Abraham og Isak på jysk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abraham og Isak på jysk"

Transkript

1 Abraham og Isak på jysk En narratologisk analyse af Jeppe Aakjærs genfortælling af Første Mosebog kapitel 22 vers 1-14 Af Anders Wedel Berthelsen Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering. Side 2. Præsentation af teksterne. Side 2. Narrative fremstillingsformer. Side 3. Fabula og sjuzet. Side 3. Repræsentation af tale og tanke. Side 4. Fokalisering. Side 5. Propter og post. Side 7. Humor og hjemliggørelse. Side 7. Konklusion. Side 8. Noter. Side 9. Litteraturliste. Side 9. Bilag (5 ark): Faa r og Søn. Bilag (1 ark): Første Mosebog kap. 22 vers

2 Indledning og problemformulering Læsning af Bibelen kan fremkalde mange følelser. Men den får næppe læserne til at le. Til gengæld er det muligt at gendigte nogle af Bibelens fortællinger, så de bliver humoristiske. Det gjorde forfatteren Jeppe Aakjær i Han omskrev, forjyskede og forlængede seks bibelske myter. I denne opgave vil jeg fokusere på én af disse fortællinger. Myten om Abraham og hans søn Isak har været udsat for mange filosofiske tolkninger. Denne opgave vælger en anden indfaldsvinkel, nemlig en narratologisk analyse af den jyske genfortælling og dens bibelske forlæg. Ved en komparativ gennemgang af Aakjærs pastiche-agtige version, Faa r og Søn, og den bibelske version, Første Mosebog kapitel 22 vers 1-14, vil jeg belyse, hvilke fortælletekniske greb der adskiller de to versioner, og hvorledes det narrative perspektiv strukturerer dem. Jeg vil især undersøge de narrative fremstillingsformer, forholdet mellem fabula og sjuzet, teksternes repræsentation af tale og tanke samt fokalisering. Af pladsmæssige hensyn vil vægten i særlig grad blive lagt på Aakjærs bearbejdning af det bibelske forlæg og i mindre grad på en analyse af den bibelske tekst. Præsentation af teksterne Første Mosebog er en af de fem mosebøger i Det Gamle Testamente. Abrahams historie fylder kapitlerne Fortællingerne om ham bygger bl.a. på spændingen mellem Guds løfte til Abraham om en talrig efterslægt og Abrahams situation som barnløs i en høj alder. Hans hustru, Sara, føder dog Isak, men Gud kræver, at Abraham ofrer Isak på Morijas bjerg. Abraham adlyder, men bliver i sidste øjeblik standset af Guds engel (1). Abrahams lydighed er et tema, som Søren Kierkegaard behandler filosofisk i bogen Frygten og Bæven (1843). Jeppe Aakjær har grebet fortællingen anderledes an. Aakjær, der beskæftigede sig med både poetiske hyldester til naturen og med samfundskritiske romaner om landproletariatet, udgav i 1912 en atypisk bog, som han kaldte Af Gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. Bogen består af seks fortællinger på jysk; alle er versioner af fortællinger i Bibelen. Faa r og Søn er den anden af disse fortællinger. Jeppe Aakjær skriver selv i sit forord: Jehannes er ikke nogen opdigtet Person; hans Døbenavn er Johannes Villadsen og han var født i Septrup i 1819 og levede i min Fødeby til sin død i Erindringen om hans Fortællekunst gaar endnu som en varm Iling igjennem mit Sind. Johannes har vel ikke haft Lod eller Del i disse Smaahistoriers Udformning, ikke heller i Æmnevalget, men alligevel var det hans kildefriske for alle dogmatiske Hensyn befriede Fortællemaade, der gav mig Ideen til Bogen. Aakjær skal altså her betragtes som et medium, der ikke nødvendigvis ordret gengiver Villadsens fortællinger, men som forsøger at give fortællingerne præg af Villadsens fortællemåde. 2

3 Narrative fremstillingsformer Hermed er scenen sat til en nærmere narratologisk gennemgang af udvalgte forskelle på de to versioner. Den forskel, der først falder i øjnene, er længden. Kapitel 22 vers 1-14 i Første Mosebog består af ca. 330 ord. Aakjær-versionen rummer ca ord. Den store forskel i længde skyldes bl.a. de narrative fremstillingsformer. Den bibelske version er i overvejende grad mimetisk, idet den uden sidespring og falbelader præsenterer det skete, som det vil tage sig ud for et øjenvidne. Den er scenisk og kronologisk, præget af showing og uden refleksioner. Den udbredte brug af tidskonjunktionen da vidner om bibeltekstens opremsende karakter. Bibelteksten har dog også et strejf af den diegesiske fremstillingsform, idet fortælleren (eller fortælletraditionen) tydeligvis har bestemt, hvad der er værd at fortælle. I den bibelske version fremstilles begivenhederne i en stram version. Fortælleren (fortælletraditionen) har kun medtaget, hvad der nødvendigt for, at det mytiske budskab forstås. Fx er en hel dags hændelser kogt ned til et enkelt vers (vers 3). Aakjær-udgaven er i højere grad præget af telling, af panoramisk medieret repræsentation, af udvælgelse, refleksion og kombination, som er kendetegn ved den diegetiske fremstillingsform. Aakjær veksler mellem dialog og tankestrømme og anvender - som det senere vil blive eksemplificeret - en anderledes repræsentation af tale og tanke samt en anderledes fokalisering end den bibelske tekst. Fabula og sjuzet Når Aakjær-teksten er væsentligt længere end urfortællingen, skyldes det bl.a., at Aakjær har tilføjet handlingselementer. Det fremgår ved en skematisk gennemgang af fortællingernes fabula og sjuzet, som er den russiske formalismes begreber for henholdsvis fortællingens serie af begivenheder og den orden, de fortælles i (2). Aakjær-tekstens sjuzet kan opdeles i 13 hovedelementer: Abraham vågner. Gud kalder. Abraham tænker/taler med sig selv. Abraham røgter kreaturer. Sara vågner og undrer sig. Abraham vækker sønnen Isak. Beskrivelse af morgenen. Metabetragtning over Isaks fødsel og forholdet mellem far og søn. Dialog mellem far og søn, mens de rider af sted til Morija. Far bygger alter. Far binder søn og sætter kniven på hans strube. Gud griber ind. Abraham ofrer en vædder. Kort slutning om den lunefulde skæbne. Den bibelske fortællings sjuzet indeholder derimod kun 10 (korte) elementer: Indledning, hvor Gud taler til Abraham. Abraham sadler sit æsel og rider af sted med Isak og to drenge. På tredjedagen får Abraham øje på stedet langt borte i Morija og fortsætter alene sammen med Isak, med brænde og med kniv. Dialog mellem far og søn. Far bygger alter. Far griber kniven for at slagte sin søn. Herrens engel griber ind. Englen taler og konkluderer. Abraham ofrer en vædder. Abraham navngiver stedet. 3

4 Fabulaen er i Aakjær-teksten: Isaks fødsel. Forholdet mellem far og søn. Abraham vågner. Gud kalder. Abraham tænker/taler med sig selv. Abraham røgter kreaturer. Sara vågner og undrer sig. Abraham vækker sønnen Isak. Beskrivelse af morgenen. Metabetragtning over Isaks fødsel og forholdet mellem far og søn. Dialog mellem far og søn, mens de rider af sted til Morija. Far bygger alter. Far binder søn og sætter kniven på hans strube. Gud griber ind. Abraham ofrer en vædder. Fabulaen er i bibelteksten: Gud taler til Abraham. Abraham sadler dagen efter sit æsel og rider af sted med Isak og to drenge. På tredjedagen får Abraham øje på stedet langt borte i Morija og fortsætter alene sammen med Isak, med brænde og med kniv. Dialog mellem far og søn. Far bygger alter. Far griber kniven for at slagte sin søn. Herrens engel griber ind. Englen taler og konkluderer. Abraham ofrer en vædder. Abraham navngiver stedet. Som det fremgår, er der ikke mange divergenser mellem rækkefølgen i fabula og sjuzet. Bibelteksten har et fuldstændigt kronologisk forløb, hvorimod Aakjær-teksten indeholder enkelte metabetragtninger og tilbageblik (fx om Isaks fødsel og forholdet mellem far og søn). Anskuer man de to tekster gennem de russiske formalisters briller, vil man nok synes, at springet fra fabula til sjuzet er kort - at teksterne, især den bibelske, mangler forudgribelser, tilbagegreb, forskydninger, gentagelser og ikke mindst dens retarderende elementer (3). Aakjær-teksten er heller ikke rig på de anti-narrative elementer som ekskurser og digressioner, om end de findes i beskrivelsen af morgenstemningen og i beskrivelsen af Abrahams besvær med at få børn. Repræsentation af tale og tanke En analyse kan også baseres på, hvorledes de to tekster fremsætter tale og tanke. Her er det relevant at inddrage Michael Toolans kategorier inden for repræsentation af karakterers tale og tanke (4). Hans tre hovedtyper er: pure narrative ( ren fortælling ), direkte diskurs og indirekte diskurs. Begge tekster har en udstrakt brug af direkte diskurs, hvor direkte tale forekommer i præsens, mens den omgivende tekst er i præteritum. Eksempler fra bibelversionen er: Da sagde han: Tag din søn Isak. Så sagde Abraham til sine drenge: Bliv her med æselet. Da sagde englen: Ræk ikke din hånd ud mod drengen. Hos Aakjær findes brugen af direkte diskurs i en sætning som: Abraham to hans bette sped Haând og kaldt: Ka du vown, mi Baa n. Du sku gjân med di Fa r ad æ Bøj. (p. 347). Direkte diskurs er kendetegnet ved, at den anvender karakterens pronominer (fx jeg i bibelversionen og det jyske a i Aakjærs version), mens indirekte diskurs benytter fortællerens pronominer. Indirekte diskurs er fx sætninger af typen Han sagde, at han. Sådanne sætninger optræder imidlertid ikke i de to tekster. I begge versioner optræder ren fortælling. Bibelen beretter således: Da Abraham den tredje dag så op, fik han øje på stedet langt borte. Og Aakjær skriver (p. 349): Han band æ Øg ved en Rawt og begynd aa law istand ten en Alter. En væsentlig narratologisk forskel falder i øjnene, hvis man kigger på brugen af såkaldt fri indirekte diskurs. Denne er kendetegnet ved at følge fortællerens tempus (oftest præteritum) og ved at benytte 4

5 fortællerens pronominer, mens det er karakterens tid og sted, der er sætningens deiktiske centrum. Et eksempel hos Aakjær er: Abraham haa gan og list saa forsigtig, han vild jo ett, hun skuld ha vidst nøj om æ (p. 347). Fri indirekte diskurs har en hyppig forekomst af modalverber som kunne, skulle og ville. Alene på pagina 347 optræder kund tre gange samt sku og vild hver én gang. Adverbialer som vel, alligevel og aldrig (wal, p. 346, iløwle, p. 346, aalle, p. 348) er ligeledes særtræk ved fri indirekte diskurs, som er en markant og gennemgående repræsentationsform i Aakjær-teksten - og fraværende i bibelversionen. Ved at anvende Toolans kategorier fremgår det, at bibelteksten i høj grad er præget af direkte diskurs og af ren fortælling. Aakjær-teksten har derimod en større variation i fremstillingen af karakterers tale og tanke. Her benyttes både direkte diskurs, fri indirekte diskurs og ren fortælling. Fri indirekte diskurs kan være en både meget fortællernær og meget karakternær repræsentation. I Faa r og Søn er den meget karakternær, idet den især anvendes til at fremstille karakteren Abrahams tanker. Den udstrakte brug af fri indirekte diskurs hos Aakjær skaber en høj grad af identifikation med karakteren Abraham og virker som en kontrast til Bibelens mere nøgterne fremstilling. Den direkte henvendelse til læserne i anden person flertal ( Nu kan I trow, Abraham bløw wogen, p. 346) understreger dette forhold. Fokalisering Da Michael Toolan har en primært lingvistisk og formel tilgang til repræsentation af tale og tanke, er det interessant også at inddrage Shlomith Rimmon-Kenan (5), der foretrækker begrebet fokalisering (6) som en metode til at afklare, hvem der ser, taler og tænker i en tekst. Hun skelner mellem, hvem der er fortælleren, og hvem der besidder det narrative perspektiv/perceptionen. Denne kan dog være én og samme. Rimmon-Kenan differentierer mellem ekstern og intern fokalisering og underopdeler disse kategorier i indefra-syn og udefra-syn. Ekstern fokalisering kan bevæge sig i tid og rum og befinder sig uden for de repræsenterede begivenheder, mens intern fokalisering knytter sig til fokalisatorens tid og rum og befinder sig inden for de repræsenterede begivenheder. En førstepersons-fortælling er således internt fokaliseret. Bag begge analyserede tekster optræder en ekstern fokalisator, der befinder sig uden for de repræsenterede begivenheder, og som er mobil i tid og rum. Både ved ekstern og intern fokalisation kan perceptionens objekt ifølge Rimmon-Kenan ses indefra eller udefra. Det er karakteristisk for indefra-syn, at læseren får adgang til karakterers tanker, følelser og holdninger, hvorimod udefra-syn er en mere nøgtern beskrivelse af ydre handlinger. På dette punkt adskiller de to versioner sig væsentligt fra hinanden. Hos Aakjær træder man flere gange ind i Abrahams tankestrømme og et par steder desuden med Saras og endda Vorherres. Alene 5

6 brugen af verber som tyt (syntes), mærked (mærkede), sans (sanse) og hans tanker krêst (kredsede) indikerer, at Aakjær-teksten inddrager tanker og følelser. Faa r og Søn indledes ligefrem med et indefra-syn : En Næt vaawner Abraham op af hans sød Søwn og tyt, ligesom der war jen, der raaft paa ham. Han letter sæ op paa æ Aalbo og lyder: Tho det war da underle, nu sak æ hiel hen! Saa haaj æ wal iløwle wot nøj, han haaj dremt. Indefra-syn og tankestrømme forekommer igen på p : Abraham sto, som war han bløwen howormslawn. Kund æ vær Worherr hans Mjenning? Bette Isak hans jennest Baa n, hans Ywstien, ham sku han nu legg ød! Det haaj Worherr saa te ham, og han plejed ett aa sej nøj mir end jen Gaang! Abraham sto og bløw aal sølle; han mærked hwerken de kold Stien under hans baar Fedder, heller æ nætkuld, der begynd aa søg ham. Det var knap, han kund sans aa find ad æ Seng ijen, og Søwn war der aalle aa tink ved. Søen laa han og vent paa æ Dawskjar, imen manne bedrøwele Tanker gik gjemmel hans gammen Hued. Kort efter (p. 347) flytter indefra-synet til hustruen Sara: Ih, det var da en sær Tid aa staa op paa: hwad kund han ha aa gaa og rimstir atter den tiddaws. Nu kam han ind i æ Bryggers. Ih, hør te ham, nu slef han en Knyw paa æ dartrin! Hwad haaj han aa brug Knyw te? Vild han te aa slagt? Det plejed da gjân aa vær hinne Bestilling. Her er det påfaldende, at Sara i sidstnævnte sætning omtales i tredje person, selv om den tænkende/talende helt åbenlyst er hende selv. At foretage en narratologisk analyse baseret alene på lingvistiske, grammatiske forhold viser sig således i dette tilfælde at være en faldgrube. Indefra-synet kommer til udtryk i tredjepersons-sætninger flere steder i teksten, således på pagina 347: Abraham haaj gan og list saa forsigtig, han vild jo ett, hun skuld ha vidst nøj om æ. Og på p. 348: Æ Suel skjenn og æ Fowl sang; men hwad kund det rør Abraham? Han haaj jo hans egen taang Tanker aa gaa op ad Bakker mej. Hwer jennest jen krêst de om æ Baa n dér, og det der sku passir i Daa. På p. 348 optræder indefra-synet igen: Abraham vild skywl hans Torer for æ bette Kytter. Selv Vorherres tanker kommer til syne i teksten (p. 350), dog formidlet som en del af Abrahams erkendelse: Worherr haaj ett mint nø ondt med æ; han vild baare ha æ Mand saat paa Prøw; og den fild søen haadtlelaaren; da for wos aa tykk! Teksten afsluttes med et fokusskift til en alvidende fortæller, der i en meta-betragtning konkluderer: Og saa end da hér for den jen som den naaen Maaaengraad i Awtengled! Modsat Aakjærs tekst har bibelteksten et nøgternt udefra-syn på karaktererne, hvis tanker og følelser viger for handlingsbeskrivelsen. Bibelen meddeler lakonisk: Og Abraham greb kniven og rakte hånden ud for at slagte sin søn. Samme handlingselement udvides hos Aakjær med Abrahams følelsesmæssige kvaler i indefrasynet: Men Abraham gik som med en Spægger i hans Sid. 6

7 Bibelteksten er således - i henhold til Rimmon-Kenans kategorier - præget af ekstern fokalisering med udefra-syn, mens Aakjær-teksten har ekstern fokalisering med indefra-syn (primært Abrahams syn). Man kan diskutere, om en tekst svækkes stilistisk, hvis den indeholder brud på fokaliseringen, som det er tilfældet i Faa r og Søn, hvor Abrahams fokus brydes nogle få steder. Da bruddene forekommer bevidste og ikke bringer forvirring i læserens opfattelse af, hvem der er fokalisator, kan de dog næppe karakteriseres som dårlig stil. Endelig kan Aakjærs imitation af mundtlig fortælling legitimere eventuelle brud på fastslåede skønlitterære normer, fx tempusspringet mellem præsens og præteritum allerede i tekstens første sætning ( vaawner, tyt og raaft ). Propter og post Det er påfaldende, at bibelversionens vers har en meget skabelonagtig og monoton indledning. Uanset hvilken oversættelse man kigger på, er antallet af bindeord som da og så stort. I udgaven indledes hele 7 af de 14 vers med ordet da. Skal der anlægges en narratologisk vinkel på dette fænomen, kan man inddrage Aristoteles betragtninger om kausalitet. Han skriver i sin Poetikken (7): Jeg kalder handlingen simpel og enkel, når dens forløb ( ) sker i sluttet konsekvens og enhed, og udviklingen foregår uden skæbneomslag eller genkendelsesscener; kompliceret kalder jeg den derimod, når udviklingen foregår i sammenhæng med en genkendelse eller skæbneomslag eller begge dele. ( ). For det gør en stor forskel, om noget sker på grund af noget andet eller blot efter dette. Aristoteles kalder dette for forskellen på propter og post. På mikroniveau kan forskellen ses lingvistisk på, om der berettes additivt ( og så, og så ) eller kausativt ( fordi, derfor ). Ud fra dette kriterium er bibelteksten additiv, simpel og enkel. På makroniveauet er der dog en sammenhæng mellem bibelfortællingens dele. Den indeholder desuden det skæbneomslag (peripeti), som Aristoteles forudsætter i sin definition af en kompliceret tekst: Isak forventes ofret, men skånes. Aakjærs tekst er også hovedsagelig additiv, men den indeholder mere varierede sætningskonstruktioner, bl.a. i kraft af den tidligere påviste større variation i repræsentationen af tale og tanke. Humor og hjemliggørelse Hvad der klart adskiller de to tekster, er Aakjærs humoristiske hjemliggørelse. Landskabet er de jyske hedebakker. Morijas bjerg er blevet til Moria krat. Abraham er en jysk bonde eller husmand, der røgter kreaturer på heden, hvor det farligste dyr er en hugorm. Abraham og Isak rider ikke på et æsel, men på et øg. At Aakjær lader bibelske personer tale jysk, giver i sig selv teksten et parodisk skær. 7

8 Aakjær har omplantet den bibelske fortælling med dens skæbneomslag til et genkendeligt univers med karakterer, den jyske læser let kan identificere sig med. Han har mærkværdiggjort den oprindelige myte og givet den nye indre sammenhænge; fx inddrager han tale og tanke hos karakteren Sara (som ikke optræder i bibelversionen), hvorved intimsfæren får en central plads i fortællingen. At Aakjær har hjemliggjort myten i sin egen jyske kulisse, virker i sig selv humoristisk. At opleve de bibelske karakterer som jyder svarer til nogle af karnevalkulturens, folkekomediernes og farcernes virkemidler, hvor det velkendte vendes på hovedet (8). Aakjær gør også de geografiske afstande kortere og kan derfor lade hele handlingen udspille sig på én dag, mens Bibelens version strækker sig over tre dage. Selv Gud er i Aakjærs tekst menneskeliggjort, idet han taler jysk, og idet hans tanker kommer til udtryk (p. 38), hvilket også forlener fortællingen med det antiautoritære skær, der er kendt fra karnevalkulturen. Aakjærs omlokalisering af en universel bibelsk fortælling understreger i øvrigt den hjemstavnsdyrkende side af hans forfatterskab. Konklusion: Aakjærs version er karakternær og jordnær Aakjær har i sin fortælling en udstrakt brug af tankestrømme og fri indirekte diskurs samt ekstern fokalisering med indefra-syn, en udvidet sjuzet i forhold til bibelversionen og en mere kausativ end additiv sætningsopbygning. Disse narratologiske greb giver den jyske fortælling et stærkt karakternært præg og skaber en høj grad af identifikation mellem fortæller og læser - en identifikation som den mere nøgterne bibelske tekst ikke befordrer i samme grad (9). Aakjærs hjemliggørelse af den bibelske myte og menneskeliggørelsen af Gud tilfører fortællingen et jordnært præg, som ligeledes fremmer identifikationen mellem fortæller og læser. Forskellen på det enkle og nøgterne i den bibelske tekst og den narratologisk mere varierede fortælling hos Aakjær kan skyldes, at bibelteksten har et missionerende øjemed, hvor et klart budskab og en stringent fortællemåde har høj prioritet, mens Aakjær-teksten primært synes at have et underholdende formål. 8

9 Noter (1) Den Store Danske Encyklopædi. Bind 1. Kbh Side 27. (2) Jørgen Holmgaard: Narrativitet og narratologi in: Narratologi (kompendium), Syddansk Universitet, Kolding, P (3) Jørgen Holmgaard: Narrativitet og narratologi in: Narratologi (kompendium), Syddansk Universitet, Kolding, P. 6. (4) Michael Toolan: The articulation of narrative text III (2001) in: Narratologi (kompendium), Syddansk Universitet, Kolding, (5) Shlomith Rimmon-Kenan: Text: Focalization (1983/2002) in: Narratologi (kompendium), Syddansk Universitet, Kolding, (6) Gérard Genette lancerede begrebet fokalisering i Discours du récit (1972). Begrebet behandles hos bl.a. Aaslestad p (7) Aristoteles: Poetikken. Her citeret fra 2003-udgave, p. 29. (8) Dette emne behandles i bl.a.: Michail Bakhtin: Rabelais and his World. Cambridge, Mass Michail Bakhtin: Karneval og latterkultur. Frederiksberg (9) Min konklusion må ikke lede til den misforståelse, at Bibelen mangler litterære virkemidler. Meir Sternberg påviser i The Poetics of Biblical Narrative overbevisende, at Bibelen - selv om den har rødder i ældgammel overlevering - udviser mange ligheder med litterær modernisme. Bibelen er dog ikke det primære analyseobjekt i denne opgave. Litteraturliste Jeppe Aakjær: Af Gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur Folk. København Sidetal i denne opgave henviser til bind 7 i Samlede Værker 1-8. København Bibelen. Den hellige skrifts kanoniske bøger. Udgivet af Det Danske Bibelselskab. København Narratologi (kompendium). Syddansk Universitet, Kolding, Petter Aaslestad: Narratologi. En innføring i anvendt fortælleteori. Cappelen Akademisk Forlag, Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.): Narratologi. Aarhus Universitetsforlag, Meir Sternberg: The Poetics of Biblical Narrative. Indiana University Press,

10 10

Opgave 5: At overgive sig

Opgave 5: At overgive sig Søren Kierkegaard sagde, at det handler om at overgive sig til den kristne Gud, for hvem alt er muligt. Giv et bud på, hvad det vil sige at overgive sig til Gud? For Kierkegaard er det at tro på Gud ikke

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække.

Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 7. juli 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække. Salmer. DDS 743 Nu rinder solen op. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Analyse af Aarestrups Var det Synd?

Analyse af Aarestrups Var det Synd? Litteratur analyse v/ Jan Rosiek, hold 2 Sine Frejstrup Grav Petersen Analyse af Aarestrups Var det Synd? Digtet Var det Synd af Emil Aarestrup er et lyrisk digt, der består af 6 strofer af hver 4 vers.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Titelbælte 2014 Hvad Human performance Institute har betydet for mig! Af Joachim Christensen Hvis man ser bort fra Johans og min relation fra de tidligere år

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kan vi bære tanken om Helvede?

Kan vi bære tanken om Helvede? Kan vi bære tanken om Helvede? Kapitel 1 De to skikkelser gik langsomt hen ad den lange hospitalsgang. Den 10-årige pige gik beklemt med sin mor i hånden. Da de kom til stue 148, standsede de op og kiggede

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Danske Ordsprog ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå [Skriv dokumentets undertitel] asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

Læs mere