UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner"

Transkript

1 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010, med senere ændringer, og efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse gælder for anvendelse m.v. af de i stk. 2 nævnte elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, der permanent betjener bygninger og anlæg. Stk. 2. Følgende elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er omfattet af bekendtgørelsen: 1) Elevatorer, der er CE-mærket efter elevatordirektivet. 2) Elevatorer, der ikke er CE-mærket. 3) Rulletrapper og fortove. 4) Elevatorlifte. 5) Tandhjulsbaner til persontransport. 6) Trappeløbselevatorer til persontransport. 7) Paternosterelevatorer. 8) Materiel til at løfte de optrædende under kunstnerisk optræden. 9) Lignende maskiner til transport af personer, personer og gods og gods alene. Stk. 3. Følgende elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er ikke omfattet af bekendtgørelsen: 1) Elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der alene er tilknyttet én enkel privat bolig og er aflåst eller konstant overvåget. 2) Byggepladselevatorer. 3) Løftemateriel, der hører til en maskine, og som udelukkende er bestemt til adgang til arbejdsstedet, herunder vedligehold og inspektion af maskinen. 4) Små godselevatorer, hvis maksimale belastning er 100 kg. og hvis adgangsåbninger er mindre end 1 m. 5) Elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, som er en del af et forlystelsesapparat.

2 2. Hvor bekendtgørelsen anvender betegnelsen elevator, rulletrappe eller lignende maskine, er alle typer af maskiner, der er nævnt i 1, stk. 2, omfattet. 3. Bekendtgørelsen gælder for ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine, elevatorinstallatører, certificerede sagkyndige virksomheder, certificerings- og inspektionsorganer, arbejdsgiver og andre forpligtede, der regelmæssigt fører tilsyn, vedligeholder eller reparerer en elevator, rulletrappe eller lignende maskine. 4. I denne bekendtgørelse forstås ved Kapitel 2 Almindelige bestemmelser Definitioner 1) Elevatordirektivet : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer med senere ændringer. 2) Elevator : Løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig ad en fuldstændig fastlagt bane med en hældningsvinkel på over 15 grader i forhold til det vandrette plan og som er beregnet til at transportere: - personer, - personer og gods, og - gods alene. 3) Rulletrappe : Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående trinbånd, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning. 4) Rullefortov : Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående, trinløse bånd eller paletter, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning eller vandret. 5) Elevatorlift : Løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, lad eller lignende med en hastighed på 0,15 m/s eller derunder. 6) Trappeløbselevator til persontransport : Løfteanordning til persontransport, siddende, siddende i kørestol eller stående, på en styret vogn eller et lad, der bevæger sig langs et trappeløb eller anden tilgængelig flade med en maksimal stigning på 75º. 7) Tandhjulsbane til persontransport : Et transportapparat på en bane, hvor fremdriften sker ved, at tandhjul under vogn griber ind i en tandstang i sporet. 8) Paternosterelevatorer : Et apparat, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en kæde med åbne kabiner, der langsomt cirkulerer rundt i en fastlagt bane uden stop, og som er beregnet til at transportere personer. Almindelige bestemmelser 5. Fra det tidspunkt hvor en elevator, rulletrappe eller lignende maskine første gang stilles til rådighed for en bruger, er ejeren ansvarlig for, at elevatoren, rulletrappen eller den lignende

3 maskine til enhver tid kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og opfylder alle relevante bestemmelser. Stk. 2. Så længe elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er i drift, er ejeren ansvarlig for, at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine vedligeholdes, så den opfylder stk. 1. Stk. 3. Ved arbejde i eller på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er ejeren ansvarlig for at stille fyldestgørende oplysninger til rådighed om elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, så at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 6. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignede maskine er ansvarlig for, at brugsanvisningen er til rådighed på eller i umiddelbar nærhed af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. Stk. 2. Brugsanvisningen skal holdes ajour i forhold til konklusioner, som må drages af de erfaringer, der gøres ved anvendelsen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. 7. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at der føres en journal, der opbevares på eller i umiddelbar nærhed af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. Stk. 2. Journalen skal indeholde oplysninger om væsentlige hændelser, tidspunkter for disse og konklusioner af de foreskrevne kontroller og inspektioner. Journalen skal være til rådighed i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, kontrol og inspektion Stk. 3. Der må ikke foretages ændringer af oplysningerne i journalen. 8. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for straks at tage elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine ud af drift, jf. 18 og 19, hvis der er fejl, mangler eller skader på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, der kan have sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning. Stk. 2. Elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine må ikke sættes i drift igen, før den er bragt i sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig stand, jf. 5. Krav til certificeret sagkyndig virksomhed og certificeringsorgan 9. Periodisk kontrol, reparation og vedligeholdelse af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine må kun udføres af en sagkyndig virksomhed som er certificeret hertil, jf. dog 26. Stk. 2. En certificeret sagkyndig virksomhed, jf. stk. 1, skal have et certificeret kvalitetsstyringssystem opbygget efter den til enhver tid gældende standard DS/EN 9001»Kvalitetsstyringssystemer - Systemkrav«for kontrol m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskine. 10. Certificeringen i 9 skal foretages af et certificeringsorgan som skal være akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

4 Stk. 2. Et certificeringsorgan, jf. stk. 1, skal være akkrediteret efter den til enhver tid gældende standard DS/EN ISO/IEC Overensstemmelsesvurdering krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer. Krav til inspektionsorgan 11. Et inspektionsorgan, som udfører opstillingsinspektion og periodisk inspektion af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine, skal være akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stk. 2. Inspektionsorganet, jf. stk. 1, skal være akkrediteret efter den til enhver tid gældende standard DS/EN ISO/IEC Overensstemmelsesvurdering krav til forskellige typer inspektionsorganer, som inspektionsorgan type A. Kapitel 3 Opstilling og opstillingsinspektion 12. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at opstilling sker eller er sket i henhold til fabrikantens anvisninger. Stk. 2. Den, der er ansvarlig for at opføre en bygning, konstruktion eller et anlæg, og den, der opstiller elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, skal dels gensidigt udveksle de nødvendige oplysninger, og dels træffe de foranstaltninger, der kræves, for at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine kan fungere korrekt og kan benyttes under betryggende forhold. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for CE-mærkede elevatorer efter elevatordirektivet. 13. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller en lignende maskine er ansvarlig for, at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine først tages i brug for første gang efter opstilling, væsentlig reparation, ombygning eller flytning, når et inspektionsorgan, jf. 11, har foretaget inspektion af opstillingen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. 14. Ved opstillingsinspektionen skal inspektionsorganet inspicere opstillingen i henhold til kravene i bilag 1. Stk. 2. Hvis kravene i bilag 1 er opfyldt, udfærdiger inspektionsorganet en inspektionsattest med datoen for udført opstillingsinspektion. Endvidere angives datoen for hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget, jf. 32. Stk. 3. Inspektionsorganet skal datere og underskrive inspektionsattesten og skal placere attesten synligt og iøjnefaldende i elevatoren, rulletrappen eller på den lignende maskine. Stk. 4. Inspektionsorganet skal indføre konklusionen af opstillingsinspektionen i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. 7, og attestere, at kravene i bilag1 er opfyldt.

5 Stk. 5. Hvis opstillingsinspektionen viser, at kravene i bilag 1 ikke er opfyldt, meddeles dette til ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine med henvisning til, hvilke konkrete krav der ikke er opfyldt. Kapitel 4 Krav efter ibrugtagning 15. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine kun bruges til formål, hvortil den er bestemt. 16. Ejeren er ansvarlig for at elevatorens, rulletrappens eller den lignende maskines betjeningspanel, inspektionsattest, mærkning og andet, der har sikkerhedsmæssig betydning, er synligt og iøjnefaldende for brugerne. 17. Efter ibrugtagning er ejeren ansvarlig for at sikre, at uvedkommende ikke har adgang til skakt, maskineriet og dertil knyttede anordninger samt andre områder der hører til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. Stk. 2. Efter ibrugtagning er ejeren også ansvarlig for, at områderne i stk. 1 til stadighed 1) er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, 2) giver mulighed for at alle funktioner, der er forbundet med arbejde i områderne, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og bevægelser, 3) ikke indeholder andre rørinstallationer eller kabel-/ledningsinstallationer eller udstyr end dem, der er nødvendige for elevatorens, rulletrappens eller den lignende maskines drift og sikkerhed, 4) holdes ryddelige, 5) har tilstrækkelig belysning, og 6) kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller værktøj. Krav når elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine tages ud af drift 18. Den, der tager en elevator, rulletrappe eller lignende maskine ud af drift, er ansvarlig for at dette er tydeligt tilkendegivet ved skilte eller anden signalgivning umiddelbart ved adgangsåbninger ved elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. Om fornødent skal adgangsåbninger være spærret. Stk. 2. Skiltene eller den anden form for signalgivning skal være udformet efter bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. 19. Bliver en elevator, rulletrappe eller lignende maskine taget ud af drift, skal elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine adskilles fra energikilden, så utilsigtet igangsætning er udelukket.

6 Stk. 2. Når en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er indrettet med aflåselig afbryder, skal denne anvendes. Stk. 3. Hvis en elevator, rulletrappe eller lignende maskine ikke er indrettet med aflåselig afbryder, skal elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine adskilles fra energikilden i henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler herom. Regelmæssigt tilsyn 20. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at en person med fornøden teknisk indsigt regelmæssigt foretager tilsyn med elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskines almindelige funktioner. Stk. 2. Den, der regelmæssigt tilser elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. stk. 1, skal også tilse, at områderne i 17, stk. 1, er ryddelige, aflåste og kun indeholder genstande, som hører til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. 21. Har den, der regelmæssigt tilser elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. 20, fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet, når tilsynet slutter, skal disse informationer viderebringes til ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. Periodisk kontrol 22. En ejer af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at en certificeret sagkyndig virksomhed, jf. 9, periodisk kontrollerer elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. Stk. 2. Intervallet for den periodiske kontrol, jf. stk. 1, fremgår af bilag 2. Hvis fabrikanten eller elevatorinstallatøren foreskriver hyppigere kontroller end i bilag 2, skal fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger følges. Stk. 3. Derudover skal en certificeret sagkyndig virksomhed foretage kontrol af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine hver gang den har været udsat for specielle forhold, som kan have betydning for, om elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine kan bruges sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 23. Ved den periodiske kontrol skal den certificerede sagkyndige virksomhed som minimum kontrollere de forhold, der fremgår af bilag 3. Stk. 2. Derudover skal den certificerede sagkyndige virksomhed foretage kontrol efter fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger. 24. Den certificerede sagkyndige virksomhed, der udfører kontrollen, jf. 22 og 23, skal udfærdige en kontrolrapport om indholdet af og konklusionen på kontrollen. Stk. 2. Den certificerede sagkyndige virksomhed skal datere og underskrive kontrolrapporten og indsætte rapporten i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf Har den certificerede sagkyndige virksomhed ved en periodisk kontrol, jf , fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet, når kontrollen slutter, er den certificerede

7 sagkyndige virksomhed ansvarlig for straks at informere ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine om, hvilke konkrete forhold, der er tale om. Reparation og vedligeholdelse 26. Reparation og vedligeholdelse skal udføres af en certificeret sagkyndig virksomhed, jf. 9. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis et inspektionsorgan skal foretage inspektion af opstillingen, jf. 13 efter reparation og vedligeholdelse. 27. Reparation og vedligeholdelse, der finder sted fra stoltag under kørsel, må kun udføres under kørsel nedad og med reduceret hastighed. 28. Under nedennævnte arbejdsprocesser er arbejdsgiver ansvarlig for, at der er mindst 2 personer til stede, hvoraf den ene person skal have kvalifikationer, jf. 9 i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, og den anden person er under dennes instruktion: 1) Ved smøring og kontrol af rulletrapper og rullefortove. 2) Ved smøring og kontrol af paternosterelevatorer. 3) Ved montage- og reparationsarbejder, hvor der skal håndteres store eller tunge genstande. 4) Ved udskiftning af bæretove. 5) Såfremt der er risiko for indespærring i skakt, hvis den lodrette afstand mellem etagedøre, der kan åbnes, er over 3 m, eller hvis skaktdørene ikke kan åbnes indefra. 29. Kortslutning af styreledninger eller sikkerhedskontakter må ikke foretages. Dørkontakter må kun aktiveres uafhængig af døren ved brug af en ekstern dødemandsknap, der ikke kan fastgøres i dørkontakten. 30. Elevator, rulletrappe og lignende maskiners skaktafgrænsning, styr, dragerparti eller andre dele må ikke bruges til at fastgøre stilladser, løfteudstyr og lignende, med mindre disse er indrettet og forberedt for dette. 31. Når en reparation eller vedligeholdelse er afsluttet, er det den virksomhed, der har udført reparationen eller vedligeholdelsen, der er ansvarlig for 1) at de dele af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, der har været berørt af reparationen eller vedligeholdelsen, opfylder alle relevante bestemmelser, og 2) at underrette ejeren om fejl, mangler eller skader som den virksomhed, der har udført reparationen eller vedligeholdelsen, er blevet opmærksom på i forbindelse med arbejde på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. Periodisk inspektion 32. En ejer af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at et inspektionsorgan, jf. 11, foretager inspektion af elevatoren eller den lignende maskine hvert tredje år med højst 36 måneders mellemrum, jf. dog stk. 2.

8 Stk. 2. Personførende, tovbårne elevatorer uden hastighedsstyret fangindretning samt paternosterelevatorer skal have foretaget inspektion hver andet år med højst 24 måneders mellemrum. 33. Inspektionsorganet udfører inspektion af om alle krav er opfyldt til elevator, rulletrappe og lignende maskine i bilag 4 om sikkerhed for brug af elevator og lignende udstyr og i bilag 5 om sikkerhed for service- og vedligeholdelsespersonale. Stk. 2. Hvis kravene i både bilag 4 og 5 er opfyldt, udfærdiger inspektionsorganet en inspektionsattest med datoen for udført inspektion. Endvidere angives datoen for hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget, jf. 32. Stk. 3. Hvis kravene i bilag 4 er opfyldt, men der er mangler i forhold til kravene i bilag 5, udfærdiger inspektionsorganet en inspektionsattest med datoen for udført inspektion og datoen for hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget. Datoen for førstkommende inspektion må senest være 3 måneder efter den udførte inspektion. Inspektionsorganet meddeleler ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, hvilke konkrete krav i bilag 5, der ikke er opfyldt, og orienterer om datoen for hvornår førstkommende inspektion seneste skal være foretaget. Stk. 4. Hvis der er mangler i forhold til kravene i bilag 4, må inspektionsorganet ikke udstede en inspektionsattest. Inspektionsorganet meddeler ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, hvilke konkrete krav i bilag 4, der ikke er opfyldt. Hvis ejeren ikke lader elevatoren tage ud af drift og får den tidligere inspektionsattest fjernet, er inspektionsorganet ansvarlig for straks at informere Arbejdstilsynet herom. Stk. 5. Inspektionsorganet skal placere inspektionsattesten synlig og iøjnefaldende for brugerne i elevatoren, på rulletrappen eller den lignende maskine. 34. Inspektionsorganet skal indføre konklusionen af inspektionen i journalen og attestere at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er inspiceret i henhold til kravene i bilag 4 og bilag Ejeren er ansvarlig for at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine ikke bruges, hvis der ikke er udstedt en inspektionsattest, jf. 33, stk. 5. Kapitel 5 Administrative bestemmelser Arbejdstilsynets tilsyn og kontrol 36. Arbejdstilsynet kan til enhver tid føre kontrol og tilsyn med anvendelsen m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, herunder hvor anvendelsen m.v. er af ikke-erhvervsmæssig karakter og sker af en person på eller i dennes private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj eller fritidsfartøj. Dispensation

9 37. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, i enkelttilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt. Klage 38. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter 81 i lov om arbejdsmiljø. Straf 39. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der: 1) overtræder 5-8, 9, stk. 1, 11, stk. 1, 12, stk. 1, , stk. 1, 21-25, 26, stk. 1, 27-35, 2) ikke efterkommer et påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller 3) tilsidesætter vilkår for dispensationer, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser. Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Arbejdstilsynet, den Peter Vesterheden / Bitten Højmark Døjholt

10 Bilag 1. Opstillingsinspektion Elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner skal have opstillingsinspektion, jf. kap. 3 om opstilling og opstillingsinspektion. For elevatorer, der ikke er omfattet af elevatordirektivet, samt for rulletrapper og lignende maskiner, skal det tillige inspiceres, hvorvidt elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er opstillet i henhold til fabrikantens anvisninger. Det skal inspiceres, om overensstemmelseserklæring er angivet med: Fabrikants/installatørs navn og adresse. Nummer på bemyndiget organ eller evt. fabrikantens egenkontrol Særlige funktioner som brandmandselevator, handicapadgang og andre lignende særlige funktioner. Opstillingsinspektion skal indeholde en inspektion af: 1. At overensstemmelseserklæring eller kopi af denne er vedlagt journalen. 2. At CE-mærke er påført elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. 3. At adgangsveje frem til elevatorskakt er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner. 4. At adgangsveje til områder med maskineri og lignende anordninger, som er nødvendige for kontrol, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening af elevatoren m.v. er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner. 5. At der ikke er fremmede installationer i skakten, jf At der ikke er fremmede installationer i rum for maskineri, jf Om øvre og nedre redningsrum som frit rum er tilstrækkelige i forhold til gældende regler eller, om der foreligger en forhåndsgodkendelse efter bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer for så vidt angår elevatorer omfattet af elevatordirektivet. 8. Indretning af rum for drivmaskineri og adgangsveje, herunder: a. Frihøjde i rum for maskineri og adgangsveje til rum for maskineri jf. 17. b. Belysning i rum for maskineri og adgangsveje til rum for maskineri jf. 17. c. Placering af og frit areal foran styreskabe og servicepaneler jf. 17. d. Aflåsning mm. af døre til skakt og rum til maskineri, jf. 17. e. Imødegåelse af risiko for indespærring jf. kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner. 9. Afprøvning og inspektion af særlige funktioner, jf. overensstemmelseserklæring, eksempelvis brandmandselevator mm. Hvis inspektionen viser, at kravene ikke er opfyldt, meddeles dette til ejeren med henvisning til, hvilke konkrete krav der ikke er opfyldt.

11 Elevator, rulletrappe og lignende maskine må ikke tages i brug, førend kravene til opstillingsinspektion om udstedelse af inspektionsattest 14 er opfyldt.

12 Bilag 2. Interval for periodisk kontrol for elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner Indendørs og ikke frit tilgængelig Udendørs eller frit tilgængelig Person og person/godselevator eller elevatorlift CE-mærket og med lukket stol Person og person/godselevator eller elevatorlift CE-mærket og med åben stol Person og person/godselevator eller elevatorlift Ikke CE-mærket Person og person/godselevator uden hastighedsstyret fang eller paternostre 6 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 2 mdr. 1 mdr. 1 mdr. Rulletrappe og fortov 6 mdr. 3 mdr. Trappeløbselevatorer 6 mdr. 3 mdr. Elevator og lignende maskine uden for ovenstående kategorier 3 mdr. 2 mdr.

13 Bilag 3 Periodisk kontrol Periodisk kontrol skal udføres af certificeret sagkyndig virksomhed, jf. 22, og i henhold til nedenstående krav. For elevatorer og lignende maskiner i skakt samt for rulletrapper og rullefortove er der supplerende krav, der fremgår af afsnit B henholdsvis afsnit C. A. Generelle krav B. Supplerende krav til elevatorer og lignende maskine i skakt C. Supplerende krav til rulletrapper og rullefortove A. Generelle krav Ved kontrol af elevator, rulletrappe og lignende maskine skal det kontrolleres, at: 1. elevator, rulletrappe og lignende maskine kan benyttes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, 2. ryddeligheden på opstillingsstedet er tilfredsstillende, 3. elevator, rulletrappe og lignende maskine fortsat er opstillet i overensstemmelse med kapitel 3, 4. elevator, rulletrappe og lignende maskine kun udsættes for de påvirkninger, den er beregnet til, 5. der ikke konstateres skader, som nødvendiggør en reparation, 6. sikkerhedsanordninger, der ikke er nævnt under afsnit B og C, fungerer tilfredsstillende, 7. kommunikations- og alarmanlæg fungerer tilfredsstillende, 8. skilte og mærkning, og 9. datoen for næste periodiske inspektion ikke er overskredet, jf. 33. I øvrigt skal fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger for kontrol følges. B. Supplerende krav til elevatorer og lignende maskiner i skakt Ved eftersyn af elevator og lignende maskine skal det kontrolleres, at: 1. etage og stoledøres sikkerhedsmæssige funktioner er virksomme, 2. standsningsnøjagtighed er korrekt, 3. lys i skakt og rum for maskineri er tilstrækkelig, 4. bæretov er forsvarligt, 5. der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden, og at der ikke er oliespild omkring anlæg 6. hastighedsvagt og fang er funktionsdygtige, og 7. særlige funktioner, fx brandmandselevatorer er virksomme. C. Supplerende krav til rulletrapper og rullefortove Ved kontrol af rulletrapper og rullefortove skal det følgende kontrolleres, at: 1. nødstop-/stopknapper og kontakter virker,

14 2. håndlister er sikkerhedsmæssige forsvarlige, herunder tilspænding, skader, sikkerhedsafstande m.v. 3. balustre/ afdækning er intakte, 4. kamme ved ind- og udløb er intakte og virksomme, og 5. forbindelsesled mellem kassetter er intakte.

15 Bilag 4. Periodisk inspektion af sikkerheden ved brug af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner Periodisk inspektion skal omfatte både dette bilag 4 og bilag 5, jf. 33. Periodisk inspektion af sikkerheden ved brug skal indeholde: 1. afprøvning af anordning til at forhindre elevatorens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelse, 2. afprøvning af bremsesystemet, 3. afprøvning af låseanordning ved etagedøre, herunder spillerum mellem dørblade, også ved manuel kraftpåvirkning, 4. afprøvning af det øvrige elektriske sikkerhedsudstyr, 5. undersøgelse af bæremidlernes tilstand samt deres fastgørelse, herunder for revnedannelser og slidtage samt friktion, 6. undersøgelse af fastgørelsespunkter, herunder ophængningspunkter, styrets fastgørelse i skakten m.v., 7. at udstyret fortsat er opstillet og indrettet i overensstemmelse med kravene i indretningsreglerne, 8. at udstyret fortsat er indrettet i overensstemmelse med de relevante indretningsregler, ift. brugerens sikkerhed, 9. at der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden, 10. at der ikke er skader, som nødvendiggør en reparation, 11. at alarmer m.v. fungerer tilfredsstillende, 12. afprøvning af særlige funktioner, fx brandmandselevatorer, og 13. om kontrolinterval er overholdt, og om kontrol er udført af certificeret sagkyndig virksomhed.

16 Bilag 5. Periodisk inspektion af sikkerhed for de ansatte, der udfører kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening Periodisk inspektion skal omfatte både dette bilag 5 og bilag 4, jf. 34. Periodisk inspektion af sikkerheden ved kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation og nødbetjening skal indeholde inspektion af 1. at ryddeligheden er tilfredsstillende, jf. 17, 2. belysning i skakt og rum, jf. 17, 3. adgangsveje til de rum, hvor der skal udføres eftersyn, jf. kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, 4. beskyttelse mod nedstyrtning fra stoltag, 5. betjening til operatørkørsel, jf. indretningsregler for hhv. elevatorer og maskiner 6. sikkerhed omkring elektriske installationer i områder lukket for uvedkommende, og 7. sikkerhed mod klemning af personer i områder lukket for uvedkommende.

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet

KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet Skemaerne i det følgende skal udfyldes. Ved manglende udfyldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Anvendelse af trykbærende udstyr

Anvendelse af trykbærende udstyr Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2009 Dokumenttype: Bekendtgørelse Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 1 / 9EG Kommuneinformation

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, 7 a, stk. 1, 19, stk. 5, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere