SPILDEVANDS PLAN Helsingør Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune"

Transkript

1 SPILDEVANDS PLAN Helsingør Kommune

2 Spildevandsplan Helsingør Kommunes spildevandsplan er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen er vedtaget af Helsingør Byråd d Forfattet og redigeret af: Carsten Strøm, Helsingør Kommune Annemarie Westh Jepsen, Helsingør Kommune Mette Lorenzen, Forsyning Helsingør A/S Lars Berggren Winther, Forsyning Helsingør A/S Arne Bernt Hasling, Cowi A/S Gitte Godsk Dalgaard, Cowi A/S Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto: Helsingør Kommune Forsyning Helsingør A/S Tryk hos: Center for Teknik og Miljø Helsingør

3 Indhold 1. Introduktion Indledning Resumé Regnbetingede udledninger Ukloakerede ejendomme Plantiltag og prioriteringsprincipper i forhold til udledning til recipient Økonomi Øvrige forhold Grundlag Lovgrundlag Planlægningsgrundlag Vedtagelsesprocedure og klagemulighed Recipienter Status Retningslinjer Kvalitative principper for prioritering Spildevandsplanen Kloakanlæg og udløb Renseanlæg Oplande til Helsingør Renseanlæg Oplande til Nordkystens Renseanlæg Oplande til Sydkystens Renseanlæg Øvrig spildevandsbortskaffelse Fornyelse af kloakker Baggrund Servicefunktion af afløbssystemet Saneringsprincipper Tids- og aktivitetsplan Økonomi Administration, rettigheder og pligter Hvad er spildevand? Hvem administrerer hvad? Ledninger Betaling Arealbehov og ekspropriation (areal/servitut) Tømningsordning Tilslutnings- og udledningstilladelser Overtagelse af private kloakanlæg Udtræden af kloakforsyningen Nedsivning af regnvand Lokal anvendelse/udledning af regnvand Oversvømmelser og beredskab Referencer og vil du vide mere? Bilag Tegningsfortegnelse

4 Introduktion En spildevandsplan beskriver status for den eksisterende spildevandsafledning og opstiller kommende aktiviteter, som kommunen planlægger at udføre eller at påbyde andre at udføre. Med en spildevandsplan sikres opfyldelsen af målsætningerne for vandmiljøet såvel som serviceniveauet over for borgerne mht. afledning af regn- og spildevand. En spildevandsplan skal være endeligt godkendt af Byrådet for at være et gyldigt administrationsgrundlag. En godkendt spildevandsplan er en del af administrationsgrundlaget for borgernes, forsyningsselskabets og kommunens rettigheder og pligter mht. håndtering af spildevand. Spildevandsplanen giver mulighed for at gennemføre påbud, ekspropriationer og servitutter for gennemførelse af aktiviteterne i spildevandsplanen. Spildevandsplanen er Helsingør Kommunes (myndighedens) redskab til at håndtere afledning af regn- og spildevand. Forsyning Helsingør (driftsselskabet) skal drive spildevandsforsyningen inden for de rammer som spildevandsplanen udstikker. Forslaget til denne spildevandsplan har været i offentlig høring fra januar til marts Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar. Nogle dele af høringssvarene er indarbejdet i planen, andre ikke. Denne spildevandsplan blev endeligt vedtaget af Byrådet d Indledning Denne spildevandsplan omfatter hele Helsingør Kommune, og er udarbejdet af Center for Teknik og Miljø og Forsyning Helsingør i samarbejde med COWI. I spildevandsplanen kan man bl.a. finde oplysninger om: Rammerne for planen herunder lov- og plangrundlaget for udarbejdelse af spildevandsplanen Håndtering af spildevand i Helsingør Kommune i forhold til sikring af kvaliteten af overfladevand, grundvand og badevand Håndtering af spildevand og regnvand i et ændret klima Status på oplande, afløbssystemet, bassiner, regnvandsbetingede overløb og regnvandsudløb, samt målsætninger og strategier for håndtering af spildevandet fremadrettet En beskrivelse af de tekniske og økonomiske tiltag, der forventes udført de kommende år Hvorledes man som borger er stillet i forhold til håndtering af spildevand hvad er rettigheder og hvad er pligter? Planen dækker perioden og erstatter tidligere spildevandsplaner og tillæg hertil. 4

5 2 Resumé I Helsingør Kommune er der indbyggere. Ca af disse er bosid-dende i kloakeret opland, mens resten bor udenfor de kloakerede områder. I forhold til den nuværende spildevandsbortskaffelse fra eksisterende bebyggelse kan Helsingør Kommune opdeles i følgende områder: 1 Oplandet til Nordkysten Renseanlæg i Hornbæk 2 Oplandet til Sydkysten Renseanlæg i Espergærde 3 Oplandet til Helsingør Renseanlæg 4 Ukloakerede ejendomme i det åbne land 5 Ukloakerede sommerhusområder. Alle større bysamfund i Helsingør Kommune er kloakeret, og spildevand fra områderne ledes til ét af Forsyning Helsingørs tre renseanlæg. De kloakerede områder består overvejende af separatkloak, hvor regn- og spildevand bortledes i hvert sit system. Mindre udbredt er fælleskloakerede oplande og oplande, der kun er kloakeret for spildevand. Fremtidige kloakoplande vil som udgangspunkt kun blive kloakeret for spildevand. 2.1 Regnbetingede udledninger I fælleskloakerede områder findes en del overløbsbygværker som under kraftig regn, hvor kloakken ikke kan følge med, udleder en blanding af regn- og spildevand til kystområderne eller til vandløb. Enkelte steder kan dette medføre en forringet badevandskvalitet eller at målsætningen for recipienten ikke kan opfyldes. Nogle steder er der bygget bassiner til at reducere hyppigheden af udledninger/aflastninger. Der findes desuden en række separate regnvandsudløb til kysten, vandløb eller mindre søer. I byerne virker flere små søer som forsinkelsesbassiner for regnvandet. I Helsingør findes flere store ledninger til transport af regnvandet til kysten. Recipienterne, der modtager det separate regnvand vil i planperioden ikke blive belastet væsentligt mere end i dag. Som det er i dag udledes og aflastes regnvandet fra fællesledningerne i Helsingør. Den påtænkte ændring af de delvis fælleskloakerede områder til separatkloak vil medføre, at noget af regnvandet fremover vil blive nedsivet eller udledt lokalt som regnvand. Alternativt vil det blive transporteret via bassiner og store regnvandsledninger til Øresund. 2.2 Ukloakerede ejendomme Alle ukloakerede ejendomme er omfattet af et generelt krav om rensning til et vist niveau (renseklasse). Det gælder bl.a. sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse, gårde 5

6 og virksomheder, som ikke er tilsluttet et fælles kloakanlæg. Krav om forbedret rensning stilles kun, hvis ejendommen udleder spildevand inden for oplandet til et vandløb eller en anden recipient, der ikke opfylder målsætningen, og ejendommen samtidig ikke opfylder den krævede renseklasse. Der findes omkring ukloakerede ejendomme, hvoraf omkring 300 påtænkes kloakeret i planperioden. De øvrige ejendomme, hvor rensningen ikke lever op til kravet vil blive påbudt forbedret rensning. Helårsbeboelse, som meddeles påbud om forbedret rensning, vil blive tilbudt medlemskab af forsyningsselskabet. 2.3 Plantiltag og prioriteringsprincipper i forhold til udledning til recipient Planlagte tiltag I spildevandsplanen er det beskrevet, at der i overensstemmelse med Vandplan 2.3 Øresund (VP 2.3), vil blive gennemført følgende plantiltag: Forbedret spildevandsrensning i det åbne land senest i 2015 Nedbringelse af aflastninger fra overløb til Østerbæk og Vesterbæk iht. retningslinjerne i VP 2.3 En efterfølgende indsats i forhold til overløbsbygværker og separate regnvandsudløb, vil ske i overensstemmelse med retningslinjerne i VP Det vil sige, at følgende indsatser vil blive gennemført: Antallet af aflastninger fra eksisterende overløbsbygværker nedbringes iht. retningslinjerne i Vandplan 2.3 (VP 2.3) Eksisterende spildevandsoverløb til søer skal fjernes eller som minimum reduceres svarende til retningslinjerne i VP 2.3. Eksisterende udledninger af uforsinket og urenset overfladevand skal forsinkes og renses svarende til retningslinjerne i VP 2.3. Udledninger udelukkende med overfladevand skal prioriteres efter udledninger med spildevand Retningslinjer for nyanlæg I forhold til nyanlæg vil følgende retningslinjer blive fulgt: Nye spildevandsoverløb skal overholde retningslinjerne i VP 2.3 Nye udledninger af overfladevand skal forsinkes og renses svarende til retningslinjerne i VP 2.3 Nye spildevandsudløb til målsatte og/eller stillestående vandområder tillades ikke. 6

7 2.3.3 Badevand Af hensyn til badevandskvaliteten på kommunens strande og for at leve op til de statslige og internationale krav til godt badevand, er der med denne spilde-vandsplan besluttet følgende strategi: Nye spildevandsoverløb til badestrande tillades ikke Eksisterende spildevandsoverløb fjernes hvis muligt eller skal som minimum reduceres svarende til retningslinjerne i VP 2.3. Nye udledninger af overfladevand skal renses inden udledning til kysten. Eksisterende udledninger af urenset overfladevand skal forsynes med rensning. Spildevandsudledninger skal prioriteres før udledninger med overfladevand Prioriteringsprincipper Prioriteringen af hvilke overløb, der skal forbedres foregår efter en nærmere analyse af den enkelte recipient. Analysen sammenholdes med overløbshyppighed og pris for forbedring efter det overordnede princip mest miljø for pengene. Analyse og prioritering foretages i samarbejde mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør. 1. Oplande, hvor der opnås en synergieffekt på 2 eller flere af nedenstående prioriteringers pkt Oplande til Natura Oplande til søer med miljømål, der ikke opfylder målet om god økologisk tilstand i Oplande til badevandsstationer, der ikke kan leve op til kravet om god badevandskvalitet 5. Oplande til vandløb med miljømål, der ikke opfylder målene om god økologisk tilstand i Oplande til søer med miljømål, der opfylder målet om god økologisk tilstand i Oplande til vandløb med miljømål, der opfylder målet om god økologisk tilstand i

8 Separatudløb regnvand Prioritering af renoveringen af de eksisterende udledninger af overfladevand: 1. Oplande, hvor der opnås en synergieffekt på 2 eller flere af nedenstående prioriteringers pkt Vandløb hvor oversvømmelser giver væsentlige gener for borgere eller kan ødelægge samfundsmæssige værdier 3. Oplande til Natura Oplande til søer med miljømål, der ikke opfylder målet om god økologisk tilstand i Oplande til badevandsstationer, der ikke kan leve op til kravet om god badevandskvalitet 6. Oplande til vandløb uden hydrauliske problemer, med miljømål der ikke opfylder målene om god økologisk tilstand i Oplande til søer med miljømål, der opfylder målet om god økologisk tilstand i Oplande til vandløb med miljømål, der opfylder målet om god økologisk tilstand i Økonomi Forsyning Helsingør forventer at fastholde det nuværende anlægsniveau på ca. 50 millioner kr. pr. år i de næste 10 år. Det har man valgt for at opretholde de nuværende aktiver i selskabet i årene fremover og for ikke at generere et stort renoveringsefterslæb. Desuden anvendes yderligere 50 millioner/år til drift af spildevandssystemet. 2.5 Øvrige forhold I kapitel 8 findes en gennemgang af hvordan spildevandsforhold administreres og hvilke rettigheder og pligter hhv. Helsingør Kommune, Forsyning Helsingør og borgerne har. Der findes her bl.a. en vejledning i, hvorledes overtagelse af private kloakanlæg sker, hvordan reglerne omkring udtræden af kloakforsyningen er, samt en række øvrige forhold. 8

9 3 Grundlag I dette kapitel gennemgås lov - og planlægningsgrundlaget for spildevandsplanen overordnet. 3.1 Lovgrundlag Nedenfor resumeres de væsentligste forhold fra lovgivningen, der regulerer spildevandsplanen. For uddybning henvises til de enkelte lovtekster og bekendtgørelser Miljøbeskyttelsesloven Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26. juni Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet Miljømålsloven Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 er en udmøntning af bl.a. Vandrammedirektivet fra EU. Loven fastsætter regler for, hvorledes der skal udarbejdes statslige vandplaner og Natura 2000 planer med efterfølgende kommunale handleplaner. Som udgangspunkt fastsættes det, at alle vandområder skal have opnået god økologisk tilstand senest d. 22. december I specielle tilfælde kan der dog ske udsættelse af fristen i op til 2 gange á 6 år. Desuden fastsættes det, at der skal opnås god bevaringsstatus for Natura 2000 områderne. Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 fastlægger nærmere bestemmelser for kommunens udarbejdelse af kommunale handleplaner Spildevandsbekendtgørelsen Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, bekendtgørelse nr af 11. december 2007) anvendes på forsyningsselskabets og på private spildevandsanlæg. Spildevandsbekendtgørelsen anviser, hvad en spildevandsplan skal indeholde og angiver procedurerne for vedtagelse af en spildevandsplan. Endvidere beskriver Spildevandsbekendtgørelsen de administrative regler for behandling af sager vedrørende håndtering og afledning af alle typer spildevand, herunder regnvand, samt reglerne knyttet til kloakering, egen rensning, samletanke og tømningsordninger mv. 9

10 3.2 Planlægningsgrundlag Planlægningsgrundlaget for Helsingør Kommunes spildevandsplan er: Vandplan 2.3 Øresund med tilhørende indsatsprogrammer Natura 2000 planer Kommuneplanen, herunder lokalplaner Kommunens øvrige planlægning. Vandplanen Helsingør Kommune er omfattet af Vandplan 2.3. Øresund. Heri findes miljømålene for de enkelte vandområder, retningslinjer for den lovgivningsmæssige administration samt forslag til virkemidler til målopfyldelse. Spildevandsplanen må ikke være i strid med den statslige vandplan. Kommunen skal senest med udgangen af 2012 udarbejde en handleplan, der beskriver, hvorledes virkemidlerne i den statslige vandplan prioriteres og gennemføres. Naturplaner I Helsingør Kommune findes 4 Natura 2000 områder eller dele heraf: - Esrum Sø/Grib Skov - Gurre Sø - Teglstrup Hegn/Hammermølle Skov - Rusland/Pandehave Ådal. Desuden findes der ud for nordkysten ved Hornbæk og Ålsgårde et marint Natura 2000-område; Gilleleje Flak/Tragten For hvert Natura 2000 område har staten udarbejdet en Natura 2000 plan. Planerne beskriver de trusler der er mod naturen i området og angiver indsatser til imødegåelse af truslerne. Kommunen skal senest i december 2012 udarbejde Natura handleplaner der beskriver den konkrete indsats i områderne (dog ikke for det marine område). Der må ikke foretages foranstaltninger eller gives tilladelser eller dispensationer efter en lang række love (herunder miljøbeskyttelsesloven), hvis tiltaget kan forringe udpegningsgrundlaget for et Natura 2000 område. Spildevandsplanen må således ikke lægge op til tiltag, der kan forringe naturtilstanden og dermed udpegningsgrundlaget i Natura 2000 områderne. Kommuneplan Helsingør Kommuneplan , blev vedtaget af Byrådet den 14.december Kommuneplanen er udarbejdet på grundlag af kommunens vision og strategi Tættere på og Planstrategi Der udlægges generelt ikke nye arealer til byformål med undtagelse af et mindre erhvervsområde vest for Nyrup, et boligområde ved Skibstrup, et boligområde nord 10

11 for Hornbæk Ås og et mindre område ved Stenstrupgård. Udbygning og omdannelse skal derfor placeres inden for de eksisterende byers rammer. Dog opretholdes ønsket om en overførsel af sommerhusområdet i Langesø til helårsstatus. I kommuneplanen er det angivet, at der i kommende spildevandsplaner i stigende grad bliver tænkt på opsamling, genanvendelse og nedsivning af regnvand. Planstrategi er vedtaget af Byrådet i september Heraf fremgår bl.a. at Helsingør Kommune vil arbejde for at beskytte naturen, øge biodiversiteten og forbedre vandkvaliteten i åer, søer og kystvande. Nyt boligbyggeri skal være lavenergibyggeri og placerig og udformning af bebyggelser og friarealer skal tage højde for ekstreme regnskyl. Regnvand skal nedsives lokalt og store belægningsflader skal undgås. I Helsingør Kommunes Klimapolitik (der er en del af Klimaplanen) beskrives en række strategier af betydning for spildevandsplanen, herunder at: Planstrategi Klimaplan Sikre at mest muligt regnvand enten genbruges eller nedsives lokalt (f.eks. til havevanding og brug i husholdninger, til rekreativ anvendelse i by- og boligområder og til øget lokal nedsivning) Fremme anvendelsen af grønne tage på eksisterende og nye bygninger, hvor det er muligt. Skabe flere grønne lommer i byområderne (f.eks. legepladser og stier) Arbejde for at genskabe så mange af de tidligere vådområder, moser og enge som muligt for at anvende overskudsvandet konstruktivt og samtidig reducere udledningen af drivhusgasser Inddrage egnede arealer (f.eks. lavbundsarealer) som en del af regnvandshåndteringen. Helsingør Kommune har som konkret handling besluttet, at der skal gennemføres en sårbarhedskortlægning af, hvilke områder i kommunen, der vil blive berørt af effekterne af klimaforandringerne (stigende havvandsstand, ændret nedbørsmønster). Herunder skal det fastlægges, hvor og hvordan lavninger, vådområder, P-arealer, sportspladser mv. vil kunne indgå som en del af klimatilpasningen. Jf. forslag til Planstrategi , skal der senest i 2015 udarbejdes en Klimatilpasningsplan for hele kommunen. Helsingør Kommune forventer at udarbejde en Klimatilpasningsplan i 2012/2013. Herefter skal der, om nødvendigt, udarbejdes et tillæg til spilde-vandsplanen, så den er i overensstemmelse med klimatilpasningsplanen. Vandforsyningsstrukturen i Helsingør Kommune beskrives i Helsingør Kommune vandforsyningsplan fra januar Vandforsyningsplan Vandforsyningsstrukturen har betydning for spildevandsplanlægningen. I sidste ende er det forbruget af vand der bestemmer, hvor meget spildevand kloakker og spildevandsanlæg skal håndtere. Derudover har vandindvindingsstrukturen betydning for spildevandsplanlægningen. Udsivning fra utætte kloakker eller nedsivning af spilde- 11

12 vand kan forurene grundvandet. Omvendt kan en øget nedsivning af rent regnvand bidrage positivt til dannelse af grundvand. Forsyning Helsingørs 5 vandværker og 26 boringer forsyner ca personer i Helsingør Kommune. De resterende ca indbyggere forsynes fra 3 private vandværker og mellem 80 og 90 ejendomme, indvinder selv drikkevand fra egne brønde eller boringer. Hertil kommer 5 større enkeltindvindere. 3.3 Vedtagelsesprocedure og klagemulighed Spildevandsplanen skal vedtages af Byrådet samtidig med afgørelsen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Inden spildevandsplanen kan vedtages, er der en offentlig høringsperiode. Den offentlige høringsperiode skal være på mindst 8 uger. I forbindelse med udsendelse af spildevandsplanen i høring modtager Naturstyrelsen Roskilde udkastet til udtalelse. Efter høringsperiodens udløb gennemgås de indkomne bemærkninger, hvoref-ter planen eventuelt justeres. Herefter kan spildevandsplanen vedtages endeligt af Byrådet. Den vedtagne plan offentliggøres og fremsendes samtidig til Naturstyrelsen Roskilde. 12

13 4 Recipienter Helsingør Komme er beliggende ud til Øresund mod sydøst og nordøst, og grænser op til Esrum Sø og Rusland/Pandehave Ådal mod vest. Kommunen er kendetegnet ved åbne landskaber afbrudt af store (statsejede) skovområder. De større byer er koncentreret langs kysten, mens mindre bysamfund og landsbyer findes i landområderne. En stor del af de tættest befolkede områder afvander således direkte til Øresund enten via vandløb eller regnvandsledninger. Der findes fire Natura 2000 områder i kommunen. Desuden er en del af havet ud for kommunens nordlige kyst omfattet af det marine Natura 2000 område, Gilleleje Flak og Tragten 4.1 Status Vandløb (mål og tilstand) I Helsingør Kommune findes 11 vandløb, der er målsat med konkrete miljømål i Vandplan 2.3 Øresund (god økologisk tilstand). Derudover eksisterer et stort og ukendt antal åbne grøfter og rørlagte vandløb/dræn. Langt de fleste målsatte vandløb i Helsingør Kommune afvander direkte til Øresund, mens 4 vandløb, Skovlunde Bæk, Hetlands Å/Keldsø Å, Tinke-ruprenden og Gurre Å afvander til Øresund via Esrum Sø/Esrum Å systemet. Se Figur 4 1. Af disse 11 vandløb lever 1 vandløb op til målet mens 3 vandløb lever delvist op til målet om god økologisk tilstand. Der er således 7 vandløb, der ikke kan opfylde målet om god økologisk tilstand i 2015, medmindre der gennemføres en række tiltag. Hovedårsagerne til den manglende målopfyldelse i vandløbene er belastninger fra enkeltudledere i det åbne land, belastning fra regnbetingede udledninger samt ringe fysiske forhold. Figur 4 1 Tilstand af søer og vandløb i Helsingør Kommune Søer 13

14 14 Figur 4 1 Mål og tilstand af vandområderne i Helsingør Kommune

15 I Helsingør Kommune findes 9 søer med konkrete miljømål og omkring 600 mindre søer over 100 m 2 med generel m ålsætning om god økologisk tilstand. Ifølge Vandplan 2.3 Øresund, vil 3 af de 9 konkret målsatte søer leve op til målet om god økologisk tilstand i På de resterende er der tidsfristforlængelse Kystvande/badevand (mål og tilstand) I Helsingør Kommune måles badevandskvaliteten på 17 forskellige badevandsstationer med 16 stationer langs kysten og 1 station ved Esrum Sø. Målingerne viser, at badevandskvaliteten i 2010 og 2011 har været udmærket på 14 af stationerne og god på de resterende 3 stationer. Forsyning Helsingør har fået udarbejdet modelberegninger over, hvor tit en række udvalgte overløbsbygværker løber over og med hvilke mængder. Disse modelberegninger bruges fremadrettet til at fokusere på hvilke indsatsområder, der skal prioriteres, således at udledninger til det marine miljø kan reduceres. Helsingør Kommune deltager i samarbejde med Øresundsvandsamarbejdet, DHI og nabokommunerne i et varslingsprojekt omkring badevandskvaliteten. Systemet bygger på, at der på en række udvalgte overløbsbygværker i de enkelte kommuner måles, hvor tit og hvor meget de enkelte bygværker løber over i forbindelse med regnvejr. Ud fra modelberegninger beregnes den aktuelle badevandskvalitet på en række lokaliteter og der udsendes en badevandsprognose for de kommende dage på de samme lokaliteter. Badevandsprognosen kan ses på Helsingør Kommunes hjemmeside og findes også som smart-phone app Natura 2000 Teglstrup Hegn Området domineres af en varieret skov med gamle træer og bevoksninger en del steder. Det rummer også mange søer, hvoraf nogle tidligere blev reguleret til vandforsyning af industri i Hellebæk, foruden åbne arealer med både næringsrige og meget næringsfattige moser. I Teglstrup Hegn ligger den næsten intakte, næringsfattige højmose Skidendam. I gamle hule træer er bl.a. fundet den sjældne bille eremit foruden andre sjældne insekter. De fleste af søerne er af den brunvandede type. De rummer en sjælden og rig fauna af typens karakteristiske guldsmede- og vandnymfearter. I nogle af områdets vandhuller lever der store vandsalamandere og i dele af området findes bestande af spidssnudede frøer. Området er ikke fuglebeskyttelsesområde, men har et rigt fugleliv med f.eks. ynglende sortspætte og lille flagspætte. Desuden passeres det af mange trækfugle. Teglstrup Hegn modtager spildevand fra Øerne (enkeltudledere) og overfladevand fra en vestligste del af Helsingør (Klostermosevej). Muligvis sker der også herfra en tilførsel af spildevand fra Kolonihaveforeningen Pindemosen, hvilket Helsingør Kommune undersøger nærmere. Skåninge Dam modtager overløbsvand via Knudemoseløbet/Riffs Rende og skyllevand fra Hellebæk Vandværk ledes til Kobberdammen. 15

16 Gurre Sø Natura 2000-området omfatter Gurre Sø og omgivende skove og moser. Søen er lavvandet, med meget varierende dybdeforhold. Området er udpeget for at beskytte søtypen lobeliesø, mosetypen rigkær samt en række skovnaturtyper. Gurre Sø var indtil midten af 1900-tallet Sjællands eneste lobeliesø. Som følge af tilledning af spildevand forsvandt de plantearter, som er karakteristiske for lobeliesøer, imidlertid fra det meste af søen. Søens tilstand er nu under forbedring, og i 1991 blev planterne Tvepibet Lobelie, Strandbo og Liden Siv genfundet i et lille område ved søens østbred. Gurre Sø var tidligere kraftigt belastet med spildevand, men er i dag kun svagt påvirket af næringstilførsel med lave fosforværdier. Søen har stadig ikke tilstrækkelig god sigtdybde, hvilket tilskrives biologisk træghed - især på grund af en stor bestand af fredfisk. Vegetationen i søen er veludviklet og artsrig, med blandt andet kransnålalger, men det er usikkert, om søens tidligere bestand af grundskudsplanter vil genetablere sig, når vandet bliver mere klart. Gurre Sø modtager drænvand og spildevand fra enkeltudledere i den vestligste del af Øerne. Desuden ledes der drænvand og spildevand fra enkeltudledere i Tinkerup til Gurre Sø og der tilledes overfladevand fra Horserød. Det skal undersøges om, der er påvirkning af spildevand fra Kolonihaveforeningen Gurre Haveby. Esrum Sø/Gribskov Natura 2000-området er naturmæssigt meget rigt og varieret, og det indeholder et stort, sammenhængende naturareal med landets fjerdestørste skov og næststørste sø. I Esrum Sø findes et rigt fugleliv i bl.a. Møllekrogen mod syd. Både den og Gribskov har meget stor rekreativ betydning. Natura 2000-området udgør en central del af den foreslåede nationalpark Kongernes Nordsjælland. Næsten hele Natura 2000-området er udpeget som habitatområder og en del, bl.a. Gribskov og Møllekrogen, som fuglebeskyttelsesområde. Mange af de mindre søer og vandhuller i Grib skov er af den brunvandede type, hvor Esrum Sø er kalkholdig med både kransnålalger og store vandaks. Esrum Sø modtager spildevand fra enkeltudledere i en stor del af søens opland i Helsingør Kommune. Der tillades også spildevand fra overløb i Tikøb via Skovlunde Bæk. Rusland/Pandehave Ådal Området Rusland udgøres af et fredet naturområde beliggende i et varieret landskab med lyng- og kratbevoksede bakker og skov. I områdets østlige del er der en bred ådal med den lille Pandehave Å, der på en lang strækning danner grænse mellem Gribskov og Helsingør Kommune. For 7000 år siden strakte en fjordarm fra Øresund sig ind gennem ådalen, der i dag indeholder en del fugtige og sumpede arealer med både træbevoksninger og åben natur. Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper som bl.a. næringsrige søer, vandløb med vandplanter, tør hede, enekrat, surt overdrev, indlandsklitter, rigkær og væld. Området har stor botanisk, entomologisk og landskabelig værdi i øvrigt. 16

17 Pandehave Å er påvirket af dårlige fysiske og hydrologiske forhold samt udledninger af iltforbrugende stoffer. Vandløbet modtager en mindre mængde spildevand fra enkeltudledere i oplandet og renset spildevand fra Dronningmølle Renseanlæg (Gribskov Kommune). De fleste ejendomme i Helsingør Kommune opfylder dog rensekravet pt. Gilleleje Flak/Tragten Det marine Natura 2000 område er bl.a. udpeget på baggrund af forekomsten af stenrev og marsvin. Udpegningsgrundlaget påvirkes formentlig ikke direkte af spildevandsudledninger men af den generelle påvirkning med næringsstoffer. 4.2 Retningslinjer Når der tidligere blev givet tilladelser til udledning til recipient, skulle retningslinjerne i Regionplanen følges. Regionplanen er nu erstattet af Vandplan 2.3. Øresund. Vandplanens retningslinjer: Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt ved aktiviteter der påvirker vandets tilstand i Hovedvandopland Øresund, gælder vandplanens retningslinjer. Retningslinjerne regulerer en lang række forhold om bl.a. spildevandsudledninger, bassinstørrelser og hydraulik i vandløb. For en fyldestgørende gennemgang af retningslinjerne henvises til selve vandplanen, p Vandplanen kan findes på www. nst.dk. Vandplanens retningslinjer er minimumskrav. Helsingør Kommune kan efter omstændighederne og af hensyn til en bestemt recipient vælge at skærpe kravene til udledning. Det tilstræbes, at der ved nyt byggeri, nye lokalplaner etc. så vidt muligt stilles krav om at integrere forsinkelsesbassiner i bymiljøet og i de rekreative arealer. Endvidere tilstræbes det at udnytte de grønne arealer til regnvand ved ekstremhændelser. Hvis der i et opland konstateres hydrauliske og/eller stofmæssige problemer i recipienten kan Helsingør Kommune evt. i samarbejde med Forsyning Helsingør - kortlægge hvorfra problemerne stammer. Helsingør Kommune kan efterfølgende vælge at give påbud til den eller de grundejere, der er årsag til problemet. Den foranstaltning den enkelte grundejer pålægges, skal afspejle, hvor stor en del af problemet den pågældende udledning udgør (proportionalitetsprincippet). 4.3 Kvalitative principper for prioritering Der er ifølge Miljømålsloven krav om, at vandplanens virkemidler/tekniske tiltag skal være operative i Med den forsinkelse der har været på vedtagelsen af vandplanerne, er dette dog ikke muligt. Helsingør Kommune skal senest med udgangen af 2012 udarbejde en handleplan, der beskriver hvorledes vandplanens virkemidler gen- 17

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Revideret Forslag 13. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget...

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 Telefon 87 38 61 66 E-mail lnc@orbicon.dk

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere