Abraham og Isak på jysk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abraham og Isak på jysk"

Transkript

1 Abraham og Isak på jysk En narratologisk analyse af Jeppe Aakjærs genfortælling af Første Mosebog kapitel 22 vers 1-14 Af Anders Wedel Berthelsen Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering. Side 2. Præsentation af teksterne. Side 2. Narrative fremstillingsformer. Side 3. Fabula og sjuzet. Side 3. Repræsentation af tale og tanke. Side 4. Fokalisering. Side 5. Propter og post. Side 7. Humor og hjemliggørelse. Side 7. Konklusion. Side 8. Noter. Side 9. Litteraturliste. Side 9. Bilag (5 ark): Faa r og Søn. Bilag (1 ark): Første Mosebog kap. 22 vers

2 Indledning og problemformulering Læsning af Bibelen kan fremkalde mange følelser. Men den får næppe læserne til at le. Til gengæld er det muligt at gendigte nogle af Bibelens fortællinger, så de bliver humoristiske. Det gjorde forfatteren Jeppe Aakjær i Han omskrev, forjyskede og forlængede seks bibelske myter. I denne opgave vil jeg fokusere på én af disse fortællinger. Myten om Abraham og hans søn Isak har været udsat for mange filosofiske tolkninger. Denne opgave vælger en anden indfaldsvinkel, nemlig en narratologisk analyse af den jyske genfortælling og dens bibelske forlæg. Ved en komparativ gennemgang af Aakjærs pastiche-agtige version, Faa r og Søn, og den bibelske version, Første Mosebog kapitel 22 vers 1-14, vil jeg belyse, hvilke fortælletekniske greb der adskiller de to versioner, og hvorledes det narrative perspektiv strukturerer dem. Jeg vil især undersøge de narrative fremstillingsformer, forholdet mellem fabula og sjuzet, teksternes repræsentation af tale og tanke samt fokalisering. Af pladsmæssige hensyn vil vægten i særlig grad blive lagt på Aakjærs bearbejdning af det bibelske forlæg og i mindre grad på en analyse af den bibelske tekst. Præsentation af teksterne Første Mosebog er en af de fem mosebøger i Det Gamle Testamente. Abrahams historie fylder kapitlerne Fortællingerne om ham bygger bl.a. på spændingen mellem Guds løfte til Abraham om en talrig efterslægt og Abrahams situation som barnløs i en høj alder. Hans hustru, Sara, føder dog Isak, men Gud kræver, at Abraham ofrer Isak på Morijas bjerg. Abraham adlyder, men bliver i sidste øjeblik standset af Guds engel (1). Abrahams lydighed er et tema, som Søren Kierkegaard behandler filosofisk i bogen Frygten og Bæven (1843). Jeppe Aakjær har grebet fortællingen anderledes an. Aakjær, der beskæftigede sig med både poetiske hyldester til naturen og med samfundskritiske romaner om landproletariatet, udgav i 1912 en atypisk bog, som han kaldte Af Gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. Bogen består af seks fortællinger på jysk; alle er versioner af fortællinger i Bibelen. Faa r og Søn er den anden af disse fortællinger. Jeppe Aakjær skriver selv i sit forord: Jehannes er ikke nogen opdigtet Person; hans Døbenavn er Johannes Villadsen og han var født i Septrup i 1819 og levede i min Fødeby til sin død i Erindringen om hans Fortællekunst gaar endnu som en varm Iling igjennem mit Sind. Johannes har vel ikke haft Lod eller Del i disse Smaahistoriers Udformning, ikke heller i Æmnevalget, men alligevel var det hans kildefriske for alle dogmatiske Hensyn befriede Fortællemaade, der gav mig Ideen til Bogen. Aakjær skal altså her betragtes som et medium, der ikke nødvendigvis ordret gengiver Villadsens fortællinger, men som forsøger at give fortællingerne præg af Villadsens fortællemåde. 2

3 Narrative fremstillingsformer Hermed er scenen sat til en nærmere narratologisk gennemgang af udvalgte forskelle på de to versioner. Den forskel, der først falder i øjnene, er længden. Kapitel 22 vers 1-14 i Første Mosebog består af ca. 330 ord. Aakjær-versionen rummer ca ord. Den store forskel i længde skyldes bl.a. de narrative fremstillingsformer. Den bibelske version er i overvejende grad mimetisk, idet den uden sidespring og falbelader præsenterer det skete, som det vil tage sig ud for et øjenvidne. Den er scenisk og kronologisk, præget af showing og uden refleksioner. Den udbredte brug af tidskonjunktionen da vidner om bibeltekstens opremsende karakter. Bibelteksten har dog også et strejf af den diegesiske fremstillingsform, idet fortælleren (eller fortælletraditionen) tydeligvis har bestemt, hvad der er værd at fortælle. I den bibelske version fremstilles begivenhederne i en stram version. Fortælleren (fortælletraditionen) har kun medtaget, hvad der nødvendigt for, at det mytiske budskab forstås. Fx er en hel dags hændelser kogt ned til et enkelt vers (vers 3). Aakjær-udgaven er i højere grad præget af telling, af panoramisk medieret repræsentation, af udvælgelse, refleksion og kombination, som er kendetegn ved den diegetiske fremstillingsform. Aakjær veksler mellem dialog og tankestrømme og anvender - som det senere vil blive eksemplificeret - en anderledes repræsentation af tale og tanke samt en anderledes fokalisering end den bibelske tekst. Fabula og sjuzet Når Aakjær-teksten er væsentligt længere end urfortællingen, skyldes det bl.a., at Aakjær har tilføjet handlingselementer. Det fremgår ved en skematisk gennemgang af fortællingernes fabula og sjuzet, som er den russiske formalismes begreber for henholdsvis fortællingens serie af begivenheder og den orden, de fortælles i (2). Aakjær-tekstens sjuzet kan opdeles i 13 hovedelementer: Abraham vågner. Gud kalder. Abraham tænker/taler med sig selv. Abraham røgter kreaturer. Sara vågner og undrer sig. Abraham vækker sønnen Isak. Beskrivelse af morgenen. Metabetragtning over Isaks fødsel og forholdet mellem far og søn. Dialog mellem far og søn, mens de rider af sted til Morija. Far bygger alter. Far binder søn og sætter kniven på hans strube. Gud griber ind. Abraham ofrer en vædder. Kort slutning om den lunefulde skæbne. Den bibelske fortællings sjuzet indeholder derimod kun 10 (korte) elementer: Indledning, hvor Gud taler til Abraham. Abraham sadler sit æsel og rider af sted med Isak og to drenge. På tredjedagen får Abraham øje på stedet langt borte i Morija og fortsætter alene sammen med Isak, med brænde og med kniv. Dialog mellem far og søn. Far bygger alter. Far griber kniven for at slagte sin søn. Herrens engel griber ind. Englen taler og konkluderer. Abraham ofrer en vædder. Abraham navngiver stedet. 3

4 Fabulaen er i Aakjær-teksten: Isaks fødsel. Forholdet mellem far og søn. Abraham vågner. Gud kalder. Abraham tænker/taler med sig selv. Abraham røgter kreaturer. Sara vågner og undrer sig. Abraham vækker sønnen Isak. Beskrivelse af morgenen. Metabetragtning over Isaks fødsel og forholdet mellem far og søn. Dialog mellem far og søn, mens de rider af sted til Morija. Far bygger alter. Far binder søn og sætter kniven på hans strube. Gud griber ind. Abraham ofrer en vædder. Fabulaen er i bibelteksten: Gud taler til Abraham. Abraham sadler dagen efter sit æsel og rider af sted med Isak og to drenge. På tredjedagen får Abraham øje på stedet langt borte i Morija og fortsætter alene sammen med Isak, med brænde og med kniv. Dialog mellem far og søn. Far bygger alter. Far griber kniven for at slagte sin søn. Herrens engel griber ind. Englen taler og konkluderer. Abraham ofrer en vædder. Abraham navngiver stedet. Som det fremgår, er der ikke mange divergenser mellem rækkefølgen i fabula og sjuzet. Bibelteksten har et fuldstændigt kronologisk forløb, hvorimod Aakjær-teksten indeholder enkelte metabetragtninger og tilbageblik (fx om Isaks fødsel og forholdet mellem far og søn). Anskuer man de to tekster gennem de russiske formalisters briller, vil man nok synes, at springet fra fabula til sjuzet er kort - at teksterne, især den bibelske, mangler forudgribelser, tilbagegreb, forskydninger, gentagelser og ikke mindst dens retarderende elementer (3). Aakjær-teksten er heller ikke rig på de anti-narrative elementer som ekskurser og digressioner, om end de findes i beskrivelsen af morgenstemningen og i beskrivelsen af Abrahams besvær med at få børn. Repræsentation af tale og tanke En analyse kan også baseres på, hvorledes de to tekster fremsætter tale og tanke. Her er det relevant at inddrage Michael Toolans kategorier inden for repræsentation af karakterers tale og tanke (4). Hans tre hovedtyper er: pure narrative ( ren fortælling ), direkte diskurs og indirekte diskurs. Begge tekster har en udstrakt brug af direkte diskurs, hvor direkte tale forekommer i præsens, mens den omgivende tekst er i præteritum. Eksempler fra bibelversionen er: Da sagde han: Tag din søn Isak. Så sagde Abraham til sine drenge: Bliv her med æselet. Da sagde englen: Ræk ikke din hånd ud mod drengen. Hos Aakjær findes brugen af direkte diskurs i en sætning som: Abraham to hans bette sped Haând og kaldt: Ka du vown, mi Baa n. Du sku gjân med di Fa r ad æ Bøj. (p. 347). Direkte diskurs er kendetegnet ved, at den anvender karakterens pronominer (fx jeg i bibelversionen og det jyske a i Aakjærs version), mens indirekte diskurs benytter fortællerens pronominer. Indirekte diskurs er fx sætninger af typen Han sagde, at han. Sådanne sætninger optræder imidlertid ikke i de to tekster. I begge versioner optræder ren fortælling. Bibelen beretter således: Da Abraham den tredje dag så op, fik han øje på stedet langt borte. Og Aakjær skriver (p. 349): Han band æ Øg ved en Rawt og begynd aa law istand ten en Alter. En væsentlig narratologisk forskel falder i øjnene, hvis man kigger på brugen af såkaldt fri indirekte diskurs. Denne er kendetegnet ved at følge fortællerens tempus (oftest præteritum) og ved at benytte 4

5 fortællerens pronominer, mens det er karakterens tid og sted, der er sætningens deiktiske centrum. Et eksempel hos Aakjær er: Abraham haa gan og list saa forsigtig, han vild jo ett, hun skuld ha vidst nøj om æ (p. 347). Fri indirekte diskurs har en hyppig forekomst af modalverber som kunne, skulle og ville. Alene på pagina 347 optræder kund tre gange samt sku og vild hver én gang. Adverbialer som vel, alligevel og aldrig (wal, p. 346, iløwle, p. 346, aalle, p. 348) er ligeledes særtræk ved fri indirekte diskurs, som er en markant og gennemgående repræsentationsform i Aakjær-teksten - og fraværende i bibelversionen. Ved at anvende Toolans kategorier fremgår det, at bibelteksten i høj grad er præget af direkte diskurs og af ren fortælling. Aakjær-teksten har derimod en større variation i fremstillingen af karakterers tale og tanke. Her benyttes både direkte diskurs, fri indirekte diskurs og ren fortælling. Fri indirekte diskurs kan være en både meget fortællernær og meget karakternær repræsentation. I Faa r og Søn er den meget karakternær, idet den især anvendes til at fremstille karakteren Abrahams tanker. Den udstrakte brug af fri indirekte diskurs hos Aakjær skaber en høj grad af identifikation med karakteren Abraham og virker som en kontrast til Bibelens mere nøgterne fremstilling. Den direkte henvendelse til læserne i anden person flertal ( Nu kan I trow, Abraham bløw wogen, p. 346) understreger dette forhold. Fokalisering Da Michael Toolan har en primært lingvistisk og formel tilgang til repræsentation af tale og tanke, er det interessant også at inddrage Shlomith Rimmon-Kenan (5), der foretrækker begrebet fokalisering (6) som en metode til at afklare, hvem der ser, taler og tænker i en tekst. Hun skelner mellem, hvem der er fortælleren, og hvem der besidder det narrative perspektiv/perceptionen. Denne kan dog være én og samme. Rimmon-Kenan differentierer mellem ekstern og intern fokalisering og underopdeler disse kategorier i indefra-syn og udefra-syn. Ekstern fokalisering kan bevæge sig i tid og rum og befinder sig uden for de repræsenterede begivenheder, mens intern fokalisering knytter sig til fokalisatorens tid og rum og befinder sig inden for de repræsenterede begivenheder. En førstepersons-fortælling er således internt fokaliseret. Bag begge analyserede tekster optræder en ekstern fokalisator, der befinder sig uden for de repræsenterede begivenheder, og som er mobil i tid og rum. Både ved ekstern og intern fokalisation kan perceptionens objekt ifølge Rimmon-Kenan ses indefra eller udefra. Det er karakteristisk for indefra-syn, at læseren får adgang til karakterers tanker, følelser og holdninger, hvorimod udefra-syn er en mere nøgtern beskrivelse af ydre handlinger. På dette punkt adskiller de to versioner sig væsentligt fra hinanden. Hos Aakjær træder man flere gange ind i Abrahams tankestrømme og et par steder desuden med Saras og endda Vorherres. Alene 5

6 brugen af verber som tyt (syntes), mærked (mærkede), sans (sanse) og hans tanker krêst (kredsede) indikerer, at Aakjær-teksten inddrager tanker og følelser. Faa r og Søn indledes ligefrem med et indefra-syn : En Næt vaawner Abraham op af hans sød Søwn og tyt, ligesom der war jen, der raaft paa ham. Han letter sæ op paa æ Aalbo og lyder: Tho det war da underle, nu sak æ hiel hen! Saa haaj æ wal iløwle wot nøj, han haaj dremt. Indefra-syn og tankestrømme forekommer igen på p : Abraham sto, som war han bløwen howormslawn. Kund æ vær Worherr hans Mjenning? Bette Isak hans jennest Baa n, hans Ywstien, ham sku han nu legg ød! Det haaj Worherr saa te ham, og han plejed ett aa sej nøj mir end jen Gaang! Abraham sto og bløw aal sølle; han mærked hwerken de kold Stien under hans baar Fedder, heller æ nætkuld, der begynd aa søg ham. Det var knap, han kund sans aa find ad æ Seng ijen, og Søwn war der aalle aa tink ved. Søen laa han og vent paa æ Dawskjar, imen manne bedrøwele Tanker gik gjemmel hans gammen Hued. Kort efter (p. 347) flytter indefra-synet til hustruen Sara: Ih, det var da en sær Tid aa staa op paa: hwad kund han ha aa gaa og rimstir atter den tiddaws. Nu kam han ind i æ Bryggers. Ih, hør te ham, nu slef han en Knyw paa æ dartrin! Hwad haaj han aa brug Knyw te? Vild han te aa slagt? Det plejed da gjân aa vær hinne Bestilling. Her er det påfaldende, at Sara i sidstnævnte sætning omtales i tredje person, selv om den tænkende/talende helt åbenlyst er hende selv. At foretage en narratologisk analyse baseret alene på lingvistiske, grammatiske forhold viser sig således i dette tilfælde at være en faldgrube. Indefra-synet kommer til udtryk i tredjepersons-sætninger flere steder i teksten, således på pagina 347: Abraham haaj gan og list saa forsigtig, han vild jo ett, hun skuld ha vidst nøj om æ. Og på p. 348: Æ Suel skjenn og æ Fowl sang; men hwad kund det rør Abraham? Han haaj jo hans egen taang Tanker aa gaa op ad Bakker mej. Hwer jennest jen krêst de om æ Baa n dér, og det der sku passir i Daa. På p. 348 optræder indefra-synet igen: Abraham vild skywl hans Torer for æ bette Kytter. Selv Vorherres tanker kommer til syne i teksten (p. 350), dog formidlet som en del af Abrahams erkendelse: Worherr haaj ett mint nø ondt med æ; han vild baare ha æ Mand saat paa Prøw; og den fild søen haadtlelaaren; da for wos aa tykk! Teksten afsluttes med et fokusskift til en alvidende fortæller, der i en meta-betragtning konkluderer: Og saa end da hér for den jen som den naaen Maaaengraad i Awtengled! Modsat Aakjærs tekst har bibelteksten et nøgternt udefra-syn på karaktererne, hvis tanker og følelser viger for handlingsbeskrivelsen. Bibelen meddeler lakonisk: Og Abraham greb kniven og rakte hånden ud for at slagte sin søn. Samme handlingselement udvides hos Aakjær med Abrahams følelsesmæssige kvaler i indefrasynet: Men Abraham gik som med en Spægger i hans Sid. 6

7 Bibelteksten er således - i henhold til Rimmon-Kenans kategorier - præget af ekstern fokalisering med udefra-syn, mens Aakjær-teksten har ekstern fokalisering med indefra-syn (primært Abrahams syn). Man kan diskutere, om en tekst svækkes stilistisk, hvis den indeholder brud på fokaliseringen, som det er tilfældet i Faa r og Søn, hvor Abrahams fokus brydes nogle få steder. Da bruddene forekommer bevidste og ikke bringer forvirring i læserens opfattelse af, hvem der er fokalisator, kan de dog næppe karakteriseres som dårlig stil. Endelig kan Aakjærs imitation af mundtlig fortælling legitimere eventuelle brud på fastslåede skønlitterære normer, fx tempusspringet mellem præsens og præteritum allerede i tekstens første sætning ( vaawner, tyt og raaft ). Propter og post Det er påfaldende, at bibelversionens vers har en meget skabelonagtig og monoton indledning. Uanset hvilken oversættelse man kigger på, er antallet af bindeord som da og så stort. I udgaven indledes hele 7 af de 14 vers med ordet da. Skal der anlægges en narratologisk vinkel på dette fænomen, kan man inddrage Aristoteles betragtninger om kausalitet. Han skriver i sin Poetikken (7): Jeg kalder handlingen simpel og enkel, når dens forløb ( ) sker i sluttet konsekvens og enhed, og udviklingen foregår uden skæbneomslag eller genkendelsesscener; kompliceret kalder jeg den derimod, når udviklingen foregår i sammenhæng med en genkendelse eller skæbneomslag eller begge dele. ( ). For det gør en stor forskel, om noget sker på grund af noget andet eller blot efter dette. Aristoteles kalder dette for forskellen på propter og post. På mikroniveau kan forskellen ses lingvistisk på, om der berettes additivt ( og så, og så ) eller kausativt ( fordi, derfor ). Ud fra dette kriterium er bibelteksten additiv, simpel og enkel. På makroniveauet er der dog en sammenhæng mellem bibelfortællingens dele. Den indeholder desuden det skæbneomslag (peripeti), som Aristoteles forudsætter i sin definition af en kompliceret tekst: Isak forventes ofret, men skånes. Aakjærs tekst er også hovedsagelig additiv, men den indeholder mere varierede sætningskonstruktioner, bl.a. i kraft af den tidligere påviste større variation i repræsentationen af tale og tanke. Humor og hjemliggørelse Hvad der klart adskiller de to tekster, er Aakjærs humoristiske hjemliggørelse. Landskabet er de jyske hedebakker. Morijas bjerg er blevet til Moria krat. Abraham er en jysk bonde eller husmand, der røgter kreaturer på heden, hvor det farligste dyr er en hugorm. Abraham og Isak rider ikke på et æsel, men på et øg. At Aakjær lader bibelske personer tale jysk, giver i sig selv teksten et parodisk skær. 7

8 Aakjær har omplantet den bibelske fortælling med dens skæbneomslag til et genkendeligt univers med karakterer, den jyske læser let kan identificere sig med. Han har mærkværdiggjort den oprindelige myte og givet den nye indre sammenhænge; fx inddrager han tale og tanke hos karakteren Sara (som ikke optræder i bibelversionen), hvorved intimsfæren får en central plads i fortællingen. At Aakjær har hjemliggjort myten i sin egen jyske kulisse, virker i sig selv humoristisk. At opleve de bibelske karakterer som jyder svarer til nogle af karnevalkulturens, folkekomediernes og farcernes virkemidler, hvor det velkendte vendes på hovedet (8). Aakjær gør også de geografiske afstande kortere og kan derfor lade hele handlingen udspille sig på én dag, mens Bibelens version strækker sig over tre dage. Selv Gud er i Aakjærs tekst menneskeliggjort, idet han taler jysk, og idet hans tanker kommer til udtryk (p. 38), hvilket også forlener fortællingen med det antiautoritære skær, der er kendt fra karnevalkulturen. Aakjærs omlokalisering af en universel bibelsk fortælling understreger i øvrigt den hjemstavnsdyrkende side af hans forfatterskab. Konklusion: Aakjærs version er karakternær og jordnær Aakjær har i sin fortælling en udstrakt brug af tankestrømme og fri indirekte diskurs samt ekstern fokalisering med indefra-syn, en udvidet sjuzet i forhold til bibelversionen og en mere kausativ end additiv sætningsopbygning. Disse narratologiske greb giver den jyske fortælling et stærkt karakternært præg og skaber en høj grad af identifikation mellem fortæller og læser - en identifikation som den mere nøgterne bibelske tekst ikke befordrer i samme grad (9). Aakjærs hjemliggørelse af den bibelske myte og menneskeliggørelsen af Gud tilfører fortællingen et jordnært præg, som ligeledes fremmer identifikationen mellem fortæller og læser. Forskellen på det enkle og nøgterne i den bibelske tekst og den narratologisk mere varierede fortælling hos Aakjær kan skyldes, at bibelteksten har et missionerende øjemed, hvor et klart budskab og en stringent fortællemåde har høj prioritet, mens Aakjær-teksten primært synes at have et underholdende formål. 8

9 Noter (1) Den Store Danske Encyklopædi. Bind 1. Kbh Side 27. (2) Jørgen Holmgaard: Narrativitet og narratologi in: Narratologi (kompendium), Syddansk Universitet, Kolding, P (3) Jørgen Holmgaard: Narrativitet og narratologi in: Narratologi (kompendium), Syddansk Universitet, Kolding, P. 6. (4) Michael Toolan: The articulation of narrative text III (2001) in: Narratologi (kompendium), Syddansk Universitet, Kolding, (5) Shlomith Rimmon-Kenan: Text: Focalization (1983/2002) in: Narratologi (kompendium), Syddansk Universitet, Kolding, (6) Gérard Genette lancerede begrebet fokalisering i Discours du récit (1972). Begrebet behandles hos bl.a. Aaslestad p (7) Aristoteles: Poetikken. Her citeret fra 2003-udgave, p. 29. (8) Dette emne behandles i bl.a.: Michail Bakhtin: Rabelais and his World. Cambridge, Mass Michail Bakhtin: Karneval og latterkultur. Frederiksberg (9) Min konklusion må ikke lede til den misforståelse, at Bibelen mangler litterære virkemidler. Meir Sternberg påviser i The Poetics of Biblical Narrative overbevisende, at Bibelen - selv om den har rødder i ældgammel overlevering - udviser mange ligheder med litterær modernisme. Bibelen er dog ikke det primære analyseobjekt i denne opgave. Litteraturliste Jeppe Aakjær: Af Gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur Folk. København Sidetal i denne opgave henviser til bind 7 i Samlede Værker 1-8. København Bibelen. Den hellige skrifts kanoniske bøger. Udgivet af Det Danske Bibelselskab. København Narratologi (kompendium). Syddansk Universitet, Kolding, Petter Aaslestad: Narratologi. En innføring i anvendt fortælleteori. Cappelen Akademisk Forlag, Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.): Narratologi. Aarhus Universitetsforlag, Meir Sternberg: The Poetics of Biblical Narrative. Indiana University Press,

10 10

Opgave 5: At overgive sig

Opgave 5: At overgive sig Søren Kierkegaard sagde, at det handler om at overgive sig til den kristne Gud, for hvem alt er muligt. Giv et bud på, hvad det vil sige at overgive sig til Gud? For Kierkegaard er det at tro på Gud ikke

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER 1. udgave 1. oplag 2016 Bibellæser-Ringen i Danmark Korskærvej 25, 7000 Fredericia ISBN 978-87-998927-1-6

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Luk bogen op! Iben Mondrup: Godhavn

Luk bogen op! Iben Mondrup: Godhavn Luk bogen op! Iben Mondrup: Godhavn Biblioteket Fredericia 15. september 2015 Per Krogh Hansen Program Grønland i dansk litteratur Kolonialisme og postkolonialisme Iben Mondrup Godhavn Stil, fortællerforhold

Læs mere

En far, som ser sin egen søn

En far, som ser sin egen søn En far, som ser sin egen søn Bibelgnask: 1 Mos 22 Introduktion til 1 Mos Israels forhistorie ( 1-11) Abrahams familie ( 12-50) Skabelsesberetningen Toledot 1: Adam og Kain Toledot 2: Adam til Noa Toledot

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

DEN STORE FEST. Tales of Glory

DEN STORE FEST. Tales of Glory Jesus indbyder til fest i Himlen. De, der siger ja tak til indbydelsen; får lov til at være med 1 DEN STORE FEST Tales of Glory Til brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Lukas 14, 15-24 Rekvisitter:

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 LITTERATURLISTE 5 1 Det narrative Vi har brug for gode fortællinger. Fortællinger bruger vi til at fantasere om et andet liv, og

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Årsplan med Fandango 3

Årsplan med Fandango 3 Årsplan med Fandango 3 På side 55-64 er der en oversigt for hvert kapitel i Fandango 3. Oversigten viser, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål der kan tilgodeses gennem arbejdet med Fandango

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. 27-11-2016 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2016. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. Der er ingen overraskelser. At følge kirkeårets gang er som at genbruge en gammel julekalender. Vi ved på forhånd hvilke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Fortællingen. Fortællingen

Fortællingen. Fortællingen Bogen henvender sig til litteratur- og danskstuderende og studerende ved beslægtede fag på universiteter og seminarier. Fortællingen reklamer. Annemette Hejlsted Fortællingen teori og analyse introducerer

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer.

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 7. juni 2015 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 725 * 447 * 49 * 685 * 698 * 696,2 * 697 LL: 725 * 691 * 698 * 696,2 * 697 Kristendom

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Indledning. Hvad tænker du på, når du hører ordet ansigt? Hvad udtrykker vores ansigt?

Indledning. Hvad tænker du på, når du hører ordet ansigt? Hvad udtrykker vores ansigt? Forord Dette lille studiehæfte vil beskæftige sig med Guds væsen. Stop lige engang! Prøv at læse det igen. Tænk over dette et øjeblik. Vi skal beskæftige os med himlens og jordens skabers væsen. Der er

Læs mere

Prædiken 1. søndag efter trinitatis

Prædiken 1. søndag efter trinitatis Prædiken 1. søndag efter trinitatis Salmer Indgangssalme: DDS 13: Måne og sol Salme mellem læsninger: DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær Salme før prædikenen: DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte gdette hæfte giver ad ang til videoerne Fordyb dig i Bibelens fortælling Videoer med Bibelens fortælling Studiehæfte til samtale og fordybelse 50 år med Bibellæser- Ringen Studiemateriale til Bibelens

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers Tekster: Es 35, 1 Kor 4,1-5, Matt 11,2-10 Salmer: 733: Skyerne gråner 78: Blomstre 89: Vi sidder - 86: Hvorledes skal jeg 438 Hellig 79.6 Velsignet være Gud, vor drot (Mel Alt hvad som fuglevinger) 80:

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

DOZZO DOZZI 1:1 én til én

DOZZO DOZZI 1:1 én til én DOZZO DOZZI 1:1 én til én Romanen findes i tre versioner: DEN KORTE DEN LANGE DEN DYDIGE Nedenfor kan du finde information om følgende: Hvorfor læse DEN KORTE? Hvorfor læse DEN LANGE? Hvorfor læse DEN

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Frøkenen I denne opgave vil jeg give en læsning af Frøkenen, som er skrevet af Herman Bang og første gang udkom i 1883.

Frøkenen I denne opgave vil jeg give en læsning af Frøkenen, som er skrevet af Herman Bang og første gang udkom i 1883. Frøkenen I denne opgave vil jeg give en læsning af Frøkenen, som er skrevet af Herman Bang og første gang udkom i 1883. Der er tale om en novelle med en heterodiegetisk fortæller. Den, der ser og formidler

Læs mere

Min elskede er min og jeg er hans

Min elskede er min og jeg er hans Henrik Nymann Eriksen Min elskede er min og jeg er hans Refleksioner over Højsangen Indhold Hvorfor skrive en bog om Højsangen? 4 Hvad er Højsangen for en bog? 8 Hvordan skal vi læse Højsangen? 12 Kapitel

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

SKATERNE 8.x, Sankt Annæ Gymnasium 6. gennemskrivning, september 2009

SKATERNE 8.x, Sankt Annæ Gymnasium 6. gennemskrivning, september 2009 SKATERNE 8.x, Sankt Annæ Gymnasium 6. gennemskrivning, september 2009 Side 1 af 8 SCENE 1 EXT. DAG, I skateparken (Supertotal) En masse skatere skater i en park.(total) En dreng () skater hen til en anden

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009 Første del (efter epistel-læsningen) Det er jo en provokerende epistel på mange måder. I hvert fald er der et ord, jeg godt vil spørge dig om, Bjørn Nørgaard. Jeg kan vel sige uden at fornærme dig, at

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Skønhed En engel gik forbi

Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Af Dorthe Jørgensen unı vers Skønhed En engel gik forbi Dorthe Jørgensen og Aarhus Universitetsforlag 2006 Tilrettelægning: Jørgen Sparre Omslag: Jørgen

Læs mere

Drengen og vædderen LEKTIE

Drengen og vædderen LEKTIE LKTI Drengen og vædderen Kan du komme i tanke om engang, hvor du havde ønsket dig noget igennem længere tid, og du til sidst fik det? Måske var det en cykel, computer, et kæledyr, en bror eller søster.

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 402 Den signede dag 448 fyldt af glæde 28 De dybeste lag i mit hjerte 414 Den mægtige finder vi ikke 412 v.4-5 Af som vintræs grene 266 Mægtigste Kriste

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

En Trætte mellem Fredy (en Kristen) og Udrydd (en Muhamedaner) om Religionen

En Trætte mellem Fredy (en Kristen) og Udrydd (en Muhamedaner) om Religionen En Trætte mellem Fredy (en Kristen) og Udrydd (en Muhamedaner) om Religionen Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER 1/29/14 MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER ANNE BLOM CORLIN CAND.PSYCH.AUT. SOCIALSTYRELSENS KONFERENCE OM PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER NYBORG STRAND 6. FEBRUAR

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Maria Bebudelsesdag Prædiken til Maria Bebudelsesdag Tekst: Luk. 1,26-38.

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Maria Bebudelsesdag Prædiken til Maria Bebudelsesdag Tekst: Luk. 1,26-38. Lindvig Osmundsen. Side 1 02-04-2017. Tekst: Luk. 1,26-38. To billeder. Manden med leen og Madonnaen med barnet. Vi nærmer os påske men mødes her på Maria Bebudelsesdag af en juletone. Sådan som også salmerne

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 28. september 2008 19.s.e. Trinitatis Johs. 1, 35-51 Salmer: 402 299 449 331 596 729 1 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Du må ikke gøre dig

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer Forord Vi vil inspirere dig til at skabe relationer Vi er stolte over at kunne præsentere Juniorfrø 1, som er den første bog i en serie af tre grundbøger fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv!

Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv! Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv! Prædiken i TV nytårsnat 2002-03 1. læsning (5 Mos 30,11-15.19-20) Nytårsnats første læsning er fra Det gamle Testamente.

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne?

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? Studieoplæg for forkyndere (1) Læs kapitel 2-4 (side 9-26) i rapporten 1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? 2. Drøft i hvor høj grad, I deler de forudsætninger

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere