BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER

2 Introduktion 2Introduktion Denne kædesav er konstrueret til at save i træer eller i træprodukter. Den må ikke bruges til at save metal, blik, plast eller andre materialer. Det er vigtigt at forstå alle sikkerhedsregler korrekt, før du bruger kædesaven. Misbrug af kædesaven kan forårsage alvorlige kvæstelser. Lad aldrig børn betjene saven. Denne manual viser reglerne for sikker betjening, korrekt brug, eftersyn samt vedligeholdelse af ECHO kædesaven. Følg disse anvisninger med henblik på at holde produktet i god stand og opnå lang levetid. Gem denne manual til senere brug. Hvis brugermanualen bliver ulæselig, fordi den bliver beskadiget, eller hvis den bortkommer, kan du få en ny hos en ECHO forhandler. Hvis du udlejer eller låner denne maskine til en anden person, skal brugermanualen altid følge med, da den indeholder alle de nødvendige forklaringer og anvisninger. Hvis maskinen overdrages til andre, skal brugermanualen ligeledes følge med. Manualens specifikationer, beskrivelser og illustrationsmateriale er så nøjagtigt som muligt på udgivelsestidspunktet, men der kan foretages ændringer uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde ekstraudstyr og tilbehør og omfatter muligvis ikke alt standardudstyr. Enheden leveres med savsværd og savkæde separat. Montér sværd og kæde. Hvis der er noget i denne manual, der er vanskeligt at forstå, bedes du tage kontakt til en ECHO forhandler. Denne models kendetegn: "ES"-START "ES"-START genererer tilstrækkelig rotationskraft til at få krumtapakslen til at rotere med en hastighed, der kan starte motoren næsten uden tilbageslag. "ES"-START gør det meget nemmere at starte motoren, end du forventer. 2

3 Indholdsfortegnelse Skilte og symboler...4 Regler for sikker drift Generelle forholdsregler Sikkerhedsregler ved tilbageslag Andre sikkerhedsregler... 8 Beskrivelse Samling Montering af savsværd og -kæde Betjening Brændstof og smøremiddel Smøremiddel til kæde Start af kold motor Start af varm motor Kørser...14 Slukning af motoren Kontrol af kædespænding Test af kædesmøring Test før anvendelse Korrekt brug af kædebremse Kædebremse Kontrollér om bremsen fungerer Udkobl kædebremsen Automatisk kædebremse Savanvisninger Generelt...18 Fældning af træer Afgrening Afkortning Tryk og spænding i træ Vedligeholdelsesvejledning Fejlfinding Vedligeholdelse af savkæde Eftersyn Luftfilter Tjek brændstofsystemet Brændstoffilter Oliefilter Tændrør Cylinderribber Savsværd Kædehjul Karburator Automatisk smøresystem Lyddæmper Opbevaring Længere tids opbevaring (mere end 30 dage) Bortskaffelse Specifikationer Overensstemmelseserklæring "CE"

4 Skilte og symboler FARE ADVARSEL FORSIGTIG Dette symbol gør sammen med ordet "FARE" opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. Dette symbol gør sammen med ordet "ADVARSEL" opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. "FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderate læsioner. Et cirkelsymbol med streg igennem betyder, at det, der vises, er forbudt. BEMÆRK Denne vedlagte meddelelse giver gode tips til apparatets brug, pleje og vedligeholdelse. Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Læs brugermanualen grundigt Justering af kædenippel. Brug sikkerhedssbriller, høreværn og hjelm Rensekolbe (spædepumpe) Advarsel! Der kan opstå tilbageslag! Justering af karburator - Lav hastighedsblanding Nødstop Justering af karburator - Høj hastighedsblanding Betjening af kædebremse Karburatorjustering - Tomgangshastighed Olie- og benzinblanding Anbefalet maksimal hastighed Påfyldning af kædeolie / oliepumpe Garanteret lydeffektniveau Find dette sikkerhedsskilt på maskinen. Den komplette illustration af maskinen, der findes i afsnittet "Beskrivelse" er en hjælp til at finde skiltene. Vær sikker på, at skiltet er læseligt, og at du forstår og følger anvisningerne på skiltet. Hvis et skilt ikke kan læses, kan der bestilles et nyt hos en ECHO forhandler. 4

5 1. Generelle forholdsregler Brugermanual Regler for sikker drift Læs brugermanualen til kædesaven grundigt. Sæt dig grundigt ind i kædesavens kontrolknapper, og hvordan du bruger kædesaven. Undlades det at følge disse anvisninger, kan det føre til kvæstelser. Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte en ECHO forhandler. Fysiske forhold Du bør ikke bruge kædesaven, når du er træt eller under indflydelse af alkohol eller medicin. Du bør være rask fysisk og psykisk for at kunne håndtere kædesaven sikkert. Fejlskøn eller fejl i udførelsen kan have svære eller dødelige følger. Hvis du lider af en sygdom, der kan blive forværret af hårdt fysisk arbejde, skal du spørge din læge til råds, før du bruger en kædesav. Du bør ikke bruge kædesaven, når du er syg eller træt eller under indflydelse af stoffer eller medicin, der kan påvirke dit syn, din behændighed eller din dømmekraft. Personligt sikkerhedsudstyr Det kan ikke anbefales at stikke vat i ørerne. FORSIGTIG Du bør altid bruge godkendte sikkerhedsbriller til at beskytte dine øjne. Træspåner, støv, grene der knækker og andet kan blive kastet omkring af kæden og ramme brugeren i ansigtet. Sikkerhedsbriller kan ligeledes give begrænset beskyttelse i tilfælde af, at kæden skulle ramme brugeren i området omkring øjnene. Hvis forholdene foreskriver brug af ventileret ansigtsskærm, skal du bære sikkerhedsbriller inde under. ECHO anbefaler, at der altid bruges høreværn. Hvis ikke, kan det medføre tab af hørelse. Du bør reducere risikoen for høreskade ved enten at bruge høreværn eller hørepropper, der er godkendt af en autoriseret organisation. Alle der bruger kædesav som en del af deres arbejde, bør regelmæssigt have en høreprøve. Brug altid kasket eller hat, når du arbejder med en kædesav. Det anbefales stærkt at bruge sikkerhedshjelm, når du fælder eller arbejder under træer, eller hvor der er risiko for at genstande kan ramme dig i hovedet. Brug kraftige, skridsikre handsker til at forbedre dit greb samt for at beskytte dine hænder mod kulde og vibration. Brug sko eller støvler med tåbeskyttelse og skridsikker sål. Brug aldrig løsthængende tøj, opknappede jakker, vide ærmer og manchetter, tørklæder, bindesnore, slips, snore, kæder, smykker osv., der kan hænge fast i savkæden eller lavere vegetation. Dine klæder skal være af kraftigt, beskyttende materiale. Tøjet skal sidde til for at undgå, at det hænger fast, men være løst nok til, at du frit kan bevæge dig, Bukseben bør ikke være vide eller have opslag, og skal enten være stukket ned i støvlerne eller holdt korte. Der kan fås sikkerhedsvest, benbeskyttelse og sikkerhedsbukser med savværn. Det er brugerens ansvar at bruge sådan ekstra beskyttelse, hvis forholdene foreskriver det. Du må aldrig arbejde med en kædesav, når du er alene. Sørg for, at en anden person befinder sig inden for høreafstand, hvis du skulle få brug for hjælp. 5

6 Brændstof FARE Benzin og brændstof er særdeles brændbar. Hvis det spildes eller antændes af en tændingskilde, kan det forårsage en brand og alvorlig kvæstelse, eller skade på ejendom. Der kræves stor forsigtighed ved håndtering af benzin og brændstof. Stram brændstofdækslet godt til efter påfyldning, og undersøg, om der er lækage. I tilfælde af lækage skal maskinen repareres, før den benyttes, da der er fare for brand. 1. Olietankens dæksel 2. Brændstoftankens dæksel A: Tilspændingsretning Brug en passende type brændstofbeholder. Medbring en ildslukker eller en skovl i tilfælde af brand. På trods af de forholdsregler der kan tages, er betjening af en kædesav, eller skovarbejde, i almindelighed forbundet med farer. Undlad at ryge eller bringe ild eller gnister hen i nærheden af brændstoflagre. Brændstoftanken kan være under tryk. Løsn altid brændstofdækslet forsigtigt og vent på, at trykket udlignes, før dækslet tages helt af. Fyld brændstof på brændstoftanken udendørs over bar jord, og skru brændstofdækslet forsvarligt på. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Tør eventuelt spildt brændstof af maskinen. Fyld aldrig benzin på, hvis motoren stadig er varm eller kører. Maskinen må aldrig opbevares med brændstof i tanken, da en brændstoflækage kan forårsage brand. Start af motoren Kædesaven skal være mindst 3 m fra brændstofpåfyldningsstedet, før motoren startes. Lad aldrig andre personer være i nærheden af kædesaven, når du starter eller bruger kædesaven. Hold tilskuere og dyr på god afstand af arbejdsområdet. Lad aldrig andre holde det træ, du arbejder på. Du må ikke påbegynde fældning før arbejdsområdet er ryddet, før du står sikkert på benene og før du har planlagt en flugtvej væk fra det faldende træ. Før du starter motoren, skal du sikre dig, at savkæden ikke berører noget. Hold håndtaget tørt, rent og fri for olie eller brændstofblandinger. Brug kun kædesaven i områder med god ventilation. Det er sundhedsskadeligt at indånde udstødningsgas, oliedampe (fra smøring af kædesav) eller savsmuld. Transport 1. Hylster til savsværd Kædesaven skal altid transporteres med hylstret trukket over savsværdet. Kædesaven skal transporteres med motoren standset, savsværdet og savkæden vendt bagud, og lyddæmperen vendt væk fra kroppen. 6

7 2. Sikkerhedsregler ved tilbageslag FARE Sikkerhedsregler ved tilbageslag ved brug af kædesav: Tilbageslag kan forekomme, hvis spidsen af savsværdet berører en genstand, eller hvis træet klemmer sammen om savkæden, mens der arbejdes med kædesaven. I nogle tilfælde kan det give en lynhurtig omvendt reaktion, når sværdspidsen berører noget, således at savsværdet kastes op og bagud mod brugeren (dette kaldes roterende tilbageslag). Hvis savkæden kommer i klemme langs toppen af sværdet, kan sværdet blive skubbet hurtigt tilbage mod brugeren (dette kaldes lineært tilbageslag). Begge disse reaktioner kan få dig til at miste herredømmet over saven og komme i kontakt med den roterende kæde, hvilket kan forårsage alvorlig kvæstelse. Som bruger af en kædesav bør du tage forskellige forholdsregler for at forebygge uheld eller tilskadekomst, når du arbejder med saven. Hvis du har en fundamental forståelse af, hvordan tilbageslag opstår, kan du reducere eller eliminere overraskelsesmomentet. Overraskelsesmomentet er en medvirkende årsag til mange uheld. Tilbageslag, der opstår i forbindelse med savkædens rotation, kan undgås ved at forhindre, at et uafskærmet savsværd kommer i berøring med en genstand eller med jorden. Kædesaven må ikke betjenes med blot én hånd! Betjening med én hånd kan medføre, at brugeren, hjælpere eller tilskuere kommer til skade. Brug altid begge hænder til at betjene kædesaven og bevar fuld kontrol. Den ene hånd skal betjene gashåndtaget. Hvis du kun bruger én hånd, kan det medføre at kædesaven "skøjter" eller glider, hvilket kan forårsage kvæstelser, hvis du mister herredømmet. Hold godt fast i saven med begge hænder; den ene hånd på det bageste håndtag og den anden på det forreste håndtag, når motoren kører. Hold godt fast om kædesavens håndtag med alle fingre. Et fast greb vil hjælpe med at reducere tilbageslag og bevare herredømmet over saven. Brug altid begge hænder til at betjene kædesaven. Pas på ikke at strække dig for langt eller at arbejde over brysthøjde. Sørg for, at området, du skal arbejde i, er fri for forhindringer. Lad ikke sværdspidsen berøre en træstamme, grene eller andre forhindringer, der kan ramme dig, når du bruger saven. Det kan mindske risikoen for tilbageslag at køre kædesaven med høj hastighed. Savning med middel hastighed eller lav hastighed kan dog gøre det lettere at styre kædesaven hvis pladsen er trang og kan også mindske risikoen for tilbageslag. Følg producentens slibe- og vedligeholdelsesanvisninger for savkæden. Brug kun savsværd og -kæder, der er angivet af producenten, eller acceptable tilsvarende savsværd og -kæder. 7

8 3. Andre sikkerhedsregler Vibration og kulde En tilstand, der kaldes Raynauds Fænomen, menes at påvirke fingrene hos nogle mennesker, der udsættes for kulde og vibration. Derfor er ECHO kædesaven forsynet med stødabsorberende anordninger, der nedsætter vibrationernes intensitet i håndtagene. Hvis hænder udsættes for kulde og vibration kan der opstå en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende tab af farve og følelsesløshed i fingrene. Det anbefales på det kraftigste at træffe følgende forholdsregler, da det er uvist, hvor stor påvirkning der skal til for at forårsage denne lidelse. Hold din krop varm, især hoved og nakke, fødder, ankler, hænder og håndled. Vedligehold en god blodcirkulation ved at foretage energiske armøvelser under hyppige arbejdspauser og ved ikke at ryge. Begræns antallet af timer, du arbejder med kædesaven. Prøv at veksle mellem andet arbejde og brugen af kædesaven. Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse, skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for yderligere kulde og vibration. Skader på grund af gentagne belastninger Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre, hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder. Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA (ensidigt, gentaget arbejde): Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder med kædesaven. Prøv i stedet at holde håndleddet lige. Brug hele hånden, når du griber om noget, ikke blot tommel- og pegefinger. Tag jævnligt pauser for at mindske belastningen ved gentagede bevægelser, og hvil hænderne. Udfør de gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft. Lav øvelser for at styrke hånd- og armmuskler. Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller smerte i fingre, håndled eller arme. Med hensyn til EU-direktivet "Vibration" EU-direktivet "Vibration" (2002/44/EU) blev udarbejdet med henblik på at beskytte mennesker mod sikkerheds- og sundhedsfarer som følge af mekanisk vibration fra en maskine ved at pålægge arbejdsgivere at begrænse et standard 8 timers dagligt udsættelsesniveau, A(8). Alle personer eller organisationer, der ansætter en person til at betjene en maskine skal tage A(8)-værdien i betragtning, når de lader personen bruge maskinen. Maskinens værdier for mekanisk vibration (tilsvarende vibrationsværdi), der skal bruges som retningslinjer for forenkling af beregningen af A(8)-værdien, er: MODEL Type For / Venstre håndtag (m/s 2 ) Bag / Højre håndtag (m/s 2 ) Du bedes tage kontakt til forhandleren eller gå til ECHO's hjemmeside for yderligere information: 8

9 Maskinens tilstande ADVARSEL Der må ikke foretages ændringer af nogen art på kædesaven. Der må kun anvendes tilbehør og dele, der leveres af KIORITZ CORP. eller er udtrykkeligt godkendt af KIORITZ CORP. til brug med bestemte KIORITZ CORP. kædesavmodeller. Selvom visse tilbehør, der ikke er godkendt, kan bruges sammen med KIORITZ CORP. motoren, kan det være særdeles farligt at gøre dette. Brug aldrig en kædesav, der er beskadiget, justeret forkert eller ikke er samlet helt eller sikkert. Kædesaven må ikke bruges med en løs eller defekt lyddæmper. Se efter, at kædesaven standser, når gashåndtaget slippes. Savearbejde Kædesaven må ikke bruges oppe i et træ, med mindre brugeren er særligt uddannet til dette. Hold alle dele af kroppen væk fra savkæden, når motoren kører. Vær særlig forsigtig, når der saves krat eller unge træer, da små grene kan blive fanget i savkæden og svirpe over mod dig eller slå dig ud af balance. Nåd du beskærer grene, der sidder i spænd, skal du være opmærksom på, at disse kan svirpe fri, således at du ikke bliver ramt af grenen eller kædesaven, når spændingen i træfibrene udløses. Beskæringsarbejde på en stige er ekstremt farligt, da stigen kan glide, og din kontrol over kædesaven er begrænset. Arbejde i højden bør overlades til dertil uddannede personer. Stop motoren, før du lægger kædesaven fra dig. Regler for arbejde med træ Sikker betjening af en kædesav kræver en funktionsdygtig kædesav, sund dømmekraft og viden om de metoder, der skal anvendes i den enkelte beskærings- eller fældningssituation. Kædesaven må kun anvendes af personer, som har læst og forstået denne brugermanual til fulde. Kædesaven må kun anvendes til at save i træ eller træprodukter. Kædesaven må ikke anvendes til at save i metal, metalplader, plast eller andre materialer. Stå på den højestbeliggende side af stammen ved afkortning eller beskæring, da stammen kan rulle, når den saves. Stå med begge fødder på jorden. Du må ikke bruge saven, hvis du står på andet end jorden. Eftersyn Alle eftersyn af kædesavsen udover dem, der findes i brugermanualen, skal udføres af kompetent servicepersonale. (Hvis der f.eks. anvendes et ukorrekt værktøj til at holde svinghjulet ved afmontering af koblingen, kan dette beskadige svinghjulet, og medføre at det brister). 9

10 Beskrivelse 1. Lyddæmper - Lyddæmperen kontrollerer udstødningsstøjen og hindrer varme, glødende kulpartikler i at forlade lyddæmperen. 2. Beskyttelseshåndtag til forreste hånd - Beskyttelsesskærm, der sidder mellem det forreste håndtag og savkæden til beskyttelse af hånden mod skader og som en hjælp til at styre kædesaven, hvis du mister grebet i håndtaget. Denne beskyttelsesskærm anvendes til at aktivere kædebremsen, der stopper kædens rotation. 3. Rensekolbe (spædepumpe) - Når du starter motoren, skal du trykke på spædepumpen 3 eller 4 gange. 4. Chokerhåndtaget - Anordning der beriger brændstof- / luftblandingen i karburatoren og hjælper med at starte en kold motor. 5. Bageste håndtag (til højre hånd) - Støttehåndtag, der er placeret bagest på motorhuset. 6. Beskyttelsesskærm til bageste hånd - Forlænger på den nederste del af det bageste håndtag, der beskytter hånden mod kæden, hvis den knækker eller ryger ud af kæderillerne. 7. Koblingsdæksel - Beskyttelsesdæksel til savsværd, savkæde, kobling og kædehjul, når kædesaven er i brug. 8. Kædejusteringsanordning - Anordning til at justere kædespændingen. 9. Kædefanger - Beskyttelsesanordning til at nedsætte risikoen for, at brugerens højre hånd kommer i kontakt med savkæden, hvis den brækker fri eller løsrives fra savsværdet under arbejdet. 10. Barkstød - Anordning monteret foran savsværdets monteringspunkt, der fungerer som en akse, når den berører et træ eller en træstamme. 11. Savsværd - Den del, der støtter og styrer savkæden. 12. Kæde - Kæde, der udfører selve savningen. 13. Oliebeholderdæksel - Lukker og forsegler olietanken. 14. Startgreb - Greb til start af motoren. ("ES"-START). 15. Brændstofdæksel - Lukker og forsegler brændstoftanken. 16. Gasgiver - Aktiveres med fingeren og anvendes til regulering af motorens hastighed. 17. Lås til gasgiver - Sikkerhedskontakt, der skal trykkes ned, før gasgiveren kan aktiveres for at forhindre, at denne trykkes ned ved et uheld. 18. Tændingskontakt - Anordning til aktivering og deaktivering af tændingssystemet og dermed start og stop af motoren. 19. Luftfilterdæksel - Dækker luftfiltret. 20. Filterdækselknap - Anordning til montering af luftfilterdæksel. 21. Sikkerhedsskilt - Delnr Forreste håndtag (til venstre hånd) - Støttehåndtag, der er placeret forrest på motorhuset. 23. Cylinderdæksel - Luftkølegitteret. Det dækker cylinderen, tændrøret og lyddæmperen. 24. Brugermanual - Følger med maskinen. Læs manualen før brug, og gem den til senere brug for at lære korrekte, sikre betjeningsteknikker. 25. Værktøj - 13 x 19 mm T-nøgle (kombineret skruetrækker / tændrørsnøgle), lille skruetrækker. 26. Hylster til savsværd - Aftageligt hylster til beskyttelse af savsværdet og savkæden under transport, og når kædesaven i øvrigt ikke er i brug. 10

11 Samling Montering af savsværd og -kæde ADVARSEL Af hensyn til din egen sikkerhed bør du altid standse motoren, før du foretager følgende opgaver. FORSIGTIG 1. Alle justeringer skal foretages, mens motoren er kold. 2. Brug altid handsker, når du arbejder med kæden. 3. Kædesaven må ikke bruges, hvis kæden er løs. BEMÆRK Flyt kædebremserhåndtaget (beskyttelsesskærm til forreste hånd, bremsekonnektor) helt bagud for at afmontere eller montere koblingsdækslet på kædesaven. 1. Kædebremsen udkobles 2. To møtrikker 3. Koblingsdæksel Montér savsværdet og savkæden på følgende måde. Skru de to møtrikker løs, og fjern koblingsdækslet. Montér sværdet, og før det mod koblingen for at gøre det nemmere at montere savkæden. 4. Savsværd 5. Kobling 6. Hul til savsværd 7. Kædestrammer 8. Bremsekonnektor 9. Kædestramningsretning Montér savkæden som vist. (Sørg for, at skærene vender i den rigtige retning) Udkobl kædebremsen, og montér koblingsdækslet over savsværdets tapskruer. Stram de to møtrikker med fingrene. Sørg for, at kædestrammeren passer ind i hullet til savsværdet. Hold sværdets spids opad, og drej justringsknappen med uret, indtil kæden sidder tæt mod undersiden af sværdet. A: Korrekt stramning B: Forkert stramning Stram begge møtrikker med spidsen af savsværdet opad. Træk kæden omkring sværdet med hånden. Løsn kæden, hvis den er for stram. 11

12 Brændstof og smøremiddel Betjening Det brændstof, der anvendes, er en blanding af almindelig benzin og 2-takts motorolie af et anerkendt mærke til luftkølede motorer. Det anbefales at bruge 89 oktan blyfri benzin som minimum. Brug ikke brændstof, der indeholder metylalkohol eller mere end 10 % ætylalkohol. Det anbefalede blandingsforhold er 50: 1 (2 %) for ISO-L-EGD Standard (ISO/CD13738), JASO FC, FD kvalitet og ECHO Premium 50 : 1 olie. - Bland ikke direkte i brændstoftanken. - Undgå at spilde benzin eller olie. Spildt brændstof skal altid tørres op. - Håndtér brændstoffet med forsigtighed, da det er yderst brændbart. - Opbevar altid brændstoffet i en godkendt beholder. Smøremiddel til kæde FORSIGTIG Når du åbner benzintanken, skal du løsne dækslet meget langsomt og vente til tanktrykket er udlignet, før du tager dækslet af. Korrekt smøring af kæden, mens den er i brug, nedsætter friktionen mellem kæden og savsværdet og sikrer komponenterne lang levetid. Kæden må kun smøres med specialkædeolie af høj kvalitet. For at undgå problemer med oliepumpen, bør der ikke bruges spild- eller genbrugsolie. I nødstilfælde er det tilladt at bruge motorolie i kort tid. SAE 30...om sommeren, SAE 10...om vinteren eller til træ med meget harpiks. 12

13 Start af kold motor ADVARSEL Når der trækkes i chokerhåndtaget, og det derefter drejes tilbage i udgangsstilling, vil gasgiveren stadig være lidt åben (låst). Hvis motoren startes i denne låste indstilling, begynder savkæden at køre rundt. Motoren må ikke startes, før kædebremsen er aktiveret. A: Starthåndtag "ES"-START 1. Kædebremse AKTIVERET 2. Tændingskontakt (ON) 3. Chokerhåndtaget (LUK) 4. Rensekolbe (spædepumpe) 5. Chokerhåndtagsknap (ÅBEN) FORSIGTIG 1. Når motoren er startet, skal du trykke let på gasgiveren for at udkoble gaslåsen, og så straks trække den forreste håndbeskyttelsesskærm ind mod dig selv. (Kædebremse UDKOBLET) 2. Motorens omdrejninger må ikke øges, mens kædebremsen er tilkoblet. 3. Brug kun kædebremsen ved start af motoren eller i nødtilfælde. 4. Gaslåsen må aldrig bruges til savning. Den må kun bruges til at starte motoren. BEMÆRK Startsnoren må ikke trækkes ud i fuld længde. Starthåndtaget må ikke smække tilbage mod huset. Fyld tanken med brændstofblanding. Der må ikke fyldes brændstof udover brændstoftankens fremspringsniveau. Fyld kædeolietanken med smøremiddel. Skub håndbeskyttelsesskærmen fremad. (Kædebremse AKTIVERET) Træk tændingskontakten opad. Træk chokerhåndtaget helt ud. Tryk på rensekolben, indtil du kan se brændstoffet i spædepumpen. Hold godt fast i kædesaven. Sørg for at savsværdet og savkæden ikke berører noget, når du startet saven. Træk flere gange i starthåndtaget, indtil du hører den første tændingslyd. Skub chokerhåndtaget helt ind. Træk i starthåndtaget igen. 13

14 Start af varm motor 1. Kædebremse AKTIVERET Se efter, om der er brændstof og kædeolie i tankene. Skub håndbeskyttelsesskærmen fremad. (Kædebremse AKTIVERET) Træk tændingskontakten opad. Hold godt fast i kædesaven. Træk i starthåndtaget. Chokeren kan bruges efter behov, men efter første tændingslyd, trækkes lidt i gasgiveren for at udløse gaslåsen og chokeren. Når der trækkes i chokerhåndtaget, og det derefter drejes tilbage i udgangsstilling, vil gasgiveren stadig være lidt åben (låst position). Kørser 1. Kædebremse UDKOBLET 2. Gasgiverlåsning 3. Gasgiver Start motoren og lad den køre i tomgang i nogle minutter. Træk straks forreste håndbeskyttelsesskærm ind mod dig selv. (Kædebremse UDKOBLET) Tryk gradvist gasgiveren ind for at øge omdrejningstallet. Kæden begynder at køre, når motoren når op på ca o./min. Sørg for korrekt acceleration og smøring af savkæden og savsværdet. Motoren må ikke køre unødvendigt ved høj hastighed. Kontrollér, om savkæden standser, når du slipper gasgiveren. 14

15 Slukning af motoren BEMÆRK Hvis motoren ikke standser, skal du trække chokerhåntaget helt ud for at standse motoren. Returnér enheden til en autoriseret ECHO forhandler for at få kontrolleret og repareret tændingskontakten, før motoren startes igen. 1. Gasgiver 2. Tændingskontakt Slip gasgiveren og lad motoren køre i tomgang. Tryk tændingskontakten ned. Kontrol af kædespænding ADVARSEL Kontrollér om motoren er slukket, før du kontrollerer kædespændingen. BEMÆRK Koblingsdækslets møtrikker skal altid løsnes, før du drejer justeringsenheden til kædespænding, da strammeren ellers vil blive beskadiget. Kædespændingen skal kontrolleres ofte under arbejdet og justeres efter behov. Savkædens spænding skal være så stram som muligt, men den skal stadig let kunne trækkes langs savsværdet med hånden. Test af kædesmøring Hold kæden umiddelbart over en tør flade, og kør ved ½ gas i 30 sekunder. Der skal være en tynd streg af "kastet" olie på den tørre flade. Test før anvendelse Sæt dig grundigt ind i, hvordan saven betjenes, før du påbegynder at arbejde med saven. Til dette formål kan det være nyttigt at øve sig flere gange på mindre træstammer eller grene. Sørg for at holde uvedkommende personer og dyr væk fra arbejdsområdet. Flere brugere Hold sikker afstand til andre brugere. 15

16 Kædebremse Korrekt brug af kædebremse FARE Tilbageslag er meget farligt. Hvis spidsen af savsværdet berører træ eller lignende, slår savsværdet øjeblikkeligt tilbage. Kædebremsen mindsker risikoen for kvæstelser som følge af tilbageslag. Husk altid at kontrollere, at kædebremsen fungerer korrekt før brug. BEMÆRK Mens du øver dig i at fælde et lille træ, skal du skubbe den forreste håndbeskyttelsesskærm fremad for at tilkoble bremsen. Du skal huske altid at kontrollere, om bremsen fungerer korrekt, før hver enkelt opgave. Hvis kædebremsen er blokeret af træspåner, vil bremsefunktionen blive lidt forringet. Hold altid kædesaven ren. Du må ikke øge motorens omdrejningstal, mens kædebremsen er tilkoblet. Kædebremsen bruges i nødstilfælde. Du må ikke bruge den, med mindre det er absolut nødvendigt. Når gasgiverlåsen bruges ved start, skal kædebremsen holdes på plads, og udkobles straks efter at motoren er startet. Du må aldrig afprøve bremsen på et sted, hvor der findes benzindampe. Kædebremsens funktion er at standse kæderotation efter et tilbageslag. Den kan hverken forhindre eller mindske tilbageslag. Du må ikke sætte din lid til, at kædebremsen beskytter dig mod tilbageslag. Selv når kædesaven har en kædebremse, skal du sætte din lid til din egen fornuft kombineret med korrekte savemetoder, præcis som om der ikke var monteret en kædebremse. Selv ved normal brug og korrekt vedligeholdelse, kan bremsens reaktionstid blive længere. Det efterfølgende kan komme i vejen for bremsernes evne til at beskytte brugeren: Saven holdes forkert for tæt på kroppen. Tilbageslaget kan være så hurtigt, at selv en korrekt vedligeholdt bremse ikke kan aktiveres i tide. Brugerens hånd kan være i en stilling, hvor den ikke er i kontakt med håndbeskyttelsesskærmen. Bremsen vil så ikke blive aktiveret. Mangel på korrekt vedligeholdelse forlænger bremsens stoptid og gør den mindre effektiv. Snavs, fedt, olie mv., der trænger ind i bremsemekanismens bevægelige dele, kan forlænge stoptiden. Slid eller svækkelse af bremseaktiveringsfjederen og slid af bremse / koblingstromlen og drejepunkterne kan forlænge bremsens stoptid. En beskadiget håndbeskyttelsesskærm og et beskadiget håndtag kan medføre, at bremsen ikke fungerer. 16

17 Kontrollér om bremsen fungerer 1. Læg kædesaven på jorden. 2. Hold i håndtaget med begge hænder og accellerér motoren til høj hastighed med gasgiveren. 3. Betjen kædebremsen ved at dreje dit venstre håndled op mod forreste beskyttelsesskærm, mens du griber det forreste håndtag. 4. Kæden standser straks. 5. Slip gasgiveren. Udkobl kædebremsen Når den forreste håndbeskyttelseskærm er trukket helt ind mod dig selv, udkobles kædebremsen. Hvis kæden ikke standser straks, skal kædesaven tages til en ECHO forhandler til reparation. Automatisk kædebremse VIGTIGT Ved test af den automatiske bremsefunktion skal der anvendes et blødt materiale såsom træ, således at savkæden ikke beskadiges ved kontakt med materialet. 1). Enden af savsværdet kan placeres i en højde på ca. 35 cm. 2). Bageste håndtag Skal gribes let med det højre håndtag. Den automatiske kædebremse standser savkædens funktion på en sådan måde, at tilbageslag, der fremkommer i enden af savsværdet, automatisk aktiverer kædebremsen. Du kan kontrollere, at den automatiske kædebremse fungerer korrekt, ved at gøre følgende: 1. Stands kædesavens motor. 2. Hold kædesaven i det forreste og det bageste håndtag (hold let i håndtagene), således at savsværdet kan anbringes i en højde på ca. 35 cm som vist på figuren. 3. Slip forsigtigt det forreste håndtag, og lad spidsen af savsværdet falde ned på et underlag af træ eller et lignende. (* på dette tidspunkt skal du holde let om det bageste håndtag med den anden hånd) 4. Stødet forplantes til bremsearmen, der aktiverer kædebremsen. 17

BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

CS-3501 BETJENINGSVEJLEDNING

CS-3501 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CS-3501 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV

SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV 1Øverste dæksel Dansk (Originalvejledning) SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV ADVARSEL Læs disse anvisninger grundigt, og følg reglerne for sikker betjening. Undlades dette, kan det forårsage alvorlig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KÆDESAV

BRUGERVEJLEDNING KÆDESAV 1Øverste dæksel DANSK (Originalvejledning) BRUGERVEJLEDNING KÆDESAV ADVARSEL Læs disse anvisninger grundigt, og følg reglerne for sikker betjening. Undlades dette, kan det forårsage alvorlig kvæstelse.

Læs mere

CS-360WES BETJENINGSVEJLEDNING

CS-360WES BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CS-360WES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Denne vejledning indeholder regler

Læs mere

BRUGERMANUAL KÆDESAV ADVARSEL

BRUGERMANUAL KÆDESAV ADVARSEL 1Øverste dæksel DANSK (Oprindelige vejledning) BRUGERMANUAL KÆDESAV ADVARSEL Denne kædesav er konstrueret specielt til træpleje udført af en deri oplært operatør. Læs disse anvisninger grundigt, og følg

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING PB-755 LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING PB-755 LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING PB-755 ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Introduktion 2Introduktion Tillykke med købet

Læs mere

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsats Træfældning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI

BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Tillykke

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ES-2400 BETJENINGSVEJLEDNING

ES-2400 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING ES-2400 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion ECHO

Læs mere

CS-5100 BETJENINGSVEJLEDNING

CS-5100 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CS-5100 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER REGLER FOR SIKKER DRIFT Denne brugermanual

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Overskrift Topsav, TS425 Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 28 424 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9042858 Motorsav 51 cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Motorsav 52 cm 3 Varenr.: 9042858 Sikkerhed: Brug altid sikkerhedsbukser,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCR-1501

BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCR-1501 1Øverste dæksel DANSK (Oprindelige vejledning) BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCR-1501 ADVARSEL LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVIS- NINGERNE FOR SIKKER BETJENING. UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9047513 Motorsav 45 cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Motorsav 45 cc Varenummer: 9047513 Beskrivelse: Benzindreven kædesav. Generelt:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-310. Læs disse anvisninger grundigt, og følg reglerne for sikker brug. Undlades dette, kan det medføre alvorlig kvæstelse.

BETJENINGSVEJLEDNING CS-310. Læs disse anvisninger grundigt, og følg reglerne for sikker brug. Undlades dette, kan det medføre alvorlig kvæstelse. BETJENINGSVEJLEDNING CS-310 ADVARSEL FARE Læs disse anvisninger grundigt, og følg reglerne for sikker brug. Undlades dette, kan det medføre alvorlig kvæstelse. Introduktion 2Introduktion Denne kædesav

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-680

BETJENINGSVEJLEDNING CS-680 BETJENINGSVEJLEDNING CS-680 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

ES-255ES BETJENINGSVEJLEDNING

ES-255ES BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING ES-255ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HCA-265ES

BETJENINGSVEJLEDNING HCA-265ES BETJENINGSVEJLEDNING HCA-265ES FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER 2 INTRODUKTION Velkommen til ECHO-familien.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

PB-770 BETJENINGSVEJLEDNING

PB-770 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING PB-770 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

BRUGERMANUAL KÆDESAV CS-320TES CS-350TES ADVARSEL

BRUGERMANUAL KÆDESAV CS-320TES CS-350TES ADVARSEL 1Øverste dæksel DANSK BRUGERMANUAL KÆDESAV CS-320TES CS-350TES ADVARSEL Denne kædesav er konstrueret specielt til træpleje udført af en deri oplært operatør. Læs disse anvisninger grundigt, og følg reglerne

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053598 Motorsav 61,5cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Motorsav - Varenr. 9053598 Beskrivelse: Benzindrevet kædesav med 20 sværd

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCAS-235ES-LW

BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCAS-235ES-LW 1Øverste dæksel DANSK (Oprindelige vejledning) BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCAS-235ES-LW ADVARSEL LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING. UNDLADES DETTE, KAN DET

Læs mere

HC30ESW BETJENINGSVEJLEDNING

HC30ESW BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HC30ESW FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER INTRODUKTION ECHO hækklippere, model HC-30ES

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

TEXAS KÆDESAV BETJENINGSVEJLEDNING Model Texas Euro 35 Texas Euro 40

TEXAS KÆDESAV BETJENINGSVEJLEDNING Model Texas Euro 35 Texas Euro 40 TEXAS KÆDESAV BETJENINGSVEJLEDNING Model Texas Euro 35 Texas Euro 40 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby 5260 Odense S Tlf. 6395 5555 - Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere