Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt."

Transkript

1 Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt. Degnene paa Mors. A. Nørre Herred. 2. FLADE-DRAABY. 6. Jørgen Pedersen Bierring. Degn Det er ofte vanskeligt at faa Rede paa, hvor Degnens Hjemsted har været; hvor Degnen Bierring i Flade er født, vides heller ikke. Paa Manø blev der 1782 ansat en Præst, som hed Hans Jørgen Pedersen Bierring og var Søn af Degnen Peder Bierring i Stenstrup paa Fyn. Maaske har Degnen i Flade været Søn af Peder Bierring og Broder til Præsten paa Manø. Jørgen Bierring var gift med Maren Nielsdatter, der døde Søndag den 19. Oktober 1783, 62 Aar. I denne Anledning faar vi at vide, at der var 5 Døtre, som overlevede Moderen, nemlig Ellen, der var gift med Skibstømmermand Jens Jørgensen, som havde boet i Amsterdam, men da Skifteretten blev sat, vidste man ikke, hvor de boede, endvidere nævnes fire ugifte Døtre, nemlig Maren, Johanne, Sophie og Karen. Alle Børnene gav Afkald paa Arv efter deres Moder, og fra den ældste Datter og hendes Mand, der endnu boede i Amsterdam, modtog Degnen følgende Brev: Hjerteelskende Fader og Søskende! Eders Brev med Posten har vi rigtig bekommet at 22de Oktober, hvoraf ses, at vor Herre har ved Døden bortkaldet vores gamle og langvarig svage Moder, hvilke vi som skyldigt tage Del i med vor gamle Fader og vil af Hjertet begære, at han maa endelig bære dette dybe Sorg taalmodig paa det, at han kan beholde Førlighed til at betjene sit Embede baade for sig selv og vores andre uforsynede Søskende, som alle endnu har eders Raad og Hjælp nødig efter eders Evne, og som kære Fader melder i hans Brev, at vi skal give ham lovlig Afkald efter vores salig Moders Død, hvad Arvepart der kunde tilfalde os, da ved kære Fader vel, at vi ikke tænker eller vil have noget, men giver her lovlig Afkald med begge vores Hænders Underskrift, at kære Fader skal være fri og upaatalt af os, saalænge vi lever, og ingen Børn har vi til denne Tid, som skal gøre Modstand i nogen Maade, men det gør os hjertelig ondt, at kære Fader skulle koste saa mange Postpenge hid til os og nu igen faa tilbage igen paa denne Vinters Tid, men om Gud giver Fader Hilsen til Foraaret, naar Fartøjerne gaar, da skriv os til og adresser det til Amsterdam i Romslaat i en Kælder, der hænger en Hat udenfor Døren. For alle Ting have vi kære Fader og Søskende altid i vore Bønner og vil ønske dem i Guds trygge Beskærmelse og ved Dagenes Ende mættes med Guds Ansigts Beskuelse i Guds Rige, det ønskes af kære Faders oprigtige Svigersøn og Datter. Amsterdam, 3. Januar Jens Jørgensen. Ellen Jørgensdatter. Jørgen Bierring giftede sig igen. Trol. 31. Oktober i Draaby samme Aar, som Konen døde; viet 14. Decbr. Hans anden Hustru hed Maren Christensdatter, men med hende havde han ingen Børn. Degnen døde i Flade Degnebolig Natten mellem den 10. og 11. Marts Ved Skiftet efter ham omtales hans Døtre. Den ældste Datter Ellen boede endnu i Amsterdam, men hun var nu gift med Mathias Poulsen; hendes første Mand maa derfor være død. Maren Jørgensdatter var nu gift med Haarskærer Mathias Amby i Thisted. Den tredie Datter Johanne opholdt sig i Amsterdam, men man vidste ikke noget om hendes Stilling. Datteren Sophie var gift med Hr. Jens Hart, der boede i Udbyneder, og den yngste Datter Karen opholdt sig hjemme hos Stedmoderen. 7. Peder Jensen Eerslev Gift med Else Pedersdatter, død 30 / , 73 Aar gammel. Han var en gammel Mand, 59 Aar, da han blev Degn i Flade siges der om ham, at han er 60 Aar gl., har været Skoleholder i 20 Aar og Degn tillige i tvende Aar. Ikke Seminarist, men brav og flittig Skolelærer. Skolen bestaar af 2 Fag Bindingsværk med Ler. Degnen døde 13 / , 83 Aar gl. 3. ALSTED-BJERGBY. Kirkebogen begynder 1646, men den indeholder kun faa Oplysninger om Degnene faar Degnen 4 Skpr. Byg af hver Mand og 2 Skpr. af Inderster er Degnen af Skolen, der faar 7 Tdr. Byg og 4 Lam i Tiende faar Degnen 8 Tdr. Byg, 2-3 Lam og 2-3 Mk. i Penge, desuden Offer 3 Sldr., ved Barnedaab l-2 Skil. og ved Bryllupper 4-6 Skil. Paaskerente og St. Hansrente kun lidet. Ingen Degnebolig, men Kirkerne har givet 20 Sldr. at bygge med, og ½ Td. Bygsæd med et lidet Stykke Eng, hvorpaa kan avles ½ Læs Hø. Pension til Nykjøbing Skole 3 Tdr. Byg. Peder Michelsen, død Skolemester og Substitut i Bjergby, døde Pinsedag (8. Juni) 1679, 68 Aar gl. 1. Anders Olufsen Skarum, , 1691 gift med Kirsten Jepsdatter, 1692 en Søn Jep. Degnen døde 1713, 56 Aar gl. Han var den første Sædedegn paa Stedet. 2. Hans Jacobsen Hammer, , død 15. November 1747, 74 Aar. Aar 1739 hedder det i en Indberetning om denne Mand: Degnen Hans Hammer, en gl. Student, mod sine 80 Aar (?), enlig og uden Husholdning, kan ikke agtes bekvem at holde Skole for sin Alderdoms Skyld og saa meget mindre tjenlig til den ventende Frugt for Ungdommen, som han tillige er en meget tunghørende Mand, dog som hans Opførsel har været upaaklagelig og i det mindste for

2 den Tid, jeg har været her, kan vidne, at han har ført et ædrueligt, stille og med hans Alder sømmende Levemaade, saa ønskede jeg gerne hannem en Substitut maatte beskikkes, som Skolen kunde forestaa og ham selv lønne, eller saadan en Person, som Degneembedet med Skolen kunde antage og derimod give hannem noget vist aarlig, at den gamle Mand udi sin høje Alderdom kunde have noget at leve af, saasom han selv er fattig og ejer intet, saafremt Kaldets Indkomme kan taale at deles mellem tvende. 3. Michel Andersen (Møller), Denne Degn skriver 1744 om Degneboligen og Embedet i Alsted saaledes: Degneboligen er beliggende i Alsted By, ½ Fjerdingvej fra Kirken, 12 Fag Hus, hvoraf 5 Fag er Stue og Køkken, 3 Fag Skolestue og Resten Lade, et Sted til en Ko og nogle Faar, udi nogenledes Stand. Dertil hørte oprindelig 1 Kaalhave, 1 Toft af Fælled indtaget og Degneboligen tillagt som et vis Tillæg, 2 Tdr. Sædeland, 1 Ager, næste paa 6 Skpr. Sæde, paa den anden Side af Byen. 1 Stk. Eng, 1 Læs Hø. De 2 Tdr. Sæde har den forrige Ejer af Damsgaard berettiget sig i min Formands Tid og derpaa ladet bygge et Hus, som blev solgt. Degnen faar intet deraf. Indtægterne ved denne Tid var Degnetrave 12 Tdr. Byg, Offer 11 á 12 Mark hver Højtid, Smaarente 12 Lspd. Brød, 3 Lspd. Ost, 6 Ol Æg, Accidenser l0-12 Mark. Han var gift med Maren Laursdatter, der overlevede ham og døde i Nykøbing hos en Datter og hendes Mand den 14. Decbr De havde 3 Sønner og 3 Døtre. Den ældste Søn Andreas Møller var først Birkedommer paa Langeland, senere Hof- og Statsrets Prokurator i København, og døde før Moderen. Den næste Søn hed Peder Møller og var ogsaa Prokurator i København. Sønnen Niels Jensen Møller var først Degn i Alsted efter Faderen, senere Degn i Sejerslev (se der). Indtil Faderens Død sørgede han for sine gamle Forældre. Datteren Regina Møller blev gift med Skoleholder Brasch i Nykøbing. Maren Møller tjente ved Moderens Død hos Kapellanen Hr. Praem i Kjærup, V. Hanherred. Den yngste Datter hed Else Møller og var gift med Guldsmed Kannendorf i Ringkøbing. Degnen Michel Andersen (Møller) døde den 1. Marts 1786, 79 Aar gl., og ejede kun lidet. Han betegnes 1759 af Biskoppen som en skikkelig Mand baade i Embede og Levnet, og 1765 kaldes han ustraffelig. 4. Niels Jensen Mikkelsen Møller. Degn i Alsted Hvornaar han har overtaget Faderens Degneembede vides ikke, men 1787 blev han Degn i Sejerslev (se der). %. Jens Nielsen Bløde. Degn Han var født i Hjardemaal 8. Maj Hans første Hustru hed Sidsel Jensdatter, og med hende havde han flere Børn. Den 28. December 1814 giftede han sig anden Gang med Else Jensdatter af Hesselbjerg. En Datter Sidsel Kristine døde 1816, 34 Uger gl. I Aaret 1800 er han meget duelig og til dette vigtige Fag en vel oplagt Mand. Degnen døde 1. Februar 1837, 81 3 / 4 Aar gl. 4. SOLBJERG-SUNDBY faar Degnen 2 Skpr. Byg af hver Mand i Sognene omtales en Løbedegn, der faar 7 Tdr. Byg, 6 Lam og 1 Mark i Penge aarlig for sit Arbejde er Embedets Indtægter 4½-6 Tdr. Byg, Paaskerente 3-3½ Ol Æg og 9-l0 Kager. St. Hansrente 1½ Lspd. Ost, Kvægtiende 2-4 Lam. En liden Degnebolig med Hartkorn 5 Skpr. 1 Alb. Pension til Nykøbing Skole fragaar og er 3 Tdr. Byg, og Halvdelen af Kvægtienden svares til Nykøbing Hospital. 1. Peder Nielsen var Degn Det var ham, som skrev om Embedsindtægten dette Aar. 13. Marts 1688 blev det ham forundt til Degnebolig det Boel i Bækhøj, som Maren Madsdatter, Mads Mortensens Enke, havde i Fæste, men Degnen fik det ikke, da Beboerne ikke vilde lade ham faa det i Besiddelse. Biskop Bircherod skriver i sin Dagbog om en Visitats i Solbjerg den 2. August 1699: De for mig paa Gulvet fremstillede vare in rerum divinarum notitia usigelig grove. Aarsagen, vilde Præsten (Hr. Svabonius) henvende paa den gamle og næsten udlevede Degns Udygtighed til Børn at undervise. Det har vel nok været Degnen Peder Nielsen, her sigtes til. 2. Jens Pedersen, Degn 1701 til 1715, var maaske Søn af foregaaende. Kirkebogen begynder først 1719, og man ved intet om denne Degn. 3. Andreas Petri Tosestrupius (Anders Pedersen Thøgstrup). Degn skriver Præsten om ham: Degnen Anders Pedersen Thøgstrup, som før sin Ankomst her til Sognene paa adskillige Steder har fortjent sit Brød med at informere Godtfolks Børn i det latinske Sprog, samt Læsen, Skriven og Regning, har og siden været Hører i Nykøbing latinske Skole her paa Landet, hvor han for 23 Aar siden er blevet hidkaldt, finder jeg for den Tid, jeg har været her ved Stedet, til sit Degneembede bekvem, skikkelig og upaaklagelig og nyttig til en Skoleholder. Anders Thøgstrup har maaske været gift døde nemlig i Sundby en Degnekone, som hed Johanne Andersdatter. Hun var 83 Aar gl. Muligvis har hun været Thøgstrups Hustru. Degnen døde 14. Marts 1744, 63 Aar gl. Om Sundby Degnebolig skriver Thøgstrup 1743: Degneboligen ligger i Sundby, straks ved Kirken, er et gammelt Hus, som jeg holder selv vedlige, 3 Fag bygget til Skolestue og Køkken. Ingen Jord nu; 1720 blev Jorden solgt med Kirken til Sognemændene for

3 14 Rdl. og kaldes Bækhøj Toft, 5 Skp. 1 Alb. Hartkorn. Denne Toft er af Biskop Bornemann lagt til Degneboligen og hørte dertil i 35 Aar indtil 1715, da jeg blev kaldet, og 5 Aar til. 4. Anders Winther. Degn Degnen Anders Winther forretter sit Degneembede upaaklageligt, skriver Biskoppen efter en Visitats I Skolehold blev han paamindet om at være flittigere, hvilket han lovede for sin Skole Sundby skriver Biskoppen, at Degnen Anders Winther er ulastelig i sit Degneembede; Skolehold havde der været Forsømmelse med i afvigte Vinter, hvor han blev tilholden at vise mere Flittighed herefter; men han havde dog nogen Undskyldning, thi en Del af Børnene havde Børnekopper, som siden for den strenge Vinter og vanskeligt ikke kunde komme til Skolen. I Præstens Vidnesbyrd om Menigheden hedder det, at der er en Blanding af Klinte og Hvede, nogle er Herrens Kald lydige, nogle have Gudfrygtigheds Skin, men nogle Gudfrygtigheds Kraft, hvilket her videre forelagt. Lars Sørensens Datter af Soldberg havde Præsten holdt fra Herrens Bord, fordi hun ikke skulde være vel undervist i hendes Saligheds Sag. Jeg (Biskop Brorson) examinerede hende og befandt hende anderledes; hun gjorde god Rede for sin Børnelærdom, saaledes at mit Hjerte rørtes derved, og derfor advarede jeg Præsten i Enrum ikke at handle efter Passioner, men med Kærlighed og Enfoldighed omgaas de arme Sjæle og stille hendes Hunger med den hellige Nadvere. Anders Winther var gift med Ane Jensdatter Trapp, som døde i Decbr. 1788, 71 Aar gl. Iflg. Skiftet efter hende var Boet fattigt; der var kun 9 Rdl. 4 M. 7 Sk. til Deling mellem Arvingerne. Ved samme Lejlighed nævnes deres Børn, nemlig Jens Chr. Winther, der var død, men havde efterladt sig to ægte Sønner: Anders, 7 Aar, og Jens Chr. 3 Aar; Peder Winther, Selvejer, bor i Ørding, Jakob Winther, død; har efterladt sig to Døtre: Anna, 7 Aar, og Marie Anne, 6 Aar; Inger Marie Winther, gift i Thisted med Laurits Knudsen; Dorthea Marie Winther, gift med Jens Josefsen, opholder sig her i Degneboligen. Degnen døde 28. August 1790, 79 Aar gl. 5. Christen Nielsen. Degn Aaret før han døde, skriver Præsten om ham, at han, skønt han ikke er Seminarist, er en meget duelig og oplagt Mand til at undervise og lære Ungdommen. For sin Flid har han erhvervet sig megen Agtelse og Yndest. Degnen var gift med Maren Christensdatter Torup. Hun var født i Jannerup den 24. Juli 1771, og de blev gift 1791 i Sundby. Degnen led af Brystsvaghed og døde og blev begravet 17. Februar 1801, kun 50 Aar gl. Hans Enke giftede sig 1805 med Degnen Niels Peter Kjer af Snedsted, og med ham levede hun i 37½ Aar. Hun havde ingen Børn, hverken i første eller andet Ægteskab. 6. Ulrich Chr. Bruun. Degn Chr. Eriksen Moesgaard. Degn 1801, siden Lærer og Kirkesanger, død 8. Juli 1831, 68 Aar gl. Han var først Skoleholder i Tæbring og Rakkeby og betegnes der som en sædelig og duelig Mand, eftersom Landsby Skoleholdere er i Almindelighed. Hustruen hed Anne Christensdatter, døde 1. August 1816, 58 Aar gl. 5. DRAGSTRUP-SKALLERUP. Den ældste Kirkebog er fra 1646, men det er ikke store Sager, man kan faa ud af den. Degneboligen har ligget i V. Jølby var der ingen Bolig, og Præsten og Degnen i Forening ansøgte Kongen om at faa en øde Gaard i V. Jølby til Deling, saaledes at Præsten fik de to Dele og Degnen den tredie Del. Om denne Ansøgning blev bevilget eller ej, vides ikke bor Degnen i et Raallingshus, nylig opbygt af Kirkeejeren, 9 smaa Fag. 1 Lade og Stald, 8 Fag, gammelt og forfaldent; Kaalhave, Eng, hvorpaa kan avles ½ Læs Hø faar Degnen 2 Skpr. Byg af hver Mand om Aaret er der Løbedegn fra Nykøbing Skole. Han faar 4 Tdr. Byg, 3 Lam og 8 Skil faar Sædedegnen 8 Tdr. Byg, 3-4 Lam og 3-4 Mark. Offer 9 Mark. St. Hansrente en liden Ost af hver Decimant 1 ) paa 3-4 Skaalpund eller 6-8 Skil. derfor. Paaskerente af en Decimant 10 Æg og et Brød paa 6 Skaalpund. Til Nykøbing Skole svarer Degnen 3 Tdr. Byg aarlig har Degnen en Ejendom med 1 Td. 3 Fdk. 1 Alb. Hartkorn, hvorpaa holdes 1 Ko. Hans øvrige Indtægt var 17 Tdr. Korn, 3 Lspd. Brød, 2 Lspd. Ost, 4 Ol Æg, Offer 9 Rdl. og Accidenser 2 Rdl ansættes Indtægten til 31 Rdl. og Udgiften til 8 Rdl. 3 Mark 4 Skil. Degneembedet i V. Jølby havde paa denne Tid en Værdi af ca. 22 Rdl. 1. Hans Nielsøn. Degn til Han skriver 1690, at for faa Aar siden var til Dragstrup og Skallerup Sogne en Løbedegn fra Nykøbing Skole; men nu formedelst Biskop Bornemanns synderlige Omsorg for Ungdommens Undervisning og Kirkerne med Sang og andet mere at betjene er forordnet en Sædedegn. Præsten skriver om ham 1739: Degnen Hans Nielsen, som til sit Embede er antagen og beskikket af Bisp Bornemann og her paa Stedet har i samme Embede overlevet 8 Præster, er endskønt ustuderet dog endnu som altid tilforn bekvem til sit Degneembede og altid derhos har ført et skikkeligt og ædrueligt Levnet, men formedelst overkommende Alderdom, saasom han er over 70 Aar, og paafølgende Øjnenes Dumhed ikke saa bekvem til Skolehold som tilforn og derfor erbyder sig at holde en god Substitut, som dog under hans Direktion, saalænge han lever, forsvarlig kan forestaa Skolen. 1 Tiendeyder.

4 Hans Nielsøns Hustru Mette Nielsdatter døde 10. Oktober 1740, 62 Aar gl. Med hende havde han to Børn, en Søn Niels Hansen, der ved Moderens Død betegnes med Titelen Signeur og som Ejer af Damsgaard i Outrup Sogn, og en Datter Kirsten Hansdatter. Degnen døde sikkert faa Aar efter, men hvor han døde, vides ikke. Han ejede saa godt som intet, da Konen døde. 2. Niels Eriksen Møller. Degn Gift med Øllegaard Sophie Schandorph. Om denne Mand har jeg kun faa Oplysninger. Der staar i Kirkebogen, at han døde 10. Maj 1755, 43 Aar gl nævnes en Søn Erich, 1746 en Søn Jens Jørgen, 1750 Nikolaj Christian, 1753 en Søn Johan Rudolph. Degnens Søster Karen var Fadder til Børnene. 3. Bendix Hammer. Degn (se Aarb. Thisted 1913 pag. 43). Hans anden Hustru Kirsten Pedersdatter Skibsted døde 1757, 40 Aar gl. En Datter Karen Margrete døde Han maa være bleven gift 3. Gang, for 1760 havde han en Søn Poul (død 1761) og 1761 en Søn Abraham Christian. Boet gav en Gæld af 57 Rdl. 3 Mark 7 Skil skriver Biskoppen om ham, at han har et meget godt Lov for Skole- og Degneembede flyttede han til Kollerup (V. Han Herred). 4. Niels Jacobsen Kaas. Degn er Niels Kaas Skoleholder i Thorup, Dronninglund Sogn. Han var Broder til Degnen Hans Kaas i Skjoldborg og døde efter 3 Aars Forløb den 3. Januar 1765, 47 Aar gl. Hans Hustru hed Anna Svendsdatter. Ved hans Død nævnes en Søn Jacob Nielsen Kaas, 20 Aar gl., der var i Lære hos Snedker Søren Knudsen i Aalborg, og en hjemmeværende Datter Maren Nielsdatter Kaas, der var 16 Aar gl. Ifølge Skiftet efter Degnen var der 13 Rdl. 5 Mark 4½ Skil. til Deling mellem Enken og Børnene. 5. Gregorius Høyer. Degn Biskoppen skriver om ham i sin Visitatsbog 1765: Degnen G. Høyer er nylig kommen til Kaldet. I den korte Tid har han givet godt Haab om, at han bliver en opbyggelig Mand i sit Embede. Vi hører saa intet om ham før Aar Han er da en gammel Mand, 64 Aar, og har i 34 Aar været en flittig og paapassende Mand med Skoleungdommens Undervisning, men nu formedelst tiltagende Alderdom og Skrøbelighed bliver assisteret af en Person. Den 26. Juli 1765 giftede han sig med Mette Pedersdatter Deinbøll. Hun døde 5. Februar 1793 om Morgenen. Børn synes de ikke at have haft. Ved Skiftet nævnes kun hendes Søskende som Arvinger, nemlig Jens Pedersen Lund, Snedkermester, boende i Brande ved Vejlekanten og Helene Pedersdatter Lund, der tjener hos Stiftsprovsten i Aalborg Hr. Professor Pontoppidan, en Søsterdatter, Mette Kirstine Justdatter, tjener ogsaa i Aalborg. Mette fik nogle Klæder efter Degnens afdøde Hustru, de øvrige Arvinger gav Afkald. Degnens Død har jeg ikke fundet noget om. 6. Niels Christensen Nørregaard. Degn Han havde i to Vintre været Degnens Skoleholder i Sundby (M) og blev saa Degn i V. Jølby Hans Hustru hed Ingeborg Jensdatter. En Søn, Niels døde 1813, næsten 2 Aar gl., og 1815 døde en anden Søn Niels, 1 1 / 4 Aar gl. Degnen døde 15. Februar 1827, 45 Aar gl. 6. GALTRUP-Ø. JØLBY. Ogsaa her træffer vi meget gamle Kirkebøger. Den ældste begynder Degneboligen omtales Den bestaar af et lidet Hus i Tøving By, givet af salig Sivert Brokkenhus til Skolehus, og dertil har Biskop Bornemann lagt en Degne- og Skolebolig samt sørget for Reparation af Boligen. Til dette Hus hører en ringe og liden Have, som kan saas med nogle faa Skpr. Korn og har 2 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. Hartkorn. Degnen ønsker, at Kongen vil unde ham en halv Gaard i Tøving, Leegaard kaldet, med 2 Tdr. Hartkorn, fri for Rytterhold, Skyld og Landgilde, Ægt og Arbejde ligger Degneboligen i Tøving, Galtrup Sogn. 7 Fag, som er baade Skole og Degnebolig, bygget af ny for 3 Aar siden. I Boligen er 1 Kammer, 1 Stue og 1 Køkken; 1 Lade. Boligen ligger næsten 1 Fjerdingvej fra Kirken. Den føromtalte Kaalhave findes endnu 1744, og der er 2 Tdr. Sæde, hvorpaa kan holdes 1 Ko er der et Degneboel i Galtrup, som skylder 1 Td. Byg aarlig til Degnen. Af hver Mand i Galtrup faar Degnen 3 Skp. Byg og af hver Mand i Jølby 6 Skp. Byg, Ost, Kage og andet har Degnen et Degneboel i Galtrup Sogn, og han faar 1 Td. Byg i Landgilde af dette Boel. Af begge Sogne faar han desuden 10 Tdr. Byg og 2 Lam aarlig er Degnekornet kun 4½ Tdr. Byg. Kvægtiende 4-5 Laam og 4-5 Mark. Offer næsten intet. St. Hansrente 1 Lspd. Ost, Paaskerente 2 Lspd. Brød og 3 Ol Æg. Heraf gives 1 / 3 til Sygestuen i Nykøbing og i Pension til Nykøbing Skole svares 2 Tdr. Byg er Degnekornet 12 Tdr. 4 Skp. Byg, Offer 2 Rdl. til hver Højtid, Accidenser 2 Rdl., 2 Lspd. Brød, 2 Lspd. Ost og 2 Ol Æg var Degnens aarlige Indtægt ansat til 24 Rdl., saa noget fedt Embede var det ikke. I Galtrup-Ø. Jølby Pastorat nævnes ingen Løbedegne; man maa derfor antage, at her har været et selvstændigt Degneembede fra gammel Tid. 1. Willads Degn. Degn Denne gamle Degns Efternavn kendes ikke. Willads Degns Hustru hed Maren Jensdatter, og med hende havde han flere Børn en Søn Jens, 1675 en Datter Maren, 1676 en Datter Anna, død 1682, 1680 en Søn Jens, død

5 1683. En Søn Ole, der blev Degn efter Faderen, maa være født før de andre nævnte Børn, da Ole allerede 1686 kunde overtage Degneembedet. I Kirkebogen læser vi, at 1680, den 15 April, begravedes Willads Degns Moder Johanne Madsdatter, 82 Aar gl. Willads Degn døde 1686, 53 Aar gl. og blev begravet den 17. April. 2. Ole Villadsen. Degn ; død Søn af foregaaende, ustuderet, gift 1694 med Karen Sørensdatter havde de en Søn til Daaben, og han fik Navnet Willads, død 1730, 1704 en Datter Johanne, død 1721, 1709 en Datter Anna og 1711 en Søn Sejer, der blev Faderens Eftermand som Degn i Tøving. Den Mand, der har ført Kirkebogen, har formentlig haft Interesse for Astrologi, for ved flere Børns Fødsel anføres Solens og Maanens Stilling til andre Himmelkloder paa det anførte Tidspunkt. Den 2. December 1734 om Formiddagen døde Degnen Ole Villadsen, som var Degn i 48 Aar 8 Maaneder. 5 Dage efter døde hans Hustru Karen Sørensdatter, 65 Aar 8 Maaneder 5 Dage gl., havde levet i Ægteskab i 40 Aar. Hun blev begravet i samme Grav som Manden. 3. Sejer Olesen Leth. Degn Han var Søn af Ole Villadsøn, rimeligvis dennes yngste Barn. Fra 1731 forrettede han Degnetjenesten, skønt Faderen først døde I Indberetningen 1739 skriver Præsten om ham: Degnen Sejer Olesen samt Fader og Farfader har været Degn her i Sognene siden Anno 1668, alle ustuderede, thi ingen, som har lidt ondt for sin Bog, kan subsistere i dette ringe Brød. Nærværende Degn var med salig Biskop Thestrups consens (Samtykke) sin Faders Substitut i 3 Aar, og da Faderen for Alderdoms Skyld ikke kunde betjene noget i Embedet, oplod han Kaldet for denne fornævnte sin Søn, som blev beskikket til Embedet af Biskop Thestrup for 8 Aar siden. Han har fra sin Ungdom levet et ædrueligt og skikkeligt Levnet, er begavet af Gud med en god Stemme, har hidtil forrettet sit Embede upaaklageligt baade i Kirketjenesten og Ungdommens Undervisning saa og i den ugentlige Undervisning i Byerne efter Loven. Men til at præstere de rekvisita, som den kgl. Forordning i Skriven og Regnen udkræver, er han ikke noksom bekvem og boer desforuden længst fra Hovedkirken af hele Sognet, saa at Ungdommen fra Annexet og Galtrup By ikke kunde søge Skolen hos ham, om end han var ganske bekvem dertil. I Biskoppens Kopibog 1759 staar kun, at Degnen Sejer Olufsen er en skikkelig Mand i hans Degneembede. Aaret efter den 16. November døde Degnen i en Alder af 49 Aar 5 Maaneder 3 Dage. Den 27. Februar 1733 giftede han sig med Ide Nielsdatter i Flade, men der nævnes ingen Børn, og Sejer Olesen var uden Tvivl den sidste Degn af den gamle Slægt. 4. Carsten Wolf. Degn var Carsten Wolf Skoleholder i Tødsø, og i dette Embede var han flittig med Børnene og levede skikkeligt. Fem Aar efter hans Embedstiltrædelse som Degn skriver Biskoppen om ham: Degnen Carsten Wolf er ustrafelig i sit Degneembede, men i sin Skole har han været forsømmelig. Jeg haaber, han bliver flittigere ved Sognepræstens Tilsyn, hvortil de begge blev formanede og lovede større Flid. Om Menigheden sagde Præsten, at der var ikke noget besynderligt at andrage. De levede i god Orden og Skik og brugte Saliggørelsens Midler med Andagt. Der var den Forskel, at somme var mere flittige, men ingen var forargelige. Men Ungdommen var saa slet, at jeg maatte give Fortrydelse derover med Alvor og Eftertryk tilkende, som jeg haaber med Guds Hjælp, thi Præsten er en god og retsindig Mand. Wolf var gift med Maren Pedersdatter. En Datter Mariane, født 1768, døde spæd. Den 30. Januar 1771 døde Degnen, 54 Aar gl. Han betegnes som vellærd og maa derfor have været Student. Han efterlod sig ingen Børn, men kort Tid efter Mandens Død fødte Enken en Søn, som blev opkaldt efter Faderen. Barnet døde Aaret efter. Der var 45 Rdl. til Deling mellem Enken og hendes Søn. 5. Laurits Pedersen Sand. Degn Denne Degn var Broder til den forrige Degns Enke Maren Pedersdatter er han 59 Aar gl. og betegnes som en ret sindig og god Lærer. Døde 30. Maj 1803, 61 Aar. Han var gift med Maren Sørensdatter, der ogsaa døde 1803, 62 Aar gl havde de en Søn Niels Christian til Daaben og 1780 en Søn, som fik Navnet Peder Christian. 6. Niels Chr. Lyndrup. Degn var han Degn og Skoleholder i Ejerslev. Han var gift med Else Jensdatter, død 14. Februar 1824, 57 Aar gl. En Søn Jens Christian var født Degnen skød sig 30. Juni 1816; han var da 50 Aar gl. (Historisk Årbog for Thisted amt 1926, side )

Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt.

Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt. Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt. 7. TØDSØ OG EERSLEV. Kirkebogen gaar kun tilbage til 1767, hvorfor der ikke kan faas synderlige Oplysninger om Degnene ad denne Vej. Degneboligens Jord ligger 1690

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps Sundby 1719-1805 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Hans Ole Sejrup Villadsen

Hans Ole Sejrup Villadsen Anetavle for Hans Ole Sejrup Villadsen født 14. juli 1947 Udarbejdet i forbindelse med fødselsdagen den 14. juli 2007 af storebror, Holger Sejrup Villadsen Indledning Efterfølgende oversigt er en anetavle.

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Billede af Bjergby Kirke: by Saksalainen

Billede af Bjergby Kirke: by Saksalainen Bjergby 1646-1803 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Om de gamle Degne. Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de gamle Degne. Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de gamle Degne. Af Severin Christensen, Skjoldborg. III. Vester Han-Herred. 1. ØSLØS-VESLØS og ARUP. 1. Niels Lauridsøn nævnes 1671 som Sognedegn for Vesløs og Arup. Om han tillige har været Degn i

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

MINDER GAMLE HJEM OG SLÆGTER I ODS HERRED LARS ANDERSEN III. BIND UDGIVET AF KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI - KOLDING

MINDER GAMLE HJEM OG SLÆGTER I ODS HERRED LARS ANDERSEN III. BIND UDGIVET AF KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI - KOLDING MINDER OM GAMLE HJEM OG SLÆGTER I ODS HERRED UDGIVET AF LARS ANDERSEN III. BIND KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI - KOLDING 1934 MINDER OM GAMLE HJEM OG SLÆGTER I ODS HERRED UDGIVET AF LARS ANDERSEN III. BIND

Læs mere

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. Anders Andersens hustru i Nørre Broby den 16. september 1731 side 22, p1. Enkemanden; Anders Andersen, Børn, Jørgen Andersen, Hans Andersen, Karen Andersdatter - Anders

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Familierne Spangsbergs Oprindelse

Familierne Spangsbergs Oprindelse Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slægt skal følge Slægters Gang Gennem de mange År, i hvilke jeg har syslet med vor Slægts Historie, har jeg hos mange af Slægtens Medlemmer fund gode Oplysninger,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt Microfilm nr. M. 10253 Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt 22.03.1776 Karen Nielsdatter, død 21.03.1776, hos Søren Jensen Fol. 5 i Abildgaard i Vogn Peder Larsen,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere