Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed"

Transkript

1 Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget går galt. Ledelsesbekendtgørelsens bilag 5 omkring it-sikkerhed kræver, at det er direktionen, der er ansvarlig for og skal påse at bekendtgørelsen efterleves. Denne vejledning gennemgår, hvordan dette kan gøres i praksis Neupart 1

2 Kan du sætte flueben ved følgende: 1. Vores it-sikkerhedspolitik bliver efterlevet 2. Der er sammenhæng mellem de forskellige elementer i informationssikkerheden 3. Der er tilstrækkelig funktionsadskillelse 4. Driften, herunder outsourcing, er tilstrækkeligt sikret og overvåget 5. Der foretages jævnlige risikovurderinger 6. Beredskabsplanerne er ajourførte og afprøvede 7. Den almene it-viden er på det rigtige niveau og vedligeholdes løbende Disse udsagn er alle elementer i en it-organisations opgaver og samtidig en del af den bekendtgørelse, som Finanstilsynet håndhæver. Vi vil i det efterfølgende tage udgangspunkt i ovenstående udsagn da det er her, man skal være ekstra opmærksom. Vejledningen refererer til Finanstilsynets ledelses- og outsourcingbekendtgørelser og bringer også uddrag i de blå bokse. Du finder sidst i dokumentet under referencer en beskrivelse af, hvor du finder bekendtgørelserne i deres fulde længde Neupart 2

3 1. Vores it-sikkerhedspolitik bliver efterlevet Finanstilsynets bekendtgørelse bilag 5 punkt 6 omkring direktionens ansvar, foreskriver: Direktionen skal sikre, at virksomhedens it-sikkerhedspolitik efterleves Punkt 3, der omhandler bestyrelsens opgaver, fortæller os at det skal gøres gennem : I) Rapportering, kontrol og opfølgning Derfor bør man sørge for: 1. at hændelser løbende logges, og vurderes og at der, med udgangspunkt i dette, gøres tiltag til forbedring af informationssikkerheden. 2. at rapportering af ovenstående sker jævnligt og med faste intervaller på alle niveauer. 3. at der, som udgangspunkt, ikke står noget i it-sikkerhedspolitikken, som ikke kan efterleves eller bliver efterlevet. 4. at der, i undtagelsestilfælde er taget stilling til, hvorfor en given regel ikke efterleves eller udføres på den beskrevne måde. 5. at der tages hånd om en risikooplysning i en inspektion fra Finanstilsynet, da denne ved næste inspektion, kan blive til et påbud. Definition af påbud og risikooplysning: Afgørelser er typisk påtaler og påbud til virksomhederne. Afgørelser er underlagt forvaltningsloven, som indeholder en række regler om, hvilke pligter offentlige myndigheder har i forhold til borgerne, f.eks. i forbindelse med sagsbehandlingen. Beslutninger er blandt andet risikooplysninger til virksomhederne. Risikooplysninger er ikke afgørende i forvaltningslovens forstand. Kilde: Neupart 3

4 2. Der er sammenhæng mellem de forskellige elementer i informationssikkerheden 1. Der skal være en sammenhæng fra procedurerne over reglerne og op til itsikkerhedspolitikken. 2. Der er hermed en rød tråd fra det bestyrelsen beslutter og det, der bliver krævet af den enkelte medarbejder. 3. Af bestyrelses- og direktionsreferater skal det fremgå, at informationssikkerheden behandles aktivt. 3. Der er tilstrækkelig funktionsadskillelse Finanstilsynets bekendtgørelse beskriver følgende omkring funktionsadskillelse: Pkt. 3 a) Organisering af it-arbejdet, herunder funktionsadskillelse mellem systemudvikling/vedligeholdelse it-drift og virksomhedens forretningsførelse. Pkt. 6 b) funktionsadskillelsen bliver overvåget Her er det altså vigtigt: 1. at det fastlægges hvori funktionsadskillelsen består. Dette skal gøres med udgangspunkt i virksomhedens størrelse og organisation. Organisationsdiagrammer og funktionsbeskrivelser kan her være på sin plads. 2. at beskrive hvordan den håndhæves i det daglige. 3. at beskrive, hvordan der udføres kontrol. Hvis adskillelsen består i rettighedsstyring, er det fx vigtigt at beskrive, hvordan man overvåger adgangsrettigheder Neupart 4

5 4. Driften, herunder outsourcing, er tilstrækkelig sikret og overvåges Pkt. 3 d) Systemudvikling og vedligeholdelse af systemer e) Driftsafvikling f) Backup og sikkerhedskopiering h) Kvalitetssikring Pkt. 6 c) der er kontrol med opretholdelse af det ønskede it-sikkerhedsniveau samt håndtering af eventuelle svagheder, e) systemer og konfiguration samt ændringer hertil dokumenteres, f) der er sikkerhedskopiering af systemer og data, herunder opbevaring af sikkerhedskopierne, h) systemudvikling, konfigurering og vedligeholdelse samt afprøvning af nye og ændrede systemer sker betryggende, i) der foretages tests og anden kvalitetssikring, j) der foretages ændringshåndtering og problemstyring, Der er, som det ses af ovenstående, en del krav til formalia i forbindelse med drift. Dette er jo langt hen ad vejen almindelig sund fornuft, når vi taler om informationssikkerhed. Det specielle ved den finansielle sektor er, at mange har outsourcet hele eller dele af itdriften, og at reglerne for sådanne aftaler er forankret i Finanstilsynets outsourcingbekendtgørelse. Hovedkravene til outsourcingaftalerne er godt beskrevet i denne bekendtgørelse og følgende er vigtigt: 1. At få klart afgrænset de opgaver, som outsourcingen omfatter 2. At der er etableret overvågning, opfølgning og rapportering på de outsourcede opgaver 3. Vær opmærksom på at bekendtgørelsen kun omfatter såkaldt Væsentlig outsourcing (i driftsmæssig forstand) Neupart 5

6 5. Der foretages jævnlige risikovurderinger Pkt. 3 b) regelmæssig risikovurdering Pkt. 4 Bestyrelsen skal regelmæssigt og mindst en gang årligt vurdere itsikkerhedspolitikken, herunder hvorvidt it-sikkerhedspolitikken er tilstrækkelig til at sikre, at de risici, som it-anvendelsen medfører og forventes at medføre, fremover er på et for virksomheden acceptabelt niveau. Selve risikostyringen bør foretages af direktionen, men risikovurderingerne som ligger til grund for dette, leveres af den it-sikkerhedsansvarlige. Risikovurderingen kan tage udgangspunkt i it-sikkerhedspolitikkens overskrifter, da det jo er den virksomheden skal leve op til. Det kræver selvfølgelig at it-sikkerhedspolitikken har et vist omfang, alternativt at tage udgangspunkt i det regelsæt som anvendes. Følgende hovedpunkter bør gennemgås: It-sikkerhedspolitikken Sammenhængen og afhængigheder mellem forretningskritiske it-aktiver Det aktuelle trusselsbillede Sårbarhedsvurdering af driften Konsekvensvurdering af forretningskritiske it-services eller processer 2015 Neupart 6

7 6. Beredskabsplanerne er ajourførte og afprøvede Hvis I ikke allerede har en it-beredskabsplan for jeres kritiske systemer, - så skal der etableres en. Pkt. 3 g) Målsætning for beredskabsplaner Pkt. 7 Direktionen skal sikre, at der udarbejdes en it-beredskabsplan, der indeholder målsætning for genetablering af normal drift..herunder, a) En beskrivelse af, hvorledes der etableres en beredskabsorganisation, samt b) Aktivitetsplaner i tilfælde af alvorlige systemnedbrud, fejl og forstyrrelser i it-anvendelsen Pkt. 8 Beredskabsplanen skal afprøves regelmæssigt og den finansielle virksomhed skal have regler om rapportering af resultatet af en afprøvning af beredskabsplanen. Udover dette er det vigtigt, at I viser at beredskabsplanen er implementeret ved at: teste beredskabsplanen. rapportere på testen - hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? sørge for, at afprøvningen foregår efter en fastlagt plan. 7. Den generelle viden om informationssikkerhed er på det rigtige niveau og vedligeholdes Da den finansielle sektor bygger på fortrolighed, er det vigtigt at få lagt nogle overordnede rammer for 1. hvordan informationssikkerhed formidles 2. hvordan niveauet kontrolleres og vedligeholdes hos medarbejderne 2015 Neupart 7

8 Sådan kan SecureAware ISMS fra Neupart hjælpe med at sætte fluebenene SecureAware hjælper jer med at samle alle informationer om jeres it-sikkerhed sådan, at I altid har styr på alle disse oplysninger og får effektivitet ind i jeres it-sikkerhedsledelse. I reducerer jeres forberedelsestid til it-revision, og I kommer bedre igennem forløbet fordi I altid er velforberedte. Hurtigere og nemmere dokumentation af it-sikkerhedsledelse. Skabeloner, der kommer hele vejen rundt om sikkerhedsarbejdet, herunder drift og funktionsadskillelse. Kortere og nemmere inspektionsbesøg da dokumentationsstrukturen er "revisorvenlig og følger anerkendte standarder. Gap-analyse mod Finanstilsynets ledelses- og outsourcingbekendtgørelser samt andre krav og standarder. Gennemarbejdet og altid opdateret beredskabsplan. Risikostyring med en lang række tidsbesparende funktioner som fx. Trusselskatalog, aktiv-database, konsekvensvurdering med hjælpespørgsmål (BIA). Awareness-funktionalitet, der holder styr på, hvilke medarbejdere, der har læst jeres regler og politikker Overblik og nemmere opfølgning på sikkerhedsopgaver med opgavemodulet. Kort sagt så samler SecureAware alle informationer omkring it-sikkerhed og holder styr på opgaver og projekter i forbindelse hermed. Find mere information om SecureAware ISMS og download en gratis prøveversion her: Neupart 8

9 Referencer: Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Bilag 5 It-sikkerhed https://www.finanstilsynet.dk/da/regler-og-praksis/lovsamling.aspx Klik på link her ovenfor og vælg under Pengeinstitutområdet afsnit om Banker og sparekasser. Under Bekendtgørelser m.v. vælges 1289 af 09/12/2014 Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Gå til Bilag 5 It-sikkerhed næsten nederst på siden. Bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder https://www.finanstilsynet.dk/da/regler-og-praksis/lovsamling.aspx Klik på link her ovenfor og vælg under Pengeinstitutområdet afsnit om Banker og sparekasser. Under Bekendtgørelser m.v. vælges 1304 af 25/11/2010 Bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder. Øvrigt materiale: Find mere viden om risikostyring og efterlevelse af krav på Neuparts blog her: Eksempler: De tre beredskabsdyder Sådan vælger I de rette scenarier til jeres beredskabsplaner Vejledning til Statement of Applicability Derfor skal ledere interessere sig for informationssikkerhed Neupart 9

10 Om Neupart Neupart hjælper virksomheder med it-risikostyring og med at leve op til sikkerhedskrav. Neupart er forskellig fra de traditionelle konsulenthuse, fordi vores egenudviklede Information Security Management System, SecureAware, sparer virksomheders tid og kræver færre konsulenttimer. SecureAware leveres som en cloud service eller som "onpremise" software. Medarbejderne hos Neupart er specialister i ISO 2700x, ISO 22301, persondatakrav, cloudsikkerhed, Finanstilsynets it-sikkerhedskrav og PCI DSS. Med mere end 200 private og offentlige virksomheder som kunder er Neupart den førende leverandør af it-sikkerhedsledelse. Neupart A/S er ISO certificeret og har datterselskaber i Norge og Tyskland samt forhandlere i en række andre lande. Neupart A/S Hollandsvej Lyngby Telefon Neupart 10

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere