for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11"

Transkript

1 for Øster Snede sogn - April - Maj 2014 PRÆSTENS SPALTE Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN Side 11 GUDSTJENESTER Side årgang 2014

2 ØSTER SNEDE SOGN Øster Snede Kirke: Sognepræst: Anders Dalgaard, Lindvedvej 34, Ø. Snede, tlf (Fri mandag) Graver: Steen Madsen, Båstrupvej 31, Båstrup, tlf Døbte: : Rikke Wiwe Hansen : Carl Mejer Kristensen : Bennie Lavard Bonde Clausen : Bella Fæster Rex Justesen : Julie Sæderup Pedersen : Theo Helth Meldahl Døde og begravede: : Betty Sørensen Organist: Lissy Jakobsen, Vandmøllevej 57, Krollerup, tlf Kirkesanger: Anders Nielsen, Nørrehedevej 37, Krollerup, tlf sognemedhjælper: Lisette Vestergaard, Lilleskoven 53, Hedensted, tlf Menighedsrådsformand: Verner Rud Nielsen, Fælledvej 60, Kragelund, tlf Kirkeværge: Elisabeth Jørgensen, Højmarksvej 62K, Kragelund, tlf Kirkebladet: Kirkebladet udgives af Øster Snede menighedsråd. Redaktionsgruppe: Anders Dalgaard (ansv. red.), Verner Rud Nielsen, Lenette Ude Blond, Lene Thomsen og Merete Skovgaard-Jensen Tryk: Grafisk Hus, tlf

3 Præstens spalte Fastelavn Når jeg tænker tilbage på oplevelserne fra fastelavn i min barndom, så kommer billederne frem af, hvordan vi om morgenen vækkede mor og far ved at slå på deres dyner med fastelavnsris, som mor i øvrigt havde lavet til os og fyldt med karameller; eller jeg husker, hvordan vi havde lavet masker og udklædt os i mors eller fars gamle tøj og gik til naboen for at rasle og synge: Ka du gætte hvem jeg er? Ka du gætte, hvem jeg er? for jeg har fået maske på ; og i FDF slog vi katten af tønden, og en enkelt gang var der endda en rigtig kat i tønden den var dog død. Men hvad udtrykker Bibelen om faste og fastelavn? Fastelavn er ikke i sig selv en bibelsk højtid. Alligevel er fastelavnssøndag en helligdag i folkekirken. Fastelavn er nemlig indgangen til fastetiden, og fasten kender vi fra Bibelen. Jesus giver endda anvisninger på, hvordan man bør faste: Man må ikke gøre som farisæerne og gå rundt med et forpint udtryk, for at alle kan se, at man faster, men man skal faste i det skjulte. Fasten er kommunikation til Gud og ikke til mennesker. Det er altså ikke fasten i sig selv, der er noget i vejen med. Men hvis man skilter med det, for at andre skal se, hvor from man er, skrumper fromheden ind. I den kristne kirke er fastetiden en forberedelsestid til påsken, på samme måde som adventstiden er en forberedelse til julen. I fasten er det meningen, at man skal skrue ned for tilknytningen til den materielle verden og forberede sit sind og sit hjerte til at tage imod påskens budskab. Fastens liturgiske farve er lilla ligesom adventstidens. Den lilla farve betegner både bod og forventning. Jeg ønsker jer alle en god fastetid. AD I Det Gamle Testamente er fasten primært en måde at henvende sig til Gud på, f.eks. for at vise anger eller for at formilde Gud. David faster forgæves, da hans søn ligger for døden, for at Gud skal lade drengen leve. Indbyggerne i Nineve redder deres by, som Gud vil tilintetgøre på grund af deres ondskab, ved at udråbe en faste. Faste er i Det Gamle Testamente altså en form for kommunikation med Gud, ligesom bøn også er det. Det Nye Testamente beretter, at Jesus straks efter sin dåb bliver ført ud i ørkenen af engle. Her faster han i 40 dage for at forberede sig til sit virke på jorden. Jesus fastede altså. På et senere tidspunkt bebrejder jøderne Jesus, at hans disciple ikke faster. Hertil svarer Jesus, at brudesvendene (disciplene) ikke kan faste, mens brudgommen (Jesus) endnu er hos dem. Fasteritualet er et udtryk for sorg og anger, men mens Jesus er blandt disciplene, er det tid til at feste. 3

4 fremtidens kirkegård Fremtidens kirkegård Øster Snede kirkegård ændrer udseende i de kommende år som følge af en udvikling, som allerede er i gang, og som forventes forstærket i de kommende år. Udviklingen går i retning af flere tomme gravsteder som følge af ændrede begravelsesmåder med færre kistebegravelser og tilsvarende flere urnenedsættelser. Dertil kommer færre forlængelser af gravstedsretten efter udløb af fredningstiden, som er 30 år for kistegrave og 10 år for urnegrave. Menighedsrådet har taget imod provstiets tilbud om at få udarbejdet en vurdering af kirkegårdsarkitekt Preben Skaarup, Aarhus, af den langsigtede tilpasning af kirkegården til det fremtidige behov. Kirke- og kirkegårdsudvalget og kirkeværgen har behandlet den udarbejdede rapport om langsigtet tilpasning af kirkegården. Det overordnede ønske er at bevare en smuk og harmonisk kirkegård samtidig med, at arbejdet med den løbende vedligeholdelse af kirkegården fremover kan mindskes. Det skal derfor tilstræbes at mindske antal tomme gravsteder, hvilket primært vil ske gennem anvisning af nye gravsteder i bestemte områder og udlægning af sammenhængende tomme gravsteder i græs. Som det fremgår af skitsen af Øster Snede kirkegård, som den ser ud i dag, er der mange tomme gravpladser. Disse er markeret med gult. Der er flest tomme gravsteder nord og øst for kirken. Urnebegravelser og anonyme begravelser kan finde sted i plænen mod øst. Dertil kommer, at en række vestvendte kistegrave i det nordvestlige hjørne er taget i brug til urnegrave. Efter indstilling fra Kirke- og kirkegårdsudvalget og kirkeværgen har menighedsrådet besluttet: 4 Nuværende situation

5 fremtidens kirkegård at der principielt lukkes for nye gravsteder i hele området nord for den nordlige hovedsti og øst for den tværgående sti mellem de to låger mod nord og syd. Det samme gælder for området lige nord for kirken. For resten af kirkegården lukkes der ligeledes principielt for nye gravsteder i vestvendte rækker med traditionelle kistebegravelser. Dog skal der for alle lukkede områder dispenseres for ønsker om begravelser og urnenedsættelser i familiegravsteder og i tomme gravsteder i umiddelbar nærhed heraf at når gravsteder nedlægges i de lukkede områder, udlægges disse i græs, så snart der begynder at være flere tomme gravsteder, som støder op til hinanden. Stierne i disse områder udlægges også i græs i takt med nedlæggelse af gravsteder at traditionelle urnegravsteder med hæk kan udlægges, hvor vestvendte gravsteder er sløjfet at behovet for anonyme gravsteder vurderes at være dækket af de områder, der allerede er udlagt hertil at alle gravstedsformer fremover frit kan benyttes til nedsættelser af kister eller urner at kistegrave, urnegrave og plænegrave indpasses og nummereres efter det gældende kirkegårdskort at de åbne områder med græs forskønnes med plantning af spredte træer og trægrupper Skitsen af Øster Snede kirkegård i fremtiden er ikke tidsbestemt, men ligger år ude i fremtiden. Det er usikkert, hvor hurtigt ændringerne vil slå igennem. VRN Fremtidig situation 5

6 Kirke gennem generationer Redaktionen har opfordret familien Gamst til at give udtryk for tanker om det at være knyttet til Øster Snede kirke gennem generationer. Vi er blevet bedt om at skrive nogle af vores tanker om at komme i kirken - gennem tre generationer. Vi er en familie, bestående af Elna og Jens, forældre til Therkel. Therkel er gift med Lisbeth, og sammen har de 4 børn: Anne (14 år), Daniel (12 år), Johan (8 år) og Albert (5 år). For Elna og Jens har søndag og kirkegang altid hørt naturligt sammen. Det har de begge taget med dem fra deres hjem og ønsket højt at videregive det til deres børn. Det er derfor en stor glæde, at de kan dele det med den næste generation. Da de påbegyndte pensionisttilværelsen, flyttede de til Øster Snede - og har altid været glade for at komme i Øster Snede kirke. Af højtider for Therkel og Lisbeth og børnene så står julen højt. De er glade for julegudstjenesten om formiddagen, hvor det er SÅ nemt at komme som familie. Men også de mange forskellige gudstjenester i påsken har stor betydning. Sidste år oplevede de én af kirkens funktioner konkret i deres familie: konfirmation. Anders Dalgaard har døbt alle fire børn, og nu fulgte de for første gang konfirmationsforberedelserne på tæt hold. Det var en god oplevelse, hvor de mærkede, at selve konfirmationen var nærværende og personlig, med plads til alle. Elna og Jens siger, at vi i kirken har et fast og meget rigt opbygget ritual, som vi kan følge hele kirkeåret igennem. Noget de som unge måske ikke tænkte så meget på, men som de mere og mere ser værdien i. De er taknemmelige for den sande og gode forkyndelse der er i kirken, som gør, at de med glæde kommer søndag efter søndag. Det er lidt ekstra bonus at møde sine bedsteforældre i kirken, hvorfor der ofte bliver vinket tværs gennem kirken. Børnene bemærker, at de tit får en kvik bemærkning med af Anders, når kirken er slut. F.eks. husker de hans forslag om at lave en klatrevæg til børnene på kirkens gavl. Therkel og Lisbeth har gjort brug af Øster Snede kirke den tid, de har boet her. De prøver at komme i kirke så ofte, det er muligt, da det for dem er en god måde at starte søndagen på. Det er bestemt ikke altid, det frembringer jubel i børneflokken, når de som forældre prioriterer at komme af sted som familie. De oplever, at der naturligvis bruges meget tid på børnenes præmisser i ugens løb. Derfor må børnene også følges med dem 1½ time om søndagen. Børnene synes, det er rigtig godt, at kirketiden er ændret til kl Drengene synes det er godt, når der er børnekirke, så sker der noget andet, og man skal ikke sidde så stille. For Elna og Jens er kirken det sted, hvor de henter næring til livet som kristen, hvor de kan lovsynge i tak og få trøst i sorg. Et sted hvor de møder glædens budskab i kirkeårets højtider. Kirken har været rammen om de største begivenheder i deres liv: dåb, konfirmation og bryllup. 6

7 Redaktionen har besøgt Lone og Bjarne Henriksen, deres børn Rebekka, Daniel og Simon samt Lones forældre Elsa og Thomas Christensen til en snak om Øster Snede kirkes betydning for dem og deres familie. Kirke gennem generationer Hvad betyder Øster Snede kirke for jer: Thomas og Elsa: Den er uundværlig for os! Elsa: Det har aldrig været til diskussion, om vi skulle i kirke, når det var søndag. Lone supplerer med at sige, at tankegangen om, at søndag hænger sammen med kirkegang, er noget, hun har taget med sig i sit voksenliv. For hende er det en god pause; et sted i ugen, hvor man kan stoppe op, følge med i den rytme og ja, nærmest rutine, der er i gudstjenesten. Den kan man få lov til at hvile i og være en del af uden nødvendigvis selv at skulle bidrage. Daniel fortæller, at han altid har en stor bog med i kirken, mens Simon hygger sig med at lave matematikstykker. Derudover mener Rebekka, at det er særlig godt at komme i børnekirke, fordi hun dér forstår mere, end hun gør af den prædiken, der bliver holdt til de voksne. Desuden er det rart at være til børnekirke, fordi man kan bevæge sig lidt rundt imens. Elsa fortæller også, at hun nyder at komme i kirke, fordi man får et fællesskab foræret. Hvis hun og Thomas ikke har andre planer en søndag, er det rart at komme i kirke også for at se nogle andre mennesker. Bjarne fortæller, at familien vender tilbage til kirken, fordi det er helt nødvendigt for deres tro; det er godt at lytte til forkyndelsen og at være en del af fællesskabet. Hvilke traditioner i Øster Snede kirke betyder mest for jer: Bjarne: Jeg synes, at nadveren er et højdepunkt, fordi det på en særlig måde lægger op til stilhed, bøn og eftertanke. Rebekka: Jeg kan meget godt lide høstgudstjenesterne. De er flotte, der er faner og et bord med frugt. Jeg kan også godt lide friluftsgudstjenester, fordi man kan få lov til at bidrage, og fordi det er en slags børnegudstjeneste. Men måske kan jeg allerbedst li jul, fordi der er adventskrans og juletræ. Daniel: Jeg kan bedst lide høstgudstjenester, fordi det er sjovt at gå med faner. Simon: Børnegudstjenesterne er bedst, fordi man aldrig helt ved, hvad der sker. Thomas fremhæver prædikenen, fordi vi i Øster Snede er privilegerede og kan lytte til en god præst. Lone runder af: Det er jo lidt specielt med gudstjenesten, at der er mange ting, som er de samme. Jeg synes, det er rart med genkendeligheden og forudsigeligheden. Ritualerne i kirken hjælper os med at sætte ord på noget af det, vi selv kan have svært ved at finde ord for. Andre har igennem bønnerne sat ord på vigtige ting på en dyb måde. MSJ 7

8 8 Spejderne De grønne pigespejdere (Smutter) Kontaktperson Birgitte Laursen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 2. kl kl. De grønne pigespejdere (Spejdere) Kontaktperson Kirsten Kjær Andersen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 5. kl. og opefter KFUM-Spejderne (Ulveunger) Kontaktperson Brian Simonsen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 2. kl kl. KFUM-Spejderne (Juniorer) Kontaktperson Bjarne Henriksen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 4. kl kl. KFUM-Spejderne Kontaktperson Emil Christensen, tlf , og Anders Sejr Thomsen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 6. kl. og opefter KERNEFÆLLESSKABET KERNEFÆLLESSKABET Kontaktperson Johs. Fris Hansen, tlf , Hjemmeside Møder holdes i Spejderhuset, Lindvedvej 41, Øster Snede. Elevate Kontaktperson Johs. Fris Hansen, tlf , Tid og sted Fredag kl i Klubhuset, Ribevej 65, Øster Snede Alder 7. klasse og opefter Cable Kontaktperson Hans Kr. Jørgensen, tlf , Tid og sted Fredag kl i LADEN på Lindvedvej 47, Øster Snede Alder årige Tirsdag den 4. kl Søndag den 23. kl April Tirsdag den 1. kl Maj Tirsdag den 13. kl Møde i Spejderhuset Familieeftermiddag med middag, lovsang og aktiviteter for alle Undervisning i Spejderhuset Undervisning ved team-builder Flemming R. Jensen, Hillerød Søndag den 25. ca. kl. 9.00: Udflugt til Oasekirken i Silkeborg Øster Snede im Kontaktperson Svend Erik Lauridsen, tlf , - Hjemmeside Møder holdes i Klippen, Øster Snede Missionshus, Ribevej 60, Øster Snede ØSTER SNEDE BØRNEKLUB «Klippehulen» Kontaktperson Mona Oehlenschlæger, tlf , Tid og sted: Mandag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus. Børneklub for 4 år - 0. kl. ØSTER SNEDE BØRNEKLUB «KLUB KlippEN» Kontaktperson Astrid Berg, tlf , Tid og sted: Mandag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus. Børneklub for kl. ØSTER SNEDE JUNIORKLUB Kontaktperson Anne Kathrine Kristensen, tlf , Tid og sted Mandag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus Juniorklub for kl. ØSTER SNEDE TEENKLUB Kontaktperson Jens Kjær Andersen, tlf ,

9 Tid og sted Tirsdag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus Teenklub for kl. ØSTER SNEDE INDRE MISSIONS UNGE (IMU) Kontaktperson Daniel Solgaard, tlf , Tid og sted Torsdag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus Torsdag den 6. kl Torsdag den 20. kl April Torsdag den 10. kl & Søndag den 13. kl Torsdag den 24. kl Maj Torsdag den 8. kl Torsdag den 22. kl Generalforsamling med indsamling til Øster Snede Indre Mission. Andagt ved sognepræst Anders Dalgaard Møde med netværkssamlinger ved missionær Heri Elttør, Aulum. Emne: Forløst i Kristus Stormøde ved daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut (KPI), Carsten Hjorth Pedersen, Hillerød. Emne: Misundelse ødelægger livet Kirkefrokost Møde med valgfrie tilbud ved sognepræst Karsten Christensen, Harboøre. Emne: Frigjort i Kristus Møde med netværkssamlinger ved missionær Knud Dalsgaard Hansen, Aarhus. Emne: Forandret i Kristus Møde med valgfrie tilbud ved lærer Frank Kristensen, KFS Ledertræningscenter (LTC), Ødsted Kragelund im Kontaktperson Willy Gamborg, tlf , Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12, Kragelund Tirsdag den 25. kl April Mandag den 7. kl Tirsdag den 8. kl Torsdag den 10. kl Tirsdag den 29. kl Maj Mandag den 5. kl Tirsdag den 13. kl Tirsdag den 27. kl Møder holdes i Kragelund Missionshus Mandag den 17. kl April Intet møde Bibelen under lup ved missionær Brian Madsen, Vejle. Emne: Brevet til Hebræerne Formiddagscafé Sangaften ved bibelskolelærer Margit Skov Pedersen, Børkop Forårsmøde i Horsens Missionshus ved sognepræst Morten Mouritzen, Sørvad Bibelen under lup ved missionær Brian Madsen, Vejle. Emne: Brevet til Hebræerne Formiddagscafé Møde ved Sømandsmissionen. Indsamling til arbejdet Møde ved sognepræst Peter Krabbe- Larsen, Sindbjerg. Emne: Kristi Himmelfarts Dag Eftermiddagsmøder Maj Mandag den 19. kl Forårsmøde i Konfirmandhuset ved missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde Møde ved fritidsforkynder Peter Kristensen, Bredballe mission afrika Mandag den 3. kl Tirsdag den 4. kl Lørdag den 15. kl Formiddagscafé Møde ved fritidsforkynder Per Nørgaard, Tjørring. Emne: Jesus gjorde ikke forskel Samfundsdag i Kragelund Missionshus. Missionær Søren Grysbæk, Horsens, medvirker. Nærmere program oplyses senere Kontaktperson Elsa Christensen, tlf , Mandag den 10. kl April Mandag den 7. kl Kredsmøde i Kirkecenteret i Hedensted Møde hos Olga Hansen, Nedergårdsvej 5, Øster Snede 9

10 Maj Mandag den 5. kl Møde hos Elsa Christensen, Nedergårdsvej 13, Øster Snede Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf , Tirsdag den 4. kl April Tirsdag den 1. kl Tirsdag den 29. kl Maj Intet møde mission afrika Møde hos Irene Gregersen, Skovvej 21, Kragelund Møde hos Maren Hansen, Kærvænget 7, Gl. Sole Møde hos Birthe Nielsen, Fælledvej 60, Kragelund DANSK ETHIOPER MISSION Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf , Mandag den 3. kl danmission Møde hos Anna Marie og Svend Erik Lauridsen, Bøgballevej 35 Menighedsrådsmøder Onsdag den 19. marts kl i Konfirmandhuset Tirsdag den 29. april kl i Konfirmandhuset Onsdag den 21. maj kl i Konfirmandhuset Konfirmationer - Søndag den 4. maj kl : Stine Hauge Hansen Mathilde Kaas Helle Sundgaard Lauridsen Kirsten Vindelev Mikkelsen Anne Nielsen Anne Ryssel Pedersen Camilla Seehusen Præstegård Amalie Simonsen Christian Søgaard Andersen Mads Smith Hauge Simon Rohmer Keith Mikkel Jedig Nielsen Alexander Birch Molbech Pedersen Jakob Skovgaard-Jensen Oliver Lindved Sølbeck Søndag den 11. maj kl : Rikke Andersen Ida Helena Skjødt Friis Emma Elisabeth Hansen Lærke Reedtz Hjerresen Line Tscherning Kaastrup Astrid Lindved Dorthea Uth Pedersen Christian Bebe Frandsen Simon Mathias Elkiær Hvilsom Tobias Kristensen Jesper Brok Nielsen Mathias Saurto Hylleberg Odgaard Marco Bernhard Bohus Rasmussen Malthe Them Riisager Markus Tjagvad Schmidt Niklas Terkelsen Referat af menighedsrådsmøder kan læses på opslagstavlen i kirkens våbenhus og på hjemmesiden under Andre punkter : Kursus og ferie Embedet varetages fra den 7. til 11. april og fra den 22. til 27. april af Peter Krabbe-Larsen, Sindbjerg, tlf

11 opslagstavlen Menighedsmøde Menighedsrådet inviterer til menighedsmøde i Konfirmandhuset søndag den 23. marts 2014 efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet under kirkekaffen vil orientere om regnskab 2013 og budget 2014 samt aktuelt om menighedsrådets arbejde. Alle er velkomne umo-band koncert og lovsang Lørdag den 29. marts kl indbyder Øster Snede Indre Mission, IMU og Kernefællesskabet til koncert med UMO-Band i Klippen med efterfølgende lovsang, forbøn, samtaler og hyggeligt samvær med grillpølser, FIFA-spil, film mv. UMO-Band består af rutinerede musikere med et bredt repertoire. De bor spredt rundt omkring i Danmark og har det til fælles, at de årligt mødes til UMO s familielejr på Djurslands Efterskole. sogneindsamling til folkekirkens nødhjælp Indsamlingssøndag den 9. marts i tidsrummet ca. kl Støt kampen mod sult blandt verdens fattigste mennesker ved at tage godt imod indsamlerne. Mulighed for at melde sig som indsamler ved at kontakte Robert Simonsen på tlf fastelavnsfest Søndag d. 2. marts kl i hallen ved Øster Snede Skole Eftermiddagen indledes med en familiegudstjeneste, som børnegudstjenesteudvalget er med til at skabe. Derefter er der tøndeslagning i hallen, som spejderne står for. Øster Snede Borgerforening står for salg af eftermiddagskaffe Nadvergudstjeneste Onsdag den 30. april kl vil der være en eftermiddagsgudstjeneste, hvor nadverfejringen er det centrale. Gudstjenesten henvender sig særligt til de ældre og gangbesværede og handicappede, der har svært ved at komme til alters ved en almindelig søndags gudstjeneste. Nadveren vil derfor blive uddelt i kirkebænkene. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Konfirmandhuset. Generalforsamling i KLF Kirke & Medier Mandag den 31. marts kl afholder KLF Kirke & Medier i Øster Snede og Omegn generalforsamling i Konfirmandhuset. Generalsekretær i KLF Kirke & Medier Mikael Arendt Laursen taler over emnet Dialog i dag - KLF i fremtiden. Stof til næste kirkeblad 10. april til Verner Rud Nielsen - 11

12 marts Søndag d. 2. kl : A. Dalgaard Fastelavn kl : A. Dalgaard; Familiegudstjeneste i hallen ved Øster Snede skole. Luk. 18,31-43 Indsamling: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Søndag d. 9. kl : Peter Krabbe-Larsen 1. s. i fasten Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp Luk. 22,24-32 Søndag d. 16. kl : A. Dalgaard 2. s. i fasten Indsamling: Kirkens korshær Mark. 9,14-29 Børnekirke Søndag d. 23. kl : A. Dalgaard 3. s. i fasten Indsamling: KFUM s soldatermission Johs. 8,42-51 Børnekirke - Efterfølgende menighedsmøde i Konfirmandhuset Søndag d. 30. kl : A. Dalgaard Midfaste kl : A. Dalgaard Johs. 6,24-35 Indsamling: Kristelig handicapforening Børnekirke april Søndag d. 6. kl : Peter Krabbe-Larsen Maria bebudelses dag Børnekirke Luk. 1,46-55 Søndag d. 13. kl : A. Dalgaard Palmesøndag Familiegudstjeneste Mark. 14,3-9 Indsamling: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Torsdag d. 17. kl : A. Dalgaard Skærtorsdag Indsamling: Ydre Mission Johs. 13,1-15 Fredag d 18. kl : Peter Krabbe-Larsen Langfredag Indsamling: Ydre Mission Børnekirke Søndag d. 20. kl : A. Dalgaard Påskedag Indsamling: Ydre Mission Matt. 28,1-8 Børnekirke Mandag d. 21. kl : A. Dalgaard 2. påskedag Indsamling: Ydre Mission Johs. 20,1-18 gudstjenester Søndag d s. e. påske Johs. 21,15-19 Onsdag d. 30. kl : Peter Krabbe-Larsen kl A. Dalgaard Nadvergudstjeneste, se side 11 Maj Søndag d. 4. kl : A. Dalgaard 2. s. e. påske Konfirmation Johs. 10,22-30 Søndag d. 11. kl : A. Dalgaard 3. s. e. påske Konfirmation Johs. 14,1-11 Fredag d. 16. kl : Peter Krabbe-Larsen Bededag Matt. 7,7-14 Søndag d. 18. kl : A. Dalgaard 4. s. e. påske kl : A. Dalgaard Johs. 8,28-36 Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende - Børnekirke Søndag d. 25. kl : A. Dalgaard 5. s. e. påske Familiegudstjeneste Johs. 17,1-11 Indsamling: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Torsdag d. 29. kl : A. Dalgaard Kristi himmelfart Indsamling: Folkekirkens mission Luk. 24,46-53 Børnekirke Søndag d. 1. kl : Peter Krabbe-Larsen 6. s. e. påske Johs. 17,20-26 Plejehjemsgudstjenester marts Onsdag den 5. kl (altergang) Onsdag den 19. kl april Onsdag den 2. kl (altergang) Onsdag den 16. kl maj Onsdag den 7. kl (altergang) Onsdag den 21. kl

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 1-3 2013 Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund marts, april og maj 2011 / Nr. 2 / 40. årgang De store hænder af Arne Haugen Sørensen. Fra Søren Nielsen s bog: Meditationer, Kirke- & Kunstguide Og der blev

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hemmelige planer og forræderi Juniorkirke Bibelen live M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 4 Det spirer og gror Jens Moesgård Nielsen Nu er det forår og alting spirer

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014 marts 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Glimt fra Fælleslejr Program marts - juni 2014 Bethesda: 25 år i Jernbanegade Staffetten med Jonna Holst Lederen Når dette blad udkommer, har vi fejret jul

Læs mere

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister Kirkebladet Nr. 1 2015 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere