Illustration fra Social-Demokraten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustration fra Social-Demokraten"

Transkript

1 Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede bort, så personen ikke kunne indtage føde og til sidst døde. Den eneste måde at helbrede en angreben person på, var at bortoperere hele eller dele af kæben. Men indførelsen af de såkaldte sikkerhedstændstikker, hvor stikken og strygeflade var adskilt, gjorde imidlertid ikke livet mindre ufarligt, især efter indførelsen af rystemaskinerne, der ordnede tændstikkerne inden de skulle i æskerne. At arbejdet var risikabelt, kan bl.a. ses af, at det var påbudt at arbejderen ved maskinen, ofte unge piger, skulle bære maske og handsker for at beskytte sig mod ilden i tilfælde af en eksplosion. Vi har samlet et lille udpluk af avisartikler fra 1908 om det farlige job at være på en tændstikfabrik og som det fremgår, hjalp masker og handsker ikke meget, heller ikke når de blev brugt. Illustration fra Social-Demokraten 21. marts 1908 Atter Eksplosion paa Tændstikfabriken "Glødefri" En Arbejderske tilskadekommen Der er ikke længe siden, at en Arbejderske kom slemt til Skade ved en Eksplosion paa Tændstikfabriken "Glødefri", og til Morgen er det sket et ganske lignende Ulykkestilfælde. En 22-aarig Arbejderske Thora Nielsen, var beskæftiget med nogle Kasse med Tændstikker, da disse pludselig eksploderede. Thora Nielsen blev slemt forbrændt og maatte hurtigst muligt køres til Hospitalet. Det var vel nu paa Tide, at der blev foretaget Foranstaltninger mod Gentagelse af disse Eksplosioner.

2 Ulykke paa en Tændstikfabrik En 22-aarig Pige, Thora Nielsen, der arbejder paa Tændstikfabriken "Glødefri", var igaar beskæftiget med at pakke Tændstikker, da en af Kasserne eksploderede. Hun fik begge Arme, den ene Side af Ansigtet og Haaret stærkt forbrændt, og blev efter at være blevet forbundet bragt til sit Hjem. Det er anden Gang i Løbet af kort Tid, at en saadan Ulykker er sket paa Fabriken. 8. maj 1908 En stakkels Tændstikarbejderske forbrændt. Under Tændstikarbejderskernes Lønkamp i Fjor Sommer skildrede vi Livsfaren ved Arbejdet i Fabrikerne. Takket være Kvindernes gode Organisation lykkedes det Arbejderskerne at gaa sejrrigt ud af Kampen, men Faren ved Arbejdet er derfor ikke bleven mindre, og heller ikke syntes det, at Omgangstonen fra de overordnedes Side har forbedret sig synderligt., I hvert Fald har Direktør Jørgensen paa "Glødefri" i Hejmdalsgade i Lørdags udvist brutal Hensynsløshed overfor en af de arbejdende Kvinder i Fabriken. Sagen er følgende: Ved 11-Tiden skete pludselig en Eksplosion. Et gennemtrængende Skrig hørtes over hele Fabriken, og i samme Nu omspændte en Ildflamme en Arbejderske ved en af Rystemaskinerne. Da Kammeraterne ilede til, mødet der dem et grusomt Syn. Paa Gulvet laa den bevidstløse Enke Anne Jørgensen, frygtelig forbrændt i Ansigtet, paa Arme og paa Hænder. Saa hurtigt det lod sig gøre fik Arbejderne slukket Ilden, og samtidig blev der sendt Bud til Direktør Jørgensen med Mælding om Ulykken, og at der straks maatte telefoneres efter Ambulancen. Da Direktøren kom op i Fabriken, forbød han, at det blev hentet Ambulance. Han skulde - som han udtrykte sig - ikke i Aviserne, og den forbrændte kunde godt transporteres i en Droske. Saa gik der Bud efter Drosken, men inden den naaede til Fabriken, var der gaaet det meste af en Time, og i al den Tid maatte den stakkels Kvinde ligge paa Gulvet. For at faa hende anbragt i Drosken, lagde de tre af Fabrikens mandlige Arbejdere den bestandig bevidstløse Kvinde paa et Brædt, og paa denne Maade blev hun saa kørt til Hospitalet i Baldergade. Fabrikens Direktør, Hr. Jørgensen, var ikke alene Vidne til det hele, men det var som sagt pa hans udtrykkelige Ordre, det skete. Paa Hospitalet kom Fru Jørgensen atter til sig selv, og efter at Brandsaarene var bleven renset og forbundet, bad hun om at maatte bliver bragt til sit Hjem paa Nørrebrogade 221, da hendes lille Datter var alene hjemme. Hospitalet føjede hende i dette Ønske, og et Par af Tændstikfabrikens Arbejdere kørte med til hendes Bopæl, men ved Ankomsten hertil faldt hun atter i Afmagt, og Arbejderne maatte nu bæden den bevidstløse Kvinde op til 4. Sal, hvorefter der gik Bud til hendes Sygekasselæge, Dr. Bitsch. Han fandt hendes Tilstand saa frygtelig, at han straks beordrede hende igen indlagt paa Hospitalet. Denne Gang blev Hospitalsvognen tilkaldt og kun hørtes nu til Kommunehospitalet, hvor hun fremdeles ligger. Det er lovbefalet, at Arbejderskerne skal have Handsker paa, naar de betjener de i høj Grad farlige Maskiner, men der findes ikke et eneste Par Handsker paa Fabriken. Hver Gang en eller anden bliver forbrændt, siger Direktør Jørgensen: Ja, nu maa vi have bestilt nogle Handsker" - og derved bliver det. Fabrikens Arbejdere har holdt Møde om Ulykken, Mændene i Lørdags og Kvinderne i Forgaars. Bl.a. oplystes det, at der paa Fabriken ikke fandtes smærtestillende Midler for de forbrændte. Arbejdernes Tøj bliver heller ikke erstattet, naar det ødelægges, men ofte hedder det fra Direktørens Side: "Ja, De maa jo være glad til, at De slap saa billigt."

3 Det er "Pligtens Ofre" i Tændstikfabrikerne. For en ussel Løn og med Fare for at blive forbrændt og lemlæstet maa disse Kvinder tillige udsætte sig for en hundsk Behandling af hovmodige og storsnudede Direktører. 2. juli 1908 Det frygtelige Arbejde Igen en Eksplosion i Tændstikfabriken. I Gaar Eftermiddags er der atter sket Eksplosion i en Tændstikfabrik, denne Gang i den ved Hellerup beliggende Fabrik. Den 21-aarige Laurine Jensen blev meget stærkt forbrændt i Ansigtet og paa Hænder og Bryst. Hun var beskæftiget ved den farlige Pakke-Maskine, da Eksplosionen skete, og Flammerne stod op omkring hende. Et gennemtrængende Skrig lød i Fabriken, og Kammeraterne ilede til for at slukke Ilden, der havde fat i Klæderne. Da det brændende Tøj var revet af hende, saa hun frygtelig ud, og saa godt det lod sig gøre fik man paa Fabriken anlagt en foreløbig Forbinding, hvorefter hun i en Droske førtes til Kommunehospitalet. 6. august 1908 En unge Pige forbrændt. Ulykke paa en Tændstikfabrik I Gaar er der igen sket en uhyggelig Begivenhed paa en Tændstikfabrik. Paa Fabriken paa Nikolajvej skete der en Eksplosion ved en "Rystemaskine", og Flammerne omspændte en ung Pige ved Navn Ingeborg Petersen, der bor paa Adilsvej. Formanden og den unge Piges Kammerater fik heldigvis hurtig slukket Ilden; men hun var dog blevet saa forbrændt, særlig i Ansigtet og paa Armene, at hun skyndsomt matte køres til Frederiksberg Hospital. Det haabes, at hun kan komme over Katastrofen uden varig Mén. 25. august 1908 Ulykke i Tændstikfabriken I Gaar skete der en Ulykke i Hellerup Tændstikfabrik, hvor en ung Pige, Jørgine Meiner, fik en tung Jærnklods ned over sin Fod, mens hun passede en Fyldemaskine. Klodsen knuste to tæer, og efetr en foreløbig Forbindinge paa Fabriken, bragtes den unge Pige til Kommunehospitalet. 11. november 1908 Skelskør. Ulykke paa Tændstikfabriken. Vi har modtaget følgende: Paa given Foranledning skal jeg attestere, at det Ulykkestilfælde, der den 9/11 ramte Pigen, Nielsine Hansen, paa Skelskør Tændstikfabrik, absolut ikke har eller har haft nogen livsfarlig Karakter. Og den Behandling, den Tilskadekomne straks efter Ulykken fik paa Fabriken, var efter mit Skøn ikke blot fuldt forsvarlig, men endog saa omhyggelig, som det under de givne Forhold var muligt, idet hun jo blev foreløbig forbunden og derefter straks bragt til Læge. Der kan ikke med nogen som helst Ret ankes over, at man ikke spildte Tiden med at rekvirere Vogn, eftersom en saadan Befordring i dette Tilfælde vilde have været ganske overflødig. Skelskør, den 9/

4 J. Chr. Christiansen Læge. Afskriftens Rigtighed bevidnes af Frederik Smidt, Fabriksingeniør. Harder Jørgensen. Til ovenstaaende skal vi bemærke, at selv om den unge Piges Brandsaar ikke er livsfarlige, saa var Ulykken dog af en saadan Art, at det efter vor Mening havde været mest hensynsfuldt om Fabrikens Ledelse, om den havde telefoneret efter en Læge, som paa Fabriken kunde have foretaget den fornødne Forbinding, og at der i Mellemtiden havde været skaffet en Vogn til Veje, som kunde have befordret Pigen til Sygehuset. I hvert Fald var Fabrikens Ledelse ikke i Stand til paa det givne Tidspunkt at bedømme, hvor farlig Ulykkestilfælder var. Vi synes derfor fremdeles, at det ikke var videre hensynsfyldt af Fabriken at lade den forbrændte Pige, plaget af Smerter, gaa til Lægen og derfra til Sygehuset. At Lægen selv har ment, at Ulykken var større, end det senere viste sig, synes vi fremgaar deraf, at den unge Pige, til Trods for hendes Anmodning om at blive bragt til sit Hjem, blev beordret indlagt paa Sygehuset. Men da det lader til, at Fabrikens Ledelse vil give det Udseende af, at alt ved Fabriken er, som det skal være, havde det været rart, om Ledelsen havde fremkommet med en Erklæring om, at det er fuldt ud lovlig at lade unge Mennesker paa 14 Aar passe Fabrikens Rystemaskine. Overfor dette Spørgsmaal, som vi ogsaa fremdrog i vor Notites i Lørdags, tier Fabriken imidlertid ganske stille, skønt vi her er ved Kærnepunktet. Dersom det er ulovligt at lade 14 Aars Børn passe de farlige Maskiner, bærer Fabrikens Ledelse et stort Ansvar for de skete Ulykker. Dersom Fabriken havde overholdt Loven paa dette Punkt, havde maaske adskillige af de Ulykker, som er sket ved Fabrikens Rystemaskine, være undgaaet, og i hvert Fald havde den unge Pige fra i Lørdags været forskaanet for den Ulykke, som ramte hende. 11. november 1908 Tændstikfabriken. Atter en Ulykke. - En 15-aarig Dreng forbrændt ved den samme Maskine, som den unge Pige forleden. - Hr. Schmidt paa Jagt efter nye Ofre. - Børnene græder! Som en levende Illustration til ovenstaaende Linjer med Lægens pyntelige Erklæring, indtræffer atter i Dag en frygtelig Ulykke paa Tændstikfabriken, der viser, at det slet ikke er, som det i Følge Loven skal være paa den Børneudbytteranstalt. En 15-aarig Dreng, William Christiansen, Søn af Arbejdsmand, Niels Christiansen, blev i Lørdags antaget paa Fabriken, i Stedet for den stakkels 14-aarige Nielsine Hansen, der den Dag blev slemt forbrændt. William blev ansat ved den samme Maskine, som hende, uden at den gæve Ledelse foretog sig det mindste for at forebygge Gentagelsen af en lignende Ulykke, som den der overgik Nielsine Hansen. Skønt Ledelsen maa vide, at det i Fabriksloven er forbudt at anvende Børn til den Slags Arbejde og at det er paabudt, at de arbejdere eller Arbejdersker, der skal fungere ved Rystemaskinen, skal have Maske for Ansigtet og Handsker paa Hænderne, ved den letsindig nok til at lade det være som det var. Og derfor indtraf Ulykken ogsaa saa hurtig, og der kan nu være god Anledning til at spørge om Ledelsen ikke agter at foretage sig noget - eller Barnet først skal drukne, før man kaster Brønden til? William Christiansen stod og passede sit Arbejde ved Rystemaskinen, da Tændstiksatsen pludselig ekploderede og brændte den stakkels Dreng i Ansigtet, saa Huden hang i Trevler som paa den unge Pige forleden! William kom hurtig til Lægen - formodentlig til den samme Fabriken saa venligtsindede Læge, som ovenfor har prostitueret sig med en Attest.

5 Saa snart den ulykkelige Dreng var vel ude af Fabriken, gik Fabrikens Ingeniør, Hr. Schmidt straks ud for finde et nyt Offer! Han havde dog først henvendt sig til de andre Børn, der arbejder paa Fabriken, men de gav sig efter sigende til at græde, da han forlangte dem til at passe den farlige Maskine. Hr. Schmidt maatte da paa Jagt, og for at finde Erstatning for den 15-aarige William, henvendte han sig til en 14-aarig Dreng for at formaa ham til at indtræde i det forbrændte Barns Sted, men da denne erfarede, hvad der var passeret, betakkede han sig for Tilbudet. Hr. Schmidt maatte da tilbage til Fabriken igen, og da ingen af de grædende Børn, der arbejder paa Fabriken, var at formaa til at overtage Pasningen af Rystemaskinen, maatte Hr. Schmidt lade en af de voksne Arbejder overtage det farlige Hverv! De voksne er ikke glade for Rystemaskinen, da en Ulykke der kan indtræffe hvad Øjeblik det skal være, men da Hr. Schmidt har i sin Magt at afskedige de, der ikke lystrer hans Ordre, maa de jo - for saavidt de ikke vil resikere at miste deres Plads og den surt erhvervede Løn - bide i det sure Æble og gaa i Arbejde. Men sker der en Ulykke, bliver de smidt væk og faar hverken Løn eller Erstatning for Svie og Smærte! 12. november 1908 Tændstikfabriken. - Fabriksinspektøren aflægger et Besøg. I Dag har Fabriksinspektøren aflagt et Besøg paa den snart landskendte Tændstikfabrik. Efter hvad vi erfarer, har Hr. Ingeniør Schmidt efter Besøget meddelt Arbejderne, at de med det første skulde faa Handsker til Hænderne og formodentlig andre Sikkerhedsforanstaltninger til Ansigtet. Derimod meddelte Hr. Schmidt intet om den fremtidige Ordning af Børnearbejdet, men formodentlig sker der ogsaa en Forandring til det bedre. 27. november 1908 Tændstik-Eksplosion En ung Kvinde forbrændt Hellerup Tændstikfabrik. I Gaar Middags ved 12-Tiden skete der atter en Ulykke i Hellerup Tændstikfabrik - den tredje i Løbet af kort Tid. Denne Gang var det en 20-aarig Arbejderske, Jørgine Meiner, Strandvej 117, der blev alvorlig forbrændt som Følge af, at en Kasse med 100 Æsker Tændstikker eksploderede. Den unge Pige havde alle Tændstikkerne samlet i en Beholder, som hun rystede for at faa dem ordnede til Pakning i Æskerne. Ved Rystningen er Tændstikkerne tilbøjelige til at antændes, og saaledes skete det ogsaa i Gaar. Ved Eksplosionen antændtes Jørgines Haar, og hun fik Brandsaar i Ansigtet, Halsen og Skulderen. Hun udstødte et højt Skrig og segnede bevidstløs om paa Gulvet. Arbejderskerne ilede nu til Hjælp. En af dem, Frøken Anna Hartzel, slukkede de brændende Tændstikker, medens en anden, Fru Andersen, tog sig af den tilskadekomne, fik hende bragt til Bevidsthed og forbandt Saarene. Fabrikens Leder, Ingeniør Kruckenberg, tilkaldte en Droske, og den forbrændte Arbejderske bragtes til sit Hjem. I Forgaars skete der et Par lignende Eksplosioner ved Fyldemaskinerne. Heldigvis undgik de ved Maskinerne beskæftigede Arbejdersker at blive ramt af Flammerne. 12. december 1908 Ulykkestilfælde

6 Paa Goschs Tændstikfabriker blev i Gaar en af de kvindelige Indpakkere, den 26-aarige Sofie Thomsen, boende Brigadevej 10, en Del forbrændt paa Hals, Ansigt og Hænder, idet Tændsatsen eksploderede. I Redningskorpsets Automobilambulance bragtes hun til Kommunehospitalet. 19. december 1908 Atter Eksplosion paa en Tændstikfabrik. En ung Pige forbrændt. I Gaar Formiddags skete der paa Hellerup Tændstikfabrik en Eksplosion, hvorved en af de kvindelige Arbejdersker, den 18-aarige Frøken Frederikke Jensen fra Landskronagade, blev meget alvorlig forbrændt. Der er i den sidste Tid sket 3-4 lignende Ulykker paa samme Fabrik, hvorved Arbejderskerne er bleven forbrændt i Ansigtet. I Gaar gik det akkurat til paa samme Maade, da Frederikke var i Færd med at "ryste" Tændstikker - et Arbejde, der viser sig at være ret farligt. Tændstikkerne eksploderede og Flammerne slog op mod den unge Pige, hvis Haar antændtes. Hun fik Ansigtet, Halsen, Brystet og Armene forbrændt og Øjenvipperne samt Øjenbrynene afsvedet. Arbejderne ilede til og slukkede Ilden, Den unge Pige var slemt medtaget; Huden hængte i Laser i Ansigtet og Læberne var opsvulmede. Fabrikens Leder, Ingeniør Kruckenberg, rekvirerede en Droske og besørgede den Tilskadekomne til den nærmeste Læge. Hun kan nu imødese et langvarigt Sygeleje, inden hun atter bliver arbejdsdygtig - og bliver maaske oven i Købet vansiret for Livstid. Der har i den sidste Tid, under Fabriksinspektørens Tilsyn og foranlediget af de mange Eksplosionsulykker, været anstillet Forsøg med en forbedret Arbejdsmetode, ved "Rystemaskinen"; bl.a. er der i Stedet for de tidligere Zinkplader anvendt fortinnede Plader med eller uden Papdække og indsmurt i Olie. Alt har, som det viser sig, været forgæves. Tændstikkerne antændes, selv om de rystes paa en olieret Plade. Det vilde være heldigt, om der snart kunne findes en mere betryggende Metode, saa at de unge Kvinder, som er henvist til dette farlige Arbejde, kunde forskaanes for at faa deres Udseende ødelagt. 8. januar 1909 En farefuld Situation Paa Tændstikfabriken i Randers var i f.b. Av. i Gaar en af de kvindelige Arbejdere nær kommen galt af Sted. Hun var ved at sætte Remmen paa den Maskine, hun stod ved, da Akslen fik fat i hendes Haar, og et Øjeblik efter hængte hun i Haaret sprællende i Luften, idet hun holdt igen med Hænderne. Heldigvis kom Opsynsmanden i samme Øjeblik til og fik Hovedremmen slaget af, saa Akslen standsede. Men hun var dog allerede helt sorteblaa i Ansigtet og ret medtaget, da hun atter slap løs.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Redning af menneskeliv og afværgelse af større materielle og kulturelle tab

Redning af menneskeliv og afværgelse af større materielle og kulturelle tab Redning af menneskeliv og afværgelse af større materielle og kulturelle tab Indholdsfortegnelse 1. Indhold 2. Udbetaling af erstatningsydelserne 3. Baggrund 4. Tilskadekomst ved redningsforsøg i forbindelse

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fjerde Søndag efter Trinitatis

Fjerde Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere