landets infrastruktur og nyhedsstrøm nået et nutidigt niveau, og allerede i 1885 tages det første spæde skridt til en moderne systematisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "landets infrastruktur og nyhedsstrøm nået et nutidigt niveau, og allerede i 1885 tages det første spæde skridt til en moderne systematisk"

Transkript

1 To nye hvalarter for de danske farvande DVÆRGSPÆKHUGGER (FERESA ATTENUATA GRAY, 1874) fra Kolding Havn 1944 og NARHVAL (MONODON MONOCEROS LINNÆUS, 1758) fra Isefjord Carl Chr. Kinze Hvalfund (strandinger) er især i historisk perspektiv - den vigtigste kilde til vores viden om de forskellige hvalarters optræden i Danmark - selvom det er en slags samlebetegnelse for alskens døde, nedlagte og aflivede hvaldyr og selvom interessen og dermed indsatsen for at skaffe sig oplysninger om disse hvalfund har svinget betydeligt igennem årene. Den videnskabelige interesse for hvalfund i Danmark går helt tilbage til begyndelsen af 1800-tallet med hovedafsæt i de københavnske naturhistoriske museer, der af og til havde held til at sikre sig eksemplarer fra de indre danske farvande. I 1881 havde Pygmy Killer Whale (Feresa attenuata) from Kolding harbour 1944 and Narwhal (Monodon monceros) from Isefjord 1960: Two new cetacean species for Danish waters. Prior to 1981, when a formal whale stranding network in Denmark was launched, substantial numbers of cetacean strandings, kills or catches along Danish coasts were not or only incompletely reported to Danish natural history museums. Even if reported, limited financial means often prevented a proper examination and identification of specimens. Fortunately, these cetacean occurrences were also often subject of local newspaper reports, not infrequently providing sufficient descriptive and photographic evidence for a retrospective species identification. This paper reports on the results from a search for additional cetacean newspaper records for the period , contributing two additional species new to the Danish fauna: August , a dolphin was killed in the harbour of Kolding, Kolding Fjord, Eastern Jutland. Originally it had been listed as White-beaked Dolphin (Lagenorhynchus albirostris) but based on photographs depicting diagnostic features of the species (colouration of the gape and back) it was re-identified as a Pygmy Killer Whale (Feresa attenuata), probably the first European record ever. July , a Narwhal (Monodon monoceros) was killed in the Tempelkrogen inlet, the southernmost part of the Isefjord on Zealand. According to contemporary newspaper reports it was a greyish whale, but never properly assigned to a specific cetacean species. Here, the specimen was likewise identified by means of photographs showing a Narwhal s diagnostic colouration and shape of the trailing edge of the flukes. It s total length was measured to 410 cm, and in the absence of a visible tusk it is considered to have been a female. Including this record, the number of extralimital Narwhal occurrences in the North and Baltic Seas during the last one hundred years hereby has increased to five. Key words: Extralimital occurrences Pygmy killer whale Narwhal Danish waters Rosenørns Alle 55, 2tv, 2000 Frederiksberg, landets infrastruktur og nyhedsstrøm nået et nutidigt niveau, og allerede i 1885 tages det første spæde skridt til en moderne systematisk indrapportering via Redningsvæsenets personale og netværk. Dette førte bl.a. til registreringen og indsamlingen af en række nye arter for danske farvande: Pukkelhval (Megaptera novaeangliae) i 1905, Blåhval (Balaenoptera musculus) i 1931, Rissosdelfin (Grampus griseus) i 1938, Hvidskæving (Lagenorhynchus acutus) i 1942 og Sejhval (Balaenoptera borealis) i 1955 (Bondesen 1951,1977). Kinze (1995) publicerede for årene en videnskabelig oversigt over danske hvalfund som siden er blevet opdateret for årene (Kinze et al.1998) og (Kinze et al. 2010). Indtil 1998 var der inklusive Marsvin belæg for 18 hvalarter i Danmark, dvs. hvalarter der mindst én gang var fundet død eller observeret i danske farvande. Først fra 1981 kan man imidlertid tale om et egentligt nationalt strandingsnetværk, da Zoologisk Museum i København dette år intensiverede sin indsamlingsindsats (Baagøe 1984), der i 1992 yderligere blev opgraderet gennem et formaliseret samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen (nuværende Naturstyrelse) og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg vedrørende registreringen af strandede havpattedyr (Jepsen 1993). I 1998 og 2000 kom to sydlige arter til: Stribet Delfin (Stenella coeruleoalba, Kinze et al. 2000) og Brydeshval (Balaenoptera brydei; Kinze 2006) hvorved artsantallet øgedes yderligere til 20. I 2006 blev en dansk forekomst af Nordkaperen (Eubalaena glacialis) genopdaget i Vejle Amts Avis fra september 1838 og artsantallet kom hermed op på 21 (Kinze 2007a). På grundlag af en systematisk eftersøgning i danske aviser for perioden kan der nu føjes yderligere to arter til listen over danske hvalarter: Dværgspækhugger (Feresa attenuata) (Kinze 2007b) for året 1944 som art nr. 22 og senest Narhval (Monodon monoceros) for året 1960 som art nr. 23 i Danmark. Her gives en zoologisk dokumentation og et forsøg på en faunistisk fortolkning af disse to nye arters optræden. METODE Fra hundredeårs-perioden før den systematiske registrering af hvalfund i Danmark (1881 til 1980), foreligger der et omfattende aviskildemateriale (tilgængelig på Statsbiblioteket i Århus og Det Kongelige Bibliotek i København i form af mikrofilm og avissamlinger) med stort potentiale for genopdagelse af oversete hvalfund. For at kunne bestemme disse fund korrekt 119(1+2) Side 27

2 119(1+2) Side 28

3 Figur 4: Fangstlokaliteterne. Blå stjerne Kolding Havn 1944, rød stjerne Tempelkrogen Catch site:blue asterix Kolding harbour 1944, red asterix Tempelkrogen (1+2) Side 30

4 tet til den forkerte (tidligere) hændelse. Holbæk Amts Venstreblad giver en mere detailleret beskrivelse og bringer to billeder, der entydigt viser, at det på grund af fravær af en stødtand drejer sig om en narhvalhun. Endvidere viser billedet et stærkt afmagret dyr. Normalvægten ifølge publicerede vækstkurver (Hay & Manfield 1989) på en hun af denne længde ville ligge på omkring 1100 kg. DISKUSSION Hvis den sande identitet af de to arter havde foreligget på fundtidspunktet, ville en zoologisk belægs-indsamling uden tvivl have været foretaget. At de to arters opdukken i danske farvande forblev upåagtet i zoologiske kredse, må dog tilskrives manglen på et regulært strandingsnetværk, dvs. en dedikeret institution der kunne indrapporteres til, og som fulgte indberetninger op med en nøjere granskning af hændelsen inklusive en foreløbig artsbestemmelse samt en tilbagemelding til finderen. Vel var Zoologisk Museum landskendt for at have interesse i sjældne strandede hvaler, men denne interesse var passiv og ikke opsøgende. Dertil kommer, at meddelelsen om en stranding ofte kun nåede museerne ad indirekte vej (f.eks. igennem en omtale i en af de store københavnske aviser) og derfor også med en vis forsinkelse. I adskillige tilfælde blev museet i København måske slet ikke underrettet om et hvalfund, og her har den geografiske afstand til hovedstaden antageligt været omvendt proportionalt med indrapporteringsiveren. Mellem ca og 1980 var Naturhistorisk Museum i Aarhus især i Jylland en meget aktiv medspiller på dette område, men afstanden fra Holbæk til den jyske hovedstad var i 1960 nok endnu længere end til København. Museernes økonomiske råderum for at sikre sig eksemplarer af strandede hvaler var i disse år beskedne og derfor begrænsende for deres handlekraft. Kun ægte strandinger på forstranden kunne de på Statens vegne gøre krav på, mens jagten på hvaler i danske farvande indtil 1. juni 1960 endnu var fri. Nedlagte eller fangede hvaler var derfor at betragte som den enkelte fiskers eller jægers ejendom, og finderen havde ofte egne planer for hvalen eller ville tage sig alt for godt betalt for at afgive den til museerne. I 1944 var der i landet en udbredt viden om at sjældne hvaler kunne have Zoologisk Museums interesse, men på grund af krigen var man i disse år måske mere opsat på at skaffe mad og penge, hvor videnskaben kom i anden række. Det kan ikke dokumenteres, om Zoologisk Museum fik tilbudt delfinen, men i og med den foreløbige bestemmelse lød på Hvidnæse, ville man fra museet side på dette grundlag nok have takket nej. I 1944 kendte man ikke til Dværgspækhuggerens ydre kendetegn og indre anatomi. To løse kranier uden lokalitetsangivelse i Natural History Museums samling i London, begge beskrevet af John Eward Gray i hhv og 1874, var indtil 1954 eneste belæg for artens eksistens (Yamada 1954), og det ville derfor i 1944 have krævet nogen dedikation at erkende Kolding-delfinen som den art, den var. I 1960 var interessen for eksotiske hvalforekomster i kongeriget størst på Naturhistorisk Museum i Aarhus med Poul Bondesen som den toneangivende person (jf. f.eks. Bondesen 1951, 1977). Det kan umiddelbart undre, at en arktisk hval som Narhval med så tydelige karakteristika kunne blive overset i 52 år. På grund af de tætte bånd til Grønland burde der have været lokale folk, der korrekt kunne have bestemt hvalen. Det kan ikke dokumenteres, om der skete en henvendelse til Zoologisk Museum eller Naturhistorisk Museum, men formanden for Dansk Havjagtforening, Bøje Benzon, omtaler i foreningens 15. årsberetning begivenheden med fokus på den just vedtagne hvalfredning af alle hvaler undtagen Marsvin på dansk søterritorium. Det kan være grunden til at fiskerne gik stille med dørene. Dværgspækhugger Fangsten er opført på Kinzes 1995-liste over Hvidnæse som nr. 49 og korrigeret i Koldingbogen for året 2006 (Kinze 2007b). Indtil 1952, da en flok af Dværgspækhugger strandede ved den japanske kyst, var arten stort set ukendt og kun de ovennævnte to kranier fra 1800-tallet kendt. I 1954 blev artens feltkendetegn for første gang beskrevet (Yamada 1954). Dværgspækhugger er en subtropisk-tropisk art og findes normalt i havområder med langt højere temperaturer (Ross & Leatherwood 1994). I Nordatlanten er den dokumenteret fra den Mexikanske Golf, Bahamas og Tobago (Caldwell & Caldwell 1971) og Senegal (Fraser 1960) med lejlighedsvis forekomst i Biscayen (Williams et al. 2002). Sammen med en række andre arter som Brydehval hører den til den såkaldte Biscayen-hvalfauna, der i perioder med varmere havtemperaturer vil kunne trænge længere mod nord og til tider ind i danske farvande (Kinze et al. 2001). Dette skete åbenbart i august Arten er øjensynlig ellers ikke fundet andetsteds langs Nordsøens og Østersøens kyster. Heller ikke i europæisk kontekst synes arten at være hyppig. Der foreligger dog en observation fra Biscayen fra 1997 (Williams et al. 2002). Narhval Narhval er en højarktisk art, men der er alligevel dokumenteret flere fund fra Nordsø- og Østersøkysten. Harmer (1927) opregner følgende gamle britiske fund: Norfolk 1588, Firth of Forth 1648, Boston, Lincolnshire 1800 og Shetland Øerne Nyere britiske fund er omtalt for året 1949 (Fraser 1974) fra Themsens munding. Weber (1912) beskriver et fund fra 1912 og nærheden af Harderwijk ved den daværende Zuiderzee-kyst. Fra 1736 er der et fund fra Elben (Bartelmeß 1999). og 1992 et fund fra Landskrona i Øresund (Kinze et al. 2011). Fundet fra Isefjord er således det første danske, det ene af to Østersø-fund og i alt fem fund fra hele Nordsø- og Østersøområdet. Betegnende er, at samtlige fem fund har været hunner med nogenlunde samme totallængde på omkring 4 m. Endvidere må narhvalen betegnes som en ægte vildfaren 119(1+2) Side 31

5 hval. Hovedparten af fundene i de seneste 100 år er gjort i lavvandede kystområder og flodmundinger. Isefjord er med den snævre åbning mellem Hundested og Rørvig muligvis en fælde for oceaniske hvalarter, der åbenbart ikke kan finde vejen ud igen. Senest eksempel herpå er en Rissosdelfin, der i 2007 døde i Lejre Vig (Kinze et al. 2011) ligesom narhvalen i stærkt afmagret tilstand. Det er tankevækkende, at man henover et tidspand på over år stadig kan gøre nye gamle fund af hvalarter for Danmark, fx også i dagbladene. Selvom hvaler har en særlig status og dermed opmærksomhed, kan man måske gøre lignende opdagelser for andre særlige dyregrupper (Hedal 2007). CITERET LITTERATUR Baagøe HJ 1984: Hvorfor samler vi på hvaler? - Dyr i natur og museum 1984/2: 2-7. Bartelmeß K 1999: Historische Flugblätter über verirrte Wale in der Elbe. - Schriftenreihe Natureum Niederelbe 2: Bondesen P 1951: Danmarks fanger hvaler. - Natur og Museum 1951 efterår: Bondesen P 1977: Danmark fanger hvaler. - Natur og Museum 18: 28 pp. Caldwell DK & Caldwell MC 1971: The pygmy killer whale in the western Atlantic with a summary of world records. J. Mammal. 52: Fraser FC 1949: A Narwhal in the Thames Estuary. Nature 163: 575. Fraser FC 1960: A specimen of the genus Feresa from Senegal. Bull. Inst. fr. Afrique Noire (A) 22: Gray JE 1827: Description of the skulls oft wo apparantly undescribed species of dolphins, which are in the British Museum. - The Philosophical magazine : or Annals of chemistry, mathematics, astronomy, natural history and general science 2: Gray JE 1874: Description of the skull of a new species of dolphin (Feresa attenuata). - Annals and Magazine of Natural History, Series 4. 4: Hedal S 2007: Elgen (Alces alces) forekomst på Sjælland i nyere tid Flora og Fauna 113 :1-5. Harmer SF 1927 : Report on Cetacea stranded on the British coasts from 1913 to No 10, British Museum (Natural History), London, 91 pp. Hay KA & Mansfield AW 1989: Narwhal Monodon monoceros Linnaeus, I: Ridgway SH & Harrison R (red.), Handbook of Marine Mammals 4, Acadenic Press, pp Jefferson TA, Webber MA & Pitman RL 2008: Marine Mammals of the World. Academic Press, 573 pp Jepsen PU 1993: Beredskabsplan vedrørende havpattedyr og havfugle. - Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet Kinze CC 1995: Danish whale records (Mammalia, Cetacea). - Steenstrupia 21: Kinze CC Brydeshvalen en ny art for danske farvande. - Dyr i natur og museum 2001/1: 16 Kinze CC Hvaler i Vejle Fjord. - Vejlebogen 2005: Kinze CC 2006: Ny hval for Danmark: Brydeshval (Balaenoptera brydei) strandet ved Kyndby i Isefjord. - Flora og Fauna 112: Kinze CC 2007a: Nordkaper. I: Baagøe HJ & TS Jensen (red.), Dansk Pattedyr Atlas, Gyldendal, København, pp Kinze CC 2007b: Hvaler i Kolding Fjord. - Koldingbogen 2006: Kinze CC, Tougaard S & Baagøe HJ 1998: Danske hvalfund i perioden Flora og Fauna 104: Kinze CC, Schmidt D & Tougaard S 2000: Første fund af af stribet delfin (Stenella coeruleoalba) fra den danske skagerrakkyst. - Flora og Fauna 106:9-12. Kinze CC, Baagøe HJ & Tougaard S 2001: Fund af eksotiske hvaler og delfiner idanmark: Hyppighed og herkomst. - Flora og Fauna 107: Kinze CC, Jensen T, Tougaard S & Baagøe HJ 2010: Danske hvalfund (strandinger) i perioden Flora og Fauna 116: Kinze CC, Schulze G, Skora K & Benke H 2011: Zahnwale als Gastarten in der Ostsee. - Meer und Museum 23: & Melchior HB 1834: Den danske stats og Norges Pattedyr, København 298 pp. Ross GJB & Leatherwood S 1994: Pygmy Killer Whale Feresa attenuata Gray, I: Ridgway SH & Harrison R (red). Handbook of Marine Mammals 5, pp Weber M 1912: Seltene Cetaceen an der niederländischen Küste. - Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereening 12: Williams AD, Williams R & Brereton T 2002: The sighting of pygmy killer whales (Feresa attenuata) in the southern Bay of Biscay and their association with cetacean calves. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 82: Yamada M 1954: An account of a rare porpoise, Feresa Gray from Japan. - Scientific Reports of the Whales Research Institute 9: (1+2) Side 32

Danske hvalfund (strandinger) i perioden 1998-2007

Danske hvalfund (strandinger) i perioden 1998-2007 Danske hvalfund (strandinger) i perioden 1998-2007 Carl Chr. Kinze 1, Thyge Jensen 2, Svend Tougaard 3, Hans J. Baagøe 4 Records of cetacean strandings on the Danish coastline during 1998-2007 The paper

Læs mere

Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003

Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003 Indberettede ilanddrevne havpattedyr 23 Fiskeri- og Søfartsmuseet Zoologisk Museum Skov- og Esbjerg København Naturstyrelsen 24 Indberettede ilanddrevne havpattedyr 23 I henhold til Beredskabsplanen vedrørende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Den almindelige delfin lever især i tropiske og subtropiske havområder, men

Den almindelige delfin lever især i tropiske og subtropiske havområder, men Almindelig delfin Latinsk navn: Delphinus delphis Engelsk navn: Common dolphin Den almindelige delfin lever især i tropiske og subtropiske havområder, men nogle strejfende delfiner eller småflokke følger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Strandede havpattedyr i Danmark 2008. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle

Strandede havpattedyr i Danmark 2008. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 28 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 28 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Udarbejdet af: Fiskeri- og Søfartsmuseet,

Læs mere

Hvaler og delfiner fra Thy og Vester Hanherred

Hvaler og delfiner fra Thy og Vester Hanherred CARL CHRISTIAN KINZE Hvaler og delfiner fra Thy og Vester Hanherred Hvalstrandinger langs den jyske Skagerrakkyst er ikke noget særsyn. De allerfleste fund er af marsvin, men gennem tiden er der her, ud

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Hvaler på Det gule Rev

Hvaler på Det gule Rev Hvaler på Det gule Rev Spækhuggerflokken, der blev set af Team Thyfsisker på Det gule Rev, er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i havet Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Havpattedyr Indledning...2 Havpattedyr...3 Spættet sæl...6 Andre sæler...8 Almindelige sæler og hvaler...10-11

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval

Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval Af Nynne Hjort Nielsen Ph.d. studerende ved Grønlands Naturinstitut (GN) og Aarhus Universitet (AaU) I 2012 lykkedes det for første gang at fange og mærke marsvin

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals. Oskar. Discard- data. Marie Storr-Paulsen, Jørgen Dalskov. DTU Aqua. Moniteringssektion

Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals. Oskar. Discard- data. Marie Storr-Paulsen, Jørgen Dalskov. DTU Aqua. Moniteringssektion Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals Discard- data Oskar, Jørgen Dalskov DTU Aqua Moniteringssektion Total fangst Mål art Bi- fangst arter Salgbar Ikke salgbar (Under mindstemål) Salgbar Ikke

Læs mere

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. juni 2014 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet 3900 Nuuk Grønland paian@nanoq.gl København,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2009 KOM(2009) 368 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Utilsigtet fangst af hvaler ved fiskeri:

Læs mere

Strandede havpattedyr i Danmark 2009. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle

Strandede havpattedyr i Danmark 2009. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 2009 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 2009 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Udarbejdet af: Fiskeri- og Søfartsmuseet,

Læs mere

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 31. oktober 2014 Tommy

Læs mere

Greenpeace høringssvar til Retningslinjer for Seismiske Undersøgelser

Greenpeace høringssvar til Retningslinjer for Seismiske Undersøgelser Greenpeace høringssvar til Retningslinjer for Seismiske Undersøgelser Greenpeace Norden, herefter refereret til som Greenpeace, afgiver hermed høringssvar til retningslinjer for seismiske undersøgelser.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Strandede havpattedyr i Danmark 2012 Beredskabet vedrørende Havpattedyr

Strandede havpattedyr i Danmark 2012 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Strandede havpattedyr i Danmark 212 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Strandede havpattedyr i Danmark 212 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Udarbejdet af: Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2 671

Læs mere

CITES non detriment findings

CITES non detriment findings CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2016 Greenland Institute of Natural Resources, CITES Scientific Authority in Greenland Vurdering af bæredygtig eksport for CI- TES liste II arter

Læs mere

Strandede havpattedyr i Danmark 2006-2007. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle

Strandede havpattedyr i Danmark 2006-2007. Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 2006-2007 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i Danmark 2006-2007 Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle Strandede havpattedyr i

Læs mere

Sri Lanka best for blue

Sri Lanka best for blue Sri Lanka best for blue Af Uffe Gjøl Sørensen Under en tre ugers Sri Lanka rundtur i januar blev en indlagt hvalsafari et af turens absolutte højdepunkter. Vælges rette tid og sted er den hyppigste sete

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Afsluttende rapport fra projektet. Fokus på hvaler i Danmark 2000-2002. af Carl Chr. Kinze, Thyge Jensen og Ragnhild Skov

Afsluttende rapport fra projektet. Fokus på hvaler i Danmark 2000-2002. af Carl Chr. Kinze, Thyge Jensen og Ragnhild Skov Afsluttende rapport fra projektet Fokus på hvaler i Danmark 2000-2002 af Carl Chr. Kinze, Thyge Jensen og Ragnhild Skov 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 66-73 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI

Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI Kvælstof og andre miljøtrusler i det marine miljø Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI Laden på Vestermølle

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Kommunernes arbejde og erfaring med plastik i vandmiljø

Kommunernes arbejde og erfaring med plastik i vandmiljø Kommunernes arbejde og erfaring med plastik i vandmiljø IDA Huset 27. oktober 2015 Ryan Metcalfe - KIMO Danmark Affald på kysten Marint Affald Nordsøen tilføres ca. 20.000 tons affald /år.* Det svarer

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Kig efter det gule på de kinesiske skarver

Kig efter det gule på de kinesiske skarver Kig efter det gule på de kinesiske skarver Af Ole Friis Larsen Vi kan se to underarter af Storskarven i Danmark. Det er ikke let at se forskel på dem, for de er næsten ens, men det kan lade sig gøre at

Læs mere

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere.

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere. Videnblad nr. 1 11. maj 2011 Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere. Peter Sunde 1, Ole Roland Therkildsen 1, Anne Sofie Hammer

Læs mere

41. Årgang Februar 2005 NR. 1 ØSTJYSK BIOLOGISK FORENING GEJRFUGLEN

41. Årgang Februar 2005 NR. 1 ØSTJYSK BIOLOGISK FORENING GEJRFUGLEN 41. Årgang Februar 2005 NR. 1 ØSTJYSK BIOLOGISK FORENING GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening Formål ØBF er en forening for aktive naturinteresserede, der har til formål at udbrede kendskabet til naturen

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus

Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus ved Flakfortet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. maj 2013 Jonas Teilmann Ib Krag Petersen

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Havets dyreliv - hvaler Middel (4. - 6. klasse) Danmarkshallens afsnit om Havet og 1. sal Bent Vestergård og Henrik Sell, Naturhistorisk

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Strandede havpattedyr i Danmark 2011 Beredskabet vedrørende Havpattedyr

Strandede havpattedyr i Danmark 2011 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Strandede havpattedyr i Danmark 211 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Strandede havpattedyr i Danmark 211 Beredskabet vedrørende Havpattedyr Udarbejdet af: Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2 671

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt i

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/ (T). Vejle Fjord. Indsejlingen til Vejle Havn. Mindre Dybder. EfS 17/446 2016. (T). Fredericia Havn. Centerhavn. Ledefyr slukket. EfS 13/336 2016. (P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 25-35 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Temadag i Dansk selskab for marin biologi Lone Reersø Hansen Biolog, By- og Landskabsstyrelsen. D. 5. november 2009. Disposition 1. Kort

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 18. marts 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 118-138 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 20. januar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 1-11 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27 243 7DEHORYHUVLJW 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19 1.2 Fartøjer,

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 19. august 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 353-374 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 49-56

Rettelse nr. / Correction no. 49-56 15. februar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 49-56 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 95

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 21. 10. årgang. 2010-11-05 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 21. 10. årgang. 2010-11-05 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 21. 10. årgang. 2010-11-05 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 302 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 3. marts 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 62-68 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 62

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere

Indberetninger 2003. http://www.vlok.net/nieuws/news_item.asp?newsid=316

Indberetninger 2003. http://www.vlok.net/nieuws/news_item.asp?newsid=316 Side 1 af 26 Indberetninger 2003 Lørdag d. 20. dec. 2003 En ung pukkelhval er denne dag fundet død på stranden ved Katwijk lidt nord for Scheveningen i Holland. Hvalen var ca. 8 meter lang, men den nøjagtige

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Spodsbjerg Drej, Svendborg amt. http://hdl.handle.net/10197/3503

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Spodsbjerg Drej, Svendborg amt. http://hdl.handle.net/10197/3503 Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag

Læs mere