Årsrapport for 1998/99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 1998/99"

Transkript

1 Årsrapport for 1998/99 Konvolutter og konvoluttryk Grafisk produktion Lettershop aktiviteter

2 Hoved- og nøgletal for koncernen Forandringens tid... Resultatopgørelse 1994/ / / / /99 Nettoomsætning Afskrivninger Resultat af primær drift Ordinært resultat før skat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære poster efter skat - (5.236) Koncernens resultat (4.805) National Industri A/S' andel (4.899) Balance ultimo Aktiver, ultimo Egenkapital, ultimo Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrøm Årets pengestrøm fra driftsaktivitet Investeringer Årets inv. i immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto Årets investeringer i virksomheder, netto Straksafskrevet goodwill Nøgletal Resultat pr. aktie á 20 kr. (EPS) 9 0, Pengestrøm fra driften pr. aktie á 20 kr. (CFPS) Indreværdi pr. aktie á 20 kr Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning i % 11 0, Soliditet i % Gennemsnitligt antal medarbejdere Børskurs, ultimo Udbytte i % 6,00 10,00 10,00 12,50 20,00 Udbytte pr. aktie 1,20 2,00 2,00 2,50 4,00 Definitioner De anførte nøgle tal er beregnet i henhold til "Vejledning i Nøgletalsberegning" fra Den Danske Finansanalytikerforening. Nøgletal / 2 Forandringens tid... / 3 Mål, politik og strategi / 4 Markedet / 6 I korte træk / 8 Risikofaktorer / 9 Forretningsområder / 11 Fokus på kvalitet og miljø / 14 Ledelsens regnskabspåtegning / 16 Revisionspåtegning / 17 Anvendt regnskabspraksis / 18 Resultatopgørelse / 21 Balance / 22 Pengestrømsopgørelse / 24 Noter til årsregnskabet / 25 Regnskabsberetning / 34 Fremtiden / 35 Bestyrelse, direktion og revision / 38 Koncernoversigt / 39 De seneste år i 1990 erne har været præget af høj forandringstakt, som stiller store krav til uddannelse, investeringer og ajourføring af alles faglige viden. Hver dag har sin forudsigelse. E-commerce og edi-overførsel af dokumenter ses som ultimative løsninger på fremtidens behov. Vore kunder efterspørger både de mange kendte ydelser og en række af de nye ydelser. Det sker samtidig med at den internationale handel og konkurrence skærpes dag for dag. Fremskridt i informationsteknologien, forandringer i logistik og samfundsforhold samt erhvervslivets store fokusering på kerneområder fører igen til outsourcing af arbejdsfunktioner inden for vort felt. Og her opstår nye forretningsmuligheder og tjenesteydelser. Flertallet af medarbejderne blev aktionærer sidste år, så det er nemt for alle niveauer i virksomheden at sætte ønsket om værditilvækst højt. Og i vore dage, hvor videnkompetencer er en del af virksomhedens humane kapital, kan vi sige, at vi i de seneste år har gjort ekstra meget ud af at opbygge et solidt fundament for fremtiden. Vi har arbejdet målbevidst med at opbygge kompetencer og kapacitet inden for de nye, specialiserede ydelser, der udviser store vækstmuligheder også for den papirbaserede kommunikation. Medarbejderne er inddraget i ordreplanlægning og -gennemførelse for at optimere driften og skabe en moderne virksomhed med høj grad af uddelegering og frie arbejdsforhold under ansvar. Med den forcerede udviklingstakt har det været med nogen tøven, at vi i år udskiftede vore tidligere miljøstyringssystemer med en miljøcertificering efter ISO Vi ville være sikre på, at ISO-systemet ikke slog dynamik, udvikling og eksperimenter ihjel. Samtidig havde vi behov for at oplære mange nye medarbejdere i arbejdsrutiner, dokumentere vore holdninger og normer, og samtidig dokumentere vore kvalitetskrav. I forbindelse med miljøcertificeringen etablerede vi en kvalitets- og miljøfunktion, der ser miljø og kvalitet som ét hele. Kravene er høje til produktionsudstyrets tekniske niveau, produktionseffektiviteten og logistikken. Derfor har vore forberedelser til år 2000 på edb-området været gennemgribende. I de kommende år vil vi se stadig flere partnerskabslignende forhold afløse de traditionelle kunde/leverandørforhold. Vi glæder os til at fortsætte ind i en virkelighed, hvor vi i den ene ende har millionudsendelser - og i den anden ende print-on-demand, små oplag eller individualiserede løsninger. Vi tror på en god fremtid for skriftlig kommunikation, direct mail og andre af vore klassiske produktområder - men fremover set i sammenhæng med alle de nye muligheder, som teknikken giver os. Erfaringerne fra USA underbygger vor opfattelse af, at og Internet er vore venner. Resultat pr. aktie (EPS) Pengestrøm pr. aktie (CFPS) Indre værdi pr. aktie Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditet Ordinært resultat efter skat og minoritetsinteresser / gns. antal aktier Pengestrøm fra driften / gns. antal aktier Egenkapital ultimo / antal aktier ultimo Resultat af primær drift * 100 / Nettoomsætning Resultat af primær drift * 100 / Samlede aktiver Resultat efter skat og minoritetsinteresser *100 / gns. egenkapital Egenkapital ultimo * 100 / Samlede aktiver Johannes Madsen-Mygdal 1

3 Mål, politik og strategi... 4 Mål og strategi National Industri vil være blandt de største inden for sit markedssegment og være kendt som en innovativ og pålidelig leverandør af produkter og serviceydelser, når det gælder papirbaseret kommunikation. Vi vil være på forkant med den teknologiske udvikling for at opfylde markedets og vore kunders skiftende behov. Vi fastholder det bedste i de traditionelle papirbaserede løsninger samtidig med, at vi leverer høj kvalitet i digitale løsninger. Kundernes kommunikationsbehov er i centrum for os, uanset om det medfører ønsker om høj fleksibilitet, leveringssikkerhed eller flotte kreative løsninger. Konvolutfabrikken Danmark fejrede sidste år sit 100 års jubilæum. Individualiserede konvolutter er stadig et af markedets behov National Industri er også meget opmærksom på de nye markedsmuligheder, som Internettet og væksten i e-commerce vil medføre. Mindre virksomheder vil med fordel vælge at outsource fx den fysiske håndtering af varer eller fakturerings- og indbetalingsdelen. Lettershopgruppen satser på at kunne assistere både med direct marketing aktiviteter overfor kundebasen og e-commerce relaterede serviceydelser. For at kunne vokse og skifte til stadig nye teknologiske platforme, er det et mål, at selskabet bevarer en god soliditet og en høj overskudsgrad. Den nye teknologi medfører, at både vi og kunderne i dag tænker i integrerede kommunikationsløsninger Målene vil blive nået både gennem organisk vækst og opkøb af virksomheder. Politikker Vi er omstillingsparate via udvikling af vore medarbejderes viden og kompetencer. Vi ønsker at give medarbejderne et selvstændigt ansvar og frigøre deres viden og ideer for derigennem at sikre en god ressourceudnyttelse, bedre planlægning og maksimal fleksibilitet. Vore kunder skal opleve, at vi sætter os i deres sted, og derfor gør vort for at fremme en nem, hurtig og sikker kommunikation. Da vore ydelser ofte er sidste led i kundens kommunikationsløsning, er evnen til hurtig levering og fleksibilitet af allerstørste betydning. Igennem 15 år har National Industri været forrest, når det gælder miljøtænkning og miljøstyring. Med mange nye medarbejdere har vi følt behov for at sætte ekstra fokus på nem og god dokumentation af miljøindsatsen og at synliggøre vore kvalitetsmål. Vi ønsker at optræde som en social bevidst virksomhed, der har et godt arbejdsmiljø, gode muligheder for personlig udvikling for vore medarbejdere og en miljømæssig forsvarlig adfærd. Markedet Mange af vore kunder oplever endnu sig selv som købere af konvolutter, tryksager eller kuvertering. Men stadig oftere efterspørger de nu samlede kommunikationsløsninger. Det er løsninger, der ikke nødvendigvis kun handler om tryk på papir eller kvalitetskonvolutter, men om kommunikation i en bredere betydning. National Industri har fortsat fremstilling af utallige konvolutter og plastpakninger som de mest betydende forretningsområder. Og markedet forventer, at vi kan vores metier til bunds. Med den nye teknologis muligheder og edb-verdenens integrerede løsninger undergår vore produkter og vores tankegang en væsentlig ændring. Nu tænker markedet - og vi - i tryk og print direkte på d diverse postemballager og sammenhængende arbejdsgange, hvor trykning af bilag, kuverter eller plastemballage, pakning af forsendelser og adressering sker i én arbejdsgang. Denne udvikling i markedet gør det nødvendigt, at vi frem for at se på vore egne produktionsgange og produkter, interesserer os langt mere intensivt for kundens kommunikationsbehov. Fra primært at være en produktionsvirksomhed har vi bevæget os over til at være en kombineret produktions- og servicevirksomhed. Denne forandring og den ændrede teknologi øger kravene til vore medarbejdere. Viden bliver derfor en vigtig konkurrenceparameter og en del af National In-dustris kapital. Vi sætter kvaliteten i højsædet og signalerer klart, hvor konvolutterne kommer fra. Her ses virksomhedens konvolutter i de kendte rød-hvide, grå eller grønne æsker 5

4 Markedet... I dag forventer vore kunder, at vi sætter os i deres sted, og derfor gør vort for at fremme en nem, hurtig og sikker kommunikation. Da vore ydelser ofte er sidste led i kundens kommunikationsløsning, vil vi til enhver tid søge at leve op til kravene om leveringssikkerhed og fleksibilitet, hvad enten det drejer sig om levering af standardkonvolutter, kuvertering, postfærdiggørelse, adressering, plastpakning eller kreativ print. Konvolutfabrikken Danmark har fingeren på pulsen både når det gælder de store volumenvarer og nogle af de andre 250 typer konvolutter og postemballager, der er udviklet efter kundernes behov. Af og til er det vigtigste, at man kan få standardkonvolutterne i løbet af få timer, andre gange er det vigtigere, at konvolutten har ekstra styrke eller er forsynet med avanceret flexotryk. Mange konvolutter skal trykkes, kuverteres eller forarbejdes på anden vis. Her er det afgørende, at næste led i kæden ikke får problemer. Konvolutten skal fx kunne gå fejlfrit gennem en hvilken som helst tryk- eller kuverteringsmaskine. Print og kuvertering outsources oftere og oftere, da det med fordel kan ske i én integreret arbejdsgang Uddrag fra EMA (Envelope Manufacturers Association), USA Rapport af Direktør Maynard H. Benjamin I Bill Gates bog 'The Road Ahead' som udkom for et par år siden, er der ingen henvisninger til papir eller kommunikation på papir. Men Gates underkender ikke, at det trykte ord stadig er et vigtigt element både i forlags- og reklamebranchen. Han ser også mange nye muligheder pga. computeren, desktop publishing og ny type af dokumenthåndtering. Det giver plads for mange nye serviceydelser og en langt større interaktion med modtagerne og større hastigheder. I de seneste fem år har vi klart set, at papiret hverken er på vej ud - eller ser ud til at forsvinde. Den papirbaserede kommunikation er faktisk i vækst. Mange er stadig usikre over for internettet og elektronikken. Af og til er det manglende tillid til nettets informationer, andre gange er det utryghed overfor sikkerhed og fortrolighed. Forudsigelserne går i disse år på, at teknologien nok vil påvirke konvolutindustrien - men fremfor at give den dødsstødet - vil den ændre den måde konvolutter bliver fremstillet, markedsført og solgt. Nogle typer af post forsvinder, andre stagnerer og nogle typer er i vækst. På verdensplan er der mange steder, hvor brevet og brevposten vil fortsætte næsten uforandret. I vor del af verden opstår der helt nye behov for individualiseret, papirbåren information. I kølvandet på kundernes søgning eller køb på nettet ønsker de at få brochurer, brugsanvisninger og kataloger tilsendt, der er skræddersyet til deres forespørgel. Specialforsendelserne vil derfor forøges. Papirbaseret kommunikation i dag og i morgen eller grafikken er udviklet, så afsender og porto er hurtig at aflæse. Hvem ved, måske vil konvoluttens ydre ofte komme til at bære mere information end indholdet i den. I andre tilfælde kan selve konvolutten sætte elektroniske transaktioner i gang. Forbi er de møder i branchen, hvor nogen sagde: 'Vi fremstiller kun konvolutter'. Nu eksperimenteres der i udvikling af postrigtige produkter, der kan gøre konvolutten helt personlig eller velegnet til andre typer identifikation. Der tales meget om kuvertens nytteværdi som informations- eller salgsværktøj. Eller grænsefladerne mellem papirbaseret handel og e-handel. Hovedkonklusionen er, at vi i de seneste år har set en stagnation i de almindelige forretningsbreve, som kan kaldes transaktionsbaseret post. Tendenser går i retning af færre store, generelle udsendelser og mere reklame- eller informationsbaseret post. I dag får bankkunder stadig kontoudtog med posten, men den dag er ikke fjern, hvor en langt større del af kontakterne vil ske via elektroniske bankoverførsler og andre typer elektronisk kontakt. Den finansielle sektor vil derfor efterhånden efterspørge færre traditionelle konvolutter og bankkunderne sende færre breve med girobetalinger og checks. Til gengæld vil der opstå behov for nye udsendelser. Loyalitetsprogrammer, nyhedsbreve, efterspørgselsstyrede kontakter osv. skaber samtidig nye behov for skræddersyede konvolutter eller anden postemballage. Konvolutten er under udvikling. I disse år arbejdes der på at udvikle intelligente konvolutter. I visse tilfælde kan påskriften aflæses elektronisk, Specialkonvolutter og pakning outsources i dag af mange store virksomheder 6 7

5 I korte træk... Risikofaktorer... Markedet Papirbaseret kommunikation vokser Samspil med internettet Hastig udvikling i ny teknologi og Efterspørgsel efter bred vifte af ydelser Økonomien Udbytte Næste år Årets resultat 18,9 mio. kr. Stigning på mere end 65 pct. fra sidste år Resultat før ekstraordinære poster og skat (24,7 mio. kr.) stigning på 34 pct. Resultat pr. aktie (EPS) op fra 10 til 17 Udlodning af knap 24 pct. af årets overskud 4 kr. pr. 20 kr.'s aktie (20 pct.) Fortsat tilfredsstillende indtjeningvækst Fremgang for de nye IT-baserede løsninger Nettoomsætning og overskudsgrad mio. kr. % /95 95/96 96/97 Nettoomsætning Overskudsgrad 97/98 98/99 For tredje år i træk er der en væsentlig stigning i overskudsgraden Egenkapital og forrentning af egenkapital mio. kr. % /95 95/96 Egenkapital Forrentning 96/97 97/98 98/ Det er en sund koncern, hvilket ses af høj forrentning af egenkapitalen - nu på over 20 pct 5 Resultat af primær drift og EPS (resultat pr. aktie) mio. kr /95 95/96 96/97 97/98 Resultat af primær drift EPS 98/99 Kr Resultatet efter skat pr. aktie (EPS) samt det primære driftsresultat stiger år for år Udbytte og børskurs pr. aktie Kr /95 95/96 96/97 Udbytte pr. aktie Børskurs ultimo 97/98 98/99 Kurs Small cap virksomheders aktiekurs afspejler sjældent virksomhedernes resultat. Det klart stigende udbytte har endnu ikke vist sig i aktiekursen Teknologiskift Det totale bortfald eller en kraftig opbremsning af den papirbårne kommunikation, som dommedagsprofeterne forudsagde for nogle år siden, er helt udeblevet. Der sker forandringer og kræves nye, specielle løsninger, men markedet er i vækst. Vi ser derfor ingen risiko ved de teknologidrevne forandringer, da National Industri og vore medarbejdere på mange områder er på forkant med udviklingen, og vi fortsætter en intensiv uddannelse og investering i ny teknologi. Edb Sammen med vore leverandører har vi gennemgået vore edb-systemer for at sikre os, at de alle kan behandle datoer efter den korrekt. Gennemgang af produktionsudstyrets el-styring mv. gav dels en teknologisk opdatering og sikrede, at der ikke opstod produktionsproblemer ved årtusindskiftet. Valuta Så godt som alle vore råvarer indkøbes i danske kroner, og hovedparten af salget sker også til hjemmemarkedet. Vi forventer derfor ikke, at valutaudsving får nogen særlig betydning. Risikoen for yderligere fald ved salg i norske og svenske kroner vurderes som beskeden. Vi er forberedt til køb og salg i den europæiske valuta, EURO, selvom kun én af vore kunder endnu har ytret ønske om det. Miljø Papir, trykning mv. har igennem mange år haft samfundets og miljøorganisationernes interesse, fordi der skal være sikkerhed for en bæredygtig skovdrift, fremstilling af papir uden forurening og udvikling af vandbaserede farver, lime mv. Hertil kommer, at der skal tages hensyn til alle led, dvs. også genanvendelse og bortskaffelse. Vi vurderer ikke, at vi har nogle miljømæssige risici, idet bortskaffelse af farve og limrester sker ved afbrænding hos Kommunekemi og alle vore processer er godt dokumenteret, så vi kan styre og nedbringe miljøbelastningen, der i forvejen er ganske beskeden. Bemærkninger I maj 1994 købte National Industri A/S en bestemmende aktiepost i Varo Specialmaskiner A/S. Selskabet har været underskudsgivende. Efter omstrukturering, etablering af en ny ledelse og frasalg af størstedelen af aktierne bidrager aktiviteten til National Industris overskud. 8 9

6 Forretningsområder... Det personligt stilede brev - måske af fortrolig karakter - får altid særlig opmærksomhed Konvolutter og konvoluttryk Forretningsområdet omfatter seks virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Irland. Eksportmarkedet er støt stigende. Det danske marked har på den ene side været præget af hård konkurrence og en vis afmatning i det traditionelle konvolutforbrug, og i den anden ende præget af en udvikling hen mod stadig flere specialfremstillinger pga. en stigning i direct mail aktiviteter. Vi ser også en bevægelse i retning af øget kvalitetsbevidsthed, idet konvolutterne ofte skal igennem en række andre processer, inden de når frem til postbesørgelse. Og indkøberne vurderer processen som et hele, hvor alt skal kunne fungere optimalt. Den samlede nettoomsætning var på ca. 147 mio. kr., hvilket er en stigning på 8 pct. I 1999 begyndte arbejdet med miljøcertificering ud fra ønsket om løbende at nedbringe ressourceforbruget. Postillon Produktion og Kuvert Expert blev i august måned miljøcertificeret efter ISO Konvolutfabrikken Danmark er i øjeblikket i fuld gang med at registrere forbruget af energi, papir, lim, emballage osv. Vi regner med at denne virksomhed er certificeret i løbet af år Miljø og arbejdsmiljø går hånd i hånd I Postillon og Kuvert Expert har vi i årets løb satset på gennemgribende ændringer af arbejdsmiljøet. Det har bl.a. betydet, at Kuvert Expert tog helt nye produktionslokaler i brug i Slangerup den 1. december. Konvolutfabrikken Danmark Postillon Produktion Kuvert Expert National Envelope, Dublin Temo Kuvert, Stockholm Jansson & Bjelke, Oslo Området venter vækst i både omsætning og indtjening i 1999/2000. Standardkonvolutter findes i mange varianter. Der fremstilles over 2,7 mio. konvolutter hver arbejdsdag Kunderne forventer kortere og kortere leveringstider samtidig med, at de forventer en kvalitet, der ikke skaber problemer i de efterfølgende processer 10 11

7 Der opnås højeste respons på målrettede forsendelser til kundeemnernes postadresser. Derfor udnytter stadig flere virksomheder direct mail, som markedsføringsværktøj Lettershop aktiviteter Den 1. oktober 1998 fusionerede Danpost Hyldahl Lettershop og Intermail og dannede Lettershopgruppen A/S. Vi arbejder for tiden med at finde eller opføre en egnet bygning, hvor de tre produktionsenheder kan være. Sammenflytningen er med til at gøre vore vækst- og indtjeningsmål realistiske. Omsætningen er steget fra 49 mio. til 52 mio. kroner Mange store virksomheder fokuserer i disse år på deres kerneområder. Vi ser derfor en tendens til, at de lægger interne serviceopgaver ud af huset, og det nyder Lettershoppen godt af. Den ny teknologi giver endvidere mulighed for print-on-demand og skræddersyede databasebaserede løsninger, som vi kan levere billigere eller bedre end virksomhederne selv. De seneste år har Lettershopgruppen derfor udviklet en række nye ydelser indenfor laserprint, print-on-demand, adresseprint og databaseadministration. I løbet af året har vi gennemgået alle IT-installationer og opgraderet edbprogrammer og videreuddannet medarbejderne, for at vi til stadighed kan servicere vore kunder uanset hvilken edb-platform, de anvender. Især i forbindelse med print-ondemand, der fx kan overflødiggøre lagre af faktablade og brugsanvisninger, er det afgørende for vore kunder, at vi kan håndtere trykning, kuvertering, adressering og udsendelse mindst lige så hurtigt, som blev det hentet fra firmaets eget blanket- eller formularlager og afsendt fra egen postafdeling. Lavere omkostninger og bedre miljø Print-on-demand giver virksomhederne langt bedre respons på deres udsendelser og har samtidig den fordel for samfundet, at der bruges meget færre ressourcer (papir, trykning, transport). Lydhørhed overfor kundernes behov er en fordel for alle parter. Bred vifte af ydelser Den voksende kommunikationsmængde og de nye IT-baserede kommunikationsformer stiller krav til investeringer i særdeles avanceret kommunikationsudstyr til håndtering af data og adresser inden udprintning. Vi ser tydeligt, at de udviklingstendenser, som ses i USA og resten af Europa, også er gældende i Danmark. Den viser, at 'Internet og is our Friend'. Lettershoppen kan i dag tilbyde sine kunder en bred vifte af ydelser lige fra generelle udsendelser og manuel pakning til databasebaserede, personlige udsendelser med varierende kuverter og indhold fra person til person. Har kunderne brug for at få flere millioner breve trykt, adresseret og pakket, så kan vi stå for det. Skal man fx opdele sin post i 20 mindre målgrupper med forskelligt indhold til hver eller helt personlige udsendelser, kan vi også klare det. I oktober 1999 investerede vi godt 10 mio. kroner i avancerede, digitale rulleprintere. Det betyder, at direct mail brugere, der ønsker at bruge print-ondemand, nu får et langt bedre pris/ydelsesforhold, end man tidligere kunne tilbyde i offset eller print. Lettershopgruppen pakker og distribuerer ca. 1 milliard bilag om året. Og med de nye investeringer er Lettershopgruppen nu med på den allerseneste teknologiske udvikling. Vi venter en pæn vækst i både omsætning og indtjening i det kommende år. Grafiske aktiviteter Virksomhederne DanPost Grafik og Arnolsen design forestår totalleverancer af grafiske produkter og ydelser. Forretningsområdet havde en omsætning på knap 14 mio. kroner, hvilket er skuffende, men forståeligt set i forhold til vanskelighederne med at få en ny teknisk installation til at fungere. Computer-to-Plate installationen, som blev installereret i november/december 1998 har været plaget af store indkøringsproblemer og udstyret fungerer stadig ikke tilfredsstillende. Derfor har området endnu ikke opnået de gode resultater og den højere kapacitet og effektivitet, som vi havde ventet. Øvrige virksomheder W.J. Christensen, Kastrup fremstiller og sælger blanketter og andre grafiske produkter. National Industri ejer 42,5 pct. af aktierne. Selskabet omsatte i 1998/99 for ca. 52 mio. kr. og fik et overskud før skat på godt 3,7 mio. kr. Forventningen til 1999/2000 er, at den positive udvikling i omsætning og indtjening fortsætter. National Industri har stadig en minoritetspost i Varo Specialmaskiner. Virksomheden er nu i fremgang og tjener penge, efter at det er lykkedes at få en mere ligelig fordeling mellem serieproducerede standardmaskiner og individuelt fremstillede specialmaskiner. Computer-to-Plate højner kvaliteten i de færdige tryksager, og der spares et led i produktionsgangen 12 13

8 Fokus på kvalitet og miljø styrker bundlinien Miljø- og kvalitetsstyringssystemerne hænger nøje sammen. Vi fokuserer på at forbedre kvalitet, service og miljø Som de eneste danske specialtrykkerier af konvolutter har Konvolutfabrikken Danmarks to datterselskaber, Kuvert Expert og Postillon opnået den anerkendte ISO miljøcertificering. Det skete i sommeren I foråret 2000 vil Konvolutfabrikken tilslutte sig det fine selskab. Hos Konvolutfabrikken Danmark er miljø- og kvalitetsstyring en væsentlig del af hverdagen. Mens miljøbelastningen gradvist går ned, opleves den stigende kvalitet gennem færre reklamationer fra kunderne. Det påvirker - naturligvis - den økonomiske bundlinie positivt, både for virksomheden og den enkelte medarbejder. Medarbejderne er nøglen til succes Konvolutfabrikken Danmark har valgt at indføre et integreret kvalitetsog miljøstyringssystem. Indsatsen er primært drevet af ledelsen og medarbejderne, mens kvalitetschefen leverer det faglige indspark. Det er ledelsens klare holdning, at de bedste resultater kun opnås med fuld opbakning fra medarbejdere, der løbende efteruddannes og opkvalificeres inden for kvalitetsstyring. For det er i sidste ende den enkelte medarbejder, som i sit daglige arbejde opdager fejl og finder muligheder for forbedring. For at støtte processen har hver eneste medarbejder været på et internt dagskursus. Alle har fået en grundig orientering om målsætninger, procedurer og håndtering af kvalitetsog miljøarbejdet. Fokus i den løbende uddannelsesindsats er rettet mod bedre daglige rutiner og kendskab til Konvolutfabrikken Danmarks miljø- og kvalitetsmål. Ligesom der arbejdes på at styrke den fælles opfattelse og oplevelse af kvalitet, service og miljø. Hver eneste medarbejder har fået sin egen uddannelsesplan. Miljø- og kvalitetsstyring er blevet en fast del af pensum, og det betyder, at der bliver fulgt op med støttende kurser og efteruddannelse i de kommende år. I forskellige konkurrencer bliver de medarbejdere, som bidrager med gode ideer og forslag, præmieret. Styrket indsats på kvalitet Miljø- og kvalitetsledelse er to sider af samme sag hos Konvolutfabrikken Danmark. Kvaliteten er det vigtigste for vore kunder og kravene til kvalitet og value-for-money ændrer sig over tid. Vi har bl.a. set stigende krav til leveringshastigheder, samlede kommunikationsløsninger og kommerciel service. Al vor indsats går på at sikre, at kunden får de bedst mulige kommunikationsløsninger til den rigtige pris. Vi måler service på flere måder. Bl.a. evnen til at: Rådgive og vejlede inden for kendte tekniske problemer Skabe resultater i tæt samarbejde med vore kunder, når det gælder innovative typer af tekniske spørgsmål og kommercielle spørgsmål Vi arbejder ikke alene tæt sammen med vore kunder i forbindelse med udviklingen af nye produkter, men også ved udviklingen af andre serviceydelser. Det gælder fx tackling af tekniske problemer, kvalitetsaftaler eller nye miljøvenlige leveringsmetoder og -løsninger. Vi måler produktkvaliteten efter evnen til at: Udvikle og teste produkter med den rette konstruktionskvalitet efter gældende normer, og under hensyntagen til funktionalitet og pålidelighed Fremstille disse med en høj og ensartet produktionskvalitet inden for de givne tolerancer og behov. Vi måler leveringssikkerheden i forhold til kundens ønsker og krav. Dvs. vor evne til at levere produktet: i ønsket kvalitet i ønskede mængder på ønsket tidspunkt Der er indført et kvalitetsstyringssystem for samtlige aktiviteter inden for indkøb, produktion og salg i Konvolutfabrikken Danmark og datterselskaberne. En øget proceskontrol giver bedre produkter, som bringer antallet af fejltyper ned og nedsætter antallet af gentagne fejl. Hertil kommer, at der opstår en række nye ideer til forbedrede arbejdsgange og bedre ressourceudnyttelse. Siden april 1999 er der blevet udarbejdet detaljeret statistik baseret på et enkelt (men gennemgribende) indberetningssystem, som skal støtte Konvolutfabrikken Danmark og datterselskaberne med at indfri målsætningerne for kvalitets- og miljøstyring. På alle opslagstavler ses de seneste tal. For succeser afhænger af en engageret og aktiv deltagelse fra samtlige medarbejdere. Vort mål er at forbedre den objektive produktionskvalitet og de brugerkvaliteter, som kunderne oplever. Resultater Endnu er datagrundlaget beskedent. Men der er allerede tydelige tegn på, at den øgede fokusering har skabt mærkbare økonomiske resultater i løbet af andet halvår På kvalitetsområdet er de samlede omkostninger til reklamationer og udbedring af fejl faldet væsentligt. Det er i 3. kvartal 1999 under 0,32 pct. af den samlede omsætning. Et eksempel på, at miljøindsatsen også kan betale sig, er, at Konvolutfabrikken Danmark i takt med forbedret papirsortering og stigende udnyttelsesgrad dels har opnået et mindre papirspild, og dels har sikret bedre afregningspriser for affaldspapir til genbrug. Det sidste skyldes især, at affaldspapiret mere konsekvent er sorteret i henholdsvis papir, rullerester, bølgepap og blandet pap/papir. Med mere stabil, høj kvalitet på konvolutterne kan konvoluttrykkerierne også få et bedre miljøregnskab, da de opnår en højere udnyttelsesgrad af konvolutter. Hertil kommer forbedrede resultater ved mere rationelle opstartsprocesser. Klare mål frem til år 2010 For hver produktionsenhed inden for Konvolutfabrikken Danmark er der fastlagt klare målsætninger for kvalitets- og miljøarbejdet. Et af målene på kvalitetsområdet er - udover høj tilfredshed hos kunderne - at de samlede fejlomkostninger til reklamationer og udbedring af fejl er på højst 0,25 pct. af omsætningen. Miljøpåvirkningen på Konvolutfabrikken Danmark skal nedbringes med følgende procenter*: Affaldsmængden af folie, papir og karton med 50 pct. inden år 2002 Spritfarve med 40 pct. inden år 2002 og 80 pct. inden år 2010 Organiske afvaskemidler med 50 pct. inden år 2002 og 100 pct. inden år 2010 * Procenterne er opgjort proportionalt i forhold til den samlede produktion. Miljøpåvirkningen fra trykkerierne Postillon og Kuvert Expert er meget afhængig af energiforbruget. Her er det en erklæret målsætning, at forbruget af: Olie og el skal nedsættes med 5 pct.* inden år 2002 og 10 pct.* inden år Stigende krav til leverandører Det er vigtigt at se miljøog kvalitetsarbejdet under ét. Konvolutfabrikken Danmark mener, at der kun kan opnås mindre miljøbelastning og stigende kvalitet ved konstant at forholde sig kritisk til hvert eneste led i kæden - fra indkøb, produktion, pakning og til endelig levering til kunden. Som et led i indsatsen har Konvolutfabrikken Danmark i løbet af 1999 styrket dialogen og kontakten til betydende leverandører. Der er nu en formel procedure for godkendelse og etablering af aftaler med leverandører; de skal arbejde på en måde, der er i overensstemmelse med Konvolutfabrikken Danmarks holdninger til kvalitets- og miljøstyring. Med jævne mellemrum aflægger vi besøg hos leverandørerne, for at vi i fællesskab kan tilrettelægge og drøfte den fortsatte indsats inden for kvalitet, miljø og produktudvikling

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere