Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE"

Transkript

1 DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE APRIL 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst 2 Praktikcenter på DjH 3 Internationalt kølekursus på DjH 4 European Automation Projekt 5 Åbent Hus Rejsebreve fra Australien 6 LC en onsdag aften 8 DjH på DM i SKILLS 9 Utraditionel opgave til tømrerelever 11 To kolleger 12 EUX i tjekkiet 13 Nyudlærte 16 Navne Nyt 20 Det ELEKTRONISKE magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. På de enkelte sider er der en knap i øverste venstre hjørne, som kan hjælpe dig tilbage til forsiden, eller du kan bladre i dokumentet på de to trekantede knapper i nederste højre hjørne. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God læsefornøjelse!

2 Henrik Øelund Siden sidst Som altid er der i første kvartal mange døre, der skal lukkes til det foregående år, og der skal tages afsæt til kommende aktiviteter. Således også i år. Det var en meget tilfreds bestyrelse, der kvitterede DjHs medarbejdere for en god indsats efter at have gennemgået årsberetningen, hvor årsregnskabet udviste et overskud på kr.; den samlede elevtilfredshed lå på 8,0 (10-skala) og kursisttilfredshed på 4,1 (5-skala); en samlet MTU på 85,5 (100-skala) og elevtrivsel på 80 (100-skala) begge værdier højest af sammenlignelige deltagende institutioner; modtagelse af 2 priser og 2 ministerbesøg, hvor der var tid til at gå i dybden med tidens problemstillinger. Der kan læses meget mere om 2013 i årsberetningen, som findes på DjHs hjemmeside: Årsberetning EUD-reform Den helt store ukendte faktor i de seneste måneder har været den kommende EUD-reform gældende fra sommeren Ville der i denne blive plads til en DjH-model, hvor vi fortsat ville være i stand til at gøre det vi som fag- og kostskole er gode til? Det var blandt andet noget af det, vi brugte ministerbesøgene til at tale om. Også vore bestyrelsesmedlemmer har arbejdet konstruktivt og målrettet i reformprocessen, så vore værdier og principper blev tilgodeset. Efter nogen forsinkelse så et politisk aftalepapir på mere end 60 sider dagens lys. En grundig gennemlæsning viser helt klart, at aftalen på mange områder ligger i tråd med det vi gør, og gerne vil gøre. Det gælder både for EUD og EUX grund- og hovedforløb. Lovgivningen er i skrivende stund i høring, og der forventes ikke større skelsættende ændringer. Planen er, at den ny erhvervsuddannelseslov vedtages inden sommerferien, så tiden fra nu og frem til sommeren 2015 bliver en spændende tid, hvor vi skal have udfyldt de nye rammer på DjH-vis. Vil man vide mere om indholdet i EUD-reformens mange punkter findes på på UVM's hjemmeside. Holdningsændring En spændende udvikling i forbindelse med EUD-reformen er, at der også har været fokus på den holdningsmæssige del i det at tage en erhvervsuddannelse. Fremtidsforskerne har gennem de seneste 20 år i deres bombastiske forudsigelser om Danmark som vidensamfund været med til at generere den holdning at veluddannet og højtuddannet er lig med akademisk uddannelse, eller som Mattias Tesfaye polemisk siger: Veluddannet er blevet lig med et hæve/sænke bord og MUS-samtale. Når man går en tur rundt på DjH, eller deltager i DK Skills ved man, at det ikke passer. Vi har nogle rigtig dygtige og veluddannede unge, som både er dygtige med deres hænder og deres hoved, og som forstår at bruge deres kompetencer vi skal bare have nogle flere af dem, og de skal værdsættes noget mere. Her har vi som uddannelsesinstitution sammen med vore virksomheder en stor rolle at spille med at sikre en høj uddannelseskvalitet. En holdningsændring vil kræve et langt træk, og EUD-reformen gør det ikke alene, men den er et skridt i den rigtige retning. Samtidig er der elementer i den ny folkeskolereform, der forhåbentlig kan være med til at understøtte udviklingen i den rigtige retning. Reformen sætter også tal på hvor mange, der fremadrettet skal have en erhvervsuddannelse nemlig 25 % i 2020 og 30 % i mod 29 % i 2005 og 19 % i Måltal i sig selv gør ingen sommer, men vi har set, at dét at have måltal, som ved øget gennemførelse kan medføre at fokus holdes over længere tid. Heldigvis har man fra politisk side indset, at der er behov for en større erhvervsfaglig uddannet gruppe, også for at sikre det fremtidige iværksætterpotentiale. Tallene taler her deres eget tydelige sprog; hvor andelen af iværksættere med en lang videregående uddannelse er 10 %, er andelen med erhvervsuddannelsesbaggrund 36 %. Noget tyder på, at den megen omtale allerede har en begyndende virkning, da optagetallene for sommeren 2014 ser meget lovende ud. Som konsekvens heraf skal vi ud over at arbejde med reformindhold også arbejde med DjHs fysiske rammer, så vi også her er klar, når behovet opstår. Jeg håber og tror på, at vi i tæt samarbejde med Favrskov Kommune, i løbet af 2014 får skabt de nødvendige forudsætninger herfor i glimt

3 Allan B. Rasmussen Praktikcenter på DjH Arbejdet med beskrivelse af praktikcenteret er nu kommet så langt, at det skal godkendes i skolens bestyrelse. Der er udarbejdet en organisationsplan med en daglig koordinator af praktikcenteret, samt gennemførelsesvejledere og instruktører for de enkelte uddannelsesområder. I elafdelingen er Klaus Ellestrup frem til sommerferien ansat som instruktør, mens det er gennemførelsesvejlederne i tømrer- og plastafdelingen, der varetager funktionen i afdelingerne. Der er lavet funktionsbeskrivelser for disse aktører med aktiviteter, som skal udføres før, under og efter SKP. ABR DjH bestyrelse Direktions- og ledelsesgruppe Allan B. Rasmussen fra ledelsesgruppen er skolens ansvarlige for praktikcentret, mens skolens bestyrelse er overordnet ansvarlig. Vi har udarbejdet oversigter og procedurebeskrivelser og opdelt disse i 7 hovedområder. Der forestår nu arbejde med at udarbejde tjeklister til samtlige procedurer og underprocedurer, så vi til enhver tid kan dokumentere det arbejde, vi udfører i forhold til praktikcentret. Vi kan forvente evaluering fra UVM i forhold til kvalitetssikring af praktikcentret umiddelbart efter sommerferien 2014, og vi føler os på nuværende tidspunkt godt på vej til at kunne dokumentere dette fuldt ud. LUU rep. Praktikcenter Kvalitet PPU EUD-eksamen Studievejledning Koordinator Vejledere Instruktører Opsøgende medarbejdere Procedure Deadline Aktør Ved opnåelse af VFU-aftale for en elev gives der besked til adm. om udsendelse af kontrakt. Der fremsendes VFU-kontrakt til virksomhed til underskrift. I kontrakten er oplyst praktikmål for pågældende elev. Administrationen modtager underskrevet VFUkontrakt fra virksomhed og giver besked herom til gennemførelsesvejleder og SKP- koordinator. Hvis SKP-eleven bor på skolehjemmet gives besked omkring VFU-perioden til lederen af dette. Eleven bliver orienteret om kontraktindgåelsen og det videre forløb for VFU. Løbende Løbende Samme dag som modtagelse af kontrakt Samme dag som modtagelse af kontrakten Senest en dag efter modtagelse af underskrevet kontrakt Gennemførelsesvejleder Administrationen Administrationen Administrationen Gennemførelsesvejleder Eksempel på procedurebeskrivelse: 5. Løbende (SKP VFU) Elever, som er i SKP på Den jydske Haandværkerskole, skal i én eller flere perioder tilbydes VFU. Opholdet i virksomheden skal bidrage til opfyldelse af praktikmål og kan medvirke til sikring af mere permanent aftale mellem elev og virksomhed. 5.1 Elev i VFU Praktikpladssøgningen kan resultere i en ordinær aftale med en virksomhed eller i en VFU aftale med et kortere defineret ophold i virksomheden i op til 3 måneder. Ansvarlig: PC-koordinator VFU: Virksomhedsforlagt undervisning

4 Anne Hansen Aamand Internationalt kølekursus på DjH Danfoss har sendt medarbejdere fra en række af verdens lande på kursus på DjH, hvor de bliver instrueret i styring og brug af industrielle ammoniakanlæg. Undervisninger foregår på engelsk, og der indgår både teori og praktik i forløbet. Hands on er det bedste Det bedste ved at være her er, at lærerne insisterer på, at vi som kursister skal prøve teorien af i praksis. Det gør os mere sikre i emnet, siger Laksmi Narayanan, der kommer fra Danfoss Industries PvT Ltd i Chennai i Indien, hvor han er tilknyttet salgsafdelingen som leder for teknisk support. En del af Laksmi Narayanans arbejde består i at undervise i håndtering, installation og vedligehold af anlæg. Laksmi Narayanans er meget tilfreds med kurset, udover venlige og kompetente undervisere roser han også køkkenet for at sørge for specielt god forplejning til ham. Laksmi Narayanan er vegetar. Det er ikke første gang Laksmi Narayanan er på DjH. For 20 år siden deltog han også i et kursus på skolen. Dengang var han ansat hos Sabro. Laksmi Narayanans fremhæver undervisningsanlægget i køleafdelingen, som han synes er meget velholdt og rent. Han er på kursus sammen med deltagere fra Sydafrika, Holland, USA, Brasilien, Korea, Kina, Rusland, Ukraine, Slovenien, Tjekkiet, Tyskland og Spanien. Carsten Petersen, Application Engineer, Danfoss, er fulgt med gruppen på kursus på DjH. Forud for kurset på DjH har de fleste fra gruppen været på et internt kursus i Kolding, hvor de blev præsenteret for en række udvalgte produkter. Der var indlagt et par sociale aktiviteter som fælles middage og en event på Koldinghus i form af en slags skattejagt. På DjH er det Carstens Petersens opgave at træde til, hvis der opstår produktspørgsmål, som det er vigtigt at får belyst. Vigtig samarbejdspartner for DjH Kurset på DjH er udbudt af Danfoss til deres medarbejdere i de lokale afdelinger rundt omkring i verden. For at sikre at deltagerne har den nødvendige baggrundsviden, er det en betingelse at kursisten er godkendt af både sin chef i lokalafdelingen og Danfoss i Danmark. Det er det tredje kursus af sin art, som køleafdelingen på DjH har arrangeret for Danfoss. Danfoss er en vigtig samarbejdspartner for køleafdelingen, og vi er glade for at kunne være med til at designe og udbyde et sådant internationalt kursus. Det er en både udfordrende og udviklende opgave for afdelingen, fortæller uddannelsesleder Ib Bæk Jensen, køleafdelingen.

5 Agner Nielsen Anne Hansen Aamand European Automation Projekt Elafdelingen har haft besøg fra Sverige og Italien i forbindelse med European Automation Project, - et Leonardo da Vinci projekt med 8 deltagere: 3 fra Danmark, 3 fra Sverige og 2 fra Italien. Eleverne blev undervist i motor controllers, med hovedvægten lagt på praktiske øvelser. Underviserne Kim Topp og Jens Chr. Andreasen stod for hovedparten af undervisningen, og underviser Jakob Ladegaard havde arrangeret besøg hos Weber, Saint Gobain (Leca), hvilket var en god oplevelse. Efter besøget hos Weber, var eleverne på besøg hos Randers Bryghus, hvor de blev introduceret til øl brygningens verden, og smagte på de færdige produkter. Dagen sluttede med middag på Graceland Randers. Næste gang projektet mødes er i oktober, hvor vi også skal stå for undervisningen, men det afholdes på Göteborgs Tekniska College i Sverige. Åbent Hus 2014 Mange benyttede lejligheden til at lægge vejen forbi DjH den 1. februar og få et nærmere kig på skolen. Det gjaldt både kommende elever, familie til nuværende elever og skolens naboer. Gæsterne blev budt velkommen af afdelingernes guider, der stod klar ved indgangene til at tage imod og ude i afdelingerne blev der udover faglig aktivitet også budt på kaffe og kage. Undervejs i forløbet blev alle underholdt af bandet Habengoods, der på hjemmelavede instrumenter af skrot spillede kendte toner fra blandt andet filmtemaer. Det endte med et brag De der lagde vejen forbi EUX-elevernes fysik- og kemishow fik bogstaveligt talt et brag af en oplevelse. Skolens EUX-elever førte os alle ind i en verden af farver, damp og afsluttende høje knald. Showet tog for en stor del udgangspunkt i de pulvere og væsker, der findes i de fleste køkkener. Det er nok fåtallet af os, der tænker på, at det, vi omgiver os med i hverdagen, kan være så underholdende, når det blandes på den rigtige måde. Åbent hus 2015 er lørdag den 31. januar.

6 Kristian Klitaa Motskus, Mads Lagoni, Martin Larsen og Anne Hansen Aamand Rejsebreve fra Australien Martins udfordringer før rejsen: "Ideen om at skulle i praktik i Australien opstod, fordi mit firma ansatte en ny svend, der selv havde været afsted på samme tur, og han talte virkelig godt om det, så jeg tænkte, at det var en oplevelse, jeg måtte have. Min største bekymring inden turen var, om det nu også kunne lade sig gøre. Jeg arbejder i et meget lille firma herhjemme, og 3 måneder er lang tid at skulle undvære en mand. Men jeg tog en snak med min servicechef, der var åben over for ideen, så i samarbejde med Ib Bæk Jensen fra DjH fik vi planlagt at december marts passede." Kristian arbejdede hos Watson Builders, han fortæller: I Australien arbejdede jeg ved Watson Builders som er et tømrerfirma, der består af far (Toney), søn (Dane), en svend (Mitch) og en lærling (Joudey). Det var nogle helt fantastiske søde mennesker at arbejde sammen med, og med en helt anden arbejdsmoral, som jeg syntes, vi kan lære meget af her i Danmark. Det meste af arbejdet bestod i at bygge Danes hus, som vi byggede helt fra bunden. Det var en rigtig spændene proces, og jeg lærte utrolig meget af den måde, de arbejdede på. Ikke kun fagligt men også personligt, og så var der naturligvis sproget, som blev styrket. Tre af skolens elever har været 3 måneder i praktik i virksomheder i Australien. Kristian Klitaa Motzkus, tømrerelev, Mads Lagoni, elektrikerelev og Martin Larsen, køleteknikerelev rejste i december til Brisbane, hvor de blev indkvarteret privat og arbejdede i lokale virksomheder. DjHPUNKT har modtaget tre spændende rejseberetninger fra Kristian, Mads og Martin, der fortæller om overvejelser før turen, arbejdet i deres nye virksomheder, og hvad de lavede i fritiden, som de ofte tilbragte sammen. De var alle indkvarteret i private hjem igennem Australien Homestay Network. Kristian og Mads boede sammen hos en dame ved navn Piggy. Martin boede hos en australsk familie med 3 hjemmeboende børn. Mads mødte hver dag hos D&L Electrical med 14 ansatte. Han er inde på, at udvekslingsudbyttet går begge veje: I hele perioden har jeg arbejdet ved et el-firma kaldet D&L Electrical. Min boss hed Danny, og jeg er ganske godt klar over, at han har tjent penge på at jeg har været der. Plus at alle i firmaet har haft noget at snakke om, altså at deres hverdag har haft en smule andet indhold. Dels i forhold til at skulle snakke langsommere end normalt, specielt når det blev rent fagsprog, og dels i forhold til, at medarbejderne (og mesteren selv for den sags skyld) har fået et kulturelt indblik. De har selvfølgelig ikke fået nær så meget ud af det, som jeg har. Arbejdet har simpelthen været så godt. Mesteren og de ansatte har været så flinke. Det er den attitude, de kommer med, der gør det. Det er lidt mærkeligt at komme hjem til Danmark, hvor specielt folk, som man ikke kender, ser sure ud. Rent arbejdsmæssig har jeg helt sikkert fået noget ud af opholdet. Jeg er styrings- og reguleringsmand, og de er hus-elektrikere, så klart har jeg lært nogle fif, og jeg tror også, de har lært noget. Aboriginsk rejsesymbol med cirkler som rasteplads. Aboriginer: Australiens oprindelige befolkning. Fortsættes næste side...

7 Fortsat fra forrige side... En væsentlig del af at rejse ud og møde nye kulturer er udover arbejdet også at se og opleve landet på anden måde. Mættet med indtryk er Kristian, Mads og Martin nu hjemme igen en god oplevelse rigere og i fuld gang i de virksomheder, hvor de er i lære. Deres budskab er ikke til at tage fejl af: Rejs ud og oplev verden. Juleaften holdt vi ved min boss, det var en meget anderledens jul. Men det var en rigtig god oplevelse, og vi fejerede aftenen med backyard cricket og godt selskab. Fritiden er jo den anden rigtig gode grund til, at vi har haft en kanon oplevelse. Jeg har været til julefrokost, spillet druk-bordtennis med en kollega (som åbenbart havde været nr. 1 i tennis i Australien i 5 år), spillet golf og spillet spillet lawn ball. Det er helt sikkert en tur, jeg vil huske lang tid frem. Det har været fantastisk at få muligheden for at komme til at opleve noget så spændende som en del at sin uddannelse, og hvis muligheden bød sig, gjorde jeg det gerne igen. Jeg vil helt klart anbefale alle, der har mulighed for at tage af sted at gøre det. Det er i hvert fald noget jeg vil huske på, når jeg tænker tilbage på mit uddannelses forløb. Jeg er meget glad for at mit firma, Kirchheiner El-teknik, har været så positive, og er gået med til at give mig denne chance for at tage af sted godt hjulpet af Ib Bæk Jensen fra Den jyske Haandværkerskole. Tusinde tak! Martin fik indblik i hvordan tryk og temperaturer opfører sig under varmere himmelstrøg: I Brisbane arbejdede jeg for et stort ammoniakfirma kaldet Scantec. Jeg har arbejdet med kommerciel køl hele min læretid, så det var noget helt andet at komme til at rode med maskiner i den størrelse. Australien har sommer i december og januar, hvilket betød at temperaturen lå mellem grader, så det var spændende at se, hvordan tryk og temperaturer opfører sig i så anderledes et klima end herhjemme. Jeg følte mig rigtig godt forberedt til turen med hensyn til det at skulle snakke engelsk, men første dag på arbejde slog det mig, at jeg ikke kendte det engelske navn på noget værktøj. Selvom jeg har været i lære i 3 år, stod jeg pludselig i samme situation som da jeg startede. Det blev heldigvis hurtigt bedre. Kollegerne var meget gode til at tage hensyn til, at engelsk ikke er mit førstesprog. I fritiden og weekenderne gik det meste af tiden bare med at slappe af. Langt de fleste weekender blev brugt på South Bank, der er en kunstig strand midt i byen med en masse pubs og cafeer i nærheden. Så der kunne man rigtigt slappe af i solen og drikke nogle kolde øl. Der lå et fitness center på den samme vej, hvor jeg boede, så jeg fik trænet en del efter arbejde. Det er mere overskueligt at løbe indenfor med airconditioning frem for ude i den bagende sol. De sidste 3 uger af turen var der tid til ferie. Vi lejede en bil og kørte op til Airlie Beach, som ligger ved kysten ud for The Great Berrier Reaf, hvor vi var på bådtur og ude og dykke. Så kørte vi til Surfers Paradise hvor vi, som byens navn indikerer, var ude og surfe og se de mange faciliteter i området. Derefter var vi en tur forbi Sydney hvor vi så Operahuset, Kings X og Blue Mountains og en masse andet.

8 Jakob Lykke Jensen og Anne Hansen Aamand LC en onsdag aften Aktiviteter i LC på DjH har mange facetter. Hver aften er eleverne i gang i både klasseværelser og værksteder rundt omkring på skolen. Eleverne arbejder videre med igangværende projekter, eller finder sammen i grupper for at hjælpe hinanden. Går lektierne i hårdknude, kan de hente hjælp hos tutorerne eller hos lektievejlederen, der altid er at finde i forhallen på Teknisk Akademi, og aldrig er længere væk fra klasselokaler og værksteder end et telefonopkald. Vi har sat fokus på en onsdag aften, hvor Jakob Lykke Jensen, plastafdelingen, har tjansen som lektievejleder. I LC på Teknisk Akademi har Jakob blandt andet haft besøg af: X X Tre køleteknikere to tutorer og en anden elev, der kom en times tid og løste lidt opgaver. X X En gruppe plastelever på grundforløbet kom for at løse matematikopgaver sammen og få lidt hjælp til de lektier, Jakob havde givet dem for tidligere på ugen. X X En el-tutor kiggede forbi, sagde hej og meddelte at han ville sidde i sit klasseværelse og lave lektier, så der kunne han findes, hvis nogen havde brug for hjælp. X X Fem plastelever, heraf to tuturer, mødte op for at udfordre hinanden i Trivial Pursuit. Samtidig fik de sig en god snak om alt muligt spændende fra almindelig hygge snak til faglige drøftelser. "Det har været en gennemsnitsaften, der måske har været lidt præget af andre arrangementer på skolen", fortæller Jakob. "Eleverne er altid glade, når de kommer herover, og de hygger sig helt tydeligt med at være her. Der kommer også altid nogle forbi bare for lige at sige hej og få en kage". At der samme onsdag aften var andre interessante arrangementer havde måske lidt indflydelse på besøgstallet i LC på Teknisk Akademi. SKAT var på besøg for at informere om skatteregler, og der var teoriundervisning til køre- og trailerkørekort.

9 DjH på DM i SKILLS GIGANTIUM i Aalborg 2014 Anne Hansen Aamand Den jydske Haandværkerskole havde en stor spændende og levende stand, der tiltrak sig opmærksomhed fra mange af de besøgende, der over tre dage besøgte DM i SKILLS. Der er ikke tvivl om, at aktivitet, der engagerer og lys der blinker, har en magnetisk effekt. Og mange besøg på standen giver de bedste muligheder for at undervisere og vejledere kan fortælle om DjH s uddannelser. Det blev en øjenåbner for flere unge, der fik stof til eftertanke om valg af uddannelse. Det kan for eksempel være svært at forestille sig et arbejdsliv som køletekniker, hvis man kun forbinder køleteknik med et fyldt køleskab hjemme i mors køkken. Fortsættes næste side...

10 Joakim fra Hirtshals Joakim Christensen, 16 år, fra Hirtshals var fascineret af 3D printeren. Det var spændende at se den arbejde og bygge lag på lag på figuren, den var ved at printe. Joakim går i 9. kl og tæller i øjeblikket lidt på knapper om han skal på efterskole i 10. eller begynde på en uddannelse. Han vil gerne være tømrer, og på DjH- standen snakkede han med underviser Simon Mikkelsen fra tømrerafdelingen. Nu overvejer Joakim et skoleforløb på DjH, hvor især 24-timerskolen med åbne værksteder og tilbud om spændende fritidsaktiviteter, samvær med venner og mulighed for træning virker tillokkende. Skoleskills Favrskovs deltager i SKILLS stafetten for 9. klasser var igen i år fra Præstemarksskolen i Søften. Maja, Rebecca og Simon vandt suverænt deres indledende heat mod fem andre skoler, men måtte i semifinalen se sig besejret og kom derfor ikke i finalen. DM i tækning Steffen Svejbo Helgaard og Jacob Ranch Enemark konkurrerede om at blive danmarksmester i godt tækkehåndværk. Opgaven indeholdt lodret tækning efter hollandsk forbillede, og det var en udfordring, som begge tækkelærlinge kastede sig over med god energi. Jakob Ranch Enemark løb af med sejren. Samtidig vandt han også mesterskabet i konkurrencen om arbejdsmiljø på tækkeområdet, og kan nu kalde sig dobbelt danmarksmester. Jacob er i lære hos Tækker Toft ApS i Sønderborg. På standen var Stråtagets kontor, branchekontor for tækkefaget, præsenteret ved Jørgen Kaarup, hvor der blev givet råd og oplysning om stråtage og tækkearbejdet. Blå logoflag på dejlig kage 15 meter træstamme med blå logoflag leveret af køkkenet på DjH gjorde lykke blandt standens gæster og var tilmed en god mulighed for lige at lægge vejen forbi. Kagen blev annonceret på messens app, hvor alle løbende kunne formidle nyheder. I løbet af 1½ timer forsvandt stykker kage.

11 Henrik Dalsgaard Utraditionel opgave til tømrerelever Efter henvendelse fra en bygherre, der var i gang med en renoverings opgave i lokalområdet, fik eleverne på grundforløbet i tømrerafdelingen en ekstra udfordring i undervisningen. Opgaven gik ud på at udføre et drageværk af 10 x 10 tømmer, der skulle være bærende i en eksisterende tagkonstruktion. Bjælkerne blev leveret i fire stykker i gårdspladsen på Industrivej, herfra startede eleverne opgaven med at få opsnøret og lavet skabeloner til de samlinger, der skulle anvendes. Der blev streget op på tømmeret, og arbejdet med håndværktøjet gik i gang. Med sådan en stor opgave skal værktøjet slibes flere gange under fremstillingsprocessen. Opgaven og slibearbejdet blev udført med omhu og præcision for at samlingerne kunne få den korrekte styrke efter opstilling. Samlingen af bjælken blev udført med en fransk lås og skråbånd blev udført med skrå tap med forsats. Fransk lås Skrå tap med forsats

12 Anne Hansen Aamand To kolleger Henrik Den 1. oktober 2013 begyndte Henrik Dahl Rasmussen, 34 år, i plastafdelingen. Her underviser han blandt andet i grundlæggende tegningsforståelse og 3D CAD samt termoformning på alle forløb i uddannelsen. Henrik er uddannet værktøjsmager og produktionsteknolog med konstruktion i plast som speciale. Under uddannelsen foregik undervisningen i nogle af fagene på DjH. Henrik har altid haft mange gode ideer, som han gerne så udviklet og bragt ud i verden, derfor valgte han specialet, konstruktion i plast. Henrik har i tidligere ansættelser været beskæftiget som supporter på 3D CAD området, og han har undervist inden for området. Før han kom til DjH arbejdede han 6 år som produktudvikler/konstruktør på KR hospitalsudstyr i Hadsten. Arbejdet som supporter og underviser på 3D CAD området var så spændende, at Henrik igen overvejede en stilling som underviser. Han mødte Jakob, der gjorde ham opmærksom på en ledig stilling i plastafdelingen. Henrik bor i Selling sammen med sin kone Helle og deres tre børn: Frederik på 6, Karoline på 3 og lillesøster, der kom til verden i marts. Stedet blev egentligt valgt lidt ved en tilfældighed. Han kommer fra Hjortshøj og planen var, at Selling kun skulle være en mellemstation. Det er imidlertid blevet til 10 år og Henrik erkender, at familien er faldet godt til, og ikke lige for tiden har flytteplaner. Når tiden er til det, renoverer Henrik familiens hus. Han tilbringer gerne mange timer sammen med familien i haven, fordelt mellem leg og havearbejde, hvis der da ikke lige er en tur i svømmehallen på programmet. 2-3 gange om ugen løber han ca. 8 km. Hans mål er at holde formen, så han årligt kan deltage i ½ maraton. Henrik sidder i områdebestyrelsen for Selling børnehus børnehaven, hvor hans børn går. Italien er familiens yndede feriemål, og de kører gerne dertil så ofte som muligt, om end ikke ofte nok med små børn i familien. Alternativt er en sommerhusferie i Danmark også dejlig. Henrik er god til at gøre svære ting tilgængelige og lettere at forholde sig til. Det er en evne, han gerne bruger til gavn for lærlingene på DjH. Bjarne Bjarne Baltzersen, 37 år, har undervist i tømrerafdelingen siden 1. september Han er udlært tømrer i Viborg i 1998 og bygningskonstruktør i Aalborg i Bjarne har arbejdet som tømrer i forskellige virksomheder den ene i USA, hvor han var et år. Egentlig tog han til USA af en helt anden grund end at søge arbejde. Sammen med sin bror, der også er tømrer, rejste han ud for at dyrke sin store lidenskab gennem mange år: BMX. Men det er nødvendigt med brød på bordet, så en rundspørge blandt udsøgte tømrervirksomheder i Los Angeles gav brødrene Baltzersen et halvtidsjob hos en lokal tømrer. Det betød arbejde fra kl og BMX resten af dagen. Efter afsluttet uddannelse til bygningskonstruktør arbejdede Bjarne 5 år som byggeleder hos Skanlux, der byggede sommer- og parcelhuse. Bjarne søgte luftforandring, og tidligere instruktørjobs inden for BMX, basketball og dykning havde vækket lysten til at undervise. Det bragte ham til tømrerafdelingen på DjH. Her underviser han grundforløb og H1 primært i teori. Bjarne bor i Bjerringbro sammen med sine kæreste Dianna og deres to døtre Lærke på 5 og Nanna på 3 år. Naturligvis i et hus, han selv har bygget. Interessen for cykling hænger stadig ved, selvom BMX en nu er skiftet ud med en landevejsracer og en montainbike. Cykeleventyret begyndte tilbage i firserne, hvor Bjarne sammen med sin lillebror og far, der også cyklede, bygge en BMX-bane i haven hjemme i Bjerringbro. Flittig træning bragte Bjarne ud i mange konkurrencer, der gennem tiderne gav ham flere titler: 7 gange jysk mester, 7 gange dansk mester og 1 gang europæisk mester. I dag deltager Bjarne i motionscykelløb 1-2 gange om måneden. Bjarne læser mange bøger om personlig udvikling. Det han lærer, kombinerer han med evnen til at få det bedste frem i mødet med mennesker. I undervisninger kigger han efter de kompetencer og potentialer, som eleverne kommer med ud fra deres meget forskellige baggrunde. Eleverne skal mødes på lige så mange forskellig måder, og Bjarne vil gerne give hver enkelt elev det rigtige kompetenceløft.

13 EUX- studerende: Matias Tolborg (el), Mathias Engberg (el), Niklas Dambro (el), Andreas Arnkvist (tø) og Frederik Ditlev (tø) EUX i tjekkiet DjH's EUX studerende har været på studietur til Tjekkiet. De fik prøvet kræfter med vandring, rapelling og wild water rafting og fik indblik i livet i en koncentrationslejr og Prags arkitektur. De har sammensat en fin rejsebeskrivelse. Søndag den 16. marts klokken 5 om morgenen troppede de første EUX-elever op på Den jydske Haandværkerskole klar til en forhåbentlig fantastisk studietur. Bussen, som var vores transportmiddel på denne tur, havde indprentet destinationen Cesky Raj i GPS en, og selvom klokken ikke havde passeret 6 endnu, var humøret utroligt højt inde i bussen. Busturen skulle efter planen tage 16 timer, så der var lagt op til masser af snak og hygge. Busturen forløb rimeligt ned igennem Tyskland på store veje og med en høj fart. Da bussen nærmede sig området Cesky Raj blev vejene dog mindre, dårligere og i høj grad mere snoede under opstigningen mod vores destination. Efter indkvarteringen på kroen Jizera var klokken efterhånden blevet 22, da vi blev budt på den lokale suppe. Vi var alle enige om, at den aldrig var blevet tilberedt i et dansk køkken. Efter et varmt måltid og den lange bustur traskede de trætte DJH-elever op på deres værelser og gik til ro. Langt omkring og højt til vejrs Næste morgen klokken 8 ventede der et kæmpe morgenmadstagselvbord med alt, hvad en flok håndværkere skulle bruge for at få en god start på dagen. Allerede fra morgenstunden blev tømrere og elektrikere delt op i to blandede hold. Det ene hold startede dagen med en god og frisk trekkingtur rundt i Cesky Rajs landskab. Imens drog det andet hold ud for at klatre på nogle af de mange klipper, som fandtes i området. Trekkingturen bød på en lang og kuperet rute gennem det flotte naturreservat. Undervejs tog vi et kig på nogle af de gamle borgruiner, som området er kendt for. Efter en lang vandretur ventede der heldigvis en ordentlig frokost, som kunne hjælpe os til at få energi til den mest spændende aktivitet under hele turen. De rå og høje klippevægge lå omkring to kilometer væk og ventede på at blive besteget. Efter en instruktion af guiderne i sikkerhedsmæssige forhold, var det bare at springe ud i det. Der var tre forskellige sværhedsgrader inden for klatringen, så der var noget for enhver mand. Det var et hårdt forløb på vej mod toppen med de bare næver. Det var en fysisk og psykisk hård oplevelse at turde stole på sig selv og rebet. Langt de flest valgte at rappelle ned langs den lodrette klippevæg som en god afslutning på en fantastisk oplevelse. Mange vil kunne skrive under på, at der var masser af adrenalin i kroppen. Hjemturen stod også på gang mod Jizera, hvor aftenmaden stod klar. Alle var garanteret at vågne op med ømme ben og trætte arme næste morgen. Fortsættes næste side...

14 EUX i Tjekkiet - fortsat fra forrige side Kompasset viser vej ved rigtigt brug Dagen startede ud med fælles morgenmad, og vi samlede os i holdene og gik ned til floden, som vi skulle rafte på. Turen startede voldsomt ud, da vi skulle glide ned af en skrænt, som var rigtig stejl. Vi sejlede ned ad floden og nød den fantastiske natur omkring os. Vi var omringet af store træer og bjergklipper. Lidt efter lidt begyndte vi at kunne høre vandfaldet, som ventede længere fremme. Da vi kom frem til vandfaldet, stod der en mand ude i vandet og guidede os hen imod vandfaldet. Resten af turen sejlede vi langs floden og nød den fantastiske natur. Tirsdag eftermiddag skulle vi ud på et orienteringsløb. Vi fik et kort og et kompas, og så skulle vi ud og lede efter poster ved hjælp af kompas og kort. Efter middagsmaden delte vi os op i hold en tømrer og en elektriker sammen. Vi fik instrukser af vores guide, om hvordan vi skulle bruge kompasset, og så skulle vi afsted ud i skoven for at finde posterne. Nogle af grupperne for vild i skoven, og Michael, vores lærer fra EUX el, kunne heller ikke finde ud af at bruge et kompas, så hans gruppe brugte den undskyldning, at de havde hjulpet en gammel dame ude i skoven. Dem der klarede orienteringsløbet hurtigst og havde fundet alle posterne fik et kompas i præmie. Fra cykel til fængsel Vi stod forholdsvis tidligt op onsdag. Folk var lidt trætte og udmattede efter aktiviteterne med klatring og rappelling i klipperne. Vi fik morgenmad på hotellet, pakkede vores ting sammen og satte os ind i bussen igen. Turen gik mod Skoda og de tilhørende fabrikker i byen Mladá Boleslav. Vi ankom til Skoda efter en times tid. I receptionen fik vi udleveret head sets, så vi hele tiden kunne høre, hvad guiden fortalte, og sattes os i bussen igen. Vi kom på rundtur i Skoda-byen, hvor der lå en masse store bygninger og fabrikker, som guiden fortalte om. Efter det fik vi lov at komme med ind og se fabrikkerne indefra. Det var kæmpestort. Kæmpestore maskiner og kraner der løftede, formede og trykkede forskellige metalplader i den farve og form, de skulle være. Der var mange forskellige maskiner, der gjorde hvert sit arbejde, der så gjorde, at de passede til den Skoda-model, det skulle være. Det var en meget imponerende proces. Alle arbejderne havde én post hver, som de skulle passe. Nogle skulle tjekke, at pladerne var intakte, andre skulle sortere og nogle helt andre pudsede og polerede dem. Sådan var der mange forskellige poster. Da vi var færdige med rundturen, kom vi tilbage til receptionen, hvor der også lå et museum med mange af Skodas første eller specielle modeller. Der var alt fra helt gamle cykler til den nyeste rallybil. Vi gik en tur rundt på museet, hvor vi så en masse fantastiske køretøjer. Efter det gik turen mod et helt andet sted koncentrationslejren Theresienstadt. Vi ankom til koncentrationslejren efter en times tid i bussen, og guiden var klar til at tage imod os. Han skulle vise os rundt og fortælle om Theresienstadt. Lejren var meget stor, og der var rigtig mange forskellige bygninger og rum. Vi blev ført ind i de rum, hvor fangerne sov. Det var forfærdelige forhold. Det var slet ikke til at forstå, hvordan det var dengang. Rummene var meget små, og der sov omkring hundrede mænd, kvinder og børn. Stemningen iblandt os blev hurtigt mere og mere trykket. Det var en mærkelig følelse at være der. At stå lige dér, hvor flere hundrede mennesker var holdt til fange, sultet og mishandlet. Guiden tog os videre rundt i Theresienstadt og viste os et sted, hvor fangerne Fortsættes næste side...

15 EUX i Tjekkiet - fortsat fra forrige side gik i bad. Det var et stort rum med cirka 50 brusere fordelt over loftet. Det var meget chokerende, hvordan forholdene var over det hele. Vi kom ud fra baderummet og blev vist nogle andre rum, hvor de holdt fangerne. Samtidig fortalte guiden historien bag Theresienstadt, om hvordan tjekkerne i sin tid havde gravet underjordiske gange. Det var dengang, Tjekkiet brugte Theresienstadt som et fort og garnisonsby til soldaterne, altså før anden verdenskrig og tyskernes besættelse. Vi blev vist ned til en af de underjordiske gange, som var omring femhundrede meter lang. Det var imponerende, at mennesker havde bygget sådanne gange. Da tyskerne overtog fortet, var alle gangene intakte, men de var bange for, at fangerne ville kunne stikke af igennem dem, så tyskerne lukkede mange af dem af. Da vi kom op igen, førte guiden os om til det sted, hvor de henrettede fangerne. Stemningen blev igen trykket, og man kunne igen mærke den blandede følelse af sorg og had til fangerne og tyskerne. Efter det kom vi hen til generalernes område i lejren. Der var en gammel pool, bygningerne var flottere, der var græs at gå på, og det hele var meget mere luksus. Man kunne virkelig se, hvor godt tyskerne havde det i forhold til fangerne. Til sidst blev vi vist hen til en bygning, hvor vi skulle se en film om Theresienstadt. Prag på egen hånd Sidste dag i Prag stod på fantastisk vejr med overraskende temperaturer. Efter en lækker morgenmad på hotellet vandrede vi ud i Prags gader og endte oppe ved det kongelige palæ tæt ved Karlsbroen. Efter en kort samling fik vi frit spil til at udforske Prag på egen hånd. Da dagen var ved at rende ud, spiste vi aftensmad rundt i byen og søgte tilbage mod hotellet, hvor bussen ville samle os op. Hjemturen gik som smurt med få stop, og klokken 10 fredag formiddag holdt bussen ved Den jydske Haandværkerskole, hvor familier stod klar for at tage imod deres trætte håndværkere.

16 Nyudlærte Elektriker, installationsteknik marts 2014 Steffen Elgaard Bahnsen, Følle El-Service A/S Jesper Bjørn, Lillegården El A/S Jeppe Vangsgaard Husted, Elcon Thisted A/S Simon Kruse, El:con Hornslet A/S Dennis Sidney Larsen, Intego A/S Hedensted Mads Grønvad Larsen, Lillegården El A/S Thomas Vejrup Larsen, Jakobsen El A/S Peter Nielsen, Kemp & Lauritzen A/S -Risskov Anders Olesen, Vest-El Hvide Sande A/S Mikkel Buus Paustian, El-Installationsfirmaet Peter Eriksen, Farsø A/S Martin Agergaard Pedersen, Midtthy El ApS Nicklas Brund Pedersen, Thisted El-Forretning ApS Mikkel Skov Petersen, TH El-Teknik ApS Casper Moltke Steen Rokkedal, El A/S Bo Fredberg Sørensen, TH El-Teknik ApS Christian Thomsen, BP Electric A/S Mick Vinther Vohnsen, El:con Hadsten A/S Fagets medalje gives til de svende, der har opnået karakteren12 i både den teoretiske - og den praktiske prøve.

17 Nyudlærte Elmontør marts 2014 Mathias Reinhold Dinesen, Kemp & Lauritzen A/S Svendborg Niels Asbjørn Friis Dyrholm, Caverion Danmark A/S Esben Lillie Larsen, Høgholm A/S Hisham Hurmiz Shaba, AC-Eltekniq ApS Søren Friis Sønderbye, Autoriseret El-installatør P. Bindzus A/S Stephen Vejrup Østergaard, Semco Maritime A/S

18 Mathias Rasmus Christensen, Tømrerclausen ApS Mike Lykke Christensen, Klitte og Jensen Rasmus Hertz Christiansen,Ssg A/S Herlev Center Chris Bjerre Christoffersen, Tyge Tolstrup A/S Jacob Dam, Tømrermester P. Lerche ApS. Morten Duelund, Hadbjerg Tømrerfirma Daniel Arvad Hansen,Lind Tømrer ApS Johan Husum, Aalsrode Tømrerfirma A/S Frederik Mørk Hvorslev, HN Tømrer V/ Henrik Nordsmark Nicolaj Jarsmer, Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS Daniel Vestergaard Jensen, Ako Byg ApS Mads Munck Jeppesen, Byggeriets Tømrer Snedker ApS Patrick Bak Kirkegaard, Aalsrode Tømrerfirma A/S Mark Løgbjerg Kristensen, Christen Thaysen V/ Christen Thaysen Pedersen Morten Vinge Langballe, Hammel Tømrer- og Snedkerforretning ApS Jesper Knippel Kruse Madsen, Blaabjerg Huse V/ P E B Rasmussen Mikkel Landgrebe Nielsen, Tømrer- og Snedkerfirmaet Lars Nielsen ApS Simon Fogh Nielsen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Kasper Pedersen, ApS Ejner Olesen s Eftf. Kristina Pedersen, Folmer Indgildsen Tømrer- og Snedkerforretning ApS Michael Munch Pedersen, Tømrermester John Jensen Daniel Pontoppidan Thuesen, Snedker- og Tømrerfirma Hans Rasmussen A/S, Frederik Wachholz Aaes, Den jydske Haandværkerskole Christian Andersen, A.I. Gulve A/S Mads Arne Riis Andersen, Skriver Tønder A/S Victor Brandt, Justesen Tømrer og Snedker ApS Morten Nyhuus Bruun, Aalsrode Tømrerfirma A/S Jonas Skov Christiansen, Klittens Tømrer ApS Michael Toft Hansen, Ommen & Møller A/S Kristian Bøggild Schmelling Gorking Herbsleb, Max Byg ApS Nicholas Jakobsen, Sørensen & Frandsen V/ Per Ejler Sørensen Marc Boye Stenholt Jørgensen, Tømreren i Rørvig ApS Magnus Gammelgaard Kristensen, Hvorslev Byggefirma A/S Dan Hauborg Larsen, Løgum Kloster Tømrer- og Snedkerforretning ApS Rasmus Konge Laursen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Simon Konge Laursen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Rasmus Bording Levring Madsen, Ramten Tømrer- og Snedkerforretning Rasmus Schultz Madsen, Finn Randrup Tømrer- og Snedkerforretning A/S Joachim Nedergaard Malling-Jensen, Kolind Tømrer- og Murerforretning ApS Torben Lilmoes Nielsen, Fårvang Tømrerfirma ApS Steffen Pedersen, Flemming Schrøder A/S Mike Rohde, Rafn Tømrer- og Snedker ApS Kasper Thing Simonsen, Kjær s Tømrer og Snedker ApS Mathias Sejersen Sommer, Klittens Tømrer ApS Rasmus Brandes Steffensen, Selling Byggefirma A/S Andreas Holst Thøgersen, CBS Byg ApS Simon Østergaard, A.I. Gulve A/S Nyudlærte Tømrer marts 2014 Antaget med Sølv, gennemsnitskarakter 12 Antaget med bronze, gennensnitskarakter 11

19 Nyudlærte Tækkemænd marts 2014 Jonas Palm Christensen, Tækkemand Eg Westergren Jakob Ranch Enemark, Tækker Toft ApS Jimmy Strauss Ring Kristensen, Ærø Tækkeforretning

20 NAVNE NYT Runde dage 40 år Betina Andersen, køkkenet, 15. juli år Peder Spreckelsen, plastafdelingen, den 21. juni år Knud Møller Jensen, tømrerafdelingen, den 4. juli 2014 TILLYKKE! Velkommen til Hossein Damreyhan, elafdelingen, den 1. januar 2014 Klaus Priess Ellestrup, elafdelingen, den 8. januar 2014 Leo Libak Nielsen, elafdelingen, 13. januar 2014 Anne Fogtmann Madsen, elafdelingen, 17. februar 2014 Jakob Thiese Ladegaard, elafdelingen, 1. marts 2014 Sasja Weinreich Skov, administrationen, 1. marts 2014 Michael Ørholst, seviceafdelingen, 1. april 2014

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 DM I SKILLS 3 Konkurrencen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2006 DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus Foråret på skolehjemmet Skolehjemmet

Læs mere

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin.

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin. DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole JUNI 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 Energi Forum Favrskov 3 Samarbejde

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2007 Installatørstuderende på studietur til Berlin Både Grundfos i Wahlstedt og Siemens fabrikkerne i Berlin blev besøgt Årets læreplads 2007

Læs mere

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole.

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole. DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2011 Siden sidst - Rekordstort grundforløb Leonardoprojekt godkendt De nordiske guder på DjH- Fight Night Rengøringsteamet i Odense - To kolleger Marselis

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk. Gørlev Idrætsefterskole

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk. Gørlev Idrætsefterskole Årsskrift 2014 www.idraetsefterskolen.dk Gørlev Idrætsefterskole Forord Tomas Terp Et skoleår går på hæld på Gørlev Idrætsefterskole, og det er derfor tid til få samlet op på alle de fantastiske oplevelser

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang. Algadeprojektet smitter

Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang. Algadeprojektet smitter Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang Foto: Mogens Ballegaard Algadeprojektet smitter Friskolen har bidraget væsentlig til at Algade får en endnu pænere indkørsel fra vest. Hækken er fjernet, og en ny indgang

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14

www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14 www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14 Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 12 lokalafdelinger i hele landet. Landsformand Ann Harkjær Frederiksen

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere