Naturmålsplan for Røsnæs. Formålet med naturplejen. Fokusarter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturmålsplan for Røsnæs. Formålet med naturplejen. Fokusarter"

Transkript

1 Naturmålsplan for Røsnæs Formålet med naturplejen Den overordnede målsætning for arealerne er at bevare og forbedre naturindholdet. På grund af de særdeles værdifulde overdrev på Røsnæs, er der særlig opmærksomhed på denne naturtype. For fokusarter er målsætningen, at bestandene er stabile eller i fremgang. For såvel naturtyper som levesteder for arter tilstræbes fremgang, såfremt de naturgivne forhold muliggør dette. Naturplejen skal sikre, at de lysåbne arealer bevares eller udvikles til artsrige naturtyper med lav vegetation af urter, værdifulde krat, vådområder med gode forhold for blandt andet klokkefrø samt skove med stigende naturindhold m.v. Succeskriterier er udvidelse af arealet med naturtyper; at naturtilstanden forbedres på registrerede naturtyper samt stabilitet eller fremgang for fokusarterne. Fokusarter Naturarealerne på Røsnæs rummer usædvanligt mange arter, men det er her kun muligt at nævne ganske få. Naturforvaltningen skal tilgodese alle hjemmehørende arter, men som udgangspunkt gennemføres naturpleje for at sikre naturtyperne. Herved vil de tilknyttede arters levesteder også blive plejet. Sommerfuglen fransk bredpande har vigtige levesteder på kystskrænterne på Røsnæs. Gennem de senere år er sommerfuglen observeret flere steder i Nordvestsjælland. På spidsen af Røsnæs findes en bestand af klokkefrø. Bestanden skyldes en genudsætning i år 2000 baseret på dyr fra Nekselø. Bestanden trives, og klokkefrøen spredes og koloniserer nye vandhuller også udenfor Natura området. Stor vandsalamander, spidssnudet frø og flere andre padder findes ynglende på arealerne. Markfirben er hyppigt forekommende og blandt andet registreret i Vindekildeområdet. Hugorm er kendt fra samme område. Naturstyrelsen Førstballevej 2 Gjøddinggård 7183 Randbøl Tlf CVR EAN

2 Rødrygget tornskade yngler på overdrevene. Arten bruges ofte som indikator for god naturkvalitet. Blandt en meget rig overdrevsflora kan nævnes nikkende kobjælde, ager-kohvede og trekløft-alant som 3 arter, der også indikerer natur af høj kvalitet. Beskrivelse af området (se i øvrigt kortbilag) Naturstyrelsens arealer på Røsnæs-halvøen udgør ca. 194 ha. Arealerne er en del af en bueformet randmoræne, der fortsætter over Storebælt til Fyns Hoved. Den fremstår som en vold af ler, sand, grus og sten, som blev efterladt langs randen af en gletsjer, som under sidste istid skød frem fra syd gennem Storebælt. Sammen med geologien danner det specielle storebæltsklima med lav nedbør og mange solskinstimer grundlaget for områdets betydelige forekomster af bl.a. naturtyperne kalkoverdrev og tørt kalksandoverdrev og heraf følgende unikke flora og smådyrsfauna. På grund af terrænet har jorden flere steder aldrig været omlagt, men hovedsageligt været brugt til græsning uden tilførsel af gødning og sprøjtemidler. Det har betydet, at overdrevsvegetationen har bevaret en stor mangfoldighed. Kystnaturen er relativt uberørt af menneskelig aktivitet. Den er dynamisk, og kystlinjen er under forandring som følge af sted- og lejlighedsvis erosion. Beskyttelse/arealudpegning/registreringer Arealerne ligger alle i Natura 2000 område nr. 166 Røsnæs og Røsnæs Rev. De kortlagte lysåbne naturtyper er opgjort til: Lysåbne naturtyper (ha) naturtype Total 6210 Kalkoverdrev 4, Kildevæld 0, Tør overdrev på kalkholdigt sand 2, Kystklint/klippe 14, Strandvold med flerårige 2,6 Hovedtotal 24,4 Beskyttede naturtyper omfatter især overdrev, men også eng, strandeng, sø og mose forekommer. 2

3 Et areal langs sydkysten er fredet ved kendelse fra 1953, og områdets tilstand må som følge heraf ikke ændres eller bebygges. Arealerne har i kraft af deres forskellige tilstand og driftshistorie registreret HNV-værdier mellem 4 og 12. Tilsvarende varierer biodiversitetsscoren mellem 5 og 16. Plejetiltag Hovedparten af arealerne skal afgræsses af kreaturer. I storfolden på sydsiden af Røsnæsvej tilstræbes helårsgræsning med kreaturer og så vidt muligt robuste heste. Helårsgræsning skal ske uden tilskudsfodring af dyrene. Græsningstrykket holdes lavt forår og sommer af hensyn til blomstrende urter og tilknyttet insektfauna m.m. Dyrene vil i løbet af vinteren græsse på delvist visne græsser, urter og buske. Deres færdsel vil give en vis forstyrrelseseffekt i form af optråd på de arealer, der er meget domineret af bl.a. rajgræs. Derigennem dannes blotlagt jord, som giver flere overdrevsarter en mulighed for at etablere sig. På nordsiden er arealet opdelt i 4 folde, som skal afgræsses med kreaturer inden for perioden 1. april 30. november. Der skal i første del af græsningssæsonen frem til 1. august - afgræsses med et moderat græsningstryk, der medfører en mosaik af lav og høj plantevækst og tilgodeser blomstrende urter og insektfaunaen. Der må ikke tlskudsfodres. Der må tages et årligt slæt på arealerne i fold 3 og 4. Der skal friholdes en bræmme på min. 10 meter omkring vådområderne. Et evt. slæt skal kombineres med afgræsning, således at arealerne afgræsses hvert år. Folde og hegnslinjer fremgår af vedlagte kortbilag. Krat er ønskværdigt på bl.a. overdrev, og specielt på de nye og kommende overdrev må der gerne være en større grad af tilgroning. På naturtyperne i bl.a. Vindekilde er det mere kompliceret, da der er modsatrettede hensyn mellem kratnatur og lysåben natur. Naturstyrelsen har blandt andet i forbindelse med et Life-projekt ryddet krat, og foretager nu årligt kratrydning som vedligeholdelse af de ryddede arealer. Græsning og kratrydning baseres og justeres på baggrund af løbende erfaringer med effekterne på arealerne. Kendte forekomster af invasive arter omfatter små områder med rynket rose, som bekæmpes systematisk af Naturstyrelsen Midtsjælland. Særlige forhold 3

4 Naturstyrelsens arealer på Røsnæs er meget velbesøgte af publikum. Derudover driver Kalundborg Kommune en naturskole fra hovedbygningen på Røsnæsgården. Det er derfor af stor betydning, at Naturstyrelsen i forvaltning af arealerne sikrer og prioriterer mulighederne for publikumsoplevelser og friluftsliv på arealerne. I nærværende plan er det blandt andet realiseret ved fortsat mulighed for færdsel på frahegnede stier nord for Røsnæsvej. På sydsiden, hvor naturværdierne er meget betydningsfulde, prioriteres bevaring og udvikling af natur. Der er dog fortsat fri færdsel til fods i storfolden; i tråd med praksis i blandt andet Vindekilde gennem årtier. For at undgå konflikter mellem reglerne for landbrugsstøtte og naturhensyn søges der ikke grundbetaling til de naturmæssigt mest værdifulde arealer. På de øvrige arealer vurderes ikke at være en potentiel konflikt af denne karakter. Evaluering af indsats og naturmålsplan Græsning herunder græsningstrykket følges løbende gennem sæsonen. Tilsvarende vurderes behovet for rydning og bekæmpelse af invasive arter i forbindelse med den årlige planlægning af naturplejeaktiviteter. Evaluering af naturmålsplanen gennemføres om ca. 5 år. Bilag Planteliste Der henvises til Danmarks Naturdata. Kortbilag Kortbilag med NST arealer Kortbilag med folde Kortbilag med fredninger Kortbilag med habitatnatur Kortbilag med beskyttede naturtyper Kortbilag med HNV Kortbilag med biodiversitetsscore 4

5 Naturstyrelsens arealer Kortbilag med folde 5

6 Kortbilag med fredninger Kortbilag med habitatnatur 6

7 Kortbilag med beskyttede naturtyper Kortbilag med HNV 7

8 Kortbilag med biodiversitetsscore 8

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 240 Svanninge Bakker Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 7Rubjerg Knude og Lønstrup Klint, Habitatområde nr. 7 Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Foto: Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 241 Rødme Svinehaver Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer. 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 129 Gilbjerg Hoved Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Foto: Kort: ISBN nr

Foto: Kort: ISBN nr Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del Titel:

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N58 Nordby Bakker Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og på Naturstyrelsens

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 51 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 242 Thurø Rev Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 238 Egtved Ådal Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 111 Røjle Klint Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 12 Store Vildmose. Habitatområde nr. 12. Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. Natura 2000-område nr. 166 Habitatområde H 195.

Natura 2000-handleplan Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. Natura 2000-område nr. 166 Habitatområde H 195. Natura 2000-handleplan 2016 2021 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord Natura 2000-område nr. 166 Habitatområde H 195 Side 1 af 18 Kolofon: Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Røsnæs, Røsnæs Rev og

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 97 Frøslev Mose Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N23 Vullum Sø Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og arter

Læs mere

Plejeplan for moser ved Gulstav (delprojekt nr. 10)

Plejeplan for moser ved Gulstav (delprojekt nr. 10) Plejeplan for moser ved Gulstav 2018-2028 (delprojekt nr. 10) Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskyttelsesmæssig status... 3 3. Beskrivelse af området og potentiale... 4 4. Målsætning for moserne ved Gulstav...

Læs mere

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N40 Karup Å, Kongenshus og Hesellund Heder Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov Titel: Natura

Læs mere

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakker

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: 18. december Forsidefoto Klinter på Røsnæs vest for Vindekilde. Fotograf: Peter Leth

År: ISBN nr.: Dato: 18. december Forsidefoto Klinter på Røsnæs vest for Vindekilde. Fotograf: Peter Leth Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord Natura 2000-område nr. 166 Habitatområde H195 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Arealer til bortforpagtning:

Arealer til bortforpagtning: Arealer til bortforpagtning: Delområde Areal Driftsform Markbloknr. Brutto areal (ha) Store Vildmose Ørnefenne 57 Afgræsning /Slæt Økologisk status 547343-86 9,36 Ja 1/1-2019 31/12 Store Vildmose Damfenne

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 119 Storelung Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og arter

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N63 Sdr. Feldborg Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Naturkvalitetsplanen i korte træk

Naturkvalitetsplanen i korte træk Naturkvalitetsplanen i korte træk Hvordan skal de beskyttede naturområder udvikle sig frem mod 2025 Hvad er beskyttet natur? Naturkvalitetsplanen gælder for de naturtyper som er beskyttet mod tilstandsændringer

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE NORDBY BAKKER. Forslag til Natura 2000-handleplan Natura 2000-område nr. 58. Habitatområde H182

SAMSØ KOMMUNE NORDBY BAKKER. Forslag til Natura 2000-handleplan Natura 2000-område nr. 58. Habitatområde H182 SAMSØ KOMMUNE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 NORDBY BAKKER Natura 2000-område nr. 58 Habitatområde H182 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus Kommune

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beliggenhed, areal og ejendomsforhold... 2

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. nr. 184 Hammeren og Slotslyngen Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

[Skriv tekst] Natura 2000plejeplan

[Skriv tekst] Natura 2000plejeplan [Skriv tekst] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N13 Svinkløv Klitplantage & Grønne Strand Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kystskrænterne ved Arnager Bugt. Natura 2000-område nr. 187 Habitatområde H163

Natura 2000-handleplan Kystskrænterne ved Arnager Bugt. Natura 2000-område nr. 187 Habitatområde H163 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kystskrænterne ved Arnager Bugt Natura 2000-område nr. 187 Habitatområde H163 Titel: Natura 2000-handleplan for Kystskrænterne ved Arnager Bugt Udgiver: Bornholms Regionskommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hesselø med omliggende stenrev. Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112

Natura 2000-handleplan Hesselø med omliggende stenrev. Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hesselø med omliggende stenrev Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Titel: Hesselø med omliggende stenrev Udgiver: Halsnæs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Habitatnaturtype

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 226 Svanemose Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 94 Rinkenæs, Dyrehaven og Rode Skov Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Kystskrænterne ved Arnager Bugt. Natura 2000-område nr. 187 Habitatområde H163

Forslag til: Natura 2000-handleplan Kystskrænterne ved Arnager Bugt. Natura 2000-område nr. 187 Habitatområde H163 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kystskrænterne ved Arnager Bugt Natura 2000-område nr. 187 Habitatområde H163 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan for Kystskrænterne ved Arnager Bugt

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 11 Solsbæk Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og på Naturstyrelsens

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 74, Husby Klit Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og på Naturstyrelsens

Læs mere

Plejeplan for Piledybet

Plejeplan for Piledybet Plejeplan for Piledybet 2018-2028 Plejeplan for Piledybet 2018-2028 Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Beskyttelsesmæssig status... 4 3.

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Moser, Habitatområde nr.3, Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N99 Kongens Mose og Draved Skov Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Notat om fredning og natur på Amager Fælleds nordlige del

Notat om fredning og natur på Amager Fælleds nordlige del Bilag 22 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 16. august 2018 Notat om fredning og natur på Amager Fælleds nordlige del Delområderne Tre af delområderne berører helt

Læs mere

På den baggrund vurderes det ikke muligt at opnå dispensation fra fredningerne til etablering af et nyt byområde.

På den baggrund vurderes det ikke muligt at opnå dispensation fra fredningerne til etablering af et nyt byområde. Bilag 8 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 16. august 2018 Notat om fredning og natur på Amager Fælleds sydlige del - udvidet område Sagsnr. 2017-0393605 Dokumentnr.

Læs mere

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES PUNKTER Konsekvenser for landbruget af en naturpark? Hvilke muligheder kan en naturpark

Læs mere

Afgræsning og slæt. Hundevæng Overdrev. Side 1 af Naturstyrelsen Storstrøm

Afgræsning og slæt. Hundevæng Overdrev. Side 1 af Naturstyrelsen Storstrøm Afgræsning og slæt Hundevæng Overdrev 21-04-2015 Naturstyrelsen Storstrøm Side 1 af 8 Aftale 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F. (herefter

Læs mere

Kommunens afgørelse Der gives dispensation fra 3 stk. 2 punkt 3, efter 65, stk. 3, jf. 3, i lov om naturbeskyttelse 1 til det ansøgte.

Kommunens afgørelse Der gives dispensation fra 3 stk. 2 punkt 3, efter 65, stk. 3, jf. 3, i lov om naturbeskyttelse 1 til det ansøgte. Naturstyrelsen Førstballevej 2 7183 Randbøl Att. Lærke Becker Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P25-1-16

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N82 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. N68 Skjern å.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. N68 Skjern å. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N68 Skjern å. Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og

Læs mere

Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs

Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs Natura 2000-område nr. 51 Habitatområde H47 Titel: Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 187 Kystskrænter ved Arnager Bugt Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 187 Kystskrænter

Læs mere

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 4 Hirsholmene, havet vest for og Elling Ås udløb. Habitatområde nr. 4,

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N175 Horreby Lyng og Listrup Lyng Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N57 Silkeborg Skovene Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Radioanlæg Rishøj natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Radioanlæg Rishøj, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Nymindegablejren, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 124 Maden på Helnæs og havet vest for Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 124

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen REGAN VEST natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Regan Vest, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. Natura 2000-område nr. 166 Habitatområde H 195.

Natura 2000-handleplan Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. Natura 2000-område nr. 166 Habitatområde H 195. Natura 2000-handleplan 2016 2021 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord Natura 2000-område nr. 166 Habitatområde H 195 Side 1 af 16 Kolofon: Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Røsnæs, Røsnæs Rev og

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Særligt beskyttede arter hvor er de og hvilke levesteder har de brug for?

Særligt beskyttede arter hvor er de og hvilke levesteder har de brug for? Særligt beskyttede arter hvor er de og hvilke levesteder har de brug for? Plantekongres 2019 Herning Kongrescenter 16. januar 2019 Miljøstyrelsen Hvorfor hjælpe arter i naturen? At gøre noget godt for

Læs mere

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde H186 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Udgiver: Syddjurs Kommune År:

Læs mere

Aktionsplan. Flyvesandet DK108

Aktionsplan. Flyvesandet DK108 Aktionsplan Flyvesandet DK108 Udarbejdet af Annette Strøm Jacobsen og Niels Damm Ansvarlige partnere: Naturstyrelsen, Amphi International ApS Baggrund Denne plan beskriver de nødvendige aktioner i projektområdet

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer. 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer. 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer. 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 131 Gurre Sø Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og

Læs mere

After-Life pleje plan for. Store Vrøj. Periode: Niels Damm. Amphi Consult v./lars Briggs

After-Life pleje plan for. Store Vrøj. Periode: Niels Damm. Amphi Consult v./lars Briggs After-Life pleje plan for Store Vrøj Periode: 2012-2022 Niels Damm Amphi Consult v./lars Briggs www.amphi.dk 1 1. Lokalitetsbeskrivelse Store Vrøj er projektområde nr. 10 i LIFE BaltCoast projektet og

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde Titel: Natura

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Jægerspris Skydeog øvelsesterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern kommune opretter pulje til naturpleje på Natura 2000-arealer - Tilskud til forberedelse til afgræsning

Ringkøbing-Skjern kommune opretter pulje til naturpleje på Natura 2000-arealer - Tilskud til forberedelse til afgræsning Ringkøbing-Skjern kommune opretter pulje til naturpleje på Natura 2000-arealer - Tilskud til forberedelse til afgræsning Naturens Rige rummer en række særlige naturarealer, og kommunen ønsker at give en

Læs mere

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for matr. 3a V. Vrøgum By, Ål, Blåvandshuk Kommune. Arealet er den centrale del af Vrøgum Kær. Kæret er omfattet af Overfredningsnævnets

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kås Hoved. Natura 2000-område nr. 31. Habitatområde H31

Natura 2000-handleplan Kås Hoved. Natura 2000-område nr. 31. Habitatområde H31 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kås Hoved Natura 2000-område nr. 31 Habitatområde H31 Kolofon Natura 2000-handleplan 2016-2021. Kaas Hoved Natura 2000- områder nr. 31, Habitatområde H31. Titel: Natura

Læs mere

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Risum Enge Selde Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H 221.

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Risum Enge Selde Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H 221. 1 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016 2021 Risum Enge Selde Vig Udkast til høring Natura 2000-område nr. 221 Habitatområde H 221 2 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Risum Enge Selde Vig Natura

Læs mere