Delårsrapport Første kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport Første kvartal 2013"

Transkript

1 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013

2 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. Fremadrettede udsagn omfatter blandt andet udsagn vedrørende Vestas mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas fremtidige drift og kan få Vestas resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer fra leverandører; og m) kundernes villighed og evne til at acceptere levering og installation af produkter og risikoovergang. Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas årsrapport for regnskabsåret 2012 (tilgængelig på vestas.dk/investor), og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument. Vestas Wind Systems A/S Side 2 af 34

3 Resumé Forventningerne til helåret fastholdes. Turnaround fortsætter i henhold til forbedringer af EBIT og frit cash flow. planen. Betydelige Vestas fastholder sine forventninger til helåret, og fokus på omkostningsreduktioner, lave investeringer og øget kapacitetsudnyttelse fortsætter. I første kvartal 2013 udgjorde omsætningen EUR mio., hvilket er et fald på 1 pct. i forhold til sammee periode året før. EBIT før f særlige poster steg med EUR 96 mio. til EUR (108) mio. EBIT-marginen før særlige poster var (9,9)( pct. en forbedring på 8,6 procentpoint i forhold til første kvartal Det frie cash flow steg med EUR 235 mio. til EUR (60) mio. Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i første kvartal var 6444 MW, og værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 7,,0 mia. den 31. marts Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af marts m 2013 serviceaftalerr med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 5,4 mia. Dermed havde den samlede beholdning af vindmølleordrer og serviceaftalerr en værdi påå EUR 12,4 mia., hvilket er på niveauu med ultimo Forbruget af garantihensættelser har over de seneste 12 måneder værett under 1,5 pct. af omsætningen. Det meget lave niveau er et resultat af den fortsatte fokus på kvalitet og vindmøllernes forbedrede drift. Sikkerhedsniveauet på Vestas arbejdspladse er blev betydeligt forbedret, idet ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer faldt med 36 pct. til 1,88 i forhold til l første kvartal Andelen af vedvarende energi steg med 14 procentpoint til 58 pct. Det er tilfredsstillende at se, at Vestas turnaround fortsætter som planlagt, og at resultaternee bliver meree og mere synlige. s I forhold til første kvartal 2012 har vi forbedret såvel ndtjening somm frit cash flow betydeligt, siger koncernchef Ditlev Engel, og fortsætter: At vi har været i stand til at fremskynde installationen af prototypen på p V164-møllen og lancere nye varianter af voress 2- og 3 MW-platforme, mens vi samtidig har holdt investeringerne nede, er ydermere et klart vidnesbyrd om, at vores anstrengelser bærer frugt. Endelig vil jeg gerne fremhæve vigtigheden af voress øgede fokus på at forbedre styringenn af vores arbejdskapital. For første gang i fem år har vi værett i stand til at frigøre likviditet ved att reducere nettoarbejdskapitalen i løbet af årets første kvartal. Denne udvikling var den primære årsag til den væsentlige forbedring af det frie cash flow, siger Ditlevv Engel. Denne delårsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er denn danske udgave gældende. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 3 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

4 Først kvartal i korte træk (mod første kvartal 2012) - 34% Vestas producerede og afskibede 613 MW - et fald på 34 pct. - 26% Vestas overleverede vindkraftsystemer med en samlet kapacitet på 819 MW - et fald på 26 pct. - 1% Vestas realiserede en omsætning på EUR mio. - et fald på 1 pct. + 7% Serviceomsætningen udgjorde EUR 217 mio. - en stigning på 7 pct. + EUR 96 mio. EBIT før særlige poster blev EUR (108) mio. - en stigning på EUR 96 mio. + EUR 11 mio. Nettoresultatet blev EUR (151) mio. - en forbedring på EUR 11 mio. + EUR 235 mio. Vestas realiserede et frit cash flow på EUR (60) mio. - en stigning på EUR 235 mio. - 24% Antallet af medarbejdere var ultimo kvartalet et fald på 24 pct. + 14%-point Vedvarende energi udgjorde 58 pct. af det samlede energiforbrug - en stigning på 14 procentpoint - 36% Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer var 1,8 - et fald på 36 pct. Vestas Wind Systems A/S Side 4 af 34

5 Indholdsfortegnelse Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen... 6 Sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen... 8 Udviklingen i første kvartal Forventninger Forudsætninger og risici Presse- og analytikermøde Ledelsespåtegning Koncernregnskab 1. januar til 31. marts Vestas Wind Systems A/S Side 5 af 34

6 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) før særlige poster (12) (90) 473 Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster (108) (204) 4 Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) efter særlige poster (24) (131) 299 Resultat af primær drift (EBIT) efter særlige poster (122) (245) (697) Resultat af finansielle poster (29) 20 (14) Resultat før skat (151) (225) (713) Nettoresultat (151) (162) (963) Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (1.108) (920) (1.189) Nettoarbejdskapital (NWC) Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (23) (204) (73) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (37) (91) (286) Frit cash flow (60) (295) (359) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (309) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (369) (53) 473 1) Ikke revideret eller reviewet. Vestas Wind Systems A/S Side 6 af 34

7 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Nøgletal 2) 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%) 5,3 1,1 11,0 EBITDA-margin før særlige poster (%) (1,1) (8,1) 6,6 EBIT-margin før særlige poster (%) (9,9) (18,5) 0,1 EBITDA-margin (%) efter særlige poster (2,2) (11,9) 4,1 EBIT-margin efter særlige poster (%) (11,1) (22,2) (9,7) Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlig poster 3) (%) 2,1 (1,2) 0,2 Soliditetsgrad (%) 23,4 29,8 23,3 Forrentning af egenkapital 3) (%) (49,1) (2,2) (45,9) Gearing (%) 96,6 48,8 108,0 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie 4) (EUR) (4,7) (0,3) (4,8) Indre værdi pr. aktie (EUR) 7,3 11,7 8,0 Kurs/indre værdi 0,9 0,7 0,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (EUR) (0,1) (1,0) (0,4) Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 Børskurs ved periodens udløb (EUR) 6,2 7,6 4,3 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ved periodens udløb ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2010-vejledning). 3) Beregnet over en 12 måneders periode. 4) Resultat pr. aktie er beregnet over en 12 måneders periode og i overensstemmelse med IAS 33 om indtjening pr. aktie. Vestas Wind Systems A/S Side 7 af 34

8 Sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal 2) 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Arbejdsmiljø Ulykker (antal) heraf dødsulykker (antal) Produkter MW produceret og afskibet Antal vindmøller produceret og afskibet Ressourceudnyttelse Forbrug af metaller (1.000 tons) Forbrug af øvrige råvarer mv. (1.000 tons) Forbrug af energi (GWh) heraf vedvarende energi (GWh) heraf vedvarende elektricitet (GWh) Forbrug af ferskvand (1.000 m 3 ) Affaldsbortskaffelse Bortskaffelse af affaldsmængde (1.000 tons) heraf genanvendelse (1.000 tons) Emissioner Direkte udledning af CO 2 (1.000 tons) Indirekte udledning af CO 2 (1.000 tons) 12 3) Lokalsamfundet Miljøuheld (antal) Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Regnskabspraksis for sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen, se årsrapport 2012 side 36. 3) Indirekte udledning af CO 2 vedrører kun udledning fra fjernvarme, da Vestas ligger på over 100 pct. vedvarende elektricitet for første kvartal Vestas Wind Systems A/S Side 8 af 34

9 Sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen Nøgletal 2) 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 1,8 2,8 2,8 Sygefravær for timelønnede (%) 2,6 2,8 2,4 Sygefravær for funktionærer (%) 1,5 1,1 1,1 Produkter CO 2 -besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW (millioner tons CO 2 ) Ressourceudnyttelse Vedvarende energi (%) Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) Medarbejdere Kvinder i bestyrelse 3) og direktion (%) Kvinder på ledelsesniveau (%) Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Regnskabspraksis for sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen, se årsrapport 2012 side 36. 3) Omfatter kun generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Vestas Wind Systems A/S Side 9 af 34

10 Udviklingen i første kvartal 2013 Ordrebeholdning og aktivitet vindmøllerr Kvartalets ordreindgang var 644 MW, hvoraf 42 pct. blev offentliggjort. Ultimo marts 2013 var ordrebeholdningen MW. Heraf tegnedee Europa og Afrika sig for 71 pct. og Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien for henholdsvis 18 og 11 pct. Ved udgangenn af marts 2013 udgjorde værdien af ordrebeholdningenn EUR 7,0 mia. I første kvartal 2013 producerede og afskibede Vestas vindmøller med m en samlet effekt på 613 MW (286 vindmøller) mod 931 MW (449 vindmøller) i første kvartal Den endeligt overleverede kapacitet til kunderne (risikoovergang transfer of risk TOR) udgjorde 819 MW; et fald på 26 pct. i forhold til første kvartal MW Europa og Afrika Nord-- og Sydamerika Asien og Oceanien I alt Under færdiggørelse, 1. januar 2013 Overleveret (TOR) til kunder i perioden Produceret og afskibet i perioden 955 (489) (182) (148) (819) 613 Under færdiggørelse, 31. marts Ultimo marts 2013 var vindmølleprojekter med en samlet effekt på MW under færdiggørelse. Dette afspejler sig i niveauet af forudbetalinger og varelagre, da en stor del af disse MW endnu ikke kan indtægtsføres. Indtægtsførelsen af dissee MW vil finde sted ved projekternes endelige overlevering til kunderne. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 10 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

11 Ordrebeholdning og aktivitet service Vestas havde ultimo marts 2013 serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig f omsætning på EUR 5,4 mia. en stigning på 29 pct. i forhold til ultimoo marts Serviceomsætningenn udgjorde EUR 217 mio. i første kvartal 2013 en stigning på 7 pct. i forhold f til første kvartal Selv om omsætning og indtjening fra serviceforretningen er langt mere stabil end fra vindmølleforretningen, kan omsætning og indtjening i de forskellige servicekontrakter variere fra kvartal til kvartal. EBIT-marginen i første kvartal 2013 udgjorde 24 pct. før allokering af fællesomkostninger. EBIT-marginen efter allokering af fællesomkos tninger var 15 pct., hvilket er en stigning på 12 procentpoint i forhold til første kvartal Stigningen S skyldes et forbedret dækningsbidrag på service og lavere fællesomkostninger. Serviceforretningen kræver dybtgående indsigt i vindmøllernes ydelse under forskellige vind- og netværksforhold, men derimod kun begrænset kapitalbinding. Vestas tilbyder et stadigtt bredere produktprogram, der dækker alt fra f simpel tilkaldevagt til en garanteret minimumsudnyttelse af vinden. Vestas har ved udgangen af marts 2013 installeret næsten 56 GW i 73 lande. Enn stor installeret base og nøje planlagte servicebesøg er afgørende forudsætninger for at kunne generere et afkast på serviceforretningen. En tæt overvågning af næsten vindmøller svarende til næsten 44 GW er således et af fundamenterne i vækststrategien for Vestas serviceforretning. 71 pct. af de udløbende serviceaftaler blev fornyet i årets første tre måneder. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 11 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

12 Resultatopgørelse I første kvartal 2013 udgjorde omsætningen n EUR mio.; et fald på 1 pct. i forhold til samme periode året før. Europa og Afrika udgjorde 55 pct. af omsætningen n i første kvartal, mens Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien tegnede sig for henholdsvis 28 og 17 pct. Bruttomarginen steg til 5,3 pct. i første kvartal 2013 fra 1,1 pct. i første kvartal Denne udvikling skyldes primært lavere kapacitetsomkostninger, lavere garantihensættelser og lavere afskrivninger. Besparelserne meree end kompenserede for et meget lavt dækningsbidrag på et par projekter overleveret i første kvartal. Det skal understreges, at udviklingen i bruttomarginenn fra kvartal til kvartal kan vise betydelige udsving i indtjeningen pga. volumen og sammensætning forr så vidt angår lande, projektkompleksitet, ordre- og vindmølletyperr samt kundernes krav til leveringsfleksibilitet. Marginerne på projekterne overleveret i første kvartal er således ikke repræsentative for marginerne på projekterne i ordrebeholdningen. EBITDA før særlige poster p udgjorde EUR (12) mio. i første kvartal 2013 en stigningg på EUR 78 mio. i forhold til første kvartal Stigningen skyldes det forbedredee bruttoresultat og EUR 44 mio. lavere faste omkostninger eksklusive afskrivninger i forhold til første kvartal EBIT før særlige poster udgjorde EUR (108) mio., hvilket er en stigning på p EUR 96 mio. i forhold til første kvartal Udoverr ovennævnte forbedringer var stigningen positivt påvirket af laveree afskrivninger. EBIT-marginen før særlige posterr blev forbedret med 8,6 procentpoint til (9,9) pct. I første kvartal 2013 blev i alt EURR 14 mio. bogført som særlige poster, der primært relaterer sig til afskedigelse af medarbejdere. I første kvartal 2013 udgjorde finansielle poster EUR (29) mio. mod EUR 20 mio. i første kvartal 2012, hvor posten var positivt påvirket af kursreguleringer. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 12 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

13 Balance Den 31. marts 2013 udgjorde Vestas samlede aktiver EUR mio. mod EURR mio. året før. Ultimo marts 2013 var Vestas entebærendee nettoposition EUR 972 mio., hvilkett er en stigning på 14 pct. i løbet af det seneste år. I løbet af første kvartal steg nettogældenn med EUR 72 mio. Nettoarbejdskapital Vestas nettoarbejdskapital var ultimo marts 2013 EUR 197 mio., hvilket er en stigning på EUR 177 mio. i forhold til ultimo marts I løbet af kvartalet faldt nettoarbejdskapitalen med EUR 36 mio. Forbedringen skyldes et fald i varelagre og tilgodehavender, samt højere forudbetalinger, hvilket mere end kompenserede for den lavere leverandørgæld og øvrige forpligtelser. Det regionaliserede produktions setup gør det muligt at reducere lagrene i dee forskellige regioner yderligere ved at nedbringe gennemløbstiden. Et vigtigt fokusområde e er at reducere arbejdskapitalen, der er båndet op i MW under færdiggørelse, dvs. vindmøller i transport til site samt vindmøller under installation og i mekanisk færdiggørelsesfase. Vestas bestræber sigg på at reducere niveauet af MW under færdiggørelse ved at reducere gennemløbstiden for produktion, transport og installation. Vestas har ligeledes fokus på order-to-cash Ved udgangen af marts 2013 var MW under færdiggørelse et fald på ved implementering af forbedringer inden for kontraktstyring og inddrivelse af likvider. 206 MW i forhold til begyndelsenn af Garantihensættelser I første kvartal 2013 udgjorde garantihensættelserne EUR 23 mio., hvilket svarer til 2, 1 pct. af omsætningen. Forbruget af garantihensættelser var i første kvartal 2013 EUR 17 mio. mod EUR 30 mio. i første kvartal Forbruget af garantihensættelser har over de seneste 12 måneder været under 1, 5 pct. af omsætningen. Det meget lave niveau er et resultatt af den fortsatte fokus på kvalitet og vindmøllernes forbedrede drift. Generelt foretages der hensættelser til alle forventede omkostninge er i forbindelse med reparation af vindmøller eller udskiftninger, og en potentiel refusion fra andre involverede parter modregnes ikke, medmindre der foreligger en skriftlig aftalee herom. Garantihensættelserne skal dække eventuelle omkostninger til udbedringer og andre omkostninger i henhold til specifikke aftaler. Hensættelser er skønnede, og de realiserede omkostninger kan afvige betydeligt herfra. Den løbende forbedring af Lost Production Factorr (LPF) på Vestas- opnår vindmøller betyder, at kunderne et stadigt bedree afkast på deres investering. Ultimo marts 2013 viste alle de vindkraftværker, hvorpå Vestas garanterede ydelsen, en gennemsnitlig LPF påå under 2. Data baseret på næsten Vestas-vindmøller under fuld service. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 13 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

14 Egenkapital Vestas egenkapital udgjorde EUR mio. pr. 31. marts 2013; et fald på EUR 889 mio. fra den 31. marts 2012, hvilket primært relaterer sig til nedskrivninger af anlægsaktiver og skatteaktiver over de seneste 12 måneder. Pengestrømme og investeringer I første kvartal 2013 steg pengestrømme fra driften med EUR 181 mio. til EUR (23) mio. positivt påvirket af ændringer i nettoarbejdskapitalen og et forbedret nettoresultat. Pengestrømme til rentebetalinger blev væsentligt påvirket af udgifter relateret til indgåelse af de reviderede bankaftaler. Pengestrømme fra investeringer udgjorde EUR 37 mio., hvilket er 59 pct. lavere end i samme periode året før. Det frie cash flow steg med EUR 235 mio. til EUR (60) mio. i første kvartal Forretningsmæssige prioriteringer I 2006 påbegyndte Vestas opbygningen af en international organisation og produktion. Formålet var at kunne producere regionalt til lokale omkostninger, at mindske transportomkostningerne i både finansiel og miljømæssig forstand, samt at forbedre forholdet til de lokale, regionale og globale kunder for herigennem at forkorte leveringstiderne. Øget regionalisering, forbedret kvalitet og voksende serviceomsætning 1. kvartal ) Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Helår 2009 Helår 2008 Ordreindgang (mia. EUR) 0,7 3,8 7,3 8,6 3,2 6,4 Ordreindgang (MW) Produceret og afskibet (MW) Overleveret (MW) Omsætning (mio. EUR) - heraf service Bruttomargin (%) 5,3 11,0 12,4 17,0 16,5 19,1 Garantihensættelser (%) 2,1 2,1 2,5 2,8 5,8 4,5 EBIT-margin før særlige poster (%) (9,9) 0,1 (0,7) 6,8 4,9 10,4 Nettoarbejdskapital som procent af omsætning (%) 3,6 2) 3,2 (1,2) 9,7 6,2 (1,2) Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlige poster 3) (%) 2,1 0,2 (1,3) 10,8 9,5 43,4 Investeringer (mio. EUR) (37) (386) (761) (789) (808) (680) Frit cash flow (mio. EUR) (60) (359) 79 (733) (842) (403) Antal medarbejdere, ultimo - heraf uden for Europa ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Nettoarbejdskapital som procent af minimumsforventning til omsætning 3) Beregnet over en 12 måneders periode. I de senere år har den økonomiske opbremsning imidlertid både svækket energiefterspørgslen og overskygget den grønne dagsorden på en række store markeder. For både Vestas og vindmølleindustrien har det betydet, at vækst ikke længere kan tages for givet. Ved udgangen af 2011 Vestas Wind Systems A/S Side 14 af 34

15 indledte Vestas derfor en ny rejse med udarbejdelsen en ny forretningsmodel og en ny organisation. Målet er på kort sigt at optimere pengestrømme og indtjening uden at give afkald på de langsigtede muligheder som udnyttelse af den voksende serviceforretning eller udvikling af den banebrydende V MW-mølle til offshore. Alle områder i virksomheden skal fokusere på at forbedre den nuværende skuffende forrentning af den investerede kapital. For 2013 betyder det i særdeleshed at opnå resultater på tre vigtige områder: Omkostningsbesparelser, lavere investeringer og bedre kapacitets- og kapitaludnyttelse. Omkostningsbesparelser For at forbedre indtjeningen, blev en plan for at reducere både de faste og variable omkostninger intensiveret i løbet af Vestas forventer, at de samlede besparelsestiltag i 2012 og 2013 vil overstige EUR 400 mio. med fuld effekt fra udgangen af De variable omkostninger blev ligeledes reduceret i løbet af Da Vestas gik ind i 2012, var produkt- og produktionsomkostningerne forbundet med V112-møllen og GridStreamer -teknologien højere end forventet. For at nedbringe disse og andre variable omkostninger blev der implementeret over 100 sparetiltag på produktsiden. Tiltagene omfattede alt fra en reduktion i udvalget af bolte og skruer til en gennemgribende effektivisering af produktionen af større komponenter til Vestas vindmøller. For at tilpasse Vestas tilstedeværelse på markederne i henhold til efterspørgslen og Vestas nye forretningsmodel, blev en række faciliteter lukket i løbet af Lukning af og udflytning fra faciliteter, der ikke længere er behov for, vil fortsætte i løbet af 2013 ved fortsat implementering af optimeringsplanen for Vestas lokale tilstedeværelse. Vestas har allerede annonceret lukning af det tidligere hovedkontor i Randers samt lukning af faciliteterne i København, Shanghai, Kina, og i Leatherhead, England. Det er ligeledes besluttet at outsource lagerhåndtering af reservedele i Europa. Lavere investeringer Et andet fokusområde i Vestas er at mindske behovet for investeringer. I løbet af de seneste 12 måneder udgjorde nettoinvesteringerne EUR 232 mio., hvilket er EUR 456 mio. lavere en det tilsvarende tal for et år siden. Et eksempel på tiltag, der er implementeret for at reducere investeringerne, er den nye produktstrategi, der blev lanceret i Strategien prioriterer løbende udvikling af eksisterende, gennemprøvede produkter frem for den investeringstunge udvikling af helt nye platforme. De nye vindmølle-varianter inden for 2- og 3 MW-platformene er de seneste eksempler på den nye produktstrategi. Vestas vil ligeledes forbedre lønsomheden og reducere den tid, det tager at lancere nye vindmøllevarianter på markedet. Endelig planlægger Vestas at drage større fordel af sine leverandører, som i de senere år har forbedret deres kvalitetsniveau markant. Ved i højere grad at anvende standardkomponenter vil Vestas nedbringe sit behov for investeringer yderligere. Bedre kapacitets- og kapitaludnyttelse Vestas vil generelt gøre virksomheden mere skalerbar. I stedet for fortsat at fremstille de fleste komponenter selv, er målet at blive en meget lettere virksomhed, hvor man samler dele fremstillet af betroede samarbejdspartnere og godkendte leverandører i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. I 2012 solgte Vestas tårnfabrikken i Varde til en kinesisk samarbejdspartner. En anden måde at øge kapacitetsudnyttelsen på er at levere til tredjepart, hvilket er årsagen til, at Vestas har indgået en aftale om at levere tårne til en række ikke-vestas vindkraftværker fra tårnfabrikken i Pueblo, USA. Vestas forventer i løbet af 2013 at frasælge nogle fabrikker, hvilket vil øge kapitaludnyttelsen yderligere. Omstillingen fra vækst til konsolidering og den øgede brug af outsourcing må dog aldrig ske på bekostning af Vestas førende position på områderne kvalitet, teknologi og sikkerhed. Vestas Wind Systems A/S Side 15 af 34

16 Finansielle prioriteringer Fokus på omkostningsbesparelser, lavere investeringer og øget outsourcing har ikke ændret ved Vestas tre primære finansielle prioriteringer: 1. EBIT-margin På mellemlangt sigt har Vestas som mål at realisere en høj encifret EBIT-margin ved et normaliseret amerikansk marked. For 2013 er målet en EBIT-margin på mindst 1 pct. før særlige poster. 2. Frit cash flow I 2013 forventer Vestas at generere et positivt frit cash flow og reducere sin nettogæld. 3. Omsætning Vestas har to indtægtskilder: Vindmøller og service. Service, der er mere lønsom, ventes fortsat at være det hurtigst voksende segment. I 2013 er målet en samlet omsætning på mindst EUR 5,5 mia., hvoraf service udgør ca. EUR 1 mia. Produkter Vestas udvikler løbende nye opgraderinger af vindmølleplatformene og nye serviceløsninger. Produktstrategien evalueres grundigt med hensyn til den forventede fremtidige efterspørgsel i markedet og investeringsbehov. Vestas lancerede i september 2012 en V MW-mølle, som er den første variant til platformen, hvorpå V MW-møllen er bygget, og i april 2013 lancerede Vestas yderligere tre varianter til 3 MW-platformen; V MW, V MW og V MW. Sidst i april lancerede Vestas ligeledes to nye varianter til 2 MW-platformen; V MW og en opdateret V MW. Såvel V MW som V MW-møllen vil være med structural shell-vingedesign. Etablering af produktionslinjer til dette vingedesign kræver en betydelig lavere investering, og produktion af vingerne kan ligeledes outsources til tredjepart, hvis Vestas vælger at gøre dette på specifikke markeder. Med introduktionen af de nye vindmølle-varianter har Vestas et stærkt produktprogram til alle vindklasser inden for såvel 2 MW- som 3 MW-platformen. Vestas vil fortsætte optimeringen af platformene for at kunne tilbyde kunderne yderligere valgmuligheder. Dette kunne betyde andre rotordiametre og generatorstørrelser samt forskellige optioner inden for generatorer. Udviklingen af V MW-møllen fortsætter i henhold til Vestas planer. Installation af den første prototype forventes nu at finde sted i Danmark i første kvartal Som tidligere meddelt har Vestas modtaget henvendelser fra potentielle samarbejdspartnere på V MW-møllen. Social og miljømæssig indsats Medarbejdere Som følge af en for høj omkostningsbase i forhold til aktivitetsniveauet gennemførte Vestas i løbet af 2012 en omfattende, global restrukturering af organisationen. Restruktureringen fortsatte i første kvartal 2013, hvor Vestas reducerede antallet af medarbejdere med 582, hvoraf funktionærer udgjorde 95 pct. Vestas Wind Systems A/S Side 16 af 34

17 Vestas forventer at reducere antallet af medarbejdere yderligere i løbet af 2013 gennem frasalg, fortsat ansættelsesstop og afskedigelser. Dette forventes at bringe antallett af medarbejdere ned till højest ultimo 2013 mod ultimo 2012 og ultimo De yderligere omkostningsbesparelser vil bidrage til at reducere omkostningerne med mere end EUR 4000 mio. fra ultimo 2011 till ultimo I løbet af 2013 vil Vestas op- o og nedskalere organisationen bl.a. i forhold til det forventede aktivitetsniveau. Sikkerhed Sikkerheden målt ved ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer blev forbedret fra 2,8 i første kvartal 2012 til 1,8 i første kvartal 2013, hvilket er under målet for helåret på højest 2,0. Den betydelige forbedring opleves over hele Vestas-koncernen, hvor områderne Sales og Manufacturing begge har reduceret ulykkesfrekvensen med ca. 50 pct. Vestas har siden 2005 oplevett en stejl forbedringskurve inden for sikkerhed med en reduktion på 95 pct. i ulykkesfrekvensen. Miljømæssig indsats Det reducerede forbrug af energi og vand samt den lavere mængdee affald og mindre CO 2 -udledning skyldes hovedsageligt det laveree aktivitetsniveau i første kvartal 2013 i forhold til første kvartal Lukningen af fabrikkerne i Hohhot, Kina, ogg Olvega, Spanien, samt salget af tårnfabrikkenn i Varde, bidrog ligeledes til den positive udvikling. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 17 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

18 Vestas forbrug af elektricitet var fuldt ud dækket af vedvarende elektricitet i første kvartal 2013, hvilket primært skyldes et reduceret elforbrug på lokationer, der anvender ikke-vedvarende elektricitet samt en øget el-produktion på egne vindkraftværker. Den samlede effekt heraf er en vedvarende elektricitetsprocent på 121 for første kvartal Overskuddet på vedvarende elektricitet vil blive balanceret ud over I første kvartal 2013 steg andelen af vedvarende energi med 14 procentpoint til 58 pct. Aktionærer Ultimo marts 2013 havde Vestas navnenoterede aktionærer inklusive depotbanker. De navnenoterede aktionærer ejede 92,8 pct. af selskabets aktiekapital danske aktionærer ejede ultimo marts omkring 62 pct. af Vestas, hvis aktier er 100 pct. free float. Marathon Asset Management LLP, UK, er med en annonceret ejerandel på 5,22 pct. den eneste aktionær, der har anmeldt en aktiebeholdning på over 5 pct. Vestas tilstræber at have en international ejerkreds og at informere sine aktionærer åbent om selskabets langsigtede mål, prioriteringer og initiativer, der gennemføres under behørig hensyntagen til de kortsigtede muligheder og begrænsninger. Forventninger 2013 Vestas fastholder sin helårsforventning om en EBIT-margin før særlige poster på mindst 1 pct. og en omsætning på mindst EUR 5,5 mia. inklusive serviceomsætningen, der ventes at udgøre ca. EUR 1 mia. Service EBIT-marginen før allokering af fællesomkostninger forventes fortsat at udgøre ca. 17 pct. Afskibningerne forventes at blive 4-5 GW. Det frie cash flow forventes fortsat at blive positivt i Det skal understreges, at Vestas regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre supplyonly - og supply-and-installation -projekter, når disse har endelig risikoovergang til kunden, uanset om Vestas allerede har produceret, afskibet og opstillet vindmøllerne. Forstyrrelser i produktion og udfordringer ved opstilling af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutninger og tilsvarende forhold kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas økonomiske resultater i Som sædvanligt forventer Vestas at opleve betydelige udsving i aktivitetsniveauet mellem kvartalerne. Udviklingen af V MW-møllen fortsætter i henhold til Vestas planer, og installation af den første prototype forventes nu at finde sted i første kvartal 2014 et kvartal tidligere end oprindeligt forventet. Som tidligere annonceret har Vestas modtaget forespørgsler fra potentielle partnere vedrørende V MW-møllen. Der er ingen planer om at investere i nye produktionsfaciliteter, og investeringer i materielle aktiver forventes således at blive på omkring EUR 150 mio. Vestas forventer at reducere antallet af medarbejdere yderligere i løbet af 2013, og antallet af medarbejdere ved årets udgang forventes at være højest Vestas Wind Systems A/S Side 18 af 34

19 Forudsætninger og risici Den fortsatte økonomiske nedgang og stigende vægt på Cost of Energy sætter fortsat fokus på at reducere omfanget af, eller endda helt droppe, støtteordninger til vindenergi verden over. Selvom der er grund til forsigtig optimisme, kan industrien forvente et lavt niveau af subsidier på kort og mellemlangt sigt. Tendensen imod færre offentlige økonomiske rammeordninger for vindenergi sætter således fortsat industrien under pres. Som en konsekvens heraf er bankerne i dag mere omhyggelige, hvorfor procestiden og dokumentationskravene er steget. Et yderligere tilbagefald på kreditmarkedet kan påvirke Vestas markedsmuligheder negativt. Tilsvarende vil lave priser på fossile brændsler kunne udskyde efterspørgslen, ligesom et lavere energiforbrug som følge af konjunkturudviklingen kan påvirke efterspørgslen efter vindkraftværker. Opbremsningen i markedsvæksten har generelt resulteret i rigelighed af komponenter og udgør en finansiel udfordring for en række leverandører. Vestas styrer risici i forbindelse med indkøb af komponenter og følger løbende op på den finansielle situation hos nuværende og potentielle leverandører. For at minimere den potentielle påvirkning og begrænse risici i forbindelse med udsving i prisen på råvarer som kobber og nikkel har Vestas indgået langsigtede aftaler med faste priser med leverandørerne. Generelt søger Vestas imidlertid at inkludere særlige bestemmelser om stigende råvarepriser i salgskontrakterne. Dette betyder, at Vestas indtjening på kontrakter er forholdsvis robust over for udsving i inputpriser En stigning i prisen på især stål kan dog påvirke indtjeningen på projekter negativt. De væsentligste risikofaktorer omfatter herudover yderligere garantihensættelser som følge af potentielle kvalitetsproblemer, transportomkostninger, forstyrrelser i produktion og ved opstilling af vindmøller samt potentielle patenttvister. Kombinationen af at have produktionsfaciliteter i Europa, Kina og USA samt globalt salg betyder, at Vestas er mindre følsom over for valutakursudsving. Vestas opererer med tre kontrakttyper: Supply-only, supply-and-installation og turnkey. Omsætning fra supply-only og supply-and-installation ordrer indtægtsføres først, når vindmøllerne er endeligt overleveret til kunden, hvilket kan give en tidsmæssig forskydning af indtægtsførelsen. Langt størstedelen af Vestas omsætning stammer fra disse kontrakttyper. Omsætningen fra turnkey-ordrer indtægtsføres løbende i henhold til færdiggørelsesprocent-metoden i takt med afskibningerne. Der er ikke forskel på betalingsprofilen mellem kontrakttyperne. Betalingerne falder typisk ved ordreindgåelse, i takt med de fysiske afskibninger samt ved endelig risikoovergang. Vestas er sammen med visse medlemmer af den nuværende og tidligere bestyrelse og direktion sagsøgt i et massesøgsmål anlagt ved den føderale domstol i Oregon, USA, se i øvrigt selskabsmeddelelse nr. 8/2011 af den 21. marts Vestas Wind Systems A/S Side 19 af 34

20 Presse- og analytikermøde For analytikere, investorer og pressen afholdes informationsmøde i dag onsdag den 8. maj 2013 kl (CEST) på Vestas hovedkontor Hedeager 44, 8200 Aarhus N. Informationsmødet afholdes på engelsk (med simultantolkning til dansk) og transmitteres direkte via vestas.dk/investor. Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference. Telefonnumrene til telefonkonferencen er: Danmark: Øvrige Europa: USA: Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles fra vestas.dk/investor. Kontaktdetaljer Vestas Wind Systems A/S, Danmark Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations Tlf.: Vestas Wind Systems A/S Side 20 af 34

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 6. februar 2013 Selskabsmeddelelse nr. 7/2013 Side 1 af 9 Årsrapport 2012 Vestas er forberedt på et svært 2013 Resumé: 2012 var et udfordrende år for vindindustrien og for

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Årsrapport 2013 Omsætning, EBIT og frit cash flow over forventningerne Resumé: 2013 markerede afslutningen på Vestas

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017.

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017. Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 8. februar 2017 Selskabsmeddelelse nr. 03/2017 Side 1 af 10 Årsrapport 2016 Resumé: For helåret 2016 udgjorde omsætningen EUR 10,2 mia., EBIT-marginen før særlige poster

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport Tredje kvartal 2012

Delårsrapport Tredje kvartal 2012 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2012 Selskabsmeddelelse af 7. november 2012 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Andet kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Andet kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Andet kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 10 Forretningsudvikling... 11

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 3. januar 2012 Side 1 af 5 Foreløbige hovedtal for regnskabsåret 2011 Baseret på de første indrapporterede tal, som ikke er konsolideret og revideret vedrørende aktivitetsniveauet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 7. februar 2018 Selskabsmeddelelse nr. 3/2018 Side 1 af 8 Årsrapport 2017 Resumé: For helåret 2017 udgjorde omsætningen EUR 10,0 mia., EBIT-marginen var 12,4 pct., totale

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

for 2011 annonceret 3. januar

for 2011 annonceret 3. januar Selskabsmeddelelse fra f Aarhus, 8. februar 2012 Side 1 af 6 Årsrapport 2011 2011 blev et barskt år med to nedjusteringer Resumé: 2011 var et meget udfordrendee år for vindindustrienn og også for Vestas

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Aktionærinformation 2/2013

Aktionærinformation 2/2013 Aktionærinformation 2/2013 Fremskridt på vigtige områder i første halvår men lønsomheden skal forbedres Resultaterne for 2013 viser, at vi har gjort gode fremskridt på nogle meget vigtige områder. Det

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Randers, den 21. august 2007 Side 1 af 21 Delårsrapport, andet kvartal 2007 Indtjeningsfremgangen fortsætter for No. 1 in Modern Energy Resumé: Omsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct.

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, den 15. maj 2007 Side 1 af 22 Delårsrapport, første kvartal 2007 Resultatfremgang som forventet Resumé: Kvartalets afskibninger på 855

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Aktionærinformation 1/2014

Aktionærinformation 1/2014 Aktionærinformation 1/2014 Vestas sikrer lønsom vækst Oven på en vellykket turnaround er Vestas nu klar til at indfri det potentiale, som vi har i form af vores unikke position som markedsleder. I de kommende

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Aktionærinformation 1/2013

Aktionærinformation 1/2013 Aktionærinformation 1/2013 Vestas kom styrket ud af et svært Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå igennem i anden halvdel af. Særligt fjerde

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Første kvartal 2006 udviklede sig som forventet

Første kvartal 2006 udviklede sig som forventet Side 1 af 21 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Første kvartal 2006 udviklede sig som forventet Resumé: Vestas realiserede i første kvartal en omsætning på EUR 715 mio., hvilket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere