Hjerte- og lungefysioterapi:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjerte- og lungefysioterapi:"

Transkript

1 Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter herunder specifikke diagnoser. Nedenfor beskrives disse med hensyn til indhold, omfang og udbredelse. Hjerte- og lungefysioterapi: Hjerte- og lungefysioterapi er det fysioterapeutiske speciale, som forankrer viden og metoder relateret til fysioterapeutisk undersøgelse, behandling, rehabilitering og forebyggelse af patienter med akutte og/eller kroniske hjerte- og lungesygdomme eller relaterede tilstande, som påvirker hjerte- og/eller lungefunktionen og kompromitterer kroppens iltforsyning i patologisk grad. Hjerte- og lungefysioterapi dækker i Danmark to store patientgrupper: de ca med diagnosen iskæmisk hjertesygdom og de ca med diagnosen KOL. Begge sygdomme er kroniske og medfører betydelige funktionstab og tab af livskvalitet. Begge sygdomme medfører et meget stort antal indlæggelser og henholdsvis og dødsfald om året. Specialet dækker videre over patienter, hvis iltforsyning er kompromitteret eller truet, fx som følge af kirurgisk indgreb, respiratorbehandling eller andre sygdomme med relation til hjerte- og lungefunktionen. Hjerte- og lungefysioterapi kan fremme sundheden for denne patientgruppe ved at forebygge sygdommens opståen, forebygge forværring af sygdommen, forebygge tab af funktionsevne relateret til sygdommen, behandle sygdommens følgetilstande, genoptræne funktionstab samt bidrage til rehabilitering, som sikrer patienten høj grad af selvstændig og aktiv livsførelse. Specialet omfatter fysioterapi relateret til alle faser af sygdomsforløbet og til alle sektorer af sundhedsvæsenet og privat praksis. Specialet hjerte- og lungefysioterapi har organisatorisk tilhørsforhold til Danske Fysioterapeuter i form af Fagligt Selskab for hjerte- og lungefysioterapi. Specialet varetages med afsæt i en række teorier og metoder. Nedenfor beskrives 1

2 kort det teori og metodegrundlag, som specialet dækker. Hjerte- og lungeområdets teori og metode: Kredsløb og respiratoriske forhold Patologiske mekanismer og risikofaktorer Undersøgelses, behandlings- og træningsprincipper, herunder validerede fysiske test og spørgeskemaer Rehabiliteringsstrategier, herunder mestrings- og empowermentstrategier Specialets praksis på specialistniveau Specialets praksis bidrager med udgangspunkt i teorier og metoder til praksis på specialiseret niveau og nyeste viden. Specialet gennemgår løbende udvikling og fornyelse. Dette sker gennem kritisk vurdering af teori-, metode- og evidensgrundlag herunder indhentning af ny viden og implementering af denne i praksis. Eksempler på, hvorledes specialisten i hjerte- og lungefysioterapi bidrager til udvikling og implementering: Specialisten er ajour med udviklingen af specialet nationalt og internationalt og anvender nyeste viden fra relevante databaser, fx Cochrane, Medline, PEDRO, Uptodate, mm. Specialisten vurderer, opsummerer og formidler denne viden, fx gennem det faglige selskab og ved regionale, nationale og internationale møder, kurser og konferencer. Specialisten medvirker til udarbejdelse af evidensbaserede kliniske instrukser og retningslinjer for behandling på sygehus, i kommune og praksissektor. Specialisten medvirker i etableringen af lokale, regionale, nationale og internationale netværk for fysioterapeuter indenfor specialet og bidrager aktivt heri. Specialisten afholder journal clubs. Specialets udvikling understøttes gennem etablering af projekter, hvor der indsamles, bearbejdes og formidles kvalitative og kvantitative data fra daglig klinisk 2

3 praksis. Dette arbejde omhandler såvel effektorienterede, diagnostiske som prognostisk orienterede projekter. Eksempler på, hvorledes specialisten i hjerte- og lungefysioterapi bidrager til projektarbejde: Specialisten initierer eller understøtter forsknings- eller kvalitetsudviklingsprojekter, hvor nye behandlingsmetoder, behandlingsindsatser og målemetoder vurderes og implementeres. Eksempler herpå er CR10 til vurdering af dyspnø, snakketest til vurdering af hjertepatienter, screeningsinstrumenter til vurdering af behovet for lungefysioterapi ifm. kirurgi, interventioner relateret til tidlig mobilisering af den intensive patient, dosering af forebyggende træning i forhold til patienter med kroniske hjerte- og lungeproblemer. Viden og udvikling indenfor specialet kommunikeres skriftlig og mundtligt til involverede sundhedsfaglige og administrative samarbejdspartnere. Dette sker med henblik på at understøtte kvaliteten af tværfaglig, tværprofessionel og patient- /klientcenteret praksis. Eksempler på hvorledes specialisten i hjerte- og lungefysioterapi kommunikerer og formidler viden til samarbejdspartnere: Tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere gennem deltagelse i arbejdsgrupper. Det kan fx være deltagelse i kommunale eller regionale netværk, medvirken i udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer under faglige selskaber samt deltagelse i nationale fora som f.eks. Nationale Indikator Projekt. Kontakt til relevante lægefaglige selskaber: Dansk Kardiologisk Selskab, Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Kirurgisk eller Dansk Thoraxkirurgisk Selskab. Kontakt til patientorganisationerne Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening. Specialisten har kontakt og medvirker til initiativer målrettet formidling af viden samt inddragelse af patientperspektivet i specialets praksis og udvikling. Via det faglige selskab medvirke i formidlingen af viden til borgere og pårørende ved deltagelse af informationsmøder, formidling i trykte medier eller TV. Specialet understøttes og udvikles gennem identifikation af vigtige sundhedsfaglige markører og diskurser, som vedrører den fysioterapeutiske praksis på området. Dette skal medvirke til at sikre, at problemdefinering og problemløsning på 3

4 området afspejler aktuelle og fremadrettede perspektiver. Eksempler på markører: Tidlig opsporing Fysisk aktivitet som behandling Hjerterehabilitering herunder patientundervisning og egenomsorg KOL-rehabilitering Kronikerstrategi Tidlig indsats på intensive afdelinger Udvikling af og afprøvning af interaktive træningsteknologier og telemedicin Opgaveglidning i primær såvel som i sekundære sektorer Specialistens kompetenceprofil Med henblik på at kunne bidrage til specialets praksis på specialiseret niveau kræves særlige kompetencer hos fysioterapeuten på specialistniveau. Fysioterapeuten kan diagnosticere, behandle og træne patienter med særligt komplekse problemstillinger på et evidensbaseret grundlag. Eksempler på centrale temaer i forhold til diagnosticering og behandling på specialistområdet hjerte- og lungefysioterapi: Fysioterapeuten er velfunderet i hjerte- og lungeanatomi, fysiologi (herunder trænings- og genoptræningsfysiologi), patologi og risikofaktorer for udvikling af sygdomme. Fysioterapeuten er ajour med nyeste specifikke fysioterapeutiske undersøgelses- og behandlings- og træningsmetoder samt den teoretiske, kliniske og videnskabelig baggrund for disse. Fysioterapeuten kan kritiske vurdere og anvende ovenstående i praksis og agere relevant på kliniske fund. Fysioterapeuten kan med stor sikkerhed bidrage med ovenstående i tværfaglige rehabiliteringsforløb. Fysioterapeuten kan kritisk vurdere specialets evidensgrundlag og formulere 4

5 kliniske retningslinjer/anbefalinger i forhold til fysioterapeutisk undersøgelse og diagnostik, test og måleredskaber samt valg af interventionsformer og metoder. Eksempler på centrale temaer i forhold til specialisten i hjerte- og lungefysioterapi: Fysioterapeuten kan identificere, analysere og kritisk reflektere over komplekse problemstillinger og problemløsninger på baggrund af nyeste viden og forskning. Kan udvælge litteratur og kritisk at vurdere evidensgrundlag relateret til prognose, diagnostik, valg af interventionsformer og behandlingsmetoder. Eksempler på arbejdsredskaber for specialisten: Klinisk retningslinje for KOL Kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med ischæmisk hjertesygdom Kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med hjerteinsufficiens Praksisbeskrivelse for den fysioterapeutiske intervention ifm øvre og nedre abdominale operationer Praksisbeskrivelse for den fysioterapeutiske intervention ifm hjerte kirurgi Forebyggelsespakke for fysisk aktivitet og kommunale sundhedsprogrammer (KRAM) Fysioterapeuten kan kritisk reflektere over og forny specialets faglige indhold, processer og præmisser for praksis. Centrale temaer i forhold til specialisten i hjerte- og lungefysioterapi: Fysioterapeuten kan evaluere og revidere kliniske praksis med udgangspunkt i nyeste viden og forskning. Fysioterapeuten anvender forskningsmetodik til kritisk refleksion over egen praksis og holdning. Fysioterapeuten kan på den baggrund initiere og forestå kvalitetssikringsprojekter samt systematisk generere og kritisk afprøve hypoteser i varetagelsen af daglig klinisk praksis. Fysioterapeuten bidrager til udvikling af kliniske retningslinjer og praksisbeskrivelser indenfor alle områder af specialet. Fysioterapeuten kan formidle sin faglige praksis systematisk til kolleger og samarbejdspartnere i praksissammenhænge såvel som i konferencesammenhænge. Centrale temaer i forhold til specialisten i hjerte- og lungefysioterapi: 5

6 Fysioterapeuten medvirker til at implementere ny viden ud fra empiri og tilgængelig evidens. Fysioterapeuten formidler viden og fremmer vidensdeling nationalt og internationalt fx gennem artikler, lærebøger og undervisning. Dette både i mono- og tværfaglige sammenhænge. Fysioterapeuten formidler praksis systematisk og nuanceret. Formulerer og understøtter fremadrettede mål og strategier for specialets udvikling. Fysioterapeuten deltager aktivt i at planlægge, udvikle og afvikle lokale, regional og nationale kurser, kongresser, temadage m.m.. Dokumentation for kompetenceprofil Specialisten kan dokumentere kompetence på specialistniveau i form af dokumentation for specialerelevant uddannelse og klinisk praksis. Master eller kandidatuddannelse eller universitetsbaseret uddannelse indenfor videnskabsteori og videnskabelig metode. Eksempler på relevant uddannelse indenfor specialistområdet hjerte- og lungefysioterapi: Kandidatuddannelse i fysioterapi Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi Cand.scient san. Master of public health Master i rehabilitering Master i træning og fitness Andre masteruddannelse med et fokus på sundhed og sundhedsfremme Specialerelevant efteruddannelse. Eksempler på relevant efteruddannelse indenfor specialistområdet hjerte- og lungefysioterapi: Relevante kurser eller temadag udbudt at Danske Fysioterapeuter eller fagforummet for Hjerte- og 6

7 Lungefysioterapi Nationale og internationale kongresser og kurser. ERS (European Respiratory Society) og EACPR (European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation) har specifik relevans. 7

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser Udkast Generel Rammeaftale om Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser mellem Region Nordjylland og Kommunerne i Nordjylland Udfyldningsaftaler for sygdomsgrupperne:

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle

Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle Om videreudvikling og forbedring af sundhedsuddannelserne Afrapportering af Sundhedskartellets uddannelsesprojekt Implement Consulting Group Tel +45

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005 Efteruddannelse for fysioterapeuter Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 1 Indhold 5 Kurser og temadage 25 Fagfora, Faggrupper og Fraktioner 5 Temadage: Etik og god fysioterapi 6 Temadag om smerte 6

Læs mere