for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11"

Transkript

1 for Øster Snede sogn - April - Maj 2014 PRÆSTENS SPALTE Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN Side 11 GUDSTJENESTER Side årgang 2014

2 ØSTER SNEDE SOGN Øster Snede Kirke: Sognepræst: Anders Dalgaard, Lindvedvej 34, Ø. Snede, tlf (Fri mandag) Graver: Steen Madsen, Båstrupvej 31, Båstrup, tlf Døbte: : Rikke Wiwe Hansen : Carl Mejer Kristensen : Bennie Lavard Bonde Clausen : Bella Fæster Rex Justesen : Julie Sæderup Pedersen : Theo Helth Meldahl Døde og begravede: : Betty Sørensen Organist: Lissy Jakobsen, Vandmøllevej 57, Krollerup, tlf Kirkesanger: Anders Nielsen, Nørrehedevej 37, Krollerup, tlf sognemedhjælper: Lisette Vestergaard, Lilleskoven 53, Hedensted, tlf Menighedsrådsformand: Verner Rud Nielsen, Fælledvej 60, Kragelund, tlf Kirkeværge: Elisabeth Jørgensen, Højmarksvej 62K, Kragelund, tlf Kirkebladet: Kirkebladet udgives af Øster Snede menighedsråd. Redaktionsgruppe: Anders Dalgaard (ansv. red.), Verner Rud Nielsen, Lenette Ude Blond, Lene Thomsen og Merete Skovgaard-Jensen Tryk: Grafisk Hus, tlf

3 Præstens spalte Fastelavn Når jeg tænker tilbage på oplevelserne fra fastelavn i min barndom, så kommer billederne frem af, hvordan vi om morgenen vækkede mor og far ved at slå på deres dyner med fastelavnsris, som mor i øvrigt havde lavet til os og fyldt med karameller; eller jeg husker, hvordan vi havde lavet masker og udklædt os i mors eller fars gamle tøj og gik til naboen for at rasle og synge: Ka du gætte hvem jeg er? Ka du gætte, hvem jeg er? for jeg har fået maske på ; og i FDF slog vi katten af tønden, og en enkelt gang var der endda en rigtig kat i tønden den var dog død. Men hvad udtrykker Bibelen om faste og fastelavn? Fastelavn er ikke i sig selv en bibelsk højtid. Alligevel er fastelavnssøndag en helligdag i folkekirken. Fastelavn er nemlig indgangen til fastetiden, og fasten kender vi fra Bibelen. Jesus giver endda anvisninger på, hvordan man bør faste: Man må ikke gøre som farisæerne og gå rundt med et forpint udtryk, for at alle kan se, at man faster, men man skal faste i det skjulte. Fasten er kommunikation til Gud og ikke til mennesker. Det er altså ikke fasten i sig selv, der er noget i vejen med. Men hvis man skilter med det, for at andre skal se, hvor from man er, skrumper fromheden ind. I den kristne kirke er fastetiden en forberedelsestid til påsken, på samme måde som adventstiden er en forberedelse til julen. I fasten er det meningen, at man skal skrue ned for tilknytningen til den materielle verden og forberede sit sind og sit hjerte til at tage imod påskens budskab. Fastens liturgiske farve er lilla ligesom adventstidens. Den lilla farve betegner både bod og forventning. Jeg ønsker jer alle en god fastetid. AD I Det Gamle Testamente er fasten primært en måde at henvende sig til Gud på, f.eks. for at vise anger eller for at formilde Gud. David faster forgæves, da hans søn ligger for døden, for at Gud skal lade drengen leve. Indbyggerne i Nineve redder deres by, som Gud vil tilintetgøre på grund af deres ondskab, ved at udråbe en faste. Faste er i Det Gamle Testamente altså en form for kommunikation med Gud, ligesom bøn også er det. Det Nye Testamente beretter, at Jesus straks efter sin dåb bliver ført ud i ørkenen af engle. Her faster han i 40 dage for at forberede sig til sit virke på jorden. Jesus fastede altså. På et senere tidspunkt bebrejder jøderne Jesus, at hans disciple ikke faster. Hertil svarer Jesus, at brudesvendene (disciplene) ikke kan faste, mens brudgommen (Jesus) endnu er hos dem. Fasteritualet er et udtryk for sorg og anger, men mens Jesus er blandt disciplene, er det tid til at feste. 3

4 fremtidens kirkegård Fremtidens kirkegård Øster Snede kirkegård ændrer udseende i de kommende år som følge af en udvikling, som allerede er i gang, og som forventes forstærket i de kommende år. Udviklingen går i retning af flere tomme gravsteder som følge af ændrede begravelsesmåder med færre kistebegravelser og tilsvarende flere urnenedsættelser. Dertil kommer færre forlængelser af gravstedsretten efter udløb af fredningstiden, som er 30 år for kistegrave og 10 år for urnegrave. Menighedsrådet har taget imod provstiets tilbud om at få udarbejdet en vurdering af kirkegårdsarkitekt Preben Skaarup, Aarhus, af den langsigtede tilpasning af kirkegården til det fremtidige behov. Kirke- og kirkegårdsudvalget og kirkeværgen har behandlet den udarbejdede rapport om langsigtet tilpasning af kirkegården. Det overordnede ønske er at bevare en smuk og harmonisk kirkegård samtidig med, at arbejdet med den løbende vedligeholdelse af kirkegården fremover kan mindskes. Det skal derfor tilstræbes at mindske antal tomme gravsteder, hvilket primært vil ske gennem anvisning af nye gravsteder i bestemte områder og udlægning af sammenhængende tomme gravsteder i græs. Som det fremgår af skitsen af Øster Snede kirkegård, som den ser ud i dag, er der mange tomme gravpladser. Disse er markeret med gult. Der er flest tomme gravsteder nord og øst for kirken. Urnebegravelser og anonyme begravelser kan finde sted i plænen mod øst. Dertil kommer, at en række vestvendte kistegrave i det nordvestlige hjørne er taget i brug til urnegrave. Efter indstilling fra Kirke- og kirkegårdsudvalget og kirkeværgen har menighedsrådet besluttet: 4 Nuværende situation

5 fremtidens kirkegård at der principielt lukkes for nye gravsteder i hele området nord for den nordlige hovedsti og øst for den tværgående sti mellem de to låger mod nord og syd. Det samme gælder for området lige nord for kirken. For resten af kirkegården lukkes der ligeledes principielt for nye gravsteder i vestvendte rækker med traditionelle kistebegravelser. Dog skal der for alle lukkede områder dispenseres for ønsker om begravelser og urnenedsættelser i familiegravsteder og i tomme gravsteder i umiddelbar nærhed heraf at når gravsteder nedlægges i de lukkede områder, udlægges disse i græs, så snart der begynder at være flere tomme gravsteder, som støder op til hinanden. Stierne i disse områder udlægges også i græs i takt med nedlæggelse af gravsteder at traditionelle urnegravsteder med hæk kan udlægges, hvor vestvendte gravsteder er sløjfet at behovet for anonyme gravsteder vurderes at være dækket af de områder, der allerede er udlagt hertil at alle gravstedsformer fremover frit kan benyttes til nedsættelser af kister eller urner at kistegrave, urnegrave og plænegrave indpasses og nummereres efter det gældende kirkegårdskort at de åbne områder med græs forskønnes med plantning af spredte træer og trægrupper Skitsen af Øster Snede kirkegård i fremtiden er ikke tidsbestemt, men ligger år ude i fremtiden. Det er usikkert, hvor hurtigt ændringerne vil slå igennem. VRN Fremtidig situation 5

6 Kirke gennem generationer Redaktionen har opfordret familien Gamst til at give udtryk for tanker om det at være knyttet til Øster Snede kirke gennem generationer. Vi er blevet bedt om at skrive nogle af vores tanker om at komme i kirken - gennem tre generationer. Vi er en familie, bestående af Elna og Jens, forældre til Therkel. Therkel er gift med Lisbeth, og sammen har de 4 børn: Anne (14 år), Daniel (12 år), Johan (8 år) og Albert (5 år). For Elna og Jens har søndag og kirkegang altid hørt naturligt sammen. Det har de begge taget med dem fra deres hjem og ønsket højt at videregive det til deres børn. Det er derfor en stor glæde, at de kan dele det med den næste generation. Da de påbegyndte pensionisttilværelsen, flyttede de til Øster Snede - og har altid været glade for at komme i Øster Snede kirke. Af højtider for Therkel og Lisbeth og børnene så står julen højt. De er glade for julegudstjenesten om formiddagen, hvor det er SÅ nemt at komme som familie. Men også de mange forskellige gudstjenester i påsken har stor betydning. Sidste år oplevede de én af kirkens funktioner konkret i deres familie: konfirmation. Anders Dalgaard har døbt alle fire børn, og nu fulgte de for første gang konfirmationsforberedelserne på tæt hold. Det var en god oplevelse, hvor de mærkede, at selve konfirmationen var nærværende og personlig, med plads til alle. Elna og Jens siger, at vi i kirken har et fast og meget rigt opbygget ritual, som vi kan følge hele kirkeåret igennem. Noget de som unge måske ikke tænkte så meget på, men som de mere og mere ser værdien i. De er taknemmelige for den sande og gode forkyndelse der er i kirken, som gør, at de med glæde kommer søndag efter søndag. Det er lidt ekstra bonus at møde sine bedsteforældre i kirken, hvorfor der ofte bliver vinket tværs gennem kirken. Børnene bemærker, at de tit får en kvik bemærkning med af Anders, når kirken er slut. F.eks. husker de hans forslag om at lave en klatrevæg til børnene på kirkens gavl. Therkel og Lisbeth har gjort brug af Øster Snede kirke den tid, de har boet her. De prøver at komme i kirke så ofte, det er muligt, da det for dem er en god måde at starte søndagen på. Det er bestemt ikke altid, det frembringer jubel i børneflokken, når de som forældre prioriterer at komme af sted som familie. De oplever, at der naturligvis bruges meget tid på børnenes præmisser i ugens løb. Derfor må børnene også følges med dem 1½ time om søndagen. Børnene synes, det er rigtig godt, at kirketiden er ændret til kl Drengene synes det er godt, når der er børnekirke, så sker der noget andet, og man skal ikke sidde så stille. For Elna og Jens er kirken det sted, hvor de henter næring til livet som kristen, hvor de kan lovsynge i tak og få trøst i sorg. Et sted hvor de møder glædens budskab i kirkeårets højtider. Kirken har været rammen om de største begivenheder i deres liv: dåb, konfirmation og bryllup. 6

7 Redaktionen har besøgt Lone og Bjarne Henriksen, deres børn Rebekka, Daniel og Simon samt Lones forældre Elsa og Thomas Christensen til en snak om Øster Snede kirkes betydning for dem og deres familie. Kirke gennem generationer Hvad betyder Øster Snede kirke for jer: Thomas og Elsa: Den er uundværlig for os! Elsa: Det har aldrig været til diskussion, om vi skulle i kirke, når det var søndag. Lone supplerer med at sige, at tankegangen om, at søndag hænger sammen med kirkegang, er noget, hun har taget med sig i sit voksenliv. For hende er det en god pause; et sted i ugen, hvor man kan stoppe op, følge med i den rytme og ja, nærmest rutine, der er i gudstjenesten. Den kan man få lov til at hvile i og være en del af uden nødvendigvis selv at skulle bidrage. Daniel fortæller, at han altid har en stor bog med i kirken, mens Simon hygger sig med at lave matematikstykker. Derudover mener Rebekka, at det er særlig godt at komme i børnekirke, fordi hun dér forstår mere, end hun gør af den prædiken, der bliver holdt til de voksne. Desuden er det rart at være til børnekirke, fordi man kan bevæge sig lidt rundt imens. Elsa fortæller også, at hun nyder at komme i kirke, fordi man får et fællesskab foræret. Hvis hun og Thomas ikke har andre planer en søndag, er det rart at komme i kirke også for at se nogle andre mennesker. Bjarne fortæller, at familien vender tilbage til kirken, fordi det er helt nødvendigt for deres tro; det er godt at lytte til forkyndelsen og at være en del af fællesskabet. Hvilke traditioner i Øster Snede kirke betyder mest for jer: Bjarne: Jeg synes, at nadveren er et højdepunkt, fordi det på en særlig måde lægger op til stilhed, bøn og eftertanke. Rebekka: Jeg kan meget godt lide høstgudstjenesterne. De er flotte, der er faner og et bord med frugt. Jeg kan også godt lide friluftsgudstjenester, fordi man kan få lov til at bidrage, og fordi det er en slags børnegudstjeneste. Men måske kan jeg allerbedst li jul, fordi der er adventskrans og juletræ. Daniel: Jeg kan bedst lide høstgudstjenester, fordi det er sjovt at gå med faner. Simon: Børnegudstjenesterne er bedst, fordi man aldrig helt ved, hvad der sker. Thomas fremhæver prædikenen, fordi vi i Øster Snede er privilegerede og kan lytte til en god præst. Lone runder af: Det er jo lidt specielt med gudstjenesten, at der er mange ting, som er de samme. Jeg synes, det er rart med genkendeligheden og forudsigeligheden. Ritualerne i kirken hjælper os med at sætte ord på noget af det, vi selv kan have svært ved at finde ord for. Andre har igennem bønnerne sat ord på vigtige ting på en dyb måde. MSJ 7

8 8 Spejderne De grønne pigespejdere (Smutter) Kontaktperson Birgitte Laursen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 2. kl kl. De grønne pigespejdere (Spejdere) Kontaktperson Kirsten Kjær Andersen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 5. kl. og opefter KFUM-Spejderne (Ulveunger) Kontaktperson Brian Simonsen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 2. kl kl. KFUM-Spejderne (Juniorer) Kontaktperson Bjarne Henriksen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 4. kl kl. KFUM-Spejderne Kontaktperson Emil Christensen, tlf , og Anders Sejr Thomsen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 6. kl. og opefter KERNEFÆLLESSKABET KERNEFÆLLESSKABET Kontaktperson Johs. Fris Hansen, tlf , Hjemmeside Møder holdes i Spejderhuset, Lindvedvej 41, Øster Snede. Elevate Kontaktperson Johs. Fris Hansen, tlf , Tid og sted Fredag kl i Klubhuset, Ribevej 65, Øster Snede Alder 7. klasse og opefter Cable Kontaktperson Hans Kr. Jørgensen, tlf , Tid og sted Fredag kl i LADEN på Lindvedvej 47, Øster Snede Alder årige Tirsdag den 4. kl Søndag den 23. kl April Tirsdag den 1. kl Maj Tirsdag den 13. kl Møde i Spejderhuset Familieeftermiddag med middag, lovsang og aktiviteter for alle Undervisning i Spejderhuset Undervisning ved team-builder Flemming R. Jensen, Hillerød Søndag den 25. ca. kl. 9.00: Udflugt til Oasekirken i Silkeborg Øster Snede im Kontaktperson Svend Erik Lauridsen, tlf , - Hjemmeside Møder holdes i Klippen, Øster Snede Missionshus, Ribevej 60, Øster Snede ØSTER SNEDE BØRNEKLUB «Klippehulen» Kontaktperson Mona Oehlenschlæger, tlf , Tid og sted: Mandag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus. Børneklub for 4 år - 0. kl. ØSTER SNEDE BØRNEKLUB «KLUB KlippEN» Kontaktperson Astrid Berg, tlf , Tid og sted: Mandag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus. Børneklub for kl. ØSTER SNEDE JUNIORKLUB Kontaktperson Anne Kathrine Kristensen, tlf , Tid og sted Mandag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus Juniorklub for kl. ØSTER SNEDE TEENKLUB Kontaktperson Jens Kjær Andersen, tlf ,

9 Tid og sted Tirsdag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus Teenklub for kl. ØSTER SNEDE INDRE MISSIONS UNGE (IMU) Kontaktperson Daniel Solgaard, tlf , Tid og sted Torsdag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus Torsdag den 6. kl Torsdag den 20. kl April Torsdag den 10. kl & Søndag den 13. kl Torsdag den 24. kl Maj Torsdag den 8. kl Torsdag den 22. kl Generalforsamling med indsamling til Øster Snede Indre Mission. Andagt ved sognepræst Anders Dalgaard Møde med netværkssamlinger ved missionær Heri Elttør, Aulum. Emne: Forløst i Kristus Stormøde ved daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut (KPI), Carsten Hjorth Pedersen, Hillerød. Emne: Misundelse ødelægger livet Kirkefrokost Møde med valgfrie tilbud ved sognepræst Karsten Christensen, Harboøre. Emne: Frigjort i Kristus Møde med netværkssamlinger ved missionær Knud Dalsgaard Hansen, Aarhus. Emne: Forandret i Kristus Møde med valgfrie tilbud ved lærer Frank Kristensen, KFS Ledertræningscenter (LTC), Ødsted Kragelund im Kontaktperson Willy Gamborg, tlf , Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12, Kragelund Tirsdag den 25. kl April Mandag den 7. kl Tirsdag den 8. kl Torsdag den 10. kl Tirsdag den 29. kl Maj Mandag den 5. kl Tirsdag den 13. kl Tirsdag den 27. kl Møder holdes i Kragelund Missionshus Mandag den 17. kl April Intet møde Bibelen under lup ved missionær Brian Madsen, Vejle. Emne: Brevet til Hebræerne Formiddagscafé Sangaften ved bibelskolelærer Margit Skov Pedersen, Børkop Forårsmøde i Horsens Missionshus ved sognepræst Morten Mouritzen, Sørvad Bibelen under lup ved missionær Brian Madsen, Vejle. Emne: Brevet til Hebræerne Formiddagscafé Møde ved Sømandsmissionen. Indsamling til arbejdet Møde ved sognepræst Peter Krabbe- Larsen, Sindbjerg. Emne: Kristi Himmelfarts Dag Eftermiddagsmøder Maj Mandag den 19. kl Forårsmøde i Konfirmandhuset ved missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde Møde ved fritidsforkynder Peter Kristensen, Bredballe mission afrika Mandag den 3. kl Tirsdag den 4. kl Lørdag den 15. kl Formiddagscafé Møde ved fritidsforkynder Per Nørgaard, Tjørring. Emne: Jesus gjorde ikke forskel Samfundsdag i Kragelund Missionshus. Missionær Søren Grysbæk, Horsens, medvirker. Nærmere program oplyses senere Kontaktperson Elsa Christensen, tlf , Mandag den 10. kl April Mandag den 7. kl Kredsmøde i Kirkecenteret i Hedensted Møde hos Olga Hansen, Nedergårdsvej 5, Øster Snede 9

10 Maj Mandag den 5. kl Møde hos Elsa Christensen, Nedergårdsvej 13, Øster Snede Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf , Tirsdag den 4. kl April Tirsdag den 1. kl Tirsdag den 29. kl Maj Intet møde mission afrika Møde hos Irene Gregersen, Skovvej 21, Kragelund Møde hos Maren Hansen, Kærvænget 7, Gl. Sole Møde hos Birthe Nielsen, Fælledvej 60, Kragelund DANSK ETHIOPER MISSION Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf , Mandag den 3. kl danmission Møde hos Anna Marie og Svend Erik Lauridsen, Bøgballevej 35 Menighedsrådsmøder Onsdag den 19. marts kl i Konfirmandhuset Tirsdag den 29. april kl i Konfirmandhuset Onsdag den 21. maj kl i Konfirmandhuset Konfirmationer - Søndag den 4. maj kl : Stine Hauge Hansen Mathilde Kaas Helle Sundgaard Lauridsen Kirsten Vindelev Mikkelsen Anne Nielsen Anne Ryssel Pedersen Camilla Seehusen Præstegård Amalie Simonsen Christian Søgaard Andersen Mads Smith Hauge Simon Rohmer Keith Mikkel Jedig Nielsen Alexander Birch Molbech Pedersen Jakob Skovgaard-Jensen Oliver Lindved Sølbeck Søndag den 11. maj kl : Rikke Andersen Ida Helena Skjødt Friis Emma Elisabeth Hansen Lærke Reedtz Hjerresen Line Tscherning Kaastrup Astrid Lindved Dorthea Uth Pedersen Christian Bebe Frandsen Simon Mathias Elkiær Hvilsom Tobias Kristensen Jesper Brok Nielsen Mathias Saurto Hylleberg Odgaard Marco Bernhard Bohus Rasmussen Malthe Them Riisager Markus Tjagvad Schmidt Niklas Terkelsen Referat af menighedsrådsmøder kan læses på opslagstavlen i kirkens våbenhus og på hjemmesiden under Andre punkter : Kursus og ferie Embedet varetages fra den 7. til 11. april og fra den 22. til 27. april af Peter Krabbe-Larsen, Sindbjerg, tlf

11 opslagstavlen Menighedsmøde Menighedsrådet inviterer til menighedsmøde i Konfirmandhuset søndag den 23. marts 2014 efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet under kirkekaffen vil orientere om regnskab 2013 og budget 2014 samt aktuelt om menighedsrådets arbejde. Alle er velkomne umo-band koncert og lovsang Lørdag den 29. marts kl indbyder Øster Snede Indre Mission, IMU og Kernefællesskabet til koncert med UMO-Band i Klippen med efterfølgende lovsang, forbøn, samtaler og hyggeligt samvær med grillpølser, FIFA-spil, film mv. UMO-Band består af rutinerede musikere med et bredt repertoire. De bor spredt rundt omkring i Danmark og har det til fælles, at de årligt mødes til UMO s familielejr på Djurslands Efterskole. sogneindsamling til folkekirkens nødhjælp Indsamlingssøndag den 9. marts i tidsrummet ca. kl Støt kampen mod sult blandt verdens fattigste mennesker ved at tage godt imod indsamlerne. Mulighed for at melde sig som indsamler ved at kontakte Robert Simonsen på tlf fastelavnsfest Søndag d. 2. marts kl i hallen ved Øster Snede Skole Eftermiddagen indledes med en familiegudstjeneste, som børnegudstjenesteudvalget er med til at skabe. Derefter er der tøndeslagning i hallen, som spejderne står for. Øster Snede Borgerforening står for salg af eftermiddagskaffe Nadvergudstjeneste Onsdag den 30. april kl vil der være en eftermiddagsgudstjeneste, hvor nadverfejringen er det centrale. Gudstjenesten henvender sig særligt til de ældre og gangbesværede og handicappede, der har svært ved at komme til alters ved en almindelig søndags gudstjeneste. Nadveren vil derfor blive uddelt i kirkebænkene. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Konfirmandhuset. Generalforsamling i KLF Kirke & Medier Mandag den 31. marts kl afholder KLF Kirke & Medier i Øster Snede og Omegn generalforsamling i Konfirmandhuset. Generalsekretær i KLF Kirke & Medier Mikael Arendt Laursen taler over emnet Dialog i dag - KLF i fremtiden. Stof til næste kirkeblad 10. april til Verner Rud Nielsen - 11

12 marts Søndag d. 2. kl : A. Dalgaard Fastelavn kl : A. Dalgaard; Familiegudstjeneste i hallen ved Øster Snede skole. Luk. 18,31-43 Indsamling: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Søndag d. 9. kl : Peter Krabbe-Larsen 1. s. i fasten Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp Luk. 22,24-32 Søndag d. 16. kl : A. Dalgaard 2. s. i fasten Indsamling: Kirkens korshær Mark. 9,14-29 Børnekirke Søndag d. 23. kl : A. Dalgaard 3. s. i fasten Indsamling: KFUM s soldatermission Johs. 8,42-51 Børnekirke - Efterfølgende menighedsmøde i Konfirmandhuset Søndag d. 30. kl : A. Dalgaard Midfaste kl : A. Dalgaard Johs. 6,24-35 Indsamling: Kristelig handicapforening Børnekirke april Søndag d. 6. kl : Peter Krabbe-Larsen Maria bebudelses dag Børnekirke Luk. 1,46-55 Søndag d. 13. kl : A. Dalgaard Palmesøndag Familiegudstjeneste Mark. 14,3-9 Indsamling: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Torsdag d. 17. kl : A. Dalgaard Skærtorsdag Indsamling: Ydre Mission Johs. 13,1-15 Fredag d 18. kl : Peter Krabbe-Larsen Langfredag Indsamling: Ydre Mission Børnekirke Søndag d. 20. kl : A. Dalgaard Påskedag Indsamling: Ydre Mission Matt. 28,1-8 Børnekirke Mandag d. 21. kl : A. Dalgaard 2. påskedag Indsamling: Ydre Mission Johs. 20,1-18 gudstjenester Søndag d s. e. påske Johs. 21,15-19 Onsdag d. 30. kl : Peter Krabbe-Larsen kl A. Dalgaard Nadvergudstjeneste, se side 11 Maj Søndag d. 4. kl : A. Dalgaard 2. s. e. påske Konfirmation Johs. 10,22-30 Søndag d. 11. kl : A. Dalgaard 3. s. e. påske Konfirmation Johs. 14,1-11 Fredag d. 16. kl : Peter Krabbe-Larsen Bededag Matt. 7,7-14 Søndag d. 18. kl : A. Dalgaard 4. s. e. påske kl : A. Dalgaard Johs. 8,28-36 Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende - Børnekirke Søndag d. 25. kl : A. Dalgaard 5. s. e. påske Familiegudstjeneste Johs. 17,1-11 Indsamling: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Torsdag d. 29. kl : A. Dalgaard Kristi himmelfart Indsamling: Folkekirkens mission Luk. 24,46-53 Børnekirke Søndag d. 1. kl : Peter Krabbe-Larsen 6. s. e. påske Johs. 17,20-26 Plejehjemsgudstjenester marts Onsdag den 5. kl (altergang) Onsdag den 19. kl april Onsdag den 2. kl (altergang) Onsdag den 16. kl maj Onsdag den 7. kl (altergang) Onsdag den 21. kl

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 Tid til vækst! Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8-10 Side 11 Side 12

for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 Tid til vækst! Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8-10 Side 11 Side 12 for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 PRÆSTENS SPALTE Tid til vækst! Side 3 STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4 JUNIORKONFIRMANDER Side 5 SENIORVOLONTØR I ISRAEL Side 6 UNGE VOLONTØRER I UGANDA Side 7

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

PROGRAM LØSNING INDRE MISSION APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015

PROGRAM LØSNING INDRE MISSION APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015 PROGRAM APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015 LØSNING INDRE MISSION Leder 2 Privat kristendom I bibelstudiehæftet Levende Kirke af Michael Lerche Nygaard, er der et afsnit som han kalder Privat kristendom. Han siger,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

KirkeNyt 3. Kvartal 2015

KirkeNyt 3. Kvartal 2015 Gudstjenesteoversigt 2015 Søndag Vinding Vind Præst 5.7. 5.s.e.trin. 10.30 9.00 MM 12.7. 6.s.e.trin. 9.00 10.30 MM 19.7. 7.s.e.trin. 9.00 Aulum præst 26.7. 8.s.e.trin. 10.30 Aulum præst 2.8. 9.s.e.trin.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej 21, tlf. 97

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård DER STÅR ET SLOT I VESTERLED, TÆKKET MED GYLDNE SKJOLDE; DID GÅR HVER AFTEN SOLEN NED BAG ROSENSKYERNES VOLDE. DET SLOT BLEV EJ MED HÆNDER GJORT: MAGELØST STÅR DET SMYKKET;

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1 I Luthers fodspor Studierejse i dagene 10.-14.september 2012 I efteråret 2012 bliver

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 3 Årgang 2 Juni - september 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen det at begive sig til kirkegården er en måde at rejse sig på, at tage et ansvar for de dødes

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Højen Sogn Kirkebladet. April-Juli 2015

Højen Sogn Kirkebladet. April-Juli 2015 Højen Sogn Kirkebladet April-Juli 2015 Præstens klumme Sikke en opstandelse! Sikke en opstandelse der blev, da Per Ramsdal, sognepræsten i Nyhavn sogn, spolerede julehyggen ved Juledag 2014 at komme med

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015. Dejlige oplevelser

Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015. Dejlige oplevelser Sct. Johannes Kirke Herning Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015 Døbte 1.1.2015-28.2.2015 Ask Michael Neigaard Selma Bunch Isager Alma Pape Brøgger Malte Jensen Se også... ACT HERNING

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

KIRKE NYT. Nyt gebis, og en pibe! Marts - maj 2013 - Nr. 1. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. Nyt gebis, og en pibe! Marts - maj 2013 - Nr. 1. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Marts - maj 2013 - Nr. 1 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Nyt gebis, og en pibe! Ja, det var hvad man kunne risikere at få i konfirmationsgave i gamle dage. For et nyt tandsæt, og en pibe viste,

Læs mere