Den generelle importørvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den generelle importørvejledning"

Transkript

1 Den generelle importørvejledning 29. marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Den generelle importørvejledning / 29. marts 2007 Kolofon Den generelle importørvejledning 29. marts 2007 Denne vejledning er udarbejdet af Direktoratet for FødevareErhverv i 2007 Fotograf(er): istockphoto Direktoratet for FødevareErhverv Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) Forord Eksportstøttekontoret udgiver nu en ny udgave af den generelle importørvejledning. I forhold til den tidligere udgave fra 1. januar 2007 er der foretaget ændringer i afsnit1.0 og 1.13 som følge af, at stamdatakortet (bilag 4 i vejledningen fra 1/1 07) ikke længere kan bruges.

3 Den generelle importørvejledning / 29. marts 2007 Indholdsfortegnelse 0.1 Importørvejledningen - introduktion Direktoratet for FødevareErhverv Særvejledninger for specifikke ordninger Persondataloven Importlicens Sikkerhedsstillelse Ansøgning Udfyldning Udstedelse Anvendelse Overdragelse og tilbageføring Partiallicens Erstatningslicens/duplikat Frigivelse af sikkerhedsstillelse Manglende udnyttelse Indsendelsesfrist Licenser på toldkontingenter Virksomhedsfusion/-overtagelse Ændring af navn/se-nr Omregningskurs Toldkursen Sikkerhed (garanti) Garantinummer Force majeure Ankeinstans Landekoder EU-lande Øvrige lande i Europa Afrika Amerika Asien Australien, Oceanien m.fl Bilag 1 Ansøgning om importlicens... 49

4 Bilag 2 Licensformular...50 Bilag 3 Garantierklæring...51 Bilag 4 Varemængder uden importlicens...52

5 0.1 Importørvejledningen - introduktion Den generelle importørvejledning bygger på EU-forordninger og nationale regler. Vejledningen er ikke udtømmende, men skal først og fremmest ses som en hjælp til at orientere sig i regelsættet og give svar på de mest almindelige spørgsmål. Opstår der tvivl om regler/fortolkning, er det altid forordningsteksten, der gælder. Vejledningen er opbygget i emneopdelte afsnit i naturligt forløb fra ansøgning om licens til afvikling af licens. Højre margin har henvisninger til hjemmel, så importøren hurtigt kan finde frem til forordnings- og regeltekst for nærmere studium. For at undgå for mange gentagelser bruges henvisninger til andre afsnit markeret med parantes. Foruden den generelle importørvejledning findes en række særvejledninger for vigtige importordninger (0.3). Direktoratet informerer også om importordninger i form af informationsbreve. Vejledninger og informationsbreve findes på direktoratets hjemmeside Genvej til siden Importører, som er tilmeldt direktoratets abonnementsservice, bliver - via e-post - orienteret om informationssbreve og ændringer i vejledningsmaterialet. De generelle regler beskrevet i denne vejledning gælder for alle licensforhold, som ikke er fastlagt i de enkelte særvejledninger/informationsbreve. Trods stor omhu kan der være fejl eller mangler, som vi i givet fald vil være glade for at blive gjort opmærksom på. 3

6 0.2 Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: E-post-adresse: Hjemmeside: Direktoratet for FødevareErhverv hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Direktoratet for FødevareErhverv administrerer en række af EU s landbrugsordninger - bl.a. udstedelse og afvikling af importlicenser. I den generelle importørvejledning omtales Direktoratet for FødevareErhverv som direktoratet. 4

7 0.3 Særvejledninger for specifikke ordninger Mælk og mejeriprodukter Smør fra New Zealand Oksekød almindelig licensordning Frosset oksekød GATT-kvoten Oksekød af høj kvalitet Hilton-kvoten Oksekød til forarbejdning (kommende vejledning) Fjerkrækød Korn Ris almindelig licensordning Ris toldkontingenter Sukker Vin Svampekonserves Hvidløg Bananer Æbler Landbrugsethanol Konserverede citrusfrugter Vejledninger og informationssbreve findes på direktoratets hjemmeside under Genvej til siden 5

8 0.4 Persondataloven Direktoratet har brug for en række oplysninger om importøren for at kunne administrere ordningen med importlicenser. Hvordan direktoratet bruger disse oplysninger, er beskrevet i det følgende. Brug af data i ansøgningen om importlicens Direktoratet er dataansvarlig for oplysningerne i ansøgninger om importlicenser. Oplysningerne i ansøgningerne vil blive brugt af Fødevareministeriet til sagsbehandling, administration, udstedelse af importlicenser og tilbagebetaling af sikkerhedsstillelser. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet, Europa-Kommissionen og tredjemand til statistiske formål. Persondataloven giver importøren ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, direktoratet har registreret. Importøren har desuden ret til at få rettet, slettet eller blokeret de registrerede oplysninger. Oplysninger om persondataloven Læs mere om direktoratets håndtering af kravene i persondataloven på direktoratets hjemmeside under Hvis der er spørgsmål til de registrerede oplysninger, kan importøren henvende sig til direktoratet (0.2) 6

9 1.0 Importlicens Import af landbrugsvarer til EU kræver i en række tilfælde, at importøren fremlægger en importlicens for SKAT ved varens overgang til fri omsætning i EU. 1291/00, art. 1 og 24 Der er to overordnede licenstyper: Almindelig licens Denne type bruges for vareområder, hvor der er licenspligt, dvs. importøren kun kan importere den pågældende vare, hvis der fremlægges licens. Der er p.t. licenspligt for alle varer under vareområderne korn, ris, fedtstoffer (olivenolie), sukker, mælk og mejeriprodukter, oksekød, fåre- og gedekød, vin, landbrugsethanol, hvidløg, bananer samt æbler. Der kræves ikke og kan ikke fremlægges licens for mængder, som er mindre end eller lig med mængderne i bilag /00 art. 5.1 Told/afgifter beregnes i henhold til bestemmelserne i toldtariffen. Licens til import på toldkontingenter Denne type bruges når der kun kan indføres en afgrænset mængde (kvote) af en bestemt vare på et kontingent. Importen sker som regel til nedsat told eller ingen told. Kontingentordninger er knyttet til handelsaftaler med et eller flere lande. Kontingentordninger findes inden for alle vareområder (også områder med licenspligt). Kontingentordninger er et område, hvor der hyppigt sker ændringer i regler, varer og lande. Se også afsnittet om toldkontingenter uden licens. 1301/2006 art. 1 Told/afgifter beregnes efter bestemmelserne i handelsaftalen. Importlicenser berettiger og forpligter til at importere den varemængde, som licensen omfatter inden for dens gyldighedsperiode. Ved manglende fremlæggelse af licens i tilfælde af import af licenspligtige varer eller af varer på et toldkontingent, der administreres på grundlag af en importlicensordning, kan direktoratet pålægge importøren en bøde. Licens søges hos og udstedes af Direktoratet for FødevareErhverv. I forbindelse med ansøgning om licens skal importøren, som hovedregel, stille en sikkerhed (1.1). 1291/00 art. 8.1 LBK 297/ /00 art /00 art Ansøgeren skal være registreret i direktoratet før licensansøgningen kan behandles. Til det formål skal du sende en e-post med oplysninger om SE-nummer, CVR-nummer og P-nummer til Den Centrale Enhed her i 7

10 direktoratet på denne adresse Licensen skal returneres til direktoratet, når gyldighedsperioden er udløbet eller licensmængden er opbrugt (1.11). Toldkontingenter uden licens Ud over de toldkontingenter, der administreres på grundlag af en ordning med importlicenser, er der en række toldkontingenter, som administreres af SKAT efter først til mølle princippet. Disse kontingenter kræver ingen importlicens med mindre, der er tale om varer med licenspligt, jf. ovenstående afsnit om almindelig licens. 8

11 1.1 Sikkerhedsstillelse Importøren skal stille sikkerhed (3.0) i forbindelse med ansøgning om licens. Sikkerheden skal stilles over for direktoratet senest kl på ansøgningens indleveringsdag. På toldkontingenter, der administreres på grundlag en importlicensordning, kan der være krav om sikkerhed for tildeling af importrettigheder. Fritagelse for sikkerhedsstillelse Der skal ikke stilles sikkerhed, når beløbet er 100 EUR eller derunder. Ved ansøgning om licens til import af oksekød er grænsen dog 5 euro. Importøren kan søge om licens uden samtidig at stille sikkerhed, hvis sikkerhedsstillelsen er på over 100 EUR, men under 500 EUR. Overholdes betingelserne for frigivelse af sikkerhedsstillelse ikke, er importøren dog forpligtet til efterfølgende at betale et beløb svarende til den sikkerhed, der ville være fortabt. For at anvende ordningen skal importøren skriftligt forpligte sig til efterfølgende at betale det fortabte beløb. Importøren skal derfor i licensansøgningens rubrik Bemærkninger til Direktoratet for FødevareErhverv skrive: 1291/00 art /2006 art /00 art /95 art. 6c /00 art /85 art. 5 Betingelser for sikkerhed under 500 EUR overholdes. Der kan kun udstedes licenser uden sikkerhed på grundlag af ansøgninger, der indeholder denne erklæring. Ordningen kan ikke anvendes i forbindelse med ansøgning om importlicenser for oksekød. I tilfælde af misbrug, f.eks. ved opsplitning af varemængden, kan direktoratet pålægge importøren en bøde eller udelukke importøren fra at bruge ordningen med fritagelse for sikkerhed under 500 EUR. Sikkerhedsstillelsens formål Sikkerheden understreger vigtigheden af, at licensforpligtelser eller forpligtelsen til at udnytte tildelte importrettigheder opfyldes, samt at der sker rettidigt returnering af licens, da der ellers sker hel eller delvis inddragelse af sikkerheden (1.9). Satsen for sikkerheden er fastsat i euro og varierer for de enkelte vareområder og importordninger. Beløbet skal skrives i kroner og øre på licensansøgningen. Ved omregning fra euro til danske kroner anvendes kursen som beskrevet i afsnit 2.0. Sker der uretmæssig frigivelse af en sikkerhed, skal den stilles på ny. Dette gælder dog kun i op til 4 år efter frigivelsen. 1445/95 art. 6c /2000 art. 5.1 LBK 297/2004, /00 art og /85 art /2006 art /00 art

12 1.2 Ansøgning Ansøgning om licens, som skal være skriftlig, sendes til Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V 1291/00 art Genvej til siden med skriveaktiv ansøgningsskema Ved ansøgning pr. fax skal importøren bruge nummer E-post må ikke bruges ved ansøgning om licens. Reglerne for ansøgning, gyldighedsperiode og sikkerhedsstillelse varierer for de enkelte vareområder og importordninger (informationsbrev/særvejledning). Ansøgere, der ansøger om licens på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning kan kun indsende en enkelt ansøgning under det samme kontingentnummer i en periode eller delperiode. Hvis der indsendes flere ansøgninger, afvises alle ansøgninger. Licens på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicens kan kun søges hos direktoratet, hvis ansøgeren er hjemmehørende og momsregistreret i Danmark, samt har deltaget i handel med tredjelande i de sidste 24 måneder forud for ansøgningen (1.12). Den krævede sikkerhedsstillelse skal være til stede på ansøgningstidspunktet. Ansøgning skal være modtaget i direktoratet senest kl på en arbejdsdag, for at denne bliver ansøgningsdato. Modtages ansøgningen på en arbejdsdag efter kl , eller på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, bliver den følgende arbejdsdag ansøgningsdato. Importøren kan annullere sin ansøgning samme dag, som den er indsendt. Det skal i givet fald ske skriftligt og senest kl Når der er fastsat en bestemt periode for ansøgning om licens, udtrykt i antal dage (fx de første 10 dage i et kvartal) og den sidste dag i denne periode falder på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, forlænges ansøgningsperioden til den følgende arbejdsdag kl Beregning af licensens gyldighedsperiode sker dog stadig fra fristens sidste dag (i ovennævnte tilfælde den 10. dag). 1301/2006 art /2006, art /00 art /00 art /00 art /00 art /00 art

13 Hvis der derimod er fastsat en bestemt dato (fx den 7. april) som sidste dag i ansøgningsperioden, og denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, udløber ansøgningsperioden den sidste arbejdsdag kl før den bestemte dato. 1182/71 art

14 1.3 Udfyldning Ansøgning om licens skal være maskinskrevet, udfyldt på dansk og indeholde alle krævede oplysninger. 1291/00 art Der skal udfærdiges én ansøgning pr. licens. Rubrik 4 Navn, adresse og SE-nr. Rubrik 6 Udfyldes kun i forbindelse med overdragelse (1.6) Rubrik 7 Landekode og landenavn (kap. 6). Endvidere nej for obligatorisk, medmindre det af informationsbrev/særvejledning/forordning fremgår at land eller landegruppe er obligatorisk, i så fald ja for obligatorisk. Se også (4.0). Rubrik 8 Landekode og landenavn (kap. 6). Endvidere nej for obligatorisk medmindre andet fremgår af informationsbrev/særvejledning/ forordning. Se også (4.0). Rubrik 11 Sikkerhedsstillelsen skrives i kroner og øre (1.1) Rubrik 14 Varens handelsbetegnelse Rubrik 15 Udfyldes i overensstemmelse med informationsbrev/særvejledning/ forordning Rubrik 16 Udfyldes i overensstemmelse med informationsbrev/særvejledning/ forordning Rubrik 17 Hele tal samt mængdeenhed (t, kg, hl, l, stk.) Rubrik 18 Mængde i bogstaver Rubrik 20 Skal udfyldes i forbindelse med forskellige situationer, som er beskrevet i de relevante informationsbreve/særvejledninger/forordninger. 12

15 Andre rubrikker Importører, som ønsker at gøre brug af ordningen, hvor der ikke skal stilles sikkerhed, hvis sikkerhedsstillelsen er på over 100 EUR, men under 500 EUR (1.1), skal skrive følgende i licensansøgningens rubrik Bemærkninger til Direktoratet for FødevareErhverv : Betingelser for sikkerhed under 500 EUR overholdes. Husk garantinummer (3.1) ved løbende sikkerhedsstillelse. Garantinummeret skal skrives i rubrikken Form for sikkerhedsstillelse. Ansøgningen skal underskrives. 13

16 1.4 Udstedelse Almindelige importlicenser udstedes normalt samme dag som ansøgning (1.2) er modtaget. Licenser til import på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning (1.12) udstedes først efter et antal dage efter indsendelsen af ansøgningen. Liggedage er det antal dage Europakommissionen har til at indsamle og vurdere de ansøgte mængder eller dokumenter fra tredjelande fra alle EU-lande. Hvis det er nødvendigt for administrationen, kan der være fastlagt yderligere betingelser, hvorefter der først tildeles importrettigheder, og derpå udstedes licenser. På kontingentordninger, der administreres efter metoden samtidig behandling, kan den ansøgte mængde nedsættes, hvis de samlede ansøgte mængder i EU er større end de mængder, der er til rådighed i den pågældende importkontingentperiode eller -delperiode. Nedsættelsen sker ved en fordelingskoefficient fastsat af Europa-kommissionen. 1291/2000 art /2006 art. 6, 7, 12 og /2006, art. 6.2 og /2006, art Bliver den ansøgte mængde reduceret væsentligt, kan importøren annullere sin ansøgning, hvis dette er muligt for den pågældende ordning, eller også fordeles mængderne ved lodtrækning mellem ansøgerne (1.12 samt informationsbrev/særvejledning). I tilfælde af at de ansøgte mængder er mindre end de mængder, der er til rådighed i en delperiode, overføres de ikke-fordelte mængder til fordeling i den følgende delperiode. Ingen ikke-fordelte mængder kan dog overføres til den følgende importkontingentperiode. 1301/2006, art. 7.4 Europa-Kommissionen har også mulighed for at suspendere udstedelsen af de pågældende licenser. Den udstedte licens sendes til ansøger, medmindre anden modtager fremgår af ansøgningen. 14

17 1.5 Anvendelse Licensindehaverens SE-nr. er anført i rubrik 4, og licensen kan kun bruges ved importforretninger gennemført under samme SE-nr. Se også om mulighederne for overdragelse (1.6). Licensen skal fremlægges for SKAT samtidig med anmodning om indfortoldning af varen i EU. Der kan også være krav om fremlæggelse af yderligere dokumenter for SKAT, såsom ægthedscertifikater, oprindelsescertifikater (IMA-1 certifikater m.v.). Importøren afskriver den indførte mængde på licensens bagside i rubrik 29. Tolddokumentets art og nummer samt afskrivningsdato skal anføres ved afskrivningen. Afskrivninger skal attesteres af SKAT. 1291/00 art. 24.1a 1291/00 art Udgangspunktet for afskrivning er mængden i licensens rubrik 17 forhøjet med (eventuel) mertolerance, som fremgår af licensens rubrik 19. Mertolerance giver således mulighed for at importere mere end mængden i rubrik 17. Mertolerancen er dog ikke omfattet af en eventuel præferenceordning. Det betyder, at told/afgift for mertolerancen beregnes efter satserne i toldtariffen, og ikke efter præferencesats (nedsat told eller 0-told). 1291/00 art Er der ikke plads til alle afskrivninger på bagsiden, kan forlængelsesblade bestilles hos direktoratet. Licenser, udstedt i ét medlemsland, kan anvendes i alle medlemslande. Importafgifter er fastsat i euro (2.0). Omregning til danske kroner sker ved anvendelse af toldkursen (2.1). Er sidste gyldighedsdag (licensens rubrik 12) en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, gælder licensen til udgangen af den følgende arbejdsdags sidste time. En licens til import på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning kan dog aldrig anvendes efter den sidste dag i kontingentperioden. 1291/00 art /00 art /92 art /71 art /2006 art /2000 art

18 1.6 Overdragelse og tilbageføring Licensindehaveren kan overdrage rettighederne inden for licensens gyldighedsperiode. Det er retten til at importere, der overdrages. Sikkerhedsstillelsen og licensforpligtelser i øvrigt kan ikke overdrages. Rettigheder kan kun overdrages én gang, men ikke udnyttede mængder på licensen eller partiallicensen (1.7) kan føres tilbage til den oprindelige indehaver. Tilbageføring vedrører hele den mængde på licensen eller partiallicensen, som endnu ikke er udnyttet. 1291/00 art /00 art. 9.1 og 9.2 Licenser til import på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning er i en del tilfælde undtaget fra reglerne om overdragelse, men også almindelig licenser kan undtagelsesvist være undtaget (nyhedsbrev/særvejledning). Ved overdragelse indsender licensindehaver en skriftlig ansøgning, vedlagt licensen, til direktoratet med oplysning om SE-nr., navn og adresse på den, der overdrages til. Ansøges om overdragelse samtidig med ansøgning om licens skal rubrik 6 udfyldes. Ansøgning om tilbageføring indsendes af den, der tidligere har erhvervet licensen på grundlag af en overdragelse. Erhververen anfører, at der ønskes tilbageføring til den oprindelige licensindehaver af den resterende mængde. Dato for overdragelse eller tilbageføring oplyses i ansøgningen. Ellers er det dato for modtagelse i direktoratet, som bliver anført som dato for henholdsvis overdragelse eller tilbageføring. 1291/00 art. 9.3 Direktoratet returnerer den påtegnede licens til den, der har søgt om overdragelse/tilbageføring, medmindre anden modtager er anført i ansøgningen. Reglerne om overdragelse eller tilbageføring må ikke omgås ved, at licensen lånes ud til tredjemand og anvendes til hans importforretninger. Licensen kan dog anvendes af speditør/klarerer til importforretninger, der sker for licensindehaverens regning. Det gælder også forretninger for den, som licens eller partial er overdraget til. 1291/00 art. 24.1b Regler for overdragelse i forbindelse med virksomhedsfusion og virksomhedsovertagelse findes i (1.13). 16

19 1.7 Partiallicens En hovedlicens kan opdeles i flere dellicenser, såkaldte partiallicenser eller partialer. Partialer udstedes på grundlag af en eksisterende hovedlicens. Partialer kan kun udstedes af den myndighed, som har udstedt hovedlicensen. Partialer har for de udstedte mængder samme rettigheder som hovedlicensen. De betragtes således som selvstændige licenser, hvad angår retten til at importere. 1291/00 art /00 art. 10 Der kræves ikke sikkerhedsstillelse, idet den er knyttet til hovedlicensen. Partialer gør det muligt at trække specificerede varemængder ud af en hovedlicens for eventuel overdragelse (1.6) til anden importør. Skriftlig ansøgning, vedlagt hovedlicensen, sendes til direktoratet med oplysning om, hvor mange partialer der skal udstedes på hvor store mængder. Mængde skal oplyses uden (eventuel) tolerance. 1291/00 art Direktoratet afskriver partialerne på hovedlicensen. Partialer og hovedlicens returneres til ansøgeren, medmindre anden modtager er anført i ansøgningen. Efter endt brug skal partialer - som udgangspunkt - tilbagesendes til Direktoratet samtidig med hovedlicensen. Der kan ikke udstedes yderligere partialer fra en partial, men partialen kan tilbageføres (1.6). 1291/00 art

20 1.8 Erstatningslicens/duplikat Direktoratet kan udstede en erstatningslicens, hvis en importør giver tilfredsstillende bevis for, at en licens/partiallicens slet ikke eller kun delvist er udnyttet og ikke vil kunne udnyttes som følge af hel eller delvis ødelæggelse af licensen. Der kan dog ikke udstedes erstatningslicens, når licensudstedelse for den pågældende vare er suspenderet, eller når udstedelsen af licensen sker inden for rammerne af et mængdekontingent. 1291/00 art /00 art Erstatningslicens Ansøgning om erstatningslicens, vedlagt den ødelagte licens, indsendes til direktoratet. Erstatningslicensen udstedes med samme nummer som den oprindelige licens. En bortkommen licens/partial kan ikke erstattes. Til frigivelse af sikkerheden (1.9) kan direktoratet dog undtagelsesvis udstede duplikat af den bortkomne licens/partial. 1291/00 art Duplikat Ansøgning om duplikat indsendes til direktoratet. Duplikater kan ikke bruges til import, men kan alene bruges til frigivelse af sikkerhedsstillelse. Duplikatet fremlægges for de respektive toldmyndigheder, der har forestået toldbehandlingen i forbindelse med den bortkomne licens. Toldmyndighederne afskriver og påtegner duplikatet. Duplikater udstedes med samme nummer som den bortkomne licens. 1291/00 art og /00 art /00 art

21 1.9 Frigivelse af sikkerhedsstillelse Når importøren ønsker sikkerheden frigivet returneres den pågældende licens til direktoratet. Licensen indsendes først, når der ikke skal foretages flere afskrivninger på licensen. Det beløb, der bliver frigivet, er afhængig af, i hvilket omfang licensen er udnyttet, og hvornår licensen og eventuelle partiallicenser er returneret til direktoratet. 1291/00 art Fuld frigivelse for almindelige licenser sker, når: licensen er fuldt udnyttet. Dvs. at mindst 95 % af licensmængden er importeret (1.10) 1291/00 art og licensen er returneret senest 2 måneder efter licensens sidste gyldighedsdag (1.11) 1291/00 art. 35.4a Begge betingelser skal være opfyldt. Ellers inddrages en større eller mindre del af sikkerheden. Fuld frigivelse for licenser til import på toldkontingenter, sker, når: licensen er fuldt udnyttet. Dvs. at mindst 95 % af licensmængden er importeret (1.10) 1301/2006 art /00 art og licensen er returneret senest 45 dage efter licensens sidste gyldighedsdag (1.11) 1291/00 art Begge betingelser skal være opfyldt. Ellers inddrages en større eller mindre del af sikkerheden. For enkelte importordninger, fx AVS/Indien-sukker eller bananer er der dog fastsat andre frister for returnering af licensen (informationsbrev/særvejledning) Generelt for inddragelse af sikkerhed gælder, at beløb på 100 euro og derunder ikke opkræves. Bagatelgrænsen ved import af oksekød er dog 5 euro. 1291/00 art /95 art. 6c.3 19

22 1.10 Manglende udnyttelse Manglende udnyttelse vil sige, at mindre end 95 % af licensmængden er importeret, og afskrevet på licensen. Er der udstedt partialer (1.7) er det den samlede udnyttede mængde fra såvel hoved- som partiallicens(er), der ligger til grund for beregning af en eventuel inddragelse af sikkerhed på licensen. 1291/00 art /00 art. 10 Er mindre end 5 % af licensmængden importeret, inddrages hele sikkerheden. Er mere end 5 %, men mindre end 95 % af licensmængden importeret, inddrages sikkerheden for 95 % af licensmængden minus den faktisk importerede mængde. Eksempel: 1291/00 art /00 art Licens på 110 tons, sikkerhedsstillelse ,67 kr. Kun 80 tons er importeret, inden udløb af gyldighedsperioden. Sikkerheden inddrages efter følgende formel: (95 % af licensmængden importeret mængde ) x sikkerhed licensmængden eller i tal: (104,5 80) x ,67 kr. = ,93 kr

23 1.11 Indsendelsesfrist Almindelige licenser skal være returneret til direktoratet senest 2 måneder efter licensens sidste gyldighedsdag. Licenser til import på toldkontingenter, skal være returneret til direktoratet senest 45 dage efter licensens sidste gyldighedsdag. 1291/00 art. 35.4a 1301/2006 art /00 art Indsendelsen er importørens ansvar også i de tilfælde, hvor licensen er i en anden myndigheds besiddelse, fx SKAT. Er licensen ikke indsendt rettidig, inddrages hele sikkerheden. Bemærk, at fristerne i nogle tilfælde kan være erstattet af en anden frist (informationsbrev/særvejledning). Returneres en licens senest i den 24. måned efter licensens sidste gyldighedsdato, tilbagebetaler direktoratet 85 % af den inddragne sikkerhed. Hvis almindelige licenser til import af oksekød returneres senest i den 4. måned efter licensens sidste gyldighedsdato tilbagebetales 50 % af den inddragne sikkerhed. Er en for sent returneret almindelig licens ikke fuldt udnyttet, beregnes den samlede inddragelse på den måde, at der først reguleres for den manglende udnyttelse (1.10) og derefter for den forsinkede returnering. Den sidste del af reguleringen sker på grundlag af resultatet af den første regulering. Er en for sent returneret licens på en kontigentordning ikke fuldt udnyttet, fortabes der først sikkerhed for manglende udnyttelse af licens (1.10), dernæst 15 % af resterende sikkerhed efter fradrag af inddragelse for manglende udnyttelse, og endelig 3 % af resterende sikkerhed for hver dag fristen på de 45 dage er overskredet. 2220/85 art /00 art. 35.4c 1445/95 art. 6d 1291/00 art /00 art Eksempel: Almindelig licens Licens på 110 tons, sikkerhedsstillelse ,67 kr. Licensens udløb 31/8 og var endnu ikke returneret 1/11, hvorefter hele beløbet ,67 kr. - blev inddraget. Primo januar, 4 måneder efter udløb, modtager direktoratet originallicensen, som viser, at kun 80 tons (af de ansøgte 110 tons) er importeret. Den del af sikkerheden, som bliver endelig inddraget består af to beregninger: Den manglende udnyttelse resulterer i en inddragelse på ,93 kr. (Se eksempel til 1.10). Pga. den for sene returnering af licensen inddrages yderligere i 21

24 det resterende sikkerhedsbeløb på ,74 kr. (82.499, ,93). Inddragelsen udgør 15 % (100 % 85 %) af ,93 = 9.618,71 kr. Den samlede inddragelse er på 27,993,64 kr. (18.374, ,64) Af den oprindelige sikkerhed frigives ,03 kr. (82.499, ,64). Eksempel: Licens på en kontingentordning Licens på 110 tons, sikkerhedsstillelse ,67 kr. Licensens udløb 31/6 og var endnu ikke returneret 16/8, hvorefter hele beløbet ,67 kr. - blev inddraget. Direktoratet modtager 1/9, 2 måneder efter udløb, originallicensen, som viser, at kun 80 tons (af mængden på 110 tons) er importeret. Den del af sikkerheden, som bliver endelig inddraget består af tre beregninger: Den manglende udnyttelse resulterer i en inddragelse på ,93 kr. (Se eksempel til 1.10). Pga. den for sene returnering af licensen inddrages yderligere i det resterende sikkerhedsbeløb på ,74 kr. (82.499, ,93). Inddragelsen udgør 15 % (100 % 85 %) af ,93 = 9.618,71 kr. Pga. importlicensordningen inddrages endvidere i det herefter resterende sikkerhedsbeløb på ,03 kr. (64.124, ,71). Inddragelsen udgør 3 % x 17 dage (perioden 15/8 1/9) = 51 % af ,03 = ,08 kr. Den samlede inddragelse er på ,72 kr. (18.374, , ,08). Af den oprindelige sikkerhed frigives ,95 kr. (82.499, ,72). 22

25 1.12 Licenser på toldkontingenter Europa-kommissionen har fastsat fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag en licensordning. Reglerne træder i kraft 1. januar 2007, eller på det tidspunkt i 2007, hvor kontingentperioden på de pågældende varer starter. De fælles regler omfatter licensansøgninger på toldkontingenter, hvor alle ansøgninger behandles samtidig før tildeling af mængder, samt licensansøgninger på toldkontingenter, hvor ansøgeren skal fremlægge et dokument udstedt af myndighederne i 3. land (ægthedscertifikat, eksportlicens etc.) for direktoratet før udstedelse af licensen. Dokumentationskrav Ansøgere, der søger licenser på disse toldkontingenter, skal samtidig med den første ansøgning i en kontingentperiode vedlægge bevis for, at de på ansøgningstidspunktet har deltaget i handel med tredjelande, med de varer, som det pågældende vareområde omfatter i 24 måneder umiddelbart forud for tidspunktet for ansøgningen om licens på den pågældende importlicensordning 1301/ /2006, art /2006, kap. II og kap. III 1301/2006, art. 5 Beviset for handel med tredjelande forelægges udelukkende ved fremlæggelse af tolddokumenter i form af: indførselsangivelser for overgang til frit forbrug i EU, eller udførselsangivelser for udgang af EU, der er behørigt påtegnede af toldmyndighederne, og hvorpå navnet på ansøgeren om licens fremgår. Toldklarerer eller repræsentanter for importøren kan ikke ansøge om licens på disse toldkontingenter. Anvender ansøgeren fotokopier af indførsels- eller udførselsangivelserne, herunder udskrifter fra et online fortoldningssystem, skal udskrifterne være bekræftede ved fysisk stempling og underskrift af de toldmyndigheder, der har antaget angivelsen. Der kan forekomme afvigelser fra ovennævnte regler på de respektive importordninger. I de tilfælde, hvor direktoratet har udarbejdet importvejledninger vil reglerne blive beskrevet der. 23

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015.

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015. Karantæneliste RØD ORANGE GUL GRØN Ophold i området giver 6 måneders karantæne grundet risiko for malaria. Ophold i området giver 4 ugers karantæne hele året. Dette er grundet risiko for diverse importerede

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Den generelle eksportørvejledning

Den generelle eksportørvejledning Den generelle eksportørvejledning Ny udgave - april 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Følgebrev Ny udgave af den generelle eksportørvejledning Eksportstøttekontoret

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Regler for registrering af.eu-domænenavne

Regler for registrering af.eu-domænenavne Regler for registrering af.eu-domænenavne 1/14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Definitioner... 3 Formål og anvendelsesområde... 3 1. Registranten skal afgøre, om vedkommende opfylder de generelle

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Denne

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

UPS Service- og prisguide 2012

UPS Service- og prisguide 2012 UPS Service- og prisguide 2012 For kunder i Danmark Gældende fra den 2. januar 2012 PRISER I DKK Logistik er den største styrke i vore dages virksomheder Opdag den nye logistik Logistik. Det drejer sig

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102827.1 (tillæg #2 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen)

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0022 Dok.: 1231847 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Marts 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU

Læs mere

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013 Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Kolofon Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Her er nogle oplysninger om os.

Her er nogle oplysninger om os. Holy Language Institute lærer dig hebraisk, sproget i Bibelen. Vi tilbyder et gratis fyrre lektioners video-kursus kaldet "Hebrew Quest", som du kan se på vores hjemmeside, www.holylanguage.com Vores gratis

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Udenrigsminister Lene Espersen Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Lovafdelingen Dato: 9. maj 2011 Kontor:

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

Nye priser for telefoni

Nye priser for telefoni Nye priser for telefoni juli 2007 Kære beboer Bredalsparken og Greenhusene har fået nye og bedre priser Fra den 25. september 2007 får du automatisk billigere telefontakster når du er tilmeldt til boligforeningens

Læs mere

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102826.1 (tillæg #1 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere