//,r. Beretning Bestyrelsen: Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva. og Erik Lund, suppleant (Nord).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "//,r. Beretning 2013. Bestyrelsen: Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva. og Erik Lund, suppleant (Nord)."

Transkript

1 Dansk Social rådg iverforen ing Seniorsektionen Beretning 2013 Bestyrelsen: Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva Hallgren, næstformand (Nord), Jørgen Kunstmann, kasserer (Øst), Anne Kirstine Thomsen (Syd), Lise Madsen (Øst), Benthe Stig, suppleant (Syd) og Erik Lund, suppleant (Nord). Benthe er fast mødereferent, Jørgen er sekretær for årsmødet. Efter Eriks arbejde med at a jourføre Seniorsektionens scrapbog har Lise overtaget ansvaret. Vi lægger det vigtigste materiale ud i en dropbox, som alle seniormedlemmer har adgang til. Bestyrelsen har i perioden holdt fem møder. Tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i årets løb. Mer tak Samtidig tak til DS for al mulig hjælp og støtte. (Medlemsoplysninger, annoncering af arrangementer, a jourføring af hjemmeside, mail til samtlige seniormedlemmer om årsmøde og registrering af tilmeldinger, kontaktperson Charlotte Holmershøj, revision af regnskab osv). Og så selvfølgelig det økonomiske tilskud - men det har vi ærligt fortjent for at betjene rigtig rnange seniormedlemmermed gode arrangementer, så de både er tilfredse og forbliver i foreningen. Medlemstal: I december 2013 rundede seniorsektionen 976 medlemmer. De er fordelt således: 295 medlemmer i Region Nord, 206 medlemmer i //,r

2 Region Syd og 475 medlemmer i Region Øst' Tidligere bestyrelsesmedlem Aage Mogensen (også tak til ham) holder styr på vores medlemstal - totalt og fordelt på regioner og nytilkomne' ljanuar medlemmer. Det yngste er 26 år' Det ældste er 90 år' Bestyrelsen vil indhente nye medlemstal inden generalforsamlingen, så vi er helt a jour. Hvert nyt medlem bliver kontaktet pr. brev og får tilbud om direkte mail- eller postmodtagelse af informationer om aktuelle seniorarrangementer og andre relevante aktiviteter, herunder vores nye folder - se senere. lkke alle er interesserede i at være aktive deltagere i udbuddet af arrangementer, men med stigende medlemstal og seniorsektionens gode rygte vokser interessen selvfølgelig. Specielt i region Øst har vi problemer med at håndtere den store interesse for deltagelse. En del arrangementer blev en overgang "udsolgt" pa fa dage/timer. Vi tilstræber nu, så vidt det er muligt, at arrangere ture, hvor der er plads til deltagere' Arsmøde og generalforsamling: Efter at der ikke var "udsolgt" på pladserne ved årsmødet i 2012 i Bjerringbro, besluttede vi i 2013 at iværksætte en bedre og mere indbydende beskrivelse af stedet, omgivelserne og turen pe 2. dagen. Så det gjorde vi var heldigvis tilmeldt 54 medlemmer inkl. bestyrelsen. Generalforsamlingen 2013 forløb i god ro og orden. Nyvalgt til bestyrelsen blev Eva Hallgren (Nord) i stedet for Aage Mogensen, som efter 10 år i bestyrelsen takkede af og Anne Kirstine Thomsen (Syd) i stedet for Benthe stig, som Ønskede at fratræde som medlem og overgå z/rt

3 til suppleantstatus. Genvalgt blev kasserer Jørgen Kunstmann, Benthe Stig som ny suppleant sammen med Erik Lund. Om eftermiddagen fik vi oplæg fra fhv. politimester Lars Rand Jensen, som talte om frivillig indsats. Og iforbindelse med middagen kom bedemand Nils Peter Holm med et meget underholdende causeri. Det er dejligt at grine. Vi blev fyrsteligt behandlet med service og usædvanlig god mad på vandrerhjemmet. Efter morgenmad på anden dagen var vi med bus til Nakkebølle til møde med forstander og elever. Vi fik en meget velforberedt modtagelse med kaffe, hjemmebag og et godt program. Desværre opførte vi os ikke ordentligt, idet der bredte sig en uro fra deltagere, som hellere ville ud i sol og natur frem for at høre det sidste oplæg. Det var ikke i orden, hverken i forhold til værterne eller arrangørernelbestyrelsen. Stemme ved fuldmagt: På generalforsamlingen diskuterede vi - igen - muligheden for at overgå til 1-dages årsmøder af økonomiske årsager. Det var der - forventeligt - ikke stemning for blandt de fremmødte. Men en del nævnede muligheden for at kunne stemme ved fuldmagt, således at flere stemmer kunne få indflydelse. Det har vi set på i bestyrelsen og fundet ud af, at dette ikke kan lade sig gøre iht DS' vedtægter $8, der fastslår, at der i DS ikke kan stemmes gennem fuldmagt. Faggruppeformandsmøde: Lise deltog, idet formanden havde forfald. Det er meget informativt og fornøjeligt at møde de øvrige faggruppe- og 31 u

4 sektionsformænd, og det giver et aktuelt indblik i, hvad der rører sig både på det niveau og i DS-central og i regionerne' Afholdes en gang årligt i maj/juni måned' Socialrådgiverdage: Alle 5 bestyrelsesmedlemmer deltog i DS' socialrådgiverdage i november i Kolding. Det kostede dyrt, hvilket jo fremgår af regnskabet. Baggrunden for beslutningen var, at det gav mulighed for at gøre os synlige for alle ca. 800 deltagere gennem en reception i lighed med de andre faggrupper og sektioner. Desværre kom der ikke så mange, men de, der kom, gav udtryk for, at de glædede sig til at blive seniormedlemmer' Folder: I samme anledning udfærdigede vi en folder, som præsenterer seniorsektionen som en del af DS og med eksempler på vores forskellige aktiviteter fra årsm øder, regionale arrangementer og cafe-møderne i Aarhus. Det er tanken, at den skal kunne anvendes af tillidsrepræsentanter og til de seniormedlemmer, som er nyindmeldte, og som vi alligevel skriver en velkomsthilsen til' Vi har fået god hjælp til layouten af Ds, og I får selvfølgelig uddelt et eksemplar på årsm ødet. og så håber vi, at I synes om den. Scrapbog over seniorgruppen/-sektionen: Erik har varetaget opgaven med at a1ourtøre protokol/scrapbog. Ansvaret for videreførelse af opgaven er overtaget af Lise. Det første er at få oprettet en dropbox (in the sky), som alle seniormedlemmer har adgang til. Den vil rumme oversigter over bestyrelserne gennem de 25 år samt generalforsamlingsreferater - alt i Lt / '/ tt

5 det omfang, det kan rekonstrueres. Måske også lidt interessante beretninger fra seniorsektionens liv gennem årene. Og udvalgte billeder fra vores arrangementer. Da der kan ske forkert brug af denne offentligt tilgængelige dropbox (man kan utilsigtet komme til at fjerne noget), opretter vi parallelt en hemmelig kopi, som kun de ansvarlige kan komme ind i, så vi ikke risikerer, at uerstatteligt materiale forsvinder. Valg: Som det fremgår af dagsordenen er følgende på valg: Anita som formand (2 år), Lise (Øst) for 2 år, Anne Kirstine (Syd) for 1 år, idet Benthe gik af "i utide", og begge suppleanter. Der skal endvidere vælges en repræsentant til DS' repræsentantskabsmøde. 25 års jubilæum: 2015 fejrer vi 25 års jubilæum! Det er da en begivenhed. Meget passende afholdes årsmødet og generalforsamlingen i region nord, idet initiativet til seniorgruppen, som den hed dengang, blev taget af Helge Andersen fra Aarhus. Bestyrelsen arbejder på at gøre 25 års arrangementet så festligt som muligt og vil søge DS om ekstra midler til jubilæumsarrangementet. På bestyrelsens vegne Anita Barfod s/,,

6 Region NORD I Nord har vi holdt 6 arrangemenet i 2013, foruden den traditionelle julefrokost i november Julefrokosten holdes traditionen tro på Klostercafeeen i Aarhus. vi bestræber os på at hoilde arrangementer rundt om i regionen, dog må vi erkende, at der i perioden ikke har været afholdt arrangementer i Nordjylland, Vi prøver at fokusere på såvel det socialpolitiske som det kulturelle, når vi planlægger arangementer, og ofte er der islæt af begge dele i et arrangement. Udover det faglige indhold i arrangementerne lægger vi vægt på et godt socialt samvær, en indbydende frokost og en god kop kaffe' Alt sammen så vidt muligt inden for en pris af kr' Om perioden arrangementer kan kort oplyses: Feberuar 2013 var vi på frivillighuet Folkestedet i Aarhus samt på Godsbanegården, der er det nye samlingspunkt for kulturen i Aarhus og omegn. April 2013 var i kulturens tegn, og vi besøgte Kunsthal Aarhus samt Kvindemuseet i Aarhus. På Kvindemuseet så vi bla. særudstillingen 'Hej Søster'om Trilles liv og musik. MEZO13 gik turen til Jeppe Aakjærs hus Jenle i Salling. Vi fik rundvisning i kunstnerhjemme og mærkede den særlige atmosfære, der er på Jenle, som i øvrigt overvejende drives af frivillige. Efterfølgende kørte vi til Skive og så skulpturen "Aakjær-pige" - fik en guidet rundvisning i to kirker, som 6 I tr

7 ligger lige ved siden af hinanden og sluttede af med cafebesøg på caf6en 'En bid af himlen'. September 2013 gik turen til Vestermølle ved Skanderborg. Vestermølle ligger i et naturskønt område, hvor der er allehånde muligheder for udendørs aktiviteter. Oktober 2013 begav vi os til landbrugsmuseet Gl. Estrup på Djursland. Man fornemmer virkelig historiens vingesus under den guidede tur på den gamle herregård. Omgivelserne byder bl.a. på en barokhave og et orangerie. Landbrugsmuseet byder på verdens største samling af maskiner og redskaber. Derudover er der i Nord frokosttræf for seniorer den sidste tirsdag i hver måned på Klostercaf6en i Aarhus. Det er et uforpligtende møde, hvor der ikke er tilmelding, og hvor hver især betaler for eget forbrug. Initiativgruppen, der planlægger arrangementerne, består af: Aage Mogensen, Kirsten Malmquist, Tove Østerberg, Anne-Grethe Andersen, Sigrid Hansen, Klaus Giøng, Erik Lund og Eva Hallgren. Eva Hallgren, bestyrelsesmedlem og næstformand i Seniorsektionen Region SYD Vi har i perioden haft 3 ture i foråret og 3 i efteråret: Y/ '/ //

8 Februar: Besøg på Psykiatrisk Samling i Middelfart - hvor vi hørte om psykiatrien i fortiden og beså, hvad patienterne havde fremstillet af kunstneriske udfoldelser. Efterfølgende spisning i MAD-House' Maj: Sejltur på Odense Fjord med "Svanen" og med udsyn til den smukke natur - i land på Vigelsø og forbi det tidligere skibsværft Lindø, hvor der glædeligvis var livlig aktivitet af forskellig art. Undervejs en lækker frokost + kaffe. J Juni: En køretur i egnen omkring Vejle Fjord, hvor vi besøgte Kongernes Jelling, kørte forbi Engelsholm Slot og så Nørup kirke' Frokost på Skovdal Kro ved Fårup Sø, hvorefter vi kørte videre forbi Egtvedpigens grav og til Tørskind Grusgrav med Robert Jacobsens imponerende skulpturer. September: En sensommertur på Hindsholm, Nordøstfyn' Vi kørte gennem Viby, som har status af kulturarvs-landsby, med mange fredede bygninger, så en af Danmarks bedst bevarede Møller samt Stubberup kirke med den spændende historie omkring Marsk Stig. Kom helt ud til Jøvet og det unikke naturområde på Fynshoved' Frokosten indtog vi i Mesinge i den lille fredede "Kirkelade", der nu er restaurant' oktober: Tur til Ribe med besøg på det nyrestaurerede Kunstmuseum med guldalderkunst og den helt nyanlagte kirkeplads omkring Ribe domkirke, som vi naturligvis også besøgte, ligesom vi undervejs hørte om den tragiske skæbne, der overgik Maren Spliid (hekseafbrænding)' Frokosten indtog vi På Weis' Stue. Åf tt

9 November: Gik turen til Odense, hvor vi besøgte H.C. Andersens Hus samt Fyns Grafiske Værksted, med en mellemliggende frokost på Restaurant Grønttorvet, der var præget af valgdagen. Begge steder havde meget interessant at byde på. Det traditionelle julearrangement havde vi flyttet tiljanuar, hvor vi besøgte Trapholt Kunstmuseum i Kolding, hvor vi efter en rundvisning beså stedet og spiste et lækkert måltid. Anne Kirstine Thomsen Bestyrelsesmedlem for Region Syd Vi havde 7 arrangementer i Region øst Første arrangement gik til Dannerhuset og Postmuseet. I Dannerhuset fik vi af seniorkonsulent Mia Falconer et meget engageret og vedkommende foredrag om arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn. Vi gik derefter en dejlig tur gennem det indre København til Postmuseet hvor vi først fik en lækker frokost i deres Cafe der ligger øverst på 4. sal med udsyn over København. Hvorefter man på egen hånd kunne gå rundt og se museet. 50 deltagere. På grund af venteliste inviterede vi igen til Danner arrangementet. Men dagen før fik seniorkonsulenten forfald, så vi i hast lavede en tur til de nye Torvehaller, Rundetårn, Trinitatis Kirke og derefter Post- og Telemuseet igen med frokost i deres dejlige cafe. Her deltog 30 seniorer. Ot '/ /t

10 På grund af aflysningen blev programmet gennemført i efteråret med 26 seniorer. Vi ændrede dog spisested til cafå Hache' Forårets næste arrangement gik til andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk' Her vistes andelsbevægelsens historie i perioden På den guidede rundtur så vi et statshusmandssted med dyr, brugsforening, kirke, smedje og meget andet. Vi sluttede med frokost i deres restaurant Madam Blå. Der deltog 36 seniorer på turen' Efterårsprogrammet blev indledt med en tur på Vesterbro i Den brune Kødby, hvor forstanderen fra Mændenes Hjem lvan Christensen fortalte om hjemmet og dets mange gøremå. Efter en lettere frokost var vi så på litterær gårdvandring med skuespilleren Lene Vasegaard der læste op af forfattere, der havde skrevet om de steder, vi besøgte på Vesterbro' Det foregik i nu lukkede gårde, hvor man skal have nøgle for at komme ind, i lstedgade, på Enghave Plads osv. Jørgen Kunstmann fortalte om bydelen før og nu. Turen sluttede med kaffe og kage i Musikkonditoriet i Sorte Hest bygningen. For at sikre alle kunn e høre oplæsningen i det frie, måtte vi desværre begrænse deltagerantallet. så på Mændenes Hjem var vi 46 og på rundturen 38 seniorer. Anden efterårstur gik til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, hvor Mia Falconer nu er ansat. Hun og en medarbejder fortalte om arbejdet og til sidst fortalte en pige sin personlige historie. En meget rørende og givende formiddag. Vi vandrede så gennem byen til Nyhavn og fik frokost i Fyrtøjet for at slutte dagen af med besøg i Charlottenborg' 46 var med på turen. (c lrt

11 Arets sidste arrangement var julefrokosten. Turen startede med rundvisning i Operaen. Vi så den smukke foyer med Olafur Eliassons lysskulpturer, Per Kirkebys kobberrelieffer og Per Arnoldis operabomærke. Vi kom også bag scenen med de enorme flytbare scenefelter. Så gik turen til Holmen, hvor en skøn julefrokost stod parat. Alle havde en julegave med, og der var julesange og festlige indslag, så det blev en rigtig fest. 46 seniorer var med. I arrangementsgruppen har følgende deltaget Anita Barfod, Lise Madsen, Poul Mathiesen og Jørgen Kunstmann ///rr

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans Årets Gang 2 0 1 0 Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 1 Formand Solveig Baunsgaard Østerbjerg 5, 7620 Lemvig Tlf. 97 88 44 02 E-mail: solveig@baunsgaard.dk Næstformand

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011

Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011 Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011 Generalforsamling 2011 Kalundborg Turistforening indkalder hermed sine medlemmer til generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 20.30 på Kalundborg Vandrerhjem,

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Rigtig hjertelig velkommen til dette års generalforsamling. Ja, så er der igen gået et år, og siden vi sidst havde generalforsamling. Som tiden da går!

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14

www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14 www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14 Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 12 lokalafdelinger i hele landet. Landsformand Ann Harkjær Frederiksen

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/09 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Lynet slog ned i landpostbudet Sommertræf 2009 Side 4 Side 8 postpensionister på flyvestation karup Side 10 posten vejle på tur

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Februar Nytår i en omstillingstid Tag med til Krakow Formandsmøde generalforsamling 2013 Side 5 Side 6 Side 12 Side 29 Indhold Seniorklubben

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Vork Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Deadline for indlæg til

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere