Illustration fra Social-Demokraten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustration fra Social-Demokraten"

Transkript

1 Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede bort, så personen ikke kunne indtage føde og til sidst døde. Den eneste måde at helbrede en angreben person på, var at bortoperere hele eller dele af kæben. Men indførelsen af de såkaldte sikkerhedstændstikker, hvor stikken og strygeflade var adskilt, gjorde imidlertid ikke livet mindre ufarligt, især efter indførelsen af rystemaskinerne, der ordnede tændstikkerne inden de skulle i æskerne. At arbejdet var risikabelt, kan bl.a. ses af, at det var påbudt at arbejderen ved maskinen, ofte unge piger, skulle bære maske og handsker for at beskytte sig mod ilden i tilfælde af en eksplosion. Vi har samlet et lille udpluk af avisartikler fra 1908 om det farlige job at være på en tændstikfabrik og som det fremgår, hjalp masker og handsker ikke meget, heller ikke når de blev brugt. Illustration fra Social-Demokraten 21. marts 1908 Atter Eksplosion paa Tændstikfabriken "Glødefri" En Arbejderske tilskadekommen Der er ikke længe siden, at en Arbejderske kom slemt til Skade ved en Eksplosion paa Tændstikfabriken "Glødefri", og til Morgen er det sket et ganske lignende Ulykkestilfælde. En 22-aarig Arbejderske Thora Nielsen, var beskæftiget med nogle Kasse med Tændstikker, da disse pludselig eksploderede. Thora Nielsen blev slemt forbrændt og maatte hurtigst muligt køres til Hospitalet. Det var vel nu paa Tide, at der blev foretaget Foranstaltninger mod Gentagelse af disse Eksplosioner.

2 Ulykke paa en Tændstikfabrik En 22-aarig Pige, Thora Nielsen, der arbejder paa Tændstikfabriken "Glødefri", var igaar beskæftiget med at pakke Tændstikker, da en af Kasserne eksploderede. Hun fik begge Arme, den ene Side af Ansigtet og Haaret stærkt forbrændt, og blev efter at være blevet forbundet bragt til sit Hjem. Det er anden Gang i Løbet af kort Tid, at en saadan Ulykker er sket paa Fabriken. 8. maj 1908 En stakkels Tændstikarbejderske forbrændt. Under Tændstikarbejderskernes Lønkamp i Fjor Sommer skildrede vi Livsfaren ved Arbejdet i Fabrikerne. Takket være Kvindernes gode Organisation lykkedes det Arbejderskerne at gaa sejrrigt ud af Kampen, men Faren ved Arbejdet er derfor ikke bleven mindre, og heller ikke syntes det, at Omgangstonen fra de overordnedes Side har forbedret sig synderligt., I hvert Fald har Direktør Jørgensen paa "Glødefri" i Hejmdalsgade i Lørdags udvist brutal Hensynsløshed overfor en af de arbejdende Kvinder i Fabriken. Sagen er følgende: Ved 11-Tiden skete pludselig en Eksplosion. Et gennemtrængende Skrig hørtes over hele Fabriken, og i samme Nu omspændte en Ildflamme en Arbejderske ved en af Rystemaskinerne. Da Kammeraterne ilede til, mødet der dem et grusomt Syn. Paa Gulvet laa den bevidstløse Enke Anne Jørgensen, frygtelig forbrændt i Ansigtet, paa Arme og paa Hænder. Saa hurtigt det lod sig gøre fik Arbejderne slukket Ilden, og samtidig blev der sendt Bud til Direktør Jørgensen med Mælding om Ulykken, og at der straks maatte telefoneres efter Ambulancen. Da Direktøren kom op i Fabriken, forbød han, at det blev hentet Ambulance. Han skulde - som han udtrykte sig - ikke i Aviserne, og den forbrændte kunde godt transporteres i en Droske. Saa gik der Bud efter Drosken, men inden den naaede til Fabriken, var der gaaet det meste af en Time, og i al den Tid maatte den stakkels Kvinde ligge paa Gulvet. For at faa hende anbragt i Drosken, lagde de tre af Fabrikens mandlige Arbejdere den bestandig bevidstløse Kvinde paa et Brædt, og paa denne Maade blev hun saa kørt til Hospitalet i Baldergade. Fabrikens Direktør, Hr. Jørgensen, var ikke alene Vidne til det hele, men det var som sagt pa hans udtrykkelige Ordre, det skete. Paa Hospitalet kom Fru Jørgensen atter til sig selv, og efter at Brandsaarene var bleven renset og forbundet, bad hun om at maatte bliver bragt til sit Hjem paa Nørrebrogade 221, da hendes lille Datter var alene hjemme. Hospitalet føjede hende i dette Ønske, og et Par af Tændstikfabrikens Arbejdere kørte med til hendes Bopæl, men ved Ankomsten hertil faldt hun atter i Afmagt, og Arbejderne maatte nu bæden den bevidstløse Kvinde op til 4. Sal, hvorefter der gik Bud til hendes Sygekasselæge, Dr. Bitsch. Han fandt hendes Tilstand saa frygtelig, at han straks beordrede hende igen indlagt paa Hospitalet. Denne Gang blev Hospitalsvognen tilkaldt og kun hørtes nu til Kommunehospitalet, hvor hun fremdeles ligger. Det er lovbefalet, at Arbejderskerne skal have Handsker paa, naar de betjener de i høj Grad farlige Maskiner, men der findes ikke et eneste Par Handsker paa Fabriken. Hver Gang en eller anden bliver forbrændt, siger Direktør Jørgensen: Ja, nu maa vi have bestilt nogle Handsker" - og derved bliver det. Fabrikens Arbejdere har holdt Møde om Ulykken, Mændene i Lørdags og Kvinderne i Forgaars. Bl.a. oplystes det, at der paa Fabriken ikke fandtes smærtestillende Midler for de forbrændte. Arbejdernes Tøj bliver heller ikke erstattet, naar det ødelægges, men ofte hedder det fra Direktørens Side: "Ja, De maa jo være glad til, at De slap saa billigt."

3 Det er "Pligtens Ofre" i Tændstikfabrikerne. For en ussel Løn og med Fare for at blive forbrændt og lemlæstet maa disse Kvinder tillige udsætte sig for en hundsk Behandling af hovmodige og storsnudede Direktører. 2. juli 1908 Det frygtelige Arbejde Igen en Eksplosion i Tændstikfabriken. I Gaar Eftermiddags er der atter sket Eksplosion i en Tændstikfabrik, denne Gang i den ved Hellerup beliggende Fabrik. Den 21-aarige Laurine Jensen blev meget stærkt forbrændt i Ansigtet og paa Hænder og Bryst. Hun var beskæftiget ved den farlige Pakke-Maskine, da Eksplosionen skete, og Flammerne stod op omkring hende. Et gennemtrængende Skrig lød i Fabriken, og Kammeraterne ilede til for at slukke Ilden, der havde fat i Klæderne. Da det brændende Tøj var revet af hende, saa hun frygtelig ud, og saa godt det lod sig gøre fik man paa Fabriken anlagt en foreløbig Forbinding, hvorefter hun i en Droske førtes til Kommunehospitalet. 6. august 1908 En unge Pige forbrændt. Ulykke paa en Tændstikfabrik I Gaar er der igen sket en uhyggelig Begivenhed paa en Tændstikfabrik. Paa Fabriken paa Nikolajvej skete der en Eksplosion ved en "Rystemaskine", og Flammerne omspændte en ung Pige ved Navn Ingeborg Petersen, der bor paa Adilsvej. Formanden og den unge Piges Kammerater fik heldigvis hurtig slukket Ilden; men hun var dog blevet saa forbrændt, særlig i Ansigtet og paa Armene, at hun skyndsomt matte køres til Frederiksberg Hospital. Det haabes, at hun kan komme over Katastrofen uden varig Mén. 25. august 1908 Ulykke i Tændstikfabriken I Gaar skete der en Ulykke i Hellerup Tændstikfabrik, hvor en ung Pige, Jørgine Meiner, fik en tung Jærnklods ned over sin Fod, mens hun passede en Fyldemaskine. Klodsen knuste to tæer, og efetr en foreløbig Forbindinge paa Fabriken, bragtes den unge Pige til Kommunehospitalet. 11. november 1908 Skelskør. Ulykke paa Tændstikfabriken. Vi har modtaget følgende: Paa given Foranledning skal jeg attestere, at det Ulykkestilfælde, der den 9/11 ramte Pigen, Nielsine Hansen, paa Skelskør Tændstikfabrik, absolut ikke har eller har haft nogen livsfarlig Karakter. Og den Behandling, den Tilskadekomne straks efter Ulykken fik paa Fabriken, var efter mit Skøn ikke blot fuldt forsvarlig, men endog saa omhyggelig, som det under de givne Forhold var muligt, idet hun jo blev foreløbig forbunden og derefter straks bragt til Læge. Der kan ikke med nogen som helst Ret ankes over, at man ikke spildte Tiden med at rekvirere Vogn, eftersom en saadan Befordring i dette Tilfælde vilde have været ganske overflødig. Skelskør, den 9/

4 J. Chr. Christiansen Læge. Afskriftens Rigtighed bevidnes af Frederik Smidt, Fabriksingeniør. Harder Jørgensen. Til ovenstaaende skal vi bemærke, at selv om den unge Piges Brandsaar ikke er livsfarlige, saa var Ulykken dog af en saadan Art, at det efter vor Mening havde været mest hensynsfuldt om Fabrikens Ledelse, om den havde telefoneret efter en Læge, som paa Fabriken kunde have foretaget den fornødne Forbinding, og at der i Mellemtiden havde været skaffet en Vogn til Veje, som kunde have befordret Pigen til Sygehuset. I hvert Fald var Fabrikens Ledelse ikke i Stand til paa det givne Tidspunkt at bedømme, hvor farlig Ulykkestilfælder var. Vi synes derfor fremdeles, at det ikke var videre hensynsfyldt af Fabriken at lade den forbrændte Pige, plaget af Smerter, gaa til Lægen og derfra til Sygehuset. At Lægen selv har ment, at Ulykken var større, end det senere viste sig, synes vi fremgaar deraf, at den unge Pige, til Trods for hendes Anmodning om at blive bragt til sit Hjem, blev beordret indlagt paa Sygehuset. Men da det lader til, at Fabrikens Ledelse vil give det Udseende af, at alt ved Fabriken er, som det skal være, havde det været rart, om Ledelsen havde fremkommet med en Erklæring om, at det er fuldt ud lovlig at lade unge Mennesker paa 14 Aar passe Fabrikens Rystemaskine. Overfor dette Spørgsmaal, som vi ogsaa fremdrog i vor Notites i Lørdags, tier Fabriken imidlertid ganske stille, skønt vi her er ved Kærnepunktet. Dersom det er ulovligt at lade 14 Aars Børn passe de farlige Maskiner, bærer Fabrikens Ledelse et stort Ansvar for de skete Ulykker. Dersom Fabriken havde overholdt Loven paa dette Punkt, havde maaske adskillige af de Ulykker, som er sket ved Fabrikens Rystemaskine, være undgaaet, og i hvert Fald havde den unge Pige fra i Lørdags været forskaanet for den Ulykke, som ramte hende. 11. november 1908 Tændstikfabriken. Atter en Ulykke. - En 15-aarig Dreng forbrændt ved den samme Maskine, som den unge Pige forleden. - Hr. Schmidt paa Jagt efter nye Ofre. - Børnene græder! Som en levende Illustration til ovenstaaende Linjer med Lægens pyntelige Erklæring, indtræffer atter i Dag en frygtelig Ulykke paa Tændstikfabriken, der viser, at det slet ikke er, som det i Følge Loven skal være paa den Børneudbytteranstalt. En 15-aarig Dreng, William Christiansen, Søn af Arbejdsmand, Niels Christiansen, blev i Lørdags antaget paa Fabriken, i Stedet for den stakkels 14-aarige Nielsine Hansen, der den Dag blev slemt forbrændt. William blev ansat ved den samme Maskine, som hende, uden at den gæve Ledelse foretog sig det mindste for at forebygge Gentagelsen af en lignende Ulykke, som den der overgik Nielsine Hansen. Skønt Ledelsen maa vide, at det i Fabriksloven er forbudt at anvende Børn til den Slags Arbejde og at det er paabudt, at de arbejdere eller Arbejdersker, der skal fungere ved Rystemaskinen, skal have Maske for Ansigtet og Handsker paa Hænderne, ved den letsindig nok til at lade det være som det var. Og derfor indtraf Ulykken ogsaa saa hurtig, og der kan nu være god Anledning til at spørge om Ledelsen ikke agter at foretage sig noget - eller Barnet først skal drukne, før man kaster Brønden til? William Christiansen stod og passede sit Arbejde ved Rystemaskinen, da Tændstiksatsen pludselig ekploderede og brændte den stakkels Dreng i Ansigtet, saa Huden hang i Trevler som paa den unge Pige forleden! William kom hurtig til Lægen - formodentlig til den samme Fabriken saa venligtsindede Læge, som ovenfor har prostitueret sig med en Attest.

5 Saa snart den ulykkelige Dreng var vel ude af Fabriken, gik Fabrikens Ingeniør, Hr. Schmidt straks ud for finde et nyt Offer! Han havde dog først henvendt sig til de andre Børn, der arbejder paa Fabriken, men de gav sig efter sigende til at græde, da han forlangte dem til at passe den farlige Maskine. Hr. Schmidt maatte da paa Jagt, og for at finde Erstatning for den 15-aarige William, henvendte han sig til en 14-aarig Dreng for at formaa ham til at indtræde i det forbrændte Barns Sted, men da denne erfarede, hvad der var passeret, betakkede han sig for Tilbudet. Hr. Schmidt maatte da tilbage til Fabriken igen, og da ingen af de grædende Børn, der arbejder paa Fabriken, var at formaa til at overtage Pasningen af Rystemaskinen, maatte Hr. Schmidt lade en af de voksne Arbejder overtage det farlige Hverv! De voksne er ikke glade for Rystemaskinen, da en Ulykke der kan indtræffe hvad Øjeblik det skal være, men da Hr. Schmidt har i sin Magt at afskedige de, der ikke lystrer hans Ordre, maa de jo - for saavidt de ikke vil resikere at miste deres Plads og den surt erhvervede Løn - bide i det sure Æble og gaa i Arbejde. Men sker der en Ulykke, bliver de smidt væk og faar hverken Løn eller Erstatning for Svie og Smærte! 12. november 1908 Tændstikfabriken. - Fabriksinspektøren aflægger et Besøg. I Dag har Fabriksinspektøren aflagt et Besøg paa den snart landskendte Tændstikfabrik. Efter hvad vi erfarer, har Hr. Ingeniør Schmidt efter Besøget meddelt Arbejderne, at de med det første skulde faa Handsker til Hænderne og formodentlig andre Sikkerhedsforanstaltninger til Ansigtet. Derimod meddelte Hr. Schmidt intet om den fremtidige Ordning af Børnearbejdet, men formodentlig sker der ogsaa en Forandring til det bedre. 27. november 1908 Tændstik-Eksplosion En ung Kvinde forbrændt Hellerup Tændstikfabrik. I Gaar Middags ved 12-Tiden skete der atter en Ulykke i Hellerup Tændstikfabrik - den tredje i Løbet af kort Tid. Denne Gang var det en 20-aarig Arbejderske, Jørgine Meiner, Strandvej 117, der blev alvorlig forbrændt som Følge af, at en Kasse med 100 Æsker Tændstikker eksploderede. Den unge Pige havde alle Tændstikkerne samlet i en Beholder, som hun rystede for at faa dem ordnede til Pakning i Æskerne. Ved Rystningen er Tændstikkerne tilbøjelige til at antændes, og saaledes skete det ogsaa i Gaar. Ved Eksplosionen antændtes Jørgines Haar, og hun fik Brandsaar i Ansigtet, Halsen og Skulderen. Hun udstødte et højt Skrig og segnede bevidstløs om paa Gulvet. Arbejderskerne ilede nu til Hjælp. En af dem, Frøken Anna Hartzel, slukkede de brændende Tændstikker, medens en anden, Fru Andersen, tog sig af den tilskadekomne, fik hende bragt til Bevidsthed og forbandt Saarene. Fabrikens Leder, Ingeniør Kruckenberg, tilkaldte en Droske, og den forbrændte Arbejderske bragtes til sit Hjem. I Forgaars skete der et Par lignende Eksplosioner ved Fyldemaskinerne. Heldigvis undgik de ved Maskinerne beskæftigede Arbejdersker at blive ramt af Flammerne. 12. december 1908 Ulykkestilfælde

6 Paa Goschs Tændstikfabriker blev i Gaar en af de kvindelige Indpakkere, den 26-aarige Sofie Thomsen, boende Brigadevej 10, en Del forbrændt paa Hals, Ansigt og Hænder, idet Tændsatsen eksploderede. I Redningskorpsets Automobilambulance bragtes hun til Kommunehospitalet. 19. december 1908 Atter Eksplosion paa en Tændstikfabrik. En ung Pige forbrændt. I Gaar Formiddags skete der paa Hellerup Tændstikfabrik en Eksplosion, hvorved en af de kvindelige Arbejdersker, den 18-aarige Frøken Frederikke Jensen fra Landskronagade, blev meget alvorlig forbrændt. Der er i den sidste Tid sket 3-4 lignende Ulykker paa samme Fabrik, hvorved Arbejderskerne er bleven forbrændt i Ansigtet. I Gaar gik det akkurat til paa samme Maade, da Frederikke var i Færd med at "ryste" Tændstikker - et Arbejde, der viser sig at være ret farligt. Tændstikkerne eksploderede og Flammerne slog op mod den unge Pige, hvis Haar antændtes. Hun fik Ansigtet, Halsen, Brystet og Armene forbrændt og Øjenvipperne samt Øjenbrynene afsvedet. Arbejderne ilede til og slukkede Ilden, Den unge Pige var slemt medtaget; Huden hængte i Laser i Ansigtet og Læberne var opsvulmede. Fabrikens Leder, Ingeniør Kruckenberg, rekvirerede en Droske og besørgede den Tilskadekomne til den nærmeste Læge. Hun kan nu imødese et langvarigt Sygeleje, inden hun atter bliver arbejdsdygtig - og bliver maaske oven i Købet vansiret for Livstid. Der har i den sidste Tid, under Fabriksinspektørens Tilsyn og foranlediget af de mange Eksplosionsulykker, været anstillet Forsøg med en forbedret Arbejdsmetode, ved "Rystemaskinen"; bl.a. er der i Stedet for de tidligere Zinkplader anvendt fortinnede Plader med eller uden Papdække og indsmurt i Olie. Alt har, som det viser sig, været forgæves. Tændstikkerne antændes, selv om de rystes paa en olieret Plade. Det vilde være heldigt, om der snart kunne findes en mere betryggende Metode, saa at de unge Kvinder, som er henvist til dette farlige Arbejde, kunde forskaanes for at faa deres Udseende ødelagt. 8. januar 1909 En farefuld Situation Paa Tændstikfabriken i Randers var i f.b. Av. i Gaar en af de kvindelige Arbejdere nær kommen galt af Sted. Hun var ved at sætte Remmen paa den Maskine, hun stod ved, da Akslen fik fat i hendes Haar, og et Øjeblik efter hængte hun i Haaret sprællende i Luften, idet hun holdt igen med Hænderne. Heldigvis kom Opsynsmanden i samme Øjeblik til og fik Hovedremmen slaget af, saa Akslen standsede. Men hun var dog allerede helt sorteblaa i Ansigtet og ret medtaget, da hun atter slap løs.

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen.

25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen. Thisted Amts Tidende 23. Marts 1935. 25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen. Den 1. April kan

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Carsten Lie Johansson

Carsten Lie Johansson Carsten Lie Johansson Fra chef via patient til menneske Skrevet af John Lykkegaard Carsten Lie Johansson Fra chef via patient til menneske udgivet juli 2007 E-bog udgivet i 2012 Skrevet af John Lykkegaard

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk Abu Hassan En Dag fandt Abu Hassan paa, at han ikke gad sidde og spise alene til Aften. Han satte sig derfor hen til Brogelænderet for at indbyde den første den bedste fremmede til sin Gæst. Da traf det

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

John Schou. Operation Felix. Copyright 2012 by John Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476148632

John Schou. Operation Felix. Copyright 2012 by John Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476148632 John Schou Operation Felix Copyright 2012 by John Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476148632 This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be resold or

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Æ Stenslau i Sten rup 1932

Æ Stenslau i Sten rup 1932 Historisk skrift 2012 29/10/12 12:46 Side 43 Æ Stenslau i Sten rup 1932 Af Arne Jessen, Nybøl Stenderup var på verdenskortet i 1932. Hvorfor nu det? 1930 erne var præget af store kriser. Børsen i New York

Læs mere

til maj 1945 -iløgstør og omegn

til maj 1945 -iløgstør og omegn Modstandsbevægelsens arbejde fra efteråret 1944 til maj 1945 -iløgstør og omegn Gunnar Busk Knudsen 170317, A. Nielsensvej 10, Løgstør. Uddannet kommis indtil 1942, ansat ved politiet 14/10 1942 i Løgstør

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 1 FRA FAMILIEARKIVET VI Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 Udskrevet af Karsten Thorborg 2006-14 2 Fra mor i Kahytten til far i Gentofte Lørdag [juli 1948] Kære Johs! Tak for Brevet i Dag, Brev

Læs mere