Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning"

Transkript

1 Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010

2 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC según la normativa de la 2006/42/EC DE EG-Konformitätserklärung PT Declaração de conformidade entsprechend der EG-Richtlinie 2006/42/EC conforme a norma da C.E.E. 2006/42/EC IT Dichiarazione CE di Conformità DA EF-overensstemmelseserklæring ai sensi della direttiva 2006/42/EC i henhold til EF-direktiv 2006/42/EC NL EG-Verklaring van conformiteit PL Deklaracja Zgodności CE overeenstemming met Machinerichtlijn 2006/42/EC wedlug Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC FR Déclaration de conformité pour la CEE FI EY : N Vaatimustenmukaisuusilmoitus conforme à la directive de la 2006/42/EC täyttää EY direktiivin 2006/42/EC EN We, DE Wir, IT Noi, NL Wij, JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S FR Nous, Linde Allé 7 ES Vi, DK 6400 Sønderborg PT Me, Dänemark / Denmark DA Vi, Tel PL Nosotros, FI Nós, EN declare under our sole responsibility, that the product: ES declaramos bajo resposibilidad propia que el producto: DE erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: PT declaramos com responsabilidade próqria que o produto: IT Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: DA erklærer på eget ansvar, at produktet: NL verklaren als enig verantwoordelijken,dat het product: PL deklarujemy z pelną odpowiedzialnością, iż produkt: FR déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: FI ilmoitamme yksin vastaavamme, että tuote: EN Model: DE Typ : IT Tipo : SB 1600 NL Type : SB 2000 FR Modèle : SB 2400 ES modelo : SB 2800 PT Marca : DA Typ : PL Model : FI Merkki : EN to which this declaration relates corresponds to the relevant basic safety and health requirements of the Directive: ES al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias básicas de la normativa de la y referentes a la seguridad y a la sanidad: 2006/42/EC 2006/42/EC DE auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG 2006/42/EC PT a que se refere esta declaração corresponde às exigencias fundamentais respectivas à segurança e à saúde de norma da C2006/42/EC IT E' Conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza a di tutela della Salute di cui alla Direttiva e sue successive modificazioni: DA som er omfattet af denne erklæring, overholder de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv sam: 2006/42/EC 2006/42/EC NL waarop deze verklaring betrekking heeft voldoet aan de van toepassing zijnde fundamentele eisen inzake veiligheid en gezondheid van de EG-machinerichtlijn no: 2006/42/EC PL dla którego się ta deklaracja odnosi, odpowiada właściwym podstawowym wymogom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dyrektywy Maszynowej: 2006/42/EC FR faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la: 2006/42/EC FI johon tämä ilmoitus liittyy, vastaa EY direktiivissä mainituja perusturvallisuus- ja terveysvaatimuksia (soveltuvin osin) sekä muita siihen kuuluvia EY direktiivejä: 2006/42/EC Konstruktion (Design) + Produktion (Production) Sønderborg, Jørn Freudendahl

3 FORORD KÆRE KUNDE! Vi værdsætter den tillid De har vist vort firma ved at investere i et JF-STOLL produkt, og ønsker Dem tillykke med Deres nye maskine. Vi ønsker selvfølgelig, at De vil opleve fuld tilfredshed ved investeringen. Denne brugsanvisning indeholder informationer som er vigtige for den faglige korrekte anvendelse og den mere sikre betjening af maskinen. Ved leveringen af denne maskine har De sikkert fra Deres forhandler fået gennemgået betjeningen, indstillinger og vedligehold. Denne første indføring kan imidlertid ikke erstatte et grundigere kendskab til de forskellige opgaver, funktioner og den faglige korrekte omgang med maskinen. Derfor bør De læse denne brugsanvisning omhyggeligt, inden De tager maskinen i anvendelse. Vær særlig opmærksom på de angivne sikkerhedshenvisninger, samt afsnittet om sikkerhed. Brugsanvisningen er opbygget således, at De udførligt bliver informeret i den rækkefølge de naturligt får brug for det, når De modtager en ny maskine, lige fra de nødvendige driftsbetingelser over betjening og anvendelse til vedligehold og pleje. Herudover følger inddelingen i de enkelte afsnit i arbejdsteknisk fortløbende billeder med tilhørende tekst. "Højre" og "Venstre" er defineret fra en position stående bag ved maskinen med ansigtet i kørselsretningen. Alle informationer, afbildning og tekniske angivelser i denne brugsanvisning beskriver den nyeste stand på udgivelsestidspunktet. JF-Fabriken A/S forbeholder sig ret til at ændre og forbedre design og konstruktion på enhver maskindel uden forpligtigelse til at installere sådanne ændringer på tidligere leverede maskiner. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

4 FORORD INTRODUKTION...6 TILSIGTET ANVENDELSE...6 SIKKERHED...7 Definitioner...7 Almindelige sikkerhedsregler...8 Særlige sikkerhedsregler...9 Traktorvalg...10 På- og afkobling...11 Indstilling...11 Transport...12 Arbejde...12 Smøring...13 Vedligeholdelse...13 Maskinsikkerhed...13 AFMÆRKNING PÅ MASKINEN...17 TEKNISKE DATA...19 MONTAGEANVISNING TILKOBLING OG PRØVEKØRSEL...25 MONTERING PÅ TRAKTOR...25 Placering sideværts...25 Tilkoblingen...25 Hydraulisk tilslutning...25 Støttefod...27 Justering af bundstop på liftarmene...27 Holdekæde...27 Transportlås...27 TILPASNING AF KRAFTOVERFØRINGSAKSLEN...27 Maksimale vinkler...31 PRØVEKØRSEL...31 Check før prøvekørsel...31 Selve prøvekørslen INDSTILLINGER OG KØRSEL...35 OPBYGNING OG FUNKTION...35 Maskinens vigtigste elementer...35 Knivene...35 Skiverne...37 Flowforstærkere...37 ARBEJDSINDSTILLINGER...37 Aflastning...37 Sikkerhedsudløser...39 Snithøjdeindstilling...39 Afstilling...39 PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

5 KØRSEL MED MASKINEN...41 Igangsætning...41 Arbejde i marken...41 Slåning af skråning...43 Vendinger...43 Transport...45 Enhåndsbetjening SMØRING...47 SMØRING MED FEDT...47 OLIE I SKIVEBJÆLKE...47 Skivebjælken...47 OLIE I VINKELGEAR VEDLIGEHOLDELSE...51 ALMENT...51 TILSPÆNDING AF BOLTE...51 KONTROL AF UBALANCE...53 KILEREMME...53 Remtræk...53 SKIVEBJÆLKEN - SKIVER OG KNIVE...55 Knive...55 Knivbolte...55 Møtrikker...55 Ved knivskifte...57 Ved reparation DIVERSE...58 KØRETIPS OG FEJLFINDING...58 LAGRING...59 RESERVEDELSBESTILLING...59 EKSTRAUDSTYR...61 Afpudsningsudstyr...61 Venstre skårbrædt...61 Seed grass...61 Flowforstærkere...61 Holdekæde...61 Kat. 1, højre tap...61 Enhåndsbetjening...61 SKROTNING...62 PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

6 . INTRODUKTION 1. INTRODUKTION TILSIGTET ANVENDELSE Skiveslåmaskinen SB 1600 / 2000 / 2400 / 2800 bør alene anvendes til det arbejde i landbruget den er beregnet til, det vil sige: Sædvanlig indsats i marker eller enge, hvor man ved jorden afskærer naturligt voksende eller plantede græs og grøntafgrøder, der skal anvendes til fremstilling af grovfoder. Materialet aflægges i en streng, der tillader en efterfølgende opsamling. Maskinen bør selvfølgelig alene tilkobles en traktor, der dels tilgodeser produktets specifikationer og dels er lovlig at anvende. Enhver brug herudover ligger udenfor den tilsigtede anvendelse. For heraf resulterende skader hæfter JF-Fabriken A/S ikke, risikoen ligger alene ved brugeren. Maskinens arbejdspræstationer vil afhænge af materialet, det vil sige afgrøde, markens beskaffenhed, terrænet marken befinder sig i og endelig vejret. Maskinen leveres med enten runde skiver, som giver en ringe gensnitning af materialet, eller ovale skiver, der sikrer at skiverne ikke slås i stykker i tilfælde af at en kniv bliver bøjet opad. Det forudsættes, at arbejdet udføres under rimelige betingelser, det vil sige godt landmandskab og faglært betjening. Det er selvsagt, at en tilsigtet anvendelse forudsætter, at man overholder forskrifterne til indstilling, betjening og vedligeholdelse i instruktionsmanualen. Skiveslåmaskinen SB bør alene betjenes, vedligeholdes eller repareres af personer der er fortrolig med produktets anvendelse og er bekendt med de dertil hørende risici. I det efterfølgende er der listet en række almindelige og særlige sikkerhedsregler der ubetinget skal overholdes. Egenhændige ændringer af maskinen og dens konstruktion fritager JF-Fabriken A/S for enhver form for ansvar ved deraf resulterende skade. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

7 . INTRODUKTION SIKKERHED Der sker generelt i landbruget mange arbejdsbetingede skader som følge af fejlbetjening og utilstrækkelig instruktion. Person- og maskinsikkerheden er derfor en integreret del af -JF- Fabriken A/S s udviklingsarbejde. Vi ønsker nemlig at sikre Dem og Deres familie bedst muligt, men det kræver også en indsats fra Deres side. En skiveslåmaskine kan ikke konstrueres, så den garanterer ubetinget personsikkerhed samtidigt med, at den præsterer et tilfredsstillende arbejde. Det betyder, at det er meget vigtigt, at De som bruger af maskinen er yderst opmærksom på, at De betjener maskinen korrekt og derved undgår at udsætte Dem selv eller andre for unødvendig fare. Det kræver faglært betjening, det vil sige, at De bør læse denne manual, før De kobler maskinen til traktoren. Selvom De har haft en lignende maskine før, bør De alligevel læse manualen, det gælder jo Deres egen sikkerhed. De bør aldrig overlade maskinen til andre, før De har sikret Dem, at de har den nødvendige viden til at kunne betjene maskinen sikkert. DEFINITIONER Maskinens advarselsmærkater og brugsanvisningen vil indeholde en række sikkerhedsanmærkninger. Sikkerhedsanmærkningerne giver bestemte forholdsregler som vi vil anbefale, at De og Deres kolleger følger for at øge personsikkerheden mest muligt. Vi vil anbefale, at De tager Dem den nødvendige tid til at læse sikkerhedsinstruktionerne og giver Deres eventuelle ansatte besked om det samme. Dette symbol er i brugsanvisningen anvendt under henvisning til personsikkerheden direkte, eller indirekte gennem vedligeholdelse af maskinen. FORSIGTIG: ADVARSEL: Ordet FORSIGTIG anvendes til at sikre, at operatøren følger almindelige sikkerhedsregler eller de i brugsanvisningen specificerede forholdsregler, for at beskytte sig selv eller andre mod skader. Ordet ADVARSEL anvendes til at advare mod synlige eller gemte risikomomenter, der kan medføre alvorlige personskader. FARE: Ordet FARE anvendes til at angive forholdsregler, der lovgivningsmæssigt skal efterfølges for at beskytte sig selv og andre mod alvorlige skader. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

8 . INTRODUKTION ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER Traktorføreren skal før ibrugtagningen overbevise sig om at traktor og maskine overholder de almindelige arbejdsmæssige love og at færdselsloven kan efterkommes. I det følgende er der kort angivet de forholdsregler, der bør være almindeligt kendt af personer, der arbejder med landbrugsmaskiner. 1. Frakobl altid kraftoverføringen, aktiver traktorens parkeringsbremse og stop traktorens motor før De: - Smører maskinen, - Rengør maskinen, - Skiller en hvilken som helst del af maskinen ad, - Justerer maskinen. 2. Sænk altid maskinen til jorden og anvend korrekt støtteanordning eller transportsikring, hver gang maskinen parkeres. 3. Anvend altid skæreenhedens transportsikring og hydraulikcylindrenes stopventiler hver gang maskinen transporteres. 4. Arbejd aldrig under en løftet maskine, medmindre traktorens liftophæng er sikret ved hjælp af en holdekæde eller tilsvarende anden sikring. 5. Bloker altid hjulene, før De arbejder under maskinen. 6. Lad være med at starte traktoren, før alle personer er i sikker afstand fra traktor og maskinen. 7. Undersøg, før traktoren startes, om alt værktøj er fjernet fra maskinen. 8. Sørg for, at alle afskærmninger er korrekt anbragt. 9. Lad være med at arbejde med løsthængende beklædning, der kan trækkes ind af en bevægelig del i maskinen. 10. Lad være med at ændre en afskærmning, eller at arbejde med maskinen, hvis der mangler en afskærmning. 11. Anvend altid den lovpligtige belysning og sikkerhedsafmærkning ved transport ad offentlig vej og ved kørsel om natten. 12. Begræns transporthastigheden til maksimalt 30 km/t, hvis maskinen ikke er mærket med en anden maksimalt tilladt hastighed. 13. Lad være med at opholde Dem i nærheden af maskinen, mens den arbejder. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

9 . INTRODUKTION 14. Ved montering af kraftoverføringsakslen skal det kontrolleres, at traktorens omdrejningstal passer til maskinens. 15. De bør anvende høreværn, hvis støjen fra maskinen er generende, eller De skal arbejde med maskinen over en længerevarende periode i en traktorkabine, der ikke er tilstrækkeligt støjdæmpet. 16. Før maskinen hæves eller sænkes i traktorens liftophæng, bør De kontrollere, at ingen personer er i nærheden af eller rører maskinen. 17. Lad være med at opholde Dem i nærheden af skæreenhedens afskærmning eller at løfte afskærmningen, før alle roterende værktøjer er stoppet. 18. Lad være med at anvende maskinen til andet arbejde end det, den er konstrueret til. 19. Lad være med at arbejde med maskinen, hvis der er børn i nærheden. 20. Lad være med at opholde Dem mellem traktor og maskine under til- og frakobling. SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER I det øjeblik man arbejder med slåmaskiner er der følgende særlige forhold der bør overholdes. 1. Anvend en traktor med kabine, der har sikkerhedsglas. Det anbefales endvidere at kabinens glas indvendigt afdækkes med polycarbonatplader eller udvendigt med et finmasket net. Kabinen bør være lukket mens der arbejdes i marken. 2. I det øjeblik maskinens værktøjer roterer, bør man holde sig væk fra skæreenheden. 3. Det er vigtigt at man følger reglerne i instruktionsmanualen ved udskiftning af knive for at tilgodese sikkerhedskravene. Ved udskiftning bør man anvende de medleverede originaldele. 4. Før ibrugtagningen skal de roterende værktøjer (knive, knivbolte, skiver og flowhatte) kontrolleres. Hvis dele af værktøjerne er beskadiget (bøjet eller revnet), slidt, eller blot mangler, bør de skiftes med det samme. 5. Beskadigede, slidte eller manglende knive bør udskiftes i sæt for ikke at skabe ubalance i maskinen. 6. Duge og skærme bør regelmæssigt kontrolleres. Slidte eller beskadigede duge skal udskiftes. 7. Duge og skærme skal sikre mod udkast af sten og andre fremmedlegemer. Før ibrugtagning skal duge og skærme være anbragt korrekt. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

10 . INTRODUKTION 8. Før kraftoverføringen igangsættes bør maskinens skæreenhed være sænket ned i arbejdsstilling. 9. Marken bør om muligt friholdes for sten og fremmedlegemer. 10. Selv ved korrekt indstilling og betjening af maskinen er det muligt at sten og fremmedlegemer i marken kan blive kastet ud af skæreenheden. Af den grund bør der ikke opholde sig personer i nærheden af skæreenheden, hvor man ikke kender forholdene. Man bør i særdeleshed være forsigtig hvis man arbejder langs med offentlige veje eller anlæg (skoler, parker eller lignende). 11. Selvom det er muligt, bør man aldrig bakke med skæreenheden i arbejdsstilling. Korrekt bevægelse for skæreenheden virker alene ved fremadkørsel, og man risikerer ødelæggelse ved baglæns kørsel med maskinen i arbejdsstilling. 12. De roterende værktøjer har et frit efterløb selv om kraftoverføringen er stoppet. Af den grund bør man vente indtil værktøjernes bevægelse er stoppet af sig selv, før man kommer i nærheden af skæreenheden. 13. I tvivlstilfælde bør man altid kontakte den nærmeste forhandler. TRAKTORVALG De bør altid følge de anbefalinger, der specificeres i traktorens brugsanvisning. Hvis dette ikke er muligt, bør De søge teknisk assistance. Der bør vælges en traktor med passende effekt på kraftudtaget, i forhold til hvad der foreskrives. Såfremt traktorens effekt er væsentlig større end det foreskrevne, skal man være varsom overfor længerevarende og omfattende overbelastning. Dette kan beskadige maskinens sikring mod overbelastning i form af en friktionskobling indbygget i kraftoverføringsakslen. De bør vælge en traktor med en passende egenvægt og sporvidde, der tillader, at den kan arbejde stabilt i det forekommende terræn. De bør endvidere sikre Dem, at traktorens liftophæng er beregnet til at bære maskiner med den pågældende egenvægt. Traktorspecifikationerne varierer imidlertid meget indenfor de enkelte traktormærker. Af den grund kan det i værste fald være nødvendigt at regulere vægtfordelingen med et par frontvægte på traktoren. Maskinen er udlagt til 540 o/min, De bør af den grund sikre Dem, at man ikke ved en fejl anvender forkert omdrejningshastighed på kraftudtaget. For at anvende maskinens hydrauliske funktion, er det nødvendigt at traktoren har et enkeltvirkende hydraulikudtag, med mulighed for flydestilling. Man bør ligeledes sikre sig, at traktorens hydrauliske system ikke kan levere tryk højere end 210 bar. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

11 . INTRODUKTION Endeligt bør de altid vælge en traktor med en lukket kabine, når De skal arbejde med en skiveslåmaskine. PÅ- OG AFKOBLING De bør altid sikre Dem, at der ikke er personer mellem traktor og maskine ved på- og afkoblingen. Ved en utilsigtet manøvre med traktoren kan personer blive klemt. (se fig. 1-1) De skal kontrollere at maskinen er beregnet til traktorens omdrejningstal og retning (se fig. 1-2). Fig. 1-1 Forkert valgt omdrejningstal kan over en længere periode beskadige maskinen, og i værste fald føre til udkast af dele. De skal sikre dem at kraftoverføringsakslen monteres korrekt. Det vil sige, at sikringsstiften er i indgreb og afskærmningskæder er fastgjorte i begge ender. Kraftoverføringsakslen skal være korrekt afskærmet. Hvis afskærmningen er defekt bør den udskiftes med det samme. Fig. 1-2 De bør kontrollere at alle hydraulikkoblinger er korrekt samlet og skruet fast, samt at alle slanger og fittings er ubeskadigede, før De aktiverer hydrauliksystemet. Efter at traktorens motor er stoppet, bør De ligeledes sikre Dem, at der efterfølgende ikke er tryk i hydraulikslangerne ved at aktivere traktorens hydraulikventiler. Hydraulikolie, som sprøjtes ud under tryk, kan trænge ind under huden og give anledning til alvorlige betændelser. De bør altid beskytte hud og øjne mod oliesprøjt. Er uheldet ude, og hydraulikolie under tryk rammer Dem, bør De straks søge lægehjælp. (se fig. 1-3). Fig. 1-3 De bør kontrollere, at skæreenheden kan bevæge sig frit, før De aktiverer hydraulikcylinderen på maskinen. Der bør ikke være personer tilstede ved opstarten, idet der kan være luft i hydrauliksystemet, og man kan herved risikere pludselige bevægelser. INDSTILLING De bør aldrig indstille maskinen, mens kraftoverføringen er tilkoblet. Frakobl kraftoverføringen og sluk for traktorens motor, før De ændrer ved maskinens indstilling. Da maskinen har et friløb, er det vigtigt, at man venter med at løfte afskærmningen, indtil de roterende værktøjer er stoppet. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

12 . INTRODUKTION Før De starter arbejdet, bør De kontrollere at knivene er tilstede, ikke er defekte og kan drejes frit. Ligeledes bør De kontrollere at knivhboltene ikke er løse eller defekte. Beskadigede knive og knivbolte skal udskiftes. (se afsnit 5: VEDLIGEHOLDELSE) Periodevis bør knive og knivbolte efterses og kontrolleres for slid ifølge de regler, der er angivet i brugsanvisningen. (se afsnit 5: VEDLIGEHOLDELSE) TRANSPORT De bør aldrig køre hurtigere, end forholdene tillader og maksimalt 30 km/t. Det er vigtigt at blokere skæreenheden i opklappet position med den mekaniske transportlås. Ved uheldig betjening af hydraulikhåndtaget til cylinderen, ved pludselig lækage fra slanger eller fittings, eller luft i systemet, kan man risikere at skæreenheden sænkes og måske går imod jorden. Sørg derfor altid for at transportlåsen er monteret korrekt ved transport. (se afsnit 3: INDSTILLINGER OG KØRSEL) For at fjerne eventuel luft i hydrauliksystemet, bør hydraulikcylinderen afprøves efter tilkobling til traktoren. De kan ellers risikere en pludselig bevægelse af skæreenheden nedad, efter De har afmonteret transportlåsen. ARBEJDE De bør i det daglige arbejde tage i betragtning, at løse sten og fremmedlegemer i marken kan komme ind til de roterende værktøjer og blive kastet ud igen med stor hastighed. På grund af ovenstående bør De aldrig arbejde, uden at samtlige afskærmninger er korrekt anbragte og ubeskadigede. De bør aldrig tillade, at nogen opholder sig i umiddelbar nærhed af slåmaskinen ved arbejdet, især ikke børn. I marker med mange sten bør De vælge den maksimale stubhøjdeindstilling, reducere skærevinklen mest muligt og begrænse fremkørselshastigheden. De sidemonterede slåmaskiner har en fjederbelastet sikkerhedsudløser, der virker i fremkørselsretningen, og skal sikre traktorens retningsstabilitet og begrænse skader ved sammenstød. Der er til gengæld ingen stødsikring, hvis man bakker med et sænket skærebord, og man risikerer ødelæggelse af maskinen herved. Kontrollér at sikkerhedsudløseren kan udløses, og at den ikke er blokeret. Ved blokering af skæreenheden på grund af et fremmedlegeme, bør De straks stoppe traktorens kraftudtag og fremkørsel, aktivere parkeringsbremsen og vente indtil de roterende værktøjer standser. Herefter kan De forsøge at fjerne fremmedlegemet. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

13 . INTRODUKTION Skift til et lavere traktorgear, hvis De ønsker at arbejde med maskinen i kuperet terræn. Ved arbejde med en sidemonteret slåmaskine bør De ved arbejde langs skrænter og stejle bakkedrag ikke køre hurtigere, end at De kan køre uden om større sten, grøfter og andre forhindringer, der kan føre til at traktoren vælter. De bør ligeledes afpasse hastigheden af traktoren ved skarpe vendinger op ad bakkedrag eller ved løft af maskinen i trepunktsophænget. SMØRING Ved smøring eller vedligeholdelsesarbejde bør De sikre, at skæreenheden er i kontakt med jorden, eller at løftecylindrene er blokeret ved hjælp af stopventiler. De bør ligeledes sikre Dem at kraftoverføringen er frakoblet, at traktorens motor er stoppet og parkeringsbremsen er aktiveret, før De forsøger at rengøre, smøre eller indstille maskinen. VEDLIGEHOLDELSE Det er vigtigt at skæreenheden er aflastet korrekt, for at sikre et optimalt arbejde i marken, og for at mindske risikoen for at skivebjælken lider overlast. Hvis en trykfjeder er blevet beskadiget, og De ikke er i stand til at frigøre fjederen forskriftsmæssigt, bør De opsøge værksted for at udbedre skaden, idet en trykfjeder kan medføre alvorlig personskade, hvis den frigøres ukontrolleret. Sørg altid for, at anvendte reservedele er spændt med det korrekte moment, samt at dele på maskinen efterspændes med passende mellemrum. (se afsnittet om vedligeholdelse) De bør aldrig anvende andre reservedele, end hvad der er foreskrevet fra virksomhedens side. Ved udskiftning af dele i hydrauliksystemet skal De sikre Dem, at skæreenheden er i kontakt med jorden. MASKINSIKKERHED Samtlige roterende værktøjer kontrolleres 100% og afbalanceres på fabrikken ved hjælp af specialmaskiner med elektroniske følere. Skiverne arbejder med op til 3000 o/min, hvorved selv den mindste ubalance giver unormale vibrationer, der med tiden kan føre til udmattelsesbrud Hvis De under arbejde med maskinen oplever en gradvis forøgelse i maskinens vibrationer eller støj, bør De stoppe arbejdet, og kontrollere om der kan være sket en beskadigelse af de roterende dele. Først når fejlen er rettet, kan arbejdet fortsættes. De bør dagligt i løbet af sæsonen kontrollere, at der ikke mangler knive, medbringere eller bolte på maskinen. Er dette tilfældet, bør De straks montere delene. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

14 . INTRODUKTION Ved knivskift bør De udskifte begge knive på den pågældende skive, for ikke at skabe ubalance. De bør jævnligt rengøre skiver og flowforstærkere for jord og græs, og i samme forbindelse kontrollere at alle dele er intakte. Kontrollér jævnligt at alle dele ved tapforbindelser (tappe, kuglehoveder, stifter og splitter) er intakte og tilstrækkelig smurte. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

15 PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II INTRODUKTION

16 PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II INTRODUKTION

17 . INTRODUKTION AFMÆRKNING PÅ MASKINEN De på foregående side viste advarselsmærkater er placeret på maskinen, som vist på tegningerne nederst på siden. Før De tager maskinen i brug, bør De efterse, om alle mærkater er tilstede; hvis ikke, bør De anskaffe dem, som mangler. Mærkaterne har følgende betydning : 1 Læs brugsanvisningen og sikkerhedsforskrifterne. Dette er en påmindelse om, at De skal huske at læse de leverede dokumenter for at sikre Dem, at De betjener maskinen korrekt og undgår unødvendig risiko for ulykker og maskinskader. 2 Stop traktoren og fjern tændingsnøglen før De rører maskinen. Husk altid at stoppe traktorens motor før De smører, indstiller, vedligeholder eller reparerer. Fjern også tændingsnøglen så De er sikker på at ingen starter traktoren igen. 3 Drift uden dug. Sæt ikke maskinen i gang uden at duge og afskærmninger er intakte og på deres rette pladser. Maskinen kan slynge sten og andre fremmedlegemer ud under driften. Duge og afskærmninger er til for at nedsætte faren i sådanne situationer. 4 Roterende knive. Lad under ingen omstændigheder nogen nærme sig, eller opholde sig i nærheden af maskinen under driften. Maskinens roterende knive kan uden besvær forvolde alvorlig skade på enhver legemsdel, der rammes deraf. 5 Risiko for stenkast. Betydningen er omtrent den samme som mærkat nr. 3. Den præciserer dog, at selvom alle duge og afskærmninger er på plads, er der stadig risiko for udslyngning af sten o. lign. De bør derfor ikke tillade nogen at opholde sig i nærheden af maskinen under drift. 6 Børn. Lad aldrig børn opholde sig i nærheden af maskinen under drift. Især mindre børn har tendens til at foretage sig uforudsete ting. 7 Efterløb. Maskinens roterende knive vil, når traktorens kraftoverføring stoppes, have et efterløb, hvor knivene bliver ved med at rotere i op til 2 minutter. Vent til knivene står helt stille, før De begynder at fjerne duge og afskærmninger for inspektion og vedligeholdelse. 8 Omdrejningstal og retning. Kontrollér at kraftoverføringen kører med det rigtige omdrejningstal, samt at den drejer i den rigtige retning. Forkert omdrejningstal og/eller retning vil med tiden ødelægge maskinen med risiko for personskade til følge. 9 Max. 210 bar. Sørg for at de hydrauliske komponenter ikke udsættes for større tryk end max. 210 bar, da der ellers er fare for eksplosionsagtig ødelæggelse af dele. Herved udsætter De Dem selv og andre i alvorlig fare for at blive ramt af metaldele med høj hastighed, eller olie under højt tryk. 10 Husk transportlås. Husk altid at aktivere transportlåsen inden maskinen transporteres ad offentlig vej. Fejl i hydrauliksystemet, og utilsigtede manøvrer kan få maskinen til at svinge ned i arbejdsstilling under transporten, og derved forårsage alvorlig maskin- og personskade. 11 Kraftoverføring. Denne mærkat har til opgave at erindre Dem om, hvor farlig kraftoverføringsakslen kan være, hvis den ikke er monteret eller afskærmet. 12 Risiko for klemning. Lad ikke nogen opholde sig mellem maskine og traktor, når maskinen er monteret på traktoren. Utilsigtede manøvrer og fejlbetjening kan derved resultere i alvorlig personskade. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

18 . INTRODUKTION A 2 2 Fig. 1-1 Fig. 1-2 Fig. 1-3 Fig. 1-4 Fig. 1-5 Fig. 1-6 PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

19 . INTRODUKTION TEKNISKE DATA Type SB 1600 SB 2000 SB 2400 SB2800 Arbejdsbredde 1,6 m 2,0 m 2,4 m 2,8 m Antal skiver Effektbehov v/540 rpm 25kW/ 34hk 30kW /40hk 35kW /50hk 40kW /54hk Arbejdsydelse 1,5 ha/t 2,0 ha/t 2,5 ha/t 3,0 ha/t PTO omdr. tal 540 o/min 540 o/min 540 o/min 540 o/min Skivernes omdr. tal 3100 o/min 3100 o/min 3100 o/min 3100 o/min Skårbredde standard 1,0 m 1,4 m 1,8 m 2,2 m Skårbredde med ekstra 0,7 m 1,1 m 1,5 m 1,9 m skårbrædt Løft af skæreenhed Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Egenvægt 390 kg 420 kg 460 kg 520 kg Transportbredde Traktorbredde + 0,25 m Traktorbredde + 0,25 m Traktorbredde + 0,25 m Traktorbredde + 0,25 m Type SB 1600 / SB 2000 / SB2400 / SB 2800 Støjniveau Maskinen Vindue lukket 76,5 db(a) i traktorens Tilkoblet Vindue åben 90 db(a) førerkabine Maskinen Vindue lukket 76,5 db(a) Frakoblet Vindue åben 78 db(a) Ret til konstruktions- og specifikationsændringer forbeholdes. MONTAGEANVISNING For at lette og billiggøre forsendelsen af maskinen, leveres den til nogle markeder delvis samlet. For samling af maskinen gælder følgende montagevejledning: Fig. 1-1: Alle løsdele frigøres fra transportpakningen. Skærebjælken skal foreløbig forblive fastgjort til transportpallen. Udliggerbommen A vippes over i arbejdsstilling. Fig. 1-2: Toprammen B fastgøres til udliggerbommen A med tappen C. Fig. 1-3: Toprammens gaffel D forbindes til aflasteren E ved hjælp af tappen F. Husk samtidig at montere parkeringslåsen G og aflastningsfjederen H. Fig. 1-4: Støttebenet monteres på toprammen. Fig. 1-5: Stenudløseren monteres på toprammen. Fig. 1-6: Aflastningsfjederen spændes op. Fjederen spændes til møtrikken er i bund. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

20 . INTRODUKTION Fig. 1-7 Fig. 1-8 Fig. 1-9 Fig Fig Fig PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

21 . INTRODUKTION Fig. 1-7: Ankerpladen for højre skårplade monteres på den yderste ende af skærebjælken hvis den har været demonteret. Husk at placere mellemlægget (I). Fig. 1-8: ( kun SB 2800) Afstivningen og skårskillerbøjlen monteres. Fig. 1-9: Udliggerbom for beskyttelsesdug monteres på vinkelgearet. For at sikre boltene mod Fig. 1-10: at gå løs påføres en dråbe Loctite skruesikring 242. Boltene spændes med et moment på 120 Nm. Fig. 1-11: ( kun SB 2800) Afstivningen og skårskillerbøjlen monteres på skæreenheden. Fig. 1-12: Løftecylinderen monteres på skæreenheden. Det gøres lettest ved at trække stempelstangen ud. For at kunne gøre det, skal den olie der er i cylinderen, presses ud i en tom oliedunk gennem hydraulikslangens lynkobling. PIDK-019B-05 SB 1600/2000/2400/2800 MK II

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Skiveslåmaskine GX 2402 SM/SC I GX 2802 SM/SC I GX 3202 SM. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine GX 2402 SM/SC I GX 2802 SM/SC I GX 3202 SM. Brugsanvisning Skiveslåmaskine GX 2402 SM/SC I GX 2802 SM/SC I GX 3202 SM Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 6 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

Rotorslåmaskine CM 305. Brugsanvisning

Rotorslåmaskine CM 305. Brugsanvisning Rotorslåmaskine CM 305 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 4 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC según la normativa

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

GXT 13005 P. Skiveslåmaskine. Brugsanvisning. Original brugsanvisning

GXT 13005 P. Skiveslåmaskine. Brugsanvisning. Original brugsanvisning GXT 13005 P Skiveslåmaskine Brugsanvisning Original brugsanvisning DK FORORD KÆRE KUNDE! Vi værdsætter den tillid De har vist vort firma ved at investere i et JF-STOLL produkt, og ønsker Dem tillykke

Læs mere

SMF Brugsanvisning. Original brugsanvisning. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X02

SMF Brugsanvisning. Original brugsanvisning. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X02 SMF 3005 Brugsanvisning Original brugsanvisning DK Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X02 FORORD KÆRE KUNDE! Vi værdsætter den tillid De har vist vort firma ved at investere i et KONGSKILDE produkt,

Læs mere

Combirive CRS 400. Brugsanvisning

Combirive CRS 400. Brugsanvisning Combirive CRS 400 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 2 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC según la normativa de

Læs mere

CM 170 I CM 190. Tromleslåmaskine. Brugsanvisning. Original brugsanvisning

CM 170 I CM 190. Tromleslåmaskine. Brugsanvisning. Original brugsanvisning CM 170 I CM 190 Tromleslåmaskine Brugsanvisning Original brugsanvisning DK FORORD KÆRE KUNDE! Vi værdsætter den tillid De har vist vort firma ved at investere i et JF-produkt, og ønsker Dem tillykke med

Læs mere

Skiveslåmaskine GD 2400 I GD 2800 I GD Brugsanvisning

Skiveslåmaskine GD 2400 I GD 2800 I GD Brugsanvisning Skiveslåmaskine GD 2400 I GD 2800 I GD 3200 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Læs mere

Instruktionsbog. Reservedelsliste

Instruktionsbog. Reservedelsliste (2005) Diamant Stenrive Type: 1600 Katalognr.: 10710 Instruktionsbog Reservedelsliste Importør: Forhandler: 1 EU -Overensstemmelseserklæring HYDROMANN A/S NYLANDSVEJ 36 DK-6940 LEM ST. TLF: + 45 97 34

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

SM 2805 I SM Skiveslåmaskine. Brugsanvisning. Original brugsanvisning. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X05

SM 2805 I SM Skiveslåmaskine. Brugsanvisning. Original brugsanvisning. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X05 SM 2805 I SM 3205 Skiveslåmaskine Brugsanvisning Original brugsanvisning DK Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X05 FORORD KÆRE KUNDE! Vi værdsætter den tillid De har vist vort firma ved at investere

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Skiveslåmaskine GX 2402 I GX 2802 I GX Brugsanvisning

Skiveslåmaskine GX 2402 I GX 2802 I GX Brugsanvisning Skiveslåmaskine GX 2402 I GX 2802 I GX 3202 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 4 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GXS 2405 P I GXS P GXS P I GXS 3605 I GXS 4005

GXS 2405 P I GXS P GXS P I GXS 3605 I GXS 4005 GXS 2405 P I GXS 2805 - P GXS 3205 - P I GXS 3605 I GXS 4005 Brugsanvisning Original brugsanvisning DK Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X03 FORORD KÆRE KUNDE! Vi værdsætter den tillid De har vist

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

CM 305 F. Tromleslåmaskine. Brugsanvisning. Original brugsanvisning

CM 305 F. Tromleslåmaskine. Brugsanvisning. Original brugsanvisning CM 305 F Tromleslåmaskine Brugsanvisning Original brugsanvisning DK FORORD KÆRE KUNDE! Vi værdsætter den tillid De har vist vort firma ved at investere i et JF-produkt, og ønsker Dem tillykke med Deres

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Model Taarup 2524-2528

Model Taarup 2524-2528 1 Model Taarup 2524-2528 Brugsanvisning Nr. 19.030.601 / Index 109-11 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed... 11 Generelle

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk 1 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og conformity

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Model Taarup 2016-2020 - 2024-2028

Model Taarup 2016-2020 - 2024-2028 1 Model Taarup 2016-2020 - 2024-2028 Brugsanvisning Nr. 56.030.510 / Index 109-10 - 2. udgave 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

GXS 9005 I GXS 9005 P

GXS 9005 I GXS 9005 P GXS 9005 I GXS 9005 P Skiveslåmaskine Brugsanvisning Original brugsanvisning DK Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X03 FORORD KÆRE KUNDE! Vi værdsætter den tillid De har vist vort firma ved at investere

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Skiveslåmaskine GFS 3205 DL. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine GFS 3205 DL. Brugsanvisning Skiveslåmaskine GFS 3205 DL Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 3 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC según la normativa

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Kompos 50. Bruger manual. Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40

Kompos 50. Bruger manual. Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40 Kompos 50 Bruger manual Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40 Maskinfabrikken LOMA ApS Side 1 af 20 Declaration of Conformity We hereby

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 36 774 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Taarup 3532 F Brugsanvisning

Taarup 3532 F Brugsanvisning Taarup 3532 F Brugsanvisning Nr. 38.046.505 / Index 112-02 2 3 4 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed... 11 Generelle sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf. 75 80 55 58, fax 75 80 55 78 A EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 98/37/EF, Bilag II, A Fabrikant Adresse : FSI

Læs mere

FCT 960. Eksaktsnitter. Brugsanvisning. Original brugsanvisning

FCT 960. Eksaktsnitter. Brugsanvisning. Original brugsanvisning FCT 960 Eksaktsnitter Brugsanvisning Original brugsanvisning DK KÆRE KUNDE! FORORD Vi værdsætter den tillid De har vist vort firma ved at investere i et JF produkt, og ønsker Dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Skiveslåmaskine CM 2650 I CM 2650 C. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine CM 2650 I CM 2650 C. Brugsanvisning Skiveslåmaskine CM 2650 I CM 2650 C Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 3 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC según

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver Arbejdsbredde 3,6-8,0 m

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver Arbejdsbredde 3,6-8,0 m River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Arbejdsbredde 3,6-8,0 m JF-STOLL's river er bygget med en kraftig driftsikker gearkasse, og har derfor kun behov for et minimum af vedligeholdelse. Driftssikre

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

NESBO Frontliftsystemer & Transmissioner

NESBO Frontliftsystemer & Transmissioner Brugsmanual og reservedelsliste NESBO Frontliftsystemer & Transmissioner * Copyright - Mariager 2014 - Eftertryk uden tilladelse forbudt Tlf.: +45 9858 4400 2 Tillykke med Deres nye Frontliftsystemer &

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Tripelsæt. GX/GXT-serien Arbejdsbredde 8,6-14,5 m

Tripelsæt. GX/GXT-serien Arbejdsbredde 8,6-14,5 m Tripelsæt GX/GXT-serien Arbejdsbredde 8,6-14,5 m Trailed Bugseret tripel tripelsæt set GXT GXT 12005 12005 SM with SM a working med en width arbejdsbredde of 11.6 m. på 11,6 m. Store arbejdsbredder øger

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Serie nr Årgang. Timan A/S Fabriksvej 13, hal 1 DK-6980 Tim Tlf. +45 97 330 360 CE-01 Kære kunde Tillykke med Deres nye feje- suge anlæg til VPM3400

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere