Årsrapport for 1998/99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 1998/99"

Transkript

1 Årsrapport for 1998/99 Konvolutter og konvoluttryk Grafisk produktion Lettershop aktiviteter

2 Hoved- og nøgletal for koncernen Forandringens tid... Resultatopgørelse 1994/ / / / /99 Nettoomsætning Afskrivninger Resultat af primær drift Ordinært resultat før skat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære poster efter skat - (5.236) Koncernens resultat (4.805) National Industri A/S' andel (4.899) Balance ultimo Aktiver, ultimo Egenkapital, ultimo Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrøm Årets pengestrøm fra driftsaktivitet Investeringer Årets inv. i immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto Årets investeringer i virksomheder, netto Straksafskrevet goodwill Nøgletal Resultat pr. aktie á 20 kr. (EPS) 9 0, Pengestrøm fra driften pr. aktie á 20 kr. (CFPS) Indreværdi pr. aktie á 20 kr Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning i % 11 0, Soliditet i % Gennemsnitligt antal medarbejdere Børskurs, ultimo Udbytte i % 6,00 10,00 10,00 12,50 20,00 Udbytte pr. aktie 1,20 2,00 2,00 2,50 4,00 Definitioner De anførte nøgle tal er beregnet i henhold til "Vejledning i Nøgletalsberegning" fra Den Danske Finansanalytikerforening. Nøgletal / 2 Forandringens tid... / 3 Mål, politik og strategi / 4 Markedet / 6 I korte træk / 8 Risikofaktorer / 9 Forretningsområder / 11 Fokus på kvalitet og miljø / 14 Ledelsens regnskabspåtegning / 16 Revisionspåtegning / 17 Anvendt regnskabspraksis / 18 Resultatopgørelse / 21 Balance / 22 Pengestrømsopgørelse / 24 Noter til årsregnskabet / 25 Regnskabsberetning / 34 Fremtiden / 35 Bestyrelse, direktion og revision / 38 Koncernoversigt / 39 De seneste år i 1990 erne har været præget af høj forandringstakt, som stiller store krav til uddannelse, investeringer og ajourføring af alles faglige viden. Hver dag har sin forudsigelse. E-commerce og edi-overførsel af dokumenter ses som ultimative løsninger på fremtidens behov. Vore kunder efterspørger både de mange kendte ydelser og en række af de nye ydelser. Det sker samtidig med at den internationale handel og konkurrence skærpes dag for dag. Fremskridt i informationsteknologien, forandringer i logistik og samfundsforhold samt erhvervslivets store fokusering på kerneområder fører igen til outsourcing af arbejdsfunktioner inden for vort felt. Og her opstår nye forretningsmuligheder og tjenesteydelser. Flertallet af medarbejderne blev aktionærer sidste år, så det er nemt for alle niveauer i virksomheden at sætte ønsket om værditilvækst højt. Og i vore dage, hvor videnkompetencer er en del af virksomhedens humane kapital, kan vi sige, at vi i de seneste år har gjort ekstra meget ud af at opbygge et solidt fundament for fremtiden. Vi har arbejdet målbevidst med at opbygge kompetencer og kapacitet inden for de nye, specialiserede ydelser, der udviser store vækstmuligheder også for den papirbaserede kommunikation. Medarbejderne er inddraget i ordreplanlægning og -gennemførelse for at optimere driften og skabe en moderne virksomhed med høj grad af uddelegering og frie arbejdsforhold under ansvar. Med den forcerede udviklingstakt har det været med nogen tøven, at vi i år udskiftede vore tidligere miljøstyringssystemer med en miljøcertificering efter ISO Vi ville være sikre på, at ISO-systemet ikke slog dynamik, udvikling og eksperimenter ihjel. Samtidig havde vi behov for at oplære mange nye medarbejdere i arbejdsrutiner, dokumentere vore holdninger og normer, og samtidig dokumentere vore kvalitetskrav. I forbindelse med miljøcertificeringen etablerede vi en kvalitets- og miljøfunktion, der ser miljø og kvalitet som ét hele. Kravene er høje til produktionsudstyrets tekniske niveau, produktionseffektiviteten og logistikken. Derfor har vore forberedelser til år 2000 på edb-området været gennemgribende. I de kommende år vil vi se stadig flere partnerskabslignende forhold afløse de traditionelle kunde/leverandørforhold. Vi glæder os til at fortsætte ind i en virkelighed, hvor vi i den ene ende har millionudsendelser - og i den anden ende print-on-demand, små oplag eller individualiserede løsninger. Vi tror på en god fremtid for skriftlig kommunikation, direct mail og andre af vore klassiske produktområder - men fremover set i sammenhæng med alle de nye muligheder, som teknikken giver os. Erfaringerne fra USA underbygger vor opfattelse af, at og Internet er vore venner. Resultat pr. aktie (EPS) Pengestrøm pr. aktie (CFPS) Indre værdi pr. aktie Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditet Ordinært resultat efter skat og minoritetsinteresser / gns. antal aktier Pengestrøm fra driften / gns. antal aktier Egenkapital ultimo / antal aktier ultimo Resultat af primær drift * 100 / Nettoomsætning Resultat af primær drift * 100 / Samlede aktiver Resultat efter skat og minoritetsinteresser *100 / gns. egenkapital Egenkapital ultimo * 100 / Samlede aktiver Johannes Madsen-Mygdal 1

3 Mål, politik og strategi... 4 Mål og strategi National Industri vil være blandt de største inden for sit markedssegment og være kendt som en innovativ og pålidelig leverandør af produkter og serviceydelser, når det gælder papirbaseret kommunikation. Vi vil være på forkant med den teknologiske udvikling for at opfylde markedets og vore kunders skiftende behov. Vi fastholder det bedste i de traditionelle papirbaserede løsninger samtidig med, at vi leverer høj kvalitet i digitale løsninger. Kundernes kommunikationsbehov er i centrum for os, uanset om det medfører ønsker om høj fleksibilitet, leveringssikkerhed eller flotte kreative løsninger. Konvolutfabrikken Danmark fejrede sidste år sit 100 års jubilæum. Individualiserede konvolutter er stadig et af markedets behov National Industri er også meget opmærksom på de nye markedsmuligheder, som Internettet og væksten i e-commerce vil medføre. Mindre virksomheder vil med fordel vælge at outsource fx den fysiske håndtering af varer eller fakturerings- og indbetalingsdelen. Lettershopgruppen satser på at kunne assistere både med direct marketing aktiviteter overfor kundebasen og e-commerce relaterede serviceydelser. For at kunne vokse og skifte til stadig nye teknologiske platforme, er det et mål, at selskabet bevarer en god soliditet og en høj overskudsgrad. Den nye teknologi medfører, at både vi og kunderne i dag tænker i integrerede kommunikationsløsninger Målene vil blive nået både gennem organisk vækst og opkøb af virksomheder. Politikker Vi er omstillingsparate via udvikling af vore medarbejderes viden og kompetencer. Vi ønsker at give medarbejderne et selvstændigt ansvar og frigøre deres viden og ideer for derigennem at sikre en god ressourceudnyttelse, bedre planlægning og maksimal fleksibilitet. Vore kunder skal opleve, at vi sætter os i deres sted, og derfor gør vort for at fremme en nem, hurtig og sikker kommunikation. Da vore ydelser ofte er sidste led i kundens kommunikationsløsning, er evnen til hurtig levering og fleksibilitet af allerstørste betydning. Igennem 15 år har National Industri været forrest, når det gælder miljøtænkning og miljøstyring. Med mange nye medarbejdere har vi følt behov for at sætte ekstra fokus på nem og god dokumentation af miljøindsatsen og at synliggøre vore kvalitetsmål. Vi ønsker at optræde som en social bevidst virksomhed, der har et godt arbejdsmiljø, gode muligheder for personlig udvikling for vore medarbejdere og en miljømæssig forsvarlig adfærd. Markedet Mange af vore kunder oplever endnu sig selv som købere af konvolutter, tryksager eller kuvertering. Men stadig oftere efterspørger de nu samlede kommunikationsløsninger. Det er løsninger, der ikke nødvendigvis kun handler om tryk på papir eller kvalitetskonvolutter, men om kommunikation i en bredere betydning. National Industri har fortsat fremstilling af utallige konvolutter og plastpakninger som de mest betydende forretningsområder. Og markedet forventer, at vi kan vores metier til bunds. Med den nye teknologis muligheder og edb-verdenens integrerede løsninger undergår vore produkter og vores tankegang en væsentlig ændring. Nu tænker markedet - og vi - i tryk og print direkte på d diverse postemballager og sammenhængende arbejdsgange, hvor trykning af bilag, kuverter eller plastemballage, pakning af forsendelser og adressering sker i én arbejdsgang. Denne udvikling i markedet gør det nødvendigt, at vi frem for at se på vore egne produktionsgange og produkter, interesserer os langt mere intensivt for kundens kommunikationsbehov. Fra primært at være en produktionsvirksomhed har vi bevæget os over til at være en kombineret produktions- og servicevirksomhed. Denne forandring og den ændrede teknologi øger kravene til vore medarbejdere. Viden bliver derfor en vigtig konkurrenceparameter og en del af National In-dustris kapital. Vi sætter kvaliteten i højsædet og signalerer klart, hvor konvolutterne kommer fra. Her ses virksomhedens konvolutter i de kendte rød-hvide, grå eller grønne æsker 5

4 Markedet... I dag forventer vore kunder, at vi sætter os i deres sted, og derfor gør vort for at fremme en nem, hurtig og sikker kommunikation. Da vore ydelser ofte er sidste led i kundens kommunikationsløsning, vil vi til enhver tid søge at leve op til kravene om leveringssikkerhed og fleksibilitet, hvad enten det drejer sig om levering af standardkonvolutter, kuvertering, postfærdiggørelse, adressering, plastpakning eller kreativ print. Konvolutfabrikken Danmark har fingeren på pulsen både når det gælder de store volumenvarer og nogle af de andre 250 typer konvolutter og postemballager, der er udviklet efter kundernes behov. Af og til er det vigtigste, at man kan få standardkonvolutterne i løbet af få timer, andre gange er det vigtigere, at konvolutten har ekstra styrke eller er forsynet med avanceret flexotryk. Mange konvolutter skal trykkes, kuverteres eller forarbejdes på anden vis. Her er det afgørende, at næste led i kæden ikke får problemer. Konvolutten skal fx kunne gå fejlfrit gennem en hvilken som helst tryk- eller kuverteringsmaskine. Print og kuvertering outsources oftere og oftere, da det med fordel kan ske i én integreret arbejdsgang Uddrag fra EMA (Envelope Manufacturers Association), USA Rapport af Direktør Maynard H. Benjamin I Bill Gates bog 'The Road Ahead' som udkom for et par år siden, er der ingen henvisninger til papir eller kommunikation på papir. Men Gates underkender ikke, at det trykte ord stadig er et vigtigt element både i forlags- og reklamebranchen. Han ser også mange nye muligheder pga. computeren, desktop publishing og ny type af dokumenthåndtering. Det giver plads for mange nye serviceydelser og en langt større interaktion med modtagerne og større hastigheder. I de seneste fem år har vi klart set, at papiret hverken er på vej ud - eller ser ud til at forsvinde. Den papirbaserede kommunikation er faktisk i vækst. Mange er stadig usikre over for internettet og elektronikken. Af og til er det manglende tillid til nettets informationer, andre gange er det utryghed overfor sikkerhed og fortrolighed. Forudsigelserne går i disse år på, at teknologien nok vil påvirke konvolutindustrien - men fremfor at give den dødsstødet - vil den ændre den måde konvolutter bliver fremstillet, markedsført og solgt. Nogle typer af post forsvinder, andre stagnerer og nogle typer er i vækst. På verdensplan er der mange steder, hvor brevet og brevposten vil fortsætte næsten uforandret. I vor del af verden opstår der helt nye behov for individualiseret, papirbåren information. I kølvandet på kundernes søgning eller køb på nettet ønsker de at få brochurer, brugsanvisninger og kataloger tilsendt, der er skræddersyet til deres forespørgel. Specialforsendelserne vil derfor forøges. Papirbaseret kommunikation i dag og i morgen eller grafikken er udviklet, så afsender og porto er hurtig at aflæse. Hvem ved, måske vil konvoluttens ydre ofte komme til at bære mere information end indholdet i den. I andre tilfælde kan selve konvolutten sætte elektroniske transaktioner i gang. Forbi er de møder i branchen, hvor nogen sagde: 'Vi fremstiller kun konvolutter'. Nu eksperimenteres der i udvikling af postrigtige produkter, der kan gøre konvolutten helt personlig eller velegnet til andre typer identifikation. Der tales meget om kuvertens nytteværdi som informations- eller salgsværktøj. Eller grænsefladerne mellem papirbaseret handel og e-handel. Hovedkonklusionen er, at vi i de seneste år har set en stagnation i de almindelige forretningsbreve, som kan kaldes transaktionsbaseret post. Tendenser går i retning af færre store, generelle udsendelser og mere reklame- eller informationsbaseret post. I dag får bankkunder stadig kontoudtog med posten, men den dag er ikke fjern, hvor en langt større del af kontakterne vil ske via elektroniske bankoverførsler og andre typer elektronisk kontakt. Den finansielle sektor vil derfor efterhånden efterspørge færre traditionelle konvolutter og bankkunderne sende færre breve med girobetalinger og checks. Til gengæld vil der opstå behov for nye udsendelser. Loyalitetsprogrammer, nyhedsbreve, efterspørgselsstyrede kontakter osv. skaber samtidig nye behov for skræddersyede konvolutter eller anden postemballage. Konvolutten er under udvikling. I disse år arbejdes der på at udvikle intelligente konvolutter. I visse tilfælde kan påskriften aflæses elektronisk, Specialkonvolutter og pakning outsources i dag af mange store virksomheder 6 7

5 I korte træk... Risikofaktorer... Markedet Papirbaseret kommunikation vokser Samspil med internettet Hastig udvikling i ny teknologi og Efterspørgsel efter bred vifte af ydelser Økonomien Udbytte Næste år Årets resultat 18,9 mio. kr. Stigning på mere end 65 pct. fra sidste år Resultat før ekstraordinære poster og skat (24,7 mio. kr.) stigning på 34 pct. Resultat pr. aktie (EPS) op fra 10 til 17 Udlodning af knap 24 pct. af årets overskud 4 kr. pr. 20 kr.'s aktie (20 pct.) Fortsat tilfredsstillende indtjeningvækst Fremgang for de nye IT-baserede løsninger Nettoomsætning og overskudsgrad mio. kr. % /95 95/96 96/97 Nettoomsætning Overskudsgrad 97/98 98/99 For tredje år i træk er der en væsentlig stigning i overskudsgraden Egenkapital og forrentning af egenkapital mio. kr. % /95 95/96 Egenkapital Forrentning 96/97 97/98 98/ Det er en sund koncern, hvilket ses af høj forrentning af egenkapitalen - nu på over 20 pct 5 Resultat af primær drift og EPS (resultat pr. aktie) mio. kr /95 95/96 96/97 97/98 Resultat af primær drift EPS 98/99 Kr Resultatet efter skat pr. aktie (EPS) samt det primære driftsresultat stiger år for år Udbytte og børskurs pr. aktie Kr /95 95/96 96/97 Udbytte pr. aktie Børskurs ultimo 97/98 98/99 Kurs Small cap virksomheders aktiekurs afspejler sjældent virksomhedernes resultat. Det klart stigende udbytte har endnu ikke vist sig i aktiekursen Teknologiskift Det totale bortfald eller en kraftig opbremsning af den papirbårne kommunikation, som dommedagsprofeterne forudsagde for nogle år siden, er helt udeblevet. Der sker forandringer og kræves nye, specielle løsninger, men markedet er i vækst. Vi ser derfor ingen risiko ved de teknologidrevne forandringer, da National Industri og vore medarbejdere på mange områder er på forkant med udviklingen, og vi fortsætter en intensiv uddannelse og investering i ny teknologi. Edb Sammen med vore leverandører har vi gennemgået vore edb-systemer for at sikre os, at de alle kan behandle datoer efter den korrekt. Gennemgang af produktionsudstyrets el-styring mv. gav dels en teknologisk opdatering og sikrede, at der ikke opstod produktionsproblemer ved årtusindskiftet. Valuta Så godt som alle vore råvarer indkøbes i danske kroner, og hovedparten af salget sker også til hjemmemarkedet. Vi forventer derfor ikke, at valutaudsving får nogen særlig betydning. Risikoen for yderligere fald ved salg i norske og svenske kroner vurderes som beskeden. Vi er forberedt til køb og salg i den europæiske valuta, EURO, selvom kun én af vore kunder endnu har ytret ønske om det. Miljø Papir, trykning mv. har igennem mange år haft samfundets og miljøorganisationernes interesse, fordi der skal være sikkerhed for en bæredygtig skovdrift, fremstilling af papir uden forurening og udvikling af vandbaserede farver, lime mv. Hertil kommer, at der skal tages hensyn til alle led, dvs. også genanvendelse og bortskaffelse. Vi vurderer ikke, at vi har nogle miljømæssige risici, idet bortskaffelse af farve og limrester sker ved afbrænding hos Kommunekemi og alle vore processer er godt dokumenteret, så vi kan styre og nedbringe miljøbelastningen, der i forvejen er ganske beskeden. Bemærkninger I maj 1994 købte National Industri A/S en bestemmende aktiepost i Varo Specialmaskiner A/S. Selskabet har været underskudsgivende. Efter omstrukturering, etablering af en ny ledelse og frasalg af størstedelen af aktierne bidrager aktiviteten til National Industris overskud. 8 9

6 Forretningsområder... Det personligt stilede brev - måske af fortrolig karakter - får altid særlig opmærksomhed Konvolutter og konvoluttryk Forretningsområdet omfatter seks virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Irland. Eksportmarkedet er støt stigende. Det danske marked har på den ene side været præget af hård konkurrence og en vis afmatning i det traditionelle konvolutforbrug, og i den anden ende præget af en udvikling hen mod stadig flere specialfremstillinger pga. en stigning i direct mail aktiviteter. Vi ser også en bevægelse i retning af øget kvalitetsbevidsthed, idet konvolutterne ofte skal igennem en række andre processer, inden de når frem til postbesørgelse. Og indkøberne vurderer processen som et hele, hvor alt skal kunne fungere optimalt. Den samlede nettoomsætning var på ca. 147 mio. kr., hvilket er en stigning på 8 pct. I 1999 begyndte arbejdet med miljøcertificering ud fra ønsket om løbende at nedbringe ressourceforbruget. Postillon Produktion og Kuvert Expert blev i august måned miljøcertificeret efter ISO Konvolutfabrikken Danmark er i øjeblikket i fuld gang med at registrere forbruget af energi, papir, lim, emballage osv. Vi regner med at denne virksomhed er certificeret i løbet af år Miljø og arbejdsmiljø går hånd i hånd I Postillon og Kuvert Expert har vi i årets løb satset på gennemgribende ændringer af arbejdsmiljøet. Det har bl.a. betydet, at Kuvert Expert tog helt nye produktionslokaler i brug i Slangerup den 1. december. Konvolutfabrikken Danmark Postillon Produktion Kuvert Expert National Envelope, Dublin Temo Kuvert, Stockholm Jansson & Bjelke, Oslo Området venter vækst i både omsætning og indtjening i 1999/2000. Standardkonvolutter findes i mange varianter. Der fremstilles over 2,7 mio. konvolutter hver arbejdsdag Kunderne forventer kortere og kortere leveringstider samtidig med, at de forventer en kvalitet, der ikke skaber problemer i de efterfølgende processer 10 11

7 Der opnås højeste respons på målrettede forsendelser til kundeemnernes postadresser. Derfor udnytter stadig flere virksomheder direct mail, som markedsføringsværktøj Lettershop aktiviteter Den 1. oktober 1998 fusionerede Danpost Hyldahl Lettershop og Intermail og dannede Lettershopgruppen A/S. Vi arbejder for tiden med at finde eller opføre en egnet bygning, hvor de tre produktionsenheder kan være. Sammenflytningen er med til at gøre vore vækst- og indtjeningsmål realistiske. Omsætningen er steget fra 49 mio. til 52 mio. kroner Mange store virksomheder fokuserer i disse år på deres kerneområder. Vi ser derfor en tendens til, at de lægger interne serviceopgaver ud af huset, og det nyder Lettershoppen godt af. Den ny teknologi giver endvidere mulighed for print-on-demand og skræddersyede databasebaserede løsninger, som vi kan levere billigere eller bedre end virksomhederne selv. De seneste år har Lettershopgruppen derfor udviklet en række nye ydelser indenfor laserprint, print-on-demand, adresseprint og databaseadministration. I løbet af året har vi gennemgået alle IT-installationer og opgraderet edbprogrammer og videreuddannet medarbejderne, for at vi til stadighed kan servicere vore kunder uanset hvilken edb-platform, de anvender. Især i forbindelse med print-ondemand, der fx kan overflødiggøre lagre af faktablade og brugsanvisninger, er det afgørende for vore kunder, at vi kan håndtere trykning, kuvertering, adressering og udsendelse mindst lige så hurtigt, som blev det hentet fra firmaets eget blanket- eller formularlager og afsendt fra egen postafdeling. Lavere omkostninger og bedre miljø Print-on-demand giver virksomhederne langt bedre respons på deres udsendelser og har samtidig den fordel for samfundet, at der bruges meget færre ressourcer (papir, trykning, transport). Lydhørhed overfor kundernes behov er en fordel for alle parter. Bred vifte af ydelser Den voksende kommunikationsmængde og de nye IT-baserede kommunikationsformer stiller krav til investeringer i særdeles avanceret kommunikationsudstyr til håndtering af data og adresser inden udprintning. Vi ser tydeligt, at de udviklingstendenser, som ses i USA og resten af Europa, også er gældende i Danmark. Den viser, at 'Internet og is our Friend'. Lettershoppen kan i dag tilbyde sine kunder en bred vifte af ydelser lige fra generelle udsendelser og manuel pakning til databasebaserede, personlige udsendelser med varierende kuverter og indhold fra person til person. Har kunderne brug for at få flere millioner breve trykt, adresseret og pakket, så kan vi stå for det. Skal man fx opdele sin post i 20 mindre målgrupper med forskelligt indhold til hver eller helt personlige udsendelser, kan vi også klare det. I oktober 1999 investerede vi godt 10 mio. kroner i avancerede, digitale rulleprintere. Det betyder, at direct mail brugere, der ønsker at bruge print-ondemand, nu får et langt bedre pris/ydelsesforhold, end man tidligere kunne tilbyde i offset eller print. Lettershopgruppen pakker og distribuerer ca. 1 milliard bilag om året. Og med de nye investeringer er Lettershopgruppen nu med på den allerseneste teknologiske udvikling. Vi venter en pæn vækst i både omsætning og indtjening i det kommende år. Grafiske aktiviteter Virksomhederne DanPost Grafik og Arnolsen design forestår totalleverancer af grafiske produkter og ydelser. Forretningsområdet havde en omsætning på knap 14 mio. kroner, hvilket er skuffende, men forståeligt set i forhold til vanskelighederne med at få en ny teknisk installation til at fungere. Computer-to-Plate installationen, som blev installereret i november/december 1998 har været plaget af store indkøringsproblemer og udstyret fungerer stadig ikke tilfredsstillende. Derfor har området endnu ikke opnået de gode resultater og den højere kapacitet og effektivitet, som vi havde ventet. Øvrige virksomheder W.J. Christensen, Kastrup fremstiller og sælger blanketter og andre grafiske produkter. National Industri ejer 42,5 pct. af aktierne. Selskabet omsatte i 1998/99 for ca. 52 mio. kr. og fik et overskud før skat på godt 3,7 mio. kr. Forventningen til 1999/2000 er, at den positive udvikling i omsætning og indtjening fortsætter. National Industri har stadig en minoritetspost i Varo Specialmaskiner. Virksomheden er nu i fremgang og tjener penge, efter at det er lykkedes at få en mere ligelig fordeling mellem serieproducerede standardmaskiner og individuelt fremstillede specialmaskiner. Computer-to-Plate højner kvaliteten i de færdige tryksager, og der spares et led i produktionsgangen 12 13

8 Fokus på kvalitet og miljø styrker bundlinien Miljø- og kvalitetsstyringssystemerne hænger nøje sammen. Vi fokuserer på at forbedre kvalitet, service og miljø Som de eneste danske specialtrykkerier af konvolutter har Konvolutfabrikken Danmarks to datterselskaber, Kuvert Expert og Postillon opnået den anerkendte ISO miljøcertificering. Det skete i sommeren I foråret 2000 vil Konvolutfabrikken tilslutte sig det fine selskab. Hos Konvolutfabrikken Danmark er miljø- og kvalitetsstyring en væsentlig del af hverdagen. Mens miljøbelastningen gradvist går ned, opleves den stigende kvalitet gennem færre reklamationer fra kunderne. Det påvirker - naturligvis - den økonomiske bundlinie positivt, både for virksomheden og den enkelte medarbejder. Medarbejderne er nøglen til succes Konvolutfabrikken Danmark har valgt at indføre et integreret kvalitetsog miljøstyringssystem. Indsatsen er primært drevet af ledelsen og medarbejderne, mens kvalitetschefen leverer det faglige indspark. Det er ledelsens klare holdning, at de bedste resultater kun opnås med fuld opbakning fra medarbejdere, der løbende efteruddannes og opkvalificeres inden for kvalitetsstyring. For det er i sidste ende den enkelte medarbejder, som i sit daglige arbejde opdager fejl og finder muligheder for forbedring. For at støtte processen har hver eneste medarbejder været på et internt dagskursus. Alle har fået en grundig orientering om målsætninger, procedurer og håndtering af kvalitetsog miljøarbejdet. Fokus i den løbende uddannelsesindsats er rettet mod bedre daglige rutiner og kendskab til Konvolutfabrikken Danmarks miljø- og kvalitetsmål. Ligesom der arbejdes på at styrke den fælles opfattelse og oplevelse af kvalitet, service og miljø. Hver eneste medarbejder har fået sin egen uddannelsesplan. Miljø- og kvalitetsstyring er blevet en fast del af pensum, og det betyder, at der bliver fulgt op med støttende kurser og efteruddannelse i de kommende år. I forskellige konkurrencer bliver de medarbejdere, som bidrager med gode ideer og forslag, præmieret. Styrket indsats på kvalitet Miljø- og kvalitetsledelse er to sider af samme sag hos Konvolutfabrikken Danmark. Kvaliteten er det vigtigste for vore kunder og kravene til kvalitet og value-for-money ændrer sig over tid. Vi har bl.a. set stigende krav til leveringshastigheder, samlede kommunikationsløsninger og kommerciel service. Al vor indsats går på at sikre, at kunden får de bedst mulige kommunikationsløsninger til den rigtige pris. Vi måler service på flere måder. Bl.a. evnen til at: Rådgive og vejlede inden for kendte tekniske problemer Skabe resultater i tæt samarbejde med vore kunder, når det gælder innovative typer af tekniske spørgsmål og kommercielle spørgsmål Vi arbejder ikke alene tæt sammen med vore kunder i forbindelse med udviklingen af nye produkter, men også ved udviklingen af andre serviceydelser. Det gælder fx tackling af tekniske problemer, kvalitetsaftaler eller nye miljøvenlige leveringsmetoder og -løsninger. Vi måler produktkvaliteten efter evnen til at: Udvikle og teste produkter med den rette konstruktionskvalitet efter gældende normer, og under hensyntagen til funktionalitet og pålidelighed Fremstille disse med en høj og ensartet produktionskvalitet inden for de givne tolerancer og behov. Vi måler leveringssikkerheden i forhold til kundens ønsker og krav. Dvs. vor evne til at levere produktet: i ønsket kvalitet i ønskede mængder på ønsket tidspunkt Der er indført et kvalitetsstyringssystem for samtlige aktiviteter inden for indkøb, produktion og salg i Konvolutfabrikken Danmark og datterselskaberne. En øget proceskontrol giver bedre produkter, som bringer antallet af fejltyper ned og nedsætter antallet af gentagne fejl. Hertil kommer, at der opstår en række nye ideer til forbedrede arbejdsgange og bedre ressourceudnyttelse. Siden april 1999 er der blevet udarbejdet detaljeret statistik baseret på et enkelt (men gennemgribende) indberetningssystem, som skal støtte Konvolutfabrikken Danmark og datterselskaberne med at indfri målsætningerne for kvalitets- og miljøstyring. På alle opslagstavler ses de seneste tal. For succeser afhænger af en engageret og aktiv deltagelse fra samtlige medarbejdere. Vort mål er at forbedre den objektive produktionskvalitet og de brugerkvaliteter, som kunderne oplever. Resultater Endnu er datagrundlaget beskedent. Men der er allerede tydelige tegn på, at den øgede fokusering har skabt mærkbare økonomiske resultater i løbet af andet halvår På kvalitetsområdet er de samlede omkostninger til reklamationer og udbedring af fejl faldet væsentligt. Det er i 3. kvartal 1999 under 0,32 pct. af den samlede omsætning. Et eksempel på, at miljøindsatsen også kan betale sig, er, at Konvolutfabrikken Danmark i takt med forbedret papirsortering og stigende udnyttelsesgrad dels har opnået et mindre papirspild, og dels har sikret bedre afregningspriser for affaldspapir til genbrug. Det sidste skyldes især, at affaldspapiret mere konsekvent er sorteret i henholdsvis papir, rullerester, bølgepap og blandet pap/papir. Med mere stabil, høj kvalitet på konvolutterne kan konvoluttrykkerierne også få et bedre miljøregnskab, da de opnår en højere udnyttelsesgrad af konvolutter. Hertil kommer forbedrede resultater ved mere rationelle opstartsprocesser. Klare mål frem til år 2010 For hver produktionsenhed inden for Konvolutfabrikken Danmark er der fastlagt klare målsætninger for kvalitets- og miljøarbejdet. Et af målene på kvalitetsområdet er - udover høj tilfredshed hos kunderne - at de samlede fejlomkostninger til reklamationer og udbedring af fejl er på højst 0,25 pct. af omsætningen. Miljøpåvirkningen på Konvolutfabrikken Danmark skal nedbringes med følgende procenter*: Affaldsmængden af folie, papir og karton med 50 pct. inden år 2002 Spritfarve med 40 pct. inden år 2002 og 80 pct. inden år 2010 Organiske afvaskemidler med 50 pct. inden år 2002 og 100 pct. inden år 2010 * Procenterne er opgjort proportionalt i forhold til den samlede produktion. Miljøpåvirkningen fra trykkerierne Postillon og Kuvert Expert er meget afhængig af energiforbruget. Her er det en erklæret målsætning, at forbruget af: Olie og el skal nedsættes med 5 pct.* inden år 2002 og 10 pct.* inden år Stigende krav til leverandører Det er vigtigt at se miljøog kvalitetsarbejdet under ét. Konvolutfabrikken Danmark mener, at der kun kan opnås mindre miljøbelastning og stigende kvalitet ved konstant at forholde sig kritisk til hvert eneste led i kæden - fra indkøb, produktion, pakning og til endelig levering til kunden. Som et led i indsatsen har Konvolutfabrikken Danmark i løbet af 1999 styrket dialogen og kontakten til betydende leverandører. Der er nu en formel procedure for godkendelse og etablering af aftaler med leverandører; de skal arbejde på en måde, der er i overensstemmelse med Konvolutfabrikken Danmarks holdninger til kvalitets- og miljøstyring. Med jævne mellemrum aflægger vi besøg hos leverandørerne, for at vi i fællesskab kan tilrettelægge og drøfte den fortsatte indsats inden for kvalitet, miljø og produktudvikling

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød Årsrapport 2011/2012 IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 Åbning af IDEmøbler i Hillerød virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 BESTYRELSE Søren Perschardt Olesen,

Læs mere

Radiometer A/S. Årsberetning 98/99

Radiometer A/S. Årsberetning 98/99 Radiometer A/S Årsberetning 98/99 Radiometer koncernen de seneste 10 år *) ***) 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 97/98 98/99 Omsætning Mkr. 883 1.026 1.156 1.579 1.705 1.707 1.657

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0 ARSBERETNING 2000 NØGLETAL OG ORGANISATION Nøgletal og bestyrelser SDC af 1993 Holding A/S (mio. kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 89,5 64,5 31,6 222,4 15,2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889 we materialize ideas SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) 33

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere