QuR.ros ' I. CVR-nr l ll. Årsrapport. Løsning Fjernvarme a.m.b.a. Dirigent. 1. april marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QuR.ros ' I. CVR-nr. 4152 4l ll. Årsrapport. Løsning Fjernvarme a.m.b.a. Dirigent. 1. april2008-31. marts 2009"

Transkript

1 QuR.ros Løsning Fjernvarme a.m.b.a. CVR-nr l ll Årsrapport 1. april marts 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. juni 29. ' I Dirigent Holmboes 1JI6 12 ' DK-87 Horsens Tlf Fax Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Qurios is a member of PKF Intemational Partnerfortegnelse på Limited, an association of legally ' CVR Medlem af Revisorgruppen Danmark independent member firms

2 Ledelsesnåteenins QuR.ros Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret L april marts 29 for Løsning Fjemvarme a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med nødvendige tilpasninger for fiernvarmeværker i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Løsning, den 11. maj 29 Bestyrelse Anders Møller formand Vagn Nielsen næstformand Dan Michaelsen kasserer Bo Bonde sekretær Herluf Hansen Løsning Fjernvarme a.m.b.a. ' Årsrapport for 28/9

3 Den uafhængige revisors påtegning QuR.los Til andelshaverne i Løsning Fjernvarme a.m.b.a. Vi har revideret årsrapporten for Løsning Fjernvarme a.m.b.a. for regnskabsåret L april marts 29, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledeisen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse afinterne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske k;av samt planlægger cg udforer re'.'isionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeho lder væ sentl i g fej I information. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt afledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en lurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Løsning Fjernvarme a.m.b.a. ' Årsrapport for 28/9

4 Den uafhængige revisors påtegning QuR.tos Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 29 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april marts 29 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Horsens, den 1 1. maj 29 QURIOS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Dalsgaard statsautoriseret revisor Løsning Fjernvarme a.m.b.a. ' Årsrapport for 28/9

5 Selskabsoplvsninger QurR.ros Selskabet Løsning Fjernvarme a.m.b.a. Fasanvej Løsning Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. april - 3 i. marts Besfyrelse Revision Bankforbindelse Anders Møller Vagn Nielsen Dan Michaelsen Bo Bonde Herluf Hansen QUR-IOS Statsautori seret Revisionspartnerselskab Holmboes A Horsens Sydbank Vestergade Løsning Løsning Fjemvarme a.m.b.a. ' Årsrapport for 28/9

6 Anvendt regnskabspraksis QuR.los Årsrapporten for Løsning Fjernvarme a.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed, med nødvendige tilpasninger for fiernvarmeværker i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelser. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideiigt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsyrligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Primære indtægter Indtægten ved salg af varme indeholder såvel faste som variable afgifter og indregnes i resultatopgørelsen på grundlag af de målte årsforbrug hos andeishaverne og opmålte tilsluttede arealer. Andre indtæger indeholder regnskabsposter, der ikke angår selskabets hovedaktivitet. Omkostninger Omkostninger omfatter selskabets omkostninger til produktion, distribution og administration. Afskrivninger og henlæggelser Afskrivninger og henlæggelser foretages i overenstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelse herom. Afskrivninger angår det på balancedagen etablerede anlæg. Henlæggelser angår forventede anlægsinvesteringer i en 5-års periode fra balancedagen. Løsning Fjernvarme a.m.b.a. ' Årsrapport for 28/9

7 QuRlos Anvendt resnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balancen Materielle anlægsaktiver Anlægget måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpriser reduceret med tidligere års henlæggelser og tilslutningsafgifter modtaget fra nye forbrugere. Der foretages lineære afskrivninger over 5 år. Driftsmidler og anskaffelser i øvrigt er udgiftsført i anskaffelsesåret. Varebeholdninger Behciciningen, der angår materiaier tii ucibygning og ';ediigehol<ieise af aniægget, måies tii kostpriser. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer, der omfatter obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser, måles til børsnoteret kursværdi på balancedagen. Årets værdiregulering af beholdningen føres på en kursreguleringsfond på egenkapitalen. Henlæggelser til fremtidige anlægsinvesteringer Henlæggelser til fremtidige anlægsinvesteringer omfatter akkumulerede henlæggelser, der forventes anvendt i forbindelse med investeringer i årene 2911 til Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Løsning Fjernvarme a.m.b.a. ' Årsrappon for 28/9

8 Resultatopgørelse 1. april marts QuRlos Realiseret Budget Realiseret Note 28t t. 1 Primære indtægter Salg af varme r tt Andre indtægter r Omkostninger Produklions- og distributionsomkostninger A dministrationsomkostninger Resultat før afskrivninger og henlæggelser s , Afskrivninger og henlæggelser Afskrivninger Henlæggelser til fremtidige anlægsinvesteringer /allhxh 2.3ii t.92+.t t6 Resultat før finansielle indtægter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Overført over-/underdækning fra tidligere år Årets overdækning der overføres til resultatopgørelsen for 2911 Løsning Fjemvarme a.m.b.a. ' Årsrapport for 28/9

9 QuR.ros Balance pr. 31. marts Note Aktiver Anlægsaktiver Fjernvarmeanlæg Andel i Dansk Fjervarmeforenings EDB-selskab A.m.b.a. Anlægsaktiver i alt kr, t.l12.9' t.1r3.97t Omsætningsaktiver Materialebeholdning Fifte- og årsopgørelser 9 Øwigetilgodehavender t Værdipapirer Likvid beholdning , s ' Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt r tt.48s.736 Passiver Egenkapital Kursreguleringsfond Henlæggelser l1 Henlæggelsetilanlægsinvesteringer Henlæggelser i alt Gældsforpligtelser Skyldig tilbageholdt A-skat Skyidige feriepenge mv. Momstilsvar Leverandørgæld Flytte- og årsopgørelser Lejedepositum og forudbetalt leje Overdæknin g ifølge resultatop gørelsen Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt s n Løsning Fjernvarme a,m.b.a. ' Årsrapport for 28/9

10 QuR.los Noter 1. april marts 1. Salg af varme Varmeafgifter Faste afgifter Målerleje Gebyrer for dårlig afkøling Realiseret 28t Budget 28t9 t Realiseret 27t8 ki t t Afregningspriser Varmeafgifter excl. moms pr. MWh 41, 4 i, 41, Faste afgifter excl. moms pr. m2 15, 15, 15, Andre indtægter Gebyrer fra forbrugere Drift af Løsning Vanciværk Aciministration af Løsning Vanciværk i8.7s Lejeindtægt Andre indtægter i Produktions- og distributionsomkostninger Lønninger til drift spersonale Pensionsudgifter Modtaget lønrefusioner -3.4 Heraf medgået til nyanlæg I Energiforbrug ' Elelctricitetsforbrug Vandafgifter Kemikalier og hj ælpematerialer Ledningsregistrering Reparationer og vedli geholdelsesarbej der s7 Køb af målere 225.', Konsulentassistance Offentlige afgifter og forsikringer Kursusudgifter 2.4 Energirådgivning L Sociale ydelser Drift af varebiler Diverse Løsning Fjernvarme a.m.b.a. ' Årsrapport for 28/9

11 QuR.ros Noter 1. april marts Realiseret Budget Realiseret 28t9 28/ t. Administrationsomkostninger Formandshonorar Administrationsløminger Kørselsgodtgørelser t2 Telefon- og portoudgifter EDB- og øvrige kontorholdsudgifter Rengøringsudgifter Hjemmeside PBS-udgifter Annoncer og reklameudgifter i 7s Møder, kurser, rejser. repræsentation og personaleudgifter 47.2r Honorar for revision og andre regnskabsmæssige assistancer incl. regulering tidligere år Kontingenter og abonnements Tab på ciebitorer Henlæggelser til anlægsinvesteringer Regnskabsår Forventede investeringer Beløb t. Henlæggelser indeværende ålr % t Ledningsrenoveringer og -udvidelser 21/1i Samme 2lllI2 Samme Samme Samme i Løsning Fjernvarme a.m.b.a. ' Årsrapport for 28/9 1

12 Qunlos Noter l. april marts 6. Finansielle indtægter Renter af bankindlan, driftskonto Renter af bankindlån, aftalekonto Udbytte af investeringsbeviser Renter af obligationer Kursregulering af værdipapirbeholdningen Kontantrabatter Reaiiseret 28/ s47 r Budget 2819 t. Realiseret r t Finansielle omkostninger Kurstab ved salg af investeringsbeviser Fjernvarmeanlæg Anskaffelsessum primo Årets tilgang Anskaffelsessum ultimo s s L Afskrivninger og henlæggelser primo Årets afskrivninger Anvendte henlæggelser indeværende år Afskrivninger og henlæggelser ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo 23.88r t r s.7s t.lt2.97t Løsning Fjemvarme a.m.b.a. ' Årsrapport for 28/9 1l

13 Noter pr. 31. marts QuR.los Øv rige tilgodehavender Tiislutningsafgifter Momsrefusion Vedhængende renter Andelsselskabet Løsning Vandværk Tilgode for saig af materialer Forudbetalte omkostninger s39 4s t Værdipapirer Investeringsbeviser, Bankinvest korte DK. Pension og Erhverv Investeringsbeviser, Sydinvest Dannebrog Pension og Erhverv Obligationer Nykredit 4 % ink.9d ', r Løsning Fjernvarme a.m.b.a. ' Årsrapport for 28/9 t2

14 Noter pr. 31. marts QuR.tos 11. Henlæggelse til anlægsinvesteringer Forventet Henlæggelse investering tidligereår Regnskabsår t. t. Henlæggelse indeværende år % Akkumulerede henlæggelser t. % t tlrr 2tU12 2r2n t.2a Løsning Fjernvarme a.m.b.a. ' Årsrapport for 28/9 13

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere