Statistikdokumentation for Ledige stillinger kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Ledige stillinger kvartal 1 / 14

2 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for de brancher, som domineres af private virksomheder. Arbejdssteder reducerer typisk antallet af ledige stillinger før de begynder at afskedige medarbejdere, og omvendt vil der formentligt blive opslået flere ledige stillinger i tider med højkonjunktur. Statistikken kan bruges som en konjunkturindikator i sammenhæng med andre indikatorer. Data over ledige stillinger indsamles efter samme retningslinjer i alle EU-lande. 2 Indhold Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i det faktiske antal ledige stillinger og andelen af ledige stillinger. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Statistikken er opdelt efter økonomisk aktivitet og størrelse, hvilket gør det muligt at analysere efterspørgslen på arbejdskraft fordelt efter branche og arbejdsstedsstørrelse. Antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger opgøres på regionsniveau. 2.1 Indholdsbeskrivelse Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i det faktiske antal ledige stillinger og andelen af ledige stillinger. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Statistikken er opdelt efter økonomisk aktivitet og størrelse, hvilket gør det muligt at overvåge og analysere omfanget af og strukturen i efterspørgslen efter arbejdskraft på branche og arbejdsstedsstørrelse. Endvidere opgøres antal ledige stillinger og andel ledige stillinger på regionsniveau. 2.2 Grupperinger og klassifikationer Ved nationale offentliggørelser benyttes standardgrupperingen med 10 branchegrupper, som angives ved en 1-cifret kode samt en generel tekst. Der offentliggøres på følgende branchegrupper: (2) Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed (3) Bygge og anlæg (4) Handel og transport mv. (5) Information og kommunikation (6-7) Finansiering, forsikring og ejendomshandel (8) Erhvervsservice Der offentliggøres ikke på følgende branchegrupper: (1) Landbrug, skovbrug og fiskeri (9) Offentlig administration, undervisning og sundhed (10) Kultur, fritid og anden service En fuldstændig beskrivelse af grupperingen findes i Dansk Branchekode Sektordækning Arbejdssteder i brancherne B-N, som primært er dækket af den private sektor. 2 / 14

3 2.4 Begreber og definitioner Andel ledige stillinger: Andel ledige stillinger måler den procentvise andel af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Andel ledige stillinger = [antal ledige stillinger / (ledige stillinger + besatte stillinger)] Andel ledige stillinger kan bl.a. benyttes til sammenligning af ledige stillinger mellem brancher og på tværs af EU-lande. Arbejdssted: Et arbejdssted er defineret som en organisatorisk afgrænset del af et firma, der ligger på en given adresse og producerer én eller overvejende én slags varer og tjenester. Besatte stillinger: Som mål for besatte stillinger anvendes arbejdsstedernes indberetninger af antal ansatte. Antal ansatte defineres som alle personer der modtager løn fra det pågældende arbejdssted uanset timetal. Ledige stillinger: En ledig stilling er defineret som en lønnet stilling, der er nyoprettet, ubesat eller er ved at blive ledig, og som arbejdsgiveren tager aktive skridt til - og er parat til at tage yderligere skridt til - at besætte med en egnet kandidat uden for den pågældende virksomhed, og som arbejdsgiveren har til hensigt at besætte enten omgående eller inden for en nærmere angivet periode. 2.5 Enheder Enheden i statistikken er lokale enheder og defineres som arbejdssteder med mindst én ansat. I s Erhvervsstatistiske Register (ESR) findes arbejdsstederne ved deres arbejdsstedsnummer. Enheder uden fast arbejdssted: Populationen indeholder endvidere enheder uden fast arbejdssted, som er enheder hvor ansatte uden et fysisk arbejdssted placeres, fx sælgere, sømænd og cykelbude. 2.6 Population Populationen udgøres af arbejdssteder i den private sektor tilhørende hovedafdeling B til N (defineret ved NACE Rev. 2), som har mindst en ansat. Populationen indeholder endvidere enheder uden fast arbejdssted, som er enheder hvor ansatte uden et fysisk arbejdssted placeres, fx sælgere, sømænd og cykelbude. 2.7 Geografisk dækning Statistikken dækker ledige stillinger på det danske arbejdsmarked. 2.8 Tidsperiode Statistikken over Ledige stillinger har været produceret siden 1. kvartal Basisperiode Ikke relevant for denne statistik. 3 / 14

4 2.10 Måleenhed Statistikken offentliggøres med antal ledige stillinger samt andelen af ledige stillinger Referencetid Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis. Stikprøven opdeles i tre grupper, hvor 1. gruppe indberetter data vedrørende 1. måned i kvartalet. 2. grupper indberetter data vedrørende 2. måned i kvartalet og 3. gruppe indberetter data for 3. måned i kvartalet. Formålet er at dække ledige stillinger i hele kvartalet og undgå udsving pga. fx. ferieperioder Hyppighed Statistikken udkommer kvartalsvis i publikationen NYT fra Indsamlingshjemmel og EU regulering Lov om 8. Folketinget har besluttet, at indberetninger til i stigende omfang skal ske digitalt. For statistikindberetninger er loven udmøntet i Bekendtgørelse af 21. februar Dette betyder, at indberetninger til bl.a. Ledige stillinger statistikker skal ske digitalt. Statistikken er underlagt Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 453/2008 af 23. april 2008 om kvartalsstatistik over ledige stillinger. Samt de tilhørende implementeringsforordninger; Kommissionens forordning (EF) Nr. 1062/2008 af 28. oktober 2008 og Kommissionens forordning (EF) Nr. 19/2009 af 13. januar Indberetningsbyrde Respondentbyrden er opgjort til kr Øvrige oplysninger Emneside omkring Ledige stillinger. 3 Statistisk behandling Statistikken er spørgeskemabaseret med en kvartalsvis tællingspopulation på omkring lokale enheder (arbejdssteder med mindst én ansat). Data offentliggøres kvartalsvis, men indsamles månedsvis. Det må antages, at ikke alle fejl i indberetningerne opdages i forbindelse med fejlsøgning. Derfor kan statistikken være behæftet med usikkerhed. For arbejdssteder med over 100 ansatte, som ikke har indberettet, foretages der en imputering af data (manglende data bliver erstattet af nogle sandsynlige værdier). Hver gang et nyt kvartal offentliggøres, revideres data et år tilbage i tid. 4 / 14

5 3.1 Kilder Statistikken er spørgeskemabaseret med en kvartalvis tællingspopulation på omkring lokale enheder (defineret som arbejdssteder med mindst én ansat). s Erhvervsstatistiske Register (ESR) benyttes i forbindelse med trækning af stikprøven. Datagrundlaget er baseret på digitale indberetninger fra de arbejdssteder, der er udtrukket i stikprøven. 3.2 Indsamlingshyppighed Statistikken offentliggøres kvartalsvis, men data indsamles månedsvis. Stikprøven opdeles i tre grupper, hvor 1. gruppe indberetter data vedrørende 1. måned i kvartalet. 2. grupper indberetter data vedrørende 2. måned i kvartalet og 3. grupper indberetter data for 3. måned i kvartalet. Formålet er at dække ledige stillinger i hele kvartalet og undgå udsving pga. fx. ferieperioder. 3.3 Indsamlingsmetode På trods af at statistikken er kvartalsvis, bliver data indsamlet månedsvis, hvorfor kvartalsstikprøven fordeles ligeligt på de tre måneder i kvartalet. Variationen mellem arbejdsstederne i de enkelte strata er ligeligt fordelt, og de enkelte arbejdssteder er kun udtrukket én gang i kvartalet. Indberetningen til statistikken sker ved elektronisk indberetning på eller ved at arbejdsstedet benytter telefonindberetningssystemet, som er gratis for indberetterne. Statistikken er omfattet af obligatorisk digitalindberetning. Udsendelse af anmodning om indberetning pr. brev sker altid to dage før referencedatoen (som er anden onsdag i måneden) og det sker på samme dag som referencedagen, hvis anmodningen sendes som e-post. Arbejdsstedet har 14 arbejdsdage til at indberette rettidigt. Indberetning til statistikken er lovpligtigt, hvorfor arbejdssteder - der trods vores rykkerprocedure - ikke indberetter modtager et anbefalet brev, hvor opmærksomheden henledes på, at manglende indberetning medfører politianmeldelse, jf. Lov om. 3.4 Datavalidering Der foretages løbende fejlsøgning af indkomne indberetninger. For at sikre at der indberettes for det enkelte arbejdssted, valideres det indberettede antal ansatte med registeroplysninger om antal ansatte fra s Erhvervsstatistiske Register (ESR). Afviger det indberettede væsentligt fra ESR, rettes der henvendelse til arbejdsstedet for at få indberetningen verificeret. Der foretages ligeledes fejlsøgning på antal ledige stillinger i forhold til antal indberettede ansatte, og afviger antallet af ledige stillinger meget i forhold til det forventede for et arbejdssted af den oplyste størrelse, bliver arbejdsstedet kontaktet. Samlet set rettes der i forbindelse med fejlsøgning henvendelse til ca. 10 pct. af arbejdsstederne. Det må antages, at ikke alle fejl i indberetningerne opdages i forbindelse med fejlsøgning, hvorfor statistikken af denne grund kan være behæftet med usikkerhed. For arbejdssteder med over 100 ansatte, som ikke har indberettet, foretages der en imputering af data. 5 / 14

6 3.5 Databehandling For de tvangsudvalgte (arbejdssteder med over 100 ansatte), der ikke har indberettet eller er blevet fritaget for indberetning, foretages der, når det er muligt en imputering af data før opregningen. Metoden der bruges er et ratioestimat via programmet Banff. Imputeringen sker primært på baggrund af indberetninger inden for samme branche for perioden eller alternativt på baggrund af indberetninger fra arbejdssteder inden for samme stratum. Vi bestræber os på at alle tvangsudvalgte arbejdssteder har indberettet, således at imputering kun bliver aktuel for de arbejdssteder der, af den ene eller anden grund, er blevet fritaget fra at indberette. Selve imputeringsraten er normalt under 2,5 procent. Danmarks statistik beregner antallet af ledige stillinger (samt besatte stillinger) ved at bruge antallet af registrerede ( i følge CVR-registret) ansatte på arbejdsstedet som en hjælpe variabel. Dette gøres ved at bruge en generel regressionsmetode. Selve opregningen foretages med programmet CLAN med brug af modeltilpassede skøn. 3.6 Korrektion Ved offentliggørelse af et nyt kvartal revideres data et løbende år tilbage i tid. Grunden til dette er forsinkelser i indberetning af data fra arbejdsstederne samt fortsat fejlsøgning af indberettet data. Antal ledige stillinger falder typisk mellem 0,5-1,5 procent mens andelen af ledige stillinger oftest er stabil og aldrig er faldet mere end 0,1 procentpoint inden data opnår status som endelige. Ved offentliggørelsen af data til 2. kvartal 2015 er data tilbage til og med 3. kvartal 2010 blevet revideret. Metoden til opregningen af fritagne enheder med over 100 ansatte er blevet ændret. Dette har ikke haft indflydelse på andelen af ledige stillinge og samtidig kun minimal indflydelse på antallet af ledige stillinger. 4 Relevans De primære brugere af statistikken er pressen, private virksomheder, private personer og Eurostat. Statistikken anvendes til analyser af efterspørgslen på arbejdskraft, samt i den offentlige debat. Data over ledige stillinger indsamles i alle EU-lande efter samme retningslinjer, hvilket gør statistikken velegnet til sammenligning af udviklingen i ledige stillinger på tværs af EU-lande. 4.1 Brugerbehov Brugerne af statistikken vil primært være pressen, private virksomheder, private personer og Eurostat. Statistikken kan anvendes til analyser af efterspørgslen efter arbejdskraft, samt i den offentlige debat. 4.2 Brugertilfredshed Brugerne ser generelt Ledige stillinger som en vigtig og hurtig konjunkturindikator. 6 / 14

7 4.3 Fuldstændighed af data I henhold til forordning (EF) Nr. 453/2008 er alle krav til variable samt opdelinger opfyldt og der er ingen afvigelser fra EU-begreberne. 5 Præcision og pålidelighed Som ved alle stikprøvebaserede statistikker er der en vis usikkerhed forbundet med estimaterne. Til beregning af usikkerheden benyttes der i lighed med andre EU-lande variationskoefficienten CV, som er spredningen i forhold til estimatet. For det totale antal besatte stillinger ligger variationskoefficienten (CV) på under 1 pct., mens den for det totale antal ledige stillinger ligger på 3-5 pct. På branchegrupper samt størrelsesgrupper er CV en relativ høj. Dette skyldes primært de store variationer der er mellem de indberettede antal ledige stillinger. Samt de mange indberetninger om nul ledige stillinger i hvert stratum. 5.1 Samlet præcision Statistikkens samlede pålidelighed er høj da populationsafgrænsningen sker på baggrund af s Erhvervsstatistiske Register (ESR), og de heri angivne branchekoder. Endvidere er statistikken lovpligtig og rykkerproceduren intensiv, hvilket forventeligt giver en svarprocenten på mere end 95 pct. For de arbejdssteder med over 100 ansatte, som ikke har indberettet, foretages der en imputering af data. Selve imputeringsraten er normalt under 2,5 procent. Antal ledige stillinger falder typisk mellem 0,5-1,5 procent mens andelen af ledige stillinger oftest er stabil og aldrig er faldet mere end 0,1 procentpoint, inden data opnår status som endelige samme kvartal året efter første offentliggørelse. 5.2 Stikprøveusikkerhed Til beregning af usikkerheden benyttes der i lighed med andre EU-lande variationskoefficienten CV, som er spredningen i forhold til estimatet. For det totale antal besatte stillinger ligger variationskoefficienten (CV) på under 1 pct., mens den for det totale antal ledige stillinger normalt ligger på 3-5 pct. Variationskoefficienten på de forskellige branchegrupper samt størrelse er relativ høj. At den sidstnævnte er relativt høj skyldes ikke opregningen eller stikprøvens design og størrelse, men de store variationer der er mellem de indberettede antal ledige stillinger, og mange indberetninger om nul ledige stillinger i hvert stratum. For ledige stillinger var variationskoefficienten CV i 2013: Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed (B+C+D+E): mellem 5,2 og 7,0 pct. Bygge og anlæg (F): mellem 15,1 og 18,5 pct. Handel og transport mv. (G+H+I): mellem 6,2 og 7,4 pct. Information og Kommunikation (J): mellem 11,3 og 14,5 pct. Finansiering, forsikring og ejendomshandel (K+L): mellem 9,4 og 11,8 pct. Erhvervsservice (M+N): mellem 6,6 og 8,7 pct. Totalt (B-N): mellem 3,4 og 4,0 pct. 7 / 14

8 5.3 Anden usikkerhed I statistikken over ledige stillinger er stikprøvegrundlaget Det Central Erhvervsregister, der dækker samtlige registrerede virksomheder i Danmark. Registret opdateres løbende på daglig basis og forventes at have fuld dækning. Hvert kvartal bliver en ny stikprøve udtrukket fra Det Central Erhvervsregister og i det øjeblik er der meget små forskelle mellem registret og stikprøven. Som tiden går, bliver registret opdateret (nogle arbejdssteder er ikke længere statistisk aktive og nye enheder opstår). Før opregningen opdaterer vi stikprøven med oplysninger om enheder, som ikke længere indgår i stikprøven. Uvægtet er overdækningen under 1 pct. Usikkerhed som følge af borfald, forkert indberettede data og misforståelser, er søgt minimeret gennem gentagne rykninger ved manglende indberetning samt ved gennemgribende kontrol af de indsendte tal. antager, at antallet af ledige stillinger indberettet af arbejdsstederne, i en vis grad, er en variabel med ikke uvæsentlige målefejl. Den vigtigste kilde til ikke uvæsentlige målefejl af de indberetterede ledige stillinger, er usikkerhed hos respondenten om, hvordan man opgør en ledig stilling samt hvilken enhed data skal opgøres for (arbejdssted eller hele virksomheden). Desuden har vi arbejdssteder kaldet "fiktive arbejdssteder", dvs. enheder, hvor ansatte uden et fysisk arbejdssted er placeret, f.eks. kørende sælgere og sømænd. Indberetning for disse fiktive arbejdssteder kan undertiden være vanskelig. er opmærksom på problemet med disse målefejl. De fleste af fejlene fanges i mikro valideringen, hvor de indberettede data med fejl vil blive rettet. Det er obligatorisk at indberette data elektronisk, enten via eller telefonindberetningløsningen, og det er ikke muligt at indsende et skema med blanke felter. Partielt bortfald er derfor nul. Svarprocenten er høj, da det er lovpligtig for virksomhederne at indberette data til ledige stillinger. Uvægtet er objektbortfaldet på under 5 pct. Statistikken offentliggøres kvartalsvis, men data indsamles månedsvis. Stikprøven opdeles i tre grupper, hvor 1. gruppe indberetter data vedrørende 1. måned i kvartalet. 2. grupper indberetter data vedrørende 2. måned i kvartalet og 3. gruppe indberetter data for 3. måned i kvartalet. Variationen mellem arbejdsstederne i de enkelte strata er ligeligt fordelt, og de enkelte arbejdssteder er kun udtrukket én gang i kvartalet. Formålet er at dække ledige stillinger i hele kvartalet og undgå udsving pga. fx. ferieperioder. Opgørelsen over ledige stillinger imputerer kun data for manglende indberetninger for arbejdssteder med over 100 ansatte og imputeringen sker lige inden opregningen. Metoden der bruges er ratio imputation fra programmet Banff. Som første valg sker imputeringen i forhold til arbejdssteder inden for samme branche og som andet valg arbejdssteder inden for samme stratum. Vi beregner antallet af ledige stillinger (samt besatte stillinger) ved at bruge antallet af registrerede (CVR) ansatte på arbejdsstedet som en hjælpe variabel. Dette gøres ved at bruge en generel regressionsmetode. Selve opregningen foretages med programmet CLAN med brug af modeltilpassede skøn. 8 / 14

9 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 5.6 Kvalitetsvurdering Som ved alle stikprøvebaserede statistikker er der en vis usikkerhed forbundet med estimaterne. Oplysninger om stikprøveusikkerheden benyttes bl.a. til at vurdere, i hvor høj grad en ændring i fx antal ledige stillinger er udtryk for usikkerhed, eller om der er tale om reelt stigninger eller fald. Stikprøveusikkerheden påvirkes af stikprøvens størrelse, og som udgangspunkt halveres usikkerheden ved en firedobling af stikprøvens størrelse. Til beregning af usikkerheden benyttes der i lighed med andre EU-lande variationskoefficienten CV, som er spredningen i forhold til estimatet. Hvert kvartal udtrækkes en stikprøve på omkring arbejdssteder med mindst én ansat på udtrækningstidspunktet. I stikprøven udtrækkes alle arbejdssteder med flere end 100 ansatte, og den resterende del af stikprøven er baseret på tilfældig udvælgelse. Stikprøven er stratificeret efter 13 brancher og 6 størrelsesgrupper. Når stikprøven trækkes, placeres arbejdsstederne i de 6 størrelsesgrupper på baggrund af det antal ansatte, der er registreret for arbejdsstedet i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR). I forbindelse med offentliggørelse omplaceres arbejdsstederne således, at de ligger i de størrelsesgrupper som svarer overens med deres indberetning af antal ansatte. Denne omplacering skyldes at registeroplysningerne næsten er et år gamle. På baggrund af nye beskæftigelsestal i s Erhvervsstatistiske Register (ESR) bliver stikprøven optimeret hvert kvartal med hensyn til bevægelser, dvs. mindre arbejdssteder, der har fået flere end 100 ansatte, bliver tvangsudvalgt, og store arbejdssteder, der har fået færre end 100 ansatte, bliver frigivet. For arbejdssteder med færre end 100 ansatte udskiftes 1/12 af stikprøven hvert kvartal. Hermed sikres det at stikprøvens størrelse bevares på samme niveau, samt at stikprøven giver et aktuelt billede af antallet af besatte og ledige stillinger. Det betyder, at et arbejdssted med færre end 100 ansatte højst er med i 12 sammenhængende kvartaler, og derefter er fritaget i en længere periode. Arbejdssteder med flere end 100 ansatte tvangsudvælges og deltager derfor altid i stikprøven. Dette er i overensstemmelse med s Dataleverandørpolitik. Virksomhederne er forpligtigede til at indberette data til Ledige stillinger og manglende indberetning medfører politianmeldelse, jf. Lov om. Svarprocenten er normalt på over 95 procent. Der foretages løbende fejlsøgning af indkomne indberetninger. For at sikre at der indberettes for det 9 / 14

10 enkelte arbejdssted, valideres det indberettede antal ansatte med registeroplysninger om antal ansatte fra s Erhvervsstatistiske Register (ESR), og afviger det indberettede væsentligt fra ESR, rettes der henvendelse til arbejdsstedet for at få indberetningen verificeret. Der foretages ligeledes fejlsøgning på antal ledige stillinger i forhold til antal indberettede ansatte, og afviger antallet af ledige stillinger meget i forhold til det forventede for et arbejdssted af den oplyste størrelse, bliver arbejdsstedet kontaktet. Samlet set rettes der i forbindelse med fejlsøgning henvendelse til ca. 10 pct. af arbejdsstederne. Det må antages, at ikke alle fejl i indberetningerne opdages i forbindelse med fejlsøgning, hvorfor statistikken af denne grund kan være behæftet med usikkerhed. For de tvangsudvalgte, der ikke har indberettet eller er blevet fritaget for indberetning, foretages der, når det er muligt, imputering på baggrund af indberetningen fra samme cvr-nummer i samme periode. Vi bestræber os på at alle tvangsudvalgte arbejdssteder har indberettet, således at imputering kun bliver aktuel for de arbejdssteder der, af den ene eller anden grund, er blevet fritaget fra at indberette. Selve opregningen foretages med programmet CLAN. For det totale antal besatte stillinger ligger variationskoefficienten (CV) på under 1 pct., mens den for det totale antal ledige stillinger ligger på 3-5 pct. Variationskoefficienten på de forskellige branchegrupper samt størrelsesgrupper er relativ høj. At den sidstnævnte er relativt høj skyldes ikke opregningen eller stikprøvens design og størrelse, men primært de store variationer der er mellem de indberettede antal ledige stillinger. Samt de mange indberetninger om nul ledige stillinger i hvert stratum. Ved offentliggørelse af et nyt kvartal revideres data et løbende år tilbage i tid. Grunden til dette er forsinkelser i indberetning af data fra arbejdsstederne samt fortsat fejlsøgning af indberettet data. Antal ledige stillinger falder typisk mellem 0,5-1,5 procent mens andelen af ledige stillinger oftest er stabil og aldrig er faldet mere end 0,1 procentpoint inden data opnår status som endelige. 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner Ved offentliggørelse af et nyt kvartal revideres data et løbende år tilbage i tid. Grunden til dette er forsinkelser i indberetning af data fra arbejdsstederne samt fortsat fejlsøgning af indberettet data. Antal ledige stillinger falder typisk mellem 0,5-1,5 procent mens andelen af ledige stillinger oftest er stabil og aldrig er faldet mere end 0,1 procentpoint inden data opnår status som endelige. 6 Aktualitet og punktlighed Data offentliggøres omkring 75 dage efter reference kvartalet. Punktligheden er særdeles høj, da forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider sker yderst sjældent. 10 / 14

11 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Statistikken udgives kvartalsvis i publikationen Nyt fra - Danmark, og offentliggøres senest ved udgangen af det efterfølgende kvartal. Ca. en måned efter offentliggørelse af de danske data udkommer en Nyt fra - EU med europæiske data. 6.2 Publikationspunktlighed Det bestræbes, at offentliggørelse af data sker uden forsinkelser i henhold til det annoncerede tidspunkt. Indtil nu er alle deadlines overholdt. 7 Sammenlignelighed Fra og med 3. kvartal 2012 blev en nyere og mere opdateret population brugt i forbindelse med opregningen. Populationen, der bliver trukket fra ESR-registret, indeholder oplysninger om antal ansatte, som kun er tre kvartaler gamle i forholde til den tidligere population, som var baseret på ældre oplysninger. Den ændrede opregningsproces skønnes at have indvirkning på antallet af ledige stillinger, men ikke på andelen. Antallet af ledige stillinger er ikke direkte sammenlignelige historisk, imens andelen af ledige stillinger er. 7.1 International sammenlignelighed Der leveres hvert kvartal data til EU's statistikbureau, Eurostat. Data for samtlige EUlande kan findes på Eurostats database. Data indsamles efter samme retningslinjer i alle EU-lande, hvorfor Andel ledige stillinger (angivet som Job Vacancy Rate (JVR) i EU sammenhæng) kan sammenlignes direkte med andre EU-lande. Til trods for ens retningslinjer, kan der dog godt være mindre forskelle i måden statistikken opgøres på landene imellem. 7.2 Sammenlignelighed over tid Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen dataserie længere tilbage end til 1. kvartal Sammenhæng med anden statistik Data indsamles efter samme retningslinjer i alle EU-lande, hvorfor Andel ledige stillinger (angivet som Job Vacancy Rate (JVR) i EU sammenhæng) kan sammenlignes direkte med andre EU-lande. 7.4 Intern konsistens Ikke relevant for denne statistik. 11 / 14

12 8 Tilgængelighed Data med nationalt fokus offentliggøres hvert kvartal i Nyt fra - Danmark samt med internationalt (EU) fokus i Nyt fra - EU. Data offentliggøres i Statistikbanken. Tallene indgår i Statistisk Årbog. Ledige stillinger har desuden en emneside. 8.1 Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden. 8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen. 8.2 Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalender 8.4 NYT/Pressemeddelelse Data med nationalt fokus offentliggøres hvert kvartal i Nyt fra - Danmark samt med internationalt (EU) fokus i Nyt fra - EU. 8.5 Publikationer Tallene indgår i Statistisk Årbog. 8.6 Statistikbanken Data offentliggøres i Statistikbanken. 8.7 Adgang til mikrodata Indberetninger indkommet elektronisk lagres direkte i en Oracle-database, hvor data lagres. 8.8 Anden tilgængelighed Ikke relevant for denne statistik. 12 / 14

13 8.9 Diskretioneringspolitik Ledige stillinger følger s datafortrolighedspolitik Diskretionering og databehandling Ledige stillinger følger s datafortrolighedspolitik, som kan læses her. Indtil videre har det ikke været nødvendigt at tage diskretioneringshensyn. Men det vil ske, hvis det er muligt at identificere bestemte arbejdssteder eller virksomheder i det offentliggjorte materiale Reference til metodedokumenter Der findes ikke yderligere offentlig information end denne kvalitetsdokumentation Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret Arbejdsmarked. Den statistikansvarlige er Henriette Rosenstrøm, tlf , Organisation 9.2 Kontor, afdeling Arbejdsmarked, Personstatistik 9.3 Kontaktpersonens navn Henriette Rosenstrøm 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 13 / 14

14 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 14

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011

Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011 Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011 1 / 13 1 Indledning Formålet med Voksne i Uddannelse er at belyse befolkningens deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 1 / 14 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2017 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015

Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015 Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over det offentlige kulturbudget. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Derudover

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Konkurser 2014

Statistikdokumentation for Konkurser 2014 Statistikdokumentation for Konkurser 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2014

Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2014 Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2014 1 / 14 1 Indledning Formålet med sygehusbenyttelsesstatistikken er at belyse sammenhængen mellem sociale forhold og indlæggelser mv. på sygehuse. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014

Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014 Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014 1 / 13 1 Indledning Landbrugs- og gartneritællingen i sin nuværende form går tilbage til 1977, hvor de separate tællinger for landbrug og

Læs mere

Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015

Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015 Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Teknisk afprøvning og analyse. Derudover anvendes statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Danske datterselskaber i udlandet er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem deres

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor 2014 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Lønindeks for den offentlige sektor belyser lønudviklingen i den offentlige sektor (staten, kommuner og

Læs mere

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 1 / 11 1 Indledning Hjemmesygeplejestatistik er en relancering af den del af de kommunale sundhedsindikatorer, som handler om hjemmesygepleje, hvor

Læs mere

Statistikdokumentation for Konjunkturcyklus 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Konjunkturcyklus 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Konjunkturcyklus 2016 Måned 02 1 / 10 1 Indledning Konjunkturcyklussen er en grafisk måde at præsentere erhvervslivets økonomiske konjunktursvingninger. Den baserer sig på konjunkturbarometertal

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013

Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013 Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013 1 / 12 1 Indledning Formålet med Handel med patenter og andre IP-rettigheder er at belyse omfanget af og udviklingen i danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2015

Statistikdokumentation for Biografer og film 2015 Statistikdokumentation for Biografer og film 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse biografstrukturen, antallet af foreviste biograffilm ved forestillinger for publikum samt antallet

Læs mere

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 1 / 12 1 Indledning Input-output tabellerne er en organiseret opstilling af detaljerede økonomisk-statistiske oplysninger og beskriver sammenhænge

Læs mere

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 1 / 10 1 Indledning Emissionsregnskabet er en del af Grønt Nationalregnskab, som er en betegnelse for selvstændige regnskaber for miljørelaterede forhold,

Læs mere

Statistikdokumentation for Engroshandelens omsætning fordelt på varegrupper 2013

Statistikdokumentation for Engroshandelens omsætning fordelt på varegrupper 2013 Statistikdokumentation for Engroshandelens omsætning fordelt på varegrupper 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med undersøgelsen er at belyse omsætningsstrukturen i engroshandlen. Undersøgelsen er lavet

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at producere en statistik, der viser den samlede udvikling

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2016 4. kvartal 1 / 12 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2015

Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2015 Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2015 1 / 12 1 Indledning Statistikken har til formål at belyse omfanget af virksomhedernes anvendelse af informationsteknologi (it), herunder elektronisk

Læs mere