HUSORDEN KJÆRSLUND omdelt marts 2013 AFD. VIBY J

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J"

Transkript

1 HUSORDEN omdelt marts 2013 AFD. 26 KJÆRSLUND VIBY J

2 Indhold Generelt om afdelingen Affald Affaldsposer Afløb Altaner Antenneanlæg Badeværelser Barnevogne Beboerværksteder Beplantning Biler Bilvask Boldspil Borde og stole (udlån) Bygningen Campingvogne Cykelrum Dørkikkerter Gangstier Garager og carporte Grill- pladser Haver Haveredskaber Husdyr Hærværk Indkøbsvogne Kælderrum Lastbiler Legepladser Låse og nøgler Musik Nødtelefoner Omfartsvejen Opslagstavler Opvaskemaskiner (installation) Paraboler Rotter Rygning Råderet Støj og larm Trappeopgange Trappevask Udluftning Vaskemaskiner / tørretumbler (installation) Vaskerier Varmemesteren... 14

3 Generelt om reglementet Husorden - led i bestræbelserne på at skabe et godt boligmiljø. En boligforening med mange forskellige beboere kan sammenlignes med et minisamfund. Vi bliver på mange måder afhængig af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at der er opstillet fællesregler, som skal skabe et godt klima i bebyggelsen. Reglerne er fastsat for at beskytte dig som beboer, dine naboer, samt bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden, at tage hensyn til hinanden. Reglerne er en væsentlig forudsætning for at skabe tryghed for beboerne, samt at holde bygningerne og fri arealerne i pæn stand, og derved minimere vedligeholdelsen, også af ting der bliver ødelagt. Nærværende regler er forelagt og vedtaget på ordinært afdelingsmøde den 28. september 2011 og er at betragte som et tillæg til lejekontrakten for det enkelte lejemål. Gentagne og grove overtrædelser af reglerne, kan i yderste konsekvens medføre opsigelse af lejemålet og beboeren mister sit lejemål. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 2011 Husorden Side: 3

4 1. Affald I Kjærslund sorteres affaldet i følgende containere: dagrenovation, pap, papir og storskrald. Dagrenovation kommes i affaldsposer, som lukkes forsvarligt, inden de anbringes i de grå containere i Affaldsøerne, som er placeret ved bebyggelsen, samme sted afleveres aviser, blade og pap (husk at trykke papkasser sammen). Storskrald Møbler, gulvtæpper, madrasser, elektronik, maling og lign. skal afleveres i de 2 blå genbrugsstationer, som er placeret ved nr. 11 og ved nr. 41. Genbrugsstationerne er åbne: mandag / torsdag: fra kl til fredag: fra kl til DETTE SKAL RESPEKTERES! Udenfor dette tidsrum kan nøgle lånes ved henvendelse på varmemesterkontoret i tidsrummet: mandag fredag kl torsdag kl Autodele modtages ikke, de skal afleveres på de offentlige genbrugsstationer. 2. Affaldsposer Affaldsposer kan afhentes på varmemesterkontoret i åbningstiden, samt i forbindelse med beboerhenvendelse i kælderen nr Afløb De opfordres til at rense samtlige afløb med jævne mellemrum. Brug varmt vand evt. kogende vand i køkkenvasken. Gulvafløb og håndvask i badeværelset skal renses for tilstopning af hår og lignende. Rensebånd kan lånes på varmemesterkontoret. Side: 4 Husorden

5 4. Altaner Altanerne skal holdes rene og ryddelige. Lofter, vægfelter og vanger kan behandles med plastmaling, men skal holdes i afdæmpede farver. Gardiner og lignende på altanen skal opsættes pænt, så det ikke er til gene for andre beboer. Det er ikke tilladt at rengøre tæpper, måtter, sengetøj og lignende på altanerne, hvorimod tøj til tørring som ikke kan ses udefra er tilladt. Der må ikke bores i aluminium såsom, skydevinduer og skydedøre. Hvis der skal bores og man borer igennem, skal man selv betale for udbedring af skaden. Der må IKKE kastes affald, cigaretter, genstande, madrester m. m. ud over altanen og ned i underliggende haver. 5. Antenneanlæg Udvendige antenner af enhver form må kun opsættes efter forudindhentet tilladelse hos Alboa. I hver lejlighed findes antennestik, der er tilsluttet Stofa s kabelnet. Fortegnelse over frekvenser og kanaler kan fås ved henvendelse til Stofa eller Over huslejen betales for den lille pakke, (se Stofas kundeoversigt). Ønskes andre kanaler, skal der træffes aftale særskilt med Stofa. Øvrige antenner se paraboler. 6. Badeværelser Ved brug af badeværelser kan der opstå fugtskader. Følgende skal iagttages: 1. Efter endt bad aftørres bruseniche. 2. Badeværelset udluftes 5-10 min. efter brug. Følges ovenstående begrænses tilkalkning af fliser/vægge m.m. Vær opmærksom på utætheder i installationer, rør og afløb. Alle utætheder samt løbende toiletter og svigt skal anmeldes til varmemesteren hurtigst muligt. Passivitet ved ikke at anmelde utætheder, kan resultere i ansvarspådragelse for evt. følgeskader. Husorden Side: 5

6 7. Barnevogne I hver blok er der et barnevognsrum, hvortil lejlighedsnøgler passer. Henstilling af barne-/klapvogne samt andre køretøjer i opgangen eller under trappen er ikke tilladt. 8. Beboerværksteder I hver blok er der indrettet beboerværksted med høvlebænk og arbejdsbord, hvor man kan foretage mindre reparationer. Nøgle kan rekvireres hos varmemesteren. Støjende aktiviteter må kun finde sted: hverdage kl og lørdag kl og søn- og helligdage kl og Efter endt brug skal lokalet fejes, affald fjernes og aflåses. 9. Beplantning Afdelingen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne til daglig vil gøre deres til at værne om beplantningerne og de fælles anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. 10. Biler Uindregistrede køretøjer må ikke henstilles i afdelingen. Biler skal parkeres i de dertil indrettede båse. Parkering udenfor de afmærkede parkeringsbåse, kan medfører en parkeringsafgift. 11. Bilvask Der er indrettet vaskeplads til biler bag Kjærslund nr.31 til fri afbenyttelse for afdelingens beboere. Vaskenøgle kan rekvireres hos varmemesteren. Side: 6 Husorden

7 12. Boldspil Boldspil må kun finde sted på de anviste pladser. 13. Borde og stole (udlån) Afdelingen har nogle borde og stole som ved henvendelse til varmemesteren kan lånes uden beregning. Bordene og stolene er kun til udlån til beboerne i afdeling 26. Kjærslund. Bordene og stolene er placeret i det gamle skralderum i gavlen ved nr. 17. Boremaskiner (brug og udlån) Afdelingen råder over 2 slagboremaskiner som kan lånes ved henvendelse på varmemesterkontoret. Der må kun bores på : hverdage kl og lørdag kl og Søn- og helligdage må der ikke bores i lejlighederne. Vis i øvrigt hensyn til dine naboer ved brug af boremaskiner. 14. Bygningen Der må ikke monteres eller opsættes effekter der ændrer bygningens facader. 15. Campingvogne Der er afsat fire faste P-pladser for campingvogne som kan lejes ved henvendelse til boligforeningen. Pladserne udlejes kun til campingvogne tilhørende beboere i Kjærslund. Der må ikke henstå campingvogne andre steder i bebyggelsen. Varmemesteren anviser en plads, hvortil man får udleveret et nummer, som skal anbringes synligt udefra i campingvognen. Husorden Side: 7

8 16. Cykelrum I hver blok findes cykelrum, hvortil lejlighedsnøgle passer. Henstilling af cykler i opgangen og under trappen samt kældergangen er ikke tilladt, der henvises til afdelingens cykelstativer og cykelrum. 17. Dørkikkerter Der må kun monteres dørkikkerter af godkendt type. Henvendelse sker til varmemester da sørger for monteringen. Lejeren betaler for dørkikkert og monteringen. 18. Gangstier Interne stier er forbeholdt gående. Knallertkørsel er strengt forbudt. 19. Garager og carporte Afdelingen råder over et antal garager og carporte, der udlejes til afdelingens beboere til parkering af indregistrerede motorkøretøjer. Garager og carporte må ikke anvendes til andet formål. Henvendelse vedrørende leje sker til boligforeningen. 20. Grill- pladser I legelunden ud for nr. 38 er det tilladt at grille med egen grill. Affald skal fjernes efter endt brug. Der må ikke grilles i garager eller i nærheden, ej heller på fodboldbanen. 21. Haver Haverne afgrænses af en hæk, der udvendig holdes af ejendomsfunktionærerne. Indvendig samt toppen af hækken skal holdes af beboerne. Hækkens højde må ikke overskride 180 cm. Side: 8 Husorden

9 Hækken skal klippes ind i en max. bredde på 60 centimeter. Hækken skal være klippet inden 15. august. Haverne kan beplantes og udnyttes frit dog med en maksimal plantehøjde på 2,5 m. Der må ikke opstilles faste bygningsdele i haven. Haveaffald skal afleveres på den dertil indrettede plads ved G. Clausens vej (se plan over området). 22. Haveredskaber Afdeling har anskaffet en plæneklipper og en trillebør, som er placeret i barnevognsrummet i hver blok. Lejlighedsnøglen passer. Høgenæb og hæksaks kan lånes hos varmemesteren. 23. Husdyr Beboerne i Kjærslund har besluttet, at det ikke er tilladt at holde hund, kat, alle former for slanger eller have dem på besøg i Kjærslund. KAN MEDFØRE OPSIGELSE AF LEJEMÅLET. 24. Hærværk Ved hærværk på træer, buske, vinduer, lamper. legeredskaber, bænke, bygninger og andet af boligforeningens ejendom vil der blive gjort erstatningskrav gældende mod skadevolderen. 25. Indkøbsvogne Henstilling af indkøbsvogne i afdelingen er ikke tilladt. 26. Kælderrum Til hver lejlighed hører et pulterrum i kælderen. Herudover findes et større antal kælderrum som kan lejes ved henvendelse til boligforeningen. Brug af benzin og andre flygtige brændbare væsker samt gasanlæg må ikke finde sted i disse rum. Husorden Side: 9

10 27. Lastbiler Lastbiler over kg må ikke parkeres på Kjærslund s område. Parkering af traktorer og intreprenørmateriel er ligeledes ikke tilladt. 28. Legepladser Der er indrettet flere legepladser spredt i bebyggelsen. Endvidere en stor boldbane og en boccia/pètanque bane. Legeredskaberne skal behandles med omtanke så alle kan få glæde af dem. 29. Låse og nøgler Det anbefales en gang imellem at smøre låsene. Bestilling af ekstra nøgler foretages hos varmemesteren. Det er ikke tilladt at tilvirke kopinøgler. Sker dette skal låsen omkodes på fraflytterens regning. Det kan anbefales at opbevare ekstranøgle hos naboen, familie eller bekendt. Omkodning af lås bestilles hos varmemesteren for egen regning. Husk ved fraflytning skal alle nøgler afleveres. I modsat fald omkodes låsene for fraflytterens regning. 30. Musik Benyttelse af radio, TV, musikanlæg, musikinstrumenter, computerspil der larmer m. m. skal ske med fornøden hensynstagen til naboerne. I sene aftentimer og om natten (efter kl ) skal der vises særligt hensyn, ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. Hvis der undtagelsesvis skal festes og der samles mange personer, er det en god ide at informere de nærmeste naboer og de nærmeste opgange. Der skal på trods heraf stadig vises hensyn. Vinduer og døre bør holdes mest muligt lukket, ved musikudøvelse, og lytning til musik, og i særdeleshed under en fest i boligen. Side: 10 Husorden

11 31. Nødtelefoner Er der brug for VVS-firma, El-installatør eller Kloakmester uden for normal arbejdstid så ring til: (ALBOAs hovednummer) og følg anvisningerne på telefonsvareren. Der skal være tale om uopsættelig hjælp. 32. Omfartsvejen Omfartsvejen er en stillevej med max hastighed på 30 km. 33. Opslagstavler Der er i hver opgang anbragt to opslagstavler, en dobbelt i stueetagen, der er forbeholdt boligforeningens og afdelingsbestyrelsens meddelelser til beboerne. I indgangspartiet er anbragt en der er forbeholdt andre meddelelser til beboerne i Kjærslund. 34. Opvaskemaskiner (installation) Installation af opvaskemaskiner i lejligheder må kun foretages efter indhentet tilladelse fra boligforeningen. Installation skal altid udføres af en autoriseret installatør. 35. Paraboler Ansøgning om opsætning af parabol skal fremsendes til boligforeningen. Når tilladelsen er modtaget rettes henvendelse til viceværten der foranlediger at parabolen og kabelskinner opsættes. Udgiften hertil betales af lejer. Ansøgning skal begrundes, dvs. der kan ikke gives dispensation, hvis det/de begrundede programmer findes på afdelingens anlæg, uanset om det er betalingsprogrammer. Husorden Side: 11

12 Parabolen skal fjernes igen, hvis det/de programmer, der har været anledning til tilladelsen kommer på afdelingens programpakke. Afdelingsbestyrelsen har vedtaget, at parabolen skal anbringes på taget. Man skal godtgøre, at de programmer, man ønsker at se (send liste) ikke kan modtages i form af tilkøb af programpakker eller Selector. Hvis det er tilfældet, kan man få lov til at få opsat parabol på taget. Der skal indbetales et depositum på kr ,00 til Alboa. Nærmere regler herfor kan fås ved henvendelse til administrationen. 36. Rotter For ikke at tiltrække rotter, er det strengt forbudt at smide brød og andet mad ud til dyr og fugle. 37. Rygning Rygning i trappeopgange, kælderarealer, vaskehuse, værksteder m.m. ER IKKE TILLADT. Cigaretskodder MÅ IKKE smides på græsplæner, gangstier og i buske. 38. Råderet Pjece kan fås ved henvendelse i boligforeningen. 39. Støj og larm Støjende adfærd i boligen, i haven, på trapper, i kældre m. m. er ikke tilladt. Klager over støj og larm behandles i overensstemmelse med retningslinjer vedtaget i ALBOA for klagesagsbehandling, samt efter gældende lovgivning for klagesagsbehandling. Klagesagsbehandlingen håndteres af inspektøren. Gentagne skriftlige berettigede klager over støj og larm kan føre til at et lejemål opsiges / ophæves i yderste konsekvens, hvis henstillinger fra administrationen ikke hjælper. Side: 12 Husorden

13 40. Trappeopgange Brandmyndighedskrav til flugtveje i en opgang betyder, at der ikke må henstilles private effekter, såsom skostativer, rollatorer, kørestole, klap / barnevogne, cykler, affaldsposer, kasser med effekter, eller andre ting på reposer, eller i kældernedgange. 41. Trappevask Udføres af et rengøringsfirma, der betales over huslejen. 42. Udluftning Vær opmærksom på retningslinjerne i brochuren Er din bolig muggen? (Udleveres på varmemesterkontoret, eller læses på 43. Vaskemaskiner / tørretumbler (installation) Ved installation af vaskemaskiner / tørretumbler i lejligheder ansøges boligforeningen om tilladelse. Installation skal altid udføres af en autoriseret installatør. Brug af disse maskiner i boligen må kun ske i tidsrummet: mandag lørdag kl søn- og helligdage kl Vaskerier I hver blok er der et vaskeri, som kun må benyttes af beboer i Kjærslund. Reglement for brug af vaskerianlæg er ophængt i samtlige vaskerier. Overtrædelse af ovennævnte kan medføre inddragelse af vaskekortet. Husorden Side: 13

14 45. Varmemesteren Telefontid: hverdage kl torsdag tillige kl Tlf. nr.: (udenfor kontortid telefonsvarer) Åbningstid: hverdage kl torsdag tillige kl Kontor: Kjærslund 3, kld. (indgang gennem gavlen). Således vedtaget på ordinært afdelingsmøde 28. september 2011 Tonny Mikkelsen formand Foranstående husorden erstatter alle tidligere udsendte ordensregler. Side: 14 Husorden

15

16 almen boligorganisation aarhus VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J // POSTBOKS 2373 TLF // FAX // ALBOAinfo pil 12.11

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere