Den generelle importørvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den generelle importørvejledning"

Transkript

1 Den generelle importørvejledning 29. marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Den generelle importørvejledning / 29. marts 2007 Kolofon Den generelle importørvejledning 29. marts 2007 Denne vejledning er udarbejdet af Direktoratet for FødevareErhverv i 2007 Fotograf(er): istockphoto Direktoratet for FødevareErhverv Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) Forord Eksportstøttekontoret udgiver nu en ny udgave af den generelle importørvejledning. I forhold til den tidligere udgave fra 1. januar 2007 er der foretaget ændringer i afsnit1.0 og 1.13 som følge af, at stamdatakortet (bilag 4 i vejledningen fra 1/1 07) ikke længere kan bruges.

3 Den generelle importørvejledning / 29. marts 2007 Indholdsfortegnelse 0.1 Importørvejledningen - introduktion Direktoratet for FødevareErhverv Særvejledninger for specifikke ordninger Persondataloven Importlicens Sikkerhedsstillelse Ansøgning Udfyldning Udstedelse Anvendelse Overdragelse og tilbageføring Partiallicens Erstatningslicens/duplikat Frigivelse af sikkerhedsstillelse Manglende udnyttelse Indsendelsesfrist Licenser på toldkontingenter Virksomhedsfusion/-overtagelse Ændring af navn/se-nr Omregningskurs Toldkursen Sikkerhed (garanti) Garantinummer Force majeure Ankeinstans Landekoder EU-lande Øvrige lande i Europa Afrika Amerika Asien Australien, Oceanien m.fl Bilag 1 Ansøgning om importlicens... 49

4 Bilag 2 Licensformular...50 Bilag 3 Garantierklæring...51 Bilag 4 Varemængder uden importlicens...52

5 0.1 Importørvejledningen - introduktion Den generelle importørvejledning bygger på EU-forordninger og nationale regler. Vejledningen er ikke udtømmende, men skal først og fremmest ses som en hjælp til at orientere sig i regelsættet og give svar på de mest almindelige spørgsmål. Opstår der tvivl om regler/fortolkning, er det altid forordningsteksten, der gælder. Vejledningen er opbygget i emneopdelte afsnit i naturligt forløb fra ansøgning om licens til afvikling af licens. Højre margin har henvisninger til hjemmel, så importøren hurtigt kan finde frem til forordnings- og regeltekst for nærmere studium. For at undgå for mange gentagelser bruges henvisninger til andre afsnit markeret med parantes. Foruden den generelle importørvejledning findes en række særvejledninger for vigtige importordninger (0.3). Direktoratet informerer også om importordninger i form af informationsbreve. Vejledninger og informationsbreve findes på direktoratets hjemmeside Genvej til siden Importører, som er tilmeldt direktoratets abonnementsservice, bliver - via e-post - orienteret om informationssbreve og ændringer i vejledningsmaterialet. De generelle regler beskrevet i denne vejledning gælder for alle licensforhold, som ikke er fastlagt i de enkelte særvejledninger/informationsbreve. Trods stor omhu kan der være fejl eller mangler, som vi i givet fald vil være glade for at blive gjort opmærksom på. 3

6 0.2 Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: E-post-adresse: Hjemmeside: Direktoratet for FødevareErhverv hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Direktoratet for FødevareErhverv administrerer en række af EU s landbrugsordninger - bl.a. udstedelse og afvikling af importlicenser. I den generelle importørvejledning omtales Direktoratet for FødevareErhverv som direktoratet. 4

7 0.3 Særvejledninger for specifikke ordninger Mælk og mejeriprodukter Smør fra New Zealand Oksekød almindelig licensordning Frosset oksekød GATT-kvoten Oksekød af høj kvalitet Hilton-kvoten Oksekød til forarbejdning (kommende vejledning) Fjerkrækød Korn Ris almindelig licensordning Ris toldkontingenter Sukker Vin Svampekonserves Hvidløg Bananer Æbler Landbrugsethanol Konserverede citrusfrugter Vejledninger og informationssbreve findes på direktoratets hjemmeside under Genvej til siden 5

8 0.4 Persondataloven Direktoratet har brug for en række oplysninger om importøren for at kunne administrere ordningen med importlicenser. Hvordan direktoratet bruger disse oplysninger, er beskrevet i det følgende. Brug af data i ansøgningen om importlicens Direktoratet er dataansvarlig for oplysningerne i ansøgninger om importlicenser. Oplysningerne i ansøgningerne vil blive brugt af Fødevareministeriet til sagsbehandling, administration, udstedelse af importlicenser og tilbagebetaling af sikkerhedsstillelser. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet, Europa-Kommissionen og tredjemand til statistiske formål. Persondataloven giver importøren ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, direktoratet har registreret. Importøren har desuden ret til at få rettet, slettet eller blokeret de registrerede oplysninger. Oplysninger om persondataloven Læs mere om direktoratets håndtering af kravene i persondataloven på direktoratets hjemmeside under Hvis der er spørgsmål til de registrerede oplysninger, kan importøren henvende sig til direktoratet (0.2) 6

9 1.0 Importlicens Import af landbrugsvarer til EU kræver i en række tilfælde, at importøren fremlægger en importlicens for SKAT ved varens overgang til fri omsætning i EU. 1291/00, art. 1 og 24 Der er to overordnede licenstyper: Almindelig licens Denne type bruges for vareområder, hvor der er licenspligt, dvs. importøren kun kan importere den pågældende vare, hvis der fremlægges licens. Der er p.t. licenspligt for alle varer under vareområderne korn, ris, fedtstoffer (olivenolie), sukker, mælk og mejeriprodukter, oksekød, fåre- og gedekød, vin, landbrugsethanol, hvidløg, bananer samt æbler. Der kræves ikke og kan ikke fremlægges licens for mængder, som er mindre end eller lig med mængderne i bilag /00 art. 5.1 Told/afgifter beregnes i henhold til bestemmelserne i toldtariffen. Licens til import på toldkontingenter Denne type bruges når der kun kan indføres en afgrænset mængde (kvote) af en bestemt vare på et kontingent. Importen sker som regel til nedsat told eller ingen told. Kontingentordninger er knyttet til handelsaftaler med et eller flere lande. Kontingentordninger findes inden for alle vareområder (også områder med licenspligt). Kontingentordninger er et område, hvor der hyppigt sker ændringer i regler, varer og lande. Se også afsnittet om toldkontingenter uden licens. 1301/2006 art. 1 Told/afgifter beregnes efter bestemmelserne i handelsaftalen. Importlicenser berettiger og forpligter til at importere den varemængde, som licensen omfatter inden for dens gyldighedsperiode. Ved manglende fremlæggelse af licens i tilfælde af import af licenspligtige varer eller af varer på et toldkontingent, der administreres på grundlag af en importlicensordning, kan direktoratet pålægge importøren en bøde. Licens søges hos og udstedes af Direktoratet for FødevareErhverv. I forbindelse med ansøgning om licens skal importøren, som hovedregel, stille en sikkerhed (1.1). 1291/00 art. 8.1 LBK 297/ /00 art /00 art Ansøgeren skal være registreret i direktoratet før licensansøgningen kan behandles. Til det formål skal du sende en e-post med oplysninger om SE-nummer, CVR-nummer og P-nummer til Den Centrale Enhed her i 7

10 direktoratet på denne adresse Licensen skal returneres til direktoratet, når gyldighedsperioden er udløbet eller licensmængden er opbrugt (1.11). Toldkontingenter uden licens Ud over de toldkontingenter, der administreres på grundlag af en ordning med importlicenser, er der en række toldkontingenter, som administreres af SKAT efter først til mølle princippet. Disse kontingenter kræver ingen importlicens med mindre, der er tale om varer med licenspligt, jf. ovenstående afsnit om almindelig licens. 8

11 1.1 Sikkerhedsstillelse Importøren skal stille sikkerhed (3.0) i forbindelse med ansøgning om licens. Sikkerheden skal stilles over for direktoratet senest kl på ansøgningens indleveringsdag. På toldkontingenter, der administreres på grundlag en importlicensordning, kan der være krav om sikkerhed for tildeling af importrettigheder. Fritagelse for sikkerhedsstillelse Der skal ikke stilles sikkerhed, når beløbet er 100 EUR eller derunder. Ved ansøgning om licens til import af oksekød er grænsen dog 5 euro. Importøren kan søge om licens uden samtidig at stille sikkerhed, hvis sikkerhedsstillelsen er på over 100 EUR, men under 500 EUR. Overholdes betingelserne for frigivelse af sikkerhedsstillelse ikke, er importøren dog forpligtet til efterfølgende at betale et beløb svarende til den sikkerhed, der ville være fortabt. For at anvende ordningen skal importøren skriftligt forpligte sig til efterfølgende at betale det fortabte beløb. Importøren skal derfor i licensansøgningens rubrik Bemærkninger til Direktoratet for FødevareErhverv skrive: 1291/00 art /2006 art /00 art /95 art. 6c /00 art /85 art. 5 Betingelser for sikkerhed under 500 EUR overholdes. Der kan kun udstedes licenser uden sikkerhed på grundlag af ansøgninger, der indeholder denne erklæring. Ordningen kan ikke anvendes i forbindelse med ansøgning om importlicenser for oksekød. I tilfælde af misbrug, f.eks. ved opsplitning af varemængden, kan direktoratet pålægge importøren en bøde eller udelukke importøren fra at bruge ordningen med fritagelse for sikkerhed under 500 EUR. Sikkerhedsstillelsens formål Sikkerheden understreger vigtigheden af, at licensforpligtelser eller forpligtelsen til at udnytte tildelte importrettigheder opfyldes, samt at der sker rettidigt returnering af licens, da der ellers sker hel eller delvis inddragelse af sikkerheden (1.9). Satsen for sikkerheden er fastsat i euro og varierer for de enkelte vareområder og importordninger. Beløbet skal skrives i kroner og øre på licensansøgningen. Ved omregning fra euro til danske kroner anvendes kursen som beskrevet i afsnit 2.0. Sker der uretmæssig frigivelse af en sikkerhed, skal den stilles på ny. Dette gælder dog kun i op til 4 år efter frigivelsen. 1445/95 art. 6c /2000 art. 5.1 LBK 297/2004, /00 art og /85 art /2006 art /00 art

12 1.2 Ansøgning Ansøgning om licens, som skal være skriftlig, sendes til Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V 1291/00 art Genvej til siden med skriveaktiv ansøgningsskema Ved ansøgning pr. fax skal importøren bruge nummer E-post må ikke bruges ved ansøgning om licens. Reglerne for ansøgning, gyldighedsperiode og sikkerhedsstillelse varierer for de enkelte vareområder og importordninger (informationsbrev/særvejledning). Ansøgere, der ansøger om licens på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning kan kun indsende en enkelt ansøgning under det samme kontingentnummer i en periode eller delperiode. Hvis der indsendes flere ansøgninger, afvises alle ansøgninger. Licens på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicens kan kun søges hos direktoratet, hvis ansøgeren er hjemmehørende og momsregistreret i Danmark, samt har deltaget i handel med tredjelande i de sidste 24 måneder forud for ansøgningen (1.12). Den krævede sikkerhedsstillelse skal være til stede på ansøgningstidspunktet. Ansøgning skal være modtaget i direktoratet senest kl på en arbejdsdag, for at denne bliver ansøgningsdato. Modtages ansøgningen på en arbejdsdag efter kl , eller på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, bliver den følgende arbejdsdag ansøgningsdato. Importøren kan annullere sin ansøgning samme dag, som den er indsendt. Det skal i givet fald ske skriftligt og senest kl Når der er fastsat en bestemt periode for ansøgning om licens, udtrykt i antal dage (fx de første 10 dage i et kvartal) og den sidste dag i denne periode falder på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, forlænges ansøgningsperioden til den følgende arbejdsdag kl Beregning af licensens gyldighedsperiode sker dog stadig fra fristens sidste dag (i ovennævnte tilfælde den 10. dag). 1301/2006 art /2006, art /00 art /00 art /00 art /00 art /00 art

13 Hvis der derimod er fastsat en bestemt dato (fx den 7. april) som sidste dag i ansøgningsperioden, og denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, udløber ansøgningsperioden den sidste arbejdsdag kl før den bestemte dato. 1182/71 art

14 1.3 Udfyldning Ansøgning om licens skal være maskinskrevet, udfyldt på dansk og indeholde alle krævede oplysninger. 1291/00 art Der skal udfærdiges én ansøgning pr. licens. Rubrik 4 Navn, adresse og SE-nr. Rubrik 6 Udfyldes kun i forbindelse med overdragelse (1.6) Rubrik 7 Landekode og landenavn (kap. 6). Endvidere nej for obligatorisk, medmindre det af informationsbrev/særvejledning/forordning fremgår at land eller landegruppe er obligatorisk, i så fald ja for obligatorisk. Se også (4.0). Rubrik 8 Landekode og landenavn (kap. 6). Endvidere nej for obligatorisk medmindre andet fremgår af informationsbrev/særvejledning/ forordning. Se også (4.0). Rubrik 11 Sikkerhedsstillelsen skrives i kroner og øre (1.1) Rubrik 14 Varens handelsbetegnelse Rubrik 15 Udfyldes i overensstemmelse med informationsbrev/særvejledning/ forordning Rubrik 16 Udfyldes i overensstemmelse med informationsbrev/særvejledning/ forordning Rubrik 17 Hele tal samt mængdeenhed (t, kg, hl, l, stk.) Rubrik 18 Mængde i bogstaver Rubrik 20 Skal udfyldes i forbindelse med forskellige situationer, som er beskrevet i de relevante informationsbreve/særvejledninger/forordninger. 12

15 Andre rubrikker Importører, som ønsker at gøre brug af ordningen, hvor der ikke skal stilles sikkerhed, hvis sikkerhedsstillelsen er på over 100 EUR, men under 500 EUR (1.1), skal skrive følgende i licensansøgningens rubrik Bemærkninger til Direktoratet for FødevareErhverv : Betingelser for sikkerhed under 500 EUR overholdes. Husk garantinummer (3.1) ved løbende sikkerhedsstillelse. Garantinummeret skal skrives i rubrikken Form for sikkerhedsstillelse. Ansøgningen skal underskrives. 13

16 1.4 Udstedelse Almindelige importlicenser udstedes normalt samme dag som ansøgning (1.2) er modtaget. Licenser til import på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning (1.12) udstedes først efter et antal dage efter indsendelsen af ansøgningen. Liggedage er det antal dage Europakommissionen har til at indsamle og vurdere de ansøgte mængder eller dokumenter fra tredjelande fra alle EU-lande. Hvis det er nødvendigt for administrationen, kan der være fastlagt yderligere betingelser, hvorefter der først tildeles importrettigheder, og derpå udstedes licenser. På kontingentordninger, der administreres efter metoden samtidig behandling, kan den ansøgte mængde nedsættes, hvis de samlede ansøgte mængder i EU er større end de mængder, der er til rådighed i den pågældende importkontingentperiode eller -delperiode. Nedsættelsen sker ved en fordelingskoefficient fastsat af Europa-kommissionen. 1291/2000 art /2006 art. 6, 7, 12 og /2006, art. 6.2 og /2006, art Bliver den ansøgte mængde reduceret væsentligt, kan importøren annullere sin ansøgning, hvis dette er muligt for den pågældende ordning, eller også fordeles mængderne ved lodtrækning mellem ansøgerne (1.12 samt informationsbrev/særvejledning). I tilfælde af at de ansøgte mængder er mindre end de mængder, der er til rådighed i en delperiode, overføres de ikke-fordelte mængder til fordeling i den følgende delperiode. Ingen ikke-fordelte mængder kan dog overføres til den følgende importkontingentperiode. 1301/2006, art. 7.4 Europa-Kommissionen har også mulighed for at suspendere udstedelsen af de pågældende licenser. Den udstedte licens sendes til ansøger, medmindre anden modtager fremgår af ansøgningen. 14

17 1.5 Anvendelse Licensindehaverens SE-nr. er anført i rubrik 4, og licensen kan kun bruges ved importforretninger gennemført under samme SE-nr. Se også om mulighederne for overdragelse (1.6). Licensen skal fremlægges for SKAT samtidig med anmodning om indfortoldning af varen i EU. Der kan også være krav om fremlæggelse af yderligere dokumenter for SKAT, såsom ægthedscertifikater, oprindelsescertifikater (IMA-1 certifikater m.v.). Importøren afskriver den indførte mængde på licensens bagside i rubrik 29. Tolddokumentets art og nummer samt afskrivningsdato skal anføres ved afskrivningen. Afskrivninger skal attesteres af SKAT. 1291/00 art. 24.1a 1291/00 art Udgangspunktet for afskrivning er mængden i licensens rubrik 17 forhøjet med (eventuel) mertolerance, som fremgår af licensens rubrik 19. Mertolerance giver således mulighed for at importere mere end mængden i rubrik 17. Mertolerancen er dog ikke omfattet af en eventuel præferenceordning. Det betyder, at told/afgift for mertolerancen beregnes efter satserne i toldtariffen, og ikke efter præferencesats (nedsat told eller 0-told). 1291/00 art Er der ikke plads til alle afskrivninger på bagsiden, kan forlængelsesblade bestilles hos direktoratet. Licenser, udstedt i ét medlemsland, kan anvendes i alle medlemslande. Importafgifter er fastsat i euro (2.0). Omregning til danske kroner sker ved anvendelse af toldkursen (2.1). Er sidste gyldighedsdag (licensens rubrik 12) en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, gælder licensen til udgangen af den følgende arbejdsdags sidste time. En licens til import på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning kan dog aldrig anvendes efter den sidste dag i kontingentperioden. 1291/00 art /00 art /92 art /71 art /2006 art /2000 art

18 1.6 Overdragelse og tilbageføring Licensindehaveren kan overdrage rettighederne inden for licensens gyldighedsperiode. Det er retten til at importere, der overdrages. Sikkerhedsstillelsen og licensforpligtelser i øvrigt kan ikke overdrages. Rettigheder kan kun overdrages én gang, men ikke udnyttede mængder på licensen eller partiallicensen (1.7) kan føres tilbage til den oprindelige indehaver. Tilbageføring vedrører hele den mængde på licensen eller partiallicensen, som endnu ikke er udnyttet. 1291/00 art /00 art. 9.1 og 9.2 Licenser til import på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning er i en del tilfælde undtaget fra reglerne om overdragelse, men også almindelig licenser kan undtagelsesvist være undtaget (nyhedsbrev/særvejledning). Ved overdragelse indsender licensindehaver en skriftlig ansøgning, vedlagt licensen, til direktoratet med oplysning om SE-nr., navn og adresse på den, der overdrages til. Ansøges om overdragelse samtidig med ansøgning om licens skal rubrik 6 udfyldes. Ansøgning om tilbageføring indsendes af den, der tidligere har erhvervet licensen på grundlag af en overdragelse. Erhververen anfører, at der ønskes tilbageføring til den oprindelige licensindehaver af den resterende mængde. Dato for overdragelse eller tilbageføring oplyses i ansøgningen. Ellers er det dato for modtagelse i direktoratet, som bliver anført som dato for henholdsvis overdragelse eller tilbageføring. 1291/00 art. 9.3 Direktoratet returnerer den påtegnede licens til den, der har søgt om overdragelse/tilbageføring, medmindre anden modtager er anført i ansøgningen. Reglerne om overdragelse eller tilbageføring må ikke omgås ved, at licensen lånes ud til tredjemand og anvendes til hans importforretninger. Licensen kan dog anvendes af speditør/klarerer til importforretninger, der sker for licensindehaverens regning. Det gælder også forretninger for den, som licens eller partial er overdraget til. 1291/00 art. 24.1b Regler for overdragelse i forbindelse med virksomhedsfusion og virksomhedsovertagelse findes i (1.13). 16

19 1.7 Partiallicens En hovedlicens kan opdeles i flere dellicenser, såkaldte partiallicenser eller partialer. Partialer udstedes på grundlag af en eksisterende hovedlicens. Partialer kan kun udstedes af den myndighed, som har udstedt hovedlicensen. Partialer har for de udstedte mængder samme rettigheder som hovedlicensen. De betragtes således som selvstændige licenser, hvad angår retten til at importere. 1291/00 art /00 art. 10 Der kræves ikke sikkerhedsstillelse, idet den er knyttet til hovedlicensen. Partialer gør det muligt at trække specificerede varemængder ud af en hovedlicens for eventuel overdragelse (1.6) til anden importør. Skriftlig ansøgning, vedlagt hovedlicensen, sendes til direktoratet med oplysning om, hvor mange partialer der skal udstedes på hvor store mængder. Mængde skal oplyses uden (eventuel) tolerance. 1291/00 art Direktoratet afskriver partialerne på hovedlicensen. Partialer og hovedlicens returneres til ansøgeren, medmindre anden modtager er anført i ansøgningen. Efter endt brug skal partialer - som udgangspunkt - tilbagesendes til Direktoratet samtidig med hovedlicensen. Der kan ikke udstedes yderligere partialer fra en partial, men partialen kan tilbageføres (1.6). 1291/00 art

20 1.8 Erstatningslicens/duplikat Direktoratet kan udstede en erstatningslicens, hvis en importør giver tilfredsstillende bevis for, at en licens/partiallicens slet ikke eller kun delvist er udnyttet og ikke vil kunne udnyttes som følge af hel eller delvis ødelæggelse af licensen. Der kan dog ikke udstedes erstatningslicens, når licensudstedelse for den pågældende vare er suspenderet, eller når udstedelsen af licensen sker inden for rammerne af et mængdekontingent. 1291/00 art /00 art Erstatningslicens Ansøgning om erstatningslicens, vedlagt den ødelagte licens, indsendes til direktoratet. Erstatningslicensen udstedes med samme nummer som den oprindelige licens. En bortkommen licens/partial kan ikke erstattes. Til frigivelse af sikkerheden (1.9) kan direktoratet dog undtagelsesvis udstede duplikat af den bortkomne licens/partial. 1291/00 art Duplikat Ansøgning om duplikat indsendes til direktoratet. Duplikater kan ikke bruges til import, men kan alene bruges til frigivelse af sikkerhedsstillelse. Duplikatet fremlægges for de respektive toldmyndigheder, der har forestået toldbehandlingen i forbindelse med den bortkomne licens. Toldmyndighederne afskriver og påtegner duplikatet. Duplikater udstedes med samme nummer som den bortkomne licens. 1291/00 art og /00 art /00 art

21 1.9 Frigivelse af sikkerhedsstillelse Når importøren ønsker sikkerheden frigivet returneres den pågældende licens til direktoratet. Licensen indsendes først, når der ikke skal foretages flere afskrivninger på licensen. Det beløb, der bliver frigivet, er afhængig af, i hvilket omfang licensen er udnyttet, og hvornår licensen og eventuelle partiallicenser er returneret til direktoratet. 1291/00 art Fuld frigivelse for almindelige licenser sker, når: licensen er fuldt udnyttet. Dvs. at mindst 95 % af licensmængden er importeret (1.10) 1291/00 art og licensen er returneret senest 2 måneder efter licensens sidste gyldighedsdag (1.11) 1291/00 art. 35.4a Begge betingelser skal være opfyldt. Ellers inddrages en større eller mindre del af sikkerheden. Fuld frigivelse for licenser til import på toldkontingenter, sker, når: licensen er fuldt udnyttet. Dvs. at mindst 95 % af licensmængden er importeret (1.10) 1301/2006 art /00 art og licensen er returneret senest 45 dage efter licensens sidste gyldighedsdag (1.11) 1291/00 art Begge betingelser skal være opfyldt. Ellers inddrages en større eller mindre del af sikkerheden. For enkelte importordninger, fx AVS/Indien-sukker eller bananer er der dog fastsat andre frister for returnering af licensen (informationsbrev/særvejledning) Generelt for inddragelse af sikkerhed gælder, at beløb på 100 euro og derunder ikke opkræves. Bagatelgrænsen ved import af oksekød er dog 5 euro. 1291/00 art /95 art. 6c.3 19

22 1.10 Manglende udnyttelse Manglende udnyttelse vil sige, at mindre end 95 % af licensmængden er importeret, og afskrevet på licensen. Er der udstedt partialer (1.7) er det den samlede udnyttede mængde fra såvel hoved- som partiallicens(er), der ligger til grund for beregning af en eventuel inddragelse af sikkerhed på licensen. 1291/00 art /00 art. 10 Er mindre end 5 % af licensmængden importeret, inddrages hele sikkerheden. Er mere end 5 %, men mindre end 95 % af licensmængden importeret, inddrages sikkerheden for 95 % af licensmængden minus den faktisk importerede mængde. Eksempel: 1291/00 art /00 art Licens på 110 tons, sikkerhedsstillelse ,67 kr. Kun 80 tons er importeret, inden udløb af gyldighedsperioden. Sikkerheden inddrages efter følgende formel: (95 % af licensmængden importeret mængde ) x sikkerhed licensmængden eller i tal: (104,5 80) x ,67 kr. = ,93 kr

23 1.11 Indsendelsesfrist Almindelige licenser skal være returneret til direktoratet senest 2 måneder efter licensens sidste gyldighedsdag. Licenser til import på toldkontingenter, skal være returneret til direktoratet senest 45 dage efter licensens sidste gyldighedsdag. 1291/00 art. 35.4a 1301/2006 art /00 art Indsendelsen er importørens ansvar også i de tilfælde, hvor licensen er i en anden myndigheds besiddelse, fx SKAT. Er licensen ikke indsendt rettidig, inddrages hele sikkerheden. Bemærk, at fristerne i nogle tilfælde kan være erstattet af en anden frist (informationsbrev/særvejledning). Returneres en licens senest i den 24. måned efter licensens sidste gyldighedsdato, tilbagebetaler direktoratet 85 % af den inddragne sikkerhed. Hvis almindelige licenser til import af oksekød returneres senest i den 4. måned efter licensens sidste gyldighedsdato tilbagebetales 50 % af den inddragne sikkerhed. Er en for sent returneret almindelig licens ikke fuldt udnyttet, beregnes den samlede inddragelse på den måde, at der først reguleres for den manglende udnyttelse (1.10) og derefter for den forsinkede returnering. Den sidste del af reguleringen sker på grundlag af resultatet af den første regulering. Er en for sent returneret licens på en kontigentordning ikke fuldt udnyttet, fortabes der først sikkerhed for manglende udnyttelse af licens (1.10), dernæst 15 % af resterende sikkerhed efter fradrag af inddragelse for manglende udnyttelse, og endelig 3 % af resterende sikkerhed for hver dag fristen på de 45 dage er overskredet. 2220/85 art /00 art. 35.4c 1445/95 art. 6d 1291/00 art /00 art Eksempel: Almindelig licens Licens på 110 tons, sikkerhedsstillelse ,67 kr. Licensens udløb 31/8 og var endnu ikke returneret 1/11, hvorefter hele beløbet ,67 kr. - blev inddraget. Primo januar, 4 måneder efter udløb, modtager direktoratet originallicensen, som viser, at kun 80 tons (af de ansøgte 110 tons) er importeret. Den del af sikkerheden, som bliver endelig inddraget består af to beregninger: Den manglende udnyttelse resulterer i en inddragelse på ,93 kr. (Se eksempel til 1.10). Pga. den for sene returnering af licensen inddrages yderligere i 21

24 det resterende sikkerhedsbeløb på ,74 kr. (82.499, ,93). Inddragelsen udgør 15 % (100 % 85 %) af ,93 = 9.618,71 kr. Den samlede inddragelse er på 27,993,64 kr. (18.374, ,64) Af den oprindelige sikkerhed frigives ,03 kr. (82.499, ,64). Eksempel: Licens på en kontingentordning Licens på 110 tons, sikkerhedsstillelse ,67 kr. Licensens udløb 31/6 og var endnu ikke returneret 16/8, hvorefter hele beløbet ,67 kr. - blev inddraget. Direktoratet modtager 1/9, 2 måneder efter udløb, originallicensen, som viser, at kun 80 tons (af mængden på 110 tons) er importeret. Den del af sikkerheden, som bliver endelig inddraget består af tre beregninger: Den manglende udnyttelse resulterer i en inddragelse på ,93 kr. (Se eksempel til 1.10). Pga. den for sene returnering af licensen inddrages yderligere i det resterende sikkerhedsbeløb på ,74 kr. (82.499, ,93). Inddragelsen udgør 15 % (100 % 85 %) af ,93 = 9.618,71 kr. Pga. importlicensordningen inddrages endvidere i det herefter resterende sikkerhedsbeløb på ,03 kr. (64.124, ,71). Inddragelsen udgør 3 % x 17 dage (perioden 15/8 1/9) = 51 % af ,03 = ,08 kr. Den samlede inddragelse er på ,72 kr. (18.374, , ,08). Af den oprindelige sikkerhed frigives ,95 kr. (82.499, ,72). 22

25 1.12 Licenser på toldkontingenter Europa-kommissionen har fastsat fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag en licensordning. Reglerne træder i kraft 1. januar 2007, eller på det tidspunkt i 2007, hvor kontingentperioden på de pågældende varer starter. De fælles regler omfatter licensansøgninger på toldkontingenter, hvor alle ansøgninger behandles samtidig før tildeling af mængder, samt licensansøgninger på toldkontingenter, hvor ansøgeren skal fremlægge et dokument udstedt af myndighederne i 3. land (ægthedscertifikat, eksportlicens etc.) for direktoratet før udstedelse af licensen. Dokumentationskrav Ansøgere, der søger licenser på disse toldkontingenter, skal samtidig med den første ansøgning i en kontingentperiode vedlægge bevis for, at de på ansøgningstidspunktet har deltaget i handel med tredjelande, med de varer, som det pågældende vareområde omfatter i 24 måneder umiddelbart forud for tidspunktet for ansøgningen om licens på den pågældende importlicensordning 1301/ /2006, art /2006, kap. II og kap. III 1301/2006, art. 5 Beviset for handel med tredjelande forelægges udelukkende ved fremlæggelse af tolddokumenter i form af: indførselsangivelser for overgang til frit forbrug i EU, eller udførselsangivelser for udgang af EU, der er behørigt påtegnede af toldmyndighederne, og hvorpå navnet på ansøgeren om licens fremgår. Toldklarerer eller repræsentanter for importøren kan ikke ansøge om licens på disse toldkontingenter. Anvender ansøgeren fotokopier af indførsels- eller udførselsangivelserne, herunder udskrifter fra et online fortoldningssystem, skal udskrifterne være bekræftede ved fysisk stempling og underskrift af de toldmyndigheder, der har antaget angivelsen. Der kan forekomme afvigelser fra ovennævnte regler på de respektive importordninger. I de tilfælde, hvor direktoratet har udarbejdet importvejledninger vil reglerne blive beskrevet der. 23

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Her er nogle oplysninger om os.

Her er nogle oplysninger om os. Holy Language Institute lærer dig hebraisk, sproget i Bibelen. Vi tilbyder et gratis fyrre lektioners video-kursus kaldet "Hebrew Quest", som du kan se på vores hjemmeside, www.holylanguage.com Vores gratis

Læs mere

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013 Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Kolofon Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Nye priser for telefoni

Nye priser for telefoni Nye priser for telefoni juli 2007 Kære beboer Bredalsparken og Greenhusene har fået nye og bedre priser Fra den 25. september 2007 får du automatisk billigere telefontakster når du er tilmeldt til boligforeningens

Læs mere

Vejtransport, Eksport. Eksport til: Terminal: Fra DK: Vejl. Trans- Agent: porttid: TRANSPORTGUIDE. International System Transport

Vejtransport, Eksport. Eksport til: Terminal: Fra DK: Vejl. Trans- Agent: porttid: TRANSPORTGUIDE. International System Transport 1 Vejtransport, Eksport TRANSPORTGUIDE International System Transport 2 3 Generel information Generel information International System Transport a-s, København aktieselskabsregister nr. 54.973 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Forretningsvilkår Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 3. januar 2014 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 1 Indledning Regeringen fremlægger hermed den årlige rapport

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere