Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010"

Transkript

1 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010

2 2 af 13

3 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet Nøgletal for Ældreområdet Organisationen Myndighedsenheden Støtte- og Aktivitetscentret Socialpsykiatrien Rådgivningscentret Ringsted Kommunes Hjemmepleje Private leverandører Plejecenter Ortved Plejecenter Solbakken Knud Lavard Centret Træningsfunktionen Kost af 13

4 1. Nøgletal for Voksenområdet Den primære målgruppe for Voksenområdet, er borgere mellem 18 og 67 år, i alt ca ringstedborgere. Voksenområdet har ca. 600 brugere, svarende til 3 % af målgruppen. Voksenområdets egne institutioner servicerer knap 400 brugere: Der er ca. 60 brugere af Støtte- og Aktivitetscentret, der er ca. 150 brugere af Socialpsykiatrien og der er ca. 200 brugere af Rådgivningscentret. Derudover anvendes andre kommuners institutioner, private bosteder, mv. Der er godt 50 medarbejdere ansat på Ældreområdet og budget 2010 er på kr. 123 millioner. 2. Nøgletal for Ældreområdet Den primære målgruppe for Ældreområdet, som er borgere over 65 år, består af ca borgere, svarende til ca. 15 % af befolkningen. Ca borgere er over 80 år, svarende til ca. 4 % af befolkningen. Der er ca borgere, der modtager hjemmepleje/hjemmesygepleje. Heraf bor ca borgere i egen bolig og ca. 200 på plejecenter. Hertil kommer, træning, madservice og daghjem. Dermed svarer antallet af brugere til mere end 25 % af den primære målgruppe - over 65 år. Ringsted Kommunes Hjemmepleje har godt 450 medarbejdere på området. I 2009 blev der herudover brugt eksterne vikarer svarende til ca. 30 fuldtidsmedarbejdere. Budget 2010 for Ældreområdet er kr. 229 millioner. 3. Organisationen Ringsted Kommunes Voksen-Ældreområde består af følgende institutioner: Tværgående: Myndighedsenheden. Voksen: Støtte- ogaktivitetscentret Socialpsykiatrien Rådgivningscentret. Ældre: Ringsted Kommunes Hjemmepleje. Private leverandører. Plejecenter Ortved. Plejecenter Solbakken. 4 af 13

5 Knud Lavard Centret. Træningsfunktionen. Centralkøkkenet. Organisationsdiagram er vedlagt som bilag Myndighedsenheden I Ringsted Kommune anvendes den såkaldte BUM-model (Bestiller, Udfører og Modtager). Bestiller-funktionen er placeret hos Myndighedsenheden, mens Udførerne i form af de offentlige og private leverandører leverer hjælpen til Modtageren / borgeren. I modellen er de tre aktører adskilt og har således til formål at sikre, at borgerens behov for hjælp afklares og danner grundlag for leveringen af hjælpen. Myndighedsenheden foretager konkrete, individuelle vurderinger af ansøgerens behov for hjælp. På baggrund heraf træffer Myndighedsenheden afgørelse om, hvorvidt borgeren kan bevilges den ansøgte hjælp og omfanget heraf. Afgørelsen videreformidles til Udførerne, som omsætter bevillingen til konkret hjælp. I situationer, hvor borgerens behov for hjælp ændrer sig, kan udfører således ikke selv ændre hjælpen, men skal advisere Myndighedsenheden, der revurderer borgerens situation og træffer ny afgørelse, hvis bevillingen ændres. Ydelserne, som Myndighedsenheden kan bevilge, er: Praktisk hjælp (Servicelovens 44 og 83). Personlig pleje og ernæring (Servicelovens 44 og 83). Madservice med udbringning (Servicelovens 83). Hjemmesygepleje (Servicelovens 83 og Sundhedslovens 138). Plejecentre (Servicelovens 83 og 86 samt Sundhedslovens 138). Aflastning og afløsning (Servicelovens 84, stk. 1). Daghjem for demente (Servicelovens 84, stk. 1, og 86, stk. 2). Midlertidigt ophold uden for hjemmet (Servicelovens 84, stk. 2). Socialpædagogisk støtte (Servicelovens 85). Træning (Servicelovens 86, stk. 1 og 2). Hjælperordningen (Servicelovens 96). Ledsagerordningen (Servicelovens 97). Opsøgende arbejde (Servicelovens 99). Social behandling af misbrugere (Servicelovens 101, 107 og 139 samt Sundhedslovens 141 og 142). Behandling (Servicelovens 102). Beskyttet værksted (Servicelovens 103). Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104). Nødkald (Servicelovens 112). Hjælpemidler og forbrugsgoder (Servicelovens 112 og 113). Boligindretning (Servicelovens 116). Plejeorlov til langtidssyge eller terminale (Servicelovens 119). 5 af 13

6 Omsorgstandpleje (Sundhedslovens 131 og 132). Hertil kommer: Bevilling af handicapegnede boliger (Almenboligloven og LBK nr af 9. oktober 2008). Bevilling af plejeboliger (Almenboligloven og LBK nr af 9. oktober 2008). Forebyggende hjemmebesøg for borgere over 75 år (efter Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.). Målgruppen er ca borgere, der ikke i forvejen modtager hjemmehjælp. Myndighedsenheden har som myndighed på området opgaver med at sikre grundlaget for diverse styringsredskaber. Disse omfatter eksempelvis: Udarbejdelse og revidering af kvalitetsstandarder i forhold til de ydelser, der blev nævnt ovenfor. Heri angives blandt andet de kriterier, som borgeren skal opfylde for at kunne komme i betragtning til hjælpen, samt det serviceniveau, der gælder indenfor den enkelte ydelse. Alle kvalitetsstandarder godkendes af Kommunalbestyrelsen; som udgangspunkt 1 gang årligt. Udarbejdelse og revidering af kontrakter med leverandører. Ringsted Kommune har indgået kontrakter med 1 offentlig og 2 private leverandører af praktisk hjælp / personlig pleje samt med 1 leverandør af madservice. Myndighedsenheden har også myndighedsfunktionen i forhold til følgende områder: Tilsyn med leverandører af ovenstående ydelser (om ydelserne leveres i overensstemmelse med bestillingen og de vedtagne kvalitetsstandarder). Tilsyn på kommunens plejecentre (anmeldt og uanmeldt tilsyn). Magtanvendelse (afgørelser vedr. indberetninger om akut magtanvendelse og ansøgninger om fremtidig magtanvendelse). Værgemål (ansøgning). Der er ansat 29 medarbejdere i Myndighedsenheden. Myndighedsenhed har et budget på: 12 mio.kr. til egen drift på. Et aktivitetsbudget på 80 mio.kr., der anvendes til betaling af institutioner, mv. på Ældreområdet Et aktivitetsbudget på voksenområdet på 105 mio.kr., til betaling af institutioner, mv Støtte- og Aktivitetscentret Støtte- og Aktivitetscenteret er et visiteret kommunalt tilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne nogle er også fysik handicappede. 6 af 13

7 Støtte- og Aktivitetscenteret er beliggende Jernbanevej 8. Centeret omfatter både centerfunktionen og hjemmevejledning. Hjemmevejledningen gives til borgere i eget hjem samt til 3 bofællesskaber: - Vibevej A, B og C - Mølleparken - Kaserneparkvej Grundlæggende arbejder centret med 3 typer af tilbud: 1. Personlig tid, hvor brugeren er alene med en hjemmevejleder på en hjemmedag 2. Fælles tid en time, hvor brugere i bofællesskaber, er sammen med hjemmevejlederen i bofællesskabet med hygge og fælles madlavning 3. Centertilbud omfattende åben rådgivning, aktiviteter (fx IT-café, bordtennis, motion, endagsture) og caféen, der bl.a. tilbyder frokost og aftensmad Der er ca. 60 brugere af Støtte- og Aktivitetscentret inkl. hjemmevejledningen, hertil kommer uvisiterede brugere af centertilbuddet. Centeret har ca. 20 ansatte og et budget på 7 mio.kr Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune er samlet i en helhedsorienteret indsats for området: Uvisiteret psykiatrisk værested Bjælken med socialpsykiatriske medarbejdere Hjemmevejlederkorps, der udfører støtte i brugerens eget hjem. Socialpsykiatrien har 2 hjemmevejlederkorps: Socialpsykiatri og Psykosociale opgaver. Opsøgende arbejde udføres af støtte- og kontaktpersoner på psykiatri, misbrug og hjemløshedsområdet Socialpsykiatrien har opbygget et ungeprojekt med eget mødested. Hertil er tilknyttet en projektmedarbejder ansat i Socialpsykiatrien. Afklaring og tilbud til unge med psykosociale problematikker. Socialpsykiatrien råder over 6 støtteboliger Kilden i Kildemarken. Til disse støtteboliger er tilknyttet hjemmevejlederkorps samt bostøtte-medarbejder. Socialpsykiatrien råder over opgangsfællesskab med 8 lejligheder for sindslidende Nørregade 102. Opgangsfællesskabet er tilknyttet hjemmevejlederkorps samt bostøtte-medarbejder. Socialpsykiatrien har over ministerielle puljemidler opbygget 2 Satellitkontorer i boligområder for yderligere målrettet indsats på den opsøgende funktion. Kristoffersvej, Sdr. Park og Kildemarken. Administrationen i Socialpsykiatrien er samlet på første sal i det psykiatriske værested Bjælken, Østre Parkvej 2E. Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune servicerer og har kontakt til ca. 300 borgere i Ringsted Kommune, hvor tilbuddet er af støttende og vejledende karakter for psykiatribrugere, der bor i egen bolig. Der er ca. 150 egentlige brugere af socialpsykiatrien, heraf ca. 50 uvisiterede brugere af Bjælken. 7 af 13

8 Der er i alt godt 20 medarbejdere i Socialpsykiatrien og et budget på 7 mio.kr Rådgivningscentret Rådgivningscentret for misbrug, Nørregade 56, tilbyder specialiserede ydelser indenfor alkohol- og stofbehandling i form af blandt andet rådgivende samtaler, familierådgivning, terapeutiske forløb, medicinsk behandling, selvhjælpsgrupper og socialpædagogiske aktiviteter. Herudover visiteres der gennem visitationsudvalg til ekstern dag- og døgnbehandling. Kerneydelsen er ambulant behandlingstilbud til alkoholmisbrugere og stofmisbrugere. Der tilbydes: Individuel rådgivning af misbrugere, pårørende m.fl. Råd og vejledning til gravide og familier, der har alkohol- og / eller stofproblemer. Afdækning af misbrug og behov for behandling, herunder udarbejdelse af behandlingsplan. Medicinsk behandling og ambulant afrusning. Individuelle samtaler med f.eks. motiverende samtaler, livsstilssamtaler og lignende. Terapeutiske samtaler for brugere med psykiske vanskeligheder. Gruppebehandling f.eks. etableret som terapeutiske forløb, samtalegrupper med undervisning (f.eks. kommunikation, håndtering af højrisikosituationer) og aktiviteter (f.eks. ture i naturen, teaterture, fælles madlavning og spisning, spil m.m.), selvhjælpsgruppe eller lignende. Samtaler med pårørende. Substitutionsbehandling. Udrednings- og opfølgningsforløb med henblik på dag- eller døgnbehandling. NADA-akupunktur-behandling. Visitation til ekstern dag- og døgnbehandling. Der er ca. 200 brugere af Rådgivningscentret. Rådgivningscentret består af 6 ansatte. Budgettet er på 4 mio.kr Ringsted Kommunes Hjemmepleje Ringsted Kommunes Hjemmepleje er kommunens offentlige leverandør af praktisk hjælp, personlig pleje og hjemmesygepleje til hjemmeboende brugere. Hjemmeplejen har lokaler på Zahlesvej 18 i Ringsted by. 8 af 13

9 Hjemmeplejen betjener ca. 800 borgere i eget hjem. Af disse får ca. 440 borgere praktisk hjælp svarende til leverancer på ca. 230 timer om ugen, mens ca. 340 borgere får hjælp til personlig pleje svarende til leverancer på ca timer om ugen. Hertil kommer ca. 530 brugere, der er bevilget hjemmesygepleje, svarende til leverancer på ca. 800 timer om ugen. Der er ansat ca. 180 medarbejdere i Hjemmeplejen, hvor ca. 140 er plejemedarbejdere (f.eks. social- og sundhedshjælpere) og ca. 30 leverer hjemmesygepleje. Hjemmeplejens budget varierer på baggrund af visiteringer fra Myndighedsenheden. I 2009 var forbruget på 73 mio.kr Private leverandører Ringsted Kommunes har indgået aftale med to private firmaer, der leverer praktisk hjælp / personlig pleje eller madservice med udbringning (se afsnit 3.11 Kost). Kontrakterne er indgået mellem leverandøren og Myndighedsenheden. Leverandørerne er: Lone Hovmand Vikar- og Personaleservice A/S. Leverer praktisk hjælp og personlig pleje i form af et ugentligt bad. Egebjerg Rengøring Aps. Leverer rengøring, indkøb og tøjvask. Samlet set betjener de private leverandører knap 400 brugere med godt 200 timer om ugen. I 2009 blev der afregnet 4 mio.kr. til de private leverandører Plejecenter Ortved Plejecenter Ortved er beliggende i Ortved, ca. 9 km. nord for Ringsted, i naturskønne omgivelser. Centret har i været gennem en større renovering. Plejecentret har pt. i alt 32 ibrugtagende boliger: 29 almindelige plejeboliger. 9 af 13

10 3 aflastningspladser. Plejecenteret har i alt 50 plejeboliger. Hertil kommer 9 centernære boliger. Der er ansat ca. 40 medarbejdere. Plejecenter Ortved har en budgetramme på kr. 12 millioner Plejecenter Solbakken Plejecenter Solbakken er beliggende i Ringsted By og består af flere huse på adressen Ole Hansens Vej 8, 10 og Der er i alt 71 pladser på Plejecenter Solbakken: Ole Hansens Vej 10 er selve plejecentret, der indeholder 36 boliger, heraf 5 ægtefælleboliger. Ole Hansens Vej er to selvstændige huse, der er forbundet med en gang. Her er 15 skærmede boliger til demente borgere. Ole Hansens Vej 8 er et bofællesskab med 8 boliger for udadreagerende demente borgere. Hertil kommer 16 pladser i daghjem for demente, som er et tilbud for hjemmeboende borgere, der har behov for et beskyttet miljø og en struktureret hverdag. Der er ansat ca. 75 medarbejdere. Plejecenter Solbakken har en budgetramme på kr. 28 millioner Knud Lavard Centret Knud Lavard Centret er beliggende i Ringsted By på den gamle kasernegrund. Centret, der blev bygget i år 2005, er kommunens største. Der er i alt 113 pladser på Knud Lavard Centret: 10 af 13

11 74 almindelige plejeboliger. 29 skærmede pladser. 10 aflastningspladser, som er for hjemmeboende borgere, der er for syge til at være i egen bolig, og som ikke indlægges på sygehuset. I disse 10 pladser indgår 7 stuer, der bl.a. fungerer som alternativ til sygehusindlæggelser, og som finansieres af Sundhedsområdet Det er besluttet, at centeret reduceres med 9 demenspladser og udvides med en almindelig plejebolig. Beslutningen er under implementering Boligerne er placeret i fløjene A, B og C i stueetage og på første sal. Hertil kommer 40 centernære boliger. Der er ansat ca. 130 medarbejdere på Knud Lavard Centret og budgetrammen er på kr. 45 millioner. På Knud Lavard Centret er desuden: Sygeplejeklinik, hvor hjemmeboende borgere kan modtage visiteret sygepleje. Servicecenter med: Åben café med plads til 120 samtidigt spisende. Trænings- og aktivitetstilbud. Træningsfunktionen Træningsfunktionen Træningsfunktionen er beliggende på Knud Lavard Centret. Træningsfunktionen varetager genoptræning og vedligeholdelsestræning. Træningen kan være individuel eller holdbaseret og kan foregå i Træningsfunktionen eller i borgerens eget hjem. Træningsfunktionen dækker to hovedområder: Under Lov om Social service tilbydes både genoptræning og vedligeholdelsestræning til ca.150 overvejende ældre brugere Under sundhedsloven tilbydes genoptræning til ca. 100 brugere i alle aldre 11 af 13

12 Der er ansat ca. 30 medarbejdere i Træningsfunktionen og budgettet er på ca. 10 mio.kr. Der kan bevilges kørsel til og fra Træningsfunktionen, hvis borgeren ikke kan transportere sig selv eller benytte offentlige transportmidler Kost Dette omfatter Centralkøkkenet og den private leverandør af mad, KRAM Madservice A/S. Centralkøkkenet. Centralkøkkenet er beliggende på Zahlesvej 18 i samme bygninger som Myndighedsenheden, Ringsted Kommunes Hjemmepleje osv. Centralkøkkenet producerer mad til beboerne på kommunens 3 plejecentre. Der laves og leveres dagligt varmeholdt middagsmad til ca. 200 plejecenterbeboere. Dertil kommer leverance af morgenmad, aftensmad bl.a. i form af smørrebrød samt mellem- og biretter. Centralkøkkenet leverer desuden en del af maden til dagcentrene samt til caféen på Knud Lavard Centret. Der er ansat ca. 20 medarbejdere i Centralkøkkenet, med et budget på ca. 10 mio.kr. Brugerbetalingen er: Kr. pr. dag Morgenmad 10,00 Middagsmad 46,00 Aftensmad 37,00 Mellemmåltider* 9,00 I alt 102,00 * I mellemmåltiderne er medregnet alm. drikkelse til måltider f.eks. kaffe, te og mælk m.v. KRAM Madservice A/S. KRAM leverer måltider til ca. 250 hjemmeboende borgere. Brugerbetalingen er: Kr. pr. dag Middagsmad, hovedret og biret: 50,00 Middagsmad, hovedret: 40,00 Smørrebrød pr. ½ stk.*: 8,00 12 af 13

13 * Smørrebrød er en frit valgs ydelse til at hjemmeplejen smører brødet i eget hjem 13 af 13

Socialcenter og Sundheds- og Omsorgscenter. Ringsted Kommune. Januar 2014

Socialcenter og Sundheds- og Omsorgscenter. Ringsted Kommune. Januar 2014 Socialcenter og Sundheds- og Omsorgscenter i Ringsted Kommune Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlaget og kvalitetsstandarder...3 2. Politikker...3 3. Nøgletal for Socialcenter (voksenområdet)...3...4

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Formålet med en plejebolig Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Fakta om Ballerup Kommune?

Fakta om Ballerup Kommune? Vivi Abben, september 2009 Fakta om Ballerup Kommune? Praktikstedsbeskrivelsen indeholder en kort beskrivelse af Ballerup Kommunes ældre- og handicappleje. Ballerup blev i 2004 og 2005 blevet nomineret

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

Oversigt over magtanvendelse 2012

Oversigt over magtanvendelse 2012 Oversigt over magtanvendelse 2012 Årsredegørelsen for magtanvendelse 2012 giver overblik over de indberetninger om magtanvendelser, der er foretaget i 2012, herunder om disse er blevet godkendt. Årsredegørelsen

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

601 Ældre/handicappede

601 Ældre/handicappede 601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger.

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Lovgrundlag: Almenboligloven og LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008. Områder inden for Ved visitation til handicapegnede boliger forstås boligerne:

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig Formålet med en handicapegnet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for udbringning. Lovgrundlag: Behov hos borgeren: 83 i Lov om Social Service (LSS). Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan tilberede mad. Formålet

Læs mere

Tilbudsoversigt. Ældreområdet

Tilbudsoversigt. Ældreområdet soversigt Ældreområdet Forord Det er Byrådets ønske, at alle ældre og personer med handicap skal støttes bedst muligt til at leve et godt og aktivt liv. Støtten skal kunne ydes døgnet rundt afhængig af

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget... 1 Center for Sundhed og Omsorg...2 Serviceloven og Den almene

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Generelt har Sundhed og Ældre budgetmæssige udsving, som primært skyldes to besparelsesrunder i perioden.

Generelt har Sundhed og Ældre budgetmæssige udsving, som primært skyldes to besparelsesrunder i perioden. tets hovedposter (netto-tal, -priser, 1.000 kr.): Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.926 3.459 2.478 02.32.31 Busdrift 2.084 2.220 2.220 04.62.82 Kommunal genoptræning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap

Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap 2 Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Center for Socialt Udsatte. Næstved Kommune 2014-2015. Side 1 af 15

Center for Socialt Udsatte. Næstved Kommune 2014-2015. Side 1 af 15 Tilbudsdeklaration Center for Socialt Udsatte Næstved Kommune 2014-2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Center for Socialt Udsatte Næstved... 3 Generel beskrivelse af CSUN... 4... 4 Personalesammensætning...

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Idet vi tager budgethjulet i brug 2008, gøres ældre- og handicapområdet til genstand for en nærmere analyse.

Idet vi tager budgethjulet i brug 2008, gøres ældre- og handicapområdet til genstand for en nærmere analyse. 126 Fagligt område: Ældreområdet Politiske mål: Samarbejdet med borgerne i Kalundborg Kommune tager udgangspunkt i værdier, som tillid, respekt, medansvar og dialog, hvilket for borgeren skaber tryghed,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Oversigt over magtanvendelse 2011

Oversigt over magtanvendelse 2011 Oversigt over magtanvendelse 2011 Årsredegørelsen for magtanvendelse 2011 giver overblik over de indberetninger om magtanvendelser, der er foretaget i 2011, herunder om disse er blevet godkendt. Årsredegørelsen

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet - bilag

Pulje til løft af ældreområdet - bilag Pulje til løft af ældreområdet - bilag 1. Forebyggelse/rehabilitering 4.579.800 a. Træning i eget hjem 310.000 b. Vedligeholdende træning på center 700.000 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2012

Demensområdet Kvalitetsstandard 2012 Demensområdet Kvalitetsstandard 2012 Hvis du har mistanke om, at du, eller en du kender, har en demenssygdom eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere