Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering"

Transkript

1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 1

2 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Holbæk Forsyning 1. Gyldighedsområde og definitioner mv Etablering/ændringer af fjernvarmeforsyning Drift og vedligeholdelse af anlæg.8 4. Tariffer Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning Betaling mv Tilsyns- og klagemyndighed mv Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 2

3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 I Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering anvendes følgende definitioner: Forbrugeren: Forsyningsmulighed: Varmeforsyningen: Den fysiske eller juridiske person der har indgået aftale med varmeforsyningen om levering af varme, eller hvis ejendommen eller bopæl er pålagt tilslutningspligt. Forsyningsmulighed foreligger, når varmeforsyningen har etableret de tekniske anlæg m.v., som skal etableres som forudsætning for bebyggelsens tilslutning, og anlægget har kapacitet til at forsyne ejendommen. Holbæk Forsyning: Jyderup og St Merløse Varmeværker 1.2 Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Holbæk Kommunale Varmeforsyning og ejere af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjervarmeforsyningen, samt for andelsbolighavere/lejere, hvor der i henhold til pkt er aftalt direkte kundeforhold. 1.3 Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte forbruger findes et selvstændigt stik med mulighed for afbrydelse uden påvirkning af de øvrige forbrugere samt en selvstændig varmemåler, der ejes af Varmeforsyningen, skal betaling for fjernvarme ske i et direkte kundeforhold mellem Varmeforsyningen og Forbrugeren, uanset om forbrugeren er ejer, andelsbolighaver eller lejer. 1.4 Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavernes løbende betalinger, hvor der er etableret direkte kundeforhold, kan ikke pålægges ejendommens ejer. 1.5 Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt Varmeforsyningen uvedkommende. 1.6 Det retslige forhold mellem Varmeforsyningen og Forbrugeren er foruden gennem Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fastlagt gennem Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 3

4 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1 Hvis etablering af fjernvarme i et område godkendt af Holbæk Kommune og hvis tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning 2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyning fremsendes skriftligt til varmeforsyningen af Forbrugeren. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om hvornår tilslutning senest skal finde sted. 2.3 Forbrugeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedventiler og hovedmålerarrangement mv. Der må sikres varmeforsyningen let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse. 2.4 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger mv. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på Forbrugerens foranledning og omkostningerne hertil påhviler Forbrugeren. 2.5 Varmeforsyningen er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder mv. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. 2.6 Varmeforsyningen etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. Varmeforsyningen er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor Varmeforsyningen til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. 2.7 Er der tale om væsentlige omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan Varmeforsyningen anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. 2.8 Tilslutningsbidrag Forbrugeren betaler tilslutningsbidrag jf. Varmeforsyningens takstblad for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Tilslutningsbidraget består af investeringsbidrag, stikledningsbidrag og evt. byggemodningsbidrag jf. nedenstående. Bidraget skal betales inden stikledningen etableres. 2.9 Investeringsbidrag Beregningen af investeringsbidragets størrelse foretages af Varmeforsyningen. På Varmeforsyningens foranledning skal ejeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af bidraget Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændring, som har indflydelse på beregning af investeringsbidraget, har ejeren pligt til inden ændringen, skriftligt at meddele dette til Varmeforsyningen. I sådanne tilfælde kan Varmeforsyningen opkræve supplerende investeringsbidrag. Varmeforsyningen forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 4

5 2.11 Byggemodningsbidrag Varmeforsyningen kan opkræve byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning. Bidraget kan maksimalt udgøre Varmeforsyningens faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidraget fremgår af Varmeforsyningens takstblad og skal betales inden etablering af hovedledning Stikledningsbidrag Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende stikledningen. Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af Varmeforsyningens takstblad. Den faste del af betalingen for stikledningen indgår i investeringsbidraget, mens den variable del betales ud fra den fysiske længde af stikledningen målt i tracéet fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen. Varmeforsyningen fastsætter stikledningen placering efter aftale med ejeren, under hensyntagen til tekniske forhold. Bidraget skal betales, inden stikledningen etableres Stikledningen afsluttes umiddelbart indenfor ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller andet let tilgængeligt rum. Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af Varmeforsyningen Varmeforsyningen kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis Varmeforsyningen finder det hensigtsmæssigt Det er ikke tilladt Forbrugeren at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over/omkring stikledningen i væsentligt omfang. Må Forbrugeren nødvendigvis foretage tilbygning ovenpå stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation, og der etableres hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for Forbrugerens regning. Det er forbrugerens ansvar, at stikledning og installation til enhver tid efter etableringen opfylder de Almindelige og tekniske leveringsbestemmelser for Varmeforsyningen. Giver forhold hos Forbrugeren anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af Varmeforsyningen efter aftale med ejeren og for dennes regning, jf Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af Varmeforsyningen efter nærmere aftale med Forbrugeren. De faktiske udgifter hertil betales af Forbrugeren Varmeforsyningen har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en forbrugers ejendom. Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager Varmeforsyningen retablering i henhold til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, hvor sådanne forefindes og ellers til samme standard som før arbejdets påbegyndelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 5

6 Ejerskifte/lejerskifte 2.18 Ejerskifte skal meddeles Varmeforsyningen. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles Varmeforsyningen senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt Varmeforsyningen i stedet anvender selvaflæsningskort, skal selvaflæsningskortet, underskrevet af så vel hidtidig som ny ejer, fremsendes til Varmeforsyningen. Den hidtidige ejer er forpligtiget til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejer forpligtigelser overfor Varmeforsyningen. Varmeforsyningen fremsender et Velkomstbrev til den nye ejer. Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.3 og 1.4, skal lejerskifte meddeles Varmeforsyningen. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles Varmeforsyningen senest 8 dage før aflæsning ønskes foretaget. Såfremt Varmeforsyningen i stedet anvender selvaflæsningskort, skal selvaflæsningskortet fremsendes til Varmeforsyningen. Den hidtidige lejer er forpligtiget til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til Varmeforsyningens opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen. Varmeforsyningen fremsender et Velkomstbrev til den nye lejer. Såfremt Varmeforsyningen ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtiget til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil Varmeforsyningen har modtaget meddelelse om ny lejer. Ejeren modtager skriftlig underretning herom fra Varmeforsyningen. Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af Varmeforsyningen til enhver tid gældende takstblad. Se endvidere pkt Gældende leveringsbestemmelser, takstblad samt eventuel aflæsningsbog kan rekvireres hos Varmeforsyningen. Udtrædelsesvilkår 2.20 Udtrædelse af Varmeforsyningen kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel af ejeren til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale. a) Bidrag i henhold til årsopgørelse b) Skyldige bidrag c) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved- /fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende Varmeforsyningen. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 6

7 d) Varmeforsyningens omkostninger ved eventuel fjernelse af de Varmeforsyningen tilhørende ledninger på ejendommen i det omfang sådanne ledninger alene vedrører Forbrugerens varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere kræves betalt: e) Andel af anlæg- og renoveringsudgifter, der er specificeret i Varmeforsyningens regnskab tidligere end 2-årsdagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå Varmeforsyningen foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som ejerens andel af Varmeforsyningens samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Andel af Varmeforsyningens ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende ejers andel af Varmeforsyningens samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) 2.20 En udtrædende forbruger har ikke krav på nogen andel i Varmeforsyningens formue Hvis leveringsforholdet ophører, har Varmeforsyningen efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan Varmeforsyningen anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 7

8 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af Varmeforsyningen kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet, jf. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 3.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Forbrugeren er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. 3.3 Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer/varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles i henhold til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering og/eller i henhold til de af Varmeforsyningen fastsatte krav. 3.4 Forbrugeren er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt forbrugeren udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres Varmeforsyningen tab eller ulemper, og forbrugeren ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er Varmeforsyningen berettiget til at bringe forholdene i orden for Forbrugerens regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. 3.5 Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation bør anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør, der tillige er registreret i Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører (også kaldet FjRordningen) 3.6 Varmeforsyningen har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Varmeforsyningen forbeholder sig ret til, så vidt det er muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen ved udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke-kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og Varmeforsyningen er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Overfor erhvervsdrivende er Varmeforsyningen ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Varmeforsyningens side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring. 3.7 Varmeforsyningen påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for Varmeforsyningens kontrol. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 8

9 Varmeforsyningen fritages i disse tilfælde for leveringsforpligtigelsen. 3.8 Varmeforsyningens personale er i rimeligt omfang til rådighed for Forbrugeren med information om fjernvarmeanlæggets etablering, drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl. 3.9 Varmeforsyningens personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse Forbrugeren er, såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra dennes side, ansvarlig for beskadigelse af Varmeforsyningens ejendom Værket er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, fx ændring af tryk og temperaturer, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Leveringsændringer skal meddeles til både lejere med direkte kundeforhold og til ejer med passende varsel, jf Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne. Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være berettiget til at udtræde af Varmeforsyningen, uden der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 9

10 4. Tariffer 4.1 Varmeforsyningen udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse og tarifferne vil til enhver tid fremgå af Varmeforsyningens takstblad. Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til Energitilsynet anmeldte og enhver tid gældende tariffer. 4.2 Forbrugeren er forpligtiget til at meddele Varmeforsyningen enhver ændring, der har indflydelse på afregningen. 4.3 Varmeforsyningen er forpligtiget til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om tariffer og ændringer i disse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 10

11 5. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning 5.1 Varmeforsyningen leverer det for afregning mellem Forbruger og Varmeforsyning nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. 5.2 Hovedmålere ejes og vedligeholdes af Varmeforsyningen. Varmeforsyningen er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet. 5.3 Uden Varmeforsyningens godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De, ved hovedmålere og hovedhaner, anbragte plomber må kun afbrydes af Varmeforsyningens personale eller af Varmeforsyningen dertil bemyndigede personer. 5.4 Såfremt en Forbruger opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Varmeforsyningen uvedkommende. 5.5 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Varmeforsyningens personale skal have uhindret adgang til hovedmålere, jf Varmeforsyningen anvender, hvor dette er muligt, fjernaflæsning af måleren. 5.6 På Varmeforsyningens anmodning skal Forbrugeren foretage aflæsning af hovedmåleren og indsende aflæsningskort indenfor et af Varmeforsyningen fastsat tidsrum. 5.7 Modtager Varmeforsyningen ikke en Forbrugers aflæsningskort, eller kan aflæsning ikke opnås ved Varmeforsyningens henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af Varmeforsyningen beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom. 5.8 Varmeforsyningen er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af Forbrugeren, med mindre disse udgifter i henhold til 5.11 skal afholdes af Varmeforsyningen. 5.9 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt Forbrugeren kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget Varmeforsyningen er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom Forbrugeren ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Varmeforsyningen kan forlange at få hovedmåleren afprøvet, jf Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 11

12 5.11 Hovedmålere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres målerområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i henhold til de af Varmeforsyningen fastsatte afvigelser. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning og målerafprøvning af Varmeforsyningen og afregning med Forbrugeren reguleres jf. Dansk Fjernvarmes vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug Såfremt Forbrugeren har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er Forbrugeren forpligtiget til omgående at underrette Varmeforsyningen herom Ved installationer med fjernaflæsning kan der foretages hyppige/løbende aflæsninger, uden efterfølgende afregning, udelukkende for afklaring af forhold vedrørende Varmeforsyningens drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning, løbsk måler) samt forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og forbrugerservice. Der foretages alene hyppigere fjernaflæsninger efter aftale med den enkelte Forbruger. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 12

13 6. Betaling mv. 6.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. 6.2 Varmeforsyningen kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet fastsættes af Varmeforsyningen. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan Varmeforsyningen vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger. 6.3 Varmeforsyningen kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer. 6.4 Endelig afregning af forbruget finder normalt sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen og senest 3 måneder efter fraflytning fra ejendommen/lejemålet. 6.5 På regningen fra Varmeforsyningen er påført en rettidig betalingsdato. Sker betalingen senere, er Forbrugeren forpligtiget til at betale et rykkergebyr og renter, jf. den til en enhver tid gældende rentelov. 6.6 Er betaling af det skyldige beløb ikke sket indenfor den anførte betalingsfrist, fremsender Varmeforsyningen en rykkermeddelelse, hvoraf det fremgår: - at betalingsfristen er overskredet - at renter vil blive opkrævet på næstkommende årsopgørelse - at Forbrugeren ved henvendelse til Varmeforsyningen i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at Forbrugeren sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt. 6.7 Hvis Forbrugeren ikke indenfor den i rykkermeddelelsen anførte tidsfrist har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med Varmeforsyningen om en betalingsordning, eller hvis en sådan aftale er misligholdt, fremsender Varmeforsyningen et lukkevarsel, hvoraf det fremgår: - at den forlængede betalingsfrist er overskredet - at restancen herefter bliver oversendt til restanceinddrivelsesmyndigheden, og at forsyningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden eller der stilles sikkerhed for betalingen af fremtidigt forbrug ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, fx fra den sociale forvaltning, eller - at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis lukkevarslet er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning, - at omkostningerne i forbindelse med betalingsordningen, afbrydelse og genetablering af forsyningen vil blive pålagt Forbrugeren. - at såfremt, der er etableret et direkte kundeforhold med en lejer, informeres ejeren samtidig om at forsyningen kan blive afbrudt. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 13

14 6.8 Opfylder Forbrugeren ikke de i pkt 6.7 anførte betingelser, er Varmeforsyningen berettiget til ved inkassobesøg hos Forbrugeren at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer. Varmeforsyningen påtager sig intet ansvar for skader opstået som følge af Forbrugerens manglende sikring af anlægget i forbindelse med en afbrydelse i medfør af pkt Fjernvarmeforsyningen kan genoptages, når - restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller - der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug jf. pkt I tilfælde af betalingsstandsning, konkurs mv., sker inddrivelse af det skyldige beløb samt fortsat levering ud over datoen for betalingsstandsningen efter vejledende retningslinjer udarbejdet af Dansk Fjernvarme For lejemål/andele, hvor der er etableret selvstændig stikledning og forbruget registreres over selvstændig måler tilhørende Varmeforsyningen, skal udlejer drage omsorg for, at lejer accepterer levering af fjernvarme i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbestemmelser og at alle betalinger for varmeforbrug og faste afgifter skal ske til Varmeforsyningen. Udlejer hæfter for forbrug efter et lejemåls ophør til indgåelse af et nyt lejemål. Herudover hæfter udlejer ikke for en lejers eventuelle restancer. Ved lejerskifte, hvor der er etableret direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer respektive dennes bo for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor Forbrugeren har meddelt Varmeforsyningen, at kundeforholdet ophører jf. pkt Varmeforsyningen er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidige betalinger, når Varmeforsyningen skønner, at der er risiko for at Forbrugeren kommer i restance eller nå betalingskrav bliver uerholdelige. Undlader Forbrugeren efter påkrav at stille depositum, er Varmeforsyningen berettiget til at afbryde forsyningen, efter at Forbrugeren skriftligt er blevet varslet om afbrydelsen Hvis Varmeforsyningen ikke modtager meddelelse om ejendomssalg eller lejerskifte, er den hidtidige ejer/lejer respektive dennes bo forpligtiget til at betale de faste afgifter, målerleje og evt. forbrug indtil det tidspunkt, hvor kundeforholdet overføres til den nye ejer/lejer Klager vedrørende drift, sagsbehandling o. lign. kan rettes til Varmeforsyningen.. Klager giver ikke udsættelse af betalinger mv., medmindre dette er udtrykkeligt aftalt med Varmeforsyningen Hvis Forbrugeren ikke er tilfreds med Varmeforsyningens behandling af en klage vedrørende et civilretsligt krav, der kan opgøres til et pengebeløb, kan Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 14

15 Forbrugeren klage til Energiklagenævnet, se pkt. 7. Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene Hvis en forbruger er utilfreds med priser eller leveringsbestemmelser, kan der klages til Energitilsynet, se pkt. 7. Energitilsynets afgørelser kan ankes til Energiklagenævnet, hvis afgørelse kan indbringes for domstolene. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 15

16 7. Tilsyns- og klagemyndighed mv. For en god ordens skyld skal det nævnes, at Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er: Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter Energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. Energitilsynet Nyropsgade København V Tlf.: Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf.: Forbrugerklager kan rettes til: Ankenævnet på Energiområdet Nyropsgade København V Tlf.: Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 16

17 8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 8.1 Nærværende Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er vedtaget af: den / og anmeldt til Energitilsynet. 8.2 Varmeforsyningen er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker 17

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 4 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013.

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. Almindelige leveringsbestemmelser September 2011 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

1.Gyldighedsområde m.v.

1.Gyldighedsområde m.v. 1.Gyldighedsområde m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Egtved Varmeværk A.m.b.a., i det følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme, der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING April 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning - 2 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk 1. Gyldighedsområde og definitioner. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 8 4. Tariffer...

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 er gældende for forholdet mellem Skagen Varmeværk, og ejeren af ejendommen, der efter eget ønske eller ved

Læs mere

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået FORORD VRÅ VARMEVÆRK Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået en ajourføring, primært for at bringe de almindelige leveringsbestemmelser i overensstemmelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne,

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Fjerritslev Fjernvarme

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

for fjernvarmeforsyning

for fjernvarmeforsyning AARS FJERNVARME a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Vedbendvej 1 5580 Nørre Aaby Telefon: 6442 3666 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a Gyldighedsområde og definitioner m.v... Aalestrup Varme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a.... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Mariager Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Mariager Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser. for. Fjernvarmelevering Mariager Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1. Almindelige bestemmelser

Læs mere

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Vedtægter. Almindelige bestemmelser

Vedtægter. Almindelige bestemmelser Vedtægter Almindelige bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Arden Varmeværk a.m.b.a.

Læs mere