Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere"

Transkript

1 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet. Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere er inddelt i fire overordnede afsnit, der omhandler projektets opstart, projekts forløb, projektets afslutning samt yderligere information og kontaktoplysninger til Integrationsministeriet. Afsnittene afsluttes med en boks, der opsummerer, hvilke krav ministeriet har til tilskudsmodtager og til projektet. Integrationsministeriet anbefaler, at tilskudsmodtagere læser dette dokument grundigt igennem og gemmer det som reference igennem projektperioden. Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere er også tilgængeligt på ministeriets hjemmeside Spørgsmål kan rettes til Integrationsministeriets Puljesekretariat på telefon eller på 1

2 Indhold 1. Projektets opstart Tilsagn SKAT Økonomistyrelsen Børneattester... 4 I forbindelse med meddelelse om tilsagn skal tilskudsmodtager være særlig opmærksom på følgende Projektets forløb Ændringer i projektet Bortfald m.v Statusrapport Forskudsudbetaling Regnskabsrapport ved forskudsudbetaling... 7 Under projekts forløb skal tilskudsmodtager være særlig opmærksom på følgende Projektafslutning Evalueringsrapport Revideret regnskab Ikke-anvendte midler og evt. overskud Afsluttende brev og udbetaling I forbindelse med projektets afslutningskal tilskudsmodtager særlig være opmærksom på følgende: Yderligere information og kontaktoplysninger Yderligere information Kontaktoplysninger Bilag 1: Integrationsministeriets revisionsinstruks af 1. juni 2010 for revision af projekttilskud

3 1. Projektets opstart Projektets opstart er perioden fra ministeriet udsender et tilsagnsbrev til projektperioden påbegyndes og projektets aktiviteter igangsættes. 1.1 Tilsagn Ved meddelelse om tilsagn til et projekt udsender Integrationsministeriet et tilsagnsbrev, hvori tilskudsmodtager forpligtiges til at overholde krav og retningslinjer i forbindelse med tilsagnet. Tilsagnet er først bindende, når Integrationsministeriets Puljesekretariat har modtaget en underskrevet kopi af tilsagnsbrevet samt et udfyldt oplysningsskema. Herved accepterer tilskudsmodtager de betingelser, der er beskrevet i tilsagnsbrevet og i Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere. Tilsagnsbrevet skal returneres til Integrationsministeriet Puljesekretariat inden for fire uger, ellers vil tilsagnet bortfalde. I helt særlige tilfælde kan Integrationsministeriet dispensere fra denne frist. Tilskudsmodtagerens revisor skal gøres bekendt med betingelserne i tilsagnsbrevet samt i nærværende krav og retningslinjer. 1.2 SKAT Integrationsministeriet indberetter ved årets afslutning projektets tilskudsbeløb til SKAT uafhængigt af, om de udbetalte tilskudsbeløb er skattepligtige eller ej. Indberetningen fungerer som en støtte til SKAT s kontrolfunktioner. Derfor skal tilskudsmodtager i oplysningsskemaet i tilsagnsbrevet udfylde oplysninger vedrørende CVR, SE eller CPR-nr. 1.3 Økonomistyrelsen Hvis Integrationsministeriets tilskudsbeløb til projektet dækker mere end 50 procent af tilskudsmodtagers ordinære driftsudgifter, indberetter ministeriet organisationen til Økonomistyrelsen, idet tilskudsmodtager hermed er omfattet af Ordningen om fleksjob for ikkestatslige tilskudsmodtagere. Derfor skal tilskudsmodtager i oplysningsskemaet i tilsagnsbrevet afkrydse, om foreningen/organisationen/virksomheden er omfattet af fleksjobordningen. 3

4 1.4 Børneattester Hvis der i projektet er kontakt til børn under 15 år, skal erklæring om børneattest, som er vedlagt tilsagnsbrevet, udfyldes. Erklæringen skal sammen med den underskrevne kopi af tilsagnsbrevet returneres til Integrationsministeriets Puljesekretariat inden for fire uger. En børneattest er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om domme for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelt misbrug af børn under 15 år. Børneattester indhentes hos Det Centrale Kriminalregister. Om de nærmere betingelser for indhentelse af børneattester henvises til lov nr. 520 af 21. juni For yderligere oplysninger, samtykkeerklæring og børneattestblanket henvises til Tilsagnet bortfalder, hvis erklæringen ikke returneres til Integrationsministeriet i underskrevet stand inden for fire uger.. I helt særlige tilfælde kan Integrationsministeriet dispensere fra denne frist. Ministeriet skal underrettes, hvis børneattesten for en af projektets ansatte eller frivillige ikke er fri for anmærkninger. Med henblik på kontrol af, at relevante børneattester indhentes og fornøden underretning gives til Integrationsministeriet, kan ministeriet foretage lejlighedsvis stikprøvekontrol. I forbindelse med meddelelse om tilsagn skal tilskudsmodtager være særlig opmærksom på følgende: Tilsagnsbrev, oplysningsskema og evt. erklæring om indhentelse af børneattest skal udfyldes, underskrives og returneres til Integrationsministeriets Puljesekretariat inden for fire uger. Tilskudsmodtagers revisor skal gøres bekendt med krav og retningslinjer i tilsagnsbrevet samt i Integrationsministeriet krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere. 4

5 2. Projektets forløb Projektets forløb dækker over perioden, hvor projektets aktiviteter gennemføres. Alt efter projektets størrelse, har ministeriet forskellige krav til tilskudsmodtager, hvilket vil fremgå af de nedenstående afsnit. Integrationsministeriet skal altid kontaktes i tilfælde af tvivlsspørgsmål om fortolkningen af tilskudsvilkårene. 2.1 Ændringer i projektet Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning og evt. bilag hertil. Dette indebærer, at tilskudsmodtageren skal sikre, at de i ansøgningen anførte aktiviteter, tidsplan, opstillede mål, budget mm. overholdes. Hvis der i projektets forløb opstår omstændigheder, der medfører, at projektet ikke kan udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, er det vigtigt, at tilskudsmodtager skriftligt orienterer Integrationsministeriet herom. Det kunne f.eks. dreje sig om ændringer i projektperioden, projektets mål, hovedansvarlige eller budgettet. Er der er tale om større ændringer, skal der udarbejdes en ny projektbeskrivelse og budget. Integrationsministeriet skal altid godkende projektændringer inden de iværksættes. Ikkegodkendte ændringer af projektet kan medføre, at tilsagnet helt eller delvis bortfalder. 2.2 Bortfald m.v. Integrationsministeriet kan bestemme, at tilsagn om tilskud og tilskud bortfalder helt eller delvis, og at allerede udbetalte beløb skal tilbagebetales, hvis tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for ministeriets tilsagn om tilskud. Det samme gælder i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder de i tilsagnsbrevet opstillede betingelser for tilsagn. Hvis projektet ikke udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, kan Integrationsministeriet således bestemme, at tilsagn om tilskud og tilskud bortfalder helt eller delvis, og at allerede udbetalte beløb skal tilbagebetales. Det handler eksempelvis om manglende afholdelse af planlagte aktiviteter, væsentlig overskridelse af tidsplanen, væsentlig afvigelse fra de opstillede delmål m.v. For så vidt angår ændringer af projektet henvises der til pkt Tilsagn om tilskud og tilskud bortfalder som hovedregel helt eller delvist i tilfælde af væsentlig misligholdelse af tilsagnet, fx hvis tilskudsmodtager i projektforløbet har givet urigtige eller vildledende oplysninger, hvis tilskuddet bliver anvendt til andre formål end det, der 5

6 blev fremlagt i den oprindelige ansøgning, eller i tilfælde af konkurs eller betalingsstandsning. Tilskudsmodtager har pligt til at informere Integrationsministeriet og projektets revisor, hvis der opstår uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af projektet, herunder i tilfælde af bedrageri eller hvis andre forhold antyder, at der ikke er taget skyldige økonomiske hensyn i administrationen af projektet. Tilskudsmodtageren har pligt til at samarbejde med Integrationsministeriet og herunder sikre, at Integrationsministeriet i forbindelse med kontrol sikres adgang til de nødvendige oplysninger. Det handler om at stille de nødvendige oplysninger, dokumentation mm. til rådighed, give adgang til projektets aktiviteter, muliggøre evt. stikprøver af regnskabet mm. Manglende overholdelse af denne betingelse kan medføre, at tilsagn om tilskud og tilskud bortfalder helt eller delvis, og at allerede udbetalte beløb skal tilbagebetales 2.3 Statusrapport Statusrapporter er Integrationsministeriets redskab til at følge større eller længerevarende projekters udvikling og fremdrift, samt til at indhente oplysninger om foreløbige resultater og effekter af projektet. Ministeriet sammenholder statusrapporten med ansøgningen for at vurdere, om der er fremdrift i projektet, at delmål og succeskriterier opfyldes, og at budgettet overholdes. Integrationsministeriet fastsætter krav om statusrapport alt efter projektets størrelse og varighed. Såfremt ministeriet kræver status for projektet, vil frister for indsendelse af statusrapporter fremgå af tilsagnsbrevet. Manglende overholdelse af frister, kan medføre, at ministeriet bestemmer, at tilsagn om tilskud og tilskud bortfalder helt eller delvis, og at allerede udbetalte beløb skal tilbagebetales. Statusrapporten udfyldes og indsendes via det elektroniske statusskema, der findes på Integrationsministeriets hjemmeside. Hvis Integrationsministeriet vurderer, at en indsendt statusrapport er for mangelfuld til godkendelse, bliver rapporten afvist til redigering, og tilskudsmodtager bliver underrettet herom via . Fra den online sagsmappe på Integrationsministeriets hjemmeside får tilskudsmodtager igen adgang til skemaet, hvor der er mulighed for at redigere i skemaet og indsende statusrapporten på ny. 6

7 Når Integrationsministeriet har godkendt en statusrapport vil tilskudsmodtager modtage et godkendelsesbrev. Hvis ministeriet finder det relevant vil statusrapporten blive offentliggjort på ministeriets hjemmeside. Integrationsministeriet kan stille krav om yderligere oplysninger til brug for offentliggørelse og forbeholder sig retten til at redigere i det afrapporterede. Ministeriet forbeholder sig endvidere ret til at anvende materialet i bl.a. nyhedsmagasinet NYIDANMARK, på integrationsportalen Integrationsviden viden der virker, på ministeriets hjemmeside og lignende. Når Integrationsministeriet har modtaget og godkendt en statusrapport, skal ministeriet foretage en vurdering af projektets forløb. Hvis ministeriet i den anledning finder, at projektets forløb og opnåede resultater ikke er tilfredsstillende, vil ministeriet indgå i en dialog med projektet. Ministeriet kan i den forbindelse beslutte, at tilsagnet bortfalder, hvis en af de i tilsagnsbrevet angivne bortfaldssituationer foreligger. 2.4 Forskudsudbetaling Tilskudsbeløbet udbetales som udgangspunkt efter projektets afslutning, når Integrationsministeriet har modtaget og godkendt en elektronisk evaluering og et revideret regnskab. Tilskudsmodtager skal derfor som udgangspunkt selv finansiere projektet under projektperioden. Hvis det skønnes nødvendigt for projektets gennemførelse, kan tilskudsmodtager og Integrationsministeriet indgå aftale om forskudsvis udbetaling af tilsagnet. Ansøgningen om forskudsudbetaling foregår via et elektronisk skema på Integrationsministeriets hjemmeside. For projekter, der modtager over kr. i tilsagn, sker den forskudsvise udbetaling i rater svarende til henholdsvis 30 og 50 procent af det afgivne tilskudsbeløb. Projekter, der modtager under kr. i tilsagn, kan få udbetalt 80 procent af tilskuddet på én gang. De resterende 20 procent af tilskudsbeløbet kommer i alle tilfælde først til udbetaling, når Integrationsministeriet har modtaget og godkendt et revideret regnskab og en elektronisk evalueringsrapport. 2.5 Regnskabsrapport ved forskudsudbetaling Hvis et projekt modtager forskudsvisudbetaling, skal der før/i forbindelse med udbetaling af 2. rate indsendes en elektronisk statusrapport samt en regnskabsrapport vedr. forskudsudbetaling. Regnskabsrapporten ved forskudsudbetaling skal redegøre for forbrug af 1. rate, 7

8 samt indeholde et budget for de resterende 70 procent af tilskudsbeløbet. Det er et krav at ministeriets standardskema Regnskabsrapport vedr. forskudsudbetaling anvendes. Under projekts forløb skal tilskudsmodtager være særlig opmærksom på følgende: Ændringer i projektet skal forelægges og godkendes af Integrationsministeriet. Tidsfristerne i tilsagnsbrevet for indsendelse af statusrapport og evt. delregnskab skal overholdes. Integrationsministeriets standarder og elektroniske skemaer skal anvendes. Tilsagnet kan bortfalde bl.a. ved ændringer i projektet uden Integrationsministeriet godkendelse, manglende overensstemmelse med projektbeskrivelsen, misligholdelse og uregelmæssigheder. 8

9 3. Projektafslutning Projektet afsluttes ved, at tilskudsmodtager senest tre måneder efter projektperiodens udløb indsender en elektronisk evalueringsrapport og et afsluttende revideret regnskab til Integrationsministeriet. Fristen for indsendelse af den elektroniske evalueringsrapport samt det reviderede regnskab fremgår af tilsagnsbrevet. 3.1 Evalueringsrapport Evalueringsrapporten skal indeholde en gennemgang af de mål og succeskriterier, der blev opstillet i projektbeskrivelsen, samt beskrive hvilke erfaringer tilskudsmodtager har gjort sig gennem projektet. Evalueringsrapporten udfyldes og indsendes via det elektroniske evalueringsskema, der findes på ministeriets hjemmeside. Evalueringsrapporten skal indsendes inden for den i tilsagnsbreve fastsatte frist. Manglende overholdelse af denne kan medføre, at tilsagn om tilskud og tilskud bortfalder helt eller delvis, og at allerede udbetalte beløb skal tilbagebetales. Hvis Integrationsministeriet vurderer, at evalueringsrapporten er for mangelfuld til godkendelse, bliver rapporten afvist til redigering, og tilskudsmodtager bliver underrettet herom via . Fra den online sagsmappe via ministeriets hjemmeside får tilskudsmodtager igen adgang til skemaet, hvor der er mulighed for at redigere i skemaet og indsende evalueringsrapporten på ny. Når Integrationsministeriet har godkendt en evalueringsrapport vil tilskudsmodtager modtage et godkendelsesbrev. Hvis ministeriet finder det relevant, vil evalueringsrapporten blive offentliggjort på Integrationsministeriets hjemmeside. Særligt gode projekter vil blive offentliggjort med ministeriets anbefaling. Integrationsministeriet kan stille krav om yderligere oplysninger til brug for offentliggørelse og forbeholder sig retten til at redigere i det afrapporterede. Ministeriet forbeholder sig endvidere ret til at anvende materialet i bl.a. nyhedsmagasinet NYIDANMARK, på integrationsportalen Integrationsviden viden der virker, på ministeriets hjemmeside og lignende. Det skal desuden fremgå af projektets pressemateriale og lignende formidling, at Integrationsministeriet har ydet økonomisk støtte til projektets gennemførelse. 9

10 3.2 Revideret regnskab Det reviderede regnskab skal indsendes inden for den i tilsagnsbreve fastsatte frist. Manglende overholdelse af denne kan medføre, at tilsagn om tilskud og tilskud bortfalder helt eller delvis, og at allerede udbetalte beløb skal tilbagebetales Det reviderede regnskab skal være gennemskueligt og fuldt sammenligneligt med det godkendte budgetskema. Hvis der er afvigelser mellem budget og regnskab, skal der i regnskabsskemaet redegøres herfor. Ministeriets standardskema for regnskab, der findes på Integrationsministeriets hjemmeside, skal anvendes. Integrationsministeriets tilskud skal optræde i én kolonne, ligesom egen- og medfinansiering skal være klart identificeret i særskilte kolonner. Integrationsministeriet kan indkalde yderligere information om de afholdte udgifter, inklusiv dokumentation for, at der er udvist passende sparsommelighed og valgt den billigst mulige løsning. Hvis tilskuddet dækker et timeforbrug (f.eks. rådgivning, opsøgende arbejde og lignende), skal det endelige lønregnskab kunne sandsynliggøres via et timeregnskab. Ministeriet kan indkalde oplysninger herom. Regnskabet skal endvidere indeholde en revisionspåtegning, der overholder retningslinjerne i Integrationsministeriets revisionsinstruks af 1. juni 2010 for revision af projekttilskud. Til revisionspåtegningen skal Integrationsministeriets skabelon for revisionspåtegning anvendes. Revisionsinstruksen og skabelonen for revisionspåtegningen er tilgængelig på ministeriets hjemmeside og er vedlagt dette dokument som bilag. Kommunale tilskudsmodtagere kan anvende kommunens egne revisionsorganer. For tilskud under og for tilskudsmodtagere, der revideres af Rigsrevisionen, er der ikke krav om ekstern revision, men regnskabet skal påføres en ledelsespåtegning, der redegør for regnskabets rigtighed. Integrationsministeriets skabelon for ledelsespåtegning skal anvendes hertil. Ledelsespåtegningen er tilgængelig på ministeriets hjemmeside. Alle regnskaber skal underskrives og dateres af projektets tegningsberettigede og sendes til Integrationsministeriets Puljesekretariat. 10

11 Integrationsministeriet foretager løbende stikprøvekontrol af projektregnskaber. Tilskudsmodtagers indsendte regnskab kan derfor blive udtaget til økonomisk kontrol, hvor ministeriet vil indhente underliggende bilag. Tilskudsmodtager skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangspunktet af det regnskabsår, som materialet vedrører. 3.3 Ikke-anvendte midler og evt. overskud Tilskuddet skal benyttes til de formål og i den periode, der er angivet i ansøgningen. Det betyder, at midler, der ikke er blevet anvendt i bevillingsperioden, skal tilbagebetales til Integrationsministeriet. Integrationsministeriet kan efter skriftlig begrundelse fra tilskudsmodtager i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at midlerne kan omdisponeres. Tilskud fra Integrationsministeriet kommer ikke til udbetaling i det omfang, en aktivitet eller dele heraf ved regnskabsaflæggelse viser sig at være overskudsgivende. Hvis der ved gennemgang af regnskabet konstateres, at projektet har genereret et overskud, skal dette modregnes i tilskuddet. Det vil sige, at evt. overskydende beløb skal betales tilbage til integrationsministeriet. 3.4 Afsluttende brev og udbetaling Når den elektroniske evaluering og det reviderede regnskab er blevet godkendt af Integrationsministeriet, modtager tilskudsmodtager et afsluttende brev. Udbetalingen af tilskudsbeløbet vil herefter ske inden for to til fire uger. I forbindelse med projektets afslutning skal tilskudsmodtager særlig være opmærksom på følgende: En elektronisk evalueringsrapport og et revideret regnskab skal indsendes senest tre måneder efter projektperiodens afslutning. Integrationsministeriets standardskema til regnskab skal anvendes. Integrationsministeriets elektroniske evalueringsskema skal anvendes. Regnskabet skal overholde retningslinjer i Integrationsministeriets revisionsinstruks af 1. juni 2010 for revision af projekttilskud. 11

12 4. Yderligere information og kontaktoplysninger 4.1 Yderligere information På Integrationsministeriet hjemmeside kan Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere downloades og der findes yderligere information og vejledning til tilskudsmodtagere om bl.a. indsendelse af elektroniske skemaer, revision og regnskab. På ministeriet Erfaringsbase (www.nyidanmark.dk/erfaringsbasen) samt på portalen Integrationsviden Viden der virker (www.nyidanmark.dk/integrationsviden) kan findes erfaringer, viden og værktøjer fra tidligere gennemførte integrationsprojekter. 4.2 Kontaktoplysninger Ved henvendelse til Integrationsministeriet bedes projektets journalnummer oplyst. Journalnummeret fremgår af det elektroniske kvitteringsbrev for ansøgningen og af tilsagnsbrevet. Spørgsmål om procedurer, frister og udbetalinger kan rettes til Integrationsministeriets Puljesekretariat på telefon eller på Puljesekretariatet er ansvarlig for den administrative del af sagsbehandlingen, krav og retningslinjer samt evaluering og formidling. Faglige spørgsmål vedrørende projektet, herunder krav til projektets indhold og gennemførelse, rettes til den puljeansvarlige i Integrationsministeriet. Kontaktoplysninger hertil fremgår af puljebeskrivelsen på ministeriets hjemmeside samt nederst i tilsagnsbrevet til tilskudsmodtager. 12

13 Bilag 1: Integrationsministeriets revisionsinstruks af 1. juni 2010 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Integrationsministeriet. Instruksen erstatter revisionsinstruks af 16. januar 2004 og gælder for alle projekter, der revideres efter 1. juni Instruksen er udarbejdet med udgangspunkt i den i Rigsrevisionens rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området, marts 2000 opstillede modelinstruks. Der er lagt vægt på, at der skal være proportionalitet mellem de revisionsmæssige kontrolforanstaltninger og tilskudsbeløbenes størrelse. Der sondres mellem tre beløbsintervaller: Bevillinger under kr Bevillinger kr Bevillinger over kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud. Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud. Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud. Instruksen er udstedt med hjemmel i tekstanmærkningerne på finansloven. 1. Der er ikke krav om, at regnskabet skal revideres af en ekstern revisor. Regnskabet kan i stedet påtegnes af ledelsen eller bestyrelsesformanden. Instruksen er udstedt med hjemmel i tekstanmærkningerne på finansloven. 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revisionsafdeling af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Instruksen er udstedt med hjemmel i tekstanmærkningerne på finansloven. 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revisionsafdeling af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. 2. Påtegningen af regnskabet omfatter en godkendelse af, at projektregnskabet er rigtigt, stk.2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette stk.2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen. 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette 13

14 Bevillinger under kr Bevillinger kr Bevillinger over kr og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet. begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber mv. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk. 2 og 3-7. stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet. begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber mv. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk. 2 og 3-7. stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet. 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang. 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang. 4. Ved påtegning af regnskabet skal ledelse/bestyrelsesformand 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve: 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve: godkende at: 1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden 1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden 1. Projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige væsentlige fejl og mangler væsentlige fejl og mangler fejl og mangler 2. Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herun- 2. Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herun- 2. Tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i Integrationsministeriets der bestemmelserne i Integrationsministeriets tilsagns- og vilkårsskrivelse der bestemmelserne i Integrationsministeriets tilsagns- og vilkårsskrivelse tilsagns- og vilkårsskrivelse 3. Om tilskuddet er anvendt til formålet 3. Om tilskuddet er anvendt til formålet 3. Tilskuddet er anvendt til formålet 4. Om tilskudsmodtager har udvist sparsomme- 4. Om tilskudsmodtager har udvist sparsomme- 14

15 Bevillinger under kr Bevillinger kr Bevillinger over kr Tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed. lighed lighed 5. Om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Integrationsministeriet om opfyldelsen af resultatkrav, er dokumenterede. 5. Om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Integrationsministeriet om opfyldelsen af resultatkrav, er dokumenterede 6. Om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelserser/virksomhedsregnskab, de produktivitets- og effektivitetsanalyministeriet som Integrations- har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige. 6. Bliver ledelsen/bestyrelsesformanden i forbindelse med regnskabsgodkendelsen opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det ledelsen/bestyrelsesformanden straks at give Integrationsministeriet meddelelse herom. stk. 2. Det 5. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger giver Integrationsministeriet meddelelse herom. I modsat stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser 5. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger giver Integrationsministeriet meddelelse herom. I modsat 15

16 Bevillinger under kr Bevillinger kr Bevillinger over kr samme gælder, hvis ledelsen/bestyrelsesformanden i forbindelse med godkendelsen af regnskabet på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. fald er det revisors pligt at orientere Integrationsministeriet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. fald er det revisors pligt at orientere Integrationsministeriet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. 7. Det godkendte projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er påtegnet i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Væsentlige bemærkninger skal fremgå af påtegningen. 7. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Væsentlige bemærkninger skal fremgå af påtegningen. 7. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Væsentlige bemærkninger skal fremgå af påtegningen. Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision jf. 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol. Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision jf. 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol. 8. Nærværende instruks træder i kraft den 1. juni 2010 med virkning for tilsagn/tilskud meddelt fra denne dato. Samtidig ophæves Integrationsministeriets revisionsinstruks for projekttilskud af 16. januar Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Integrationsministeriet sammen med det påtegnede projektregnskab. 8. Nærværende instruks træder i kraft den 1. juni 2010 med virkning for tilsagn/tilskud meddelt fra denne dato. Samtidig ophæves Indenrigsministeriets revisionsinstruks for projekttilskud af 16. januar Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Integrationsministeriet sammen med det påtegnede projektregnskab. 8. Nærværende instruks træder i kraft den 1. juni 2010 med virkning for tilsagn/tilskud meddelt fra denne dato. Samtidig ophæves Indenrigsministeriets revisionsinstruks for projekttilskud af 16. januar

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere