Minimumskontingenter Arsmedlemmer kr. 5. årligt for personer, kr. 50. for institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr Skaf nye medlemmer til selskabet Indmeldelse modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

9 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS V E N N E EL" BESTYRELSE Professor, dr. techn. G. W. PROHASKA, R. af Dbg., formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., DM., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R. af Dbg., DM. Direktør, civilingeniør G. A. MØLLER, K. af Dbg., DM. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør, fyrdirektør P. E. B. SINDING, K. af Dbg., DM. Museumsdirektør KNUD KLEM, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Andersen, N., direktør, Odense. Bendix, Adam B., direktør, Hellerup. Benzon, Boje, fabrikejer, dr. se, Stokkerup. Blache, H. H., direktør, dr. techn., Charlottenlund. Buck, Aage, grosserer, Bærentzen, Axel, redaktør, Bøgelund-Jensen, S., direktør, Gahnbley, John, grosserer, Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmægler, Vejle. Christensen, P., fhv. borgmester, Christensen, T. C., skibsreder, MEDLEMMER Dahl, M. G., direktør, Dalhoff, Johannes, departementschef, f Dinesen, O., proprietær, Præstø. Dithmer, G., direktør, ingeniør, Eilschou-Holm, V., læge, Ekman, Oskar, civilingeniør, Falbe-Hansen, V., overretssagfører, Finsen, Aage, kreditforeningsdirektør, Gentofte. Goddik, Peter, grosserer, Vedbæk. Grandjean, Louis E., direktør,

10 120 Granzow, Ernst, direktør, Klampenborg. Hagedorn, H. C, overlæge, dr. med., Gentofte. Hansen, Henning, arkitekt, Valby. Hansen, Knud, skibsreder, Hansen, fru skibsreder Willie C. K., Harhoff,, Preben, skibsreder, Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med., Snekkersten. Hatt, Gudmund, professor, dr. phil., Heering, Peter, fabrikant, Henriques, C. B., højesteretssagfører, Hoffmann, J. H., civilingeniør, Charlottenlund. Horn-Lassen, Kaj, grosserer, Houmøller, A., direktør, civilingeniør, Hellerup. Hvidt, L. N., dispachør, Højgaard, Knud, civilingeniør, Ingholt, Poul, bankdirektør, Jacobsen, Georg, bankdirektør, Odense. Jacobsen, Svend F, direktør, Jacobsen, Walther, direktør, Jensen, Henry L. W., grosserer, Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. Jensen, P. C, skibsreder, Gentofte. Jensen, P. J., godsekspeditør, Johansen, Frits, direktør, Juel-Christensen, Ove, grosserer, Hellerup. Kampmann, Chr., ingeniør, Charlottenlund. Kampmann, Per, civilingeniør, Charlottenlund. Kauffmann, Ernst v., bankdirektør, Kemp, Frithjof, overretssagfører, Knudtzon, Th., højesteretssagfører, Gentofte. Kraft, F. W., direktør, Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., direktør, Charlottenlund. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Leth, Peter, grosserer, Linge, W., grosserer, Lorentzen, Poul, civilingeniør, Lund, Carl C, tandlæge, Hellerup. Lund, Svend Aage, chefredaktør, Charlottenlund. Lundbeck, H., fabrikejer, Mansa, H. H., direktør, civilingeniør, Charlottenlund. Millech, Bruno, grosserer, Munck, Niels, civilingeniør, direktør, Charlottenlund. Møller, A. C, direktør, civilingeniør, Møller, E. S., ingeniør, Vedbæk. Nielsen, Niels, professor, dr. phil., Nielsen, Oluf, bankdirektør, Nissen, H. H., grosserer, Nørregaard, dr. phil. Georg, Næser, Vincent, læge, Gentofte. Olsen, Edv., grosserer,

11 121 Olsen, J., generalkonsul, Nivå. Pade, H. W., direktør, ingeniør, Klampenborg. Penter, Emil, grosserer, Petersen, Harald, murermester, Snekkersten. Petersen, Ingo, direktør, Petersen, K. K., direktør, Prior. Alexis J., arkitekt, Ragoczy, L., direktør, Reimann, A., godsejer, Stensved. Rothe, Fr., kontorchef, Shaw, G., højesteretssagfører, Simon, L., grosserer, Charlottenlund. Stallknecht, Kai, grosserer, Strand, Victor B., grosserer, Svarrer, Hans, grosserer, Odense. Svendsen, O., skibsreder, Svenningsen, Plans, skibsreder, Thomasen, S. A., grosserer, Tobiesen, Hans, direktør, Tomdrup, Bernhard, fabrikejer, Hellerup. Tuxen, K. H., skibsreder. Kbhvn, Vestberg, Jens, børssekretær, Willumsen, Fanny, frk., Winsløw, Wiggo, fabrikant, Wright, H. K., ingeniør, ARSMEDLEMMER Agger, Knud, kunstmaler, Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgaard. Albertsen, R. L., adm. direktør, orlogskaptajn, Albrechtsen, A., snedker, Albrechtsen, Val., montør, Espergærde. Albrectsen, Erling, museumsinspektør, cand. mag., Odense. Allerup, Otto, vinhandler, Andersen, Allan E., købmand, Andersen, Arvid S., konsul, Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, B. Nordstjærne, kapelmester, Kgs. Lyngby. Andersen, Børge Bjørn, skibsingeniør, Hundested. Andersen, C, sparekassedirektør, Hillerød. Andersen, C. E., kioskejer, Valby. Andersen, E. V., smed, Andersen, Harry, bogtrykker, Andersen, Henning, stud. techn., Andersen, Holger, redaktør, Andersen, Jens, Andersen, J. Chr. A., fhv. værkmester, Frederiksberg. Andersen, Jørgen, lærer, Charlottenlund. Andersen, O. J. E., driftsbestyrer,

12 122 Andersen, P. E. T., restauratør, Andersen, P. H., lods, Kastrup. Andersen, Rasmus, grosserer, Andersen, Ulf Rørdam, repræsentant, Andersen, Vagn, civilingeniør, Bagsværd. Andersen, Volmer, bogtrykker, Andersson, Andrew R., Brede pr. Lyngby. Andreasen, E., sekondløjtnant, Rungsted Kyst. Andreasen, Viggo, politibetjent, Andresen, Chr., skibsreder, Andrup, Otto, museumsdirektør, mag. art., Hillerød. Ankjærgaard, H. J., togfører, Antvorskov-Petersen, skrædermester, Arbejdernes Fællesorganisation, Arkil, Sigrid, lærerinde, Arnsing, H. I., remisearbejder, Asmussen, Alfred, grosserer, Aspmann, A. V., skibstømrer, Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Assens, biografdirektør, Axen, Frode, grosserer, Charlottenlund, Bager, H. J., søfartschef, Bager, L. J., bogholder, Bagh, Axel, ingeniør, Bang, Jørgen, direktør, cand. jur., Bang, Ulf, grosserer, Rungsted Kyst. Barfod, Jørgen H., cand. mag., Gentofte. Barfoed, Jens, underdirektør, Barfoed, Knud V., arkitekt, Baungaard, R., grosserer, Bay, Oluf, overretssagfører, Bech, Erik, politiadvokat, Behrend, Sv. Aa., prokurist, Beldring, Frederik A., dekoratør, New Jersey, U.S.A. Bengtsen, Poul Arensdorf, montør, Benzon, O., konstruktør, Benzon, fru Tove, Vedbæk. Berg, skibsingeniør, Skelskør. Berg, Erik, grosserer, Berg, Henry, snedkermester, Berg, O., direktør, Charlottenlund. Berg, R., forfatter, Præstø. Berg-Jensen, K., politibetjent, Lyngby. Berning, A. G., landsretssagfører, Bertelsen, Axel, rentier, Berthelsen, Vald., forretningsfører, rådmand, Beyer, C. K., civilingeniør, Bie, Kirsten, Snekkersten. Bilstein, Alfred, grosserer, Bindslev, Alfred, borgmester, Birkholm, C, købmand, Bischoff, J., Bjerregaard, N., auktionsmester, Frederikshavn. Blehr, Ellen, fru, Oslo. Blichert, Ejnar, kommunelæge, Holte. Blok, L. M., distriktsingeniør, Ringkøbing. Boa, A. W., fabrikant, Gentofte. Boas, Jørgen, læge, Nykøbing Sj. Boesen, Preben, dr., Sverige.

13 123 Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bohr, Niels, professor, dr. phil., Bojesen, Fanny, fru, Boldt, Carl, fhv. hovmester, Boldt,, Oscar, fhv. hovmester, Borg, Chr., grosserer, Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Bosevang, C, kunstmaler, Hellebæk. Bosevang, fru kunstmaler C, Hellebæk. Boy, Søren, købmand, Skelskør. Bracher, Willy, forstander, Kastrup. Brammer, Kai, boghandler, Brandt, Harry B., læge, f Bremerstent, E., overbibliotekar, Brems-Pedersen, K., pens. lods, Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinspektør, Broch, K. 0., toldkontrolør, Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampenborg. Brossard, I. M., Antibes, Frankrig. Brovil, Verner, Randers. Brun, Erik, landsdommer, Hellerup. Brunoe, Søren, billedhugger, Brøker-Sørensen, P., entreprenør, Holbæk. Buch, Helge, ingeniør, Charlottenlund. Buchthai, Fritz, dr. med., Skodsborg. Budtz, Otto v. Egede, landinspektør, Burmeister & Wain A/S, Busk, H., landsretssagfører, Vejen. Biinner, Ellen, lærerinde, Bærentsen, H., landsretssagfører, Bøgh-Hansen, E., forvalter, Bønnelycke, Chr., grosserer, Børgesen, B. E., murermester, Børsen, H., civilingeniør, Bowadt, E., tømrerlærling, Tølløse. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Carlsberg Bryggerierne, Carlsen, Ove, skibsbygmester, Carlsson, J., barbermester, Carstens, Karen, lektor, Kolding. Carstensen, Harald, civilingeniør, Lyngby. Christensen, Carl G., befragter, Sæby. Christensen, C. D., togfører, Christensen, Chr., adm. direktør, Christensen, Ejvind, købmand, Christensen, Folmer, malermester, Snekkersten. Christensen, Jens Ivar Barfod, toldassistent, Snekkersten. Christensen, Jørgen, prokurist, Christensen, K., overassistent, Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, Kr., forvalter, Christensen, Marius, murermester, Lyngby. Christensen, N. O., landsfoged, Godhavn. Christensen, Peter, Alsted.

14 124 Christensen, Robert A., direktør, Christensen, Roger, farvehandler, Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Christiansen, Alfred, maskinmester, Christiansen, Chr., kranfører, Christiansen, Chr., skibsbygmester, Rønne. Christiansen, C. P., detailhandler, Christiansen, H. J., forretningsfører, Christiansen, Haldur, snedkermester, Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Jægersborg. Christiansen, Michael Bohn, ingeniør, Goteborg. Christie, Andreas, afdelingschef, Holte. Clausen, A., snedkermester, Clausen, E. Th., grosserer, Clausen, H., bestyrer, Clausen, H. A. M., restauratør, Clemen, M. V. D., bogholder, Cordsen, Henning, fabrikant, Gruse, Erik Bang, ingeniør, Dahl, Paula, sygeplejerske, Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmed, Dalgaard, A., boghandler, Dammann, Herbert, Hamborg. Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Dampskibsselskabet Dannebrog", Dampskibsselskabet Heimdal" A/S, Dampskibsselskabet Progress", Dampskibsselskabet Torm" A/S, Danckwardt, C, ingeniør i Søværnet, Danielsen, G. E., kriminalassistent, Danielsen, Otto, befragter, Danielsen, Aa., slotsbetjent, Snekkersten. Dansk Skibstømrerforbund, Davidsen, Frantz, ingeniør, Hillerød. Davidsen, L., kommuneingeniør, Espergærde. Den danske Landmandsbank, Den polytekniske Læreanstalt, Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det danske Kulkompagni A/S, Det Danske Petroleums Aktieselskab, Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Dich, Poul, læge, Dragør. Dideriksen, C. J., grosserer, Ordrup. Didriksen, Christian Corlin, snedkermester, Dinesen, B., departementschef, Dreyer, Thorvald, arkitekt, Drosted, fru Margrethe, Drosted, Volmer, arkitekt,

15 125 Døssing, Viggo, afdelingsleder, Ebbehøj, Chr., direktør, ingeniør, Ebbesen, Carl, Roskilde. Eckhaussen, H., kustode, Eilertsen, Henning, stud. techn., Eilertsen, Th., afdelingsingeniør, Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Elkjær, G. V, viceskoleinspektør, Ellekilde, O., kabelingeniør, cand. polyt., Gentofte. Elsnab, fru Astrid, Aalborg. Elving, Ingeborg, sproglærerinde, Enevoldsen, C, sparekassedirektør, Løkken. Enevoldsen, Else, bankassistent, Enevoldsen, Ib Kaare, Erichsen, Vagn, tandtekniker, Erichsen, H., London, England. Eriksen, Hans, hotelejer, Ernst, Max, adjunkt, cand. mag., Erting, Aksel, tømrermester, Evert, V., lærerinde, Fabricius, Knud, professor, dr. phil., Falck, Mogens, grosserer, Falcke, E., typograf, Falkenskov, V. F. O., lokomotivfører, Fisker-Andersen, Jacob, stud. techn., Flensmark, Harald, præst, Flynn, F. M., pastor, Foldager, Reinald, toldassistent, Foldager Larsen., J., Holbæk. Forenede Olie Kompagni A/S, Det, Forsmark, A. Lind, stemmer, Frandsen, A., montør, Frandsen, Erik, direktør, civilingeniør, Hellerup. Frandsen, Georg, maskinmester, Frandsen, Jul., malermester, Frederiksborg Amtsråd, Hillerød. Frederiksen, I. M., vagtmester, løjtnant, Frederikshavns Værft og Flydedok, Frederikshavn. Fredfeldt, Knud V., kommunelærer, Fredholm, Povl, malermester, Bregninge pr. Svendborg. Frender, H., tandlæge, Friis, fru Gudrun, Friis, fru Ingeborg, Friis, Jørgen, banedirektør, Friis, Jørgen, jun., Friis-Hansen, Sv., tandlæge, Friis-Holst, C, købmand, Karlslunde pr. Greve Strand. Friis-Jensen, P., overlærer, Fritzbøger, Carl, overingeniør, Hellerup. Frost, Jens, museumsleder, Åbenrå. Frydensberg, Finn, skibsingeniør, Frederikshavn. Frørup, Dan, laboratorieingeniør, Fuglsang-Damgaard, H., biskop,

16 126 Funch-Rasmussen, C, inspektør, Fyhn, Hans, fabrikant, Fyrdirektoratet, Garde, H. A., civilingeniør, Garnier,, K., postassistent, Garnum, Otto, læge, Genkel, Ernst, grosserer, Gjerløv-Knudsen, arkitekt, Gjødrik-Åndersen, A., skibsfører, Svendborg. Gleerup, Alfred, læge, Glunk, H., grosserer, Godtfredsen, G. A., repræsentant, Gorrissen, N. J., højesteretssagfører, Gotschalk, cand. jur., Esbønderup. Gottliebsen, Ole, tegner, Taarbæk. Grau, Ove, skibsmægler, Vejle. Grønbech & Sønner, M. J., Grønlands Styrelse, Grønnemose, E. E. N., murermester, Guldhammer, H. Å., navigationsdirektør, Giillich, S. A., vognmand, Gørtz, Hans, Gaardbo, Jens Chr. P., stemmer, Gaardø, Chr., forstander, kommunelærer, Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hagelsteen, J. E., redaktør, Hagelund, F., skrædermester, Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Halberg, Knud, dr. med., Hillerød. Hamann, Viggo, grosserer, Hansen, Agda, prokurist, Helsingør, f Hansen, Bendt, civilingeniør, driftsbestyrer, Fredericia. Hansen, Bennet C. K., skibsreder,, Hansen, fru skibsreder Bennet C. K. Hansen, Børge, stud. techn., Hansen, C. B., rentier, Hansen, Chr., viceskoleinspektør, Hansen, Chr., vognmand,. Hansen, G. F., skibsbygmester, Hansen, C. O. Waaben, disponent,, Hansen, Ditlev, købmand, Helsingør^ Hansen, Einar, afdelingsarkitekt, Hansen, E. M., fyrmester, Hansen, Erik, grosserer, Hansen, Erik, kemigraf, Hansen, Ernst, kleinsmedemester,. Hansen, Ernst, turistchef,. Hansen, F. Benthien, husejer, Gentofte. Hansen, F. Gorm, arkitekt,. Hansen, G. Haastrup, snedkermester,, Hansen, H., stadsdyrlæge,. Hansen, H. A., skibsreder,. Hansen, H. G., malermester, Hansen, Helga Kn., frue, læge, Hansen, Hj., maskinmester,. Hansen, J. A., pens. lods, Espergærde. Hansen, J. M., forretningsfører,, Haderslev.

17 127 Hansen«Julius, borgmester, Hansen., Karen, frk., Hansen, Knud E., civilingeniør, Hansen., Marius, lektor, cand. mag., Nakskov. Hansen, Niels, bestyrer, Brønshøj. Hansen, Niels Fr., landsretssagfører, Hansen, Norman Hall, forfatter, Hansen, N. P., bagermester, Hansen, O. F., havnebetjent, Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi. Hansen, S. Gram, tandlæge, Charlottenlund. Hansen, Simon Chr., maler, Hansen, fru Tegner, Hansen, Tegner, glarmester, Hansen, Willy, prokurist, Valby. Hardy, A. C, forfatter, London, England. Harvig, Jytte, frue, Harvig, Svend, maskinmester, Hasager, Niels, redaktør, Hede, Poul, landsretssagfører, Hedin, E., kæmner, Hegnby, Harald, arkivar, Ålborg. Heimann, V., grosserer, Heinricy, O., isenkræmmer, Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S, Helsingør byråd. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Helsingørs Skibsværft og Maskinbyggeri, Turistforeningen for Helsingør og Omegn, Helsingør Tømrerlaug, Henningsen, Bent, Henningsen, Grethe, sygeplejerske, Henningsen, Gunner, Henningsen, Henning, mus-inspektør, cand. mag., Henningsen, Jens, farvermester, Nyborg. Henningsen, Kaj, tekstilingeniør, Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten. Henriksen, Carl, inkassator, Odense. Henriksen, H. H., købmand, Helsingør, f Henriksen, J., stud. polyt., Hellerup. Henriksen, Karen, bogholderske, Århus. Henriksen, P. Koch, direktør, civilingeniør, Århus. Henriques, Frederik, grosserer, Klampenborg. Hermansen, B., forhyringsassistent, Rødovre. Hess, Jørgen, Odense. Hilborg, Johan F., direktør, Hill-Madsen, Ernst, ingeniør, Hilsted, Finn, landsretssagfører, cand. jur., Bagsværd. Hjorth, Stenild, civilingeniør, Hjorth, fru Unni, Oslo. Hoff, Alfred, ingeniør, Hofmansen, P. K., arkivar, Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Hellerup. Holbæk byråd.

18 128 Holck, C. J., skibsingeniør, Holm, C. K., fhv. former, Holm, Jacob, & Sønner's Fabrikker A/S, Holm, Valdemar, murermester, Dragør. Holmark, Einar, grosserer, Holm-Petersen, F., skibsreder, Svendborg. Holte-Broe, Th., overassistent, Holten-Bechtolsheim, V., højesteretssagfører, Hornby, H., ingeniør, forstander, Hovgaard, Jørgen, Hou Møller, fru Kirsten, Hulgaard, tandlæge, Århus. Hvalkof, A. L., distriktsingeniør, Hvass, Tyge, arkitekt, Hellerup. Hiisig, Karla, lærerinde, Hiisig, T. F. V., smedemester, Høiberg, Anker, prokurist, Hørup, V., bankkasserer, Høst, K. R., cand. pharm., Høyer, fyrassistent, Hanstholm. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haastrup, A., tandlæge, Valby. Ingemann-Petersen. Hans, redaktionssekretær, ELingkøbing. Ingwersen, Henry, antikvitetshandler, Ingwersen, Poul, møbelhandler, Irgens, E. W., repræsentant, Søborg Irgens, fru repræsentant E. W., Søborg. Jacobsen, G., ingeniør, Jakobsen, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., Jacobsen, P. H., købmand, Jagd, Niels, civilingeniør, Jans, Ove L., grosserer, Jansen, Wm. H., direktør, Hellerup. Jantzen, Helvig, frøken, Plornbæk. Jantzen, M., disponent, Lyngby. Jelstrup, O., skibsreder, Jensen, A., havnefoged, Jensen, A. A., bagermester, Jensen, A. G. D., forstanderinde, Jensen, A. Kierby, lods, Svendborg. Jensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus. Jensen, D. A., direktør, Hovedgård St. Jensen, Einar, murermester, Jensen, Ejnar, viceinspektør, Jensen, Eric, grosserer, Klampenborg. Jensen, E. V. A., bagermester, Jensen, H., viceskoleinspektør, Jensen, H. Stenberg, Jensen, I. C, boliginspektør, Jensen, Ingeborg, viceskoleinspektør, Jensen, J., gartner, Jensen, fru gartner J., Jensen, Jens, politibetjent, Jensen, K. W. F., kok, Jensen, Laur., repræsentant,

19 129 Jensen, Leif Farregård, stud. mag., Charlottenlund. Jensen, Louise, fotograf, Jensen, Marthin, murersvend. Lillerød. Jensen, M. F., lods, Jensen, Mogens, stud. polyt., Jensen, N.. P., murerarbejdsmand, Brønshøj. Jensen, P., købmand, Jensen, P. S., lods, Jensen, S. A., civilingeniør, Gentofte. Jensen, Vera, cand. mag., Jensen, V. F., lokomotivfører, Jensen, Vilh. A. G., fhv. rektor, Jensen, fru rektor Vilh. A. C, Jensen, Aage, skibsbygmester, Jeppesen, Kay, hotelejer, Jerk, Oluf, landsretssagfører, Charlottenlund. Jespersen, Knud, repræsentant, Charlottenlund. Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg. Jessen, Erik, maskinlærling, Johannesen, Aksel, tømrermester, Snekkersten. Johannessen, Emil, fiskehandler, Hillerød. Johannessen, Holger, tapetserermester, Johannessen, Ilsa, boligkonsulent, Johannessen, J. N. M., snedker, Johannessen, Johs. P., sognefoged, Snekkersten. Johansen, Arnold P., havemand, Johansen, Henning, centralmekaniker, Johansen, Ib, befragter, Johansen, Olga, frk., Johansen, Otto, arbejdsmand, Stenvad St. Johnsen, Henning, bogtrykker, Johansson, P., kaptajn, Jonassen, Else, lærerinde, Jordt, Chr. Jørgen, stud. polyt., Juel-Andersen, G.,, fiskehandler, Juel-Brockdorff, Niels, baron, kommandør, Juel-Galtov, Stig, forfatter, Kbhvn,. Juul, Svend, vinhandler, Juul, W., smedemester, Juul-Petersen, A.., arkitekt, Kbhvn,. Jørgensen, A., lods, Jørgensen, A. Th., stadsingeniør, Jørgensen, Albert, direktør, Hellerup. Jørgensen, Alb. V., højesteretssagfører, Jørgensen, Anker, direktør, Klampenborg. Jørgensen, G., mejeriejer, Roskilde. Jørgensen, Holger, kontorchef, Jørgensen, Jul. E., grosserer, Hellerup. Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd. Jørgensen, Lauritz, ingeniør, Charlottenlund. Jørgensen, Max, depotbestyrer, Jørgensen, Paula, Holte. 9 Årbog 1951

20 130 Jørgensen, Rudolf, direktør, Jørgensen, Thv., urmager, Jørgensen, Vagn, repræsentant, Jørgensen, Vald., fhv. underdirektør, Jørgensen, Aage E., borgmester, overretssagfører, Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør, Kallenberg, E. O., skibsingeniør, Kampen, Axel, skibsreder, Hellerup. Karlskov, frue, Karsten, Preben, H. A. & H. D., sekretær, Karstensen, M., skibsbygmester, Skagen. Kattrup, A., malermester, Kirkby, E., stud. mag., Kisby, A. E., skibsingeniør, Kisby, L. A., ingeniør, Kiær, Erling, bogbindermester, Kiørboe, Fr., arkitekt, Holte. Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kjærsgaard, Sofie, husmoder i K.F.U.M., Kjolner, Th., kunstmaler, Hillerød. Klangel, K., lærer, Kleiminger, H. L., politifuldmægtig, Klem, Helen Lise, frk., Klem, Knud, museumsdirektør, Klem, Lone, frk., Klem, Oline, frue, Klem, Ollis, fru museumsdirektør, Klem, Aage E., civilingeniør, Klerk, Niels, lektor, landsretssagfører, Klintenberg, O., cigarhandler, Klitgaard-Jørgensen, Johs., tandlæge, Knigge, U., propagandachef, Hellerup. Knudsen, Axel, kordegn, ELbhvn. Knudsen, Axel, købmand, Hjortespring. Knudsen, Einar, ingeniør, Hellerup. Knudsen, O., tømrer, Kastrup. Knudsen, P., Lemvig. Knudsen, Peder, fængselsbetjent, Knuth, Rud., greve, Hellerup. Knutsson, O. F. S., tapetserermester, Koch, Jørgen, civilingeniør, Koefoed, Svend Åge, overmontør, Knudsker. Havneudvalget i Kolding, Kolding. Kolpen, C. Wagner, førstepræst, Godthåb. Kongsted, T., underdirektør, Kopp, J., grosserer, Kopp, N. E., disponent, Korsgaard, P., civilingeniør, fabrikejer, folketingsmand, Nyborg. Korsør Byraads Havneudvalg, Korsør. Kraglund, Å. Å. J., bestyrer, Kramer, W., direktør, Kramer, fru direktør W., Kristensen, Hans P., læge, Søborg. Kristensen, Knud, fhv. statsminister, gårdejer, Humlebæk.

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 194 8 4 9 ^elskabet afholder sin 8. ordinære generalforsamling i AA Kongens Kammer på Kronborg slot torsdag d. 19. maj 1049. Formanden,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik

Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 2 4 3 Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik af Pommerns Sal paa Kronborg Slot Torsdag d. 30. juli 1942

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 194 9 5 o S elskabet har 1 regnskabsårets løb haft den sorg at miste sin formand, Idet skibsreder Willie C. K. Hansen i november

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 3^ S 4 4 elskabets anden ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Fredag den 30. Juli

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

> W. j_, H c« W ^ izi. o OL n> 2 - "-i D- o. r-, ^ (A. n> ej" t_..

> W. j_, H c« W ^ izi. o OL n> 2 - -i D- o. r-, ^ (A. n> ej t_.. o OL n> 2 - "-i D- o r-, ^ (A n> ej" t_.. td w H izi 2 O JA ^W H c«g d 00 w w H 00 < W ^ 2 W ^d DO ^ > W H ^ td J> 2 w j_, DO 1 o 154 Opstillinger. Der kan ikke ved enhver ny Aarsberetning peges paa store

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER BERETNING for SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" H andels- og Søfartsmuseet paa Kronborg har gennem Aarene kunnet glæde sig over en stærk Interesse fra Publikums Side. Denne Interesse har manifesteret

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere