42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab."

Transkript

1 Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen Haderslev Tlf Fax marts 2012 Sagsident: 11/27855 Sagsbehandler: Britt Hald Dir. tlf Landzonetilladelse - Hjerndrup Stadsvej 29, 6070 Christiansfeld. 42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Afgørelse: Haderslev Kommune meddeler hermed jf. Planlovens 35 tilladelse på landzoneansøgningen om opstilling af en 42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab på Hjerndrup Stadsvej 29, 6070 Christiansfeld, matr. nr. 113, Hjerndrup ejerlav, Hjerndrup. Masten og teknikskabet placeres i overensstemmelse med vedlagte oversigtskort (se sidste side). Tilladelsen bliver offentliggjort i Budstikken i uge 14, og den bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter, at den er meddelt jf. 56 i Planloven. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår. At der etableres afskærmende beplantning omkring teknikskab og den nederste del af masten. At antennemasten og teknikskabene med tilhørende fundamenter, tekniske installationer m.v. fjernes uden udgift for det offentlige senest 1 år efter endt brud til det formål, der er givet tilladelse til. Vilkårene tinglyses på ejendommen, jf. 55 i lov om planlægning. Ansvaret herfor og udgiften hertil påhviler ansøgeren. Tinglysningen foretages når klagefristen er udløbet. Lovgrundlag Planloven Tilladelsen er givet efter 35, stk. 1 i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr af med senere ændringer. Efter 35 må der i landzone ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringer i anvendelsen af bestående bebyggelse og bebyggede arealer uden forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Opstilling af antennemast og teknikskab kræver landzonetilladelse. Redegørelse: Der er ansøgt om tilladelse jfr. Planlovens 35 stk. 1, til at opstille en 42 m høj gittermast til telekommunikation med tilhørende teknikskab, der opstilles ved mastens fod, på matr. nr. 113, Hjerndrup ejerlav, Hjerndrup. Ansøgningen er modtaget den /9

2 Det er oplyst til sagen, at det ikke er muligt at benytte eksisterende antennemaster, høje bygninger eller lignende til at opnå den ønskede dækning. Opstilling af mast og teknikkabine er ikke omfattet af bestemmelserne i 36, hvorfor der kræves tilladelse efter 35. Kommuneplan 2009 for Haderslev Kommune Ejendommen er beliggende uden for landsbyafgrænsning i kommuneplanen 2009 for Haderslev Kommune, og i landzone. Ejendommen ligger i Kommuneplan 2009 for Haderslev Kommune indenfor et område, der karakteriseres som særligt værdifulde landbrugsområder. De særligt værdifulde landbrugsområder (retningslinje 5.6.2) skal som hovedregel friholdes for ny bebyggelse, medmindre det dokumenteres, at der er taget de størst mulige hensyn til landbruget. Bemærkninger Haderslev Kommune udsendte en høringsskrivelse til de nærmeste naboer og interessegrupper den 24. februar 2012, der er indkommet bemærkninger fra: 1. Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart. 2. Kjeld Østergård, Hjerndrup Stadsvej 31, 6070 Christiansfeld. 3. Henrik Jespersen, Hjerndrup Stadsvej 25, 6070 Christiansfeld m.fl. (underskriftsindsamling). Bemærkninger og indsigelser findes i deres fulde indhold i papirsagen. 1. Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart Resumé: Vejdirektoratet har ingen bemærkninger eller indsigelser mod dette projekt. Erhvervs- og Borgerservice indstiller at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i landzonesagen. 2. Kjeld Østergård, Hjerndrup Stadsvej 31, 6070 Christiansfeld Resumé: Kjeld Østergård beder om aktindsigt i hvem der har gjort indsigelser mod landzoneansøgningen. Erhvervs- og Borgerservice indstiller at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i landzonesagen. 3. Henrik Jespersen, Hjerndrup Stadsvej 25, 6070 Christiansfeld m.fl. (underskriftsindsamling) Resumé: Der er indsendt 3 indsigelser og en underskriftindsamling, som er fremsendt to gange, idet der er yderligere to personer, der har skrevet under på, at de ikke mener at masteplaceringen er hensigtsmæssig, hvilket bringer det samlede antal underskrifter op på Indsigelse 8. februar 2012: a) Der henvises til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i en række landzonesager, som viser at det er en god ide at tage hensyn til følgende: 2/9

3 Nye antennesystemer bør så vidt muligt sættes op på eksisterende master eller på andre høje bygninger, f.eks. industriskorstene, siloer, fabriksbygninger, højspændingsmaster og andre tekniske anlæg. Hvis nye master ikke kan undgås, bør de så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til friholdelse af det åbne land. I sårbare byområder, i landsbyer og i det åbne land bør eventuelle nye master så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende høje bygninger. Ved landskabeligt skæmmende masteplaceringer skal ansøgeren kunne godtgøre - om nødvendigt ved uvildig dokumentation - at det ikke er muligt at opnå tilnærmelsesvis samme kommunikationsdækning ved en mindre skæmmende placering. Dette kan for eksempel ske ved hjælp af udtalelser, som kommunen undervejs i forløbet har indhentet fra IT- og Telestyrelsen. Placering af master i områder, der i regionplanlægningen er udpeget som særligt værdifulde landskabsområder, herunder kystområder, bør helt undgås. Når der gives landzonetilladelse til opstilling af en mast, bør der stilles krav om, at den kan stilles til rådighed for andre antenneformål og udbydere. Der bør ligeledes stilles krav om afskærmende beplantning, og at masten skal tages ned igen senest et år efter, at den ikke mere bruges til det formål, der er givet tilladelse til. b) Desuden gør HJ opmærksom på at der er sket en fejl med dækningskortene. c) HJ betvivler, at den eksisterende beplantning på Hjerndrup Stadsvej 29 har nogen afskærmende virkning. d) HJ gør opmærksom på, at der i Mastedatabasen er endnu en planlagt masteposition ved Hjerndrup, nemlig på Lillegårdsvej 3, 6070 Christiansfeld. e) HJ foreslår endnu en alternativ placering nærmere motorvejen, som har været drøftet naboerne imellem og fundet egnet. f) Han gør desuden opmærksom på at han bor ca. 200 m nord for mastepositionen og at den som følge heraf vil skæmme hans udsigt ejendommens terrasse og sydvendte vinduer. Og at dette vil påvirke ejendommens pris negativt. Han har for nyligt fået ejendomme vurderet af en ejendomsmægler og mener at han vil kunne dokumentere et evt. værditab. g) Han beder slutteligt om at få at vide hvem høringsskrivelsen er sendt til. 2. Indsigelse 13. februar 2012: Her fremsendes første underskriftsindsamling med 11 underskrifter. a) Han nævner igen en anden placering, som er blevet drøftet naboerne imellem, og spørger om denne placering har været med i overvejelserne, da masten skulle placeres. b) Desuden beder han om at blive ringet op, idet han har yderligere spørgsmål. 3. Indsigelse 13. februar 2012: Her fremsendes anden underskriftsindsamling med 13 underskrifter. a) HJ mener at den udsendte høringsskrivelse er udfærdiget af KM Telekom og udsendt i høring af Planstyrelsen, og det mener han, er forkert. Han mener den burde være lavt af den person som er ansat til at varetage almene borgeres rettigheder. 3/9

4 b) Han er utilfreds med, at han ikke har fået oplyst, hvem der har modtaget høringsskrivelsen hvilket han bad om i første indsigelse. c) Desuden beder han om en definition på gene og midlertidig, som han dog selv leverer umiddelbart efter forespørgslerne ved uddrag fra Dansk Retskrivningsordbog. d) HJ mener ikke, at der er problemer med dækningen i området og henviser til dækningskortet på Telenor hjemmeside. Plan og Ejendomsudviklings kommentarer: ad. 1.a) Haderslev Kommune har udarbejdet en Masteplan, der fungerer som administrationsgrundlag for sagsbehandlingen af mastesager. Heri indgår et digitalt kort, som indeholder de fleste relevante informationer i forhold til, om en mast kan placeres et givent sted. Der til kommer at sagsbehandler besigtiger den ansøgte masteplacering, for at få indblik i lokale forhold. De punkter, som HJ har fundet i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser, indgår som en fast del af vores sagsbehandling af mastesager. Som supplement til de punkter, som HJ har fremhævet i NMKN s afgørelserne tilføjes følgende fra NMKN afgørelse nr. 74 Opstilling af antennemaster i det åbne land: I forbindelse med indførelse af det nye 3. generations telekommunikationssystem UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) har Natur- og Miljøklagenævnet i december 2011 truffet afgørelse i en række sager om opstilling af antennemaster i det åbne land. Det nye telekommunikationssystem kan håndtere både taletelefoni og datatrafik (mobilt bredbånd), men signalet rækker kortere end signalet fra det ældre antennesystem GMS (Global System Mobile). For at opnå tilstrækkelig dækning er der således behov for opstilling af master i et væsentligt større omfang end tidligere og følgelig med mindre afstand imellem dem. Nævnet besluttede at fastholde hidtidig praksis for opstilling af antennemaster i landzone. Denne praksis er omtalt i Naturklagenævnet Orienterer nr. 87, februar 1996, og nr. 412, februar Myndighedens afgørelse i sager om opstilling af antennemaster vil altid bero på en konkret vurdering af den enkelte sag. Natur- og Miljøklagenævnet skal præcisere nogle udgangspunkter for sagsbehandlingen: Af hensyn til friholdelse af det åbne land for nye tekniske anlæg bør nye antennemaster så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse. Placeringen af antennemaster i områder, der i kommuneplanlægningen er udpeget som særligt værdifulde landskabsområder, herunder kystområder, bør helt undgås. En kystnær placering vil dog ikke kategorisk kunne afvises, men der skal så tages særlige hensyn, eksempelvis ved at placere masten i en kystnær bymæssig bebyggelse. Nye antenner bør så vidt muligt anbringes på eksisterende master eller på andre høje bygningselementer i området. I det åbne land bør nye master så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende høje bygningselementer i området. Det samme gælder masteplaceringer i sårbare byområder, landsbyer mv. 4/9

5 Ved landskabeligt skæmmende masteplaceringer skal ansøgeren godtgøre, at det ikke er muligt at opnå tilnærmelsesvis samme kommunikationsdækning ved en mindre skæmmende placering. Der stilles store krav til kommunen for så vidt angår undersøgelse af alternative placeringsmuligheder og dokumentation for mastens nødvendighed, herunder godtgørelse af, at der er tale om det eneste brugbare alternativ. Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser, at det ikke kan tillægges afgørende betydning, at placeringen vil medføre færre nabogener, hvis det vil bevirke opstilling af en landskabeligt mere skæmmende mast. Hensynet til at undgå nabogener må i mastesager vige for hensynet til landskabet og naturen. Når landzonetilladelse gives, fastsættes der vilkår om, at antennemasten 1) afskærmes med beplantning uden om nederste mastedel og kabine, 2) stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling, og 3) nedtages senest 1 år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til. ad. 1.b) Efter at fejlen med dækningskortene blev opdaget, blev de forkerte kort udskiftede med de rigtige og masten blev sendt ud i fornyet høring. ad. 1.c) Der vil blive stillet krav om afskærmning af den nederste del af masten og teknikkabinen i en landzonetilladelse. ad. 1.d) Landzoneansøgningen og byggetilladelsen for masten på Lillegårdsvej 3, 6070 Christiansfeld blev trukket tilbage den 25. februar ad. 1.e) Det er ikke klart hvilken placering der er tale om. Idet det ikke er den position, der er ansøgt om landzone tilladelse på, har jeg ikke haft grund til at undersøge den nærmere. ad. 1.f) Hvorvidt masten forringer naboernes ejendomsværdi er ikke en del af beslutningsgrundlaget i landzonesagerne. Hvis naboerne efterfølgende vil rejse sag mod teleselskabet for tabt ejendomsværdi er det et privatretsligt spørgsmål. ad. 1.g) Høringsskrivelsen er sendt til: KM Telekom Danmark A/S, Erritsø Møllebanke 11, 7000 Fredericia. Vejdirektoratet, teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart. Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev, mail: Jens Aage Knude Nielsen, Bruhnsmindevej 16, 6070 Christiansfeld. Flemming Albeck Chrestensen, Hjerndrup Stadsvej 51, 6070 Christiansfeld. Svend Erik Andersen Straarup, Hjerndrup Stadsvej 17, 6070 Christiansfeld. 5/9

6 Frank Thomas og Henrik Kjærsgaard Jensen, Hjerndrupvej 95, 6070 Christiansfeld. Kjeld Refshauge Østergaard og Inga Dahl Østergaard, Hjerndrup Stadsvej 31, 6070 Christiansfeld. Svend Aage Lange, Hjerndrup Stadsvej 41, 6070 Christiansfeld. Henrik Jespersen, Hjerndrup Stadsvej 25, 6070 Christiansfeld. Verner Holm Mogensen og Laila Thy Mogensen, Hjerndrup Stadsvej 19, 6070 Christiansfeld. Jørn Davidsen, Hjerndrup Landevej 2, 6070 Christiansfeld. Ole Qvortrup Larsen og Annemarie Lønne Pedersen, Tøndervej 12, 6070 Christiansfeld. ad. 2.a) Se ad. 1.e) ad. 2.b) HJ blev ringet op. ad. 3.a) Høringsskrivelsen er udfærdiget at Haderslev Kommune, Plan- og Ejendomsudvikling, ved overnævnte sagsbehandler. ad. 3.b) Se ad. 1.g) ad. 3.c) Med midlertidig gene menes, at teleselskabet har placeret masten på lejet jord, som de har lejet for en årrække. Og at der i en evt. landzonetilladelse vil stilles vilkår om, at mast og fundament fjernes senest et år efter endt brug. ad. 3.d) Dækningskortet på Telenor hjemmeside dækker hele Danmark og er, når man zoomer ind på et bestemt område, meget pixelleret. Det vurderes ikke, at der skal stilles spørgsmål ved det udsendte dækningskort på denne baggrund. Erhvervs- og Borgerservice indstiller at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i landzonesagen. Vurdering: Kommuneplan /9

7 Ejendommen ligger i Kommuneplan 2009 for Haderslev Kommune indenfor et område, der karakteriseres som særligt værdifulde landbrugsområder, men idet masten placeres i forbindelse med eksisterende bebyggelse vurderes den ikke at have negativ betydning i forhold til landbruget. Alternative placeringer I forbindelse med placeringen af masten har KM Telecom sakket med flere lodsejere i området, men ud fra deres vurdering kunne den bedste dækning opnås fra den ansøgte position. Haderslev Kommune vurderer ud fra Mastezonekortet, besigtigelse og dækningskort fra KM Telecom at placeringen er velegnet. Vilkår Masten placeres i forbindelse med et kulturhistorisk areal en husmandsudstykning og derfor er det af stor vigtighed, at mast, fundament og tilhørende teknikskabe med tekniske installationer m.v. fjernes uden udgift for det offentlige senest 1 år efter endt brud til det formål, der er givet tilladelse til. Vilkårene tinglyses på ejendommen, jf. 55 i lov om planlægning. Ansvaret herfor og udgiften hertil påhviler ansøgeren. Tinglysningen foretages når klagefristen er udløbet. Klage Afgørelsen kan, inden 4 uger fra offentliggørelsen af denne tilladelse, påklages til Naturklagenævnet, jf. klagevejledningen. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb modtages besked fra Haderslev Kommune om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Tilladelser efter anden lovgivning m.v. Det ansøgte kræver tilladelse efter Byggeloven. Haderslev Kommunen har modtaget ansøgning om byggetilladelse. Hvis der ved gravearbejdet fremkommer fund af fortidsminder, skal gravearbejdet omgående stoppes og Haderslev Museum straks underrettes. Venlig hilsen Britt Hald Kopi til: Naturstyrelsen: Danmarks Naturfredningsforening: Danmarks Naturfredningsforening Haderslev: Dansk Ornitologisk Forening: Dansk Ornitologisk Forening Haderslev: Friluftsrådet-kreds11: Skattecenter Hadeslev: 7/9

8 KLAGEVEJLEDNING Lov om planlægning Afgørelser truffet i henhold til 35, stk. 1 i lov om planlægning, kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet, jf. 58, stk. 1 nr. 1. Klageberettigede efter 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. 59, stk. 1. Klageberettigede er endvidere jf. 59, stk. 2, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af: at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Klagen skal være skriftlig og være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. For afgørelser, der ikke offentliggøres, regnes fristen fra den dato, hvor afgørelsen er modtaget, jf. 60, stk. 1. Klagen skal være skriftlig og være modtaget af Haderslev Kommune inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. For afgørelser, der ikke offentliggøres, regnes fristen fra den dato, hvor afgørelsen er modtaget, jf. 87. Klagen adresseres til: Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, og indsendes til: Haderslev Kommune, Plan og Ejendomsudvikling, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af sagens akter. De vil modtage kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er der klaget rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. 60, stk. 4. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. 62, stk. 1. Betaling Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3000 kr. hvis klagen indgives af andre, herunder af virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. Nævnet vil sende dig en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. 8/9

9 Oversigtskort hvor mastens placering er markeret med rødt of teknikskabet placeres indenfor det hvide areal. 9/9

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere