Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden)"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Dato: Torsdag d. 19. marts 2015 Tid: kl Forretningsudvalgsmøde kl Sted: OBS: Bispegården, Thulebakken 1, 9000 Aalborg med efterfølgende rundvisning i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg Deltagere: Ketty Sørensen, Ernst Hørlück (suppl. for Rune Drejer), Jette Madsen, Ole Brinth, Henning Toft Bro, Bodil Abildgaard, Henriette Hoppe, Poul Skjølstrup Larsen, Birthe Christiansen, Karen Stranddorf og Winnie Sleiborg Andersen Fraværende: Michael Bundgaard, Rune Dreier Referat: Winnie S. Andersen Dagsordenspunkt Referat /Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af to punkter (se punkt 9a): Ansøgning om Driftsbevilling 2016 Ansøgning om midler til arbejdet med fælles kontoplan + analyse af arbejdsgange i administrationen 2. Valg af referent Winnie S. Andersen 3. Velkomst Evt. meddelelser ved formanden 4. Bestyrelsens medlemmer Henvendelse fra Michael Bundgaard - se bilag 1 Formanden bragte en hilsen fra Folkekirkens Hus. De glæder sig til at Vestervig Kirkemusikskole bliver en del af huset. Repræsentant fra Musikkonservatorierne har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen tager beslutningen til efterretning og kirkemusikskolen henvender sig til konservatoriet mhp en ny repræsentant. Landsforeningens plads Der mangler fortsat en repræsentant i bestyrelsen fra Landsforeningen. Skolen må hurtigt følge op på den manglende plads. Ketty Sørensen tager det med på bestyrelsesmøde i Landsforeningen i april. 1

2 Bodil Abildgaard foreslår en fælles henvendelse til ministeriet ang. de manglende pladser. Skolen afventer endelig beslutning fra både konservatoriet og Landsforeningen først. 5. Orientering om kirkemusikskolens virksomhed se bilag 2 - orientering ved konst. rektor: Undervisning Ole Brinth orienterede om kirkemusikskolens virksomhed ud fra bilag 2: Der har i skoleåret 2014/2015 været en total på 139 studerende fordelt med 79 organister, 57 kirkesangere og 3 korledere. Ole Brinth orienterede om forskellige forløb. Ansøgere Optagelsesprøver Eksamen De reviderede studieplaner Skolen har modtaget i alt 58 nye ansøgninger primært på orgeluddannelsen. Tilgangen af ansøgere er rekordstor. Der er planlagt optagelsesprøvedatoer og der arbejdes med den nøjere planlægning. Der er lavet udkast til eksamensplan og der er sendt bestilling på udefrakommende censorer til Gwyn Hogdson. Skolen afventer den endelige godkendelse af 2. udgaven Ministeriet har godkendt under forudsætning af indføjelse af to bemærkninger af teknisk art. Synliggørelse / Netværk / Repræsentation / samarbejde Ole Brinth redegjorde for skolens synliggørelse, netværk, repræsentation og samarbejde på tværs, f.eks.: Inspirationsdag/rekrutteringsdag i Holstebro 24/1 Folkekirkens Ungdomskor, som Ole Brinth har en bestyrelsespost i Kirkemusikalsk Kompetencecenter, hvor Vestervig Kirkemusikskole deltager på lige fod med de to øvrige skoler Kirkemusikalsk Studiecenter, hvor skolen har en plads i bestyrelsen 2

3 Sangcenter THY Advisory Board for Sangens Hus, hvor skolerne er repræsenteret af Sjællands Kirkemusikskoles rektor Thy flygelselskab, som skolen er blevet medlem af FUV-Kirkemusikskole-relation, hvor der arbejdes på oprettelse af et evt. flere forum/fora for samarbejde omkring kirkemusikalske og teologiske uddannelser Skolernes samarbejde, hvor der samarbejdes om ny fælles hjemmeside, ny fælles administrationssystem, ny fælles kontoplan, fælles annoncering, fælles mål i resultataftaler, ensartethed i årsrapporter Forum musik-teologi (FMT), hvor skolen sammen med de andre to skoler og FUV har givet en underskudsgaranti for skolernes vedkommende beløbende sig til max kr. pr. skole Administrationen Råd og udvalg Bibliotek Administrationen er underbemandet og det betyder, at der er opgaver, der ikke nås. Samarbejdet med ADF (Folkekirkens ADministrative Fællesskab) om økonomistyring er under stadig udvikling. Ole Brinth orienterede om råd og udvalg på skolen: SU (samarbejdsudvalg)/amo (Medarbejderudvalg), som afløser samarbejdsudvalget og er nyetableret. Birgitte Søndergaard er valgt som sikkerhedsrepræsentant Lærerrådet, hvor Karen Stranddorf er valgt som formand DSR (De Studerendes Råd), Der arbejdes på at fremtidssikre biblioteks-registreringerne ved en overgang til DanBib. Skolens bibliotekar Hans Henrik Gramstrup Larsen har været på kursus i at håndtere systemet. 3

4 6. Budgetanalysen se bilag 3 Arbejdet i styregruppen v. formanden Henning Toft Bro er formand for styregruppen, der har været samlet én gang d i Roskilde og afventer melding fra ministeriet om arbejdsgruppens arbejde. Arbejdet i arbejdsgruppen v. konst. rektor Ole Brinth orienterede om status på budgetanalysen ud fra bilag 3. Et notat, der giver status på de fem faser: Analysetema 1: Den historiske arv og status i dag for kirkemusikeruddannel-sen Der er udsendt en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens tidligere og nuværende studerende. Pt tages der stilling til om svarprocenten er tilfredsstillende. Analysetema 2: En beskrivelse af kirkemusikerne i dag Der arbejdes på at få et overblik over hvilke data som FLØS (lønsystemet) kan levere. Evt. ny kravspecifikation på vej. Analysetema 3: Økonomien i kirkemusikeruddannelsen Nøgletalsdefinitionen er under udarbejdelse på baggrund af 2012-tal, og der arbejdes med beskrivelser af typiske studieforløb. Analysetema 4: Kirkemusikeruddannelsen i relation til musikeruddannelser generelt Det undersøges om taxameterstyring og sammensætning af taxametre i praksisuddannelser kan give inspiration. Deadline: afventer færdiggørelsen af tema 2 og 3 Analysetema 5: Et fremtidsscenarie for folkekirkens aktiviteter i et kirkemusikalsk perspektiv Der udarbejdes et udkast til beskrivelse med henvisning til scenarier, sociologi, struktur m.v. Der udarbejdes ligeledes en kort præsentation til styregruppen. 4

5 7. Ledelsessituationen, herunder opslag af rektorstillingen - orientering ved formanden Henning Toft Bro har talt med i Kirkeministeriet, der anbefaler at skolen arbejder på stillingsopslag til ny rektor. Arbejdsgrupperne indsender deres bidrag til stillingsopslag til administrationen, som sammenskriver og rundsender til bestyrelsen. Vi afventer budgetanalysen forventer den ligger klar med udgangen af april, hvorefter den skal forelægges styregruppen, der skal videresende til ministeriet. Efter denne proces vil rektorstillingen kunne blive opslået. Bodil Abildgaard beder bestyrelsen overveje, hvordan og om bestyrelse og skole kan forholde sig til, at skolen ligger i udkantsdanmark, og om bestyrelsen kan inddrage ministeriet i overvejelser af denne art. Karen Stranddorf, lærerrepræsentant, gør opmærksom på at alle incl. ministeriet må have fokus på den frustration, det skaber blandt skolens ansatte, at skolen mangler en fastansat rektor. Ketty Sørensen er blevet kontaktet af Thisted Kommunes borgmester, som har været kontaktet af politikere fra Christiansborg. Der er udtrykt bekymring for skolens fremtid. Ole Brinth har talt med ministeriet, som er glade for samarbejdet med skolerne og for samarbejdet mellem skolerne. Der foreligger ikke nogen udmeldinger fra ministeriet, der tyder på intentioner i retning af ændringer i den kendte struktur med tre kirkemusikskoler, tre rektorer og tre bestyrelser. Mulige ændringsforslag for den fremadrettede virksomhed kan muligvis omfatte en anden filialstruktur på de enkelte skoler. 5

6 Flere i bestyrelsen herunder formanden - giver udtryk for, at det er af vigtighed, at alle på skolen i den nuværende udfordrende, løbende proces forholder sig til det, der vides. Henning Toft Bro kontakter Kirkeministeriet ang. forlængelse af konst. rektorstilling fra 1/ og frem. 8. Årsrapport 2014 Fremlægges til godkendelse - se bilag 4A for årsopgørelse - se bilag 4B for udkast til årsrapport 9. Skolens økonomi orientering ved konst. rektor: Ramme Forventninger Filmprisen Gabriel se bilag 5 Ole Brinth gennemgik redegørelserne for målopfyldelse i Årsrapport 2014 og redegørelserne for årets økonomiske resultat. Nettoresultatet giver et overskud på kr. Ledelsen vurderer at såvel målopfyldelse som det økonomiske resultat, herunder udnyttelsen af den bevilgede ramme, er fuldt tilfredsstillende. Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Rektorerne har aftalt indbyrdes, at opgørelse til årsrapporten af antallet af studerende udregnes som et vægtet gennemsnit ud fra 3 forskellige tidspunkter på skoleåret (1. august, 1. januar og 1. juni). Ole Brinth orienterede om den udmeldte økonomiske ramme for Rammen er ensdannet med rammen for 2014 fradraget de 2%, der henlægges til omprioriteringspuljen. Den givne økonomiske ramme giver mulighed for opretholdt drift i Bestyrelsen ønsker ikke at støtte Filmprisen Gabriel økonomisk 9a Ansøgning om Driftsbevilling 2016 Ole Brinth redegjorde for, at bevillingsrammen for 2014 og 2015 rummer et aftalt bevillingsløft. Med bevillingsramme for 2016 gælder, at det må forventes, at den - pga. bortfald af aftalt bevillingsløft - vil udvise et markant lavere niveau. Bestyrelsen gav Ole Brinth mandat til at søge om løft af driftsbevilling for 2016 i lighed med det bevilgede bevillingsløft for 2014 og 2015, så der kan sikres et 6

7 Ansøgning om midler til arbejdet med fælles kontoplan + analyse af arbejdsgange i administrationen opretholdt aktivitetsniveau i Ole Brinth sender anmodning til ministeriet. Det er i skolernes interesse, at der i forbindelse med årsrapport, budgetopfølgning m.m. forelægges ministeriet sammenlignelige tal fra kirkemusikskolerne. Derfor har der i gennem de senere år været arbejdet med ny fælles kontoplan og fælles/bedre arbejdsgange i administrationen. Ole Brinth orienterede om, at Steen Halk Petersen, konsulent for FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter) gerne vil hjælpe de tre kirkemusikskoler med at lave en fælles kontoplan. Bestyrelsen vedtog, at der skal arbejdes videre med fælles kontoplan og analyse af arbejdsgange i administrationen og gav Ole Brinth mandat til, sammen med de andre to skoler, at søge midler til denne proces. 10. Skolens lokaler Ole Brinth orienterede om lokalesituationen på skolen: Aalborg Århus Vestervig Alt godt i Aalborg. Glæder sig til at få fast bolig i Folkekirkens Hus. Domsognet i Århus har givet afslag om leje af lokaler. Ole Brinth vil vedligeholde kontakten, under indtryk af den meget belastende lokalesituation i Århus. Restaurering på bygningerne i Vestervig fortsætter i 2016 og Bestyrelsen bakker fortsat op om denne proces, til hvilken der søges midler i anlægsfonden. 11. Nyt administrationssystem og ny hjemmeside - orientering ved konst.rektor Seneste møde ( ) 12 Efteruddannelse - orientering ved konst. rektor: Afslutning af rapport Ole Brinth orienterede om, at der for tiden pågår et intenst arbejde mellem de tre kirkemusikskoler og IT-kontoret med at færdigudvikle et nyt fælles administrationssystem. Herudover arbejdes der med en ny hjemmeside. Vi kobles på et godt og billigt system. Ole Brinth eftersender rapporten. 7

8 Rapport foreligger fremlægges på mødet 13. Efteruddannelse / videreuddannelse - se bilag 6 - orientering ved konst. rektor: Nyt projekt Der er modtaget til et to-årigt projekt med videre arbejde med efteruddannelse / videreuddannelse 14. Kurser orientering ved konst. rektor: - se bilag 7A (Vestervigs kurser) - se bilag 7B (Fællesannonce om kurser) 15. Samarbejdsprojekt: Børn- Unge- Orgel - se bilag 8 Der er modtaget ,- til et treårigt projekt 16. Evt. herunder næste møde(r) 22. juni 2015 i Vestervig Punktet udspringer af punkt 12. Det nye projekt åbner mulighed for videreuddannelse ud fra KVU-niveau, som skolens kandidater opnår. (KVU: Kortere Videregående Uddannelse Der er enighed om, at det er et vigtigt indsatsområde med efteruddannelse. Bestyrelsen udtrykker glæde over, at kirkemusikskolerne tilgodeses af Kompetencesekretariatet / ministeriet ift projektmidler til udvikling. Ole Brinth orienterede om kursusudbud i efteråret 2015 samt om fællesannoncen over kurser over hele landet, udbudt af kirkemusikskolerne. De tre kirkemusikskoler har i fællesskab søgt om midler til projekt Børn-Unge-Orgel et rekrutterings- og udviklingsprojekt. Kirkeministeriet har givet kr. over tre år til projektet. Sjællands Kirkemusikskole er projektansvarlig. Katrine Immerkjær Kristiansen er ansat som landsdækkende koordinator. Der arbejdes på en international inspirationsdag i København i august. Karen Stranddorf efterlyser en konkret behovsoversigt over, hvor mange og hvilke lokaler skolen har behov for i Århus. Bestyrelsen roste konst. rektor Ole Brinth for hans arbejde. Bestyrelsen finder at man er godt opdateret ift hverdagen på skolen og arbejdet med budgetanalyse m.m. 8

9 9

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere