Delårsrapport Første kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport Første kvartal 2013"

Transkript

1 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013

2 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. Fremadrettede udsagn omfatter blandt andet udsagn vedrørende Vestas mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas fremtidige drift og kan få Vestas resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer fra leverandører; og m) kundernes villighed og evne til at acceptere levering og installation af produkter og risikoovergang. Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas årsrapport for regnskabsåret 2012 (tilgængelig på vestas.dk/investor), og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument. Vestas Wind Systems A/S Side 2 af 34

3 Resumé Forventningerne til helåret fastholdes. Turnaround fortsætter i henhold til forbedringer af EBIT og frit cash flow. planen. Betydelige Vestas fastholder sine forventninger til helåret, og fokus på omkostningsreduktioner, lave investeringer og øget kapacitetsudnyttelse fortsætter. I første kvartal 2013 udgjorde omsætningen EUR mio., hvilket er et fald på 1 pct. i forhold til sammee periode året før. EBIT før f særlige poster steg med EUR 96 mio. til EUR (108) mio. EBIT-marginen før særlige poster var (9,9)( pct. en forbedring på 8,6 procentpoint i forhold til første kvartal Det frie cash flow steg med EUR 235 mio. til EUR (60) mio. Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i første kvartal var 6444 MW, og værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 7,,0 mia. den 31. marts Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af marts m 2013 serviceaftalerr med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 5,4 mia. Dermed havde den samlede beholdning af vindmølleordrer og serviceaftalerr en værdi påå EUR 12,4 mia., hvilket er på niveauu med ultimo Forbruget af garantihensættelser har over de seneste 12 måneder værett under 1,5 pct. af omsætningen. Det meget lave niveau er et resultat af den fortsatte fokus på kvalitet og vindmøllernes forbedrede drift. Sikkerhedsniveauet på Vestas arbejdspladse er blev betydeligt forbedret, idet ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer faldt med 36 pct. til 1,88 i forhold til l første kvartal Andelen af vedvarende energi steg med 14 procentpoint til 58 pct. Det er tilfredsstillende at se, at Vestas turnaround fortsætter som planlagt, og at resultaternee bliver meree og mere synlige. s I forhold til første kvartal 2012 har vi forbedret såvel ndtjening somm frit cash flow betydeligt, siger koncernchef Ditlev Engel, og fortsætter: At vi har været i stand til at fremskynde installationen af prototypen på p V164-møllen og lancere nye varianter af voress 2- og 3 MW-platforme, mens vi samtidig har holdt investeringerne nede, er ydermere et klart vidnesbyrd om, at vores anstrengelser bærer frugt. Endelig vil jeg gerne fremhæve vigtigheden af voress øgede fokus på at forbedre styringenn af vores arbejdskapital. For første gang i fem år har vi værett i stand til at frigøre likviditet ved att reducere nettoarbejdskapitalen i løbet af årets første kvartal. Denne udvikling var den primære årsag til den væsentlige forbedring af det frie cash flow, siger Ditlevv Engel. Denne delårsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er denn danske udgave gældende. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 3 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

4 Først kvartal i korte træk (mod første kvartal 2012) - 34% Vestas producerede og afskibede 613 MW - et fald på 34 pct. - 26% Vestas overleverede vindkraftsystemer med en samlet kapacitet på 819 MW - et fald på 26 pct. - 1% Vestas realiserede en omsætning på EUR mio. - et fald på 1 pct. + 7% Serviceomsætningen udgjorde EUR 217 mio. - en stigning på 7 pct. + EUR 96 mio. EBIT før særlige poster blev EUR (108) mio. - en stigning på EUR 96 mio. + EUR 11 mio. Nettoresultatet blev EUR (151) mio. - en forbedring på EUR 11 mio. + EUR 235 mio. Vestas realiserede et frit cash flow på EUR (60) mio. - en stigning på EUR 235 mio. - 24% Antallet af medarbejdere var ultimo kvartalet et fald på 24 pct. + 14%-point Vedvarende energi udgjorde 58 pct. af det samlede energiforbrug - en stigning på 14 procentpoint - 36% Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer var 1,8 - et fald på 36 pct. Vestas Wind Systems A/S Side 4 af 34

5 Indholdsfortegnelse Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen... 6 Sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen... 8 Udviklingen i første kvartal Forventninger Forudsætninger og risici Presse- og analytikermøde Ledelsespåtegning Koncernregnskab 1. januar til 31. marts Vestas Wind Systems A/S Side 5 af 34

6 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) før særlige poster (12) (90) 473 Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster (108) (204) 4 Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) efter særlige poster (24) (131) 299 Resultat af primær drift (EBIT) efter særlige poster (122) (245) (697) Resultat af finansielle poster (29) 20 (14) Resultat før skat (151) (225) (713) Nettoresultat (151) (162) (963) Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (1.108) (920) (1.189) Nettoarbejdskapital (NWC) Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (23) (204) (73) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (37) (91) (286) Frit cash flow (60) (295) (359) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (309) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (369) (53) 473 1) Ikke revideret eller reviewet. Vestas Wind Systems A/S Side 6 af 34

7 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Nøgletal 2) 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%) 5,3 1,1 11,0 EBITDA-margin før særlige poster (%) (1,1) (8,1) 6,6 EBIT-margin før særlige poster (%) (9,9) (18,5) 0,1 EBITDA-margin (%) efter særlige poster (2,2) (11,9) 4,1 EBIT-margin efter særlige poster (%) (11,1) (22,2) (9,7) Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlig poster 3) (%) 2,1 (1,2) 0,2 Soliditetsgrad (%) 23,4 29,8 23,3 Forrentning af egenkapital 3) (%) (49,1) (2,2) (45,9) Gearing (%) 96,6 48,8 108,0 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie 4) (EUR) (4,7) (0,3) (4,8) Indre værdi pr. aktie (EUR) 7,3 11,7 8,0 Kurs/indre værdi 0,9 0,7 0,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (EUR) (0,1) (1,0) (0,4) Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 Børskurs ved periodens udløb (EUR) 6,2 7,6 4,3 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ved periodens udløb ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2010-vejledning). 3) Beregnet over en 12 måneders periode. 4) Resultat pr. aktie er beregnet over en 12 måneders periode og i overensstemmelse med IAS 33 om indtjening pr. aktie. Vestas Wind Systems A/S Side 7 af 34

8 Sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal 2) 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Arbejdsmiljø Ulykker (antal) heraf dødsulykker (antal) Produkter MW produceret og afskibet Antal vindmøller produceret og afskibet Ressourceudnyttelse Forbrug af metaller (1.000 tons) Forbrug af øvrige råvarer mv. (1.000 tons) Forbrug af energi (GWh) heraf vedvarende energi (GWh) heraf vedvarende elektricitet (GWh) Forbrug af ferskvand (1.000 m 3 ) Affaldsbortskaffelse Bortskaffelse af affaldsmængde (1.000 tons) heraf genanvendelse (1.000 tons) Emissioner Direkte udledning af CO 2 (1.000 tons) Indirekte udledning af CO 2 (1.000 tons) 12 3) Lokalsamfundet Miljøuheld (antal) Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Regnskabspraksis for sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen, se årsrapport 2012 side 36. 3) Indirekte udledning af CO 2 vedrører kun udledning fra fjernvarme, da Vestas ligger på over 100 pct. vedvarende elektricitet for første kvartal Vestas Wind Systems A/S Side 8 af 34

9 Sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen Nøgletal 2) 1. kvartal 1. kvartal Helår ) ) 2012 Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 1,8 2,8 2,8 Sygefravær for timelønnede (%) 2,6 2,8 2,4 Sygefravær for funktionærer (%) 1,5 1,1 1,1 Produkter CO 2 -besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW (millioner tons CO 2 ) Ressourceudnyttelse Vedvarende energi (%) Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) Medarbejdere Kvinder i bestyrelse 3) og direktion (%) Kvinder på ledelsesniveau (%) Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Regnskabspraksis for sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen, se årsrapport 2012 side 36. 3) Omfatter kun generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Vestas Wind Systems A/S Side 9 af 34

10 Udviklingen i første kvartal 2013 Ordrebeholdning og aktivitet vindmøllerr Kvartalets ordreindgang var 644 MW, hvoraf 42 pct. blev offentliggjort. Ultimo marts 2013 var ordrebeholdningen MW. Heraf tegnedee Europa og Afrika sig for 71 pct. og Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien for henholdsvis 18 og 11 pct. Ved udgangenn af marts 2013 udgjorde værdien af ordrebeholdningenn EUR 7,0 mia. I første kvartal 2013 producerede og afskibede Vestas vindmøller med m en samlet effekt på 613 MW (286 vindmøller) mod 931 MW (449 vindmøller) i første kvartal Den endeligt overleverede kapacitet til kunderne (risikoovergang transfer of risk TOR) udgjorde 819 MW; et fald på 26 pct. i forhold til første kvartal MW Europa og Afrika Nord-- og Sydamerika Asien og Oceanien I alt Under færdiggørelse, 1. januar 2013 Overleveret (TOR) til kunder i perioden Produceret og afskibet i perioden 955 (489) (182) (148) (819) 613 Under færdiggørelse, 31. marts Ultimo marts 2013 var vindmølleprojekter med en samlet effekt på MW under færdiggørelse. Dette afspejler sig i niveauet af forudbetalinger og varelagre, da en stor del af disse MW endnu ikke kan indtægtsføres. Indtægtsførelsen af dissee MW vil finde sted ved projekternes endelige overlevering til kunderne. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 10 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

11 Ordrebeholdning og aktivitet service Vestas havde ultimo marts 2013 serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig f omsætning på EUR 5,4 mia. en stigning på 29 pct. i forhold til ultimoo marts Serviceomsætningenn udgjorde EUR 217 mio. i første kvartal 2013 en stigning på 7 pct. i forhold f til første kvartal Selv om omsætning og indtjening fra serviceforretningen er langt mere stabil end fra vindmølleforretningen, kan omsætning og indtjening i de forskellige servicekontrakter variere fra kvartal til kvartal. EBIT-marginen i første kvartal 2013 udgjorde 24 pct. før allokering af fællesomkostninger. EBIT-marginen efter allokering af fællesomkos tninger var 15 pct., hvilket er en stigning på 12 procentpoint i forhold til første kvartal Stigningen S skyldes et forbedret dækningsbidrag på service og lavere fællesomkostninger. Serviceforretningen kræver dybtgående indsigt i vindmøllernes ydelse under forskellige vind- og netværksforhold, men derimod kun begrænset kapitalbinding. Vestas tilbyder et stadigtt bredere produktprogram, der dækker alt fra f simpel tilkaldevagt til en garanteret minimumsudnyttelse af vinden. Vestas har ved udgangen af marts 2013 installeret næsten 56 GW i 73 lande. Enn stor installeret base og nøje planlagte servicebesøg er afgørende forudsætninger for at kunne generere et afkast på serviceforretningen. En tæt overvågning af næsten vindmøller svarende til næsten 44 GW er således et af fundamenterne i vækststrategien for Vestas serviceforretning. 71 pct. af de udløbende serviceaftaler blev fornyet i årets første tre måneder. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 11 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

12 Resultatopgørelse I første kvartal 2013 udgjorde omsætningen n EUR mio.; et fald på 1 pct. i forhold til samme periode året før. Europa og Afrika udgjorde 55 pct. af omsætningen n i første kvartal, mens Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien tegnede sig for henholdsvis 28 og 17 pct. Bruttomarginen steg til 5,3 pct. i første kvartal 2013 fra 1,1 pct. i første kvartal Denne udvikling skyldes primært lavere kapacitetsomkostninger, lavere garantihensættelser og lavere afskrivninger. Besparelserne meree end kompenserede for et meget lavt dækningsbidrag på et par projekter overleveret i første kvartal. Det skal understreges, at udviklingen i bruttomarginenn fra kvartal til kvartal kan vise betydelige udsving i indtjeningen pga. volumen og sammensætning forr så vidt angår lande, projektkompleksitet, ordre- og vindmølletyperr samt kundernes krav til leveringsfleksibilitet. Marginerne på projekterne overleveret i første kvartal er således ikke repræsentative for marginerne på projekterne i ordrebeholdningen. EBITDA før særlige poster p udgjorde EUR (12) mio. i første kvartal 2013 en stigningg på EUR 78 mio. i forhold til første kvartal Stigningen skyldes det forbedredee bruttoresultat og EUR 44 mio. lavere faste omkostninger eksklusive afskrivninger i forhold til første kvartal EBIT før særlige poster udgjorde EUR (108) mio., hvilket er en stigning på p EUR 96 mio. i forhold til første kvartal Udoverr ovennævnte forbedringer var stigningen positivt påvirket af laveree afskrivninger. EBIT-marginen før særlige posterr blev forbedret med 8,6 procentpoint til (9,9) pct. I første kvartal 2013 blev i alt EURR 14 mio. bogført som særlige poster, der primært relaterer sig til afskedigelse af medarbejdere. I første kvartal 2013 udgjorde finansielle poster EUR (29) mio. mod EUR 20 mio. i første kvartal 2012, hvor posten var positivt påvirket af kursreguleringer. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 12 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

13 Balance Den 31. marts 2013 udgjorde Vestas samlede aktiver EUR mio. mod EURR mio. året før. Ultimo marts 2013 var Vestas entebærendee nettoposition EUR 972 mio., hvilkett er en stigning på 14 pct. i løbet af det seneste år. I løbet af første kvartal steg nettogældenn med EUR 72 mio. Nettoarbejdskapital Vestas nettoarbejdskapital var ultimo marts 2013 EUR 197 mio., hvilket er en stigning på EUR 177 mio. i forhold til ultimo marts I løbet af kvartalet faldt nettoarbejdskapitalen med EUR 36 mio. Forbedringen skyldes et fald i varelagre og tilgodehavender, samt højere forudbetalinger, hvilket mere end kompenserede for den lavere leverandørgæld og øvrige forpligtelser. Det regionaliserede produktions setup gør det muligt at reducere lagrene i dee forskellige regioner yderligere ved at nedbringe gennemløbstiden. Et vigtigt fokusområde e er at reducere arbejdskapitalen, der er båndet op i MW under færdiggørelse, dvs. vindmøller i transport til site samt vindmøller under installation og i mekanisk færdiggørelsesfase. Vestas bestræber sigg på at reducere niveauet af MW under færdiggørelse ved at reducere gennemløbstiden for produktion, transport og installation. Vestas har ligeledes fokus på order-to-cash Ved udgangen af marts 2013 var MW under færdiggørelse et fald på ved implementering af forbedringer inden for kontraktstyring og inddrivelse af likvider. 206 MW i forhold til begyndelsenn af Garantihensættelser I første kvartal 2013 udgjorde garantihensættelserne EUR 23 mio., hvilket svarer til 2, 1 pct. af omsætningen. Forbruget af garantihensættelser var i første kvartal 2013 EUR 17 mio. mod EUR 30 mio. i første kvartal Forbruget af garantihensættelser har over de seneste 12 måneder været under 1, 5 pct. af omsætningen. Det meget lave niveau er et resultatt af den fortsatte fokus på kvalitet og vindmøllernes forbedrede drift. Generelt foretages der hensættelser til alle forventede omkostninge er i forbindelse med reparation af vindmøller eller udskiftninger, og en potentiel refusion fra andre involverede parter modregnes ikke, medmindre der foreligger en skriftlig aftalee herom. Garantihensættelserne skal dække eventuelle omkostninger til udbedringer og andre omkostninger i henhold til specifikke aftaler. Hensættelser er skønnede, og de realiserede omkostninger kan afvige betydeligt herfra. Den løbende forbedring af Lost Production Factorr (LPF) på Vestas- opnår vindmøller betyder, at kunderne et stadigt bedree afkast på deres investering. Ultimo marts 2013 viste alle de vindkraftværker, hvorpå Vestas garanterede ydelsen, en gennemsnitlig LPF påå under 2. Data baseret på næsten Vestas-vindmøller under fuld service. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 13 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

14 Egenkapital Vestas egenkapital udgjorde EUR mio. pr. 31. marts 2013; et fald på EUR 889 mio. fra den 31. marts 2012, hvilket primært relaterer sig til nedskrivninger af anlægsaktiver og skatteaktiver over de seneste 12 måneder. Pengestrømme og investeringer I første kvartal 2013 steg pengestrømme fra driften med EUR 181 mio. til EUR (23) mio. positivt påvirket af ændringer i nettoarbejdskapitalen og et forbedret nettoresultat. Pengestrømme til rentebetalinger blev væsentligt påvirket af udgifter relateret til indgåelse af de reviderede bankaftaler. Pengestrømme fra investeringer udgjorde EUR 37 mio., hvilket er 59 pct. lavere end i samme periode året før. Det frie cash flow steg med EUR 235 mio. til EUR (60) mio. i første kvartal Forretningsmæssige prioriteringer I 2006 påbegyndte Vestas opbygningen af en international organisation og produktion. Formålet var at kunne producere regionalt til lokale omkostninger, at mindske transportomkostningerne i både finansiel og miljømæssig forstand, samt at forbedre forholdet til de lokale, regionale og globale kunder for herigennem at forkorte leveringstiderne. Øget regionalisering, forbedret kvalitet og voksende serviceomsætning 1. kvartal ) Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Helår 2009 Helår 2008 Ordreindgang (mia. EUR) 0,7 3,8 7,3 8,6 3,2 6,4 Ordreindgang (MW) Produceret og afskibet (MW) Overleveret (MW) Omsætning (mio. EUR) - heraf service Bruttomargin (%) 5,3 11,0 12,4 17,0 16,5 19,1 Garantihensættelser (%) 2,1 2,1 2,5 2,8 5,8 4,5 EBIT-margin før særlige poster (%) (9,9) 0,1 (0,7) 6,8 4,9 10,4 Nettoarbejdskapital som procent af omsætning (%) 3,6 2) 3,2 (1,2) 9,7 6,2 (1,2) Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlige poster 3) (%) 2,1 0,2 (1,3) 10,8 9,5 43,4 Investeringer (mio. EUR) (37) (386) (761) (789) (808) (680) Frit cash flow (mio. EUR) (60) (359) 79 (733) (842) (403) Antal medarbejdere, ultimo - heraf uden for Europa ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Nettoarbejdskapital som procent af minimumsforventning til omsætning 3) Beregnet over en 12 måneders periode. I de senere år har den økonomiske opbremsning imidlertid både svækket energiefterspørgslen og overskygget den grønne dagsorden på en række store markeder. For både Vestas og vindmølleindustrien har det betydet, at vækst ikke længere kan tages for givet. Ved udgangen af 2011 Vestas Wind Systems A/S Side 14 af 34

15 indledte Vestas derfor en ny rejse med udarbejdelsen en ny forretningsmodel og en ny organisation. Målet er på kort sigt at optimere pengestrømme og indtjening uden at give afkald på de langsigtede muligheder som udnyttelse af den voksende serviceforretning eller udvikling af den banebrydende V MW-mølle til offshore. Alle områder i virksomheden skal fokusere på at forbedre den nuværende skuffende forrentning af den investerede kapital. For 2013 betyder det i særdeleshed at opnå resultater på tre vigtige områder: Omkostningsbesparelser, lavere investeringer og bedre kapacitets- og kapitaludnyttelse. Omkostningsbesparelser For at forbedre indtjeningen, blev en plan for at reducere både de faste og variable omkostninger intensiveret i løbet af Vestas forventer, at de samlede besparelsestiltag i 2012 og 2013 vil overstige EUR 400 mio. med fuld effekt fra udgangen af De variable omkostninger blev ligeledes reduceret i løbet af Da Vestas gik ind i 2012, var produkt- og produktionsomkostningerne forbundet med V112-møllen og GridStreamer -teknologien højere end forventet. For at nedbringe disse og andre variable omkostninger blev der implementeret over 100 sparetiltag på produktsiden. Tiltagene omfattede alt fra en reduktion i udvalget af bolte og skruer til en gennemgribende effektivisering af produktionen af større komponenter til Vestas vindmøller. For at tilpasse Vestas tilstedeværelse på markederne i henhold til efterspørgslen og Vestas nye forretningsmodel, blev en række faciliteter lukket i løbet af Lukning af og udflytning fra faciliteter, der ikke længere er behov for, vil fortsætte i løbet af 2013 ved fortsat implementering af optimeringsplanen for Vestas lokale tilstedeværelse. Vestas har allerede annonceret lukning af det tidligere hovedkontor i Randers samt lukning af faciliteterne i København, Shanghai, Kina, og i Leatherhead, England. Det er ligeledes besluttet at outsource lagerhåndtering af reservedele i Europa. Lavere investeringer Et andet fokusområde i Vestas er at mindske behovet for investeringer. I løbet af de seneste 12 måneder udgjorde nettoinvesteringerne EUR 232 mio., hvilket er EUR 456 mio. lavere en det tilsvarende tal for et år siden. Et eksempel på tiltag, der er implementeret for at reducere investeringerne, er den nye produktstrategi, der blev lanceret i Strategien prioriterer løbende udvikling af eksisterende, gennemprøvede produkter frem for den investeringstunge udvikling af helt nye platforme. De nye vindmølle-varianter inden for 2- og 3 MW-platformene er de seneste eksempler på den nye produktstrategi. Vestas vil ligeledes forbedre lønsomheden og reducere den tid, det tager at lancere nye vindmøllevarianter på markedet. Endelig planlægger Vestas at drage større fordel af sine leverandører, som i de senere år har forbedret deres kvalitetsniveau markant. Ved i højere grad at anvende standardkomponenter vil Vestas nedbringe sit behov for investeringer yderligere. Bedre kapacitets- og kapitaludnyttelse Vestas vil generelt gøre virksomheden mere skalerbar. I stedet for fortsat at fremstille de fleste komponenter selv, er målet at blive en meget lettere virksomhed, hvor man samler dele fremstillet af betroede samarbejdspartnere og godkendte leverandører i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. I 2012 solgte Vestas tårnfabrikken i Varde til en kinesisk samarbejdspartner. En anden måde at øge kapacitetsudnyttelsen på er at levere til tredjepart, hvilket er årsagen til, at Vestas har indgået en aftale om at levere tårne til en række ikke-vestas vindkraftværker fra tårnfabrikken i Pueblo, USA. Vestas forventer i løbet af 2013 at frasælge nogle fabrikker, hvilket vil øge kapitaludnyttelsen yderligere. Omstillingen fra vækst til konsolidering og den øgede brug af outsourcing må dog aldrig ske på bekostning af Vestas førende position på områderne kvalitet, teknologi og sikkerhed. Vestas Wind Systems A/S Side 15 af 34

16 Finansielle prioriteringer Fokus på omkostningsbesparelser, lavere investeringer og øget outsourcing har ikke ændret ved Vestas tre primære finansielle prioriteringer: 1. EBIT-margin På mellemlangt sigt har Vestas som mål at realisere en høj encifret EBIT-margin ved et normaliseret amerikansk marked. For 2013 er målet en EBIT-margin på mindst 1 pct. før særlige poster. 2. Frit cash flow I 2013 forventer Vestas at generere et positivt frit cash flow og reducere sin nettogæld. 3. Omsætning Vestas har to indtægtskilder: Vindmøller og service. Service, der er mere lønsom, ventes fortsat at være det hurtigst voksende segment. I 2013 er målet en samlet omsætning på mindst EUR 5,5 mia., hvoraf service udgør ca. EUR 1 mia. Produkter Vestas udvikler løbende nye opgraderinger af vindmølleplatformene og nye serviceløsninger. Produktstrategien evalueres grundigt med hensyn til den forventede fremtidige efterspørgsel i markedet og investeringsbehov. Vestas lancerede i september 2012 en V MW-mølle, som er den første variant til platformen, hvorpå V MW-møllen er bygget, og i april 2013 lancerede Vestas yderligere tre varianter til 3 MW-platformen; V MW, V MW og V MW. Sidst i april lancerede Vestas ligeledes to nye varianter til 2 MW-platformen; V MW og en opdateret V MW. Såvel V MW som V MW-møllen vil være med structural shell-vingedesign. Etablering af produktionslinjer til dette vingedesign kræver en betydelig lavere investering, og produktion af vingerne kan ligeledes outsources til tredjepart, hvis Vestas vælger at gøre dette på specifikke markeder. Med introduktionen af de nye vindmølle-varianter har Vestas et stærkt produktprogram til alle vindklasser inden for såvel 2 MW- som 3 MW-platformen. Vestas vil fortsætte optimeringen af platformene for at kunne tilbyde kunderne yderligere valgmuligheder. Dette kunne betyde andre rotordiametre og generatorstørrelser samt forskellige optioner inden for generatorer. Udviklingen af V MW-møllen fortsætter i henhold til Vestas planer. Installation af den første prototype forventes nu at finde sted i Danmark i første kvartal Som tidligere meddelt har Vestas modtaget henvendelser fra potentielle samarbejdspartnere på V MW-møllen. Social og miljømæssig indsats Medarbejdere Som følge af en for høj omkostningsbase i forhold til aktivitetsniveauet gennemførte Vestas i løbet af 2012 en omfattende, global restrukturering af organisationen. Restruktureringen fortsatte i første kvartal 2013, hvor Vestas reducerede antallet af medarbejdere med 582, hvoraf funktionærer udgjorde 95 pct. Vestas Wind Systems A/S Side 16 af 34

17 Vestas forventer at reducere antallet af medarbejdere yderligere i løbet af 2013 gennem frasalg, fortsat ansættelsesstop og afskedigelser. Dette forventes at bringe antallett af medarbejdere ned till højest ultimo 2013 mod ultimo 2012 og ultimo De yderligere omkostningsbesparelser vil bidrage til at reducere omkostningerne med mere end EUR 4000 mio. fra ultimo 2011 till ultimo I løbet af 2013 vil Vestas op- o og nedskalere organisationen bl.a. i forhold til det forventede aktivitetsniveau. Sikkerhed Sikkerheden målt ved ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer blev forbedret fra 2,8 i første kvartal 2012 til 1,8 i første kvartal 2013, hvilket er under målet for helåret på højest 2,0. Den betydelige forbedring opleves over hele Vestas-koncernen, hvor områderne Sales og Manufacturing begge har reduceret ulykkesfrekvensen med ca. 50 pct. Vestas har siden 2005 oplevett en stejl forbedringskurve inden for sikkerhed med en reduktion på 95 pct. i ulykkesfrekvensen. Miljømæssig indsats Det reducerede forbrug af energi og vand samt den lavere mængdee affald og mindre CO 2 -udledning skyldes hovedsageligt det laveree aktivitetsniveau i første kvartal 2013 i forhold til første kvartal Lukningen af fabrikkerne i Hohhot, Kina, ogg Olvega, Spanien, samt salget af tårnfabrikkenn i Varde, bidrog ligeledes til den positive udvikling. Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport første kvartal 2013 Side 17 af 34 Selskabsmeddelelse nr. 18/ /2013

18 Vestas forbrug af elektricitet var fuldt ud dækket af vedvarende elektricitet i første kvartal 2013, hvilket primært skyldes et reduceret elforbrug på lokationer, der anvender ikke-vedvarende elektricitet samt en øget el-produktion på egne vindkraftværker. Den samlede effekt heraf er en vedvarende elektricitetsprocent på 121 for første kvartal Overskuddet på vedvarende elektricitet vil blive balanceret ud over I første kvartal 2013 steg andelen af vedvarende energi med 14 procentpoint til 58 pct. Aktionærer Ultimo marts 2013 havde Vestas navnenoterede aktionærer inklusive depotbanker. De navnenoterede aktionærer ejede 92,8 pct. af selskabets aktiekapital danske aktionærer ejede ultimo marts omkring 62 pct. af Vestas, hvis aktier er 100 pct. free float. Marathon Asset Management LLP, UK, er med en annonceret ejerandel på 5,22 pct. den eneste aktionær, der har anmeldt en aktiebeholdning på over 5 pct. Vestas tilstræber at have en international ejerkreds og at informere sine aktionærer åbent om selskabets langsigtede mål, prioriteringer og initiativer, der gennemføres under behørig hensyntagen til de kortsigtede muligheder og begrænsninger. Forventninger 2013 Vestas fastholder sin helårsforventning om en EBIT-margin før særlige poster på mindst 1 pct. og en omsætning på mindst EUR 5,5 mia. inklusive serviceomsætningen, der ventes at udgøre ca. EUR 1 mia. Service EBIT-marginen før allokering af fællesomkostninger forventes fortsat at udgøre ca. 17 pct. Afskibningerne forventes at blive 4-5 GW. Det frie cash flow forventes fortsat at blive positivt i Det skal understreges, at Vestas regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre supplyonly - og supply-and-installation -projekter, når disse har endelig risikoovergang til kunden, uanset om Vestas allerede har produceret, afskibet og opstillet vindmøllerne. Forstyrrelser i produktion og udfordringer ved opstilling af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutninger og tilsvarende forhold kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas økonomiske resultater i Som sædvanligt forventer Vestas at opleve betydelige udsving i aktivitetsniveauet mellem kvartalerne. Udviklingen af V MW-møllen fortsætter i henhold til Vestas planer, og installation af den første prototype forventes nu at finde sted i første kvartal 2014 et kvartal tidligere end oprindeligt forventet. Som tidligere annonceret har Vestas modtaget forespørgsler fra potentielle partnere vedrørende V MW-møllen. Der er ingen planer om at investere i nye produktionsfaciliteter, og investeringer i materielle aktiver forventes således at blive på omkring EUR 150 mio. Vestas forventer at reducere antallet af medarbejdere yderligere i løbet af 2013, og antallet af medarbejdere ved årets udgang forventes at være højest Vestas Wind Systems A/S Side 18 af 34

19 Forudsætninger og risici Den fortsatte økonomiske nedgang og stigende vægt på Cost of Energy sætter fortsat fokus på at reducere omfanget af, eller endda helt droppe, støtteordninger til vindenergi verden over. Selvom der er grund til forsigtig optimisme, kan industrien forvente et lavt niveau af subsidier på kort og mellemlangt sigt. Tendensen imod færre offentlige økonomiske rammeordninger for vindenergi sætter således fortsat industrien under pres. Som en konsekvens heraf er bankerne i dag mere omhyggelige, hvorfor procestiden og dokumentationskravene er steget. Et yderligere tilbagefald på kreditmarkedet kan påvirke Vestas markedsmuligheder negativt. Tilsvarende vil lave priser på fossile brændsler kunne udskyde efterspørgslen, ligesom et lavere energiforbrug som følge af konjunkturudviklingen kan påvirke efterspørgslen efter vindkraftværker. Opbremsningen i markedsvæksten har generelt resulteret i rigelighed af komponenter og udgør en finansiel udfordring for en række leverandører. Vestas styrer risici i forbindelse med indkøb af komponenter og følger løbende op på den finansielle situation hos nuværende og potentielle leverandører. For at minimere den potentielle påvirkning og begrænse risici i forbindelse med udsving i prisen på råvarer som kobber og nikkel har Vestas indgået langsigtede aftaler med faste priser med leverandørerne. Generelt søger Vestas imidlertid at inkludere særlige bestemmelser om stigende råvarepriser i salgskontrakterne. Dette betyder, at Vestas indtjening på kontrakter er forholdsvis robust over for udsving i inputpriser En stigning i prisen på især stål kan dog påvirke indtjeningen på projekter negativt. De væsentligste risikofaktorer omfatter herudover yderligere garantihensættelser som følge af potentielle kvalitetsproblemer, transportomkostninger, forstyrrelser i produktion og ved opstilling af vindmøller samt potentielle patenttvister. Kombinationen af at have produktionsfaciliteter i Europa, Kina og USA samt globalt salg betyder, at Vestas er mindre følsom over for valutakursudsving. Vestas opererer med tre kontrakttyper: Supply-only, supply-and-installation og turnkey. Omsætning fra supply-only og supply-and-installation ordrer indtægtsføres først, når vindmøllerne er endeligt overleveret til kunden, hvilket kan give en tidsmæssig forskydning af indtægtsførelsen. Langt størstedelen af Vestas omsætning stammer fra disse kontrakttyper. Omsætningen fra turnkey-ordrer indtægtsføres løbende i henhold til færdiggørelsesprocent-metoden i takt med afskibningerne. Der er ikke forskel på betalingsprofilen mellem kontrakttyperne. Betalingerne falder typisk ved ordreindgåelse, i takt med de fysiske afskibninger samt ved endelig risikoovergang. Vestas er sammen med visse medlemmer af den nuværende og tidligere bestyrelse og direktion sagsøgt i et massesøgsmål anlagt ved den føderale domstol i Oregon, USA, se i øvrigt selskabsmeddelelse nr. 8/2011 af den 21. marts Vestas Wind Systems A/S Side 19 af 34

20 Presse- og analytikermøde For analytikere, investorer og pressen afholdes informationsmøde i dag onsdag den 8. maj 2013 kl (CEST) på Vestas hovedkontor Hedeager 44, 8200 Aarhus N. Informationsmødet afholdes på engelsk (med simultantolkning til dansk) og transmitteres direkte via vestas.dk/investor. Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference. Telefonnumrene til telefonkonferencen er: Danmark: Øvrige Europa: USA: Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles fra vestas.dk/investor. Kontaktdetaljer Vestas Wind Systems A/S, Danmark Lars Villadsen, Senior Vice President, Investor Relations Tlf.: Vestas Wind Systems A/S Side 20 af 34

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct.

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, den 15. maj 2007 Side 1 af 22 Delårsrapport, første kvartal 2007 Resultatfremgang som forventet Resumé: Kvartalets afskibninger på 855

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aktionærinformation 1/2013

Aktionærinformation 1/2013 Aktionærinformation 1/2013 Vestas kom styrket ud af et svært Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå igennem i anden halvdel af. Særligt fjerde

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2012

Delårsrapport Første kvartal 2012 Delårsrapport Første kvartal 212 Selskabsmeddelelse af 2. maj 212 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansiellee stilling, driftsresultat og virksomhed.

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser Forventninger 2011 På trods af den makroøkonomiske usikkerhed og turbulensen på de d finansiellee markeder forventer Vestas fortsat en indgang af faste og ubetingede ordrer på 7.000-8.000 MW, derr nu ventes

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 18. august 2009 Side 1 af 30 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I andet kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.211 mio., en stigning

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 28. april 2009 Side 1 af 26 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I første kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.105 mio., en stigning

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Delårsrapport, tredje kvartal 2009 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt.

Delårsrapport, tredje kvartal 2009 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt. Selskabsmeddelelse fra Randers, den 27. oktober 2009 Side 1 af 33 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt. Resumé: I tredje kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.814

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere