Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE"

Transkript

1 DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE APRIL 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst 2 Praktikcenter på DjH 3 Internationalt kølekursus på DjH 4 European Automation Projekt 5 Åbent Hus Rejsebreve fra Australien 6 LC en onsdag aften 8 DjH på DM i SKILLS 9 Utraditionel opgave til tømrerelever 11 To kolleger 12 EUX i tjekkiet 13 Nyudlærte 16 Navne Nyt 20 Det ELEKTRONISKE magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. På de enkelte sider er der en knap i øverste venstre hjørne, som kan hjælpe dig tilbage til forsiden, eller du kan bladre i dokumentet på de to trekantede knapper i nederste højre hjørne. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God læsefornøjelse!

2 Henrik Øelund Siden sidst Som altid er der i første kvartal mange døre, der skal lukkes til det foregående år, og der skal tages afsæt til kommende aktiviteter. Således også i år. Det var en meget tilfreds bestyrelse, der kvitterede DjHs medarbejdere for en god indsats efter at have gennemgået årsberetningen, hvor årsregnskabet udviste et overskud på kr.; den samlede elevtilfredshed lå på 8,0 (10-skala) og kursisttilfredshed på 4,1 (5-skala); en samlet MTU på 85,5 (100-skala) og elevtrivsel på 80 (100-skala) begge værdier højest af sammenlignelige deltagende institutioner; modtagelse af 2 priser og 2 ministerbesøg, hvor der var tid til at gå i dybden med tidens problemstillinger. Der kan læses meget mere om 2013 i årsberetningen, som findes på DjHs hjemmeside: Årsberetning EUD-reform Den helt store ukendte faktor i de seneste måneder har været den kommende EUD-reform gældende fra sommeren Ville der i denne blive plads til en DjH-model, hvor vi fortsat ville være i stand til at gøre det vi som fag- og kostskole er gode til? Det var blandt andet noget af det, vi brugte ministerbesøgene til at tale om. Også vore bestyrelsesmedlemmer har arbejdet konstruktivt og målrettet i reformprocessen, så vore værdier og principper blev tilgodeset. Efter nogen forsinkelse så et politisk aftalepapir på mere end 60 sider dagens lys. En grundig gennemlæsning viser helt klart, at aftalen på mange områder ligger i tråd med det vi gør, og gerne vil gøre. Det gælder både for EUD og EUX grund- og hovedforløb. Lovgivningen er i skrivende stund i høring, og der forventes ikke større skelsættende ændringer. Planen er, at den ny erhvervsuddannelseslov vedtages inden sommerferien, så tiden fra nu og frem til sommeren 2015 bliver en spændende tid, hvor vi skal have udfyldt de nye rammer på DjH-vis. Vil man vide mere om indholdet i EUD-reformens mange punkter findes på på UVM's hjemmeside. Holdningsændring En spændende udvikling i forbindelse med EUD-reformen er, at der også har været fokus på den holdningsmæssige del i det at tage en erhvervsuddannelse. Fremtidsforskerne har gennem de seneste 20 år i deres bombastiske forudsigelser om Danmark som vidensamfund været med til at generere den holdning at veluddannet og højtuddannet er lig med akademisk uddannelse, eller som Mattias Tesfaye polemisk siger: Veluddannet er blevet lig med et hæve/sænke bord og MUS-samtale. Når man går en tur rundt på DjH, eller deltager i DK Skills ved man, at det ikke passer. Vi har nogle rigtig dygtige og veluddannede unge, som både er dygtige med deres hænder og deres hoved, og som forstår at bruge deres kompetencer vi skal bare have nogle flere af dem, og de skal værdsættes noget mere. Her har vi som uddannelsesinstitution sammen med vore virksomheder en stor rolle at spille med at sikre en høj uddannelseskvalitet. En holdningsændring vil kræve et langt træk, og EUD-reformen gør det ikke alene, men den er et skridt i den rigtige retning. Samtidig er der elementer i den ny folkeskolereform, der forhåbentlig kan være med til at understøtte udviklingen i den rigtige retning. Reformen sætter også tal på hvor mange, der fremadrettet skal have en erhvervsuddannelse nemlig 25 % i 2020 og 30 % i mod 29 % i 2005 og 19 % i Måltal i sig selv gør ingen sommer, men vi har set, at dét at have måltal, som ved øget gennemførelse kan medføre at fokus holdes over længere tid. Heldigvis har man fra politisk side indset, at der er behov for en større erhvervsfaglig uddannet gruppe, også for at sikre det fremtidige iværksætterpotentiale. Tallene taler her deres eget tydelige sprog; hvor andelen af iværksættere med en lang videregående uddannelse er 10 %, er andelen med erhvervsuddannelsesbaggrund 36 %. Noget tyder på, at den megen omtale allerede har en begyndende virkning, da optagetallene for sommeren 2014 ser meget lovende ud. Som konsekvens heraf skal vi ud over at arbejde med reformindhold også arbejde med DjHs fysiske rammer, så vi også her er klar, når behovet opstår. Jeg håber og tror på, at vi i tæt samarbejde med Favrskov Kommune, i løbet af 2014 får skabt de nødvendige forudsætninger herfor i glimt

3 Allan B. Rasmussen Praktikcenter på DjH Arbejdet med beskrivelse af praktikcenteret er nu kommet så langt, at det skal godkendes i skolens bestyrelse. Der er udarbejdet en organisationsplan med en daglig koordinator af praktikcenteret, samt gennemførelsesvejledere og instruktører for de enkelte uddannelsesområder. I elafdelingen er Klaus Ellestrup frem til sommerferien ansat som instruktør, mens det er gennemførelsesvejlederne i tømrer- og plastafdelingen, der varetager funktionen i afdelingerne. Der er lavet funktionsbeskrivelser for disse aktører med aktiviteter, som skal udføres før, under og efter SKP. ABR DjH bestyrelse Direktions- og ledelsesgruppe Allan B. Rasmussen fra ledelsesgruppen er skolens ansvarlige for praktikcentret, mens skolens bestyrelse er overordnet ansvarlig. Vi har udarbejdet oversigter og procedurebeskrivelser og opdelt disse i 7 hovedområder. Der forestår nu arbejde med at udarbejde tjeklister til samtlige procedurer og underprocedurer, så vi til enhver tid kan dokumentere det arbejde, vi udfører i forhold til praktikcentret. Vi kan forvente evaluering fra UVM i forhold til kvalitetssikring af praktikcentret umiddelbart efter sommerferien 2014, og vi føler os på nuværende tidspunkt godt på vej til at kunne dokumentere dette fuldt ud. LUU rep. Praktikcenter Kvalitet PPU EUD-eksamen Studievejledning Koordinator Vejledere Instruktører Opsøgende medarbejdere Procedure Deadline Aktør Ved opnåelse af VFU-aftale for en elev gives der besked til adm. om udsendelse af kontrakt. Der fremsendes VFU-kontrakt til virksomhed til underskrift. I kontrakten er oplyst praktikmål for pågældende elev. Administrationen modtager underskrevet VFUkontrakt fra virksomhed og giver besked herom til gennemførelsesvejleder og SKP- koordinator. Hvis SKP-eleven bor på skolehjemmet gives besked omkring VFU-perioden til lederen af dette. Eleven bliver orienteret om kontraktindgåelsen og det videre forløb for VFU. Løbende Løbende Samme dag som modtagelse af kontrakt Samme dag som modtagelse af kontrakten Senest en dag efter modtagelse af underskrevet kontrakt Gennemførelsesvejleder Administrationen Administrationen Administrationen Gennemførelsesvejleder Eksempel på procedurebeskrivelse: 5. Løbende (SKP VFU) Elever, som er i SKP på Den jydske Haandværkerskole, skal i én eller flere perioder tilbydes VFU. Opholdet i virksomheden skal bidrage til opfyldelse af praktikmål og kan medvirke til sikring af mere permanent aftale mellem elev og virksomhed. 5.1 Elev i VFU Praktikpladssøgningen kan resultere i en ordinær aftale med en virksomhed eller i en VFU aftale med et kortere defineret ophold i virksomheden i op til 3 måneder. Ansvarlig: PC-koordinator VFU: Virksomhedsforlagt undervisning

4 Anne Hansen Aamand Internationalt kølekursus på DjH Danfoss har sendt medarbejdere fra en række af verdens lande på kursus på DjH, hvor de bliver instrueret i styring og brug af industrielle ammoniakanlæg. Undervisninger foregår på engelsk, og der indgår både teori og praktik i forløbet. Hands on er det bedste Det bedste ved at være her er, at lærerne insisterer på, at vi som kursister skal prøve teorien af i praksis. Det gør os mere sikre i emnet, siger Laksmi Narayanan, der kommer fra Danfoss Industries PvT Ltd i Chennai i Indien, hvor han er tilknyttet salgsafdelingen som leder for teknisk support. En del af Laksmi Narayanans arbejde består i at undervise i håndtering, installation og vedligehold af anlæg. Laksmi Narayanans er meget tilfreds med kurset, udover venlige og kompetente undervisere roser han også køkkenet for at sørge for specielt god forplejning til ham. Laksmi Narayanan er vegetar. Det er ikke første gang Laksmi Narayanan er på DjH. For 20 år siden deltog han også i et kursus på skolen. Dengang var han ansat hos Sabro. Laksmi Narayanans fremhæver undervisningsanlægget i køleafdelingen, som han synes er meget velholdt og rent. Han er på kursus sammen med deltagere fra Sydafrika, Holland, USA, Brasilien, Korea, Kina, Rusland, Ukraine, Slovenien, Tjekkiet, Tyskland og Spanien. Carsten Petersen, Application Engineer, Danfoss, er fulgt med gruppen på kursus på DjH. Forud for kurset på DjH har de fleste fra gruppen været på et internt kursus i Kolding, hvor de blev præsenteret for en række udvalgte produkter. Der var indlagt et par sociale aktiviteter som fælles middage og en event på Koldinghus i form af en slags skattejagt. På DjH er det Carstens Petersens opgave at træde til, hvis der opstår produktspørgsmål, som det er vigtigt at får belyst. Vigtig samarbejdspartner for DjH Kurset på DjH er udbudt af Danfoss til deres medarbejdere i de lokale afdelinger rundt omkring i verden. For at sikre at deltagerne har den nødvendige baggrundsviden, er det en betingelse at kursisten er godkendt af både sin chef i lokalafdelingen og Danfoss i Danmark. Det er det tredje kursus af sin art, som køleafdelingen på DjH har arrangeret for Danfoss. Danfoss er en vigtig samarbejdspartner for køleafdelingen, og vi er glade for at kunne være med til at designe og udbyde et sådant internationalt kursus. Det er en både udfordrende og udviklende opgave for afdelingen, fortæller uddannelsesleder Ib Bæk Jensen, køleafdelingen.

5 Agner Nielsen Anne Hansen Aamand European Automation Projekt Elafdelingen har haft besøg fra Sverige og Italien i forbindelse med European Automation Project, - et Leonardo da Vinci projekt med 8 deltagere: 3 fra Danmark, 3 fra Sverige og 2 fra Italien. Eleverne blev undervist i motor controllers, med hovedvægten lagt på praktiske øvelser. Underviserne Kim Topp og Jens Chr. Andreasen stod for hovedparten af undervisningen, og underviser Jakob Ladegaard havde arrangeret besøg hos Weber, Saint Gobain (Leca), hvilket var en god oplevelse. Efter besøget hos Weber, var eleverne på besøg hos Randers Bryghus, hvor de blev introduceret til øl brygningens verden, og smagte på de færdige produkter. Dagen sluttede med middag på Graceland Randers. Næste gang projektet mødes er i oktober, hvor vi også skal stå for undervisningen, men det afholdes på Göteborgs Tekniska College i Sverige. Åbent Hus 2014 Mange benyttede lejligheden til at lægge vejen forbi DjH den 1. februar og få et nærmere kig på skolen. Det gjaldt både kommende elever, familie til nuværende elever og skolens naboer. Gæsterne blev budt velkommen af afdelingernes guider, der stod klar ved indgangene til at tage imod og ude i afdelingerne blev der udover faglig aktivitet også budt på kaffe og kage. Undervejs i forløbet blev alle underholdt af bandet Habengoods, der på hjemmelavede instrumenter af skrot spillede kendte toner fra blandt andet filmtemaer. Det endte med et brag De der lagde vejen forbi EUX-elevernes fysik- og kemishow fik bogstaveligt talt et brag af en oplevelse. Skolens EUX-elever førte os alle ind i en verden af farver, damp og afsluttende høje knald. Showet tog for en stor del udgangspunkt i de pulvere og væsker, der findes i de fleste køkkener. Det er nok fåtallet af os, der tænker på, at det, vi omgiver os med i hverdagen, kan være så underholdende, når det blandes på den rigtige måde. Åbent hus 2015 er lørdag den 31. januar.

6 Kristian Klitaa Motskus, Mads Lagoni, Martin Larsen og Anne Hansen Aamand Rejsebreve fra Australien Martins udfordringer før rejsen: "Ideen om at skulle i praktik i Australien opstod, fordi mit firma ansatte en ny svend, der selv havde været afsted på samme tur, og han talte virkelig godt om det, så jeg tænkte, at det var en oplevelse, jeg måtte have. Min største bekymring inden turen var, om det nu også kunne lade sig gøre. Jeg arbejder i et meget lille firma herhjemme, og 3 måneder er lang tid at skulle undvære en mand. Men jeg tog en snak med min servicechef, der var åben over for ideen, så i samarbejde med Ib Bæk Jensen fra DjH fik vi planlagt at december marts passede." Kristian arbejdede hos Watson Builders, han fortæller: I Australien arbejdede jeg ved Watson Builders som er et tømrerfirma, der består af far (Toney), søn (Dane), en svend (Mitch) og en lærling (Joudey). Det var nogle helt fantastiske søde mennesker at arbejde sammen med, og med en helt anden arbejdsmoral, som jeg syntes, vi kan lære meget af her i Danmark. Det meste af arbejdet bestod i at bygge Danes hus, som vi byggede helt fra bunden. Det var en rigtig spændene proces, og jeg lærte utrolig meget af den måde, de arbejdede på. Ikke kun fagligt men også personligt, og så var der naturligvis sproget, som blev styrket. Tre af skolens elever har været 3 måneder i praktik i virksomheder i Australien. Kristian Klitaa Motzkus, tømrerelev, Mads Lagoni, elektrikerelev og Martin Larsen, køleteknikerelev rejste i december til Brisbane, hvor de blev indkvarteret privat og arbejdede i lokale virksomheder. DjHPUNKT har modtaget tre spændende rejseberetninger fra Kristian, Mads og Martin, der fortæller om overvejelser før turen, arbejdet i deres nye virksomheder, og hvad de lavede i fritiden, som de ofte tilbragte sammen. De var alle indkvarteret i private hjem igennem Australien Homestay Network. Kristian og Mads boede sammen hos en dame ved navn Piggy. Martin boede hos en australsk familie med 3 hjemmeboende børn. Mads mødte hver dag hos D&L Electrical med 14 ansatte. Han er inde på, at udvekslingsudbyttet går begge veje: I hele perioden har jeg arbejdet ved et el-firma kaldet D&L Electrical. Min boss hed Danny, og jeg er ganske godt klar over, at han har tjent penge på at jeg har været der. Plus at alle i firmaet har haft noget at snakke om, altså at deres hverdag har haft en smule andet indhold. Dels i forhold til at skulle snakke langsommere end normalt, specielt når det blev rent fagsprog, og dels i forhold til, at medarbejderne (og mesteren selv for den sags skyld) har fået et kulturelt indblik. De har selvfølgelig ikke fået nær så meget ud af det, som jeg har. Arbejdet har simpelthen været så godt. Mesteren og de ansatte har været så flinke. Det er den attitude, de kommer med, der gør det. Det er lidt mærkeligt at komme hjem til Danmark, hvor specielt folk, som man ikke kender, ser sure ud. Rent arbejdsmæssig har jeg helt sikkert fået noget ud af opholdet. Jeg er styrings- og reguleringsmand, og de er hus-elektrikere, så klart har jeg lært nogle fif, og jeg tror også, de har lært noget. Aboriginsk rejsesymbol med cirkler som rasteplads. Aboriginer: Australiens oprindelige befolkning. Fortsættes næste side...

7 Fortsat fra forrige side... En væsentlig del af at rejse ud og møde nye kulturer er udover arbejdet også at se og opleve landet på anden måde. Mættet med indtryk er Kristian, Mads og Martin nu hjemme igen en god oplevelse rigere og i fuld gang i de virksomheder, hvor de er i lære. Deres budskab er ikke til at tage fejl af: Rejs ud og oplev verden. Juleaften holdt vi ved min boss, det var en meget anderledens jul. Men det var en rigtig god oplevelse, og vi fejerede aftenen med backyard cricket og godt selskab. Fritiden er jo den anden rigtig gode grund til, at vi har haft en kanon oplevelse. Jeg har været til julefrokost, spillet druk-bordtennis med en kollega (som åbenbart havde været nr. 1 i tennis i Australien i 5 år), spillet golf og spillet spillet lawn ball. Det er helt sikkert en tur, jeg vil huske lang tid frem. Det har været fantastisk at få muligheden for at komme til at opleve noget så spændende som en del at sin uddannelse, og hvis muligheden bød sig, gjorde jeg det gerne igen. Jeg vil helt klart anbefale alle, der har mulighed for at tage af sted at gøre det. Det er i hvert fald noget jeg vil huske på, når jeg tænker tilbage på mit uddannelses forløb. Jeg er meget glad for at mit firma, Kirchheiner El-teknik, har været så positive, og er gået med til at give mig denne chance for at tage af sted godt hjulpet af Ib Bæk Jensen fra Den jyske Haandværkerskole. Tusinde tak! Martin fik indblik i hvordan tryk og temperaturer opfører sig under varmere himmelstrøg: I Brisbane arbejdede jeg for et stort ammoniakfirma kaldet Scantec. Jeg har arbejdet med kommerciel køl hele min læretid, så det var noget helt andet at komme til at rode med maskiner i den størrelse. Australien har sommer i december og januar, hvilket betød at temperaturen lå mellem grader, så det var spændende at se, hvordan tryk og temperaturer opfører sig i så anderledes et klima end herhjemme. Jeg følte mig rigtig godt forberedt til turen med hensyn til det at skulle snakke engelsk, men første dag på arbejde slog det mig, at jeg ikke kendte det engelske navn på noget værktøj. Selvom jeg har været i lære i 3 år, stod jeg pludselig i samme situation som da jeg startede. Det blev heldigvis hurtigt bedre. Kollegerne var meget gode til at tage hensyn til, at engelsk ikke er mit førstesprog. I fritiden og weekenderne gik det meste af tiden bare med at slappe af. Langt de fleste weekender blev brugt på South Bank, der er en kunstig strand midt i byen med en masse pubs og cafeer i nærheden. Så der kunne man rigtigt slappe af i solen og drikke nogle kolde øl. Der lå et fitness center på den samme vej, hvor jeg boede, så jeg fik trænet en del efter arbejde. Det er mere overskueligt at løbe indenfor med airconditioning frem for ude i den bagende sol. De sidste 3 uger af turen var der tid til ferie. Vi lejede en bil og kørte op til Airlie Beach, som ligger ved kysten ud for The Great Berrier Reaf, hvor vi var på bådtur og ude og dykke. Så kørte vi til Surfers Paradise hvor vi, som byens navn indikerer, var ude og surfe og se de mange faciliteter i området. Derefter var vi en tur forbi Sydney hvor vi så Operahuset, Kings X og Blue Mountains og en masse andet.

8 Jakob Lykke Jensen og Anne Hansen Aamand LC en onsdag aften Aktiviteter i LC på DjH har mange facetter. Hver aften er eleverne i gang i både klasseværelser og værksteder rundt omkring på skolen. Eleverne arbejder videre med igangværende projekter, eller finder sammen i grupper for at hjælpe hinanden. Går lektierne i hårdknude, kan de hente hjælp hos tutorerne eller hos lektievejlederen, der altid er at finde i forhallen på Teknisk Akademi, og aldrig er længere væk fra klasselokaler og værksteder end et telefonopkald. Vi har sat fokus på en onsdag aften, hvor Jakob Lykke Jensen, plastafdelingen, har tjansen som lektievejleder. I LC på Teknisk Akademi har Jakob blandt andet haft besøg af: X X Tre køleteknikere to tutorer og en anden elev, der kom en times tid og løste lidt opgaver. X X En gruppe plastelever på grundforløbet kom for at løse matematikopgaver sammen og få lidt hjælp til de lektier, Jakob havde givet dem for tidligere på ugen. X X En el-tutor kiggede forbi, sagde hej og meddelte at han ville sidde i sit klasseværelse og lave lektier, så der kunne han findes, hvis nogen havde brug for hjælp. X X Fem plastelever, heraf to tuturer, mødte op for at udfordre hinanden i Trivial Pursuit. Samtidig fik de sig en god snak om alt muligt spændende fra almindelig hygge snak til faglige drøftelser. "Det har været en gennemsnitsaften, der måske har været lidt præget af andre arrangementer på skolen", fortæller Jakob. "Eleverne er altid glade, når de kommer herover, og de hygger sig helt tydeligt med at være her. Der kommer også altid nogle forbi bare for lige at sige hej og få en kage". At der samme onsdag aften var andre interessante arrangementer havde måske lidt indflydelse på besøgstallet i LC på Teknisk Akademi. SKAT var på besøg for at informere om skatteregler, og der var teoriundervisning til køre- og trailerkørekort.

9 DjH på DM i SKILLS GIGANTIUM i Aalborg 2014 Anne Hansen Aamand Den jydske Haandværkerskole havde en stor spændende og levende stand, der tiltrak sig opmærksomhed fra mange af de besøgende, der over tre dage besøgte DM i SKILLS. Der er ikke tvivl om, at aktivitet, der engagerer og lys der blinker, har en magnetisk effekt. Og mange besøg på standen giver de bedste muligheder for at undervisere og vejledere kan fortælle om DjH s uddannelser. Det blev en øjenåbner for flere unge, der fik stof til eftertanke om valg af uddannelse. Det kan for eksempel være svært at forestille sig et arbejdsliv som køletekniker, hvis man kun forbinder køleteknik med et fyldt køleskab hjemme i mors køkken. Fortsættes næste side...

10 Joakim fra Hirtshals Joakim Christensen, 16 år, fra Hirtshals var fascineret af 3D printeren. Det var spændende at se den arbejde og bygge lag på lag på figuren, den var ved at printe. Joakim går i 9. kl og tæller i øjeblikket lidt på knapper om han skal på efterskole i 10. eller begynde på en uddannelse. Han vil gerne være tømrer, og på DjH- standen snakkede han med underviser Simon Mikkelsen fra tømrerafdelingen. Nu overvejer Joakim et skoleforløb på DjH, hvor især 24-timerskolen med åbne værksteder og tilbud om spændende fritidsaktiviteter, samvær med venner og mulighed for træning virker tillokkende. Skoleskills Favrskovs deltager i SKILLS stafetten for 9. klasser var igen i år fra Præstemarksskolen i Søften. Maja, Rebecca og Simon vandt suverænt deres indledende heat mod fem andre skoler, men måtte i semifinalen se sig besejret og kom derfor ikke i finalen. DM i tækning Steffen Svejbo Helgaard og Jacob Ranch Enemark konkurrerede om at blive danmarksmester i godt tækkehåndværk. Opgaven indeholdt lodret tækning efter hollandsk forbillede, og det var en udfordring, som begge tækkelærlinge kastede sig over med god energi. Jakob Ranch Enemark løb af med sejren. Samtidig vandt han også mesterskabet i konkurrencen om arbejdsmiljø på tækkeområdet, og kan nu kalde sig dobbelt danmarksmester. Jacob er i lære hos Tækker Toft ApS i Sønderborg. På standen var Stråtagets kontor, branchekontor for tækkefaget, præsenteret ved Jørgen Kaarup, hvor der blev givet råd og oplysning om stråtage og tækkearbejdet. Blå logoflag på dejlig kage 15 meter træstamme med blå logoflag leveret af køkkenet på DjH gjorde lykke blandt standens gæster og var tilmed en god mulighed for lige at lægge vejen forbi. Kagen blev annonceret på messens app, hvor alle løbende kunne formidle nyheder. I løbet af 1½ timer forsvandt stykker kage.

11 Henrik Dalsgaard Utraditionel opgave til tømrerelever Efter henvendelse fra en bygherre, der var i gang med en renoverings opgave i lokalområdet, fik eleverne på grundforløbet i tømrerafdelingen en ekstra udfordring i undervisningen. Opgaven gik ud på at udføre et drageværk af 10 x 10 tømmer, der skulle være bærende i en eksisterende tagkonstruktion. Bjælkerne blev leveret i fire stykker i gårdspladsen på Industrivej, herfra startede eleverne opgaven med at få opsnøret og lavet skabeloner til de samlinger, der skulle anvendes. Der blev streget op på tømmeret, og arbejdet med håndværktøjet gik i gang. Med sådan en stor opgave skal værktøjet slibes flere gange under fremstillingsprocessen. Opgaven og slibearbejdet blev udført med omhu og præcision for at samlingerne kunne få den korrekte styrke efter opstilling. Samlingen af bjælken blev udført med en fransk lås og skråbånd blev udført med skrå tap med forsats. Fransk lås Skrå tap med forsats

12 Anne Hansen Aamand To kolleger Henrik Den 1. oktober 2013 begyndte Henrik Dahl Rasmussen, 34 år, i plastafdelingen. Her underviser han blandt andet i grundlæggende tegningsforståelse og 3D CAD samt termoformning på alle forløb i uddannelsen. Henrik er uddannet værktøjsmager og produktionsteknolog med konstruktion i plast som speciale. Under uddannelsen foregik undervisningen i nogle af fagene på DjH. Henrik har altid haft mange gode ideer, som han gerne så udviklet og bragt ud i verden, derfor valgte han specialet, konstruktion i plast. Henrik har i tidligere ansættelser været beskæftiget som supporter på 3D CAD området, og han har undervist inden for området. Før han kom til DjH arbejdede han 6 år som produktudvikler/konstruktør på KR hospitalsudstyr i Hadsten. Arbejdet som supporter og underviser på 3D CAD området var så spændende, at Henrik igen overvejede en stilling som underviser. Han mødte Jakob, der gjorde ham opmærksom på en ledig stilling i plastafdelingen. Henrik bor i Selling sammen med sin kone Helle og deres tre børn: Frederik på 6, Karoline på 3 og lillesøster, der kom til verden i marts. Stedet blev egentligt valgt lidt ved en tilfældighed. Han kommer fra Hjortshøj og planen var, at Selling kun skulle være en mellemstation. Det er imidlertid blevet til 10 år og Henrik erkender, at familien er faldet godt til, og ikke lige for tiden har flytteplaner. Når tiden er til det, renoverer Henrik familiens hus. Han tilbringer gerne mange timer sammen med familien i haven, fordelt mellem leg og havearbejde, hvis der da ikke lige er en tur i svømmehallen på programmet. 2-3 gange om ugen løber han ca. 8 km. Hans mål er at holde formen, så han årligt kan deltage i ½ maraton. Henrik sidder i områdebestyrelsen for Selling børnehus børnehaven, hvor hans børn går. Italien er familiens yndede feriemål, og de kører gerne dertil så ofte som muligt, om end ikke ofte nok med små børn i familien. Alternativt er en sommerhusferie i Danmark også dejlig. Henrik er god til at gøre svære ting tilgængelige og lettere at forholde sig til. Det er en evne, han gerne bruger til gavn for lærlingene på DjH. Bjarne Bjarne Baltzersen, 37 år, har undervist i tømrerafdelingen siden 1. september Han er udlært tømrer i Viborg i 1998 og bygningskonstruktør i Aalborg i Bjarne har arbejdet som tømrer i forskellige virksomheder den ene i USA, hvor han var et år. Egentlig tog han til USA af en helt anden grund end at søge arbejde. Sammen med sin bror, der også er tømrer, rejste han ud for at dyrke sin store lidenskab gennem mange år: BMX. Men det er nødvendigt med brød på bordet, så en rundspørge blandt udsøgte tømrervirksomheder i Los Angeles gav brødrene Baltzersen et halvtidsjob hos en lokal tømrer. Det betød arbejde fra kl og BMX resten af dagen. Efter afsluttet uddannelse til bygningskonstruktør arbejdede Bjarne 5 år som byggeleder hos Skanlux, der byggede sommer- og parcelhuse. Bjarne søgte luftforandring, og tidligere instruktørjobs inden for BMX, basketball og dykning havde vækket lysten til at undervise. Det bragte ham til tømrerafdelingen på DjH. Her underviser han grundforløb og H1 primært i teori. Bjarne bor i Bjerringbro sammen med sine kæreste Dianna og deres to døtre Lærke på 5 og Nanna på 3 år. Naturligvis i et hus, han selv har bygget. Interessen for cykling hænger stadig ved, selvom BMX en nu er skiftet ud med en landevejsracer og en montainbike. Cykeleventyret begyndte tilbage i firserne, hvor Bjarne sammen med sin lillebror og far, der også cyklede, bygge en BMX-bane i haven hjemme i Bjerringbro. Flittig træning bragte Bjarne ud i mange konkurrencer, der gennem tiderne gav ham flere titler: 7 gange jysk mester, 7 gange dansk mester og 1 gang europæisk mester. I dag deltager Bjarne i motionscykelløb 1-2 gange om måneden. Bjarne læser mange bøger om personlig udvikling. Det han lærer, kombinerer han med evnen til at få det bedste frem i mødet med mennesker. I undervisninger kigger han efter de kompetencer og potentialer, som eleverne kommer med ud fra deres meget forskellige baggrunde. Eleverne skal mødes på lige så mange forskellig måder, og Bjarne vil gerne give hver enkelt elev det rigtige kompetenceløft.

13 EUX- studerende: Matias Tolborg (el), Mathias Engberg (el), Niklas Dambro (el), Andreas Arnkvist (tø) og Frederik Ditlev (tø) EUX i tjekkiet DjH's EUX studerende har været på studietur til Tjekkiet. De fik prøvet kræfter med vandring, rapelling og wild water rafting og fik indblik i livet i en koncentrationslejr og Prags arkitektur. De har sammensat en fin rejsebeskrivelse. Søndag den 16. marts klokken 5 om morgenen troppede de første EUX-elever op på Den jydske Haandværkerskole klar til en forhåbentlig fantastisk studietur. Bussen, som var vores transportmiddel på denne tur, havde indprentet destinationen Cesky Raj i GPS en, og selvom klokken ikke havde passeret 6 endnu, var humøret utroligt højt inde i bussen. Busturen skulle efter planen tage 16 timer, så der var lagt op til masser af snak og hygge. Busturen forløb rimeligt ned igennem Tyskland på store veje og med en høj fart. Da bussen nærmede sig området Cesky Raj blev vejene dog mindre, dårligere og i høj grad mere snoede under opstigningen mod vores destination. Efter indkvarteringen på kroen Jizera var klokken efterhånden blevet 22, da vi blev budt på den lokale suppe. Vi var alle enige om, at den aldrig var blevet tilberedt i et dansk køkken. Efter et varmt måltid og den lange bustur traskede de trætte DJH-elever op på deres værelser og gik til ro. Langt omkring og højt til vejrs Næste morgen klokken 8 ventede der et kæmpe morgenmadstagselvbord med alt, hvad en flok håndværkere skulle bruge for at få en god start på dagen. Allerede fra morgenstunden blev tømrere og elektrikere delt op i to blandede hold. Det ene hold startede dagen med en god og frisk trekkingtur rundt i Cesky Rajs landskab. Imens drog det andet hold ud for at klatre på nogle af de mange klipper, som fandtes i området. Trekkingturen bød på en lang og kuperet rute gennem det flotte naturreservat. Undervejs tog vi et kig på nogle af de gamle borgruiner, som området er kendt for. Efter en lang vandretur ventede der heldigvis en ordentlig frokost, som kunne hjælpe os til at få energi til den mest spændende aktivitet under hele turen. De rå og høje klippevægge lå omkring to kilometer væk og ventede på at blive besteget. Efter en instruktion af guiderne i sikkerhedsmæssige forhold, var det bare at springe ud i det. Der var tre forskellige sværhedsgrader inden for klatringen, så der var noget for enhver mand. Det var et hårdt forløb på vej mod toppen med de bare næver. Det var en fysisk og psykisk hård oplevelse at turde stole på sig selv og rebet. Langt de flest valgte at rappelle ned langs den lodrette klippevæg som en god afslutning på en fantastisk oplevelse. Mange vil kunne skrive under på, at der var masser af adrenalin i kroppen. Hjemturen stod også på gang mod Jizera, hvor aftenmaden stod klar. Alle var garanteret at vågne op med ømme ben og trætte arme næste morgen. Fortsættes næste side...

14 EUX i Tjekkiet - fortsat fra forrige side Kompasset viser vej ved rigtigt brug Dagen startede ud med fælles morgenmad, og vi samlede os i holdene og gik ned til floden, som vi skulle rafte på. Turen startede voldsomt ud, da vi skulle glide ned af en skrænt, som var rigtig stejl. Vi sejlede ned ad floden og nød den fantastiske natur omkring os. Vi var omringet af store træer og bjergklipper. Lidt efter lidt begyndte vi at kunne høre vandfaldet, som ventede længere fremme. Da vi kom frem til vandfaldet, stod der en mand ude i vandet og guidede os hen imod vandfaldet. Resten af turen sejlede vi langs floden og nød den fantastiske natur. Tirsdag eftermiddag skulle vi ud på et orienteringsløb. Vi fik et kort og et kompas, og så skulle vi ud og lede efter poster ved hjælp af kompas og kort. Efter middagsmaden delte vi os op i hold en tømrer og en elektriker sammen. Vi fik instrukser af vores guide, om hvordan vi skulle bruge kompasset, og så skulle vi afsted ud i skoven for at finde posterne. Nogle af grupperne for vild i skoven, og Michael, vores lærer fra EUX el, kunne heller ikke finde ud af at bruge et kompas, så hans gruppe brugte den undskyldning, at de havde hjulpet en gammel dame ude i skoven. Dem der klarede orienteringsløbet hurtigst og havde fundet alle posterne fik et kompas i præmie. Fra cykel til fængsel Vi stod forholdsvis tidligt op onsdag. Folk var lidt trætte og udmattede efter aktiviteterne med klatring og rappelling i klipperne. Vi fik morgenmad på hotellet, pakkede vores ting sammen og satte os ind i bussen igen. Turen gik mod Skoda og de tilhørende fabrikker i byen Mladá Boleslav. Vi ankom til Skoda efter en times tid. I receptionen fik vi udleveret head sets, så vi hele tiden kunne høre, hvad guiden fortalte, og sattes os i bussen igen. Vi kom på rundtur i Skoda-byen, hvor der lå en masse store bygninger og fabrikker, som guiden fortalte om. Efter det fik vi lov at komme med ind og se fabrikkerne indefra. Det var kæmpestort. Kæmpestore maskiner og kraner der løftede, formede og trykkede forskellige metalplader i den farve og form, de skulle være. Der var mange forskellige maskiner, der gjorde hvert sit arbejde, der så gjorde, at de passede til den Skoda-model, det skulle være. Det var en meget imponerende proces. Alle arbejderne havde én post hver, som de skulle passe. Nogle skulle tjekke, at pladerne var intakte, andre skulle sortere og nogle helt andre pudsede og polerede dem. Sådan var der mange forskellige poster. Da vi var færdige med rundturen, kom vi tilbage til receptionen, hvor der også lå et museum med mange af Skodas første eller specielle modeller. Der var alt fra helt gamle cykler til den nyeste rallybil. Vi gik en tur rundt på museet, hvor vi så en masse fantastiske køretøjer. Efter det gik turen mod et helt andet sted koncentrationslejren Theresienstadt. Vi ankom til koncentrationslejren efter en times tid i bussen, og guiden var klar til at tage imod os. Han skulle vise os rundt og fortælle om Theresienstadt. Lejren var meget stor, og der var rigtig mange forskellige bygninger og rum. Vi blev ført ind i de rum, hvor fangerne sov. Det var forfærdelige forhold. Det var slet ikke til at forstå, hvordan det var dengang. Rummene var meget små, og der sov omkring hundrede mænd, kvinder og børn. Stemningen iblandt os blev hurtigt mere og mere trykket. Det var en mærkelig følelse at være der. At stå lige dér, hvor flere hundrede mennesker var holdt til fange, sultet og mishandlet. Guiden tog os videre rundt i Theresienstadt og viste os et sted, hvor fangerne Fortsættes næste side...

15 EUX i Tjekkiet - fortsat fra forrige side gik i bad. Det var et stort rum med cirka 50 brusere fordelt over loftet. Det var meget chokerende, hvordan forholdene var over det hele. Vi kom ud fra baderummet og blev vist nogle andre rum, hvor de holdt fangerne. Samtidig fortalte guiden historien bag Theresienstadt, om hvordan tjekkerne i sin tid havde gravet underjordiske gange. Det var dengang, Tjekkiet brugte Theresienstadt som et fort og garnisonsby til soldaterne, altså før anden verdenskrig og tyskernes besættelse. Vi blev vist ned til en af de underjordiske gange, som var omring femhundrede meter lang. Det var imponerende, at mennesker havde bygget sådanne gange. Da tyskerne overtog fortet, var alle gangene intakte, men de var bange for, at fangerne ville kunne stikke af igennem dem, så tyskerne lukkede mange af dem af. Da vi kom op igen, førte guiden os om til det sted, hvor de henrettede fangerne. Stemningen blev igen trykket, og man kunne igen mærke den blandede følelse af sorg og had til fangerne og tyskerne. Efter det kom vi hen til generalernes område i lejren. Der var en gammel pool, bygningerne var flottere, der var græs at gå på, og det hele var meget mere luksus. Man kunne virkelig se, hvor godt tyskerne havde det i forhold til fangerne. Til sidst blev vi vist hen til en bygning, hvor vi skulle se en film om Theresienstadt. Prag på egen hånd Sidste dag i Prag stod på fantastisk vejr med overraskende temperaturer. Efter en lækker morgenmad på hotellet vandrede vi ud i Prags gader og endte oppe ved det kongelige palæ tæt ved Karlsbroen. Efter en kort samling fik vi frit spil til at udforske Prag på egen hånd. Da dagen var ved at rende ud, spiste vi aftensmad rundt i byen og søgte tilbage mod hotellet, hvor bussen ville samle os op. Hjemturen gik som smurt med få stop, og klokken 10 fredag formiddag holdt bussen ved Den jydske Haandværkerskole, hvor familier stod klar for at tage imod deres trætte håndværkere.

16 Nyudlærte Elektriker, installationsteknik marts 2014 Steffen Elgaard Bahnsen, Følle El-Service A/S Jesper Bjørn, Lillegården El A/S Jeppe Vangsgaard Husted, Elcon Thisted A/S Simon Kruse, El:con Hornslet A/S Dennis Sidney Larsen, Intego A/S Hedensted Mads Grønvad Larsen, Lillegården El A/S Thomas Vejrup Larsen, Jakobsen El A/S Peter Nielsen, Kemp & Lauritzen A/S -Risskov Anders Olesen, Vest-El Hvide Sande A/S Mikkel Buus Paustian, El-Installationsfirmaet Peter Eriksen, Farsø A/S Martin Agergaard Pedersen, Midtthy El ApS Nicklas Brund Pedersen, Thisted El-Forretning ApS Mikkel Skov Petersen, TH El-Teknik ApS Casper Moltke Steen Rokkedal, El A/S Bo Fredberg Sørensen, TH El-Teknik ApS Christian Thomsen, BP Electric A/S Mick Vinther Vohnsen, El:con Hadsten A/S Fagets medalje gives til de svende, der har opnået karakteren12 i både den teoretiske - og den praktiske prøve.

17 Nyudlærte Elmontør marts 2014 Mathias Reinhold Dinesen, Kemp & Lauritzen A/S Svendborg Niels Asbjørn Friis Dyrholm, Caverion Danmark A/S Esben Lillie Larsen, Høgholm A/S Hisham Hurmiz Shaba, AC-Eltekniq ApS Søren Friis Sønderbye, Autoriseret El-installatør P. Bindzus A/S Stephen Vejrup Østergaard, Semco Maritime A/S

18 Mathias Rasmus Christensen, Tømrerclausen ApS Mike Lykke Christensen, Klitte og Jensen Rasmus Hertz Christiansen,Ssg A/S Herlev Center Chris Bjerre Christoffersen, Tyge Tolstrup A/S Jacob Dam, Tømrermester P. Lerche ApS. Morten Duelund, Hadbjerg Tømrerfirma Daniel Arvad Hansen,Lind Tømrer ApS Johan Husum, Aalsrode Tømrerfirma A/S Frederik Mørk Hvorslev, HN Tømrer V/ Henrik Nordsmark Nicolaj Jarsmer, Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS Daniel Vestergaard Jensen, Ako Byg ApS Mads Munck Jeppesen, Byggeriets Tømrer Snedker ApS Patrick Bak Kirkegaard, Aalsrode Tømrerfirma A/S Mark Løgbjerg Kristensen, Christen Thaysen V/ Christen Thaysen Pedersen Morten Vinge Langballe, Hammel Tømrer- og Snedkerforretning ApS Jesper Knippel Kruse Madsen, Blaabjerg Huse V/ P E B Rasmussen Mikkel Landgrebe Nielsen, Tømrer- og Snedkerfirmaet Lars Nielsen ApS Simon Fogh Nielsen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Kasper Pedersen, ApS Ejner Olesen s Eftf. Kristina Pedersen, Folmer Indgildsen Tømrer- og Snedkerforretning ApS Michael Munch Pedersen, Tømrermester John Jensen Daniel Pontoppidan Thuesen, Snedker- og Tømrerfirma Hans Rasmussen A/S, Frederik Wachholz Aaes, Den jydske Haandværkerskole Christian Andersen, A.I. Gulve A/S Mads Arne Riis Andersen, Skriver Tønder A/S Victor Brandt, Justesen Tømrer og Snedker ApS Morten Nyhuus Bruun, Aalsrode Tømrerfirma A/S Jonas Skov Christiansen, Klittens Tømrer ApS Michael Toft Hansen, Ommen & Møller A/S Kristian Bøggild Schmelling Gorking Herbsleb, Max Byg ApS Nicholas Jakobsen, Sørensen & Frandsen V/ Per Ejler Sørensen Marc Boye Stenholt Jørgensen, Tømreren i Rørvig ApS Magnus Gammelgaard Kristensen, Hvorslev Byggefirma A/S Dan Hauborg Larsen, Løgum Kloster Tømrer- og Snedkerforretning ApS Rasmus Konge Laursen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Simon Konge Laursen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Rasmus Bording Levring Madsen, Ramten Tømrer- og Snedkerforretning Rasmus Schultz Madsen, Finn Randrup Tømrer- og Snedkerforretning A/S Joachim Nedergaard Malling-Jensen, Kolind Tømrer- og Murerforretning ApS Torben Lilmoes Nielsen, Fårvang Tømrerfirma ApS Steffen Pedersen, Flemming Schrøder A/S Mike Rohde, Rafn Tømrer- og Snedker ApS Kasper Thing Simonsen, Kjær s Tømrer og Snedker ApS Mathias Sejersen Sommer, Klittens Tømrer ApS Rasmus Brandes Steffensen, Selling Byggefirma A/S Andreas Holst Thøgersen, CBS Byg ApS Simon Østergaard, A.I. Gulve A/S Nyudlærte Tømrer marts 2014 Antaget med Sølv, gennemsnitskarakter 12 Antaget med bronze, gennensnitskarakter 11

19 Nyudlærte Tækkemænd marts 2014 Jonas Palm Christensen, Tækkemand Eg Westergren Jakob Ranch Enemark, Tækker Toft ApS Jimmy Strauss Ring Kristensen, Ærø Tækkeforretning

20 NAVNE NYT Runde dage 40 år Betina Andersen, køkkenet, 15. juli år Peder Spreckelsen, plastafdelingen, den 21. juni år Knud Møller Jensen, tømrerafdelingen, den 4. juli 2014 TILLYKKE! Velkommen til Hossein Damreyhan, elafdelingen, den 1. januar 2014 Klaus Priess Ellestrup, elafdelingen, den 8. januar 2014 Leo Libak Nielsen, elafdelingen, 13. januar 2014 Anne Fogtmann Madsen, elafdelingen, 17. februar 2014 Jakob Thiese Ladegaard, elafdelingen, 1. marts 2014 Sasja Weinreich Skov, administrationen, 1. marts 2014 Michael Ørholst, seviceafdelingen, 1. april 2014

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: 3. februar 2014 26. april 2014 Udveksling til: Australien, Sydney Navn: Sabrina Bjørch Christensen Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Holdnummer:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at UDVEKSLING TIL AUSTRALIEN EN REJSERAPPORT Denne rejserapport er udarbejdet i forbindelse med mit udvekslingsophold til Monash University, Melbourne i perioden februar-august 2014. Udvekslingsopholdet er

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen At miste en essaysamling om sorg skrevet af unge Kræftens Bekæmpelse, 2015 Udgiver: Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

ALOTT i Canada. April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX.

ALOTT i Canada. April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX. ALOTT i Canada April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX. Vi havde en fantastisk tur, og vi er rigtig stolte over vores danske deltagere i Canada. De arbejdsgivere,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere