Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg."

Transkript

1 Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg , en Jordebog på det gejstlige Gods i Hundborg Herred. Jordebogen, der er fra 1596, har han set indført i et Tingsvidne, og han benytter enkelte Småstykker af den for at vise, hvorledes Sandflugten har formindsket Præsternes Indtægter i Sjørring, Nørhå og Vang Pastorater. Ågård slutter sine Betragtninger over dette Forhold med at sige, at af dette Dokument bevises vel ikkun dette, at for mere end 200 År siden (Ågårds Beskrivelse over Thy udkom 1802) haver Sandflugten anrettet store ødelæggelser, og at det omtrent på denne Tid måske mest haver taget Overhånd. Jordebogen fra 1596, sammenholdt med ældre Indberetninger om Præsternes Indtægter, vidner om, at Knud Ågård har set rigtigt med Hensyn til Sandflugtens Tiltagen i Slutningen af det 16. Århundrede. På det første Blad i en gammel Kirkebog fra Skjoldborg har Præsten Heerfordt skrevet lidt om sine Forgængere i Embedet. I denne kortfattede Biografi hedder det om Præsten Immer Pedersen København, at hans Underskrift har jeg (Heerfordt) fundet under en af Høvidsmand på Ørum, Erik Lykke til Eskjær, æsket gejstlig Jordebog, dateret Præsten Heerfordt må derfor have set selve Jordebogen, ellers kunde han ikke skrive således. Endelig omtales Jordebogen fra 1596 af Adj. Wulff i hans Vendelbo Stifts Historie, hvor han pag. 8 nævner, at den findes i Stiftsbibliotheket i Ålborg, sammenbunden med forskellige andre Indberetninger fra det 16. Århundrede. Det har muligvis været Adj. Wulffs Hensigt siden at afskrive og udgive Jordebogen sammen med flere andre Håndskrifter, men dette skete ikke. Da Håndskriftet fra 1596 indeholder adskillige Ting, som kan have Interesse, særlig for Hundborg Herred, har jeg taget en Afskrift af det og fremlægger herved denne for Offentligheden. I Anmærkningsrubrikken findes Oplysninger, hentede fra Wulffs Vendelbo Stifts Historie og sammenholdt med Jordebogen af Jordebogen er affattet ved et Møde af Hundborg Herreds Præster i Thisted Kirke og er prentet meget smukt og tydeligt, så den er forholdsvis let at læse. Da den sikkert er prentet af en Håndskriver, har den oprindelige Retskrivning ikke nogen videre Betydning, hvorfor Jordebogen gengives her væsentlig med moderne Retskrivning, men den oprindelige Ordstilling er benyttet. Min bedste Tak til Hr. Postekspedient C. Klitgård, Ålborg for hans Arbejde ved Eftersøgningen af Håndskriftet. * * * Gejstlig Jordebog over Hundborrig Herred, udgivet Anno domini Jordebog og Register på det gejstlige Gods i Hundborg Herred, som Kirkerne, Præsterne og Sognedegne nu har i fri Hævd og Brug så vel som og fra Bispernes Tid 1 ) og af Arilds Tid og til denne Dag ulast og ukært 2 ). Som ærlig og velbyrdig Mand Erich Lyche til Eskjær, Høvidsmand på Ørum, har ladet begære af Præsterne dersammesteds. Anno Thisted Kirke: Indkomst. Har den årlig Landgilde: Byg 1½Læst 9 Tdr. 3 ). Og har Herligheden 4 ) af samme Gods altid fulgt Thisted Bispegård. Tiende Byg, som den har årlig, beløber sig 2½ Læst 8 Tdr. Item har Kirken et Stykke Havrejord, som giver af, så ofte det sås, 2 Tdr, Havre. Har Kirken også sin Part af Kvægtienden. Udgift. Provstekorn 6 Tdr. Byg, Provstepenge 1 Daler, Provstehold 1 Daler. Provstelam 2. Tilsted Kirke, som er Annex til Thisted Sogn. Indkomst. Har Kirken årlig Landgilde Byg 9 Tdr. Og Herligheden deraf til Thisted Bispegård. Tiende: Rug 1 Td. Byg 14 Tdr. Havre 12 Tdr. Har den også sin Anpart af Kvægtienden. Udgift. Provstekorn 4 Tdr. Provstepenge 1 Daler, Provstehold 1 Daler, Provstelam 2. 1 D.v.s: Tiden før Reformationen. 2 Meningen hermed er, at iongen har gjort Forsøg på at fratage kirkerne, Præsterne eller Degnene deres Gods. 3 1 Læst Rug eller Byg = 24 Tdr. 4 Ved Herlighed forstås i Regelen en Medejendomsret, således at den egentlige Ejer eller Besidder skulde ved visse Lejligheder svare en Afgift til Herlighedsejeren.

2 Sognepræstens Rente og Indkomst af samme to Sogne. En Præstegård i Thisted By, som salige og højlovlige Hukommelse Kong Friderik den 2den der har tillagt 5 ). Har Præsten ingen Brug i Thisted Mark til foreskrevne hans Præstegård uden 2 Tdr. Bygjord med nogen foiye? Udmark, som siges, at Borgerne skulle undt ham. Har og Præsten sin Anpart af Korntiende, Kvægtiende med det sædvanlige Offer og Smårente, ham er tillagt efter Ordinansens Lydelse. Af Tilsted Sogn har Præsten til Rente. En Præstegård med Herlighed og alt Tillæg, som skylder Byg 3 Pund 6 ). Har han og sin Part af Korntienden, Kvægtienden med Offer og anden Smårente, som der har afgået af Arilds Tid. Præstens Udgift af samme to Sogne: Giver han intet Gæsten af Thisted Præstegård eller Sogn, men af Tilsted Præstegård og Sogn giver 6 Mk. dansk 10 Sk. 2 Alb. 7 ), hvilke Penge Superintendenten der i Stiftet oppebærer årlig såvel som af andre Sognepræster her i Stiftet efter Kongl. Maj. Brevs Lydelse 8 ). Degnerente af Thisted Sogn. Er udi Thisted Mark to Stykker Jord, som kaldes Degneboels Jord, som følger Præsten, og han giver Degnen, som er en af Hørerne i Thisted Skole, deraf årlig: Byg 4 Tdr. Har han et lidet Stykke Eng, som bærer henved 2 Læs Hø, hvoraf Præsten giver ham årlig 1 Daler. Herforuden hvad Borgerne giver ham efter gammel Sædvane. Degnerente af Tilsted Sogn. Er der et Degneboel i Tilsted Sogn, som skylder til Degnen 1 Pd. Smør, og Arbejd deraf. Har han af hver Gårdmand 2 Skp Byg, af hver Husmand 1 Sk. Skjoldborg Sogn. Kirkens Indkomst: Landgilde Byg 6 Tdr. Herligheden deraf til Thisted Bispegård. Har den sin Anpart af Korntienden, som er Rug 2 Tdr. Byg 30 Tdr. Havre 12 Tdr. Har den også sin årlige Anpart af Kvægtienden. Udgift: Provstekorn 3 Tdr. Provstepenge 1 Daler, Provstehold 1 Daler, Provstelam skylder Tilsted Præstegård 12 Tdr. Byg. 7 1 Alb. = 1 / 6 Sk. En Album er det latinske Navn på en Hvid. 8 Gæsteri var oprindelig en Forpligtelse til at modtage og beværte Kongen på hans Rejse. Denne Forpligtelse er nu (1596) afløst med Penge, som for Hundborg Herreds Vedkommende svares til Biskoppen. Kallerup Kirke, som er Annex til Skjoldborg Sogn. Indkomst: Korntiende: Rug 1 Td. Byg 5 Tdr. Havre 5 Tdr. Sin Part af Udgift: Provstekorn 2 Tdr. Byg, Provstepenge 2 Rdl. dsk, Provstehold 2 Rdl. dsk, Provstelam 1. Herredsprovsten 1 Td. Havre. Sognepræstens Rente af samme to Sogne: Har Præsten en Residensgård i Skjoldborg, som han bor i, som er efter gamle Jordebøger sat i Skyld for 5 Pund Byg. Er der sat på samme Gårds Ejendom en Afbygger, som skylder til Præsten, Byg 4 Tdr. Er der også bygget en liden Mølle på Præstegårds Ejendom, som kaldes Fall 9 ), og er Dammen nu tugroet og bærer Hø. Har Præsten sin Part af den vanlige Korntiende og af Kvægtiende med Offer og Smårente som der af Arilds Tid ganget har. Af Kallerup Sogn har Præsten: En Præstegård i Kallerup med Herlighed, som skylder Byg 5 Tdr. Item den vanlige Anpart af Korntienden og Kvægtiende med Offer og anden Smårente. Præstens Udgift: Gæsteripenge 2 Daler. Degnerente. Af Skjoldborg Sogn har Præsten af et Boel i Skjoldborg årlig 1 Pund Byg, Herligheds Havre. Hver Gårdmand af Skjoldborg giver 2 Skp Byg, Inderster og Husmænd 2 Sk. Hver Gårdmand af Kallerup Sogn giver Degnen 3 Skp Byg, Inderster og Husmænd 2 Sk. Søringh Sogn. Kirkens Indkomst: Landgilde Byg 19 Tdr. Er der iblandt et Boel i Skårup, som skylder til foreskrevne 2 Pund Byg, af Sandfog nu fordærvet og har været en Tid lang øde. Landgilde Penge 6 Sk. dsk. Herligheden deraf er til Thisted Bispegård. Har Kirken 2 Agre på Tilsted Mark skylder 2 Tdr. Havre, når der sås, og ellers intet. Har Kirken sin Anpart af Korntienden, som er Rug 4 Tdr. Byg 24 Tdr. Havre 24 Tdr. Har den også sin Anpart af den årlige Kirkens Udgift: Provste Korn 6 Tdr. Provste Penninge 1 Daler, Provste Hold 1 Daler, Provste Lam 2. Herredsprovsten 1 Td. Byg. Torstedt Kirke, som er Annex til Søringh Sogn. Indkomst: Landgilde Byg 16 Tdr. Herligheden deraf er til Thisted Bispegård, undtagen en 4 Punds Gård i Sjøring, som følger Provstiet. 9 Fald nævnes 1690 af Præsten Jens Påske og kaldes en liden Hedesig, hvori kan graves nogle ilde lugtende Skovtørv. Fald er nu et Boelssted med en stor Mose.

3 Kirken har Korntiende Rug 2 Tdr. Byg 12 Tdr. Havre -. Item sin Part af den årlige Udgift: Provste Korn 4 Tdr. Provstepenge 1 Daler, Provste Hold 1 Daler, Provste Lam 2, Sognepræstens Rente af samme to Sogne: Har Præsten en Residensgård i Sjøring med sin Ejendom og alt Tillæg, som er sået udi, skylder for 4 Tdr. Korn. Har han en Annex Præstegård i Torsted med al sin Herlighed og Tillæg som skylder 3 Pund Byg? Item et Boel i Sjørring By, skylder Byg 2 Tdr. Item et Hus ibd. skylder Byg 1 Td. Item et Boel i Speringh skylder 2 Tdr. Byg. Item et Hus ibd. skylder Byg 1 Td. Har og Præsten sin Anpart af Korntienden, Kvægtienden med Offer og hvis anden Rente, som der af Arilds Tid ganget har. Undtagen 12 Tdr. hammel Korn 10 ) af Skårup Tiende, som er af Sand fordærvet og noget af Torsted Sogns Tiende iligemåde af Sandflugt formindsket. Præstens Udgift: Gæsteri Penge 10 Rdl. 10 Sk. 2 Alb. Degnens Rente af samme to Sogne: Giver hver Gårdmand i Sjøring Sogn 2 Skp Byg, Inderster 1 Skp, Husmænd 2 Sk. Af Torsted Sogn hver Gårdmand giver 3 Skpr. Byg, Inderster 2 Skp. Husmænd 2 Sk. Hundborrigh Kirke. Indkomst: Har Kirken et Stykke Jord på Gersbølle Mark skylder 4 Sk. Tiendebyg 23 Tdr. Havre 12 Tdr. Sin Part af Kvægtienden. Herredsprovsten 1 Td. Byg. Jandrup Kirke. Indkomst: Landgildebyg 6 Tdr. og er Herligheden deraf til Thisted Bispegård. Tienderug 1 Td. Tiendebyg 10 Tdr. Tiendehavre 4 Tdr. Har den og sin Anpart af Kvægtienden. Udgift: Provstekorn 2 Tdr. Provstepenninge 2 Rdl. dsk, Provstehold 2 Rdl. dsk, Provstelam 1. Herredsprovsten 1 Td Byg. Sognepræstens Rente til samme to Sogne: Har Præsten en Residensgård i Hundborg med sin Jord og Ejendom, som den altid fulgt har og er sat i Skyld for 6 Pund Byg. Har han en anden Præstegård Jandrup, som skylder 3 Pund Byg med al Herlighed. Har han to Gårde i Hundborg, som skylder 5 Pund Byg og dertil Herligheden. Har han en Gård i Sjøring, som skylder 3 Pund Byg med Herlighed. Har han to Gårde i Skjoldborg, som skylder 5 Pund Byg med Herligheden. Har han og sin Part af Korntienden og Kvægtienden af begge Sogne med Offer og anden Smårente, som der vanligen plejer at afgå. Sognepræstens Udgift af samme to Sogne: Gæsteri årlig 10 Rdl. 10 Sk. 2 Alb. Degnens Rente af samme to Sogne: Er der i Hundborg et Degneboel, som skylder til Degnen årlig 2 Tdr. Byg, - Sk, og Herligheden deraf til Præsten der sammesteds. Giver hver Gårdmand i Hundborg Sogn ham årlig 2 Skpr Byg, hver Gårdmand af Jandrup Sogn 3 Skp. Item Inderster og Husmænd i begge Sogne hver 1 Skp. Nørhå Kirke. Indkomst: Findes der udi Kirkens gamle Register, at den skal have årlig af en Ager på Ordup 11 ) Mark til (at) skylde 3 Sk. dsk, dog den udi nogle År ikke har den bekommet. Har Kirken Korntiende: Rug 1 Td, Byg 20 Tdr. Havre 6 Tdr. Item sin Part af Kvægtienden. Herredsprovsten 1 Td. Byg. Præstens Rente af samme Sogn: Har han ingen Annexpræstegård eller Kirker uden alene den liden Gård, han bebor, med et ringe Sogn, hvilken har tilforn været foruden Sognepræst og Kirketjeneste noget nær et ganske År, at de ingen Præst kunde bekomme for den ringe Rente, der afgives, hvorfor kongelig Majestæt for 17 År siden har nådig undt Præsten der sammesteds Halvparten af kongl. Maj. s Korntiende (10 Tdr. Byg, 1 Td. Rug, 4 Tdr. Havre) af samme Sogn til sit Huses Ophold. Og er samme Sogn nu såre af Sandflugt fordærvet, at Præsten ikke kan have sit tilbørlige Ophold af samme Sogns Præsterente, og har derfor stedt en Gård af Vestervig Klosters Gods, som han bruger til Præstegården og giver deraf årligen Byg 12 Tdr. Smør 1 Pund og Gæsteri 3 Rdl. Og begærer han underdanigst, at samme Gård må blive fri til Præsten, eller han i andre Måder måtte forhjælpes, at han ikke af Armod skulle fortrænges. Degnerente at samme Sogn: Har Degnen der sammested ingen Degneboel, men hver Gårdmand giver ham 4 Skp. Byg, hver Husmand 2 Sk. 10 hammel Korn = Rug og Byg. 11 formentlig Årup i Snedsted Sogn.

4 Wång Kirke. Indkomst: Landgilde Byg 13 Tdr. Thi nu kvitteres at en Gård i Torop Oluf Ousen iboende 1 Pund Byg, som den gav mere til Kirken og er nu meget fordærvet af Sandløb. Er Herligheden deraf til Thisted Bispegårds Len. Har Kirken af Korntiende Rug 4 Tdr. Byg 8 Tdr. Havre 2 Tdr. Har den også sin Part af den årlige Daler, Provstehold 1 Daler, Provstelam 2, Herredsprovsten 1 Td Byg. Torup Kirke. Indkomst: Landgilde Byg 7 Tdr. Herligheden heraf til Thisted Bispegård. Har Kirken haft en Gård tilforn, som skylder 3 Pund Korn og er nu slet øde at Sandløb, så den fænger intet deraf. Item havde hun 12 ) af en Gård 1 Pund Korn mere i Torup og er nu fordærvet på den Punds Afgift. Haver Kirken Korntiende Rug 4 Tdr. Byg 10 Tdr. Havre 4 Tdr. Har Kirken og sin Part af den årlige Herredsprovsten: 1 Td Byg. Sognepræstens Rente af foreskrevne to Sogne: Har han en Residensgård i Wångh med Jord og Ejendom, som der nu tilligger og af Arilds Tid tilligget har i Vang og Torup Mark og Fælled ulast og ukært. Og er samme Gård, som Præsten udi bor, sat udi Skyld for ti (?) Pund Korn. Har han en Annex Præstegård i Tuorup Sogn, som tilforn har skyldet 4 Pund Byg, 8 Tdr. Havre, 1 Skovsvin, 2 Læs Lyng, item gav årlig til Præsten 3 Tdr. Tiendebyg, og er samme Gård nu såre fordærvet af Sandløb, flyttet 3 Gange for Sandfog og har en Tid lang stået øde. Så Bonden, der nu påbor, giver ikke deraf uden alene 6 Tdr. Byg og 6 Tdr. Havre. Og har al Herligheden til samme Gård af Arilds Tid fulgt Præsterne. En Gård i Vang, som i gammel Tid har skyldet 3 Pund Korn og nu i lang Tid, siden den Sandfog begyndte, ikke har skyldet årlig uden 2 Pund. Har Herligheden, som endnu følger deraf, fulgt Præsten af Arilds Tid. En 3 Punds Gård i Vang, som altid har fulgt Præsten med al Herlighed. En Gård ibd, som af gammel Tid har skyldet 4 Pund Korn efter gamle Folks Sigelse. Og har svaret Præsten med al Herlighed og har nu i nogle År, siden Sognet er bleven formedelst Sandfog på Ejendom forarmet, ikke kunde give uden 3 Pund Korn. Er der nogle få Gadebygninger sat på foreskrevne tvende Præstegårdes Ejendom og Fællig, som og svarer Præsten og ingen anden efter salige fremforne Lensmands gode Bevilling og Samtykke. Item en liden Afbygger på Vang Præstegårds rette Ejendom, som skylder til Præsten årlig 2 Tdr. Byg. Item en øde Boels Jord udi Torup Mark, som skylder (når det bygges) 3 Pund Korn til Præsten og bruges nu af Præsten til Residensgården i Vang med Havresæd, fordi der er såre ringe Ting til samme Gård og kaldes samme Boels Jord Sortrøggil. Har Præsten og sin Anpart Tiende af Korn og Kvæg af samme to Sogne, dog de er på Ejendom af Sandløb og Vandets Opstøffninger såre forarmede. Sognepræstens Udgifter af samme to Sogne: Gæsteri årlig 2 Daler. Degnerente af samme to Sogne: Var der en liden Bygning i Vang, som en gammel Sædedegn havde påboet, og lå der noget til af Præstegårds rette Ejendom, hvilket velbyrdig og salige Ludvig Munk Olufsen til Quistrup, kongl. Maj. Befalingsmand på Ørum har efter Ordinansen lagt til Præstegården igen. Og gav Sognemændene hver af Vang Sogn den gamle Sædedegn ikkun 2 Skp Byg, nu giver hver Gårdmand samme Skolebarn 13 ), som lønnes, opbebærer årlig 3 Skp Byg, hver Husmand 2 Sk dansk. Giver hver Gårdmand af Torup til Degnen årlig 4 Skp. Byg, hver Husmand 2 Sk. dansk. At denne forskrevne Jordebog, Register og Antegnelser er aldeles som forskrevet står og udi ret Hævd og Brug til denne Dag, vidner vi efterskrevne med vore Signeter her undertrykt og vore Hænder her underskrevet. Aktum Thisted Kirke Anno Peder Pedersøn, Præst i Hundborg-Jandrup, som er med eg. Håndt. Ingmer Pedersøn Præst til Skjoldborg og Kallerup m.e.h. Niels Jensøn, Præst i Nørhå, med egen Hånd. Peder Pedersøn, Præst til Sjørring og Torsted. m. e. h. Jørgen Pedersøn, Præst til Thisted og Tilsted; mett egenn handt. Søren Niellssøn, Præst til Vang og Torup, med egenn hånndt. 12 nemlig Kirken. 13 Løbedegnen.

5 Læst på Hundborg Herredsting den 24 Aprillus År Pouill Pouellsøn, Tingskriver, egen Hånd. Kirkernes samlede Kornindtægt ved denne Tid i Hundborg Herred var 20 Tdr. Rug, 359 Tdr. Byg og 84 Tdr. Havre, i alt 463 Tdr. Korn. (Dertil kommer Havretienden til Sjørring Kirke, Tallet var nemlig udvisket, så det ikke kunde læses).

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Præsterne i Vestervig og Agger efter Reformationen. Ved Pastor HENR. LAURSEN, Vestervig.

Præsterne i Vestervig og Agger efter Reformationen. Ved Pastor HENR. LAURSEN, Vestervig. Præsterne i Vestervig og Agger efter Reformationen. Ved Pastor HENR. LAURSEN, Vestervig. FØR REFORMATIONEN havde Vestervig og Agger ikke som Sognene i Almindelighed Sognepræster med Præstegaarde; men præsteviede

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er således også bagsider, der er/kan være beskrevet

Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er således også bagsider, der er/kan være beskrevet Rigsarkivet, Regnskaber 1433-1559 (udgave 3. maj 2013) Hald lens regnskab 1541-46 Ny pakke 29, indeholder 2 hovedlæg Hovedlæg 1, Regnskab 1541-45 Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred.

Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred. Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred. Skovbjerggård: 1531 Hedder Norrye 1 bolsvin, 1 får, 1 lam, 2 gæs, 4 høns 1537 Per Norrj 1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 bolgalt, 1 får, 1 lam, 2 gæs,

Læs mere

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs Matriklen 1664 Ørbæk Sogn Höffgaarden i forbem:te sogn er Ørbecklunde, Welb Niels Friis tilhørende, befindis at være taxeret for 40 tdr hartkorn. Kongens og kirkens anpart tiender haffuer hans Welb Patronatus

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Vestergaard familien 2. januar 2016

Vestergaard familien 2. januar 2016 Vestergaard familien 2. januar 2016 Denne historie handler om de 4 ældste kendte generationer af Vestergaard familien fra Nors, der ligger lidt nord for Thisted. De er alle min kones aner i lige linje.

Læs mere

Udviklingen i antallet af gårde 1568-1682

Udviklingen i antallet af gårde 1568-1682 Udviklingen i antallet af gårde 1568-1682 i Thy og Vester Hanherred af Trine Gjesing Antvor Ud fra først og fremmest præsteindberetninger indkredses antallet af gårde i de enkelte sogne i Thy og Vester

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 781

Om Kongeriget Danmark 781 Om Kongeriget Danmark 781 Foregående Dronningborg Amt VIII. Mariageramt. Mariageramt eller Mariagerklostersamt grændser mod Norden til Mariagerfiord og Aalborghuusamt; most Østen til Dronningborgamt; mod

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation X Ane nr. 1348/1349

Generation X Ane nr. 1348/1349 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jørgen Hemmingsen Seye og Kirstine Jørgensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Heming Olsen Seye & Kirstine -datter Jørgen Olsen

Læs mere

Hillerslev Herreds Tingbog -1667 7/10

Hillerslev Herreds Tingbog -1667 7/10 I det følgende er Christen Christensen i Skovsted storebror til Steffen, Staphen Christensen De fremhævede navne er blodslægtninge. De kursiverede er i direkte familie med disse Emmike Eriksen er herredsfoged.

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Om de gamle Degne. Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de gamle Degne. Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de gamle Degne. Af Severin Christensen, Skjoldborg. III. Vester Han-Herred. 1. ØSLØS-VESLØS og ARUP. 1. Niels Lauridsøn nævnes 1671 som Sognedegn for Vesløs og Arup. Om han tillige har været Degn i

Læs mere

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Matr. 1664 Herrested Sogn Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Kirchens Andpart haffur Welbem:te dend goed Mand til och er ligge wed Kongl. Mayts.

Læs mere

Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013

Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013 Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013 Sogn Præster Indbyggere Indb.pastorat Folkekirkemedl. Søn-og hellig Hverdag Boddum 228 204 928 Ydby 1 700 615 86 2 Helligsø 188 166 Gettrup 147 3.312 132 54 Hurup

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

C7tinus. No 60. Rørup sogn Aalsbo

C7tinus. No 60. Rørup sogn Aalsbo No 60 C7tinus 1785 J følge det Kongelige Rentekammer Collegie Respektive ordre af 2den Juli d. a meddeles herved rigtig Extract af salig og Højlovlig ihukommelse Kong Frederik den 3dies Skøde til afgangen

Læs mere

Familierne Spangsbergs Oprindelse

Familierne Spangsbergs Oprindelse Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slægt skal følge Slægters Gang Gennem de mange År, i hvilke jeg har syslet med vor Slægts Historie, har jeg hos mange af Slægtens Medlemmer fund gode Oplysninger,

Læs mere

Anneksforhold og Præster i Snedsted. Af S Ditlevsen, Elsted.

Anneksforhold og Præster i Snedsted. Af S Ditlevsen, Elsted. Anneksforhold og Præster i Snedsted. Af S Ditlevsen, Elsted. 1. Jens Hiid, kaldet 1537. 2. Niels Ovesen, kaldet 1546. 3. Christen Ebbesen, kaldet 1557. 4. Simon Villadsen, kaldet 1579. 5. Niels Nielsen

Læs mere

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 03.01.1684 Albert Lassen efter Lauritz Nielsen på Endelave [Er dette Endelave?]. (2a-2a) 03.05.1747 Hermand Madsen. Veirmøllen på Endelave

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Matr. 1664 Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Kirchens Andpart tiender som giør wis Rigtighed for hoess Kirchens forsuar

Læs mere

Proces over præsten Jacob Schive i Ydby kirke, året 1707 Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby

Proces over præsten Jacob Schive i Ydby kirke, året 1707 Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby Proces over præsten Jacob Schive i Ydby kirke, året 1707 Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby Peder Nielssøn, Sognepræst til Hvidbjerg, og Provst i Refs herred, Peder Goische, Sognepræst til Vestervig, og

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 1693 K20 Poul Nielsen Holst 64 do sl. Niels Poulsen Holst og Maren Larsdt.r.søn ~Ane Marie Obel -Niels ~Maren Christensdt.

Læs mere

Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt.

Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt. Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt. Degnene paa Mors. A. Nørre Herred. 2. FLADE-DRAABY. 6. Jørgen Pedersen Bierring. Degn 1767-98. Det er ofte vanskeligt at faa Rede paa, hvor Degnens Hjemsted har

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

GAUERSLUND. Under den latinske tekst står så dette vers på dansk:

GAUERSLUND. Under den latinske tekst står så dette vers på dansk: FOLKESKOLENS ORDNING. Gauerslund sogn har været delt i 3 skoledistrikter: Andkær, Gauerslund og Brøndsted. Senere er Gauerslund distrikt blevet delt, og Englystskolens distrikt er kommet til. Under omtalen

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

Aalborghus lens jordebog 1562

Aalborghus lens jordebog 1562 Aalborghus lens jordebog 1562 Ole Færch Aalborghus lens jordebog 1562 Landbohistorisk Selskab 2013 Aalborghus lens jordebog 1562 Ole Færch og Landbohistorisk Selskab 2013. Forlag: Landbohistorisk Selskab.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Alle, der beskæftiger sig med lokalhistorie eller slægtshistorie på Bornholm, støder på - og værdsætter - det gårdregister, som Kr. Kure har udarbejdet ud

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Maskinskrevet register fra Lokalhistorisk arkiv for Mols og Helgenæs i Knebel, OCR scannet og bearbejdet af Hanne Vinter Henriksen

Maskinskrevet register fra Lokalhistorisk arkiv for Mols og Helgenæs i Knebel, OCR scannet og bearbejdet af Hanne Vinter Henriksen G299 Isgård gods Register til fæstebreve 1719-1823 Maskinskrevet register fra Lokalhistorisk arkiv for Mols og Helgenæs i Knebel, OCR scannet og bearbejdet af Hanne Vinter Henriksen Sogn By Fæster År Side

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Af Søren Krarup, Tidehverv, nr. 3, marts, 2009, s.49-51.

Af Søren Krarup, Tidehverv, nr. 3, marts, 2009, s.49-51. Af Søren Krarup, Tidehverv, nr. 3, marts, 2009, s.49-51. For nogle år siden blev sognepræst Lene Matthies forjaget fra sit embede på Christianshavn, hvor hun var præst ved Christians kirke og Vor Frelsers

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20.

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. 1 En sædemand om foråret er en håbets figur noget af det mest livsbekræftende man vel kan se, også hvor vi, som nu om stunder møder ham i maskinens form. Sædemanden

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn)

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Forord Matriklen for Magleby sogn, Langeland søndre herred 1688 er transskriberet i samarbejde af Finn R. Hansen i Rudkøbing og

Læs mere

Visitatsindberetninger for Vester Hanherred og Thy 1739-63. Meddelt ved Chr. Petresch Christensen.

Visitatsindberetninger for Vester Hanherred og Thy 1739-63. Meddelt ved Chr. Petresch Christensen. Visitatsindberetninger for Vester Hanherred og Thy 1739-63. Meddelt ved Chr. Petresch Christensen. II. HUNDBORG HERRED. 1. Thisted og Tilsted. ( 5 / 7 1739, 4 / 5 43, 5 / 8 46, 4 / 8 50, 10 / 4 55, 26

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 279. II. Rugaards-Amt.

Om Kongeriget Danmark 279. II. Rugaards-Amt. Om Kongeriget Danmark 279 Foregående Odense amt. II. Rugaards-Amt. Rugaards-Amt grændser mod Norden til Beltet; mod Vesten til Vends-Herred og Baag-Herred; men mod Sønden og Østen indsluttes det af Odense-Amt.

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Glimt af en landsbypræsts dagbog

Glimt af en landsbypræsts dagbog Glimt af en landsbypræsts dagbog TORBEN RECHENDORFF 1. september 2011 01:01 Præstehistorie Min farfar var en ganske almindelig præst i dette begrebs allerbedste forstand. Han blev hverken provst eller

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Auktionsskå de til Rasmus Rasmussen i Dongshå jrup pa sin f 凬 stega rd under Mullerup gods af Htk 3-5-3-2, dat. 17. juni 1800, folio 194

Auktionsskå de til Rasmus Rasmussen i Dongshå jrup pa sin f 凬 stega rd under Mullerup gods af Htk 3-5-3-2, dat. 17. juni 1800, folio 194 udskrift af navneregister til Skå de- og panteprotokol -Sunds- Gudme herreder 1719-1819 - Kirkeby sogn. Auktionsskå de til Rasmus Rasmussen i Dongshå jrup pa sin f 凬 stega rd under Mullerup gods af Htk

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2010

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2010 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2010 47. årg. Først skal der lyde et tillykke til årets konfirmander Forsiden viser et udpluk af de kors, konfirmanderne har lavet.

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder.

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder. Denne fil er et forsøg på følgende: At undersøge om Jens Abildtrups bog Slægten Abildtrup II er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Jeg har forsket en del i diverse arkivalier, og mener at have

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

Tingsvin der fra 1638-1716 om Agger sogn Af Elly Mardal Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup

Tingsvin der fra 1638-1716 om Agger sogn Af Elly Mardal Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup Tingsvin der fra 1638-1716 om Agger sogn Af Elly Mardal Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup Disse gamle Vinder (= gl. ord for vidner) ved tingene fra 1638 til 1716 fortæller om livet og om de tvister,

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Abildgaard og dens historie

Abildgaard og dens historie Thisted Amtsavis 9-5-1938 Abildgaard og dens historie En tid ejet af kaptajn Valdemar Redsted, - Skødet til oprettelse af udstykningsforeningen Abildgaard i Grurup sogn er en meget gammel gård, hvis første

Læs mere

Morderen fra Grauballe Af Dorte Frandsen

Morderen fra Grauballe Af Dorte Frandsen Morderen fra Grauballe Af Dorte Frandsen I Silkeborg Lens Jordebog 1586 nævnes en fæstebonde i Borup i Svostrup sogn, ved navn Niels Sørensen. Det er uvist hvor mange børn Niels Sørensen havde, men han

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Register til de 26 Ribeartikler

Register til de 26 Ribeartikler Register til de 26 Ribeartikler 1. Om valg af sognepræster 2. Om sognepræsternes kvalifikationer 3. Om ægteskabssager 4. Om ægteskabssager i Fyns Stift og Vendelbo Stift 5. Om sognepræsternes privilegier

Læs mere

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten.

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten. Side 1 Jack og lygten historien om græskarlygten Side 2 Personer: Jack Fanden Side 3 Jack og lygten historien om græskarlygten 1 En tom pung 4 2 Fanden 6 3 En mønt 8 4 Et år mere 10 5 Fanden kommer igen

Læs mere

Bonden der går med træsko og kasket Om Jens Tølbøll og hans slægt Af Elly Mardal, Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup

Bonden der går med træsko og kasket Om Jens Tølbøll og hans slægt Af Elly Mardal, Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup Bonden der går med træsko og kasket Om Jens Tølbøll og hans slægt Af Elly Mardal, Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup Overalt, hvor vi færdes, lever historien, hvis vi standser op kan vi næsten indånde

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Bothelstorp Den forsvundne landsby i Farum Lillevang

Bothelstorp Den forsvundne landsby i Farum Lillevang Bothelstorp Den forsvundne landsby i Farum Lillevang Sammenfatning: Der har været enighed om, at den forsvundne landsby, Bothelstorp - ligesom torperne i almindelighed - opstod som udflyttergårde i tidlig

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Hvordan havde almuen det i Renæssancen?

Hvordan havde almuen det i Renæssancen? Af Bent Hartvig Petersen og Kurt Hartvig Petersen Renæssancen opfattes nok normalt som en lys og løfterig tid, hvor der tænktes nye tanker i den store verden og hvor der skete nybrud i litteratur, malerkunst

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere