Fra DS 484 til ISO 27001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra DS 484 til ISO 27001"

Transkript

1 Fra DS 484 til ISO Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS 484 til den internationale ISO Af Gaffri Johnson Sikkerhedskonsulent hos Neupart Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 1

2 Fra DS 484 til ISO Engang for længe siden var der ingen dansk standard for it- sikkerhed. Men så en dag i 2004 besluttede Folketinget at indføre åbne standarder i alle statslige institutioner, og med i pakken var den nye danske standard DS 484. DS 484 blev udarbejdet som en oversættelse af den internationale standard ISO der igen stammer fra den engelsk standard BS DS 484 blev dog hurtigt de facto standarden for it- sikkerhedsimplementering i mange danske virksomheder. Den var dog langt fra perfekt. For mange har det, at forstå og dække alle standardens krav til sikringsforanstaltninger, været en administrativ udfordring. DS 484 er en rigid standard med meget lidt albuerum der gør det svært at fravælge afsnit som ikke er relevante for netop din virksomhed. Men nu er det heldigvis snart slut. DS 484 udfases nu til fordel for den internationale standard ISO i sammenhæng med at sidstnævnte revideres. Når 2013 glider over i 2014 skal staten, kommuner og mange virksomheder overgå til ISO som deres foretrukne rammeværktøj for it- sikkerhedsstyring. Men før vi ser på hvordan man håndterer selve overgangsprocessen så lad os først se på hvad forskellen egentlig er på DS 484 og ISO Hvorfor ISO 27001? ISO lægger op til en mere helhedsorienteret tilgang til sikkerhedsstyring hvor mennesker og processer sættes i fokus. Effektiv it- sikkerhedsstyring kræver et velbalanceret samspil mellem fortsat at sikre at it- processer og systemer understøtter forretningens behov og krav, og at væsentlige it- risici bliver håndteret. Der er en tendens blandt virksomheder til at fokusere meget på risici og at håndhæve kontrolmiljøerne med tekniske løsninger. Sådan en tilgang ender ofte i her og nu løsninger når f.eks. it- revisionen kommer med deres krav. Uden forankring i it- processer, involvering af ledelsen og medarbejdere, er værdien af disse tiltag ikke stor, har oftest kun kortsigtet effekt, er tungt at vedligeholde og kan ende med at være et økonomisk dyrt bekendtskab. Tekniske løsninger kan og bør ikke stå alene. Der bør være et afbalanceret forhold mellem teknologi, mennesker og processer. Teknologi bør kun være det værktøj der understøtter elementerne og på sigt er værdiskabende ikke en omkostning. Og netop det hjælper ISO med. Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 2

3 Teknologi Processer Mennesker Med ISO skifter I fokus fra en kontrol- og checklistebaseret tilgang til it- sikkerhedsledelse, til en mere procesorienteret tilgang. God it- sikkerhedsledelse tager udgangspunkt i et balanceret forhold mellem mennesker, processer og teknologi. Hvad er forskellen på DS 484 og ISO 27001? Når din virksomhed skifter til ISO vil du opleve nogle markante ændringer. Du vil opleve en betydeligt større fleksibilitet i dine processer men du vil også opleve at ledelsen får en større rolle i it- sikkerhedsstyringen. De fire vigtigste forskelle du skal være opmærksom på er: 1. Kontrolcentrisk vs. Procesorienteret En af de største udfordringer ved DS 484 er at se den forretningsmæssige værdi af alle de sikringstiltag den stiller krav til. Arbejdet med den løbende vedligeholdelse, sikring af efterlevelse og rapportering af afvigelser er en administrativ byrde og fører til at mange DS 484 projekter aldrig bliver effektivt forankret i organisationerne. DS 484 beskrev en form for check- liste- sikkerhed, hvor en mindre grad af ledelsesinvolvering var krævet Man kan sige at DS 484 har en alt- eller intet tilgang i forhold til struktureringen af indholdet og standardens formuleringer. De procesmæssige værktøjer til at vurdere de konkrete sikkerhedsbehov, herunder hvordan man kunne inddrage ledelsen og måle effektiviteten af sine tiltag er aldrig blevet taget ordentligt op i DS 484 og mange virksomheder har derfor manglet værktøjer til at håndtere disse opgaver. 2. Kravbaseret vs. Risikobaseret Formuleringerne i DS 484 har lagt op til at alle kravene (sikringstiltagene) i de 15 afsnit skal efterleves, herunder også de enkelte afsnits beskrevne implementeringsretningslinier. Det har været med til at give organisationer en meget teknisk og kontrolbaseret tilgang til it- sikkerhedsstyring. Med ISO flyttes fokus til en mere fleksibel procesorienteret og risikobaseret it- Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 3

4 sikkerhedsstyring. Der stilles nu krav til at organisationer starter med at implementere et ledelsesstyringssystem som skal sikre en passende styring af it- sikkerhedsprocesserne. Det betyder at der faktisk kræves et vist minimum af modenhed i forhold til it- governance. 3. Ledelsesinvolvering Hvor DS 484 kun i mindre omfang beskriver hvad ledelsens rolle skal være, bliver ledelsen i ISO den primære drivkraft i forhold til den overordnede styring af sikkerhed i forhold til forretningsstrategier. Ledelsen skal være garant for at arbejdet omkring it- sikkerhed bliver forankret i virksomheden. ISO kræver at ledelsen er engageret, blandt andet gennem aktiv deltagelse i risikoarbejdet og i beslutninger omkring håndtering af identificerede risici. Risikohåndteringsprocessen bruges til at kortlægge hvor meget sikkerhed der er nødvendigt og ønsket. Derudover understøtter den beslutninger om it- processer og teknologiske løsninger i forbindelse med kritiske forretningsprocesser og strategiske mål for jeres virksomhed. 4. Fleksibilitet Det er blevet nævnt et par gange før men der er en stor forskel på de to standarders tilgange. DS 484 gør meget ud af at beskrive de konkrete sikringstiltag der skal implementeres. ISO lægger til gengæld op til at andre rammeværktøjer kan inddrages i forhold til valg af konkrete sikringstiltag og dybden eller effektiviteten af sikringsforanstaltninger. Det kunne være rammeværktøjer som ISO 27002, ISF, Cobit, ITIL, PCI DSS, NIST standarder m.m. ISO er risikobaseret, lægger op til større grad af ledelsesinvolvering og er fleksibel i forhold til valg af konkret sikkerhedsstandard til sikrings- foranstaltninger. Dog forventes det, at de overordnede it- sikkerhedsprocesser i ISO bliver behandlet i ISMS et. Hvis din virksomhed har baseret sine sikringsforanstaltninger på DS 484, er jeres primære opgave at vurdere behovet for sikringsforanstaltninger. Dette behov skal tage udgangspunkt i gennemførte risikovurderinger for systemer og processer. Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 4

5 Hvordan flytter man nemmest fra DS 484 til ISO 27001? Der er heldigvis et sammenfald mellem indholdet af DS 484 og ISO så meget af det arbejde du og din virksomhed måske har lagt i implementeringsarbejdet omkring DS 484 ikke er spildt. I ISO standardens afsnit 4-8 fremlægges alle kravene som dækker over ISMS et (Information Security Management System) der kan defineres som jeres overordnede metode for styring af jeres it- governance processer. ISO operer med princippet Plan- Do- Check- Act, og nedenstående tegning illustrerer hvordan I skal have etableret en vedvarende og tilbagevendende proces. Når du har kigget nærmere på den, vil vi gennemgå de fire trin din virksomhed skal igennem for at få en glidende overgang fra DS 484 til ISO Plan Etablere ISMS Act Vedligeholde og forbedre ISMS Do Implemere og vedligeholde ISMS Check Overvåge og revurdere ISMS Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 5

6 Plan Act Do Check Plan: Etablere ISMS I forbindelse med etableringen af et ledelsessystem, skal I identificere de overordnede rammer, og som en del af etableringsfasen skal I have gennemgået og implementeret følgende: I skal have fastlagt omfanget ( scope ) af for jeres ISMS. Er det hele virksomheden eller kun dele af jeres virksomhed der skal omfattes? Eksempler på dette kan være specifikke lokationer, afdelinger eller juridiske enheder. F.eks. en supportfunktion, et driftscenter, kontorerne på en adresse eller et selskab. I skal have etableret jeres organisation omkring ISMS et og fastlagt roller/ansvarsfordeling. F.eks. hvem er ansvarlig for risikovurderinger, interne/eksterne audit, it- styregrupper, ejerskab af kritiske processer (en proces er et aktiv i ISO- sammenhæng), beredskabsorganisation, hvor opmærksomme er jeres ansatte på it- sikkerhedstrusler (awareness), m.m. Strategi for den løbende awareness af brugere i jeres virksomhed. I skal beskrive jeres målsætninger for it- sikkerhed, politikker og procedurer og placere ansvar og opgaver. Formulering af fremgangsmåden for it- risikostyring og fastlæggelse af kriterier for risikovillighed. I skal identificere relevante aktiver såsom forretningsprocesser og it- services som er inden for scope og der skal være ejerskab. I systematiserer dokumentstyringen, således at I nemmere kan håndtere den løbende vedligeholdelse, understøtte den interne/eksterne audit og den periodiske revision af sikringsforanstaltningerne. I fastlægger det ønskede niveau for intern/ekstern audit. Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 6

7 Plan Act Do Check Do: Implementere og vedligeholde Ledelsessystemet skal være implementeret og forankret i organisationen og skal fungere. De implementerede politikker, procedurer, sikringsforanstaltninger skal gennemføres som beskrevet. Jeres politikker, regler og procedurer skal være indført. Det er vigtigt at de benyttes og ikke kun er vage hensigtserklæringer. I udarbejder en Statement of Applicability, hvor I udvælger jeres sikringsforanstaltninger: Dem I har udvalgt, skal også være del af jeres kontrolmiljø. 1 I skal udpege personer der er ansvarlige for den løbende vedligeholdelse af ISMS et og de praktiske opgaver forbundet med det. I skal have fastlagt kriterier for kontrol af sikringsforanstaltninger, og rapportering af afvigelser (metrikker) skal være defineret og indarbejdet i det organisatoriske arbejde med it- sikkerhedsstyring. I forhold til intern audit eller kontrol af kontroller skal I identificere de områder hvor I foretager registreringer. Nogle typiske eksempler er vurdering af opdateringer inden udrulning, årlig opdatering af risikovurderingen, gennemgang af backup log, beredskabstest, brugergennemgange og gennemførelse af sårbarhedsscanninger. Alle de kontroller der medfører en registrering er også de kontroller hvor man ved audit forventer dokumentation som bevis for udførsel af kontrollen og dermed kan teste eller vurdere effektiviteten af kontrollen. 1 Statement Of Applicability er det dokument der beskriver krav til sikringsforanstaltninger og Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 7

8 Plan Act Do Check Check: Overvåg og revurder ISMS Nu hvor I har fået indarbejdet processer, procedurer og sikringsforanstaltninger skal I også overvåge om jeres sikringsforanstaltninger opererer som forventet og jeres politikker bliver overholdt. I skal følge op på jeres operationelle sikkerhedskrav, og på de målsætninger I har fastlagt. De afvigelser I identificerede i forbindelse med gennemførsel af intern/ekstern audit af proceduremæssige/tekniske kontroller skal registreres, og der skal være handlingsplaner for hvordan I håndterer afvigelser eller kritiske afvigelser. Giver resultatet af jeres awareness programmer den ønskede effekt og er der anledning til at tage de eksisterende processer eller sikringsforanstaltninger op til genovervejelse? Jeres sikkerhedsorganisationen skal regelmæssigt levere input til en ledelsesrapportering. Input er det grundlag ledelsen tager udgangspunkt i når der skal tage strategiske beslutninger og give sikkerhedsorganisationen mandat til de kommende opgaver omkring it- processer og sikkerhed. Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 8

9 Plan Act Do Check Act: Vedligehold og forbedr I skal løbende sørge for at jeres ISMS revurderes og kvaliteten af sikkerhed måles. Det gør I blandt andet ved at inddrage forskellige parametre. Her er nogle eksempler: Tekniske security baselines eller overskridelser af fastlagte kriterier for CVSS score ved sårbarhedsscanninger. Afvigelser, i forbindelse med både den interne og eksterne audit, skal prioriteres og der skal udarbejdes en handlingsplan for hvordan I vil håndtere observationerne. Vil I acceptere observationen eller udbedre den? Det gælde både de forebyggende og korrigerende handlinger. Resultaterne af jeres målte metrikker eller Key Performance Indicators i forhold til sikringsforanstaltninger skal genovervejes med henblik på at tilpasse disse. I kan eksempelvis udvælge specifikke sikkerhedshændelser som I måler på, og holde det op imod administrative udgifter forbundet med håndtering af disse (driftsforstyrrelser, brud på fortrolighed m. m.). Opsummering: Plan- do- check- act processen kort fortalt Etabler (plan): Etablering af ISMS politik, scope, mål, processer og procedurer Implementér (do): Implementering og drift af ISMS. Sikringsforanstaltninger er på plads og metrikker er defineret. Overvåg (check): Auditprogram, håndtering af afvigelser og ledelsesrapportering Vedligehold (act): Iværksættelse af korrigerende og forbyggende handlinger Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 9

10 Kom hurtigt i gang Med ledelsens opbakning til ISO projektet, er det næste skridt at få gennemført en egentlig risikovurdering for at få afdækket det nødvendige omfang af ens sikringsforanstaltninger. Der er heldigvis overensstemmelse mellem DS 484 og ISO sikringsforanstaltningerne, så det I måske allerede har kan fint genanvendes. I de tilfælde, hvor der foreligger et krav om efterlevelse af ISO skal I sikre at den eksisterende it- sikkerhedsstrategi dækker kravene fra ISO afsnit 4-8. I bør gennemgå den eksisterende it- sikkerhedsorganisation, og i det omfang det er nødvendigt tilpasse den så den bliver gearet til proceskravene i ISO I skal identificere vigtige aktiver og disses ejerskab. Typiske er det kritiske forretningsprocesser, forretningssystemer og it- infrastruktur. I skal gennemføre en it- risikovurdering, så scopet for sikringsforanstaltninger og kontroller bliver afvejet op imod jeres reelle risici. Det er vigtigt at jeres ledelse er med i beslutningsprocessen omkring risikohåndteringen, da det er dem der skal tage stilling til om I skal acceptere, undgå, reducere eller dele risiciene. Lav en forretningskonsekvensvurdering på forretningssystemerne og gennemfør en sårbarhedsvurdering på den underliggende it- infrastruktur der tager udgangspunkt i relevante trusler. Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 10

11 PLAN Fastlæg scope for ISMS Etabler proces Ledelsesopbakning Riskmetodik ACT Optimer processer korrigerende/udbedrende handlinger Ledelsesunderstøttede forbedringer DO Implementer ISMS Processer Politikker Procedurer Sikringsforanstaltninger CHECK Evaluer ISMS Identificer risici Mål performance af processer og sikringsforanstaltninger Intern/ekstern audit It- risikovurderingen vil danne grundlag for hvilke sikkerhedsområder hvor I bør sætte ind med skærpede sikringsforanstaltninger. Det giver samtidig input til hvilke sikringsforanstaltninger i tilvælger eller udelader fra scopet. Det er blandt andet derfor Neupart har udviklet SecureAware. Selvom I måske ikke planlægger at blive certificeret, er det alligevel værdifuld viden at indsamle. SOA en kan fint fungere som et udgangspunkt for jeres interne auditplan og bør også være del af den plan som den eksterne it- audit tager udgangspunkt i. Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 11

12 Risikovurderingen og udvælgelsen af sikringstiltagene Afsnit 4-8 i ISO er ufravigelige og kan ikke scopes ud i en Statement of Applicability (SOA). De afsnit er forudsætningen for overhovedet at have et ISMS. Virksomheder der har benyttet sig af DS 484 strukturen, vil kunne anvende ISO da indholdet er identisk. Der vil ligge en opgave i at gennemgå alle afsnittene og tage stilling til hvor godt man ønsker at kontrollere disse processer. En hurtig måde at komme i gang med SOA en på, er at gennemgå alle ISO kontrolområderne og vurdere hvor relevante de er for jer. Out of scope (N/A) I scope i høj grad I scope I mindre grad Det øjeblikkelige resultat af denne øvelse er input til jeres vurdering af de eksisterende politikker, sikringsforanstaltninger og procedurer samt i hvilket omfang I bør tilpasse, slette eller implementere nye sikringsforanstaltninger eller procedurer. Niveauet for sikringsforanstaltningerne, hvad enten I benytter ISO eller andre sikkerhedsstandarder, er i et vist omfang frivilligt. Har i allerede vurderet hvilke områder jeres sikkerhedshåndbog eller politik skal indeholde, bør I holde jeres prioriteringer op imod ISO 27002, for at sikre at I ikke mangler at adressere et vigtigt område. Der vil ofte være kritiske processer der sjældent kan scopes helt ud såsom Change Management, backup processer og beredskabsstyring. I nogle tilfælde vil disse processer være outsourcet. Hvis vigtige processer er outsourcet skal jeres fokus ligge på leverandørstyringen, kontrakter, SLA er og aftalte metrikker, således at I sikrer at leverandørerne overholder jeres sikkerhedskrav. ISO er under revidering, hvad så? Den eksisterende ISO standard er i øjeblikket under revidering og forventes at blive officielt klar til anvendelse medio primo Der bliver lagt op til nogle strukturelle ændringer i de enkelte afsnit og Plan- Do- Check- Act får en mindre fremtrædende rolle. Der bliver ligesom ved den sidste revision en overgangsperiode på mellem 1-2 år, hvor eksisterende certificerede virksomheder får mulighed for at tilpasse deres ISMS og sikre at de overholder kravene i den nye standard. Der har i flere it- sikkerhedsmedier været snak omkring nogle af ændringerne i den nye standard bl.a. at Plan- Do- Check- Act forsvinder helt. Det er ikke helt korrekt da elementerne fortsat vil være en del af standardens nye afsnit omend mindre eksplicit end i ISO 27005:2005. Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 12

13 Kontekst Lederskab PLAN Planlægning Support Drift Evaluering af performance Forbedringer DO Check ACT De vigtigste ændringer i det nuværende udkast omfatter følgende elementer: Der vil være en øget grad af fleksibilitet i forhold til valg af risikometode. Der lægges i højere grad op til at standarden skal tilpasse sig ISO standarden som omhandler Enterprise Risk Management. Kravene i de enkelte ISMS afsnit er præciseret så der bør være er en mindre risiko for fejltolkning af kravene. Kravene til ISMS konteksten er blevet skærpede og kravene til identifikation af succeskriterier for ISMS et er blevet præciseret. Der er nu et krav om at der i forbindelse med udvælgelsen af it- kontroller (SOA) samtidigt foretages en beskrivelse af succeskriterier og proces for måling af effektiviteten af it- kontrollerne eller KPI er (evaluering af performance). Neupart vil, i forbindelse med udgivelsen af den nye ISO standard, udarbejde en officiel vejledning til hvordan virksomheder nemmest kan overgå fra den gamle ISO standard til den nye. Så når den tid oprinder skal vi også nok hjælpe jer på vej. Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 13

14 Opsummering Overgangen fra DS 484 til ISO behøver ikke at være en kompleks affære. Faktisk giver skiftet jer muligheden for at få ryddet op i jeres processer og sikringsforanstaltninger, og dermed også reducere kompleksiteten af jeres politikker og sikringsforanstaltninger. Opsummering af de vigtigste ting I skal overveje Jeres it- sikkerhedsstyring skal være risikobetonet og derfor er gennemførsel af it- risikovurderinger en forudsætning for det videre arbejde. Der er direkte match mellem sikringsforanstaltningerne i DS 484 og ISO Jeres it- risikovurdering giver jer grundlaget for at kunne tilvælge eller fravælge sikringsforanstaltninger. Da ledelsen skal have en aktiv rolle i forhold til risikobehandling, sætter det også krav til organisationens modenhed og ledelsens engagement i projektet. I kan med fordel tage overgangen i etaper så I får organisationen med. Start med at få identificeret kritiske processer og systemer og lav en forretningskonsekvensvurdering (BIA) og trussels/sårbarhedsvurdering af underliggende it- systemer. Der er ingen grund til at vente til den revideret udgave af ISO bliver offentliggjort, da der ikke grundlæggende bliver ændret ved standarden. ISMS kravene er de samme selvom der bliver foretaget et par ændringer til begreberne. Neupart vil - når den endelig revision af ISO er klar - udarbejde en vejledning til skiftet fra ISO 27001:2005 til ISO 27001:2013. Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 14

15 Erfaringer fra en certificeret virksomhed Neupart A/S har været certificeret siden Først i henhold til den britiske standard BS7799-2, som var forgængeren til ISO 27001, og siden 2006 i henhold til ISO Audit blev udført af Dansk Standard Certificering, og certifikaterne udstedes for en treårig periode. Ved indgangen til hver treårig periode udføres den store certificerings audit. Efter et og to år udføres et opfølgningsaudit, der er lidt mindre omfattende. Vi har haft tre forskellige lead auditors gennem tiderne. Checklisten er selvfølgelig altid ISO 27001, men vi har oplevet lidt forskellige prioriteter. Det vigtigste er altid at sørge for at ISMS et er levende og løbende vedligeholdt. Den er vigtigt at man passer på, over tid, ikke at lade ISMS et vokse sig for stort til formålet. Det kan virke tillokkende og næsten naturligt at reagere på en hændelse eller en audit finding med at indføre en ny administrativ regel eller procedure. Med tiden giver det et mere bureaukratisk ISMS som er vanskeligere at vedligeholde. Jo flere regler og procedurer, jo mere intern audit er nødvendig, jo sværere er det for organisationen at efterleve disse regler og procedurer. Det er aldrig godt. Man skal trodsalt overholde sine egne politikker/regler/procedurer. Hos Neupart voksede ISMS et på otte år til 70 procedurer. ISMS'et trængte til en slankekur. It- sikkerhedschefen satte sig derfor ned og skar fedtet væk så det blev bragt ned på 35 procedurer. Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 15

16 SecureConsult fra Neupart: Erfarne it- sikkerhedskonsulenter Skal I etablere et ISMS? Hvordan udarbejdes en Statement of Applicability? Skal den årlige risikovurdering gennemføres? Skal beredskabsplanerne opdateres? Hvordan følger I op på hændelser? Har I aftalt sikkerhedsansvar med jeres it- leverandører? Beskyttes persondata tilstrækkeligt? Vil I starte med en ISO gap- analyse? Der er mange ting man skal overveje i forhold til it- sikkerhed. Derfor stiller vi dygtige og erfarne konsulenter til rådighed så du kan få en problemfri it- risikovurdering. Neupart har været certificeret siden Vores viden og erfaringer bringer virksomheder, institutioner og styrelser sikkert i mål med ISO efterlevelse på kortere tid. Når I planlægger og udfører jeres ISO aktiviteter rigtigt, kan den nødvendige informationssikkerhed indføres pragmatisk og fleksibelt. Det er Neupart eksperter i. Vi kalder vores konsulentydelser for SecureConsult. Ring til Louise Bøttner, Jeppe Kodahl, Jakob Holm Hansen eller Lars Neupart på hvis du vil høre lidt mere om, hvordan vi kan hjælpe dig det er uforpligtende. Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 16

17 Hvad er SecureAware IT- GRC Brug mindre tid på it- sikkerhedsledelse og få et mere præcist overblik over jeres sikkerhed. Skal I efterleve standarder eller god skik for informationssikkerhed, giver SecureAware jer forbedret effektivitet og mulighed for nemmere at vurdere hvor meget sikkerhed jeres forretning behøver. Med SecureAware behøver I ikke længere komplekse regneark til risikovurdering og I kan droppe lange sikkerhedshåndbøger i et utal af versioner. SecureAware giver jer en række genveje til ISO og PCI- compliance, og I får helt styr på tilbagevendende sikkerhedsopgaver. Så kan I bruge mindre tid på sikkerhedsledelse, eller I kan vælge at bruge jeres konsulentbudget til andre formål. SecureAware kan bruges som en samlet IT GRC- pakke, eller som enkeltvise moduler. Læs mere og prøv gratis i 30 dage her: Med SecureAware får I: ISO Information Security Management System (ISMS) Plan- Do- Check- Act håndtering It- sikkerhedshåndbøger - policy management Awareness- kampagner Risikovurdering og risikohåndtering jævnfør ISO Compliance analyser Styr på sikkerhedsopgaverne Beredskabsplanlægning jævnfør BS PCI DSS compliance Cloud- leverandør analyser API er til dataudveksling Leveres som SaaS eller traditionel software Smart upgrade giver nem adgang til nye funktioner og indhold Support for en række anerkendte SQL- databaser MS Active Directory support med brugere og grupper Tidsbesparende skabeloner Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 17

18 Neupart hjælper virksomheder med it- risikostyring og med at leve op til sikkerhedskrav. Også i skyen! Neupart er forskellig fra de traditionelle konsulenthuse, fordi vores egenudviklede IT GRC- løsning, SecureAware, sparer virksomheders tid og kræver færre konsulenttimer. Neupart er specialist i ISO 27001, DS 484-, Cobit, PCI og cloud- sikkerhed. Med mere end 200 private og offentlige virksomheder som kunder er Neupart den førende IT GRC- leverandør. Neupart er ISO certificeret. Neupart A/S Hollandsvej 12 DK Lyngby T: Fra DS 484 til ISO Neupart A/S 18

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013

Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013 Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013 1/44 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning og formål 5 3. Den overordnede ramme 5 4. Kategorier af målepunkter 6 4.1 Ledelsesforankring og ressourcer

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Direktionen/ledelsen Risikoudvalg Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS INDHOLD FORORD...side 5 1. RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING...side 7 2. KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL...side

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere