BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER

2 Introduktion 2Introduktion Denne kædesav er konstrueret til at save i træer eller i træprodukter. Den må ikke bruges til at save metal, blik, plast eller andre materialer. Det er vigtigt at forstå alle sikkerhedsregler korrekt, før du bruger kædesaven. Misbrug af kædesaven kan forårsage alvorlige kvæstelser. Lad aldrig børn betjene saven. Denne manual viser reglerne for sikker betjening, korrekt brug, eftersyn samt vedligeholdelse af ECHO kædesaven. Følg disse anvisninger med henblik på at holde produktet i god stand og opnå lang levetid. Gem denne manual til senere brug. Hvis brugermanualen bliver ulæselig, fordi den bliver beskadiget, eller hvis den bortkommer, kan du få en ny hos en ECHO forhandler. Hvis du udlejer eller låner denne maskine til en anden person, skal brugermanualen altid følge med, da den indeholder alle de nødvendige forklaringer og anvisninger. Hvis maskinen overdrages til andre, skal brugermanualen ligeledes følge med. Manualens specifikationer, beskrivelser og illustrationsmateriale er så nøjagtigt som muligt på udgivelsestidspunktet, men der kan foretages ændringer uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde ekstraudstyr og tilbehør og omfatter muligvis ikke alt standardudstyr. Enheden leveres med savsværd og savkæde separat. Montér sværd og kæde. Hvis der er noget i denne manual, der er vanskeligt at forstå, bedes du tage kontakt til en ECHO forhandler. Denne models kendetegn: "ES"-START "ES"-START genererer tilstrækkelig rotationskraft til at få krumtapakslen til at rotere med en hastighed, der kan starte motoren næsten uden tilbageslag. "ES"-START gør det meget nemmere at starte motoren, end du forventer. 2

3 Indholdsfortegnelse Skilte og symboler...4 Regler for sikker drift Generelle forholdsregler Sikkerhedsregler ved tilbageslag Andre sikkerhedsregler... 8 Beskrivelse Samling Montering af savsværd og -kæde Betjening Brændstof og smøremiddel Smøremiddel til kæde Start af kold motor Start af varm motor Kørser...14 Slukning af motoren Kontrol af kædespænding Test af kædesmøring Test før anvendelse Korrekt brug af kædebremse Kædebremse Kontrollér om bremsen fungerer Udkobl kædebremsen Automatisk kædebremse Savanvisninger Generelt...18 Fældning af træer Afgrening Afkortning Tryk og spænding i træ Vedligeholdelsesvejledning Fejlfinding Vedligeholdelse af savkæde Eftersyn Luftfilter Tjek brændstofsystemet Brændstoffilter Oliefilter Tændrør Cylinderribber Savsværd Kædehjul Karburator Automatisk smøresystem Lyddæmper Opbevaring Længere tids opbevaring (mere end 30 dage) Bortskaffelse Specifikationer Overensstemmelseserklæring "CE"

4 Skilte og symboler FARE ADVARSEL FORSIGTIG Dette symbol gør sammen med ordet "FARE" opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. Dette symbol gør sammen med ordet "ADVARSEL" opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. "FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderate læsioner. Et cirkelsymbol med streg igennem betyder, at det, der vises, er forbudt. BEMÆRK Denne vedlagte meddelelse giver gode tips til apparatets brug, pleje og vedligeholdelse. Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Læs brugermanualen grundigt Justering af kædenippel. Brug sikkerhedssbriller, høreværn og hjelm Rensekolbe (spædepumpe) Advarsel! Der kan opstå tilbageslag! Justering af karburator - Lav hastighedsblanding Nødstop Justering af karburator - Høj hastighedsblanding Betjening af kædebremse Karburatorjustering - Tomgangshastighed Olie- og benzinblanding Anbefalet maksimal hastighed Påfyldning af kædeolie / oliepumpe Garanteret lydeffektniveau Find dette sikkerhedsskilt på maskinen. Den komplette illustration af maskinen, der findes i afsnittet "Beskrivelse" er en hjælp til at finde skiltene. Vær sikker på, at skiltet er læseligt, og at du forstår og følger anvisningerne på skiltet. Hvis et skilt ikke kan læses, kan der bestilles et nyt hos en ECHO forhandler. 4

5 1. Generelle forholdsregler Brugermanual Regler for sikker drift Læs brugermanualen til kædesaven grundigt. Sæt dig grundigt ind i kædesavens kontrolknapper, og hvordan du bruger kædesaven. Undlades det at følge disse anvisninger, kan det føre til kvæstelser. Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte en ECHO forhandler. Fysiske forhold Du bør ikke bruge kædesaven, når du er træt eller under indflydelse af alkohol eller medicin. Du bør være rask fysisk og psykisk for at kunne håndtere kædesaven sikkert. Fejlskøn eller fejl i udførelsen kan have svære eller dødelige følger. Hvis du lider af en sygdom, der kan blive forværret af hårdt fysisk arbejde, skal du spørge din læge til råds, før du bruger en kædesav. Du bør ikke bruge kædesaven, når du er syg eller træt eller under indflydelse af stoffer eller medicin, der kan påvirke dit syn, din behændighed eller din dømmekraft. Personligt sikkerhedsudstyr Det kan ikke anbefales at stikke vat i ørerne. FORSIGTIG Du bør altid bruge godkendte sikkerhedsbriller til at beskytte dine øjne. Træspåner, støv, grene der knækker og andet kan blive kastet omkring af kæden og ramme brugeren i ansigtet. Sikkerhedsbriller kan ligeledes give begrænset beskyttelse i tilfælde af, at kæden skulle ramme brugeren i området omkring øjnene. Hvis forholdene foreskriver brug af ventileret ansigtsskærm, skal du bære sikkerhedsbriller inde under. ECHO anbefaler, at der altid bruges høreværn. Hvis ikke, kan det medføre tab af hørelse. Du bør reducere risikoen for høreskade ved enten at bruge høreværn eller hørepropper, der er godkendt af en autoriseret organisation. Alle der bruger kædesav som en del af deres arbejde, bør regelmæssigt have en høreprøve. Brug altid kasket eller hat, når du arbejder med en kædesav. Det anbefales stærkt at bruge sikkerhedshjelm, når du fælder eller arbejder under træer, eller hvor der er risiko for at genstande kan ramme dig i hovedet. Brug kraftige, skridsikre handsker til at forbedre dit greb samt for at beskytte dine hænder mod kulde og vibration. Brug sko eller støvler med tåbeskyttelse og skridsikker sål. Brug aldrig løsthængende tøj, opknappede jakker, vide ærmer og manchetter, tørklæder, bindesnore, slips, snore, kæder, smykker osv., der kan hænge fast i savkæden eller lavere vegetation. Dine klæder skal være af kraftigt, beskyttende materiale. Tøjet skal sidde til for at undgå, at det hænger fast, men være løst nok til, at du frit kan bevæge dig, Bukseben bør ikke være vide eller have opslag, og skal enten være stukket ned i støvlerne eller holdt korte. Der kan fås sikkerhedsvest, benbeskyttelse og sikkerhedsbukser med savværn. Det er brugerens ansvar at bruge sådan ekstra beskyttelse, hvis forholdene foreskriver det. Du må aldrig arbejde med en kædesav, når du er alene. Sørg for, at en anden person befinder sig inden for høreafstand, hvis du skulle få brug for hjælp. 5

6 Brændstof FARE Benzin og brændstof er særdeles brændbar. Hvis det spildes eller antændes af en tændingskilde, kan det forårsage en brand og alvorlig kvæstelse, eller skade på ejendom. Der kræves stor forsigtighed ved håndtering af benzin og brændstof. Stram brændstofdækslet godt til efter påfyldning, og undersøg, om der er lækage. I tilfælde af lækage skal maskinen repareres, før den benyttes, da der er fare for brand. 1. Olietankens dæksel 2. Brændstoftankens dæksel A: Tilspændingsretning Brug en passende type brændstofbeholder. Medbring en ildslukker eller en skovl i tilfælde af brand. På trods af de forholdsregler der kan tages, er betjening af en kædesav, eller skovarbejde, i almindelighed forbundet med farer. Undlad at ryge eller bringe ild eller gnister hen i nærheden af brændstoflagre. Brændstoftanken kan være under tryk. Løsn altid brændstofdækslet forsigtigt og vent på, at trykket udlignes, før dækslet tages helt af. Fyld brændstof på brændstoftanken udendørs over bar jord, og skru brændstofdækslet forsvarligt på. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Tør eventuelt spildt brændstof af maskinen. Fyld aldrig benzin på, hvis motoren stadig er varm eller kører. Maskinen må aldrig opbevares med brændstof i tanken, da en brændstoflækage kan forårsage brand. Start af motoren Kædesaven skal være mindst 3 m fra brændstofpåfyldningsstedet, før motoren startes. Lad aldrig andre personer være i nærheden af kædesaven, når du starter eller bruger kædesaven. Hold tilskuere og dyr på god afstand af arbejdsområdet. Lad aldrig andre holde det træ, du arbejder på. Du må ikke påbegynde fældning før arbejdsområdet er ryddet, før du står sikkert på benene og før du har planlagt en flugtvej væk fra det faldende træ. Før du starter motoren, skal du sikre dig, at savkæden ikke berører noget. Hold håndtaget tørt, rent og fri for olie eller brændstofblandinger. Brug kun kædesaven i områder med god ventilation. Det er sundhedsskadeligt at indånde udstødningsgas, oliedampe (fra smøring af kædesav) eller savsmuld. Transport 1. Hylster til savsværd Kædesaven skal altid transporteres med hylstret trukket over savsværdet. Kædesaven skal transporteres med motoren standset, savsværdet og savkæden vendt bagud, og lyddæmperen vendt væk fra kroppen. 6

7 2. Sikkerhedsregler ved tilbageslag FARE Sikkerhedsregler ved tilbageslag ved brug af kædesav: Tilbageslag kan forekomme, hvis spidsen af savsværdet berører en genstand, eller hvis træet klemmer sammen om savkæden, mens der arbejdes med kædesaven. I nogle tilfælde kan det give en lynhurtig omvendt reaktion, når sværdspidsen berører noget, således at savsværdet kastes op og bagud mod brugeren (dette kaldes roterende tilbageslag). Hvis savkæden kommer i klemme langs toppen af sværdet, kan sværdet blive skubbet hurtigt tilbage mod brugeren (dette kaldes lineært tilbageslag). Begge disse reaktioner kan få dig til at miste herredømmet over saven og komme i kontakt med den roterende kæde, hvilket kan forårsage alvorlig kvæstelse. Som bruger af en kædesav bør du tage forskellige forholdsregler for at forebygge uheld eller tilskadekomst, når du arbejder med saven. Hvis du har en fundamental forståelse af, hvordan tilbageslag opstår, kan du reducere eller eliminere overraskelsesmomentet. Overraskelsesmomentet er en medvirkende årsag til mange uheld. Tilbageslag, der opstår i forbindelse med savkædens rotation, kan undgås ved at forhindre, at et uafskærmet savsværd kommer i berøring med en genstand eller med jorden. Kædesaven må ikke betjenes med blot én hånd! Betjening med én hånd kan medføre, at brugeren, hjælpere eller tilskuere kommer til skade. Brug altid begge hænder til at betjene kædesaven og bevar fuld kontrol. Den ene hånd skal betjene gashåndtaget. Hvis du kun bruger én hånd, kan det medføre at kædesaven "skøjter" eller glider, hvilket kan forårsage kvæstelser, hvis du mister herredømmet. Hold godt fast i saven med begge hænder; den ene hånd på det bageste håndtag og den anden på det forreste håndtag, når motoren kører. Hold godt fast om kædesavens håndtag med alle fingre. Et fast greb vil hjælpe med at reducere tilbageslag og bevare herredømmet over saven. Brug altid begge hænder til at betjene kædesaven. Pas på ikke at strække dig for langt eller at arbejde over brysthøjde. Sørg for, at området, du skal arbejde i, er fri for forhindringer. Lad ikke sværdspidsen berøre en træstamme, grene eller andre forhindringer, der kan ramme dig, når du bruger saven. Det kan mindske risikoen for tilbageslag at køre kædesaven med høj hastighed. Savning med middel hastighed eller lav hastighed kan dog gøre det lettere at styre kædesaven hvis pladsen er trang og kan også mindske risikoen for tilbageslag. Følg producentens slibe- og vedligeholdelsesanvisninger for savkæden. Brug kun savsværd og -kæder, der er angivet af producenten, eller acceptable tilsvarende savsværd og -kæder. 7

8 3. Andre sikkerhedsregler Vibration og kulde En tilstand, der kaldes Raynauds Fænomen, menes at påvirke fingrene hos nogle mennesker, der udsættes for kulde og vibration. Derfor er ECHO kædesaven forsynet med stødabsorberende anordninger, der nedsætter vibrationernes intensitet i håndtagene. Hvis hænder udsættes for kulde og vibration kan der opstå en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende tab af farve og følelsesløshed i fingrene. Det anbefales på det kraftigste at træffe følgende forholdsregler, da det er uvist, hvor stor påvirkning der skal til for at forårsage denne lidelse. Hold din krop varm, især hoved og nakke, fødder, ankler, hænder og håndled. Vedligehold en god blodcirkulation ved at foretage energiske armøvelser under hyppige arbejdspauser og ved ikke at ryge. Begræns antallet af timer, du arbejder med kædesaven. Prøv at veksle mellem andet arbejde og brugen af kædesaven. Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse, skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for yderligere kulde og vibration. Skader på grund af gentagne belastninger Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre, hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder. Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA (ensidigt, gentaget arbejde): Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder med kædesaven. Prøv i stedet at holde håndleddet lige. Brug hele hånden, når du griber om noget, ikke blot tommel- og pegefinger. Tag jævnligt pauser for at mindske belastningen ved gentagede bevægelser, og hvil hænderne. Udfør de gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft. Lav øvelser for at styrke hånd- og armmuskler. Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller smerte i fingre, håndled eller arme. Med hensyn til EU-direktivet "Vibration" EU-direktivet "Vibration" (2002/44/EU) blev udarbejdet med henblik på at beskytte mennesker mod sikkerheds- og sundhedsfarer som følge af mekanisk vibration fra en maskine ved at pålægge arbejdsgivere at begrænse et standard 8 timers dagligt udsættelsesniveau, A(8). Alle personer eller organisationer, der ansætter en person til at betjene en maskine skal tage A(8)-værdien i betragtning, når de lader personen bruge maskinen. Maskinens værdier for mekanisk vibration (tilsvarende vibrationsværdi), der skal bruges som retningslinjer for forenkling af beregningen af A(8)-værdien, er: MODEL Type For / Venstre håndtag (m/s 2 ) Bag / Højre håndtag (m/s 2 ) Du bedes tage kontakt til forhandleren eller gå til ECHO's hjemmeside for yderligere information: 8

9 Maskinens tilstande ADVARSEL Der må ikke foretages ændringer af nogen art på kædesaven. Der må kun anvendes tilbehør og dele, der leveres af KIORITZ CORP. eller er udtrykkeligt godkendt af KIORITZ CORP. til brug med bestemte KIORITZ CORP. kædesavmodeller. Selvom visse tilbehør, der ikke er godkendt, kan bruges sammen med KIORITZ CORP. motoren, kan det være særdeles farligt at gøre dette. Brug aldrig en kædesav, der er beskadiget, justeret forkert eller ikke er samlet helt eller sikkert. Kædesaven må ikke bruges med en løs eller defekt lyddæmper. Se efter, at kædesaven standser, når gashåndtaget slippes. Savearbejde Kædesaven må ikke bruges oppe i et træ, med mindre brugeren er særligt uddannet til dette. Hold alle dele af kroppen væk fra savkæden, når motoren kører. Vær særlig forsigtig, når der saves krat eller unge træer, da små grene kan blive fanget i savkæden og svirpe over mod dig eller slå dig ud af balance. Nåd du beskærer grene, der sidder i spænd, skal du være opmærksom på, at disse kan svirpe fri, således at du ikke bliver ramt af grenen eller kædesaven, når spændingen i træfibrene udløses. Beskæringsarbejde på en stige er ekstremt farligt, da stigen kan glide, og din kontrol over kædesaven er begrænset. Arbejde i højden bør overlades til dertil uddannede personer. Stop motoren, før du lægger kædesaven fra dig. Regler for arbejde med træ Sikker betjening af en kædesav kræver en funktionsdygtig kædesav, sund dømmekraft og viden om de metoder, der skal anvendes i den enkelte beskærings- eller fældningssituation. Kædesaven må kun anvendes af personer, som har læst og forstået denne brugermanual til fulde. Kædesaven må kun anvendes til at save i træ eller træprodukter. Kædesaven må ikke anvendes til at save i metal, metalplader, plast eller andre materialer. Stå på den højestbeliggende side af stammen ved afkortning eller beskæring, da stammen kan rulle, når den saves. Stå med begge fødder på jorden. Du må ikke bruge saven, hvis du står på andet end jorden. Eftersyn Alle eftersyn af kædesavsen udover dem, der findes i brugermanualen, skal udføres af kompetent servicepersonale. (Hvis der f.eks. anvendes et ukorrekt værktøj til at holde svinghjulet ved afmontering af koblingen, kan dette beskadige svinghjulet, og medføre at det brister). 9

10 Beskrivelse 1. Lyddæmper - Lyddæmperen kontrollerer udstødningsstøjen og hindrer varme, glødende kulpartikler i at forlade lyddæmperen. 2. Beskyttelseshåndtag til forreste hånd - Beskyttelsesskærm, der sidder mellem det forreste håndtag og savkæden til beskyttelse af hånden mod skader og som en hjælp til at styre kædesaven, hvis du mister grebet i håndtaget. Denne beskyttelsesskærm anvendes til at aktivere kædebremsen, der stopper kædens rotation. 3. Rensekolbe (spædepumpe) - Når du starter motoren, skal du trykke på spædepumpen 3 eller 4 gange. 4. Chokerhåndtaget - Anordning der beriger brændstof- / luftblandingen i karburatoren og hjælper med at starte en kold motor. 5. Bageste håndtag (til højre hånd) - Støttehåndtag, der er placeret bagest på motorhuset. 6. Beskyttelsesskærm til bageste hånd - Forlænger på den nederste del af det bageste håndtag, der beskytter hånden mod kæden, hvis den knækker eller ryger ud af kæderillerne. 7. Koblingsdæksel - Beskyttelsesdæksel til savsværd, savkæde, kobling og kædehjul, når kædesaven er i brug. 8. Kædejusteringsanordning - Anordning til at justere kædespændingen. 9. Kædefanger - Beskyttelsesanordning til at nedsætte risikoen for, at brugerens højre hånd kommer i kontakt med savkæden, hvis den brækker fri eller løsrives fra savsværdet under arbejdet. 10. Barkstød - Anordning monteret foran savsværdets monteringspunkt, der fungerer som en akse, når den berører et træ eller en træstamme. 11. Savsværd - Den del, der støtter og styrer savkæden. 12. Kæde - Kæde, der udfører selve savningen. 13. Oliebeholderdæksel - Lukker og forsegler olietanken. 14. Startgreb - Greb til start af motoren. ("ES"-START). 15. Brændstofdæksel - Lukker og forsegler brændstoftanken. 16. Gasgiver - Aktiveres med fingeren og anvendes til regulering af motorens hastighed. 17. Lås til gasgiver - Sikkerhedskontakt, der skal trykkes ned, før gasgiveren kan aktiveres for at forhindre, at denne trykkes ned ved et uheld. 18. Tændingskontakt - Anordning til aktivering og deaktivering af tændingssystemet og dermed start og stop af motoren. 19. Luftfilterdæksel - Dækker luftfiltret. 20. Filterdækselknap - Anordning til montering af luftfilterdæksel. 21. Sikkerhedsskilt - Delnr Forreste håndtag (til venstre hånd) - Støttehåndtag, der er placeret forrest på motorhuset. 23. Cylinderdæksel - Luftkølegitteret. Det dækker cylinderen, tændrøret og lyddæmperen. 24. Brugermanual - Følger med maskinen. Læs manualen før brug, og gem den til senere brug for at lære korrekte, sikre betjeningsteknikker. 25. Værktøj - 13 x 19 mm T-nøgle (kombineret skruetrækker / tændrørsnøgle), lille skruetrækker. 26. Hylster til savsværd - Aftageligt hylster til beskyttelse af savsværdet og savkæden under transport, og når kædesaven i øvrigt ikke er i brug. 10

11 Samling Montering af savsværd og -kæde ADVARSEL Af hensyn til din egen sikkerhed bør du altid standse motoren, før du foretager følgende opgaver. FORSIGTIG 1. Alle justeringer skal foretages, mens motoren er kold. 2. Brug altid handsker, når du arbejder med kæden. 3. Kædesaven må ikke bruges, hvis kæden er løs. BEMÆRK Flyt kædebremserhåndtaget (beskyttelsesskærm til forreste hånd, bremsekonnektor) helt bagud for at afmontere eller montere koblingsdækslet på kædesaven. 1. Kædebremsen udkobles 2. To møtrikker 3. Koblingsdæksel Montér savsværdet og savkæden på følgende måde. Skru de to møtrikker løs, og fjern koblingsdækslet. Montér sværdet, og før det mod koblingen for at gøre det nemmere at montere savkæden. 4. Savsværd 5. Kobling 6. Hul til savsværd 7. Kædestrammer 8. Bremsekonnektor 9. Kædestramningsretning Montér savkæden som vist. (Sørg for, at skærene vender i den rigtige retning) Udkobl kædebremsen, og montér koblingsdækslet over savsværdets tapskruer. Stram de to møtrikker med fingrene. Sørg for, at kædestrammeren passer ind i hullet til savsværdet. Hold sværdets spids opad, og drej justringsknappen med uret, indtil kæden sidder tæt mod undersiden af sværdet. A: Korrekt stramning B: Forkert stramning Stram begge møtrikker med spidsen af savsværdet opad. Træk kæden omkring sværdet med hånden. Løsn kæden, hvis den er for stram. 11

12 Brændstof og smøremiddel Betjening Det brændstof, der anvendes, er en blanding af almindelig benzin og 2-takts motorolie af et anerkendt mærke til luftkølede motorer. Det anbefales at bruge 89 oktan blyfri benzin som minimum. Brug ikke brændstof, der indeholder metylalkohol eller mere end 10 % ætylalkohol. Det anbefalede blandingsforhold er 50: 1 (2 %) for ISO-L-EGD Standard (ISO/CD13738), JASO FC, FD kvalitet og ECHO Premium 50 : 1 olie. - Bland ikke direkte i brændstoftanken. - Undgå at spilde benzin eller olie. Spildt brændstof skal altid tørres op. - Håndtér brændstoffet med forsigtighed, da det er yderst brændbart. - Opbevar altid brændstoffet i en godkendt beholder. Smøremiddel til kæde FORSIGTIG Når du åbner benzintanken, skal du løsne dækslet meget langsomt og vente til tanktrykket er udlignet, før du tager dækslet af. Korrekt smøring af kæden, mens den er i brug, nedsætter friktionen mellem kæden og savsværdet og sikrer komponenterne lang levetid. Kæden må kun smøres med specialkædeolie af høj kvalitet. For at undgå problemer med oliepumpen, bør der ikke bruges spild- eller genbrugsolie. I nødstilfælde er det tilladt at bruge motorolie i kort tid. SAE 30...om sommeren, SAE 10...om vinteren eller til træ med meget harpiks. 12

13 Start af kold motor ADVARSEL Når der trækkes i chokerhåndtaget, og det derefter drejes tilbage i udgangsstilling, vil gasgiveren stadig være lidt åben (låst). Hvis motoren startes i denne låste indstilling, begynder savkæden at køre rundt. Motoren må ikke startes, før kædebremsen er aktiveret. A: Starthåndtag "ES"-START 1. Kædebremse AKTIVERET 2. Tændingskontakt (ON) 3. Chokerhåndtaget (LUK) 4. Rensekolbe (spædepumpe) 5. Chokerhåndtagsknap (ÅBEN) FORSIGTIG 1. Når motoren er startet, skal du trykke let på gasgiveren for at udkoble gaslåsen, og så straks trække den forreste håndbeskyttelsesskærm ind mod dig selv. (Kædebremse UDKOBLET) 2. Motorens omdrejninger må ikke øges, mens kædebremsen er tilkoblet. 3. Brug kun kædebremsen ved start af motoren eller i nødtilfælde. 4. Gaslåsen må aldrig bruges til savning. Den må kun bruges til at starte motoren. BEMÆRK Startsnoren må ikke trækkes ud i fuld længde. Starthåndtaget må ikke smække tilbage mod huset. Fyld tanken med brændstofblanding. Der må ikke fyldes brændstof udover brændstoftankens fremspringsniveau. Fyld kædeolietanken med smøremiddel. Skub håndbeskyttelsesskærmen fremad. (Kædebremse AKTIVERET) Træk tændingskontakten opad. Træk chokerhåndtaget helt ud. Tryk på rensekolben, indtil du kan se brændstoffet i spædepumpen. Hold godt fast i kædesaven. Sørg for at savsværdet og savkæden ikke berører noget, når du startet saven. Træk flere gange i starthåndtaget, indtil du hører den første tændingslyd. Skub chokerhåndtaget helt ind. Træk i starthåndtaget igen. 13

14 Start af varm motor 1. Kædebremse AKTIVERET Se efter, om der er brændstof og kædeolie i tankene. Skub håndbeskyttelsesskærmen fremad. (Kædebremse AKTIVERET) Træk tændingskontakten opad. Hold godt fast i kædesaven. Træk i starthåndtaget. Chokeren kan bruges efter behov, men efter første tændingslyd, trækkes lidt i gasgiveren for at udløse gaslåsen og chokeren. Når der trækkes i chokerhåndtaget, og det derefter drejes tilbage i udgangsstilling, vil gasgiveren stadig være lidt åben (låst position). Kørser 1. Kædebremse UDKOBLET 2. Gasgiverlåsning 3. Gasgiver Start motoren og lad den køre i tomgang i nogle minutter. Træk straks forreste håndbeskyttelsesskærm ind mod dig selv. (Kædebremse UDKOBLET) Tryk gradvist gasgiveren ind for at øge omdrejningstallet. Kæden begynder at køre, når motoren når op på ca o./min. Sørg for korrekt acceleration og smøring af savkæden og savsværdet. Motoren må ikke køre unødvendigt ved høj hastighed. Kontrollér, om savkæden standser, når du slipper gasgiveren. 14

15 Slukning af motoren BEMÆRK Hvis motoren ikke standser, skal du trække chokerhåntaget helt ud for at standse motoren. Returnér enheden til en autoriseret ECHO forhandler for at få kontrolleret og repareret tændingskontakten, før motoren startes igen. 1. Gasgiver 2. Tændingskontakt Slip gasgiveren og lad motoren køre i tomgang. Tryk tændingskontakten ned. Kontrol af kædespænding ADVARSEL Kontrollér om motoren er slukket, før du kontrollerer kædespændingen. BEMÆRK Koblingsdækslets møtrikker skal altid løsnes, før du drejer justeringsenheden til kædespænding, da strammeren ellers vil blive beskadiget. Kædespændingen skal kontrolleres ofte under arbejdet og justeres efter behov. Savkædens spænding skal være så stram som muligt, men den skal stadig let kunne trækkes langs savsværdet med hånden. Test af kædesmøring Hold kæden umiddelbart over en tør flade, og kør ved ½ gas i 30 sekunder. Der skal være en tynd streg af "kastet" olie på den tørre flade. Test før anvendelse Sæt dig grundigt ind i, hvordan saven betjenes, før du påbegynder at arbejde med saven. Til dette formål kan det være nyttigt at øve sig flere gange på mindre træstammer eller grene. Sørg for at holde uvedkommende personer og dyr væk fra arbejdsområdet. Flere brugere Hold sikker afstand til andre brugere. 15

16 Kædebremse Korrekt brug af kædebremse FARE Tilbageslag er meget farligt. Hvis spidsen af savsværdet berører træ eller lignende, slår savsværdet øjeblikkeligt tilbage. Kædebremsen mindsker risikoen for kvæstelser som følge af tilbageslag. Husk altid at kontrollere, at kædebremsen fungerer korrekt før brug. BEMÆRK Mens du øver dig i at fælde et lille træ, skal du skubbe den forreste håndbeskyttelsesskærm fremad for at tilkoble bremsen. Du skal huske altid at kontrollere, om bremsen fungerer korrekt, før hver enkelt opgave. Hvis kædebremsen er blokeret af træspåner, vil bremsefunktionen blive lidt forringet. Hold altid kædesaven ren. Du må ikke øge motorens omdrejningstal, mens kædebremsen er tilkoblet. Kædebremsen bruges i nødstilfælde. Du må ikke bruge den, med mindre det er absolut nødvendigt. Når gasgiverlåsen bruges ved start, skal kædebremsen holdes på plads, og udkobles straks efter at motoren er startet. Du må aldrig afprøve bremsen på et sted, hvor der findes benzindampe. Kædebremsens funktion er at standse kæderotation efter et tilbageslag. Den kan hverken forhindre eller mindske tilbageslag. Du må ikke sætte din lid til, at kædebremsen beskytter dig mod tilbageslag. Selv når kædesaven har en kædebremse, skal du sætte din lid til din egen fornuft kombineret med korrekte savemetoder, præcis som om der ikke var monteret en kædebremse. Selv ved normal brug og korrekt vedligeholdelse, kan bremsens reaktionstid blive længere. Det efterfølgende kan komme i vejen for bremsernes evne til at beskytte brugeren: Saven holdes forkert for tæt på kroppen. Tilbageslaget kan være så hurtigt, at selv en korrekt vedligeholdt bremse ikke kan aktiveres i tide. Brugerens hånd kan være i en stilling, hvor den ikke er i kontakt med håndbeskyttelsesskærmen. Bremsen vil så ikke blive aktiveret. Mangel på korrekt vedligeholdelse forlænger bremsens stoptid og gør den mindre effektiv. Snavs, fedt, olie mv., der trænger ind i bremsemekanismens bevægelige dele, kan forlænge stoptiden. Slid eller svækkelse af bremseaktiveringsfjederen og slid af bremse / koblingstromlen og drejepunkterne kan forlænge bremsens stoptid. En beskadiget håndbeskyttelsesskærm og et beskadiget håndtag kan medføre, at bremsen ikke fungerer. 16

17 Kontrollér om bremsen fungerer 1. Læg kædesaven på jorden. 2. Hold i håndtaget med begge hænder og accellerér motoren til høj hastighed med gasgiveren. 3. Betjen kædebremsen ved at dreje dit venstre håndled op mod forreste beskyttelsesskærm, mens du griber det forreste håndtag. 4. Kæden standser straks. 5. Slip gasgiveren. Udkobl kædebremsen Når den forreste håndbeskyttelseskærm er trukket helt ind mod dig selv, udkobles kædebremsen. Hvis kæden ikke standser straks, skal kædesaven tages til en ECHO forhandler til reparation. Automatisk kædebremse VIGTIGT Ved test af den automatiske bremsefunktion skal der anvendes et blødt materiale såsom træ, således at savkæden ikke beskadiges ved kontakt med materialet. 1). Enden af savsværdet kan placeres i en højde på ca. 35 cm. 2). Bageste håndtag Skal gribes let med det højre håndtag. Den automatiske kædebremse standser savkædens funktion på en sådan måde, at tilbageslag, der fremkommer i enden af savsværdet, automatisk aktiverer kædebremsen. Du kan kontrollere, at den automatiske kædebremse fungerer korrekt, ved at gøre følgende: 1. Stands kædesavens motor. 2. Hold kædesaven i det forreste og det bageste håndtag (hold let i håndtagene), således at savsværdet kan anbringes i en højde på ca. 35 cm som vist på figuren. 3. Slip forsigtigt det forreste håndtag, og lad spidsen af savsværdet falde ned på et underlag af træ eller et lignende. (* på dette tidspunkt skal du holde let om det bageste håndtag med den anden hånd) 4. Stødet forplantes til bremsearmen, der aktiverer kædebremsen. 17

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue. Til/Fra stopknap Tippehane. Drivled. Savsværd Kædebremse møtrikker. Motorsaven.

Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue. Til/Fra stopknap Tippehane. Drivled. Savsværd Kædebremse møtrikker. Motorsaven. FORKLARING (HVAD ER HVAD?) Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue Kædejusteringsværktøj (sværdværktøj) Savkæde Sikkerhedsafbryder Lydpotte Til/Fra stopknap Tippehane Støttespyd Kædeoliebeholder

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

J O N S E R E D S E R V I C E

J O N S E R E D S E R V I C E J O N S E R E D S E R V I C E SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 108 89 49-10 SYMBOLER I BRUGERMANUALEN: Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring eller vedligeholdelse.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning DCS460 DCS461 DCS500 DCS501 Obs: Læs venligst denne betjenings vejledning omhy ggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og overhold under alle omstændigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere