SPILDEVANDS PLAN Helsingør Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune"

Transkript

1 SPILDEVANDS PLAN Helsingør Kommune

2 Spildevandsplan Helsingør Kommunes spildevandsplan er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen er vedtaget af Helsingør Byråd d Forfattet og redigeret af: Carsten Strøm, Helsingør Kommune Annemarie Westh Jepsen, Helsingør Kommune Mette Lorenzen, Forsyning Helsingør A/S Lars Berggren Winther, Forsyning Helsingør A/S Arne Bernt Hasling, Cowi A/S Gitte Godsk Dalgaard, Cowi A/S Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto: Helsingør Kommune Forsyning Helsingør A/S Tryk hos: Center for Teknik og Miljø Helsingør

3 Indhold 1. Introduktion Indledning Resumé Regnbetingede udledninger Ukloakerede ejendomme Plantiltag og prioriteringsprincipper i forhold til udledning til recipient Økonomi Øvrige forhold Grundlag Lovgrundlag Planlægningsgrundlag Vedtagelsesprocedure og klagemulighed Recipienter Status Retningslinjer Kvalitative principper for prioritering Spildevandsplanen Kloakanlæg og udløb Renseanlæg Oplande til Helsingør Renseanlæg Oplande til Nordkystens Renseanlæg Oplande til Sydkystens Renseanlæg Øvrig spildevandsbortskaffelse Fornyelse af kloakker Baggrund Servicefunktion af afløbssystemet Saneringsprincipper Tids- og aktivitetsplan Økonomi Administration, rettigheder og pligter Hvad er spildevand? Hvem administrerer hvad? Ledninger Betaling Arealbehov og ekspropriation (areal/servitut) Tømningsordning Tilslutnings- og udledningstilladelser Overtagelse af private kloakanlæg Udtræden af kloakforsyningen Nedsivning af regnvand Lokal anvendelse/udledning af regnvand Oversvømmelser og beredskab Referencer og vil du vide mere? Bilag Tegningsfortegnelse

4 Introduktion En spildevandsplan beskriver status for den eksisterende spildevandsafledning og opstiller kommende aktiviteter, som kommunen planlægger at udføre eller at påbyde andre at udføre. Med en spildevandsplan sikres opfyldelsen af målsætningerne for vandmiljøet såvel som serviceniveauet over for borgerne mht. afledning af regn- og spildevand. En spildevandsplan skal være endeligt godkendt af Byrådet for at være et gyldigt administrationsgrundlag. En godkendt spildevandsplan er en del af administrationsgrundlaget for borgernes, forsyningsselskabets og kommunens rettigheder og pligter mht. håndtering af spildevand. Spildevandsplanen giver mulighed for at gennemføre påbud, ekspropriationer og servitutter for gennemførelse af aktiviteterne i spildevandsplanen. Spildevandsplanen er Helsingør Kommunes (myndighedens) redskab til at håndtere afledning af regn- og spildevand. Forsyning Helsingør (driftsselskabet) skal drive spildevandsforsyningen inden for de rammer som spildevandsplanen udstikker. Forslaget til denne spildevandsplan har været i offentlig høring fra januar til marts Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar. Nogle dele af høringssvarene er indarbejdet i planen, andre ikke. Denne spildevandsplan blev endeligt vedtaget af Byrådet d Indledning Denne spildevandsplan omfatter hele Helsingør Kommune, og er udarbejdet af Center for Teknik og Miljø og Forsyning Helsingør i samarbejde med COWI. I spildevandsplanen kan man bl.a. finde oplysninger om: Rammerne for planen herunder lov- og plangrundlaget for udarbejdelse af spildevandsplanen Håndtering af spildevand i Helsingør Kommune i forhold til sikring af kvaliteten af overfladevand, grundvand og badevand Håndtering af spildevand og regnvand i et ændret klima Status på oplande, afløbssystemet, bassiner, regnvandsbetingede overløb og regnvandsudløb, samt målsætninger og strategier for håndtering af spildevandet fremadrettet En beskrivelse af de tekniske og økonomiske tiltag, der forventes udført de kommende år Hvorledes man som borger er stillet i forhold til håndtering af spildevand hvad er rettigheder og hvad er pligter? Planen dækker perioden og erstatter tidligere spildevandsplaner og tillæg hertil. 4

5 2 Resumé I Helsingør Kommune er der indbyggere. Ca af disse er bosid-dende i kloakeret opland, mens resten bor udenfor de kloakerede områder. I forhold til den nuværende spildevandsbortskaffelse fra eksisterende bebyggelse kan Helsingør Kommune opdeles i følgende områder: 1 Oplandet til Nordkysten Renseanlæg i Hornbæk 2 Oplandet til Sydkysten Renseanlæg i Espergærde 3 Oplandet til Helsingør Renseanlæg 4 Ukloakerede ejendomme i det åbne land 5 Ukloakerede sommerhusområder. Alle større bysamfund i Helsingør Kommune er kloakeret, og spildevand fra områderne ledes til ét af Forsyning Helsingørs tre renseanlæg. De kloakerede områder består overvejende af separatkloak, hvor regn- og spildevand bortledes i hvert sit system. Mindre udbredt er fælleskloakerede oplande og oplande, der kun er kloakeret for spildevand. Fremtidige kloakoplande vil som udgangspunkt kun blive kloakeret for spildevand. 2.1 Regnbetingede udledninger I fælleskloakerede områder findes en del overløbsbygværker som under kraftig regn, hvor kloakken ikke kan følge med, udleder en blanding af regn- og spildevand til kystområderne eller til vandløb. Enkelte steder kan dette medføre en forringet badevandskvalitet eller at målsætningen for recipienten ikke kan opfyldes. Nogle steder er der bygget bassiner til at reducere hyppigheden af udledninger/aflastninger. Der findes desuden en række separate regnvandsudløb til kysten, vandløb eller mindre søer. I byerne virker flere små søer som forsinkelsesbassiner for regnvandet. I Helsingør findes flere store ledninger til transport af regnvandet til kysten. Recipienterne, der modtager det separate regnvand vil i planperioden ikke blive belastet væsentligt mere end i dag. Som det er i dag udledes og aflastes regnvandet fra fællesledningerne i Helsingør. Den påtænkte ændring af de delvis fælleskloakerede områder til separatkloak vil medføre, at noget af regnvandet fremover vil blive nedsivet eller udledt lokalt som regnvand. Alternativt vil det blive transporteret via bassiner og store regnvandsledninger til Øresund. 2.2 Ukloakerede ejendomme Alle ukloakerede ejendomme er omfattet af et generelt krav om rensning til et vist niveau (renseklasse). Det gælder bl.a. sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse, gårde 5

6 og virksomheder, som ikke er tilsluttet et fælles kloakanlæg. Krav om forbedret rensning stilles kun, hvis ejendommen udleder spildevand inden for oplandet til et vandløb eller en anden recipient, der ikke opfylder målsætningen, og ejendommen samtidig ikke opfylder den krævede renseklasse. Der findes omkring ukloakerede ejendomme, hvoraf omkring 300 påtænkes kloakeret i planperioden. De øvrige ejendomme, hvor rensningen ikke lever op til kravet vil blive påbudt forbedret rensning. Helårsbeboelse, som meddeles påbud om forbedret rensning, vil blive tilbudt medlemskab af forsyningsselskabet. 2.3 Plantiltag og prioriteringsprincipper i forhold til udledning til recipient Planlagte tiltag I spildevandsplanen er det beskrevet, at der i overensstemmelse med Vandplan 2.3 Øresund (VP 2.3), vil blive gennemført følgende plantiltag: Forbedret spildevandsrensning i det åbne land senest i 2015 Nedbringelse af aflastninger fra overløb til Østerbæk og Vesterbæk iht. retningslinjerne i VP 2.3 En efterfølgende indsats i forhold til overløbsbygværker og separate regnvandsudløb, vil ske i overensstemmelse med retningslinjerne i VP Det vil sige, at følgende indsatser vil blive gennemført: Antallet af aflastninger fra eksisterende overløbsbygværker nedbringes iht. retningslinjerne i Vandplan 2.3 (VP 2.3) Eksisterende spildevandsoverløb til søer skal fjernes eller som minimum reduceres svarende til retningslinjerne i VP 2.3. Eksisterende udledninger af uforsinket og urenset overfladevand skal forsinkes og renses svarende til retningslinjerne i VP 2.3. Udledninger udelukkende med overfladevand skal prioriteres efter udledninger med spildevand Retningslinjer for nyanlæg I forhold til nyanlæg vil følgende retningslinjer blive fulgt: Nye spildevandsoverløb skal overholde retningslinjerne i VP 2.3 Nye udledninger af overfladevand skal forsinkes og renses svarende til retningslinjerne i VP 2.3 Nye spildevandsudløb til målsatte og/eller stillestående vandområder tillades ikke. 6

7 2.3.3 Badevand Af hensyn til badevandskvaliteten på kommunens strande og for at leve op til de statslige og internationale krav til godt badevand, er der med denne spilde-vandsplan besluttet følgende strategi: Nye spildevandsoverløb til badestrande tillades ikke Eksisterende spildevandsoverløb fjernes hvis muligt eller skal som minimum reduceres svarende til retningslinjerne i VP 2.3. Nye udledninger af overfladevand skal renses inden udledning til kysten. Eksisterende udledninger af urenset overfladevand skal forsynes med rensning. Spildevandsudledninger skal prioriteres før udledninger med overfladevand Prioriteringsprincipper Prioriteringen af hvilke overløb, der skal forbedres foregår efter en nærmere analyse af den enkelte recipient. Analysen sammenholdes med overløbshyppighed og pris for forbedring efter det overordnede princip mest miljø for pengene. Analyse og prioritering foretages i samarbejde mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør. 1. Oplande, hvor der opnås en synergieffekt på 2 eller flere af nedenstående prioriteringers pkt Oplande til Natura Oplande til søer med miljømål, der ikke opfylder målet om god økologisk tilstand i Oplande til badevandsstationer, der ikke kan leve op til kravet om god badevandskvalitet 5. Oplande til vandløb med miljømål, der ikke opfylder målene om god økologisk tilstand i Oplande til søer med miljømål, der opfylder målet om god økologisk tilstand i Oplande til vandløb med miljømål, der opfylder målet om god økologisk tilstand i

8 Separatudløb regnvand Prioritering af renoveringen af de eksisterende udledninger af overfladevand: 1. Oplande, hvor der opnås en synergieffekt på 2 eller flere af nedenstående prioriteringers pkt Vandløb hvor oversvømmelser giver væsentlige gener for borgere eller kan ødelægge samfundsmæssige værdier 3. Oplande til Natura Oplande til søer med miljømål, der ikke opfylder målet om god økologisk tilstand i Oplande til badevandsstationer, der ikke kan leve op til kravet om god badevandskvalitet 6. Oplande til vandløb uden hydrauliske problemer, med miljømål der ikke opfylder målene om god økologisk tilstand i Oplande til søer med miljømål, der opfylder målet om god økologisk tilstand i Oplande til vandløb med miljømål, der opfylder målet om god økologisk tilstand i Økonomi Forsyning Helsingør forventer at fastholde det nuværende anlægsniveau på ca. 50 millioner kr. pr. år i de næste 10 år. Det har man valgt for at opretholde de nuværende aktiver i selskabet i årene fremover og for ikke at generere et stort renoveringsefterslæb. Desuden anvendes yderligere 50 millioner/år til drift af spildevandssystemet. 2.5 Øvrige forhold I kapitel 8 findes en gennemgang af hvordan spildevandsforhold administreres og hvilke rettigheder og pligter hhv. Helsingør Kommune, Forsyning Helsingør og borgerne har. Der findes her bl.a. en vejledning i, hvorledes overtagelse af private kloakanlæg sker, hvordan reglerne omkring udtræden af kloakforsyningen er, samt en række øvrige forhold. 8

9 3 Grundlag I dette kapitel gennemgås lov - og planlægningsgrundlaget for spildevandsplanen overordnet. 3.1 Lovgrundlag Nedenfor resumeres de væsentligste forhold fra lovgivningen, der regulerer spildevandsplanen. For uddybning henvises til de enkelte lovtekster og bekendtgørelser Miljøbeskyttelsesloven Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26. juni Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet Miljømålsloven Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 er en udmøntning af bl.a. Vandrammedirektivet fra EU. Loven fastsætter regler for, hvorledes der skal udarbejdes statslige vandplaner og Natura 2000 planer med efterfølgende kommunale handleplaner. Som udgangspunkt fastsættes det, at alle vandområder skal have opnået god økologisk tilstand senest d. 22. december I specielle tilfælde kan der dog ske udsættelse af fristen i op til 2 gange á 6 år. Desuden fastsættes det, at der skal opnås god bevaringsstatus for Natura 2000 områderne. Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 fastlægger nærmere bestemmelser for kommunens udarbejdelse af kommunale handleplaner Spildevandsbekendtgørelsen Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, bekendtgørelse nr af 11. december 2007) anvendes på forsyningsselskabets og på private spildevandsanlæg. Spildevandsbekendtgørelsen anviser, hvad en spildevandsplan skal indeholde og angiver procedurerne for vedtagelse af en spildevandsplan. Endvidere beskriver Spildevandsbekendtgørelsen de administrative regler for behandling af sager vedrørende håndtering og afledning af alle typer spildevand, herunder regnvand, samt reglerne knyttet til kloakering, egen rensning, samletanke og tømningsordninger mv. 9

10 3.2 Planlægningsgrundlag Planlægningsgrundlaget for Helsingør Kommunes spildevandsplan er: Vandplan 2.3 Øresund med tilhørende indsatsprogrammer Natura 2000 planer Kommuneplanen, herunder lokalplaner Kommunens øvrige planlægning. Vandplanen Helsingør Kommune er omfattet af Vandplan 2.3. Øresund. Heri findes miljømålene for de enkelte vandområder, retningslinjer for den lovgivningsmæssige administration samt forslag til virkemidler til målopfyldelse. Spildevandsplanen må ikke være i strid med den statslige vandplan. Kommunen skal senest med udgangen af 2012 udarbejde en handleplan, der beskriver, hvorledes virkemidlerne i den statslige vandplan prioriteres og gennemføres. Naturplaner I Helsingør Kommune findes 4 Natura 2000 områder eller dele heraf: - Esrum Sø/Grib Skov - Gurre Sø - Teglstrup Hegn/Hammermølle Skov - Rusland/Pandehave Ådal. Desuden findes der ud for nordkysten ved Hornbæk og Ålsgårde et marint Natura 2000-område; Gilleleje Flak/Tragten For hvert Natura 2000 område har staten udarbejdet en Natura 2000 plan. Planerne beskriver de trusler der er mod naturen i området og angiver indsatser til imødegåelse af truslerne. Kommunen skal senest i december 2012 udarbejde Natura handleplaner der beskriver den konkrete indsats i områderne (dog ikke for det marine område). Der må ikke foretages foranstaltninger eller gives tilladelser eller dispensationer efter en lang række love (herunder miljøbeskyttelsesloven), hvis tiltaget kan forringe udpegningsgrundlaget for et Natura 2000 område. Spildevandsplanen må således ikke lægge op til tiltag, der kan forringe naturtilstanden og dermed udpegningsgrundlaget i Natura 2000 områderne. Kommuneplan Helsingør Kommuneplan , blev vedtaget af Byrådet den 14.december Kommuneplanen er udarbejdet på grundlag af kommunens vision og strategi Tættere på og Planstrategi Der udlægges generelt ikke nye arealer til byformål med undtagelse af et mindre erhvervsområde vest for Nyrup, et boligområde ved Skibstrup, et boligområde nord 10

11 for Hornbæk Ås og et mindre område ved Stenstrupgård. Udbygning og omdannelse skal derfor placeres inden for de eksisterende byers rammer. Dog opretholdes ønsket om en overførsel af sommerhusområdet i Langesø til helårsstatus. I kommuneplanen er det angivet, at der i kommende spildevandsplaner i stigende grad bliver tænkt på opsamling, genanvendelse og nedsivning af regnvand. Planstrategi er vedtaget af Byrådet i september Heraf fremgår bl.a. at Helsingør Kommune vil arbejde for at beskytte naturen, øge biodiversiteten og forbedre vandkvaliteten i åer, søer og kystvande. Nyt boligbyggeri skal være lavenergibyggeri og placerig og udformning af bebyggelser og friarealer skal tage højde for ekstreme regnskyl. Regnvand skal nedsives lokalt og store belægningsflader skal undgås. I Helsingør Kommunes Klimapolitik (der er en del af Klimaplanen) beskrives en række strategier af betydning for spildevandsplanen, herunder at: Planstrategi Klimaplan Sikre at mest muligt regnvand enten genbruges eller nedsives lokalt (f.eks. til havevanding og brug i husholdninger, til rekreativ anvendelse i by- og boligområder og til øget lokal nedsivning) Fremme anvendelsen af grønne tage på eksisterende og nye bygninger, hvor det er muligt. Skabe flere grønne lommer i byområderne (f.eks. legepladser og stier) Arbejde for at genskabe så mange af de tidligere vådområder, moser og enge som muligt for at anvende overskudsvandet konstruktivt og samtidig reducere udledningen af drivhusgasser Inddrage egnede arealer (f.eks. lavbundsarealer) som en del af regnvandshåndteringen. Helsingør Kommune har som konkret handling besluttet, at der skal gennemføres en sårbarhedskortlægning af, hvilke områder i kommunen, der vil blive berørt af effekterne af klimaforandringerne (stigende havvandsstand, ændret nedbørsmønster). Herunder skal det fastlægges, hvor og hvordan lavninger, vådområder, P-arealer, sportspladser mv. vil kunne indgå som en del af klimatilpasningen. Jf. forslag til Planstrategi , skal der senest i 2015 udarbejdes en Klimatilpasningsplan for hele kommunen. Helsingør Kommune forventer at udarbejde en Klimatilpasningsplan i 2012/2013. Herefter skal der, om nødvendigt, udarbejdes et tillæg til spilde-vandsplanen, så den er i overensstemmelse med klimatilpasningsplanen. Vandforsyningsstrukturen i Helsingør Kommune beskrives i Helsingør Kommune vandforsyningsplan fra januar Vandforsyningsplan Vandforsyningsstrukturen har betydning for spildevandsplanlægningen. I sidste ende er det forbruget af vand der bestemmer, hvor meget spildevand kloakker og spildevandsanlæg skal håndtere. Derudover har vandindvindingsstrukturen betydning for spildevandsplanlægningen. Udsivning fra utætte kloakker eller nedsivning af spilde- 11

12 vand kan forurene grundvandet. Omvendt kan en øget nedsivning af rent regnvand bidrage positivt til dannelse af grundvand. Forsyning Helsingørs 5 vandværker og 26 boringer forsyner ca personer i Helsingør Kommune. De resterende ca indbyggere forsynes fra 3 private vandværker og mellem 80 og 90 ejendomme, indvinder selv drikkevand fra egne brønde eller boringer. Hertil kommer 5 større enkeltindvindere. 3.3 Vedtagelsesprocedure og klagemulighed Spildevandsplanen skal vedtages af Byrådet samtidig med afgørelsen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Inden spildevandsplanen kan vedtages, er der en offentlig høringsperiode. Den offentlige høringsperiode skal være på mindst 8 uger. I forbindelse med udsendelse af spildevandsplanen i høring modtager Naturstyrelsen Roskilde udkastet til udtalelse. Efter høringsperiodens udløb gennemgås de indkomne bemærkninger, hvoref-ter planen eventuelt justeres. Herefter kan spildevandsplanen vedtages endeligt af Byrådet. Den vedtagne plan offentliggøres og fremsendes samtidig til Naturstyrelsen Roskilde. 12

13 4 Recipienter Helsingør Komme er beliggende ud til Øresund mod sydøst og nordøst, og grænser op til Esrum Sø og Rusland/Pandehave Ådal mod vest. Kommunen er kendetegnet ved åbne landskaber afbrudt af store (statsejede) skovområder. De større byer er koncentreret langs kysten, mens mindre bysamfund og landsbyer findes i landområderne. En stor del af de tættest befolkede områder afvander således direkte til Øresund enten via vandløb eller regnvandsledninger. Der findes fire Natura 2000 områder i kommunen. Desuden er en del af havet ud for kommunens nordlige kyst omfattet af det marine Natura 2000 område, Gilleleje Flak og Tragten 4.1 Status Vandløb (mål og tilstand) I Helsingør Kommune findes 11 vandløb, der er målsat med konkrete miljømål i Vandplan 2.3 Øresund (god økologisk tilstand). Derudover eksisterer et stort og ukendt antal åbne grøfter og rørlagte vandløb/dræn. Langt de fleste målsatte vandløb i Helsingør Kommune afvander direkte til Øresund, mens 4 vandløb, Skovlunde Bæk, Hetlands Å/Keldsø Å, Tinke-ruprenden og Gurre Å afvander til Øresund via Esrum Sø/Esrum Å systemet. Se Figur 4 1. Af disse 11 vandløb lever 1 vandløb op til målet mens 3 vandløb lever delvist op til målet om god økologisk tilstand. Der er således 7 vandløb, der ikke kan opfylde målet om god økologisk tilstand i 2015, medmindre der gennemføres en række tiltag. Hovedårsagerne til den manglende målopfyldelse i vandløbene er belastninger fra enkeltudledere i det åbne land, belastning fra regnbetingede udledninger samt ringe fysiske forhold. Figur 4 1 Tilstand af søer og vandløb i Helsingør Kommune Søer 13

14 14 Figur 4 1 Mål og tilstand af vandområderne i Helsingør Kommune

15 I Helsingør Kommune findes 9 søer med konkrete miljømål og omkring 600 mindre søer over 100 m 2 med generel m ålsætning om god økologisk tilstand. Ifølge Vandplan 2.3 Øresund, vil 3 af de 9 konkret målsatte søer leve op til målet om god økologisk tilstand i På de resterende er der tidsfristforlængelse Kystvande/badevand (mål og tilstand) I Helsingør Kommune måles badevandskvaliteten på 17 forskellige badevandsstationer med 16 stationer langs kysten og 1 station ved Esrum Sø. Målingerne viser, at badevandskvaliteten i 2010 og 2011 har været udmærket på 14 af stationerne og god på de resterende 3 stationer. Forsyning Helsingør har fået udarbejdet modelberegninger over, hvor tit en række udvalgte overløbsbygværker løber over og med hvilke mængder. Disse modelberegninger bruges fremadrettet til at fokusere på hvilke indsatsområder, der skal prioriteres, således at udledninger til det marine miljø kan reduceres. Helsingør Kommune deltager i samarbejde med Øresundsvandsamarbejdet, DHI og nabokommunerne i et varslingsprojekt omkring badevandskvaliteten. Systemet bygger på, at der på en række udvalgte overløbsbygværker i de enkelte kommuner måles, hvor tit og hvor meget de enkelte bygværker løber over i forbindelse med regnvejr. Ud fra modelberegninger beregnes den aktuelle badevandskvalitet på en række lokaliteter og der udsendes en badevandsprognose for de kommende dage på de samme lokaliteter. Badevandsprognosen kan ses på Helsingør Kommunes hjemmeside og findes også som smart-phone app Natura 2000 Teglstrup Hegn Området domineres af en varieret skov med gamle træer og bevoksninger en del steder. Det rummer også mange søer, hvoraf nogle tidligere blev reguleret til vandforsyning af industri i Hellebæk, foruden åbne arealer med både næringsrige og meget næringsfattige moser. I Teglstrup Hegn ligger den næsten intakte, næringsfattige højmose Skidendam. I gamle hule træer er bl.a. fundet den sjældne bille eremit foruden andre sjældne insekter. De fleste af søerne er af den brunvandede type. De rummer en sjælden og rig fauna af typens karakteristiske guldsmede- og vandnymfearter. I nogle af områdets vandhuller lever der store vandsalamandere og i dele af området findes bestande af spidssnudede frøer. Området er ikke fuglebeskyttelsesområde, men har et rigt fugleliv med f.eks. ynglende sortspætte og lille flagspætte. Desuden passeres det af mange trækfugle. Teglstrup Hegn modtager spildevand fra Øerne (enkeltudledere) og overfladevand fra en vestligste del af Helsingør (Klostermosevej). Muligvis sker der også herfra en tilførsel af spildevand fra Kolonihaveforeningen Pindemosen, hvilket Helsingør Kommune undersøger nærmere. Skåninge Dam modtager overløbsvand via Knudemoseløbet/Riffs Rende og skyllevand fra Hellebæk Vandværk ledes til Kobberdammen. 15

16 Gurre Sø Natura 2000-området omfatter Gurre Sø og omgivende skove og moser. Søen er lavvandet, med meget varierende dybdeforhold. Området er udpeget for at beskytte søtypen lobeliesø, mosetypen rigkær samt en række skovnaturtyper. Gurre Sø var indtil midten af 1900-tallet Sjællands eneste lobeliesø. Som følge af tilledning af spildevand forsvandt de plantearter, som er karakteristiske for lobeliesøer, imidlertid fra det meste af søen. Søens tilstand er nu under forbedring, og i 1991 blev planterne Tvepibet Lobelie, Strandbo og Liden Siv genfundet i et lille område ved søens østbred. Gurre Sø var tidligere kraftigt belastet med spildevand, men er i dag kun svagt påvirket af næringstilførsel med lave fosforværdier. Søen har stadig ikke tilstrækkelig god sigtdybde, hvilket tilskrives biologisk træghed - især på grund af en stor bestand af fredfisk. Vegetationen i søen er veludviklet og artsrig, med blandt andet kransnålalger, men det er usikkert, om søens tidligere bestand af grundskudsplanter vil genetablere sig, når vandet bliver mere klart. Gurre Sø modtager drænvand og spildevand fra enkeltudledere i den vestligste del af Øerne. Desuden ledes der drænvand og spildevand fra enkeltudledere i Tinkerup til Gurre Sø og der tilledes overfladevand fra Horserød. Det skal undersøges om, der er påvirkning af spildevand fra Kolonihaveforeningen Gurre Haveby. Esrum Sø/Gribskov Natura 2000-området er naturmæssigt meget rigt og varieret, og det indeholder et stort, sammenhængende naturareal med landets fjerdestørste skov og næststørste sø. I Esrum Sø findes et rigt fugleliv i bl.a. Møllekrogen mod syd. Både den og Gribskov har meget stor rekreativ betydning. Natura 2000-området udgør en central del af den foreslåede nationalpark Kongernes Nordsjælland. Næsten hele Natura 2000-området er udpeget som habitatområder og en del, bl.a. Gribskov og Møllekrogen, som fuglebeskyttelsesområde. Mange af de mindre søer og vandhuller i Grib skov er af den brunvandede type, hvor Esrum Sø er kalkholdig med både kransnålalger og store vandaks. Esrum Sø modtager spildevand fra enkeltudledere i en stor del af søens opland i Helsingør Kommune. Der tillades også spildevand fra overløb i Tikøb via Skovlunde Bæk. Rusland/Pandehave Ådal Området Rusland udgøres af et fredet naturområde beliggende i et varieret landskab med lyng- og kratbevoksede bakker og skov. I områdets østlige del er der en bred ådal med den lille Pandehave Å, der på en lang strækning danner grænse mellem Gribskov og Helsingør Kommune. For 7000 år siden strakte en fjordarm fra Øresund sig ind gennem ådalen, der i dag indeholder en del fugtige og sumpede arealer med både træbevoksninger og åben natur. Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper som bl.a. næringsrige søer, vandløb med vandplanter, tør hede, enekrat, surt overdrev, indlandsklitter, rigkær og væld. Området har stor botanisk, entomologisk og landskabelig værdi i øvrigt. 16

17 Pandehave Å er påvirket af dårlige fysiske og hydrologiske forhold samt udledninger af iltforbrugende stoffer. Vandløbet modtager en mindre mængde spildevand fra enkeltudledere i oplandet og renset spildevand fra Dronningmølle Renseanlæg (Gribskov Kommune). De fleste ejendomme i Helsingør Kommune opfylder dog rensekravet pt. Gilleleje Flak/Tragten Det marine Natura 2000 område er bl.a. udpeget på baggrund af forekomsten af stenrev og marsvin. Udpegningsgrundlaget påvirkes formentlig ikke direkte af spildevandsudledninger men af den generelle påvirkning med næringsstoffer. 4.2 Retningslinjer Når der tidligere blev givet tilladelser til udledning til recipient, skulle retningslinjerne i Regionplanen følges. Regionplanen er nu erstattet af Vandplan 2.3. Øresund. Vandplanens retningslinjer: Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt ved aktiviteter der påvirker vandets tilstand i Hovedvandopland Øresund, gælder vandplanens retningslinjer. Retningslinjerne regulerer en lang række forhold om bl.a. spildevandsudledninger, bassinstørrelser og hydraulik i vandløb. For en fyldestgørende gennemgang af retningslinjerne henvises til selve vandplanen, p Vandplanen kan findes på www. nst.dk. Vandplanens retningslinjer er minimumskrav. Helsingør Kommune kan efter omstændighederne og af hensyn til en bestemt recipient vælge at skærpe kravene til udledning. Det tilstræbes, at der ved nyt byggeri, nye lokalplaner etc. så vidt muligt stilles krav om at integrere forsinkelsesbassiner i bymiljøet og i de rekreative arealer. Endvidere tilstræbes det at udnytte de grønne arealer til regnvand ved ekstremhændelser. Hvis der i et opland konstateres hydrauliske og/eller stofmæssige problemer i recipienten kan Helsingør Kommune evt. i samarbejde med Forsyning Helsingør - kortlægge hvorfra problemerne stammer. Helsingør Kommune kan efterfølgende vælge at give påbud til den eller de grundejere, der er årsag til problemet. Den foranstaltning den enkelte grundejer pålægges, skal afspejle, hvor stor en del af problemet den pågældende udledning udgør (proportionalitetsprincippet). 4.3 Kvalitative principper for prioritering Der er ifølge Miljømålsloven krav om, at vandplanens virkemidler/tekniske tiltag skal være operative i Med den forsinkelse der har været på vedtagelsen af vandplanerne, er dette dog ikke muligt. Helsingør Kommune skal senest med udgangen af 2012 udarbejde en handleplan, der beskriver hvorledes vandplanens virkemidler gen- 17

Forslag til SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

Forslag til SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune Forslag til SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 16. december 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 16. december 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 16. december 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 16. december 2015 Tidspunkt: 16.30-18.00 Sted: I mødet deltager: Helsingør Renseanlæg,

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8086 miklh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.00.00-P16-1-13

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg til spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere