Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialforvaltningens driftsbudget 2013"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag 2013, at udvalgene i forbindelse med budgetbehandlingen bør godkende en generel beskrivelse af udvalgets budget. I figur 1 præsenteres hele socialforvaltningens driftsbudget, fordelt på målgrupper. Efterfølgende figurer viser fordelingen af de enkelte målgruppers budgetter, fordelt på ydelser/aktiviteter Sagsnr Dokumentnr Figur 1: Socialforvaltningens driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på målgrupper Socialforvaltningens driftsbudget 2013 Udsatte voksne 433,7 mio. kr. 8% Tværgående opgaver & adm. 302,8 mio. kr. 6% Hjemmeplejen 332,4 mio. kr. 7% Børnefamilier med særlige behov 1.413,7 mio. kr. 28% Borgere med sindslidelse 740,2 mio. kr. 15% Borgere med handicap 1.855,1 mio. kr. 36%

2 Børnefamilier med særlige behov Figur 2: Børneområdets driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter Børnefamilier med særlige behov Øvrige institutioner mv. 3% Sagsbehandling 11% Familiepleje 14% Sikrede institutioner 3% Rådgivning 4% Socialpædagogiske opholdssteder 8% Øvrig døgnpleje 5% Døgn og dagbehandlingsinstitutio ner 26% Forebyggelse 26% Ydelser Tabel 1: Oversigt over ydelser på børneområdet Budgetforslag Antal enheder, samt geografisk placering plejefamilier med anbragte børn i 2011, heraf var 39 bosiddende i Københavns Kommune. Familiepleje 193,1 Socialpædagogiske opholdssteder 115,8 Samme som ovenfor Øvrig døgnpleje 76,4 Samme som ovenfor Forebyggelse 362,7 7 forebyggende institutioner beliggende i Københavns Kommune 29 døgn- og daginstitutioner hvoraf 14 er beliggende i Københavns Kom- Bemærkninger Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at yde hjælp (herunder døgnanbringelser) til udsatte børn og unge med behov herfor, men foranstaltningstypen og graden af, hvad der skal til for at iværksætte en foranstaltning, afhænger af det politisk valgte serviceniveau, antallet af underretninger etc. Samme som ovenfor Døgn og dagbehandlings-institutioner 369,6 mune Samme som ovenfor 1 institution beliggende i Sikrede institutioner 49,4 Københavns Kommune Skal-ydelse, når unge under 18 år skal anbringes før og efter en evt. dom Rådgivning 52,0 6 rådgivningstilbud belig- Kan-ydelse, anvendes i stor udstrækning til at forebygge senere "børnesa- Side 2 af 13

3 gende i Københavns Kommune Øvrige institutioner 5 tilbud beliggende i Københavns Kommune mv. 42,2 8 enheder, fordelt i Københavns kommune Sagsbehandling 152,4 I alt 1.413,7 ger" Kan-ydelse, da valg af foranstaltning er op til kommunen Skal-ydelse, men antallet af sagsbehandlere pr. børnesag/serviceniveau er politisk fastsat i form af tildeling af budget til området. Kort tekst om hver hovedaktivitet: Familiepleje: Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje Socialpædagogiske opholdssteder: Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder. Øvrig døgnpleje: Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv. Forebyggelse: Ydelsen omfatter udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via socialcentrenes brug af forebyggende foranstaltninger, socialpædagogiske fripladser, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner Døgn og dagbehandlingsinstitutioner: Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgnog dagbehandlingsinstitutioner. Sikrede institutioner: Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til sikrede institutioner. Rådgivning: Ydelsen omfatter udgifter til rådgivende tilbud, herunder rådgivende institutioner, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, Familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere mv. Øvrige institutioner mv.: Ydelsen omfatter udgifter til børn og unge på de rådgivende institutioner og til servicebutikker, ungerådgivninger og væresteder. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger). Sagsbehandling: Ydelsen omfatter udgifter til administration. Side 3 af 13

4 Hjemmeplejen Figur 3: Hjemmeplejens driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter Hjemmeplejen Udførerenheden 15% Sagsbehandling 7% Visitationen 78% Ydelser Tabel 2: Oversigt over ydelser på hjemmeplejen Budgetforslag Antal enheder, samt geografisk placering 2013 Sagsbehandling og husleje til udførerenhederne 21,8 Visitationen 260,0 Udførerenheden 50,6 I alt 332,4 1 enhed i Københavns Kommune 5 enheder, fordelt i Københavns Kommune Bemærkninger Skal-ydelse, men antallet af sagsbehandlere pr. sag/serviceniveau er politisk fastsat i form af tildeling af budget til området. Hjemmepleje er en skal-ydelse, men serviceniveauet fastsættes politisk via kvalitetsstandarder og budget. Dog visse begrænsning i lovgivningen (tabte sager i ankestyrelsen) Dækker blandt andet over hjemmesygepleje, som er en skal-ydelse. Serviceniveauet herfor fastsættes dog politisk Side 4 af 13

5 Kort tekst om hver hovedaktivitet: Sagsbehandling: Aktiviteten dækker over hjemmeplejevisitationens løn til administratorer og stab samt ejendomsudgifter i Udførerenheden. Visitationen: Aktiviteten dækker over Visitationens køb af hjemmeplejeydelser ved kommunal, privat og selvudpeget leverandør. Udførerenheden: Aktiviteten dækker over Udførerenhedens levering af ydelser i henholdsvis Hjemmeplejen, Sygeplejen samt et projekt omhandlende kompetenceudvikling i hjemmeplejen. Side 5 af 13

6 Borgere med sindslidelse Figur 4: Borgere med sindslidelse driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter Tryghedsplan, psykiatriaft ale mv. 7% Borgere med sindslidelse Åbne værestedstilbud 8% Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber 6% Sagsbehandling 14% Døgntilbud til psykisk syge 64% Sundhedsudgifter 1% Tabel 3: Oversigt over ydelser på området for sindslidende Budgetforslag Antal enheder, samt Ydelser geografisk placering enheder, fordelt i Københavns Kommune Åbne værestedstil- og bud 57,5 Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber 47,7 Sagsbehandling 105,6 på Frederiksberg 26 tilbud fordelt i Københavns Kommune samt i Greve, Bagsværd, Roskilde, Borup og Tåstrup. Kan-ydelse. Bemærkninger Kan-ydelse, der bl.a. dækker over SKP'ere og hjemmevejledere. Skal- ydelse, men antallet af sagsbehandlere pr. sag/serviceniveau er politisk fastsat i form af tildeling af budget til området. Døgntilbud til psykisk syge 470,6 Tryghedsplan, psykiatriaftale mv. 49,7 Sundhedsudgifter 9,1 Skal-ydelse, afregnes efter regning fra regionerne I alt 740,2 Skal-ydelse, men serviceniveauet og evt. dækningsgrad (venteliste) bestemmes politisk Kan-ydelse, der bl.a. dækker over diverse projekter (metodeudvikling, værestedsprojekter etc., samt botilbud) Side 6 af 13

7 Kort tekst om hver hovedaktivitet: Åbne værestedstilbud: Aktiviteten dækker over samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, hvortil borgerne ikke visiteres til samt dagtilbud i Valby. Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber: Aktiviteten dækker over støtte og kontaktpersoner samt socialpædagogisk støtte til personer i eget hjem eller bofællesskaber. Sagsbehandling: Aktiviteten dækker over administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Støtte/stabenhed, Modtageenhed, Voksenenheder, udgifter til administrationsbygninger samt udgifter vedrørende tandlægekonsulenten samt tolkeudgifter. Døgntilbud til psykisk syge: Aktiviteten dækker over de socialpsykiatriske bocentre, herunder huslejeindtægter. Tryghedsplan, psykiatriaftale mv.: Aktiviteten omfatter budget til tryghedsplanen, psykiatriaftalen, Dr. Caroline Amalie samt tilskud til øvrige sociale formål. Sundhedsudgifter: Aktiviteten dækker over dels medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, og derudover fuld finansiering af indlæggelser, indtil borgeren er meldt færdigbehandlet. Side 7 af 13

8 Udsatte voksne Figur 5: Udsatteområdets driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter Udsatte voksne Herberg 11% Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse 16% Kvindekrisecentre 7% Øvrige aktiviteter 6% Alkoholbehandling og omsorg 18% Stofmisbrugsbehandling 42% Ydelser Tabel 4: Oversigt over ydelser på udsatteområdet Budgetforslag Antal enheder, samt geografisk placering 2013 Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse 67,7 Øvrige aktiviteter 25,2 Stofmisbrugs-behandling 180,9 Alkoholbehandling og omsorg 80,1 Kvindekrisecentre 32,3 Herberg 47,3 I alt 433,7 Bemærkninger 4 væresteder Kan-ydelse. Dækker over væresteder, boligrådgivere, SKP'ere, hjemløseenheden mv. Skal-ydelse i forhold til tomgangsleje og istandsættelse på anviste boliger. Kan-ydelse i forhold til projekter. 22 enheder, fordelt i Københavns Kommune, men køber også pladser udenbys 6 enheder, fordelt i Københavns Kommune, men køber også pladser udenbys 6 enheder, fordelt i Københavns Kommune, men køber også pladser udenbys 10 enheder, fordelt i Københavns Kommune, men køber også pladser udenbys Skal-ydelse sfa. behandlingsgaranti, men serviceniveauet fastsættes politisk, herunder graden af opsøgende arbejde Skal-ydelse sfa. behandlingsgaranti, men serviceniveauet fastsættes politisk, herunder graden af opsøgende arbejde Kan-ydelse. Antal og kvalitet af egne tilbud fastsættes politisk, dog vanskeligt styrbart, eftersom borgere kan henvende sig på andre kommuners tilbud og "sende regningen" til KK Kan-ydelse. Antal og kvalitet af egne tilbud fastsættes politisk, dog vanskeligt styrbart, eftersom borgere kan henvende sig på andre kommuners tilbud og "sende regningen" til KK Side 8 af 13

9 Kort tekst om hver hovedaktivitet: Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse: Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber. Øvrige aktiviteter: Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration. Stofmisbrugsbehandling: Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere herunder ambulantbehandling, dagbehandling og døgnbehandling. Alkoholbehandling og omsorg: Ydelsen omfatter behandling af alkoholmisbrug og omsorgspladser på botilbuddet E-Huset. Kvindekrisecentre: Ydelsen omfatter egne krisecentre til kvinder og familier og køb af pladser i andre kommuner. Ligeledes tilbydes egne krisecentre til kvinder og familier fra andre kommuner. Dette udgør salg af pladser. Herberg: Ydelsen omfatter alle botilbud for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske botilbud ydelsen til ikke-københavnere, som udgør salg af pladser. Side 9 af 13

10 Borgere med handicap Figur 6: Handicapområdets driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter Borgere med handicap Borgere med handicap (øvrige ydelser) 14% Børn med handicap døgninstitutioner 10% Børn med handicap øvrige (familiepleje, socpæd. opholdssteder, forebygge nde foranstaltninger, aflastni ng) 6% Sagsbehandling 2% Voksne med handicap (dag) 10% Voksne med handicap (døgn) 58% Tabel 5: Oversigt over ydelser på handicapområdet Budgetforslag Antal enheder, samt Ydelser geografisk placering 2013 Børn med handicap øvrige (familiepleje, socpæd. opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, aflastning) 110,6 9 enheder, fordelt på Børn med handicap døgninstitutioner 192,4 hele Sjælland 46 enheder i Københavns kommune Voksne med handicap (døgn) 1.080,3 21 enheder i Københavns kommune Voksne med handicap (dag) 188,0 Borgere med handicap (øvrige ydelser) 256,7 Sagsbehandling 27,1 I alt 1.855,1 Kort tekst om hver hovedaktivitet: Handicappede børn øvrige: Bemærkninger Skal-ydelse, men serviceniveau, valg af foranstaltning samt evt. venteliste fastsættes politisk Skal-ydelse, men serviceniveau, valg af foranstaltning samt evt. venteliste fastsættes politisk Skal-ydelse, men serviceniveauet og evt. dækningsgrad (venteliste) bestemmes politisk Skal-ydelse, men serviceniveau og dækningsgrad kan reguleres politisk Skal-ydelse, men serviceniveau mm. fastsættes politisk Skal ydelse, men antallet af sagsbehandlere pr. sag/serviceniveau er politisk fastsat i form af tildeling af budget til området. Side 10 af 13

11 Målgruppen er handicappede børn, der kan være udviklingshæmmede, være fysisk og/eller psykisk handicappede mv. Ydelserne omfatter og/eller anbringelse hos plejefamilier og i aflastningstilbud. Handicappede børn, døgninstitutioner: Målgruppen er handicappede børn, der kan være udviklingshæmmede, være fysisk og/eller psykisk handicappede mv. Aktiviteten dækker over døgntilbud til handicappede børn. Udover at drive egne døgninstitutioner køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner/regioner. Der sælges ligeledes enkelte pladser til andre kommuner. Handicappede voksne (døgn): Ydelsen omfatter botilbud til borgere med handicap. Ydelsen leveres dels gennem kommunens egne tilbud, dels ved køb af pladser. Hjælpen til beboerne ydes som en integreret del af botilbudet, som er at betragte som beboerens eget hjem. Botilbud gives til personer, som på grund af en betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner herunder pleje, omsorg eller behandling. Der er tale om længerevarende ophold på bocentre med døgndækning. Handicappede voksne (dag): Aktiviteten dækker over ydelser til handicappede voksne med behov for dagtilbud. Det er borgere, der kan være udviklingshæmmede, være fysisk og/eller psykisk handicappede mv. Området omfatter ydelserne beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Handicappede (øvrige ydelser): De øvrige ydelser til handicappede udgør voksenundervisning, specialundervisning, rådgivning, rehabilitering af børn samt udgifter til flextrafik. Sagsbehandling: Aktiviteten dækker over løn, personaleudvikling, udgifter til husleje samt driftsudgifter. Hjælpemidler: Aktiviteten dækker over udgifter til hjælpemidler samt invalidebiler. Tilbud til handicappede i eget hjem: Aktiviteten dækker over tilbud til handicappede i eget hjem heriblandt Borgerstyret personlig pleje, ledsageordning, socialpædagogisk bistand samt forebyggende indsatser. Side 11 af 13

12 Tværgående opgaver og administration Figur 7: Administrationsområdets driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter Tværgående opgaver og administration Administrationsbygninger 6% De bydækkende enheder 7% IT 14% Fælles administration 44% Øvrige sociale formål 5% HR 24% Udvalg og Borgmester 0% Tabel 6: Oversigt over ydelser på administrationsområdet Ydelser Budgetforslag Antal enheder, samt geografisk placering 2013 Bemærkninger Fælles administration 131,5 Som udgangspunkt en kan-ydelser. Regnskab og økonomiopgaver skal dog udføres af hensyn til revisionen. HR 72,2 Principielt kan-ydelser, da der ikke er tale om lovfastsatte ydelser. Der er dog bl.a. tale om overenskomstregulerede ydelser, der ikke udelukkende kan prioriteres politisk. Skal-ydelse, men serviceniveau (i form af budgettildeling) Øvrige sociale formål 15,7 fastsættes politisk. 26 IT-systemer Kan-ydelser, om end en stor del af forvaltningens drift IT 43,2 5 bygninger, fordelt på Københavns Kommune Administrationsbygninger 19,1 2 enheder, fordelt på Københavns Kommune De bydækkende enheder 20,5 Udvalg og Borgmester 0,6 I alt 302,8 er afhængig af IT-systemerne. Skal ydelse, men serviceniveau (i form af kvaliteten af de fysiske rammer) fastsættes politisk. Kan-ydelser, om end en stor del af forvaltningens drift er afhængig af, at ydelserne leveres. Side 12 af 13

13 Kort tekst om hver hovedaktivitet: Fælles administration: Aktiviteten dækker over aktiviteter vedr. tværgående administration såsom kontorbudgetter mv. HR: Aktiviteten dækker over tiltag og initiativer vedr. HR. Øvrige sociale formål: Aktiviteten dækker over budgetter til aktiviteter vedr. øvrige sociale formål såsom frivilligt arbejde og julehjælp mv. IT: Aktiviteten dækker over budgettet til IT-aktiviteter i Socialforvaltningen. Administrationsbygninger: Aktiviteten dækker over budgetter til administrationsbygninger og drift af kantinen i Bernstorffsgade 17. De bydækkende enheder: Aktiviteten dækker over kontorbudgetterne vedr. de bydækkende enheder. Udvalg og Borgmester: Aktiviteten dækker over budgettet vedr. socialudvalget og borgmesteren. Side 13 af 13

Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse

Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen... 2 Servicedrift... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Borgere med sindslidelse... 6 Udsatte voksne... 8 Borgere

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer

Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer Bevilling Vedtaget 2017 Korrigeret 2017 regnskab 2017 afvigelse 2017* Forventede korrektioner Korrigeret efter forventede korrektioner afvigelse efter forventede

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (t.kr., 2018-pl) Service 5.481.388 5.481.387 0 Børnefamilier med særlige behov 1.371.042 1.371.042

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.493,3 5.520,3-27,0 Børnefamilier med særlige behov 1.360,0 1.359,9

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.465,9 5.486,4-20,5 Børnefamilier med særlige behov 1.365,2 1.365,2

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Det forventede regnskab for 2016

Det forventede regnskab for 2016 Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Det forventede regnskab for 2016

Det forventede regnskab for 2016 Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juli 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget Korrigeret Forventet Forventet Forventede budget

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 7: Udsatte voksne I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Service Børnefamilier med særlige behov total i tusind kr. 1.339.179 1.339.179 0 Foranstaltninger og tidlig indsats subtotal i tusind kr. 953.900 953.900 0 Udgifter til

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)

Læs mere

Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017

Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017 Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017 Vedtaget budget Korrigeret Service 5.350,7 5.388,1 5.388,1 0,0 Børnefamilier med særlige behov 1.410,9 1.390,0 1.390,0 0,0 Hjemmepleje, rammebelagt 22,3 22,0

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Børnefamilier med særlige behov total i tusind kr. 0 Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise balance som følge af en række besparende tiltag. Disse tiltag uddybes

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune

Svar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Jakob Næsager 2. oktober 2018 Svar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune Jakob Næsager har den 18. september 2018

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

6-by nøgletal for voksenområdet. Regnskab 2017

6-by nøgletal for voksenområdet. Regnskab 2017 6-by nøgletal for voksenområdet Regnskab 217 Botilbud til borgere med handicap ( 85, samt 17 og 18). R217 7 Tabel 8: Antal helårspersoner pr. 1 borgere ml. 18 og 66 år 3.5 Tabel 9: Udgift pr. borger ml.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold

Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Udsatte

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget... 1 Center for Sundhed og Omsorg...2 Serviceloven og Den almene

Læs mere

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent

Læs mere

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Borgerens første henvendelse Borgeren retter selv henvendelse Henvendelser fra interne samarbejdspartnere f.eks. Jobcenteret, Sundhed, Pleje & Omsorg, Den

Læs mere

Socialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:

Socialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder: FORSLAG TIL BUDGET 2014 SOCIALUDVALGET Socialudvalgets opgaver Udvalgets mission er At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere