Statistikdokumentation for Konjunkturbarometer for industri 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Konjunkturbarometer for industri 2016"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Konjunkturbarometer for industri / 15

2 1 Indledning Konjunkturbarometret for industri er en tendensundersøgelse, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger i industribranchen. har udarbejdet statistikken siden oktober 1963 og den er en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). 2 Indhold Konjunkturbarometret måler månedligt industriens vurdering af udviklingen gennem de senste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling. Undersøgelsen belyser den faktiske og den forventede udvikling inden for omsætning, beskæftigelse, lagerbeholdning, ordrebeholdning, kapacitetsudnyttelse, investeringsplaner og produktionsbegrænsninger o.a. 2 / 15

3 2.1 Indholdsbeskrivelse Konjunkturbarometret for industri er en tendensundersøgelse, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger i industribranchen. Stikprøveundersøgelsen der ligger til grund for statistikken blev grundlagt af pr. oktober 1963, og er en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Inden for rammerne af samme program udføres de månedlige konjunkturbarometerundersøgelser for detailhandel, Bygge- og anlægsvirksomhed, Serviceerhverv og Forbrugerforventninger, samt den halvårlige undersøgelse Industriens investeringsforventninger. Konjunkturbarometret giver svar på centrale konjunkturmæssige forhold inden for industri. Konjunkturbarometret omfatter således en kvalitativ vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling. Variablerne er produktion, beskæftigelse, samlet ordreindgang, eksport ordreindgang, konkurrencesituation på eksportmarkedet, konkurrencesituation på hjemmemarkedet, salgspriser, samlet ordrebeholdninger, eksport ordrebeholdninger, færdigvarelagre, råvarevarelagre, produktionskapacitet, investeringsplaner, kapacitetsudnyttelse, ordrebeholdningens varighed og produktionsbegrænsninger. Variablerne markeret med Fed skal besvares hver måned, de øvrige i startmåneden af kvartalet (januar, april, juli og oktober). Spørgeskemaet er delt op i tre sektioner. I første sektion spørges der om, hvordan udviklingen vurderes at have været for virksomheden over de seneste tre måneder mht. produktion, beskæftigelse, samlet ordreindgang, eksport ordreindgang, konkurrencesituation på eksportmarkedet, konkurrencesituation på hjemmemarkedet salgspriser. Der kan afkrydses en af tre svarmuligheder: Faldende/forringet; Omtrent uændret; Stigende/forbedret. I anden sektion spørges der på tilsvarende vis til, hvordan udviklingen forventes at blive over de kommende tre måneder, inklusive tællingsmåneden. I tredje sektion spørges der til samlet ordrebeholdninger, eksport ordrebeholdninger, færdigvarelagre, råvarevarelagre, produktionskapacitet, investeringsplaner, kapacitetsudnyttelse, ordrebeholdningens varighed og produktionsbegrænsninger, og der afkrydses eksempelvis, om samlet ordrebeholdning er for lille; passende; for stor, eller endelig om man ingen lagerbeholdning har. Kapacitetsudnyttelse er et skønnet procenttal mellem Ordrebeholdningens varighed bedes skønnet det antal måneder med en decimal, som ordrebeholdningen strækker ved nuværenede produktion. 2.2 Grupperinger og klassifikationer Brancherne i statistikken følger den danske branchenomenklatur DB07 der stort set svarer til den internationale NACE rev.2 nomenklatur. Brancherne beskrives i Dansk Branchekode- 2.3 Sektordækning Statistikken omfatter industribrancherne inkluderet råstofindvinding ekskl. olieudvinding. 3 / 15

4 2.4 Begreber og definitioner Industri: Den del af erhvervslivet som beskæftiger sig med fremstilling af varer. Konjunkturbarometer for Industri omfatter også Råstofindvinding så som udvinding af kalk, grus ol., dog er olieudvinding undtaget. Konjunkturbarometer: Med analogi til meteorologiens måling af høj- og lavtryk angiver konjunkturbarometeret den øjeblikkelige konjunktursituation. Begrebet anvendes også i tysksprogede lande. På engelsk anvendes begrebet Tendency Survey, og hvad der på dansk kaldes konjunkturindikator, kaldes på engelsk Confidence indicator. Tilsvarende kaldes konjunkturbarometeret også Tillidsbarometeret af visse danske analytikere. Se også under konjunkturindikator. Konjunkturindikator: Konjunktur refererer til, at markedsøkonomien bevæger sig i svingninger - eller cyklusser - imellem høj- og lavkonjunktur. Højkonjunktur indebærer stigning i produktion, tømning af varelagre og øget beskæftigelse. Lavkonjunktur indebærer svigtende afsætning, øgede lagre og faldende beskæftigelse. En konjunkturindikator, er en pejling af hvor i konjunkturcyklussen økonomien aktuelt befinder sig målt ved fx. omsætning, beskæftigelse eller lagerbeholdning. Se endvidere Sammensat konjunkturindikator. Sammensat konjunkturindikator: Som navnet siger en sammensætning af konjunkturindikatorer (fx omsætning, beskæftigelse, lagerbeholdning). Der foretages en simpel gennemsnitsberegning, ved at udvalgte indikatorer lægges sammen og divideres med antal indikatorer. Ideen er at give een fælles indikator, der sammenfatter de enkelte indikatorers variationer. Nettotal: Et indikatortal for den belyste variabel (omsætning, beskæftigelse, priser mv.). I konjunkturbarometerundersøgelsen svarer man typisk kvalitativt om fx. omsætningen forventes at falde, eller stige eller forblive uændret. Der udregnes hvor mange procent, der har svaret på hver af de tre muligheder, således at summen er 100 pct. Det kan fx være 10 pct. faldende, 35 pct. stigende og 55 pct. uændret. Antal procent som har svaret stigende minus antal procent, der har svaret faldende udgør nettotallet - i dette tilfælde 25. Bemærk at enheden pct. bortfalder. Nettotallet er enhedsløst og kan antage værdier over intervallet -100 til Enheder Enhederne i Konjunkturbarometeret er virksomheder bestemt ved faglig enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de faglige enheder ved CVR-nummer og branche. En faglig enhed er således en samling af de arbejdssteder, der har samme branche og er knyttet til samme juridiske enhed. 2.6 Population Målpopulationen for statistikken er virksomheder, som har hovedaktivet inden for industribrancherne, dvs. virksomheder inden for hovedafdeling C Fremstillingsvirksomhed, der dækker branche 10 til 33 i Dansk Branchekode 2007 (DB07), som er en national udvidelse af det internationale NACE rev.2 klassifikationssystem. Under målpopulationen hører også B Råstofindvinding dog uden olieudvinding. 2.7 Geografisk dækning Danmark. 4 / 15

5 2.8 Tidsperiode Basisperiode Ikke relevant for denne statistik Måleenhed Procent, nettotal og antal måneder Referencetid Konjunkturbarometret spørger til udviklingen de seneste tre måneder og til forventningerne de kommende tre måneder. Referencedatoen er den første dag i tællingsmåneden Hyppighed Månedlig Indsamlingshjemmel og EU regulering Undersøgelsen er frivillig og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel. Undersøgelse udarbejdes efter aftale med EU Kommissionen. Rammerne for denne type undersøgelser er beskrevet i kommissionsbeslutningen af 12 July 2006 COM (206)379, "The Joint Harmonised European Union Programme on Business and Consumer Surveys" Indberetningsbyrde Der er i princippet ingen indberetningsbyrde, da undersøgelsen er frivillig. Vælger man at deltage, er det meningen, at spørgeskemaet skal kunne afkrydses af en ledende person i virksomheden i løbet af et minut. Mindre virksomheder med mindre end 20 ansatte udtrækkes ikke i stikprøven. Virksomheder med fællesadministration af flere CVR-numre inden for samme branchegruppering tilbydes at foretage fællesindberetning over kun et CVR-nummer Øvrige oplysninger Se oplysninger på emneside. Se også EU-kommissionens Guidelines der ligger til grund for konjunkturbarometerstatistikkerne. 5 / 15

6 3 Statistisk behandling Der indsamles hver måned konjunkturbarometeroplysninger fra en stikprøve på ca. 500 industrivirksomheder. Der indberettes via online blanket på eller på papirskema. Oplysningerne er overvejende kvalitative omkring ændringer i omsætning, beskæftigelse, lagre, ordre etc. De indsamlede data opregnes fra stikprøven til den samlede population vægtet ud fra beskæftigelsesoplysninger, og fordelt på branche- og størrelsesgrupperinger. Indikatorer med sæsonmønster korrigeres herfor. 3.1 Kilder Statistikken er spørgeskemabaseret. Det Erhvervsstatistiske register anvendes til generering og opdatering af stikprøven af virksomheder. Undersøgelsen udføres som en panelbaseret stratificeret stikprøve på ca. 500 industrivirksomheder som dækker ca virksomheder (lokale enheder) ud af branchens samlede antal på ca virksomheder med over 20 ansatte. De 500 industrivirksomheder repræsenterer omkring 60 pct. af samtlige ansatte inden for undersøgelsens brancheudvalg. Virksomheder med 200 eller flere beskæftigede udvælges alle. Virksomheder med mellem ansatte udvælges tilfældigt, og her stiger sandsynligheden for at blive udtrukket med antallet af beskæftigede i virksomheden. Pga. frafald opdateres stikprøvepanelet en gang årligt. Typisk suppleres der med virksomheder ved disse opdateringer. Stikprøven er stratificeret i branchegrupper. Branchegrupperne er: B Råstofindvinding, ekskl. olieudvinding C Industri CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri CB Tekstil- og læderindustri CC Træ- og papirindustri, trykkerier CD Olieraffinaderier mv. CE Kemisk industri CF Medicinalindustri CG Plast-, glas- og betonindustri CH Metalindustri CI Elektronikindustri CJ Fremstilling af elektrisk udstyr CK Maskinindustri CL Transportmiddelindustri CM Møbel og anden industri mv. BC. Råstofindvinding og industri. Heraf: Investeringsgodeindustri, Mellemproduktindustri, Fremstilling af varige forbrugsgoder, Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder. 3.2 Indsamlingshyppighed Data indsamles månedligt over de første 2-3 uger af tællingsmåneden. 6 / 15

7 3.3 Indsamlingsmetode Data indsamles ved to metoder. Enten ved papirskema der udsendes med svarkuvert, eller der udsendes med besked om, at det er tid at logge ind på for at indberette på online-skema. Indberetterne tilskyndes at indberette online, og har man i en måned indberettet online, sendes der ikke papirskema i næste måned, men ovennævnte besked. Såfremt der ikke er indberettet rettidigt sendes der omkring den 13. i måneden en påmindelse ud pr. brev med ny indberetningsfrist til omkring den 20. Svarprocenterne er på omkring 77 pct. Typisk indløber to tredjedele af besvarelserne før svarfristens udløb, der ligger omkring den 6. i måneden. Den resterende tredjedel af besvarelserne, der indløber i de to efterfølgende uger, medregnes i statistikken. Vejledning i indberetning kan findes på informationssiden. 3.4 Datavalidering Fejlsøgningen af de indkomne spørgeskemaer er på grund af undersøgelsens karakter, hvor besvarelsen primært er simpel afkrydsning, relativ ukompliceret og alene består af en kontrol vedrørende omfanget af besvarelsen. Besvarelserne på returnerede papirskemaer scannes automatisk. Besvarelser som afvises i den automatiske scanning håndteres ved manuel indtastning. Ved Online-besvarelse tjekker indberetningssystemet at alle felter er udfyldt, og advarer indberetteren hvis ikke. Visse spørgsmål kan stå ubesvaret med vilje fra indberetterens side og der foretages ikke yderligere validering. Kompensation for bortfald er indarbejdet i opregningen, hvor det indberettede materiale opregnes så det svarer til den samlede stikprøves gennemsnit. I statistikopgørelsen undersøges datagrundlaget for eventuelle fejl, hvis der en måned viser sig store ændringer i de overordnede totaler eller branchetotalerne. Men typisk skyldes store ændringer at flere større virksomheder ændrer vurdering i samme retning, eller at enkelte større virksomheder ikke har svaret den pågældende måned. 7 / 15

8 3.5 Databehandling Virksomhedernes svar vægtes med deres respektive beskæftigelse målt på fultidsansatte. De indkomne besvarelser inden for et stratum fordeles procentmæssigt på besvarelserne stigende, uændret og faldende således at de summer til 100 pct. Gruppen af virksomheder inden for et stratum som ikke har svaret en given måned tildeles samme procentfordeling som gruppen af virksomheder der har svaret, og tæller altså neutralt med. (Teknisk set er der tale om en imputeringsmetode, hvor man antager at virksomhederne der ikke har svaret, ville have svaret som gennemsnittet af de andre). Herfra opregnes stikprøvens strata til hele målpopulationen vægtet efter antal fuldtidsbeskæftigede inden for hver branchegruppering. Konjunkturindikatoren for en given variabel beregnes som nettotal, dvs. differencen imellem procentandelen af virksomheder (vægtet med antal ansatte), der har svaret stigende og svaret faldende. Nettotallene siger intet om størrelsen af væksten eller tilbagegangen, men indikerer blot, at der forventes en fremgang eller tilbagegang af en overvægt af virksomheder på så mange procent som nettotallet angiver. Sammensat konjunkturindikator: På basis af et simpelt gennemsnit af vurderingen af produktionsforventninger, vurdering af samlede ordrebeholdninger og vurderingen af færdigvarelagre (indgår med omvendt fortegn) beregnes den sammensatte konjunkturindikator, der betragtes som et nøgletal for sektorens aktuelle situation. Forventet produktion vurderes for de kommende tre måneder i forhold til de foregående tre måneder. Samlet ordrebeholdninger vurderes ultimo sidste måned og færdigvarelagre vurderes også ultimo sidste måned og indgår i gennemsnittet med negativt fortegn, idet færdigvarelagre over normalt antages at påvirke konjunkturerne negativt og vice versa. 3.6 Korrektion sæsonkorrigerer efterfølgende data, hvor der modelmæssigt spores sæsonmønster, men kun for de indikatorer, der indgår i den sammensatte konjunkturindikator. 4 Relevans Statistikken anvendes af brancheorganisationer, banker, politikere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier. Den omtales således hver måned i finansielt orienterede nyhedsmedier. 4.1 Brugerbehov Konjunkturbarometret supplerer den øvrige konjunkturstatistik inden for området, og anvendes af brancheorganisationer, banker, politikere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier. 4.2 Brugertilfredshed Der indsamles ikke oplysninger om brugertilfredshed. 8 / 15

9 4.3 Fuldstændighed af data Konjunkturbarometrene udføres i samarbejde med EU-kommissionen, Directorate Generale Economic and Financial affairs, og følger så vidt muligt deres metodiske guidelines. Der er offentliggjort tal for alle offentliggørelsesgrupper og tidsperioder og fuldstændigheden er således 100 pct. I offentliggørelsen af data er visse brancher aggregeret til større branchegrupper, af diskretioneringshensyn. 5 Præcision og pålidelighed Der regnes med 1-2 procentpoint stikprøveusikkerhed (sampling error) på konjunkturbarometrenes indikatortal. Der er også en systematisk usikkerhed (non-sampling error) forbundet med bortfald, hvor hvor især større virksomheders manglende besvarelser enkelte måneder kan påvirke udviklingen fra måned til måned. Endelig er der en usikkerhed omkring respondentens grad af information om virksomhedens udvikling. 5.1 Samlet præcision Statistikkens stikprøve repræsenterer en væsentlig andel af virksomhederne inden for de valgte brancher og betragtes som repræsentativ. Generelt regnes der med 1-2 procentpoint stikprøveusikkerhed (sampling error) på konjunkturbarometrenes indikatortal. Der er en systematisk usikkerhed (non-sampling error) forbundet med bortfaldet der udgør ca. 23 pct. Især større virksomheders manglende besvarelser enkelte måneder kan påvirke udviklingen fra måned til måned. Endelig har målefejl også en væsentlig betydning i denne statistik. En ledende person i virksomheden bedes hurtigt afkrydse sin opfattelse af udviklingen de seneste tre måneder og sine forventninger til de kommende tre måneder. Disse besvarelser kan være usikre alt efter respondentens grad af information på det aktuelle tidspunkt. 5.2 Stikprøveusikkerhed Undersøgelsens variabler er katagoriske af typen stigende, uændret eller faldende. Ved hver tælling beregnes konfidensintervallet for øvre og nedre værdier for de tre variable der indgår i den sammensatte konjunkturindikator. Konfidensintervallet varierer fra tælling til tælling, afhængig af antal besvarelser i de enkelte kategoriske svarmuligheder. Normalt er der en stikprøveusikkerhed på plus/minus 1-2 pct. på variablerne. 9 / 15

10 5.3 Anden usikkerhed Der fejlsøges ikke systematisk. Ved stikprøveopdatering kan der i enkelte tilfælde indløbe meddelelser fra virksomheder om, at de ikke tilhører den relevante branche. Imellem branchegrupper inden for populationen kan der være over-/underdækning pga. forkert eller ændret brancheregistrering. Konjunkturbarometrene er i deres natur usikre i besvarelserne. En ledende person i virksomheden bedes hurtigt afkrydse sin opfattelse af udviklingen de seneste tre måneder og sine forventninger til de kommende tre måneder. Disse besvarelser kan være usikre alt efter respondentens grad af information på det aktuelle tidspunkt. Der er forskellige typer bortfald knyttet til konjunkturbarometrene. Dels bortfald pga. ønske om ikke at deltage i undersøgelsen. Dels bortfald pga. lukning af virksomhed. Endelig er der objektbortfald, hvor en respondent undlader at svare en given måned eller indsender besvarelsen efter opregningsdatoen (der er ikke efterfølgende revidering). Gennemsnitligt er der et objektbortfald på 23 pct. af virksomhederne i den aktuelle stikprøve. Det partielle bortfald, dvs. målt på de enkelte variabler i undersøgelsen opgøres ikke, men ligger af gode grunde over objektbortfaldet (på 23 pct.) dog ikke mere end, anslået, et par procentpoint. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 5.6 Kvalitetsvurdering Stikprøven dækker en væsentlig andel af virksomhederne inden for de valgte brancher og vurderes derfor at være repræsentativ for populationen. Styrken ved statistikken er dens aktuelle resultater der publiceres i samme måned som data vedrører og er indsamlet i. Udsving fra måned til måned skal tolkes med forsigtighed, da det kan være udtryk for undersøgelsens usikkerhed og ikke en fortsat udvikling. 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 10 / 15

11 5.8 Praksis for revisioner I statistikken offentliggøres kun endelige tal. 6 Aktualitet og punktlighed Statistikken offentliggøres næstsidste hverdag i referencemåneden, med undtagelse af december, hvor tallene offentliggøres i starten af januar. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Statistikken offentliggøres konsekvent den næstsidste hverdag i referencemåneden, bortset fra december hvor tallene offentliggøres i starten af januar. Statistikken revideres ikke efter offentliggørelsen. 6.2 Publikationspunktlighed Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt. 7 Sammenlignelighed Statistikken er udarbejdet af siden oktober Statistikken udarbejdes i samarbejde med EU-kommissionen, og historiske data for Danmark og andre lande findes på DG ECFINs hjemmeside. Ved hjælp af historisk data fra EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), er det muligt at sammenligne data imellem lande og over længere tid. 7.1 International sammenlignelighed Statistikken udarbejdes i samarbejde med EU-kommissionen, og samme statistik udarbejdes i øvrige EU-lande også. Se hjemmesiden for DG ECFIN. 11 / 15

12 7.2 Sammenlignelighed over tid De enkelte indikatorer i konjunkturbarometerundersøgelsen er udmærket sammenlignelige over tid, dog under hensyntagen til nedenstående ændringer igennem historien. Spørgeskemaundersøgelsen for Konjunkturbarometer for industri blev påbegyndt i oktober 1963 i på en metode udviklet af IFO Instituttet i München. I 1980 blev det tilpasset de spørgsmål, der anvendtes ved de harmoniserede EF-undersøgelser. Frem til 1997 er der løbende sket en tilpasning af spørgsmålene efter ønsker fra EF/EU. Fra 1998 er barometret blevet fuldstændigt harmoniseret med undersøgelserne i de øvrige medlemslande gennem en ændring fra kvartalsvis til månedlig opgørelse. Ved hjælp af historisk data fra EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), er det muligt at sammenligne data over længere tid. I forbindelse med omlægningen fra kvartalsvise til månedlige opgørelser i 1998 er den anvendte stikprøve reduceret fra ca. 800 til ca. 500 firmaer og statistikken er herefter offentliggjort på mere aggregerede brancheniveauer, ud fra DB93-klassificeringer, end hidtil. På det nye DB93- klassifikationsgrundlag er statistikken ført tilbage til 1. kvartal Fra og med januar 2009 er statistikken offentliggjort på baggrund af det reviderede klassifikationssystem DB07. Pr 2. kvartal 2013 er spørgsmålet om Produktionsbegrænsninger omlagt layoutmæssigt. Dette har medført et niveauskifte, hvor færre svarer "ingen begrænsninger" end tidligere. Hvor stort niveauskiftet er, kan ikke nærmere bestemmes, idet den almindelige konjunkturudvikling også har været medvirkende til et fald fra 1. til 2. kvartal Fra og med juli 2014 er formuleringen af spørgsmålene i spørgeskemaet ændret for at være i fuld harmoni med DG ECFIN's guidelines. Tidligere var spørgsmålene af typen "Hvordan vurderer du, at udviklingen (fx mht. produktion) i maj-juli har været for virksomheden sammenlignet med februarapril? Sæt kryds i enten mindre; uændret eller større". Nu sammenlignes der ikke længere imellem to 3-månedersperioder. I stedet spørges der: "Hvordan vurderer du, at udviklingen har været for virksomheden over de seneste 3 måneder (maj-juni), Sæt kryds i enten faldende; uændret eller stigende." Ændringerne menes ikke at have indflydelse på resultaterne og der er ikke sporet databrud. Samtidig er svarmulighederne til spørgsmålet om råvare- og færdigvarelagrenes størrelse ændret fra mindre; uændret eller større til for små; passende eller for store. Endvidere er spørgsmål om ordrebeholdning ændret fra mindre; uændret eller større til ikke tilstrækkelig, tilstrækkelig eller mere end tilstrækkelig. Heller ikke i disse tilfælde er der sporet databrud. 7.3 Sammenhæng med anden statistik Konjunkturbarometret for industri supplerer den øvrige konjunkturstatistik inden for industribranchen. Endvidere er konjunkturbarometret for industri sammenligneligt med konjunkturbarometrene for hhv. detailhandel, serviceerhverv samt bygge og anlæg. 7.4 Intern konsistens Der er konsistens i undersøgelsens datasæt. 12 / 15

13 8 Tilgængelighed Statistikken udgives månedligt i Nyt fra. I Statistikbanken offentliggøres månedstal for Konjunkturbarometer for industri i tabellerne [BARO6-BARO9] ( ). Kvartalstal offentliggøres i tabellerne BARO1-BARO4. Se mere på statistikkens Emneside samt i den samlede grafiske præsentation af den økonomiske og erhvervsmæssige tilstand Konjunkturcyklus. 8.1 Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden. 8.2 Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen. 8.4 NYT/Pressemeddelelse Statistikken udgives i Nyt fra. 8.5 Publikationer Statistikken indgår ikke i nogen Publikationer fra. 8.6 Statistikbanken Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Erhvervslivet på tværs, Konjunkturbarometre, Konjunkturbarometer for industri, hvor tabellerne BARO1-BARO4 findes med månedlige tal og BARO6-BARO9 findes med kvartalsvise tal. 8.7 Adgang til mikrodata Forskere og andre analytikere kan via Kundeservice købe sig adgang til mikrodata, via DSTs forskningsservice, der i så fald af-identificeres og således fremstår anonymiseret. 13 / 15

14 8.8 Anden tilgængelighed På basis af konjunkturindikatorerne for de enkelte variable, beregnes der månedligt data til den grafiske fremstilling Konjunkturcyklus, der fokuserer på konjunkturenes cykliske bevægelse imellem opsving og nedgang. Resultatet af månedens undersøgelse sendes til samarbejdspartneren i EU-kommissionen, Directorate Generale Economic and Financial affairs (DG ECFIN), og publiceres på deres hjemmeside. 8.9 Diskretioneringspolitik Datafortrolighedspolitik i Diskretionering og databehandling Grundlæggende foretages der diskretionering i offentliggørelsen af målingsresultaterne ved at sikre at visse brancher med ganske få og store virksomheder aggregeres til bredere branchegrupperinger, hvor enkeltvirksomheder ikke kan identificeres. Ud over denne grundlæggende diskretionering foretages der ikke yderligere diskretionering. Til gengæld vil det heller ikke kunne oplyses, hvor mange virksomheder der rent faktisk har svaret en given måned inden for en given branchegruppering Reference til metodedokumenter Se EU-kommissionens metodepapirer der ligger til grund for konjunkturbarometerstatistikkene. Der er udarbejdet skriftlig dokumentation af statistikkens variabler i TIMES Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret Konjunkturstatistik. Den statistikansvarlige er Bo Eriksen, tlf , Organisation 9.2 Kontor, afdeling Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik 14 / 15

15 9.3 Kontaktpersonens navn Bo Eriksen 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 15

Statistikdokumentation for Konjunkturbarometer for industri 2017 Måned 01

Statistikdokumentation for Konjunkturbarometer for industri 2017 Måned 01 Statistikdokumentation for Konjunkturbarometer for industri 2017 Måned 01 1 / 15 1 Indledning Konjunkturbarometret for industri er en tendensundersøgelse, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske

Læs mere

Statistikdokumentation for Kirkestatistik 2017

Statistikdokumentation for Kirkestatistik 2017 Statistikdokumentation for Kirkestatistik 2017 1 / 10 1 Indledning Kirkestatistikken giver en oversigt over befolkningens relation til folkekirken. Endvidere opgøres antallet af de forskellige kirkelige

Læs mere

Statistikdokumentation for Vielser og skilsmisser 2016

Statistikdokumentation for Vielser og skilsmisser 2016 Statistikdokumentation for Vielser og skilsmisser 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser indgåelse og opløsning af ægteskaber i Danmark. 2 Indhold Antal vielser omfatter de vielser, hvor begge ægtefæller

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske skibe 1. januar 2017

Statistikdokumentation for Danske skibe 1. januar 2017 Statistikdokumentation for Danske skibe 1. januar 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse den danske skibsbestands struktur og udvikling. 2 Indhold Statistikken opgør skibe, der

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Konjunkturcyklus 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Konjunkturcyklus 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Konjunkturcyklus 2016 Måned 02 1 / 10 1 Indledning Konjunkturcyklussen er en grafisk måde at præsentere erhvervslivets økonomiske konjunktursvingninger. Den baserer sig på konjunkturbarometertal

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2016

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2016 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med denne statistik er at belyse aktiviteten og økonomien ved forskningsbiblioteker i Danmark. Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2016

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2016 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget af udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Statistikken anvendes

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2014

Statistikdokumentation for Museer 2014 Statistikdokumentation for Museer 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Vejnet og trafik 2013

Statistikdokumentation for Vejnet og trafik 2013 Statistikdokumentation for Vejnet og trafik 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser det danske vejnet, trafikken herpå og investeringerne heri. Statistikken er sammenlignelig siden 1990. videreformidler

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2017

Statistikdokumentation for Museer 2017 Statistikdokumentation for Museer 2017 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer og omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2015

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2015 Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2015 1 / 10 1 Indledning Den offentlige sektors finanser belyser dels de aktiviteter, der ejes eller effektivt kontrolleres af det offentlige

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2019

Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2019 Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2019 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser forbrugernes syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Resultaterne fra undersøgelsen anvendes

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2017

Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2017 Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2017 1 / 12 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Resultaterne

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2016

Statistikdokumentation for Arkiver 2016 Statistikdokumentation for Arkiver 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske arkiver. I første omgang kun de statslige arkiver, men statistikken er

Læs mere

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2018 Måned 07

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2018 Måned 07 Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2018 Måned 07 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse udviklingen i antal tvangsauktioner over fast ejendom. Udviklingen anses for at være

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2017 Måned 12

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2017 Måned 12 Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2017 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Udviklingen anses

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2016

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2016 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2016 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2017

Statistikdokumentation for Arkiver 2017 Statistikdokumentation for Arkiver 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske arkiver. I første omgang kun de statslige arkiver, men statistikken er

Læs mere

Statistikdokumentation for Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2017

Statistikdokumentation for Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2017 Statistikdokumentation for Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af strukturen i og udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2017

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2017 Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse den offentlige sektors finanser, herunder de aktiviteter der ejes eller effektivt

Læs mere

Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2016

Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2016 Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse personaleforbruget inden for pleje og omsorg i den kommunale- og regional sektor samt

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2018

Statistikdokumentation for Biografer og film 2018 Statistikdokumentation for Biografer og film 2018 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri 2017

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri 2017 Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse prisudviklingen indenfor byggesektoren i første omsætningsled, dvs. den pris man

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2015 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Bestanden opgøres på den første dag i hvert kvartal. Det

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri af boliger 2018

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri af boliger 2018 Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri af boliger 2018 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i priserne på nybyggeri af boliger. Statistikken kan anvendes

Læs mere

MGR-lite Kvalitetsdeklaration

MGR-lite Kvalitetsdeklaration Dato: 3. maj 2018 KOR MGR-lite Kvalitetsdeklaration 1 Indledning: Formålet med MGR-lite er at stille oplysninger til rådighed for forskningen angående familiære relationer mellem forældre og børn, der

Læs mere

Statistikdokumentation for Ægproduktion 2019

Statistikdokumentation for Ægproduktion 2019 Statistikdokumentation for Ægproduktion 2019 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken over ægproduktion er, at belyse mængden og værdien af den danske ægproduktion opgjort efter produktionsform. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Konkurser 2016

Statistikdokumentation for Konkurser 2016 Statistikdokumentation for Konkurser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Generel firmastatistik 2014

Statistikdokumentation for Generel firmastatistik 2014 Statistikdokumentation for Generel firmastatistik 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af det danske erhvervslivs udvikling og struktur

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Ægproduktion kvartal

Statistikdokumentation for Ægproduktion kvartal Statistikdokumentation for Ægproduktion 2018 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken over ægproduktion er, at belyse størrelsen og værdien af den danske ægproduktion og dens produktionsformer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Ferie- og forretningsrejser 2016

Statistikdokumentation for Ferie- og forretningsrejser 2016 Statistikdokumentation for Ferie- og forretningsrejser 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Statistikkens formål er at beskrive rejsemønstrene for danskere. Statistikken omfatter anvendelsen af infrastruktur

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2018

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2018 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2018 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse it-anvendelse i befolkningen. Statistikken er udarbejdet siden 2001, hvor den frem

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Kommuner og regioners finansielle aktiver og passiver kvartal

Statistikdokumentation for Kommuner og regioners finansielle aktiver og passiver kvartal Statistikdokumentation for Kommuner og regioners finansielle aktiver og passiver 2014 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Formålet med de kvartalsvise opgørelser af kommunernes og regionernes finansielle aktiver

Læs mere

Statistikdokumentation for Bogproduktion 2016

Statistikdokumentation for Bogproduktion 2016 Statistikdokumentation for Bogproduktion 2016 1 / 10 1 Indledning Statistik for bogproduktion opgør udgivelser og oplag af bøger herunder e-bøger i Danmark. Statistikken indeholder oplysninger for 2007

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Konkurser 2014

Statistikdokumentation for Konkurser 2014 Statistikdokumentation for Konkurser 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2014

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2014 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2014 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2017

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2017 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2017 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Boformer 2016

Statistikdokumentation for Boformer 2016 Statistikdokumentation for Boformer 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at tilvejebringe information om brugerne af boformer efter servicelovens 110, som omfatter forsorgshjem mv.

Læs mere

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Derudover

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2016

Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2016 Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2016 1 / 11 1 Indledning Statistikken har til formål at belyse omfanget af virksomhedernes anvendelse af informationsteknologi (it), herunder elektronisk

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2016

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2016 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere