Illustration fra Social-Demokraten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustration fra Social-Demokraten"

Transkript

1 Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede bort, så personen ikke kunne indtage føde og til sidst døde. Den eneste måde at helbrede en angreben person på, var at bortoperere hele eller dele af kæben. Men indførelsen af de såkaldte sikkerhedstændstikker, hvor stikken og strygeflade var adskilt, gjorde imidlertid ikke livet mindre ufarligt, især efter indførelsen af rystemaskinerne, der ordnede tændstikkerne inden de skulle i æskerne. At arbejdet var risikabelt, kan bl.a. ses af, at det var påbudt at arbejderen ved maskinen, ofte unge piger, skulle bære maske og handsker for at beskytte sig mod ilden i tilfælde af en eksplosion. Vi har samlet et lille udpluk af avisartikler fra 1908 om det farlige job at være på en tændstikfabrik og som det fremgår, hjalp masker og handsker ikke meget, heller ikke når de blev brugt. Illustration fra Social-Demokraten 21. marts 1908 Atter Eksplosion paa Tændstikfabriken "Glødefri" En Arbejderske tilskadekommen Der er ikke længe siden, at en Arbejderske kom slemt til Skade ved en Eksplosion paa Tændstikfabriken "Glødefri", og til Morgen er det sket et ganske lignende Ulykkestilfælde. En 22-aarig Arbejderske Thora Nielsen, var beskæftiget med nogle Kasse med Tændstikker, da disse pludselig eksploderede. Thora Nielsen blev slemt forbrændt og maatte hurtigst muligt køres til Hospitalet. Det var vel nu paa Tide, at der blev foretaget Foranstaltninger mod Gentagelse af disse Eksplosioner.

2 Ulykke paa en Tændstikfabrik En 22-aarig Pige, Thora Nielsen, der arbejder paa Tændstikfabriken "Glødefri", var igaar beskæftiget med at pakke Tændstikker, da en af Kasserne eksploderede. Hun fik begge Arme, den ene Side af Ansigtet og Haaret stærkt forbrændt, og blev efter at være blevet forbundet bragt til sit Hjem. Det er anden Gang i Løbet af kort Tid, at en saadan Ulykker er sket paa Fabriken. 8. maj 1908 En stakkels Tændstikarbejderske forbrændt. Under Tændstikarbejderskernes Lønkamp i Fjor Sommer skildrede vi Livsfaren ved Arbejdet i Fabrikerne. Takket være Kvindernes gode Organisation lykkedes det Arbejderskerne at gaa sejrrigt ud af Kampen, men Faren ved Arbejdet er derfor ikke bleven mindre, og heller ikke syntes det, at Omgangstonen fra de overordnedes Side har forbedret sig synderligt., I hvert Fald har Direktør Jørgensen paa "Glødefri" i Hejmdalsgade i Lørdags udvist brutal Hensynsløshed overfor en af de arbejdende Kvinder i Fabriken. Sagen er følgende: Ved 11-Tiden skete pludselig en Eksplosion. Et gennemtrængende Skrig hørtes over hele Fabriken, og i samme Nu omspændte en Ildflamme en Arbejderske ved en af Rystemaskinerne. Da Kammeraterne ilede til, mødet der dem et grusomt Syn. Paa Gulvet laa den bevidstløse Enke Anne Jørgensen, frygtelig forbrændt i Ansigtet, paa Arme og paa Hænder. Saa hurtigt det lod sig gøre fik Arbejderne slukket Ilden, og samtidig blev der sendt Bud til Direktør Jørgensen med Mælding om Ulykken, og at der straks maatte telefoneres efter Ambulancen. Da Direktøren kom op i Fabriken, forbød han, at det blev hentet Ambulance. Han skulde - som han udtrykte sig - ikke i Aviserne, og den forbrændte kunde godt transporteres i en Droske. Saa gik der Bud efter Drosken, men inden den naaede til Fabriken, var der gaaet det meste af en Time, og i al den Tid maatte den stakkels Kvinde ligge paa Gulvet. For at faa hende anbragt i Drosken, lagde de tre af Fabrikens mandlige Arbejdere den bestandig bevidstløse Kvinde paa et Brædt, og paa denne Maade blev hun saa kørt til Hospitalet i Baldergade. Fabrikens Direktør, Hr. Jørgensen, var ikke alene Vidne til det hele, men det var som sagt pa hans udtrykkelige Ordre, det skete. Paa Hospitalet kom Fru Jørgensen atter til sig selv, og efter at Brandsaarene var bleven renset og forbundet, bad hun om at maatte bliver bragt til sit Hjem paa Nørrebrogade 221, da hendes lille Datter var alene hjemme. Hospitalet føjede hende i dette Ønske, og et Par af Tændstikfabrikens Arbejdere kørte med til hendes Bopæl, men ved Ankomsten hertil faldt hun atter i Afmagt, og Arbejderne maatte nu bæden den bevidstløse Kvinde op til 4. Sal, hvorefter der gik Bud til hendes Sygekasselæge, Dr. Bitsch. Han fandt hendes Tilstand saa frygtelig, at han straks beordrede hende igen indlagt paa Hospitalet. Denne Gang blev Hospitalsvognen tilkaldt og kun hørtes nu til Kommunehospitalet, hvor hun fremdeles ligger. Det er lovbefalet, at Arbejderskerne skal have Handsker paa, naar de betjener de i høj Grad farlige Maskiner, men der findes ikke et eneste Par Handsker paa Fabriken. Hver Gang en eller anden bliver forbrændt, siger Direktør Jørgensen: Ja, nu maa vi have bestilt nogle Handsker" - og derved bliver det. Fabrikens Arbejdere har holdt Møde om Ulykken, Mændene i Lørdags og Kvinderne i Forgaars. Bl.a. oplystes det, at der paa Fabriken ikke fandtes smærtestillende Midler for de forbrændte. Arbejdernes Tøj bliver heller ikke erstattet, naar det ødelægges, men ofte hedder det fra Direktørens Side: "Ja, De maa jo være glad til, at De slap saa billigt."

3 Det er "Pligtens Ofre" i Tændstikfabrikerne. For en ussel Løn og med Fare for at blive forbrændt og lemlæstet maa disse Kvinder tillige udsætte sig for en hundsk Behandling af hovmodige og storsnudede Direktører. 2. juli 1908 Det frygtelige Arbejde Igen en Eksplosion i Tændstikfabriken. I Gaar Eftermiddags er der atter sket Eksplosion i en Tændstikfabrik, denne Gang i den ved Hellerup beliggende Fabrik. Den 21-aarige Laurine Jensen blev meget stærkt forbrændt i Ansigtet og paa Hænder og Bryst. Hun var beskæftiget ved den farlige Pakke-Maskine, da Eksplosionen skete, og Flammerne stod op omkring hende. Et gennemtrængende Skrig lød i Fabriken, og Kammeraterne ilede til for at slukke Ilden, der havde fat i Klæderne. Da det brændende Tøj var revet af hende, saa hun frygtelig ud, og saa godt det lod sig gøre fik man paa Fabriken anlagt en foreløbig Forbinding, hvorefter hun i en Droske førtes til Kommunehospitalet. 6. august 1908 En unge Pige forbrændt. Ulykke paa en Tændstikfabrik I Gaar er der igen sket en uhyggelig Begivenhed paa en Tændstikfabrik. Paa Fabriken paa Nikolajvej skete der en Eksplosion ved en "Rystemaskine", og Flammerne omspændte en ung Pige ved Navn Ingeborg Petersen, der bor paa Adilsvej. Formanden og den unge Piges Kammerater fik heldigvis hurtig slukket Ilden; men hun var dog blevet saa forbrændt, særlig i Ansigtet og paa Armene, at hun skyndsomt matte køres til Frederiksberg Hospital. Det haabes, at hun kan komme over Katastrofen uden varig Mén. 25. august 1908 Ulykke i Tændstikfabriken I Gaar skete der en Ulykke i Hellerup Tændstikfabrik, hvor en ung Pige, Jørgine Meiner, fik en tung Jærnklods ned over sin Fod, mens hun passede en Fyldemaskine. Klodsen knuste to tæer, og efetr en foreløbig Forbindinge paa Fabriken, bragtes den unge Pige til Kommunehospitalet. 11. november 1908 Skelskør. Ulykke paa Tændstikfabriken. Vi har modtaget følgende: Paa given Foranledning skal jeg attestere, at det Ulykkestilfælde, der den 9/11 ramte Pigen, Nielsine Hansen, paa Skelskør Tændstikfabrik, absolut ikke har eller har haft nogen livsfarlig Karakter. Og den Behandling, den Tilskadekomne straks efter Ulykken fik paa Fabriken, var efter mit Skøn ikke blot fuldt forsvarlig, men endog saa omhyggelig, som det under de givne Forhold var muligt, idet hun jo blev foreløbig forbunden og derefter straks bragt til Læge. Der kan ikke med nogen som helst Ret ankes over, at man ikke spildte Tiden med at rekvirere Vogn, eftersom en saadan Befordring i dette Tilfælde vilde have været ganske overflødig. Skelskør, den 9/

4 J. Chr. Christiansen Læge. Afskriftens Rigtighed bevidnes af Frederik Smidt, Fabriksingeniør. Harder Jørgensen. Til ovenstaaende skal vi bemærke, at selv om den unge Piges Brandsaar ikke er livsfarlige, saa var Ulykken dog af en saadan Art, at det efter vor Mening havde været mest hensynsfuldt om Fabrikens Ledelse, om den havde telefoneret efter en Læge, som paa Fabriken kunde have foretaget den fornødne Forbinding, og at der i Mellemtiden havde været skaffet en Vogn til Veje, som kunde have befordret Pigen til Sygehuset. I hvert Fald var Fabrikens Ledelse ikke i Stand til paa det givne Tidspunkt at bedømme, hvor farlig Ulykkestilfælder var. Vi synes derfor fremdeles, at det ikke var videre hensynsfyldt af Fabriken at lade den forbrændte Pige, plaget af Smerter, gaa til Lægen og derfra til Sygehuset. At Lægen selv har ment, at Ulykken var større, end det senere viste sig, synes vi fremgaar deraf, at den unge Pige, til Trods for hendes Anmodning om at blive bragt til sit Hjem, blev beordret indlagt paa Sygehuset. Men da det lader til, at Fabrikens Ledelse vil give det Udseende af, at alt ved Fabriken er, som det skal være, havde det været rart, om Ledelsen havde fremkommet med en Erklæring om, at det er fuldt ud lovlig at lade unge Mennesker paa 14 Aar passe Fabrikens Rystemaskine. Overfor dette Spørgsmaal, som vi ogsaa fremdrog i vor Notites i Lørdags, tier Fabriken imidlertid ganske stille, skønt vi her er ved Kærnepunktet. Dersom det er ulovligt at lade 14 Aars Børn passe de farlige Maskiner, bærer Fabrikens Ledelse et stort Ansvar for de skete Ulykker. Dersom Fabriken havde overholdt Loven paa dette Punkt, havde maaske adskillige af de Ulykker, som er sket ved Fabrikens Rystemaskine, være undgaaet, og i hvert Fald havde den unge Pige fra i Lørdags været forskaanet for den Ulykke, som ramte hende. 11. november 1908 Tændstikfabriken. Atter en Ulykke. - En 15-aarig Dreng forbrændt ved den samme Maskine, som den unge Pige forleden. - Hr. Schmidt paa Jagt efter nye Ofre. - Børnene græder! Som en levende Illustration til ovenstaaende Linjer med Lægens pyntelige Erklæring, indtræffer atter i Dag en frygtelig Ulykke paa Tændstikfabriken, der viser, at det slet ikke er, som det i Følge Loven skal være paa den Børneudbytteranstalt. En 15-aarig Dreng, William Christiansen, Søn af Arbejdsmand, Niels Christiansen, blev i Lørdags antaget paa Fabriken, i Stedet for den stakkels 14-aarige Nielsine Hansen, der den Dag blev slemt forbrændt. William blev ansat ved den samme Maskine, som hende, uden at den gæve Ledelse foretog sig det mindste for at forebygge Gentagelsen af en lignende Ulykke, som den der overgik Nielsine Hansen. Skønt Ledelsen maa vide, at det i Fabriksloven er forbudt at anvende Børn til den Slags Arbejde og at det er paabudt, at de arbejdere eller Arbejdersker, der skal fungere ved Rystemaskinen, skal have Maske for Ansigtet og Handsker paa Hænderne, ved den letsindig nok til at lade det være som det var. Og derfor indtraf Ulykken ogsaa saa hurtig, og der kan nu være god Anledning til at spørge om Ledelsen ikke agter at foretage sig noget - eller Barnet først skal drukne, før man kaster Brønden til? William Christiansen stod og passede sit Arbejde ved Rystemaskinen, da Tændstiksatsen pludselig ekploderede og brændte den stakkels Dreng i Ansigtet, saa Huden hang i Trevler som paa den unge Pige forleden! William kom hurtig til Lægen - formodentlig til den samme Fabriken saa venligtsindede Læge, som ovenfor har prostitueret sig med en Attest.

5 Saa snart den ulykkelige Dreng var vel ude af Fabriken, gik Fabrikens Ingeniør, Hr. Schmidt straks ud for finde et nyt Offer! Han havde dog først henvendt sig til de andre Børn, der arbejder paa Fabriken, men de gav sig efter sigende til at græde, da han forlangte dem til at passe den farlige Maskine. Hr. Schmidt maatte da paa Jagt, og for at finde Erstatning for den 15-aarige William, henvendte han sig til en 14-aarig Dreng for at formaa ham til at indtræde i det forbrændte Barns Sted, men da denne erfarede, hvad der var passeret, betakkede han sig for Tilbudet. Hr. Schmidt maatte da tilbage til Fabriken igen, og da ingen af de grædende Børn, der arbejder paa Fabriken, var at formaa til at overtage Pasningen af Rystemaskinen, maatte Hr. Schmidt lade en af de voksne Arbejder overtage det farlige Hverv! De voksne er ikke glade for Rystemaskinen, da en Ulykke der kan indtræffe hvad Øjeblik det skal være, men da Hr. Schmidt har i sin Magt at afskedige de, der ikke lystrer hans Ordre, maa de jo - for saavidt de ikke vil resikere at miste deres Plads og den surt erhvervede Løn - bide i det sure Æble og gaa i Arbejde. Men sker der en Ulykke, bliver de smidt væk og faar hverken Løn eller Erstatning for Svie og Smærte! 12. november 1908 Tændstikfabriken. - Fabriksinspektøren aflægger et Besøg. I Dag har Fabriksinspektøren aflagt et Besøg paa den snart landskendte Tændstikfabrik. Efter hvad vi erfarer, har Hr. Ingeniør Schmidt efter Besøget meddelt Arbejderne, at de med det første skulde faa Handsker til Hænderne og formodentlig andre Sikkerhedsforanstaltninger til Ansigtet. Derimod meddelte Hr. Schmidt intet om den fremtidige Ordning af Børnearbejdet, men formodentlig sker der ogsaa en Forandring til det bedre. 27. november 1908 Tændstik-Eksplosion En ung Kvinde forbrændt Hellerup Tændstikfabrik. I Gaar Middags ved 12-Tiden skete der atter en Ulykke i Hellerup Tændstikfabrik - den tredje i Løbet af kort Tid. Denne Gang var det en 20-aarig Arbejderske, Jørgine Meiner, Strandvej 117, der blev alvorlig forbrændt som Følge af, at en Kasse med 100 Æsker Tændstikker eksploderede. Den unge Pige havde alle Tændstikkerne samlet i en Beholder, som hun rystede for at faa dem ordnede til Pakning i Æskerne. Ved Rystningen er Tændstikkerne tilbøjelige til at antændes, og saaledes skete det ogsaa i Gaar. Ved Eksplosionen antændtes Jørgines Haar, og hun fik Brandsaar i Ansigtet, Halsen og Skulderen. Hun udstødte et højt Skrig og segnede bevidstløs om paa Gulvet. Arbejderskerne ilede nu til Hjælp. En af dem, Frøken Anna Hartzel, slukkede de brændende Tændstikker, medens en anden, Fru Andersen, tog sig af den tilskadekomne, fik hende bragt til Bevidsthed og forbandt Saarene. Fabrikens Leder, Ingeniør Kruckenberg, tilkaldte en Droske, og den forbrændte Arbejderske bragtes til sit Hjem. I Forgaars skete der et Par lignende Eksplosioner ved Fyldemaskinerne. Heldigvis undgik de ved Maskinerne beskæftigede Arbejdersker at blive ramt af Flammerne. 12. december 1908 Ulykkestilfælde

6 Paa Goschs Tændstikfabriker blev i Gaar en af de kvindelige Indpakkere, den 26-aarige Sofie Thomsen, boende Brigadevej 10, en Del forbrændt paa Hals, Ansigt og Hænder, idet Tændsatsen eksploderede. I Redningskorpsets Automobilambulance bragtes hun til Kommunehospitalet. 19. december 1908 Atter Eksplosion paa en Tændstikfabrik. En ung Pige forbrændt. I Gaar Formiddags skete der paa Hellerup Tændstikfabrik en Eksplosion, hvorved en af de kvindelige Arbejdersker, den 18-aarige Frøken Frederikke Jensen fra Landskronagade, blev meget alvorlig forbrændt. Der er i den sidste Tid sket 3-4 lignende Ulykker paa samme Fabrik, hvorved Arbejderskerne er bleven forbrændt i Ansigtet. I Gaar gik det akkurat til paa samme Maade, da Frederikke var i Færd med at "ryste" Tændstikker - et Arbejde, der viser sig at være ret farligt. Tændstikkerne eksploderede og Flammerne slog op mod den unge Pige, hvis Haar antændtes. Hun fik Ansigtet, Halsen, Brystet og Armene forbrændt og Øjenvipperne samt Øjenbrynene afsvedet. Arbejderne ilede til og slukkede Ilden, Den unge Pige var slemt medtaget; Huden hængte i Laser i Ansigtet og Læberne var opsvulmede. Fabrikens Leder, Ingeniør Kruckenberg, rekvirerede en Droske og besørgede den Tilskadekomne til den nærmeste Læge. Hun kan nu imødese et langvarigt Sygeleje, inden hun atter bliver arbejdsdygtig - og bliver maaske oven i Købet vansiret for Livstid. Der har i den sidste Tid, under Fabriksinspektørens Tilsyn og foranlediget af de mange Eksplosionsulykker, været anstillet Forsøg med en forbedret Arbejdsmetode, ved "Rystemaskinen"; bl.a. er der i Stedet for de tidligere Zinkplader anvendt fortinnede Plader med eller uden Papdække og indsmurt i Olie. Alt har, som det viser sig, været forgæves. Tændstikkerne antændes, selv om de rystes paa en olieret Plade. Det vilde være heldigt, om der snart kunne findes en mere betryggende Metode, saa at de unge Kvinder, som er henvist til dette farlige Arbejde, kunde forskaanes for at faa deres Udseende ødelagt. 8. januar 1909 En farefuld Situation Paa Tændstikfabriken i Randers var i f.b. Av. i Gaar en af de kvindelige Arbejdere nær kommen galt af Sted. Hun var ved at sætte Remmen paa den Maskine, hun stod ved, da Akslen fik fat i hendes Haar, og et Øjeblik efter hængte hun i Haaret sprællende i Luften, idet hun holdt igen med Hænderne. Heldigvis kom Opsynsmanden i samme Øjeblik til og fik Hovedremmen slaget af, saa Akslen standsede. Men hun var dog allerede helt sorteblaa i Ansigtet og ret medtaget, da hun atter slap løs.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 (opgjort 5. marts 2008) Data er for ulykkestidspunkt i perioden 1.feb 2007 2. januar 2008 inkl., og omfatter skadestuerne i Glostrup, Frederikssund,

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Djævlespejlet. Skæbnefortællinger samlet og fortalt af. Søren & Morten Ellemose

Djævlespejlet. Skæbnefortællinger samlet og fortalt af. Søren & Morten Ellemose Djævlespejlet Djævlespejlet Skæbnefortællinger samlet og fortalt af Søren & Morten Ellemose Alarmen Det var tidligt om morgenen. Mere sikkert kunne man ikke fastslå tidspunktet for alarmen. Det var europas

Læs mere

Maja Fogets beskrivelse af den første danske redningsaktion til Buchenwald og Neuengamme december 1944

Maja Fogets beskrivelse af den første danske redningsaktion til Buchenwald og Neuengamme december 1944 Maja Fogets beskrivelse af den første danske redningsaktion til Buchenwald og Neuengamme december 1944 hjembringelse af danske politibetjente fra koncentrationslejren Buchenwald Afskrift af et fotokopieret

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl.

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl. 2 Opgave 1 Søren kom kørende i bil inde i centrum. Hans kæreste, Anne, sad på passagersædet. Myldretidstrafikken var tæt, så hastigheden var lav. Ved et busstoppested stod Michael og ventede på bussen.

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Et Interview med Sfinxen

Et Interview med Sfinxen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning Forvandlingen Af Herningsholmskolen 8.B Louise, Katrine & Linea 3. gennemskrivning "FORVANDLINGEN" MANUS 1. INT. S VÆRELSE MORGEN (15) vågner ved lyden af sit vækkeur. Hun har ikke lyst til at stå op,

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

16 s e Trin. Søn d.15.sept 2013 Vinderslev kl.9 Hinge kl 10.30 Høstgudstjeneste

16 s e Trin. Søn d.15.sept 2013 Vinderslev kl.9 Hinge kl 10.30 Høstgudstjeneste 16 s e Trin. Søn d.15.sept 2013 Vinderslev kl.9 Hinge kl 10.30 Høstgudstjeneste Salmer: Vinderslev kl.9: 406-316/ 148-262 Hinge kl.10.30: 754-316- 728/ 729-477- 730 Tekst: Luk 7,11-17 Derefter gik Jesus

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen

Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen Jens Jensen-Sønderup folketingsmand og minister Artikel bragt i Hanen 5. Rk. Nr. 6 1998 I tidens løb har der naturligvis også været en del folk her fra egnen, der har haft sæde i rigsdagen. Egentlig ved

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus.

Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus. ----- Original Message ----- From: To: at@at.dk Sent: Monday, January 20, 2014 5:06 PM Subject: Skimmel på Silkeborg Sygehus Til Arbejdstilsynet Jeg vil hermed anmode Arbejdstilsynet om at gå ind i følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn 1 Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn The Project Gutenberg EBook of Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn This ebook is for the use of anyone anywhere

Læs mere