Delårsrapport Første kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport Første kvartal 2013"

Transkript

1 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013

2 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. Fremadrettede udsagn omfatter blandt andet udsagn vedrørende Vestas mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas fremtidige drift og kan få Vestas resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer fra leverandører; og m) kundernes villighed og evne til at acceptere levering og installation af produkter og risikoovergang. Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas årsrapport for regnskabsåret 2012 (tilgængelig på vestas.dk/investor), og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument. Vestas Wind Systems A/S Side 2 af 34

3 Resumé Forventningerne til helåret fastholdes. Turnaround fortsætter i henhold til forbedringer af EBIT og frit cash flow. planen. Betydelige Vestas fastholder sine forventninger til helåret, og fokus på omkostningsreduktioner, lave investeringer og øget kapacitetsudnyttelse fortsætter. I første kvartal 2013 udgjorde omsætningen EUR mio., hvilket er et fald på 1 pct. i forhold til sammee periode året før. EBIT før f særlige poster steg med EUR 96 mio. til EUR (108) mio. EBIT-marginen før særlige poster var (9,9)( pct. en forbedring på 8,6 procentpoint i forhold til første kvartal Det frie cash flow steg med EUR 235 mio. til EUR (60) mio. Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i første kvartal var 6444 MW, og værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 7,,0 mia. den 31. marts Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af marts m 2013 serviceaftalerr med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 5,4 mia. Dermed havde den samlede beholdning af vindmølleordrer og serviceaftalerr en værdi påå EUR 12,4 mia., hvilket er på niveauu med ultimo Forbruget af garantihensættelser har over de seneste 12 måneder værett under 1,5 pct. af omsætningen. Det meget lave niveau er et resultat af den fortsatte fokus på kvalitet og vindmøllernes forbedrede drift. Sikkerhedsniveauet på Vestas arbejdspladse er blev betydeligt forbedret, idet ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer faldt med 36 pct. til 1,88 i forhold til l første kvartal Andelen af vedvarende energi steg med 14 procentpoint til 58 pct. Det er tilfredsstillende at se, at Vestas turnaround fortsætter som planlagt, og at resultaternee bliver meree og mere synlige. s I forhold til første kvartal 2012 har vi forbedret såvel ndtjening somm frit cash flow betydeligt, siger koncernchef Ditlev Engel, og fortsætter: At vi har været i stand til at fremskynde installationen af prototypen på p V164-møllen og lancere nye varianter af voress 2- og 3 MW-platforme, mens vi samtidig har holdt investeringerne nede, er ydermere et klart vidnesbyrd om, at vores anstrengelser bærer frugt. Endelig vil jeg gerne fremhæve vigtigheden af voress øgede fokus på at forbedre styringenn af vores arbejdskapital. For første gang i fem år har vi værett i stand til at frigøre likviditet ved att reducere nettoarbejdskapitalen i løbet af årets første kvartal. Denne udvikling var den primære årsag til den væsentlige forbedring af det frie cash flow, siger Ditlevv Engel. Denne delårsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er denn danske udgave gældende. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 3 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

4 Først kvartal i korte træk (mod første kvartal 2012) - 34% Vestas producerede og afskibede 613 MW - et fald på 34 pct. - 26% Vestas overleverede vindkraftsystemer med en samlet kapacitet på 819 MW - et fald på 26 pct. - 1% Vestas realiserede en omsætning på EUR mio. - et fald på 1 pct. + 7% Serviceomsætningen udgjorde EUR 217 mio. - en stigning på 7 pct. + EUR 96 mio. EBIT før særlige poster blev EUR (108) mio. - en stigning på EUR 96 mio. + EUR 11 mio. Nettoresultatet blev EUR (151) mio. - en forbedring på EUR 11 mio. + EUR 235 mio. Vestas realiserede et frit cash flow på EUR (60) mio. - en stigning på EUR 235 mio. - 24% Antallet af medarbejdere var ultimo kvartalet et fald på 24 pct. + 14%-point Vedvarende energi udgjorde 58 pct. af det samlede energiforbrug - en stigning på 14 procentpoint - 36% Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer var 1,8 - et fald på 36 pct. Vestas Wind Systems A/S Side 4 af 34

5 Indholdsfortegnelse Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen... 6 Sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen... 8 Udviklingen i første kvartal Forventninger Forudsætninger og risici Presse- og analytikermøde Ledelsespåtegning Koncernregnskab 1. januar til 31. marts Vestas Wind Systems A/S Side 5 af 34

6 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) før særlige poster (12) (90) 473 Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster (108) (204) 4 Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) efter særlige poster (24) (131) 299 Resultat af primær drift (EBIT) efter særlige poster (122) (245) (697) Resultat af finansielle poster (29) 20 (14) Resultat før skat (151) (225) (713) Nettoresultat (151) (162) (963) Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (1.108) (920) (1.189) Nettoarbejdskapital (NWC) Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (23) (204) (73) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (37) (91) (286) Frit cash flow (60) (295) (359) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (309) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (369) (53) 473 1) Ikke revideret eller reviewet. Vestas Wind Systems A/S Side 6 af 34

7 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Nøgletal 2) 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%) 5,3 1,1 11,0 EBITDA-margin før særlige poster (%) (1,1) (8,1) 6,6 EBIT-margin før særlige poster (%) (9,9) (18,5) 0,1 EBITDA-margin (%) efter særlige poster (2,2) (11,9) 4,1 EBIT-margin efter særlige poster (%) (11,1) (22,2) (9,7) Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlig poster 3) (%) 2,1 (1,2) 0,2 Soliditetsgrad (%) 23,4 29,8 23,3 Forrentning af egenkapital 3) (%) (49,1) (2,2) (45,9) Gearing (%) 96,6 48,8 108,0 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie 4) (EUR) (4,7) (0,3) (4,8) Indre værdi pr. aktie (EUR) 7,3 11,7 8,0 Kurs/indre værdi 0,9 0,7 0,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (EUR) (0,1) (1,0) (0,4) Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 Børskurs ved periodens udløb (EUR) 6,2 7,6 4,3 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ved periodens udløb ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2010-vejledning). 3) Beregnet over en 12 måneders periode. 4) Resultat pr. aktie er beregnet over en 12 måneders periode og i overensstemmelse med IAS 33 om indtjening pr. aktie. Vestas Wind Systems A/S Side 7 af 34

8 Sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal 2) 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Arbejdsmiljø Ulykker (antal) heraf dødsulykker (antal) Produkter MW produceret og afskibet Antal vindmøller produceret og afskibet Ressourceudnyttelse Forbrug af metaller (1.000 tons) Forbrug af øvrige råvarer mv. (1.000 tons) Forbrug af energi (GWh) heraf vedvarende energi (GWh) heraf vedvarende elektricitet (GWh) Forbrug af ferskvand (1.000 m 3 ) Affaldsbortskaffelse Bortskaffelse af affaldsmængde (1.000 tons) heraf genanvendelse (1.000 tons) Emissioner Direkte udledning af CO 2 (1.000 tons) Indirekte udledning af CO 2 (1.000 tons) 12 3) Lokalsamfundet Miljøuheld (antal) Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Regnskabspraksis for sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen, se årsrapport 2012 side 36. 3) Indirekte udledning af CO 2 vedrører kun udledning fra fjernvarme, da Vestas ligger på over 100 pct. vedvarende elektricitet for første kvartal Vestas Wind Systems A/S Side 8 af 34

9 Sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen Nøgletal 2) 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 1,8 2,8 2,8 Sygefravær for timelønnede (%) 2,6 2,8 2,4 Sygefravær for funktionærer (%) 1,5 1,1 1,1 Produkter CO 2 -besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW (millioner tons CO 2 ) Ressourceudnyttelse Vedvarende energi (%) Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) Medarbejdere Kvinder i bestyrelse 3) og direktion (%) Kvinder på ledelsesniveau (%) Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Regnskabspraksis for sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen, se årsrapport 2012 side 36. 3) Omfatter kun generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Vestas Wind Systems A/S Side 9 af 34

10 Udviklingen i første kvartal 2013 Ordrebeholdning og aktivitet vindmøllerr Kvartalets ordreindgang var 644 MW, hvoraf 42 pct. blev offentliggjort. Ultimo marts 2013 var ordrebeholdningen MW. Heraf tegnedee Europa og Afrika sig for 71 pct. og Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien for henholdsvis 18 og 11 pct. Ved udgangenn af marts 2013 udgjorde værdien af ordrebeholdningenn EUR 7,0 mia. I første kvartal 2013 producerede og afskibede Vestas vindmøller med m en samlet effekt på 613 MW (286 vindmøller) mod 931 MW (449 vindmøller) i første kvartal Den endeligt overleverede kapacitet til kunderne (risikoovergang transfer of risk TOR) udgjorde 819 MW; et fald på 26 pct. i forhold til første kvartal MW Europa og Afrika Nord-- og Sydamerika Asien og Oceanien I alt Under færdiggørelse, 1. januar 2013 Overleveret (TOR) til kunder i perioden Produceret og afskibet i perioden 955 (489) (182) (148) (819) 613 Under færdiggørelse, 31. marts Ultimo marts 2013 var vindmølleprojekter med en samlet effekt på MW under færdiggørelse. Dette afspejler sig i niveauet af forudbetalinger og varelagre, da en stor del af disse MW endnu ikke kan indtægtsføres. Indtægtsførelsen af dissee MW vil finde sted ved projekternes endelige overlevering til kunderne. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 10 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

11 Ordrebeholdning og aktivitet service Vestas havde ultimo marts 2013 serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig f omsætning på EUR 5,4 mia. en stigning på 29 pct. i forhold til ultimoo marts Serviceomsætningenn udgjorde EUR 217 mio. i første kvartal 2013 en stigning på 7 pct. i forhold f til første kvartal Selv om omsætning og indtjening fra serviceforretningen er langt mere stabil end fra vindmølleforretningen, kan omsætning og indtjening i de forskellige servicekontrakter variere fra kvartal til kvartal. EBIT-marginen i første kvartal 2013 udgjorde 24 pct. før allokering af fællesomkostninger. EBIT-marginen efter allokering af fællesomkos tninger var 15 pct., hvilket er en stigning på 12 procentpoint i forhold til første kvartal Stigningen S skyldes et forbedret dækningsbidrag på service og lavere fællesomkostninger. Serviceforretningen kræver dybtgående indsigt i vindmøllernes ydelse under forskellige vind- og netværksforhold, men derimod kun begrænset kapitalbinding. Vestas tilbyder et stadigtt bredere produktprogram, der dækker alt fra f simpel tilkaldevagt til en garanteret minimumsudnyttelse af vinden. Vestas har ved udgangen af marts 2013 installeret næsten 56 GW i 73 lande. Enn stor installeret base og nøje planlagte servicebesøg er afgørende forudsætninger for at kunne generere et afkast på serviceforretningen. En tæt overvågning af næsten vindmøller svarende til næsten 44 GW er således et af fundamenterne i vækststrategien for Vestas serviceforretning. 71 pct. af de udløbende serviceaftaler blev fornyet i årets første tre måneder. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 11 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

12 Resultatopgørelse I første kvartal 2013 udgjorde omsætningen n EUR mio.; et fald på 1 pct. i forhold til samme periode året før. Europa og Afrika udgjorde 55 pct. af omsætningen n i første kvartal, mens Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien tegnede sig for henholdsvis 28 og 17 pct. Bruttomarginen steg til 5,3 pct. i første kvartal 2013 fra 1,1 pct. i første kvartal Denne udvikling skyldes primært lavere kapacitetsomkostninger, lavere garantihensættelser og lavere afskrivninger. Besparelserne meree end kompenserede for et meget lavt dækningsbidrag på et par projekter overleveret i første kvartal. Det skal understreges, at udviklingen i bruttomarginenn fra kvartal til kvartal kan vise betydelige udsving i indtjeningen pga. volumen og sammensætning forr så vidt angår lande, projektkompleksitet, ordre- og vindmølletyperr samt kundernes krav til leveringsfleksibilitet. Marginerne på projekterne overleveret i første kvartal er således ikke repræsentative for marginerne på projekterne i ordrebeholdningen. EBITDA før særlige poster p udgjorde EUR (12) mio. i første kvartal 2013 en stigningg på EUR 78 mio. i forhold til første kvartal Stigningen skyldes det forbedredee bruttoresultat og EUR 44 mio. lavere faste omkostninger eksklusive afskrivninger i forhold til første kvartal EBIT før særlige poster udgjorde EUR (108) mio., hvilket er en stigning på p EUR 96 mio. i forhold til første kvartal Udoverr ovennævnte forbedringer var stigningen positivt påvirket af laveree afskrivninger. EBIT-marginen før særlige posterr blev forbedret med 8,6 procentpoint til (9,9) pct. I første kvartal 2013 blev i alt EURR 14 mio. bogført som særlige poster, der primært relaterer sig til afskedigelse af medarbejdere. I første kvartal 2013 udgjorde finansielle poster EUR (29) mio. mod EUR 20 mio. i første kvartal 2012, hvor posten var positivt påvirket af kursreguleringer. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 12 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

13 Balance Den 31. marts 2013 udgjorde Vestas samlede aktiver EUR mio. mod EURR mio. året før. Ultimo marts 2013 var Vestas entebærendee nettoposition EUR 972 mio., hvilkett er en stigning på 14 pct. i løbet af det seneste år. I løbet af første kvartal steg nettogældenn med EUR 72 mio. Nettoarbejdskapital Vestas nettoarbejdskapital var ultimo marts 2013 EUR 197 mio., hvilket er en stigning på EUR 177 mio. i forhold til ultimo marts I løbet af kvartalet faldt nettoarbejdskapitalen med EUR 36 mio. Forbedringen skyldes et fald i varelagre og tilgodehavender, samt højere forudbetalinger, hvilket mere end kompenserede for den lavere leverandørgæld og øvrige forpligtelser. Det regionaliserede produktions setup gør det muligt at reducere lagrene i dee forskellige regioner yderligere ved at nedbringe gennemløbstiden. Et vigtigt fokusområde e er at reducere arbejdskapitalen, der er båndet op i MW under færdiggørelse, dvs. vindmøller i transport til site samt vindmøller under installation og i mekanisk færdiggørelsesfase. Vestas bestræber sigg på at reducere niveauet af MW under færdiggørelse ved at reducere gennemløbstiden for produktion, transport og installation. Vestas har ligeledes fokus på order-to-cash Ved udgangen af marts 2013 var MW under færdiggørelse et fald på ved implementering af forbedringer inden for kontraktstyring og inddrivelse af likvider. 206 MW i forhold til begyndelsenn af Garantihensættelser I første kvartal 2013 udgjorde garantihensættelserne EUR 23 mio., hvilket svarer til 2, 1 pct. af omsætningen. Forbruget af garantihensættelser var i første kvartal 2013 EUR 17 mio. mod EUR 30 mio. i første kvartal Forbruget af garantihensættelser har over de seneste 12 måneder været under 1, 5 pct. af omsætningen. Det meget lave niveau er et resultatt af den fortsatte fokus på kvalitet og vindmøllernes forbedrede drift. Generelt foretages der hensættelser til alle forventede omkostninge er i forbindelse med reparation af vindmøller eller udskiftninger, og en potentiel refusion fra andre involverede parter modregnes ikke, medmindre der foreligger en skriftlig aftalee herom. Garantihensættelserne skal dække eventuelle omkostninger til udbedringer og andre omkostninger i henhold til specifikke aftaler. Hensættelser er skønnede, og de realiserede omkostninger kan afvige betydeligt herfra. Den løbende forbedring af Lost Production Factorr (LPF) på Vestas- opnår vindmøller betyder, at kunderne et stadigt bedree afkast på deres investering. Ultimo marts 2013 viste alle de vindkraftværker, hvorpå Vestas garanterede ydelsen, en gennemsnitlig LPF påå under 2. Data baseret på næsten Vestas-vindmøller under fuld service. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 13 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

14 Egenkapital Vestas egenkapital udgjorde EUR mio. pr. 31. marts 2013; et fald på EUR 889 mio. fra den 31. marts 2012, hvilket primært relaterer sig til nedskrivninger af anlægsaktiver og skatteaktiver over de seneste 12 måneder. Pengestrømme og investeringer I første kvartal 2013 steg pengestrømme fra driften med EUR 181 mio. til EUR (23) mio. positivt påvirket af ændringer i nettoarbejdskapitalen og et forbedret nettoresultat. Pengestrømme til rentebetalinger blev væsentligt påvirket af udgifter relateret til indgåelse af de reviderede bankaftaler. Pengestrømme fra investeringer udgjorde EUR 37 mio., hvilket er 59 pct. lavere end i samme periode året før. Det frie cash flow steg med EUR 235 mio. til EUR (60) mio. i første kvartal Forretningsmæssige prioriteringer I 2006 påbegyndte Vestas opbygningen af en international organisation og produktion. Formålet var at kunne producere regionalt til lokale omkostninger, at mindske transportomkostningerne i både finansiel og miljømæssig forstand, samt at forbedre forholdet til de lokale, regionale og globale kunder for herigennem at forkorte leveringstiderne. Øget regionalisering, forbedret kvalitet og voksende serviceomsætning 1. kvartal ) Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Helår 2009 Helår 2008 Ordreindgang (mia. EUR) 0,7 3,8 7,3 8,6 3,2 6,4 Ordreindgang (MW) Produceret og afskibet (MW) Overleveret (MW) Omsætning (mio. EUR) - heraf service Bruttomargin (%) 5,3 11,0 12,4 17,0 16,5 19,1 Garantihensættelser (%) 2,1 2,1 2,5 2,8 5,8 4,5 EBIT-margin før særlige poster (%) (9,9) 0,1 (0,7) 6,8 4,9 10,4 Nettoarbejdskapital som procent af omsætning (%) 3,6 2) 3,2 (1,2) 9,7 6,2 (1,2) Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlige poster 3) (%) 2,1 0,2 (1,3) 10,8 9,5 43,4 Investeringer (mio. EUR) (37) (386) (761) (789) (808) (680) Frit cash flow (mio. EUR) (60) (359) 79 (733) (842) (403) Antal medarbejdere, ultimo - heraf uden for Europa ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Nettoarbejdskapital som procent af minimumsforventning til omsætning 3) Beregnet over en 12 måneders periode. I de senere år har den økonomiske opbremsning imidlertid både svækket energiefterspørgslen og overskygget den grønne dagsorden på en række store markeder. For både Vestas og vindmølleindustrien har det betydet, at vækst ikke længere kan tages for givet. Ved udgangen af 2011 Vestas Wind Systems A/S Side 14 af 34

15 indledte Vestas derfor en ny rejse med udarbejdelsen en ny forretningsmodel og en ny organisation. Målet er på kort sigt at optimere pengestrømme og indtjening uden at give afkald på de langsigtede muligheder som udnyttelse af den voksende serviceforretning eller udvikling af den banebrydende V MW-mølle til offshore. Alle områder i virksomheden skal fokusere på at forbedre den nuværende skuffende forrentning af den investerede kapital. For 2013 betyder det i særdeleshed at opnå resultater på tre vigtige områder: Omkostningsbesparelser, lavere investeringer og bedre kapacitets- og kapitaludnyttelse. Omkostningsbesparelser For at forbedre indtjeningen, blev en plan for at reducere både de faste og variable omkostninger intensiveret i løbet af Vestas forventer, at de samlede besparelsestiltag i 2012 og 2013 vil overstige EUR 400 mio. med fuld effekt fra udgangen af De variable omkostninger blev ligeledes reduceret i løbet af Da Vestas gik ind i 2012, var produkt- og produktionsomkostningerne forbundet med V112-møllen og GridStreamer -teknologien højere end forventet. For at nedbringe disse og andre variable omkostninger blev der implementeret over 100 sparetiltag på produktsiden. Tiltagene omfattede alt fra en reduktion i udvalget af bolte og skruer til en gennemgribende effektivisering af produktionen af større komponenter til Vestas vindmøller. For at tilpasse Vestas tilstedeværelse på markederne i henhold til efterspørgslen og Vestas nye forretningsmodel, blev en række faciliteter lukket i løbet af Lukning af og udflytning fra faciliteter, der ikke længere er behov for, vil fortsætte i løbet af 2013 ved fortsat implementering af optimeringsplanen for Vestas lokale tilstedeværelse. Vestas har allerede annonceret lukning af det tidligere hovedkontor i Randers samt lukning af faciliteterne i København, Shanghai, Kina, og i Leatherhead, England. Det er ligeledes besluttet at outsource lagerhåndtering af reservedele i Europa. Lavere investeringer Et andet fokusområde i Vestas er at mindske behovet for investeringer. I løbet af de seneste 12 måneder udgjorde nettoinvesteringerne EUR 232 mio., hvilket er EUR 456 mio. lavere en det tilsvarende tal for et år siden. Et eksempel på tiltag, der er implementeret for at reducere investeringerne, er den nye produktstrategi, der blev lanceret i Strategien prioriterer løbende udvikling af eksisterende, gennemprøvede produkter frem for den investeringstunge udvikling af helt nye platforme. De nye vindmølle-varianter inden for 2- og 3 MW-platformene er de seneste eksempler på den nye produktstrategi. Vestas vil ligeledes forbedre lønsomheden og reducere den tid, det tager at lancere nye vindmøllevarianter på markedet. Endelig planlægger Vestas at drage større fordel af sine leverandører, som i de senere år har forbedret deres kvalitetsniveau markant. Ved i højere grad at anvende standardkomponenter vil Vestas nedbringe sit behov for investeringer yderligere. Bedre kapacitets- og kapitaludnyttelse Vestas vil generelt gøre virksomheden mere skalerbar. I stedet for fortsat at fremstille de fleste komponenter selv, er målet at blive en meget lettere virksomhed, hvor man samler dele fremstillet af betroede samarbejdspartnere og godkendte leverandører i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. I 2012 solgte Vestas tårnfabrikken i Varde til en kinesisk samarbejdspartner. En anden måde at øge kapacitetsudnyttelsen på er at levere til tredjepart, hvilket er årsagen til, at Vestas har indgået en aftale om at levere tårne til en række ikke-vestas vindkraftværker fra tårnfabrikken i Pueblo, USA. Vestas forventer i løbet af 2013 at frasælge nogle fabrikker, hvilket vil øge kapitaludnyttelsen yderligere. Omstillingen fra vækst til konsolidering og den øgede brug af outsourcing må dog aldrig ske på bekostning af Vestas førende position på områderne kvalitet, teknologi og sikkerhed. Vestas Wind Systems A/S Side 15 af 34

16 Finansielle prioriteringer Fokus på omkostningsbesparelser, lavere investeringer og øget outsourcing har ikke ændret ved Vestas tre primære finansielle prioriteringer: 1. EBIT-margin På mellemlangt sigt har Vestas som mål at realisere en høj encifret EBIT-margin ved et normaliseret amerikansk marked. For 2013 er målet en EBIT-margin på mindst 1 pct. før særlige poster. 2. Frit cash flow I 2013 forventer Vestas at generere et positivt frit cash flow og reducere sin nettogæld. 3. Omsætning Vestas har to indtægtskilder: Vindmøller og service. Service, der er mere lønsom, ventes fortsat at være det hurtigst voksende segment. I 2013 er målet en samlet omsætning på mindst EUR 5,5 mia., hvoraf service udgør ca. EUR 1 mia. Produkter Vestas udvikler løbende nye opgraderinger af vindmølleplatformene og nye serviceløsninger. Produktstrategien evalueres grundigt med hensyn til den forventede fremtidige efterspørgsel i markedet og investeringsbehov. Vestas lancerede i september 2012 en V MW-mølle, som er den første variant til platformen, hvorpå V MW-møllen er bygget, og i april 2013 lancerede Vestas yderligere tre varianter til 3 MW-platformen; V MW, V MW og V MW. Sidst i april lancerede Vestas ligeledes to nye varianter til 2 MW-platformen; V MW og en opdateret V MW. Såvel V MW som V MW-møllen vil være med structural shell-vingedesign. Etablering af produktionslinjer til dette vingedesign kræver en betydelig lavere investering, og produktion af vingerne kan ligeledes outsources til tredjepart, hvis Vestas vælger at gøre dette på specifikke markeder. Med introduktionen af de nye vindmølle-varianter har Vestas et stærkt produktprogram til alle vindklasser inden for såvel 2 MW- som 3 MW-platformen. Vestas vil fortsætte optimeringen af platformene for at kunne tilbyde kunderne yderligere valgmuligheder. Dette kunne betyde andre rotordiametre og generatorstørrelser samt forskellige optioner inden for generatorer. Udviklingen af V MW-møllen fortsætter i henhold til Vestas planer. Installation af den første prototype forventes nu at finde sted i Danmark i første kvartal Som tidligere meddelt har Vestas modtaget henvendelser fra potentielle samarbejdspartnere på V MW-møllen. Social og miljømæssig indsats Medarbejdere Som følge af en for høj omkostningsbase i forhold til aktivitetsniveauet gennemførte Vestas i løbet af 2012 en omfattende, global restrukturering af organisationen. Restruktureringen fortsatte i første kvartal 2013, hvor Vestas reducerede antallet af medarbejdere med 582, hvoraf funktionærer udgjorde 95 pct. Vestas Wind Systems A/S Side 16 af 34

17 Vestas forventer at reducere antallet af medarbejdere yderligere i løbet af 2013 gennem frasalg, fortsat ansættelsesstop og afskedigelser. Dette forventes at bringe antallett af medarbejdere ned till højest ultimo 2013 mod ultimo 2012 og ultimo De yderligere omkostningsbesparelser vil bidrage til at reducere omkostningerne med mere end EUR 4000 mio. fra ultimo 2011 till ultimo I løbet af 2013 vil Vestas op- o og nedskalere organisationen bl.a. i forhold til det forventede aktivitetsniveau. Sikkerhed Sikkerheden målt ved ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer blev forbedret fra 2,8 i første kvartal 2012 til 1,8 i første kvartal 2013, hvilket er under målet for helåret på højest 2,0. Den betydelige forbedring opleves over hele Vestas-koncernen, hvor områderne Sales og Manufacturing begge har reduceret ulykkesfrekvensen med ca. 50 pct. Vestas har siden 2005 oplevett en stejl forbedringskurve inden for sikkerhed med en reduktion på 95 pct. i ulykkesfrekvensen. Miljømæssig indsats Det reducerede forbrug af energi og vand samt den lavere mængdee affald og mindre CO 2 -udledning skyldes hovedsageligt det laveree aktivitetsniveau i første kvartal 2013 i forhold til første kvartal Lukningen af fabrikkerne i Hohhot, Kina, ogg Olvega, Spanien, samt salget af tårnfabrikkenn i Varde, bidrog ligeledes til den positive udvikling. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 17 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

18 Vestas forbrug af elektricitet var fuldt ud dækket af vedvarende elektricitet i første kvartal 2013, hvilket primært skyldes et reduceret elforbrug på lokationer, der anvender ikke-vedvarende elektricitet samt en øget el-produktion på egne vindkraftværker. Den samlede effekt heraf er en vedvarende elektricitetsprocent på 121 for første kvartal Overskuddet på vedvarende elektricitet vil blive balanceret ud over I første kvartal 2013 steg andelen af vedvarende energi med 14 procentpoint til 58 pct. Aktionærer Ultimo marts 2013 havde Vestas navnenoterede aktionærer inklusive depotbanker. De navnenoterede aktionærer ejede 92,8 pct. af selskabets aktiekapital danske aktionærer ejede ultimo marts omkring 62 pct. af Vestas, hvis aktier er 100 pct. free float. Marathon Asset Management LLP, UK, er med en annonceret ejerandel på 5,22 pct. den eneste aktionær, der har anmeldt en aktiebeholdning på over 5 pct. Vestas tilstræber at have en international ejerkreds og at informere sine aktionærer åbent om selskabets langsigtede mål, prioriteringer og initiativer, der gennemføres under behørig hensyntagen til de kortsigtede muligheder og begrænsninger. Forventninger 2013 Vestas fastholder sin helårsforventning om en EBIT-margin før særlige poster på mindst 1 pct. og en omsætning på mindst EUR 5,5 mia. inklusive serviceomsætningen, der ventes at udgøre ca. EUR 1 mia. Service EBIT-marginen før allokering af fællesomkostninger forventes fortsat at udgøre ca. 17 pct. Afskibningerne forventes at blive 4-5 GW. Det frie cash flow forventes fortsat at blive positivt i Det skal understreges, at Vestas regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre supplyonly - og supply-and-installation -projekter, når disse har endelig risikoovergang til kunden, uanset om Vestas allerede har produceret, afskibet og opstillet vindmøllerne. Forstyrrelser i produktion og udfordringer ved opstilling af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutninger og tilsvarende forhold kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas økonomiske resultater i Som sædvanligt forventer Vestas at opleve betydelige udsving i aktivitetsniveauet mellem kvartalerne. Udviklingen af V MW-møllen fortsætter i henhold til Vestas planer, og installation af den første prototype forventes nu at finde sted i første kvartal 2014 et kvartal tidligere end oprindeligt forventet. Som tidligere annonceret har Vestas modtaget forespørgsler fra potentielle partnere vedrørende V MW-møllen. Der er ingen planer om at investere i nye produktionsfaciliteter, og investeringer i materielle aktiver forventes således at blive på omkring EUR 150 mio. Vestas forventer at reducere antallet af medarbejdere yderligere i løbet af 2013, og antallet af medarbejdere ved årets udgang forventes at være højest Vestas Wind Systems A/S Side 18 af 34

19 Forudsætninger og risici Den fortsatte økonomiske nedgang og stigende vægt på Cost of Energy sætter fortsat fokus på at reducere omfanget af, eller endda helt droppe, støtteordninger til vindenergi verden over. Selvom der er grund til forsigtig optimisme, kan industrien forvente et lavt niveau af subsidier på kort og mellemlangt sigt. Tendensen imod færre offentlige økonomiske rammeordninger for vindenergi sætter således fortsat industrien under pres. Som en konsekvens heraf er bankerne i dag mere omhyggelige, hvorfor procestiden og dokumentationskravene er steget. Et yderligere tilbagefald på kreditmarkedet kan påvirke Vestas markedsmuligheder negativt. Tilsvarende vil lave priser på fossile brændsler kunne udskyde efterspørgslen, ligesom et lavere energiforbrug som følge af konjunkturudviklingen kan påvirke efterspørgslen efter vindkraftværker. Opbremsningen i markedsvæksten har generelt resulteret i rigelighed af komponenter og udgør en finansiel udfordring for en række leverandører. Vestas styrer risici i forbindelse med indkøb af komponenter og følger løbende op på den finansielle situation hos nuværende og potentielle leverandører. For at minimere den potentielle påvirkning og begrænse risici i forbindelse med udsving i prisen på råvarer som kobber og nikkel har Vestas indgået langsigtede aftaler med faste priser med leverandørerne. Generelt søger Vestas imidlertid at inkludere særlige bestemmelser om stigende råvarepriser i salgskontrakterne. Dette betyder, at Vestas indtjening på kontrakter er forholdsvis robust over for udsving i inputpriser En stigning i prisen på især stål kan dog påvirke indtjeningen på projekter negativt. De væsentligste risikofaktorer omfatter herudover yderligere garantihensættelser som følge af potentielle kvalitetsproblemer, transportomkostninger, forstyrrelser i produktion og ved opstilling af vindmøller samt potentielle patenttvister. Kombinationen af at have produktionsfaciliteter i Europa, Kina og USA samt globalt salg betyder, at Vestas er mindre følsom over for valutakursudsving. Vestas opererer med tre kontrakttyper: Supply-only, supply-and-installation og turnkey. Omsætning fra supply-only og supply-and-installation ordrer indtægtsføres først, når vindmøllerne er endeligt overleveret til kunden, hvilket kan give en tidsmæssig forskydning af indtægtsførelsen. Langt størstedelen af Vestas omsætning stammer fra disse kontrakttyper. Omsætningen fra turnkey-ordrer indtægtsføres løbende i henhold til færdiggørelsesprocent-metoden i takt med afskibningerne. Der er ikke forskel på betalingsprofilen mellem kontrakttyperne. Betalingerne falder typisk ved ordreindgåelse, i takt med de fysiske afskibninger samt ved endelig risikoovergang. Vestas er sammen med visse medlemmer af den nuværende og tidligere bestyrelse og direktion sagsøgt i et massesøgsmål anlagt ved den føderale domstol i Oregon, USA, se i øvrigt selskabsmeddelelse nr. 8/2011 af den 21. marts Vestas Wind Systems A/S Side 19 af 34

20 Presse- og analytikermøde For analytikere, investorer og pressen afholdes informationsmøde i dag onsdag den 8. maj 2013 kl (CEST) på Vestas hovedkontor Hedeager 44, 8200 Aarhus N. Informationsmødet afholdes på engelsk (med simultantolkning til dansk) og transmitteres direkte via vestas.dk/investor. Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference. Telefonnumrene til telefonkonferencen er: Danmark: Øvrige Europa: USA: Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles fra vestas.dk/investor. Kontaktdetaljer Vestas Wind Systems A/S, Danmark Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations Tlf.: Vestas Wind Systems A/S Side 20 af 34

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder 2 4 KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder Det globale mælkemarked er turbulent, men også fuld

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere