Tillæg nr til Spildevandsplan for tidligere Skørping Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune."

Transkript

1 Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr til Spildevandsplan for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Nedlæggelse af Bælum Renseanlæg. Fjerntransport af spildevand fra Bælum, Smidie, Lille Brøndum, Solbjerg (Kirkeby) til Renseanlæg Øst i Aalborg. Detailkloakering af Bælum, Smidie, Lille Brøndum og Solbjerg (Kirkeby).

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE 4 2 INDLEDNING OG BAGGRUND 4 3 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgrundlag Planlægningsgrundlag Kommuneplan og vandplaner Vandindvindingsplan og vandforsyningsplan Gældende spildevandsplan 6 4 MILJØVURDERING Klagevejledning og vedtagelse 8 5 STATUS OG PLANER FOR SPILDEVANDSAFLEDNING Status Bælum Smidie Lille Brøndum Solbjerg (Kirkeby) Øvrige områder i den sydøstlige del af kommunen Plan Bælum Smidie Lille Brøndum Solbjerg (Kirkeby) Øvrige områder i den sydøstlige del af kommunen 11 6 SPILDEVANDSBELASTNING 11 7 TIDSPLAN OG ØKONOMI 11 8 BERØRTE AREALER 12 9 ENDELIG VEDTAGELSE 12

3 Side 3 BILAG Bilag 1: Oversigtstegning, østlige del af Rebild Kommune Bilag 2: Oversigtstegning, afskærende ledning fra Bælum til fjerntransportsystemet Terndrup Søgård Lyngby - Skibstedbro Dollerup) Bilag 3: Oversigtstegning, ny Søgård pumpestation. Bilag 4: Oplandsskemaer Bilag 5: Udløbsskemaer Bilag 6: Renseanlægsskema Bilag 7: Forklaring til skemaerne for, Oplandsskemaer, Udløbsskemaer, Renseanlægsskema Tegning 15: Oversigtstegning, Bælum og Lille Brøndum Tegning 16: Oversigtstegning, Solbjerg Kirkeby Tegning 18: Oversigtstegning, Smidie Kopi til Naturstyrelsen Aalborg, Rebild Vand & Spildevand A/S, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator John V Hansen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Sammenslutningen af sports & lystfiskeriforeninger ved Lindenborg Å, Dansk Fritidsfiskerforbund, att. Bruno Mûller, Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/formand Leif Søndergård,

4 Side 4 1 OFFENTLIGGØRELSE Forslaget til tillæg har været fremlagt i offentlig høring fra den 8. februar 2013 til den 5.april 2013 (8 uger). Både enkeltpersoner/lodsejere, organisationer, foreninger, m.fl., har i høringsperioden kunnet indsende kommentarer og bemærkninger til forslaget. Der er indkommet bemærkninger fra Rebild Vand og Spildevand A/S. Bemærkningerne er efterfølgende blevet gennemgået og indgår i Kommunalbestyrelsens endelige behandling og vedtagelse af dette tillæg. I forbindelse med forslaget til tillæg blev der udarbejdet en screening af projektets indvirkning på miljøet. Kommunens afgørelse vedrørende udarbejdelse af en miljøvurdering kunne påklages indtil 4 uger efter denne offentliggørelse jf. afsnit 4.1, klagevejledning. 2 INDLEDNING OG BAGGRUND Vedtagelsen af dette tillæg til spildevandsplanen er et led i gennemførelsen af en ny struktur for afledning og rensning af spildevand og regnvand fra den østlige del af Rebild Kommune. Området omfatter byerne Bælum, Smidie, Lille Brøndum og Solbjerg (Kirkeby), jævnfør oversigtstegning, bilag 1. Tillægget fastsætter rammerne for nedlæggelse af renseanlægget i Bælum og etablering af pumpestation og pumpeledning fra Bælum. Spildevandet pumpes fremover til Aalborg Renseanlæg Øst via det eksisterende fjerntransportsystem Terndrup Lyngby Skibstedbro - Dollerup. Dette fjerntransportsystem vil som led i den nye struktur blive opgraderet til at kunne transportere den øgede spildevandsmængde. Tillægget fastsætter ligeledes rammerne for omkloakering af de fælleskloakerede oplande i Bælum, Smedie, Ll. Brøndum og Solbjerg (Kirkeby) til separat kloak (2- strenget kloaksystem). Desuden indeholder tillægget en kort beskrivelse af status og foreløbige planer for Korup og Solbjerg (Stationsby) samt en mulig plan for Graverhuse. 3 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Dette tillæg til Skørping Kommunes Spildevandsplan er udarbejdet med baggrund i følgende lov- og planlægningsgrundlag: 3.1 Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse ( 32).

5 Side 5 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandtilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (med senere ændringer). Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. 3.2 Planlægningsgrundlag Kommuneplan og Regionplan Tillægget nr til spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune samt Nordjylland Amtskommunes Regionplan 2005, idet Statens Vandplaner for øjeblikket ikke er gældende og derfor er erstattet af amternes regionplaner Vandindvindingsplan, vandforsyningsplan, retningslinjer, m.v. De kommende ledninger mellem de enkelte lokaliteter, vil blive ført gennem områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med drikkevandsinteresser. Afledning af spildevand vil ske i tætte ledninger. Afledning af regnvand vil ske i tætte ledninger med udløb til lokale recipienter, dvs. grøfter og vandløb. Regnvandsbassiner vil hvor hensynet til grundvandsinteressen tilsiger det, blive udført med tæt bund. Generelt skal Retningslinie i Regionplan 2005 Begrænsning af udledning af spildevand følges: Spildevandsudledninger, herunder regnvandsbetingede udledninger, skal begrænses, så de ikke hindrer opfyldelse af målsætningerne for vandløb og søer. Regnvandsbetingede udledninger til vandløb skal begrænses, så de ikke giver anledning til en hydraulisk belastning, som nødvendiggør en regulering af vandløbet. Nye eller forøgede udledninger større end 1 l/sek./ha tillades ikke uden dokumentation for, at de ikke forårsager hydraulisk belastning, som nødvendiggør en regulering.

6 Side 6 Der kan i perspektivområderne, Korup, Solbjerg Stationsby samt Graverhuse blive tale om lokal afledning af regnvand via nedsivning, men dette er der ikke taget konkret stilling til i dette tillæg. I områder hvor nedsivning af regnvand kan blive aktuelt, skal det gennemføres under hensyntagen til grundvandsinteressen og til den lokale vandforsyning i området, det vil sige, at der foretages konkret vurdering af det enkelte projekt. Direkte nedsivning af tagvand er umiddelbar uproblematisk i alle typer områder, dog skal afstanden til vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav til drikkevandskvalitet være større end 25 meter. Som udgangspunkt må der ikke ske nedsivning fra offentlige veje, jernbaner og befæstede arealer inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. I alle andre områder må der ske nedsivning af regnvand fra befæstede arealer, hvor afstanden til drikkevandsboringer er større end 25 meter og hvor parkeringsarealet ikke bliver brugt til mere end 20 biler. Hvis overfladevandet kommer fra offentlige veje, jernbaner og befæstede arealer, der bliver brugt til mere end 20 biler, skal der foretages en konkret vurdering af det enkelte projekt Gældende spildevandsplan Generelt er de aktuelle lokaliteter omfattet af gældende spildevandsplan (Skørping Kommunes Spildevandsplan ). 4 MILJØVURDERING I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009), skal det for planer, som tilvejebringes i henhold til lovgivning og af offentlige myndigheder, klarlægges hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af den pågældende plan. Rebild Kommune har foretaget en indledende screening af tillægget til spildevandsplanen. Rebild Kommune vurderer, at planen fastlægger rammer for anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Kommunen har konkluderet, at planen ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering efter lovens 3 stk. 1. Denne vurdering bygger på nedenstående screening: Befolkning og menneskers sundhed: Der forventes støv-, støj- og lugtgener samt trafikale besværligheder i anlægsfasen. Disse gener karakteriseres som midlertidige. Biologisk mangfoldighed:

7 Side 7 Projektet vil medføre en del gravearbejde i anlægsfasen, men det vil fortrinsvist foregå indenfor bymæssig bebyggelse eller i vejareal, der ikke rummer egentlige naturarealer og derfor kun begrænsede biologiske værdier. Vandløbene og de vandløbsnære arealer er i denne sammenhæng derfor de mest relevante kilder til biologisk mangfoldighed. I driftsfasen vil planen medføre ændrede afledningsforhold til en række vandløb. Ændringerne vil i store træk bestå i mindre organisk og hydraulisk belastning af vandløbene. Med de stillede krav til udledningen, forventes den biologiske mangfoldighed som udgangspunkt at være uændret eller bedre. Dyre- og planteliv generelt I anlægsfasen vil der ske en vis forstyrrelse af dyre- og plantelivet, men ledningerne lægges som udgangspunkt i vejareal, hvor der kun er ringe naturinteresser. Området kan rumme forekomster af fredede, rød- eller gul- listede plante- eller dyrearter eller arter omfattet af naturbeskyttelseslovens 29a og habitatdirektivets bilag IV på arealet. Kommunen er ikke bekendt med konkrete forekomster af førnævnte arter og det vurderes usandsynligt at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af eventuelle opholdssteder. Natura 2000 områder Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 1 km øst for Lille Brøndum. Det drejer sig om Natura 2000 område nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov. Regnvandet ledes via forskellige tilløb til Haslevgård Å, som udgør den vestlige afgrænsning af Natura 2000 området. På baggrund af afstanden til Natura 2000 området og krav til neddrosling af udledning af overfladevand, vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura 2000 området væsentligt. Beskyttet natur Det tilstræbes at undgå at foretage gravearbejde i beskyttet natur omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det kan imidlertid ikke udelukkes at det bliver nødvendigt at grave gennem enkelte mindre strækninger, herunder f.eks. eng langs Skibsted å. I givet fald vil der skulle udarbejdes en dispensation fra 3 med vilkår, der sikrer mest mulig hensyntagen til naturarealet. Fredning Banestien mellem Bælum og Solbjerg er omfattet af en fredning, men da der ikke skal udføres gravearbejde på strækningen vil projektet ikke være i strid med fredningsbestemmelserne. Landskab, jordbund og kulturarv: Hele området er udpeget som større uforstyrret landskab og store dele af området er udpeget som særligt værdifuldt landskab jf. Kommuneplan Området omkring Smidie er tillige udpeget som geologisk beskyttelsesområde samt værdifuldt kulturmiljø. På baggrund af at der kun er tale om midlertidige terrænændringer og at der fortrinsvis bliver gravet indenfor eksisterende vejareal, forventes påvirkningen at være neutral. Eventuelle etableringer af regnvandsbassiner/forsinkelsesbassiner skal udføres under hensyntagen til Kommuneplanens retningslinjer for landskab og kulturarv.

8 Side 8 Projektet forventes generelt ikke at medføre gravearbejde indenfor 100 meter omkring fredede fortidsminder. Vand: Med projektet vil hovedparten af det spildevand, der tidligere er blevet udledt til recipient, fremover blive fjerntransporteret til Aalborg Renseanlæg Øst. Klimatiske forhold: Projektet har ingen indvirkning på de klimatiske forhold. Ressource og affald: Der vil i anlægsfasen forekomme affald i mindre omfang. 4.1 Klagevejledning og vedtagelse Der kan ikke klages over afgørelsen til anden administrativ myndighed. Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen af det vedtagne tillæg. Kommunens afgørelse om miljøvurdering kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens 91, påklages til natur- og Miljøklagenævnet, der i forbindelse med modtagelsen af klagen vil opkræve et gebyr på 500 kr., En eventuel klage skal sendes til Rebild Kommune, enten via mail: eller med post til Rebild Kommune, Center Natur & Miljø, Hobrovej 88, 9530 Støvring. Klage skal være Kommunen i hænde senest den 8. marts Ved endelig vedtagelse vil dette tillæg sammen med Spildevandsplan for tidligere Skørping Kommune, udgøre det administrative grundlag for Kommunens håndtering af spildevandsforhold i området.

9 Side 9 5 STATUS OG PLANER FOR SPILDEVANDSAFLEDNING 5.1 Status Bælum Kloakoplandet i Bælum er 65,6 ha. Heraf er 22,9 ha separatkloakeret og 42,7 ha fælleskloakeret. Spildevandet renses på Bælum Renseanlæg, der har afledning til Bælum Bæk. Regnvand fra det separatkloakerede opland udledes uforsinket til Bælum Bæk og Pilebækken. Under regnskyl, udledes opblandet regn- og spildevand fra det fælleskloakerede opland til Bælum Bæk Smidie Kloakoplandet i Smidie er 6,4 ha. Oplandet er fælleskloakeret. Spildevandet pumpes til kloaksystemet i Bælum, hvor det ledes til rensning på Bælum Renseanlæg. Under regn, aflastes opspædet spildevand via overløbsbygværk vest for byen til Smidie Ndr. Søgrøft Lille Brøndum Kloakoplandet i Lille Brøndum er 6,4 ha. Oplandet er fælleskloakeret. Regn- og spildevand pumpes til kloaksystemet i Bælum, hvor det ledes til rensning på Bælum Renseanlæg. Under regn, aflastes opspædet spildevand via overløbsbygværk på Bælum Renseanlæg. Under regn, forsinkes opblandet regn- og spildevand i et fællesbassin ved Udflyttervej. Ved overbelastning af fællesbassinet sker der nødoverløb til nærliggende mergelgrav Solbjerg (Kirkeby) Kloakoplandet i Solbjerg (Kirkeby) er 19,1 ha. Oplandet er fælleskloakeret. Spildevandet pumpes til kloaksystemet i Bælum, hvor det ledes til rensning på Bælum Renseanlæg. Under regn, aflastes opspædet spildevand via overløbsbygværk vest for byen til Sortegrøften Øvrige områder i den sydøstlige del af kommunen Korup og Solbjerg Stationsby er fælleskloakerede. Spildevandet fra Korup ledes til rensning på Korup Renseanlæg med udledning til Viffertsholm Å. Spildevandet fra Solbjerg Stationsby renses ved de enkelte ejendomme i bundfældningstanke med udledning, via grøftesystemer, til Sortegrøften øst for byen. Graverhuse er ikke inddraget i kloakopland.

10 Side Plan Bælum Omkloakeringen til 2-strenget kloaksystem omfatter det eksisterende fælleskloakerede opland, som er vist på tegning 15. Der etableres nye regn- og spildevandsledninger og der føres stik ind til hver enkelt grund. Grundejeren skal foretage separering på egen grund og tilslutte spildevand henholdsvis regnvand til de nye stik efter etablering af det separate kloaksystem. Spildevandet samles ved en pumpestation, der placeres på det nuværende renseanlægsareal. Herfra pumpes det til afskærende ledning nord for Terndrup, hvorfra det pumpes videre til Aalborg Renseanlæg Øst (jf. oversigtstegning bilag 2). Den øgede mængde spildevand, medfører en nødvendig opgradering af Søgård pumpestation. Pumpestationen vil i den forbindelse blive flyttet ca. 500 mod syd (jf. oversigtstegning bilag 3) hvortil der er bedre adgangsforhold. I en periode, indtil separatkloakeringen er tilendebragt, vil en andel af regnvandet blive pumpet til det afskærende system, nord for Terndrup. Der viderepumpes maksimalt 10 L/s, svarende til et nuværende opspædningsforhold mellem spildevand og regnvand på 1+1. Regnvand afledes til Bælum Bæk. I nødvendigt omfang vil der blive etableret forsinkelse af regnvandet Smidie Omkloakeringen til 2-strenget kloaksystem omfatter det eksisterende fælleskloakerede opland, som er vist på tegning 18. Der etableres nye regn- og spildevandsledninger og der føres stik ind til hver enkelt grund. Grundejeren skal foretage separering på egen grund og tilslutte spildevand henholdsvis regnvand til de nye stik efter etablering af det separate kloaksystem. Spildevand pumpes til Aalborg Renseanlæg Øst. Regnvand afledes til Smidie Ndr. Søgrøft. I nødvendigt omfang vil der blive etableret forsinkelse af regnvandet Lille Brøndum Omkloakeringen til 2-strenget kloaksystem omfatter det eksisterende fælleskloakerede opland, som er vist på tegning 15. Der etableres nye regn- og spildevandsledninger og der føres stik ind til hver enkelt grund. Grundejeren skal foretage separering på egen grund og tilslutte spildevand henholdsvis regnvand til de nye stik efter etablering af det separate kloaksystem. Spildevand pumpes til Aalborg Renseanlæg Øst.

11 Side 11 Regnvand afledes til Pilebækken og til Haverslevgård å via mergelgraven sydvest for byen. I nødvendigt omfang vil der blive etableret forsinkelse af regnvandet Solbjerg (Kirkeby) Omkloakeringen til 2-strenget kloaksystem omfatter det eksisterende fælleskloakerede opland, som er vist på tegning 16. Der etableres nye regn- og spildevandsledninger og der føres stik ind til hver enkelt grund. Grundejeren skal foretage separering på egen grund og tilslutte spildevand henholdsvis regnvand til de nye stik efter etablering af det separate kloaksystem. Spildevand pumpes til Aalborg Renseanlæg Øst. Regnvand afledes til Sortegrøften. I nødvendigt omfang vil der blive etableret forsinkelse af regnvandet Øvrige områder i den sydøstlige del af kommunen Med hensyn til de fælleskloakerede oplande i Korup og Solbjerg Stationsby samt Graverhuse, er der ikke taget konkret stilling til fremtidig kloakeringsprincip. Disse områder skal derfor betragtes som perspektivområder, hvor en egentlig spildevandsplanlægning skal gennemføres og godkendes, før spildevandsforholdene i områderne kan ændres. 6 SPILDEVANDSBELASTNING Af bilag 4, 5 og 6 fremgår en skønnet belastningsopgørelse for spildevandsmængde samt regnvandsudledning og i bilag 7 findes forklaringsnøgle til de opstillede skemaer. 7 TIDSPLAN OG ØKONOMI De planlagte tiltag beskrevet i dette tillæg gennemføres efter nedenstående tidsplan. Anlæg Periode for udførelse Anlægsudgift Pumpestation i Bælum og mio. kr. transportledning fra Bælum. Ny pumpestation ved Tvorupvej 7. Detailkloak i Bælum mio. kr. Der er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt tidsrammer for detailkloakering i Smidie, Lille Brøndum og Solbjerg (Kirkeby)

12 Side 12 8 BERØRTE AREALER Nærværende tillæg, giver det juridiske grundlag til at foretage arealerhvervelse og sikre de rettigheder der er nødvendige til gennemførelse af de pågældende anlægsarbejder. De berørte matrikler, som forventes berørt af projektet (afskæring af spildevandet fra Bælum til fjerntransportsystemet Terndrup Søgård Lyngby - Skibstedbro Dollerup), er opstillet i nedenstående tabel: Matr. nr. Ejerlavsnavn Lednings- Servitut Arealafgivelse 1t Bælum By, Bælum x 7d Bælum By, Bælum x 7r Bælum By, Bælum x 7q Bælum By, Bælum x 7m Bælum By, Bælum x 7i Bælum By, Bælum x 1i Bælum By, Bælum x 1g Vorgård Hgd., Bælum x 1i Vorgård Hgd., Bælum x 3c Tvorup By, Lyngby x 3a Tvorup By, Lyngby x x 10u Terndrup By, Lyngby x 1h Bælum By, Bælum x 1e Bælum By, Bælum x 1d Bælum By, Bælum x 1cd Bælum By, Bælum x 3a Bælum By, Bælum x 1b Bælum By, Bælum x 1as Vorgård Hgd., Bælum x 1m Vorgård Hgd., Bælum x 1aæ Vorgård Hgd., Bælum x 1o Vorgård Hgd., Bælum x 6y Terndrup By, Lyngby x 2a Terndrup By, Lyngby x x. 9 ENDELIG VEDTAGELSE Således endelig godkendt af Rebild Kommune Teknik- og Miljøudvalg, d.3. september 2013 og Kommunalbestyrelsen, Rebild Kommune d.19. september 2013.

13 Side 13 Bilag 1 Oversigtstegning, østlige del af Rebild Kommune

14 Side 14 Bilag 2: Oversigtstegning, afskærende ledning fra Bælum til fjerntransportsystemet Terndrup Søgård Lyngby - Skibstedbro Dollerup)

15 Side 15 Bilag 3: Oversigtstegning, ny Søgård pumpestation.

16 Side 16 Bilag 4: Oplandsskemaer

17 Side 17

18 Side 18 Bilag 5: Udløbsskemaer

19 Side 19

20 Side 20 Bilag 6: Renseanlægsskemaer

21 Side 21 Bilag 7 Forklaring til skemaerne for, Oplandsskemaer, Udløbsskemaer, Renseanlægsskema

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr til Spildevandsplan for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr til Spildevandsplan for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2014 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Anemonelunden, etape 2,Terndrup Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Støvring Syd, Etape 1

Rebild Kommune. Tillæg nr til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Støvring Syd, Etape 1 Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2015 til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Støvring Syd, Etape 1 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE 3 2 INDLEDNING OG BAGGRUND 3 3

Læs mere

Rebild Kommune Tillæg til Spildevandsplan Separatkloakering af Øster Hornum

Rebild Kommune Tillæg til Spildevandsplan Separatkloakering af Øster Hornum Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2009 til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Separatkloakering af Øster Hornum Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE 3 2 INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Glyngøre, Sallingsund Udløb 3002011U Kloakopland 3002b

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene Delopland 274.1 Forslaget er behandlet i Teknisk Udvalg den 19.08.2015. Forslaget er vedtaget af Byrådet til 8 ugers offentlig

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg Sendt til Benny Jepsen via mail bje@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand Europavej 2 7430 Ikast 22. maj 2015 Udledningstilladelse via bassin til Uhre Bæk fra opland 2E10 Uhre

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand Europavej 2 7430 Ikast 22. maj 2015 Udledningstilladelse via bassin til Uhre Bæk fra opland 2E10 Uhre Ikast-Brande Spildevand Europavej 2 7430 Ikast 22. maj 2015 Udledningstilladelse via bassin til Uhre Bæk fra opland 2E10 Uhre Ikast-Brande Spildevand har den 2. februar 2015 søgt om tilladelse til udledning

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Forslag 22. januar 2015 FAXE KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Tillæg til Spildevandsplan 2012 2015 Separering af Nylandsvej og Alfavej samt enkelte ejendomme langs Hovedgaden, Gartnerhaven,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Kloakering af Ll. Egebjerg, samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde Juni 2016 Offentliggørelse

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Lindenborg Å til voldgraven ved Lindenborg Slot, Aalborgvej 63, 9260 Gistrup

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Lindenborg Å til voldgraven ved Lindenborg Slot, Aalborgvej 63, 9260 Gistrup Center Natur og Miljø Lindenborg Slot v/den Schimmelmannske Fond Østergade 32 9510 Arden Sendt til Henrik Thorlacius-Ussing via htu@lindenborg.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af Kommuneplantillæg 7 for Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014. Afgørelse På baggrund af oplysninger i Bilag 1 afgør Natur

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Lundby Bæk og Tved Bæk.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Lundby Bæk og Tved Bæk. Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 ngowp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-4-12 Høring af Naturgenopretningsprojekt i Aulum Kontaktperson:

Læs mere

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling. 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling. 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461 Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461 Dok id. 727-2013-157925 Side 1/5 Hvis du vil

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Horsens Kommune har den 2. januar 2013 modtaget ansøgning om tilladelse til nedsivning fra jordoverfladen, af vaskevand fra vaskeplads.

Horsens Kommune har den 2. januar 2013 modtaget ansøgning om tilladelse til nedsivning fra jordoverfladen, af vaskevand fra vaskeplads. Tyrsted Vognmandsforretning v/niels Rasmussen Dallerupvej 15 8781 Stenderup tyrstedvf@mail.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Forslag til tillæg nr til Spildevandsplan

Forslag til tillæg nr til Spildevandsplan Forslag til tillæg nr. 1-2015 til Spildevandsplan 2014-2017 for Rebild Kommune, Støvring Ådale Forslag til tillæg har været i høring i perioden Fra den 18. september 2015 Til den 13. november 2015 Side

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at den fælleskloakerede del af K-område 0.4.40 angives som separatkloakeret

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Udkast til: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen August 2014 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rebild Kommune Spildevandsplan 2014 2017 Side 1 af 50. Spildevandsplan 2014-2017 for. Rebild Kommune.

Rebild Kommune Spildevandsplan 2014 2017 Side 1 af 50. Spildevandsplan 2014-2017 for. Rebild Kommune. Rebild Kommune Spildevandsplan 2014 2017 Side 1 af 50 Rebild Kommune Spildevandsplan 2014-2017 for Rebild Kommune. Rebild Kommune Spildevandsplan 2014 2017 Side 2 af 50 Indhold 1 OM DENNE PLAN 7 1.1 Offentlighedsfase

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

Skive Kommune Drift og Anlæg Landskab og Grønne områder. Rådhuspladsen 2 7800 Skive. 12. januar 2016

Skive Kommune Drift og Anlæg Landskab og Grønne områder. Rådhuspladsen 2 7800 Skive. 12. januar 2016 Skive Kommune Drift og Anlæg Landskab og Grønne områder Rådhuspladsen 2 7800 Skive 12. januar 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt ændring af afløb fra Svanesøen i Krabbesholm Skov Skive Kommunes vandløbsmyndighed

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden.

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden. Forsyning Helsingør A/S Att. Søren Valeur Ungstrup Haderslevvej 25 3000 Helsingør Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282526 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Center Natur og Miljø Leif Madsen Vælderskoven 10 Gravlev 9520 Skørping Sendt via mail: inge@skillingbro.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-3-15

Læs mere

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-09-2013 Sags Id. 727-2013-6543 Dok id. 727-2013-36223 Side 1/16

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven.

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen Prinsens Alle 5 8800 Viborg naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Afgørelse om ikke vvm pligt

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Lyngby-Taarbæk Kommune LAR anlæg i Ermelundskilen Anlægget etableres til forsinkelse

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere