BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017"

Transkript

1 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske projekter, der fik bevilget tilskud i Det har været gode og inspirerende møder, og i forlængelse heraf kan vi oplyse, at dit/jeres projekt også modtager tilskud fra Fonden Aarhus 2017 i perioden Tilskuddet er bevilget med følgende begrundelse: StreetCultureKlynge modtager støtte med baggrund i, at projektet får etableret en masterplan over det samlede regionale udbud af gadeidræftsfaciliteter til et samlet StreetCulture aktivitetskort; at projektet sikrer grundlaget for udviklingen af de konkrete projekter, der skal udgøre en helhed i Aarhus 2017 er derfor glad for at kunne yde et samlet tilskud i perioden til projektet på kr. Tilskuddet fordeles som følger: ,00 kr. i ,00 kr. i ,00 kr. i 2017 Det har været dejligt at høre om de mange forskellige projekter og ikke mindst at få et mere uddybende kendskab til indholdet af projekterne. Projekterne er inde i en god udvikling, har fået skabt nye og anderledes samarbejder og ikke mindst, så understøtter de Aarhus 2017s mål om at gentænke løsningerne på de udfordringer, vi står over for. Sammen er vi godt på vej til at gøre Aarhus 2017 til et helt specielt kulturhovedstadsår. UDBETALING AF TILSKUD OG TILSAGNSVILKÅR Vi planlægger at udbetale det årlige tilskud i to rater som beskrevet i nedenstående. Processen skal dog først godkendes på Fondens bestyrelsesmøde d Retningslinjerne for de årlige udbetalinger er som følger: Rater Retningslinjer 1

2 1. rate 85% 2. rate 15% Udbetales når Aarhus 2017 har modtaget og godkendt en revideret 3-årig projektplan primo Udbetaling af 1. rate i 2016 og 2017 sker efter anmodning fra projektejer. Udbetales når Aarhus 2017 har modtaget og godkendt det årlige reviderede regnskab samt når relevante årlige monitoreringsdata er indberettet. I 2017 kan den sidste rate dog først udbetales når den endelige slutrapport er modtaget og godkendt af Aarhus Tilsagnsvilkår og øvrige retningslinjer findes i slutningen af dette brev. Tilsagnsvilkårene er accepteret, når projektejer har indsendt en revideret projektplan og anmodet om udbetaling af 1. rate. Tilsagnet udbetales til projektejer jf. de indberettede kontooplysninger i forbindelse med bevillingen i Er der sket ændringer i udbetalingsoplysningerne skal dette meddeles skriftligt. MØDER OG AKTIVITETER Aarhus 2017 vil løbende udsende nyhedsbreve om programmets udvikling samt indbyde til møder, hvor du/i bl.a. kan mødes med andre projektejere om fælles temaer. Endelig er det muligt at tage kontakt til Aarhus 2017 s sponsormedarbejdere, kommunikationsmedarbejdere samt frivillighedskoordinator for sparring og idéer. Kontaktinfo kan findes på Aarhus 2017 s hjemmeside. Programteamet vil i fjerde kvartal af 2015, 2016 og 2017 gentage statusmøderne med jer, se tilsagnsbetingelserne for retningslinjerne, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde. I er dog også velkomne til at kontakte os ud over de fastlagte møder. Eventuelle spørgsmål til dette tilsagn kan rettes til de programmedarbejdere I har mødtes med. Kontaktinfo findes på Aarhus 2017s hjemmeside. Med venlig hilsen og glædelig jul Ole Wolf Kst. programdirektør

3 1. TILSAGNSVILKÅR Nedenstående tilsagnsvilkår, udgør sammen med revisorinstruksen, det samlede vilkår for at få støtte fra Aarhus Revideret projektplan og afrapportering i øvrigt Revideret projektplan Projektejer skal primo 2015 udarbejde og indsende en revideret 3-årig årlig projektplan, der dækker tilsagnsperioden samt et revideret budget, som tager højde for det bevilgede tilskud fra Aarhus 2017, øvrige bidragsydere og egenfinansiering. Skabelon med budgetposter kan downloades her. Projektet skal herefter gennemføres i henhold til den reviderede projektplan. Statusmøder Projektejer bliver årligt indkaldt til et statusmøde. Forinden møderne skal projektejer indsende en kort statusrapport. Regnskaber Projektejer er ansvarlig for årligt at udarbejde et samlet regnskab for projektet. Regnskabet skal udarbejdes efter samme skabelon som det reviderede budget. Regnskabet skal revideres, hvis tilskuddet fra Aarhus 2017 er på kr. eller derover. Se i øvrigt revisorinstruksen. Det reviderede regnskab skal underskrives af projektejer og den regnskabsansvarlige for projektet. Slutrapport Projektejer skal ved afslutningen af projektet indsende en slutrapport før sidste rate kan udbetales. Deadline herfor er d. 30. marts Slutrapporten skal omfatte en afrapportering på projektet og et revideret regnskab for hele projektperioden. Slutrapporten skal underskrives af projektejer og den regnskabsansvarlige for projektet. Eventuelle forsinkelser i afrapporteringen skal varsles og begrundes over for Aarhus Dokumentation og markedsføring De projekter, der har modtaget en bevilling fra Aarhus 2017, er forpligtet til at dokumentere, hvordan de bevilgede midler anvendes. Det betyder, at projektejer skal indsende materiale, som kan anvendes i Aarhus 2017s markedsføring. Som minimum vil det omfatte en kortfattet tekst, som kan bearbejdes redaktionelt, samt en relevant illustration/foto i høj opløsning, men også gerne video m.m. Aarhus 2017s adgang til oplysninger 3

4 Projektejer og samarbejdspartnere skal efter Aarhus 2017s ønske stille supplerende oplysninger til rådighed, som Aarhus 2017 skønner nødvendige for at kontrollere anvendelsen af tilskuddet og projektets forløb. Aarhus 2017 har ret til at foretage en gennemgang af alle forhold vedrørende det projekt, der er givet tilskud til. 1.2 Støtteberettigede omkostninger Ved udarbejdelse af det reviderede projektbudget skal projektejer være opmærksom på følgende: Aarhus 2017 kan ikke støtte følgende omkostninger: Projektomkostninger, der er afholdt før det i tilskudsbrevet anførte starttidspunkt for projektet eller efter projektets afslutning. Nybygninger, ombygninger eller lignende. 1.3 Projektændringer Projektejer skal straks underrette Aarhus 2017, hvis der sker væsentlige ændringer i projektet, sådan at de vilkår, hvorpå tilskuddet er givet, ikke vil kunne overholdes. Aarhus 2017 vil herefter tage stilling til, om ændringerne kan godkendes. 1.4 Udbetaling af tilskud og eventuelt bortfald af tilskud Aarhus 2017 udbetaler tilskuddet til én part i projektet; projektejeren. Tilskuddet udbetales til projektejers konto i et pengeinstitut. Projektejer modtager og administrerer bevillingen på vegne af det samlede projekt. 1.5 Indberetning af data til monitorering og evaluering Projektejer er forpligtiget til årligt at indberette en række nøgletal og oplysninger om projektet. Oplysningerne skal anvendes af Aarhus 2017 til den løbende monitorering samt til den overordnede evaluering af Aarhus Projektejer forpligter sig til at besvare monitoreringsskemaet, der vil blive tilsendt elektronisk. 1.6 Kommunikation og PR Projektejer er forpligtet til tydeligt at signalere, at projektet er støttet af Aarhus Det betyder: at Aarhus 2017s logo skal anvendes i alle kommunikative og marketing sammenhænge (tryksager, elektroniske medier, roll ups etc.). Logo og billeder findes på Aarhus 2017s hjemmeside - at Aarhus 2017s støtte nævnes i formidling og kommunikation af projektet, eksempelvis i pressemeddelelser, web, sociale platforme etc. Fonden Aarhus 2017 opfordrer til, at administrerende direktør Rebecca Matthews eller programdirektøren tilbydes at blive citeret i pressemeddelelser om projektet, hvor det vurderes relevant. alle pressemeddelelser om projektet sendes i kopi til at der linkes til Aarhus 2017s hjemmeside eller facebookside, når projektet omtales eller optræder på elektroniske platforme. Hjemmeside: Facebook: https://www.facebook.com/aarhussomhovedstad samt kommende 2017-platforme. 4

5 I tvivlstilfælde eller for yderligere oplysninger om kommunikation omkring projekterne kontakt venligst Aarhus 2017s pressechef Peter Vestergaard: 1.7 Reduktion, bortfald eller tilbageholdelse af tilskud Aarhus 2017 forbeholder sig ret til at kunne reducere tilskuddet, tilbageholde en del af tilskuddet eller kræve udbetalte midler tilbagebetalt, hvis vilkårene i tilsagnsskrivelsen ikke overholdes. Disse omfatter blandt andet: hvis der i forhold til projektbudgettet forbruges flere eller færre midler end angivet. hvis det vurderes, at projektet ikke vil kunne gennemføres inden for de forudsatte rammer. ved væsentlig forsinkelse eller manglende afrapportering. hvis væsentlige samarbejdspartnere træder ud af projektet. hvis de kommunikationsmæssige forpligtelser ikke er overholdt. 2. REVISORINSTRUKS FOR FONDEN AARHUS 2017 Instruks for revision af regnskaber for projekttilskud over kr. 2.1 Overordnede retningsliner Revisionen udføres af en registreret revisor eller en statusautoriseret revisor. For regnskaber med projekttilskud på under kr. kræves alene et regnskab underskrevet af den ansvarlige for projektet. Revisionen foretages som udgangspunkt i, at der skal udvises økonomisk forsvarlighed. 2.2 Retningslinjer vedr. regnskabet Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte tilsagnsskrivelse. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang. Ved revisionen skal revisor efterprøve: om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. om tilskudsbetingelserne er opfyldt. om tilskuddet er anvendt til formålet. om tilskudsmodtager har udvist økonomisk forsvarlighed. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors 5

6 vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger giver tilskudsyder meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere tilskudsyder. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Fonden Aarhus 2017 sammen med det påtegnede projektregnskab. Nærværende instruks træder i kraft 15. maj

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark Beretning til statsrevisorerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark November 2004 RB A203/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere