Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 4 d e c e m b e r å rg a n g Lars J. Thomsen: Staushede 2009.

2 Om troens tilblivelse og vækst Adventspædiken over indtoget i Jerusalem. Matt. 21,1-9. Af Morten Kvist Det er rigtigt som det af og til er blevet sagt at man med hver gudstjeneste får en chance for at begynde forfra med kristendommen, dvs. med troen. Det ligger i det basale forhold, at man ikke kommer i kirke, fordi hjertet er fuldt af tro, men fordi man mangler tro. Får man tro, dvs. tillid til at evangeliet former hjertet, idet det lyder og høres, ved at komme i kirke, så må man dog ærligt konstatere, at denne tro kan være skrøbelig, fuld af anfægtelse og anløben. Den slides og trænger til fornyelse, dvs. til nyt liv, fordi det gamle er sivet ud af den som gas af en ballon. Når man kommer hjem med sin ballon, svæver den spændstigt oppe under loftet, for næste morgen at ligge slapt på gulvet. På samme måde bliver troen slap og livløs uden at få tilført nyt liv. Hvad vi tror på er altså, at alt hvad vi hører om Kristus, disciplene og deres historie, endog om det jødiske folks historie i Det gamle Testamente, hvis vi ellers hører den rigtigt, har en sand og gavnlig virkning på os. Det skaber tro at høre evangeliet. Det skaber tro at tage del i ritualet, for så vidt som ritualet er en afspejling af den bibelske historie. Troen er videre at være overbevist om, at evangeliet angår mig før nogen anden. Kristendommen er altså ikke i særlig grad et anliggende for de indforståede, men for den, som lige nu hører på og er overbevist om, at dette virkelig angår ham. Og meningen er, at tilliden, min tillid til Kristi histories rette virkning, skal vokse og omskabe hjertet, så det bliver fromt og godt og derpå spreder godhed i verden. Ikke nødvendigvis i form af bestemte, almindeligt anerkendte, moralske handlinger, men i form af det, som ens næste har brug for. I dette perspektiv er alle gudstjenester ens. De har samme genstand: menneskers hjerte. De har samme formål: liv, glæde og handling som frugter af den samme tro, som boede i Kristus og udgik fra ham. Men fordi mennesker lægger livet bag sig og forandrer sig meget undervejs, fordi vi hver især får en temmelig uforudsigelig historie, og fordi evangeliet fra begyndelsen ændrede og fortsat vil ændre historiens gang, så må vi høre det lidt forskelligt fra tid til anden. Derfor har vi alt efter situationen brug for på forskellige måder at få mere tro; 2

3 derfor har vi brug for at høre og forstå hver eneste detalje i den hellige historie, for det kan jo være netop dagens detalje, som vi end ikke vidste, at vi har brug for at høre. Historiens hellighed er blandt andet, at den altid har virkningskraft, at den altid kan finde en vej til hjertet, hvilken tilstand dette end måtte befinde sig i. det, at Gud steg ned til menneskene, eller at hans ånd kom fra Himlen til jorden, eller at Jesus døde for vores synders skyld som udtryk for sin Faders vilje. Bevægelsen er hele tiden fra Gud til menneske, og tænker man nøjere efter, er det indlysende en storladen bevægelse. Det er som om netop planeter og stjerner må bukke eller neje sig (som salmen siger det), idet Guds ånd på én gang slår ned og rejser sig i Jesus fra Nazareth, fordi han er Kristus. Der findes imidlertid få steder, der med så stor klarhed som indtoget i Jerusalem kan få os til at se denne storladne bevægelse for os. Det storladne er vel let nok at få øje på, hvis man forestiller sig Guds ånd, der som en blæst farer gennem universet, så stjerner og planeter må vige til side; men det er samtidig et ret uvirkeligt billede. Jean Léon Gérôme ( ): Christ entering Jerusalem. Med kirkeårets nye begyndelse og Jesu indtog i Jerusalem kan vi så konstatere, at dette grundlæggende gudstjenstlige og hellige forhold bliver gjort helt tydeligt. Meningen med denne første søndag i advent er at slå fast, hvordan bevægelsen fra Gud til menneske går, fra ånd til hjerte. Flere steder i Det nye Testamente nævnes Indtoget i Jerusalem er umuligt ikke at forestille sig, når man hører om Jesus, der sender to disciple af sted for at finde et æsel og dets føl, for derefter at ride ind gennem Jerusalem. Den begejstrede folkemængde hylder ham med kapper og palmegrene samtidig med, at et eller andet ikke er, som det skal være. Jesus svarer ikke på mængdens begejstring, for han ved, at begejstringen intet er værd. Han opfører sig ikke som en sejrende konge, der har brug for at være populær. Han rider sagtmodigt, som der står, velvidende hvad der venter ham. 3

4 Det er et helt usædvanligt tydeligt og realistisk billede af en begivenhed, der meget vel kan have fundet sted, som den står beskrevet. Det er derfor samtidig et tydeligt og realistisk billede på den storladne bevægelse, at Gud kommer mennesker nær, at Han har givet sig til kende for vores skyld, og endda for min skyld, skal man huske at sige til sig selv. Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Der tales med dette citat fra Det gamle Testamente udtrykkeligt om din konge. Skulle nogen være i tvivl, så er det altså netop mig og ikke min nabo, der først og fremmest tales til, hvilket selvfølgelig også gælder for naboen. Og det er ham, som kommer til mig, før jeg kan komme til ham. Han kalder, før jeg kan svare. Med første søndag i advent understreges den rette begyndelse på kirkeåret, at der går en bevægelse fra Gud til mig. Denne bevægelse er fundamental, og den er individuel. Ingen kan stille sig i det enkelte individs sted, ingen kan her gøre det ud for en anden, hvad vi jo ellers kan i mange andre sammenhænge. Den individuelle påvirkning af hjertet er en art øvelse i fromhed, eller helliggørelse som man tidligere turde kalde det; det var før en bestemt gruppe af kristne satte sig på udtrykket og blev selvgode af det. I Det nye Testamente kaldes de kristne af alle slags imidlertid ofte de hellige. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede (Koll.), siger Paulus f.eks. og et andet sted: Guds tempel er helligt, og det tempel er I (1.Kor. 3,17). Den afgørende forudsætning for at kunne tage sådanne ord i sin mund eller lade dem tilflyde øret uden at blive pinligt berørt er syndsbevidsthed, at man kender sit hjertes mangler, dvs. at den eller de lidenskaber som bestemmer netop mig, vil gøre mig døv og blind i andre henseender; eller at et menneske ved at gribe ind i verden, nemt ødelægger noget andet, og dette er en begrænsning, man i virkeligheden ikke rigtig kan tage sig af. Den kan nok føles, den kan begrædes, men tage sig af den kan man kun ved at overlade den til Gud, dvs. bede om at lade Guds ånd råde i hjertet. Det er fromhed eller tro eller altså helliggørelse. Det vil vi gerne have mere af, men uden syndsbevidsthed kommer man til at bede blot til sig selv. Når den enkelte kristen således kan være hellig og vokse i fromhed, er der også tale om, at det hellige opfattes anderledes i kristendommen eller i evangeliets lys end andre steder. I andre religioner er det hellige altid fællesskab. De hellige handlinger stifter et fællesskab, og fællesskabet beror på ydre og hellige handlinger. At bryde fællesskabet er derfor en krænkelse af det hellige, blasfemi, og ikke få steder er der dødsstraf for at gøre det. I kristendommen er der også fællesskab. Vi taler om Helligåndens samfund, og de kristne menigheder er 4

5 også fællesskaber. Og dog er det anderledes. En kristen menighed vil altid være et fællesskab af individer med syndsbevidsthed, for ellers er al tro fromhed, endsige da vækst i tro og fromhed udelukket. Og ingen kan på forhånd vide, hvordan tro eller fromhed vil ytre sig i det ene eller andet individ, og ingen kan forudbestemme hvilke handlinger, det fører til. Handlingerne vil altid være, hvad næsten har brug for, og det kan være hvad som helst når som helst. Det tvinger hvert enkelt individ til at skønne og dømme selv. Det skærper hver enkelts samvittighed og handlekraft, uanset hvad de andre måtte mene, uanset om man måtte ende med at stå helt alene. Det er selvfølgelig en god idé at tale med andre om snart sagt alting. Det er godt at drøfte, diskutere, indhente viden, bruge sin forstand, og hvis man ikke har nogen, så gøre brug af andres. Vi har gjort en sådan adfærd til en politisk hovedhjørnesten i Danmark. Vi kalder den demokrati eller det samarbejdende folkestyre, men nedenunder denne politiske organisering, skal vi kunne se og høre det enkelte individ, der løfter sit hjerte til Gud, for at bede om mere tro; det individ, som har lært, at helliggørelse ikke er noget, mennesker finder sammen om, og som sker, fordi mennesker stifter fællesskab, men fordi Gud i hjertets skjul handler med hver enkelt af os. Dette kan vi selvfølgelig godt være enige om at mene og i den Viborg Domkirke: Indtoget i Jerusalem. forstand udgøre et godt og trygt fællesskab. Men det er noget ganske andet end f.eks. den muslimske umma. Derfor rider Jesus sagtmodigt ind i Jerusalem. Det er ikke en fornyelse af et gammelt, helligt fællesskab, han er ved at genoplive. Han har ikke lod og del i den jubel, han tildeles. Den er og vil forblive fremmed for ham, og han ved det. Han ønsker end ikke at være en del af den. Derimod er han bundet til de mennesker, han rider ind iblandt, med en tro og en fromhed, som han har fået af sin Fader i Himlen. Den vil han give til hver enkelt, og alle disse enkelte, der skulle komme ud af det, kan så være fælles om at være enkelte individer. Amen 5

6 Nadvertale Nadveren blev indstiftet for at give os mere tro. Den er endda svar på en bøn, disciplene ofte fremsagde til Jesus: Giv os mere tro. Da disciplene spurgte, vidste de ikke, hvad de bad om; de troede de skulle have magt. Da tiden, Skærtorsdag, endelig var inde til at få, hvad de bad om, mere tro, vidste de ikke, at de manglede noget. Således er troen uforudsigelig. Vi kender ikke dens fødsel i hjertet, dens veje, og hvor den vil bringe os hen. Men vi ved, at nadveren er det daglige livs måltid, brød og vin, bundet til det daglige livs kærlighed, så vi hver dag kan få mere tro. Amen Hvorfor er jeg medlem af en valgmenighed? En personlighed, der satte spor i Hernings kirke- og kulturliv. Barnebarnet, 84-årige Johannes Molbech, husker tydeligt morfar Enevold Terkelsen og mormor Katrine på Østre Kirkevej. Det er nu mere end 106 år siden valgmenighederne i Gjellerup og Herning blev stiftet. Menighedernes første præst var Enevold Terkelsen, der bestred embedet til sin død i Han var en personlighed, en igangsætter og ildsjæl, ville man i dag kalde ham. Foruden et stærkt og synligt grundtvigsk menighedsliv, stod han også bag en række folkelige og kulturelle initiativer som Højskolehjemmets Ungdomsforening, Herning Friskole, Herning Korforening, Herning Musikforening, Sønderjysk Forening og Midtjysk Menighedsmøde, som nu hedder Vintermødet. Og der var tilslutning til disse aktiviteter, flere hundrede til møderne, ja 1000 kunne det komme op på ved ungdomsforeningens møder på Højskolehjemmet, og møderne blev holdt hver mandag. På trods af den store flid, lykkedes det ikke for hans tilhængere at få ham som sognepræst ved Herning Kirke i år 1900, for han var jo den ugude- 6

7 lige præst fra Ørre, der både dansede og bakkede op om dilettant i forsamlingshuset. Fire år senere dannede hans tilhængere de to valgmenigheder. Pastor Terkelsen og Katrine boede på Østre Kirkevej 12 og fik seks børn, fire sønner og to døtre. To sønner blev højskoleforstandere, en blev seminarielærer og en blev boghandler. Den ene datter blev gårdmandskone i Gullestrup, den anden sundhedsplejerske i Herning. Alle fik de en rig arv med, ikke mindst musikken har vist sig som et stærkt gen. Men leder vi efter efterkommere blandt valgmenighedens medlemmer, så finder vi i dag kun en enkelt, nemlig Johannes Molbech, der er vokset op på Vestergård i Gullestrup. Og han husker sine bedsteforældre, men var dog kun otte år, da Enevold Terkelsen døde. Som barn var han ofte med forældrene i kirke, men han husker ikke, hvad præsten sagde, men at han messede, og det lød flot, for Terkelsen havde en særdeles god sangstemme. Han husker også familiens julekomsammen 2. juledag på Østre Kirkevej, hvor de fire sønner, svigersønnen og pastor Terkelsen ivrigt diskuterede. Politisk var de langt fra enige, der var en konservativ, en retsstatsmand og en eller flere venstremænd. Og det gik ikke stille af, men der var plads til de forskellige meninger, dog husker Johannes, at han syntes de skændtes, men det var nok i al venskabelighed alligevel, mener han nu. Johannes ser tilbage på sin slægt med stolthed, og valgmenigheden betyder noget for ham, selvom han indrømmer, at kirkegang aldrig er blevet en regelmæssig livsrytme for ham. De seneste år har det været helt umuligt for ham, da han har store problemer med sin ryg og ikke sidder godt ret mange andre steder end derhjemme. Men også Johannes Molbech har en musikalsk åre og har selv spillet violin og spillet i orkester, ligesom han aktivt har taget del i musiklivet i Herning. Han har været lærer på Vestervangskolen og boet i Herning hele sit liv bortset fra militærtjenesten og uddannelsestiden på Silkeborg Seminarium, hvor han havde sin morbror som musiklærer. Hans tre døtre har alle lært at spille klaver og har taget både musik og sang med i deres uddannelse og job. Anna Grethe Dybro 7

8 Den syvarmede lysestage Flytningen er en god anledning til et par bemærkninger om den syvarmede lysestage i almindelighed. Lidt historie Den syvarmede lysestage, hvis hebraiske navn er Menorahen, stod oprindeligt i templet i Jerusalem, som spillede en helt central rolle i jødedommen. Templet var Guds hus. Det gjaldt for Kong Salomons tempel, som var det første egentlige tempel i Jerusalem og for et andet, senere tempel. Herodes d. Store (konge fra 37 f. Kr. til 4. efter Kr.) ombyggede dette så meget, at det kaldes det tredje tempel. Herning Valgmenigheds bestyrelse har besluttet at flytte den syvarmede lysestage væk fra alteret i kirken. Som den står nu, forstyrrer den alterbilledet, og vi er i øvrigt lidt bekymrede for, om billedet sodes til efterhånden og for hurtigt. Hvor den syvarmede lysestage helt præcist skal være, er endnu ikke afgjort, men sandsynligvis på en konsolhylde i nærheden af døbefonten. De to store lysestager på hver side af billedet vil blive stående, og der vil fortsat også være blomster på alteret. Den syvarmede lysestage var lavet enten af rent guld eller betrukket med guld (se 2. Mosebog kap. 25, v. 31 ff), og var lige så høj som et menneske. Den skulle konstant være tændt, som tegn på det jødiske folks uudslukkelige tro på Gud, og måtte kun brænde ved den fornemste olivenolie. Det var præsternes opgave at sørge for dette. Templet i Jerusalem var flere gange udsat for vanhelligelse og ødelæggelser, og blev definitivt brændt og brudt ned af den romerske hærfører Titus med Jerusalems ødelæggelse i år 70 (i dag er kun grædemuren tilbage). Hvad der skete med den syvarmede lysestage 8

9 ved den lejlighed vides ikke bestemt. Den er sandsynligvis ført til Rom som krigsbytte, idet den findes afbilledet som sådan på Titusbuen i Rom. Hermed forsvandt den ud af jødedommen, men kom tilbage igen som et symbol på den moderne stat Israel. I oldkirken blev den overtaget af de kristne, og man ved, at Karl d. Store i år 782 anbragte en syvarmet lysestage i en nybygget kirke i Ariane. Hvad begrundelsen symbolværdien var, er usikkert, men det kan have at gøre med tallet syv, som både i jødedom og kristendom har en særlig status som et helligt tal; der er de syv skabelsesdage i Det gamle Testamente, og i Johannes Åbenbaring i Det nye Testamente tales der om syv menigheder (jf. koret i Hammerum Kirke). Den syvarmede lysestage i danske kirker Selvom den syvarmede lysestage således er et gammelt kristent symbol, er det ret nyt, at den er så talrigt forekommende i danske kirker. Det begyndte med Grundtvig, som i skriftet Kristenhedens Syvstjerne ( ), en fortolkning af netop Johannes Åbenbaring, så den nordiske menighed som den sjette, og den syvende ville opstå i Indien ved Gangesfloden. Grundtvig lagde på den måde Johannes Åbenbaring ned over den kristne kirkes historie, som en billedlig forståelsesramme. Han så sin egen virksomhed som digter og forkynder som opvækker af denne nordiske menighed, en opgave han havde set for sig siden sin ungdom, men som han først i en sen alder turde stå ved. Formodentlig da han kunne se, at det var ved at ske. Sognepræst Kristine Stricker Hestbech skriver på religion.dk: Da Grundtvig så skulle fejre sit 50 års præstejubilæum, fik han af danske, norske og svenske kvinder foræret en syvarmet lysestage, overrakt af enkedronning Caroline Amalie d. 29. maj I 1890 forærer Asta Grundtvig så stagen til Frederikskirken (Marmorkirken), som havde status af mindekirke for Grundtvig. Og derfra dannede den mode i grundtvigske kredse, så man vidste, at når man kom ind i en folkekirke, hvor stagen stod på alteret, så var det en grundtvigsk menighed, man var kommet til. Der er altså gode grunde til at fastholde den syvarmede lysestage. Den er et virksomt symbol på, at de kristne menigheder vokser ud af en lang historie og stadig har en historie foran sig, som strækker sig helt til Dommedag. Symbolet er forankret i både den europæiske kirkehistorie og den danske. Desuden er den smuk, og med tændte lys giver den liv i kirkerummet. På den anden side er den ikke så symboltung, at den ikke kan flyttes. På den måde kan man bevare ved at forandre eller forny, uden at gøre sig dummere end fortiden. MK 9

10 Døde regnet fra Allehelgens dag 2009 til 2010 Herning Valgmenighed Gjellerup Valgmenighed Ane Cæcilie Gammelmark Gam Erik Andreas Vilhelm Møller Eegholm Kristine Hansgaard Pedersen Emma Møller Nielsen Bodil Marie Christiansen Jørgen Josiassen Viggo Hyldgaard Poulsen Ernst Guldhammer Kjærgaard Henning Hjøllund Kristen Overgaard Kristensen Kaj Robert Christensen Kristian Hjøllund Magda Poulsen Marie Grønbæk Lindholdt Henny Rasmussen Jørgen Sejer Nybo Helene Johanne Kristine Berthelsen Ny gravermedhjælper ansat i Hammerum Vi har ansat Dorthe Hansen fra 1. oktober 2010 som gravermedhjælper. Vi, og besøgende i kirken og på kirkegården, er allerede kendt med hende tilbage fra april måned, og det er med glæde og tilfredshed, at vi nu har kunnet ansætte Dorthe. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Dorthe skriver: Jeg er 42 år og bor i Hammerum sammen med Michael og vores 2 drenge, Mikkel og Mathias. Jeg har ikke tidligere arbejdet indenfor området, men er utrolig glad for skiftet fra kontor til arbejdet udendørs som gravermedhjælper. Karen Marie Holm 10

11 Afsked med kirketjener og graver Nancy Hansen Det er ikke til at se det... men vi ved det! Nancy har været ansat hos os i Gjellerup Valgmenighed tæt på de 33 år pr. 1. april 2011, hvor hun har besluttet sig for at gå på pension. Nancy er naturligt en stor del af vores historie og har gennem alle disse arbejdsår følgelig samlet stor viden og rigtig mange gode historier om vores fælles liv og historie i Gjellerup Valgmenighed. Det har vi alle haft megen støtte i og glæde af. Der vil blive mulighed for at sige farvel med tak til Nancy, når tiden nærmer sig. Karen Marie Holm Jubilæumsskriftet De to bestyrelser har besluttet, at jubilæumsskriftet fra 2004 nu kan fås gratis mod at betale portoen. Forsendelsen aftales med en af de to forretningsførere. Bogen kan også fås ved henvendelse til præst eller kirketjener i kirken. MK Nancy og Dorthe i gang med arbejdet. Bjarne Kolind Jensen stopper som kirketjener Bjarne har valgt at opsige sin stilling som kirketjener ved Herning Valgmenighedskirke med udgangen af november Siden 1. juli 2008 har Bjarne fungeret som kirketjener i Herning. Han har søndag efter søndag modtaget kirkegængerne med stor venlighed og megen professionalisme. Vi er meget taknemmelige for det store arbejde og den megen energi, som Bjarne har lagt i kirketjenerjobbet. Bjarne har givet tilsagn om, at vi må trække på ham, hvis vi har brug for en afløser. Det er vi glade for. Bjarne: Tak for din indsats! Laura Jepsen 11

12 Kalender: Torsdag den 6. januar kl : Hellig Tre Kongers arrangement i Herning Valgmenighedskirke Der indbydes igen i år til Hellig tre kongers Aften for konfirmanderne i Herning og Gjellerup, deres søskende og familier. Vi begynder i kirken kl med en børnevenlig gudstjeneste og fortsætter derefter på friskolen med sang, almindelig hygge, leg o.a. Studiekredsen er kommet godt fra start og næste mødedato er: Mandag den 17. januar kl Her er Per Pettersons: Ud og stjæle heste på programmet. Haruki Murakami: Kafka på stranden bliver sat under debat Mandag den 28. marts kl Der er fortsat mulighed for tilmelding til Laura Jepsen. Studiekredsen holdes på Herning Friskole. Onsdag den 19. og onsdag den 26. januar kl : Grundtvig igen igen v/morten Kvist, på Hammerumhus To aftener om grundtvigske grundbegreber, et bud på hvordan de kan forstås i en nutidig sammenhæng. Søndag den 6. februar: Kirkefrokost i Hammerum Efter gudstjenesten i den mørke og kolde vinter, mødes vi til en varm frokost på Hammerumhus. Voksne : 50,- kr. inkl. drikkevarer. Børn gratis. Alle er velkomne. Vintermøde i dagene februar på Herning Friskole: Torsdag den 24. februar kl : Foredrag v/professor i antropologi Rane Willerslev: Animismens væsen kunsten at forføre en elg Med udgangspunkt i det sibiriske jægerfolk, jukagirerne, delagtiggør Rane Willerslev tilhørerne i sin antropologiske forskning i naturreligion (animisme). Ånder, reinkarnation og jægere i dyrekostumer kan let opfattes som udtryk for en primitiv livsform, der bygger på illusioner og selvbedrag. Rane Willerslev tager i sin forskning jukagirerne alvorligt og argumenterer for, at deres virkelighedsbillede er lige så gyldigt og lige så funktionelt som vores på sine egne betingelser. Foredraget tager afsæt i Rane Willerslevs egne oplevelser som pelsjæger i Sibirien. 12

13 Fredag den 25. februar kl : Foredrag v/cand. mag Lars Trap-Jensen, Det danske sprogog Litteraturselskab, København: Dansk i dag nære problemer og global udfordring De sproglige problemer, der optager danskerne, er ikke altid de samme som fagfolk og politikere beskæftiger sig med. I dette foredrag kommer jeg ind på, hvordan det kan være, og ser nærmere på, hvilke problemer det drejer sig om, både de små og store: sproglig korrekthed, den engelske syge, fremmedsprogenes stilling, sproglig variation og det danske sprogs påvirkning fra internet og globalisering. Har det danske sprog det godt, eller er det truet indefra eller udefra? Lørdag den 26. februar kl : Foredrag v/journalist Kåre Gade, London: Funky fundamentalister og frisindede fossiler Mens nogle sværger til prædikestol og pibeorgel, foretrækker andre powerpoint og popmusik. Men hvem er forstokkede, og hvem er forandringsparate? Om det forunderlige forhold mellem form og forkyndelse i folkekirken. Søndag den 27. februar kl : Gudstjeneste og kl : Foredrag v/cand. theol. phd.-studerende Esben Lunde Larsen, Skjern: Grundtvigs frihedssyn et ståsted, en udvikling N.F.S. Grundtvig når, efter en længere kristelig udvikling begyndende i 1810, frem til sin såkaldte mageløse opdagelse i Opdagelsen bliver udgangspunktet for hans fremtidige frihedssyn. Frem mod 1834 udvikler frihedssynet sig og får blivende betydning derefter. Frihedskampen er først og fremmest en frihedskamp for det enkelte menneskes åndelig frihed. Dette tager sit udgangspunkt i kampen for kirkelig frihed efter 1825, men fra 1831 udvides dette til en kamp for samfundsmæssig frihed. Derfra tager 13

14 det for alvor fat i kirken, skolen og samfundet generelt. Hvad har den udvikling af betydning for os i dag som kristne og som samfundsborgere? Har vi overhovedet noget at miste? Vintermødet afsluttes med en koncert med akkordeonspiller Allan Harbo Karlsson fra Herning Musikskole. Generalforsamlinger 2011 Gjellerup Valgmenighed tirsdag den 8. marts kl på Hammerumhus. Herning Valgmenighed torsdag den 10. marts kl på Herning Friskole. Lørdag den 19. marts kl : Kirkelørdag i Gjellerup Valgmenighedskirke Vi indleder formiddagen i kirken, hvor Morten Kvist vil holde en kort og børnevenlig gudstjeneste. Herefter gælder det samvær på Hammerumhus med saftevand, boller og kage og hyggelige sanglege, inden vi sidst på formiddagen går hver til sit. Torsdag den 24. marts kl : Koncert med organist Thomas Bach Madsen i Herning Valgmenighedskirke. Se hjemmesiden for nærmere omtale. Herning Kirkehøjskoles forårsprogram 2011 Temaet Frihed bundethed fællesskab fortsætter i foråret. Lørdag den 8. januar: Musikerparret Betty og Peter Arendt, Haslev: Enhed i mangfoldighed, Hedeagerkirken Lørdag den 5. februar: Forfatter og foredragsholder Monika Papazu, Randers: Menneskelig frihed kristen frihed, Fredenskirken Lørdag den 5. marts: Forstander f. Diakonhøjskolen, teolog Jens Maibom, Aarhus: Slip dragen løs og den falder til jorden, Sct. Johannes kirke. Lørdag den 2. april: Pastor Leif Kallesen, Herning: Den enfoldige morder, Hedeagerkirken. Filmen vises i sin fulde længde torsdagen før. 14

15 Morgensang En god start på dagen... Herning Valgmenighedskirke H.C. Ørstedsvej 27 Tirsdage fra kl. 9:00-9:20 Alle er velkomne! Yderligere oplysninger på Baby salmesang For dit barn er din stemme den bedste i verden... Herning Valgmenighedskirke H.C. Ørstedsvej 27 Tirsdage fra kl. 10:00-11:00 Yderligere oplysninger om tilmelding m.v. på Redaktionen Morten Kvist (ansh.) Karen Marie Holm Laura Jepsen Karna Søgaard Lis Bareuther Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Laura Jepsen (formand), Webersvej Lis Bareuther (næstformand), Nørregade Niels Andersen (kasserer), Helstrupvej 58, Snejbjerg Pia Brændgaard (sekretær), Løvbakkevej Tommy Overgaard (kirkeværge), Haakonsgade Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum Karna Søgaard (næstformand), Linåvænget 5, 7451 Sunds Jørgen Lynggaard Pedersen (kasserer), Øster Allé 26, Hammerum Eva Skovhuus (sekretær), Ravnsbjergvej 4, Gjellerup Ole B. Hansen, Sønderkær 50, Gjellerup Kim Overgaard (Kirkeværge, uden for bestyrelsen), Hjejlevej 61, 2. th., 8600 Silkeborg Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej Kirkesangere: Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Sekretærhjælp: Birgitte Christensen, Norgesvej Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Kirketjener og graver (i Hammerum): Nancy Hansen, Egevænget 2, Hammerum, (telefontid 8-14 på hverdage) Gravermedhjælper (i Hammerum) Dorthe Hansen, Tjørnevej 4, Hammerum, (telefontid 8-14 på hverdage) Kirketjener (Herning Valgmenighedskirke): Erling Holdgaard, Falkevej Køkkenhjælp: Inga og Jens Fløe, Snejbjergvej Havemand: Carl Agesen, Korsørvej Forretningsførerere: (Herning) Grethe Nielsen, Stormosevej 11, Studsgaard (Gjellerup) Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. Mailadresser til ovennævnte personkreds kan findes på hjemmesiden: 15

16 Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Stormosevej 11, Studsgaard, 7400 Herning, ID-nr Gudstjenester Herning: Hammerum: Juleaften kl kl Juledag kl kl juledag Fælles m. Hammerum kl Nytårsdag kl Fælles m. Herning 2. januar Ingen Ingen 6. januar kl Helligtrekongers aften i Herning 9. januar kl kl januar kl kl januar kl kl januar kl kl februar kl kl Kirkefrokost 13. februar kl kl februar kl kl februar kl Vintermøde, se kalender Fælles m. Herning 6. marts kl kl marts kl kl marts kl Kirkelørdag 20. marts kl kl marts kl kl NB! Bemærk de ændrede gudstjenestetider på grund af vintermørket. Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted, blot man er venlig at anmode derom, så aftale kan træffes. Se endvidere: Kirkekørsel: Ring til Herning Taxa, , senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune. En egenbetaling på kr. 15 lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken. NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 O k t o b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Edward Burra: Den syge ved Betesda Dam. Offerbevidsthed Prædiken over Johs. 5,1-15. Af Morten Kvist Et nyt ord har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni 2012 19. årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 M a rt s 2 0 1 1 1 8. å rg a n g Foto: Knud Bjarne Gjesing. Kristendommen på kant med verden Prædiken over Matt. 8,23-27. Af Morten Kvist Lige siden den

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 j u n i 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Om tillid og tro Prædiken til 2. s. i fasten d. Matt. 15,21-28. At et menneskes tro er aldeles afgørende for et menneskes

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang HERNING - GJELLERUP VALGMENIGHED Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang Nr. 3 - Oktober 2005 - side 2 Gudstjenester Herning: Hammerum: 9. oktober 9.00 10.30 16. oktober 10.30 9.00 23. oktober 9.00 10.30 30. oktober

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 o k t o b e r 2 0 0 6 1 3. å rg a n g Foranlediget af den megen debat, der har været omkring Islamkritisk Netværk i Folkekirken har Herning Folkeblad bragt

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april 2014 21. årgang Goetsch:»Still life of Daffodils« At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag 2014. Lukas 18,31-43. Af Morten Kvist Samtidig med at

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 Juni 2008 15. årgang Mellem sandhed og løgn Prædiken til 3. søndag i fasten, Joh 8, 42-51. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe. Vort liv er et drama, en

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Og alle dem, der fulgte ham havde på. fornemmelsen, at de sammen var på vej mod. noget, at de sammen var i bevægelse hen imod

Og alle dem, der fulgte ham havde på. fornemmelsen, at de sammen var på vej mod. noget, at de sammen var i bevægelse hen imod Palmesøndag 29.3.2015. Domkirken 10. 192 Hild dig, 85 Op Zion, 380 Op dog Zion, 18 Som fisk i hav, 209 Et kors. Nadver: 176 Se hvor nu. Dåb: 446 O, lad din Ånd. Gråbrødre 17: 192, 380, 18, 209. Jesus var

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 m a rt s 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Det hellige på bjerget Prædiken til Sidste s. e. Hellig tre Konger. 2. Pet. 1,16-18 og Matt.17,1-9. Forklarelsen på bjerget

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder»Praying Hands«NUMMER 3 JUNI 2015 22. ÅRGANG Om bøn til Gud Prædiken til 5. s. e. påske d. 10-5-15 i Hammerum og Herning. Johs. 16, 23b-28. Af Morten Kvist Det er både

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere