Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016."

Transkript

1 2015/1 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016 Forslag til Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at sikre, at produkter med dobbelt anvendelse ikke anvendes til kritiske formål, og at Kongeriget Danmark overholder sine internationale forpligtelser i forbindelse med eksport af produkter med dobbelt anvendelse fra Grønland. 2. I denne lov forstås ved: 1) Produkter med dobbelt anvendelse: Produkter, herunder software og teknologi, der kan anvendes til såvel civile som militære formål, og alle produkter, der kan anvendes både til ikkeeksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprængladninger. 2) Udførsel: En procedure, hvor produkter udføres fra Grønland under krav om udførselsangivelse, eller hvor der sker overførsel af software eller teknologi ved hjælp af elektroniske medier, herunder elektronisk post, telefon, telefax, lagring på servere eller et hvilket som helst andet elektronisk medium, til et bestemmelsessted uden for Grønland. 3) Eksportør: a) En fysisk eller juridisk person, for hvis regning der foretages udførselsangivelse, dvs. den person, der på det tidspunkt, hvor angivelsen antages, har kontrakten med modtageren uden for Grønland, og som har beføjelse til at beslutte, at produktet skal sendes ud af Grønland. Hvis ikke der er indgået en udførselskontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler for egen regning, betragtes den person, som har beføjelse til at beslutte, at produktet skal udføres fra Grønland, som eksportør. b) En fysisk eller juridisk person, der beslutter at overføre eller stille software til rådighed ved hjælp af elektroniske medier, herunder elektronisk post, telefon, telefax eller et hvilket som helst andet elektronisk medium, til et bestemmelsessted uden for Grønland. 4) Udførselsangivelse: Den handling, ved hvilken en person i behørig form og efter de foreskrevne regler tilkendegiver at ville angive et produkt med dobbelt anvendelse til toldproceduren for udførsel. 5) Mæglervirksomhed: Forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af produkter med dobbelt anvendelse fra et land uden for Grønland til et andet land uden for Grønland eller salg eller køb af produkter med dobbelt anvendelse, der befinder sig i lande uden for Grønland med henblik på overførsel til et andet land uden for Grønland. 1

2 6) Mægler: En fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende i Grønland, og som leverer tjenester i form af mæglervirksomhed fra Grønland. 7) Individuel udførselstilladelse: En tilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for udførsel til en enkelt slutbruger (endelig modtager) eller modtager uden for Grønland, og som gælder for et eller flere produkter med dobbelt anvendelse. 8) Global udførselstilladelse: En tilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, og som kan være gyldig for udførsel til en eller flere angivne slutbrugere eller i et eller flere angivne lande. 9) Militær liste: Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr. 10) Nukleart materiale: Malm, udgangsmateriale eller specielt fissilt materiale. 11) Malm: Enhver malm, der i fastsatte gennemsnitskoncentrationer, jf. 3, stk. 4, indeholder stoffer, som gør det muligt ved kemiske og fysiske behandlinger at fremstille udgangsmateriale. 12) Udgangsmateriale: a) Uran, som indeholder den isotopsammensætning, der forefindes i naturen, b) uran, hvis indhold af uran 235 er mindre end det normale, c) thorium, d) ethvert af de forannævnte materialer i form af metal, legeringer, kemiske forbindelser eller koncentrater og e) ethvert andet materiale, der indeholder et eller flere af ovennævnte materialer i fastsatte koncentrationer. 13) Specielt fissilt materiale: a) Plutonium 239, b) uran 233, c) uran beriget med uran 235 eller 233, d) ethvert andet materiale indeholdende et eller flere af ovennævnte isotoper og e) andre fissile materialer. Stk. 2. Definitioner som fastsat i stk. 1, nr. 12 og 13, svarer til de fastsatte bestemmelser i Den Europæiske Unions liste over produkter med dobbelt anvendelse. Kapitel 2 Tilladelse til udførsel og mæglervirksomhed 3. Der kræves tilladelse til udførsel af de produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i kontrollisten. Stk. 2. Der kræves tilladelse til udførsel af malm i fastsatte gennemsnitskoncentrationer. Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om en kontrolliste svarende til Den Europæiske Unions liste over produkter med dobbelt anvendelse. Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om de koncentrationer, der er anført i stk Der kræves tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i kontrollisten, hvis eksportøren af eksportkontrolmyndigheden er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben. Stk. 2. Der kræves tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i kontrollisten, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til internationalt vedtagne regler, bestemmelser eller beslutninger herom, som Kongeriget Danmark er forpligtet til at overholde, herunder en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet for den Europæiske Uni- 2

3 on, en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, og hvis eksportøren af eksportkontrolmyndigheden er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til militær endelig anvendelse, jf. stk. 3. Stk. 3. Ved militær endelig anvendelse forstås i stk. 2: 1) Inkorporering i militære produkter, der er opført på den militære liste, 2) anvendelse af fremstillings-, afprøvnings- eller analyseudstyr og komponenter hertil til udvikling, fremstilling eller vedligeholdelse af militære produkter, der er opført på den militære liste, eller 3) anvendelse af ufærdige produkter på et anlæg til fremstilling af militære produkter, der er opført på den militære liste. Stk. 4. Der kræves tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i kontrollisten, hvis eksportøren af eksportkontrolmyndigheden er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den militære liste, og som er blevet udført fra Grønland uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse givet i medfør af denne lov. Stk. 5. Hvis en eksportør har kendskab til, at produkter med dobbelt anvendelse, som eksportøren agter at udføre, og som ikke er opført i kontrollisten, helt eller delvis er bestemt til en af de i stk. 1 eller 2 nævnte anvendelser, skal eksportøren meddele dette til eksportkontrolmyndigheden, der afgør, om der kræves tilladelse til udførslen. 5. Der kræves tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i kontrollisten, hvis mægleren af eksportkontrolmyndigheden er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i 4, stk. 1, omhandlede anvendelser. Stk. 2. Hvis en mægler har kendskab til, at produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i kontrollisten, og som mægleren agter at udføre mæglervirksomhed for, helt eller delvis er bestemt til en af de i 4, stk. 1, nævnte anvendelser, skal mægleren meddele dette til eksportkontrolmyndigheden, der afgør, om der kræves tilladelse til mæglervirksomheden. Kapitel 3 Eksportkontrolmyndighed, sagsbehandling m.v. 6. Erhvervsstyrelsen er eksportkontrolmyndighed. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med Naalakkersuisut bemyndige grønlandske myndigheder til at bistå eksportkontrolmyndigheden med at varetage opgaver efter dette kapitel og kapitel 2, 5 og 6. Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med Naalakkersuisut bemyndige Finansdepartementet til at bistå med opgavevaretagelsen efter 16, stk Eksportkontrolmyndigheden træffer afgørelse om tilladelse til eller afslag på udførsel af produkter med dobbelt anvendelse efter 3 og 4. Tilladelsen kan være en individuel eller global udførselstilladelse. Stk. 2. Eksportøren skal give eksportkontrolmyndigheden alle relevante oplysninger, der kræves til ansøgninger efter 3 og 4, for at give eksportkontrolmyndigheden fuldstændige oplysninger om navnlig slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det udførte produkt. Tilladelsen kan være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse. Stk. 3. Inden eksportkontrolmyndigheden træffer afgørelse efter stk. 1, skal Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel høres. 8. Eksportkontrolmyndigheden træffer afgørelse om tilladelse til eller afslag på mæglervirksomhed til produkter med dobbelt anvendelse efter 5. Tilladelsen udstedes for en bestemt mængde af produkter, der 3

4 transporteres mellem to eller flere lande uden for Grønland. Placeringen af produkterne i oprindelseslandet uden for Grønland samt slutbrugeren og dennes nøjagtige placering skal klart angives. Stk. 2. Mægleren skal give eksportkontrolmyndigheden alle relevante oplysninger, der kræves til ansøgningen om tilladelse til mæglervirksomhed efter 5, navnlig detaljer om placeringen af produkterne med dobbelt anvendelse i oprindelseslandet uden for Grønland, en klar beskrivelse af produkterne og den pågældende mængde, tredjeparter, der er involveret i transaktionen, det endelige bestemmelsesland, slutbrugeren i dette land og dennes nøjagtige placering. Stk. 3. Inden eksportkontrolmyndigheden træffer afgørelse efter stk. 1, skal Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel høres. 9. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af eksportkontrolreglerne, herunder om formkrav til ansøgning om tilladelse efter 7 og 8, gyldighed af tilladelser og vilkår for benyttelse af tilladelser m.v. 10. Når eksportkontrolmyndigheden afgør, om der skal udstedes en individuel eller global udførselstilladelse efter 7, stk. 1, eller en tilladelse til mæglervirksomhed efter 8, stk. 1, skal myndigheden tage hensyn til alle relevante betragtninger, herunder: 1) De forpligtelser og tilsagn, som Kongeriget Danmark har indgået som medlem i relevante internationale ikkespredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater. 2) Kongeriget Danmarks forpligtelser i henhold til sanktioner, der er pålagt ved en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet for den Europæiske Union, ved en afgørelse truffet af OSCE eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd. 3) Kongeriget Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder hensyn, der er omfattet af en fælles holdning fra Rådet for den Europæiske Union om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr. 4) Den tiltænkte endelige anvendelse af produktet og faren for omdirigering af produktet. Stk. 2. Når eksportkontrolmyndigheden behandler en ansøgning om en global udførselstilladelse, skal den ud over de i stk. 1 omhandlede kriterier også tage hensyn til, om eksportøren anvender midler og procedurer, der er egnede og står i rimeligt forhold til formålet, for at sikre, at denne lovs bestemmelser og mål og tilladelsens vilkår og betingelser overholdes. 11. Eksportkontrolmyndigheden kan under hensyn til kriterierne i 10 annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en afgørelse om udførselstilladelse eller en tilladelse til mæglervirksomhed. Stk. 2. Inden eksportkontrolmyndigheden træffer afgørelse efter stk. 1, skal Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel orienteres. 12. Klager over eksportkontrolmyndighedens afgørelser efter denne lov kan indbringes for erhvervsog vækstministeren. Kapitel 4 Forbud mod teknisk bistand og transport 13. Det er forbudt uden for Grønland at yde teknisk bistand, jf. stk. 2 og 3, der er bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder kun teknisk bistand vedrørende produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, der er omfattet af denne lov. 4

5 Stk. 3. Teknisk bistand omfatter enhver form for bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning eller vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke 1) ydelse af teknisk bistand i EU s medlemslande eller Australien, Canada, Japan, Liechtenstein, New Zealand, Norge, Schweiz og USA og 2) ydelse af teknisk bistand, der har form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning. Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan i særlige tilfælde ud fra sikkerhedspolitiske, humanitære eller andre beskyttelsesværdige hensyn dispensere fra forbuddet i stk Det er forbudt at transportere produkter og teknologi, der er bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der skal fremføre sådanne våben. Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter med de begrænsninger, der følger af 4, stk. 2, og 5 og 6 i kriminallov for Grønland, også handlinger foretaget i udlandet. Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke transporter, der gennemføres uden for Grønland, i det omfang transporten sker i overensstemmelse med internationale aftaler om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben. Kapitel 5 Kontrolforanstaltninger 15. Eksportkontrolmyndigheden har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at foretage kontrolbesøg med henblik på at føre tilsyn med overholdelsen af vilkår fastsat i medfør af 9 for udstedte tilladelser til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse og mæglervirksomhed. Adgangen efter 1. pkt. omfatter en eksportørs eller mæglers forretningslokaler og øvrige lokaler, transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt, forretningsbøger og relevante dokumenter, herunder kopi af udførselstilladelsen, handelsdokumenter såsom fakturaer, ladningsdokumenter, udførselsangivelser og andre transport- og forsendelsesdokumenter i såvel papirform som elektronisk form. Kapitel 6 Kontrolprocedurer i forbindelse med eksportkontrol 16. Udførselsangivelser for produkter med dobbelt anvendelse skal ske ved kontrolsteder, som er udpeget som ansvarlige for behandling af sådanne udførselsangivelser. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren udpeger efter høring af Finansdepartementet kontrolsteder efter stk. 1. Stk. 3. Eksportøren eller den, der forestår udførslen på eksportørens vegne, skal dokumentere, at der foreligger behørig udførselstilladelse ved gennemførelse af kontrolformaliteterne for udførsel af produkter med dobbelt anvendelse efter stk Eksportkontrolmyndigheden kan udsætte en udførsel, som er omfattet af udførselstilladelse, i op til 10 arbejdsdage eller på anden måde hindre, at produkter med dobbelt anvendelse udføres, når den har mistanke om, at 1) der i forbindelse med tilladelsens udstedelse ikke er taget hensyn til relevante oplysninger, eller 2) omstændighederne har ændret sig væsentligt siden tilladelsens udstedelse. Stk. 2. Har eksportkontrolmyndigheden hindret en udførsel efter stk. 1, skal den straks underrette Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel om tilbageholdelsen og årsagen hertil. Beslutter eks- 5

6 portkontrolmyndigheden at opretholde tilladelsen, skal den træffe afgørelse inden for 10 arbejdsdage, hvilket undtagelsesvis kan forlænges til 30 arbejdsdage. Hvis eksportkontrolmyndigheden ikke har truffet afgørelse inden for 10 eller 30 arbejdsdage, frigives produkterne med dobbelt anvendelse straks. Kapitel 7 Gebyrer 18. For ansøgninger om tilladelse til udførsel af nukleare materialer betales et gebyr, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren. Stk. 2. Gebyret dækker eksportkontrolmyndighedens omkostninger til behandling af ansøgninger og tilsyn, herunder til etablering og drift af it-systemer, administration forbundet med sagsbehandling af ansøgninger efter stk. 1 og omkostninger forbundet med kontrolopgaver i Grønland. Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af det i stk. 1 nævnte gebyr. Kapitel 8 Foranstaltninger 19. Den, der til brug for afgørelser i henhold til regler, der er udstedt efter loven, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse, idømmes bøde, medmindre anden foranstaltning er forskyldt efter kriminallov for Grønland. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå. Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, der er afkrævet vedkommende i henhold til denne lov eller regler, der er udstedt med hjemmel i loven, idømmes bøde. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre anden foranstaltning er forskyldt efter kriminallov for Grønland. Stk. 3. Foranstaltninger efter kriminallov for Grønland idømmes den, der udfører produkter med dobbelt anvendelse uden tilladelse, når en sådan er påkrævet i medfør af denne lovs 3, stk. 1 eller 2, og de i medfør af denne lov udstedte regler. Stk. 4. Foranstaltninger efter kriminallov for Grønland idømmes den, som forsætligt eller groft uagtsomt uden tilladelse fra eksportkontrolmyndigheden udfører et produkt med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i kontrollisten, når det pågældende produkt helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben. Stk. 5. Foranstaltninger efter kriminallov for Grønland idømmes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder forbuddet i 13 mod ydelse af teknisk bistand. Stk. 6. Uanset bestemmelsen i 4 i kriminallov for Grønland finder loven anvendelse på overtrædelse af denne lovs 13, hvis handlingen er foretaget af en person, der på gerningstidspunktet var bosat i Grønland, selv om handlingen ikke er strafbar efter lovgivningen i det pågældende statsområde. Stk. 7. Foranstaltninger efter kriminallov for Grønland idømmes den, der forsætligt overtræder forbuddet i 14 mod transport. Stk. 8. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminallov for Grønland. Stk. 9. I regler, der udstedes efter loven, kan der fastsættes foranstaltning i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller forsøg herpå. Stk. 10. Ransagning i sager om overtrædelse af forbuddet i 13, stk. 1, kan ske i overensstemmelse med den grønlandske retsplejelovs regler om ransagning i sager, der efter loven kan medføre anstaltsanbringelse. 6

7 20. Retten i Grønland er 1. instans i sager om overtrædelse af denne lov eller regler udstedt i medfør af loven. 21. Loven træder i kraft den 1. juli Kapitel 9 Ikrafttrædelse Folketinget, den 3. juni 2016 METTE BOCK / Erling Bonnesen 7

Forslag. til. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse

Forslag. til. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse Forslag Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse til Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at sikre, at produkter med dobbelt anvendelse ikke anvendes

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. 2015/1 LSV 155 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2015-38533 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til

Læs mere

Fælleserklæring mellem Erhvervs- Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen

Fælleserklæring mellem Erhvervs- Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen Fælleserklæring mellem Erhvervs- og Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel om eksportkontrol af dual-use produkter og teknologi Formål Formålet med nærværende

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Lovforslag nr. L 158 Folketinget

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Lovforslag nr. L 158 Folketinget Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse 2015/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin.,\Erhvervsstyrelsen Fremsat den 30. marts 2016 af erhvervs- og

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1)

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1) L 340/278 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2015 BILAG II»BILAG IIa GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU001 (jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1) Udførsel til Australien, Canada, Japan, New Zealand,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.5.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 1693 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000011 Senere ændringer

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

Forslag. Fremsat den 20. januar 2010 af økonomi og erhvervsministeren (Lene Espersen) til

Forslag. Fremsat den 20. januar 2010 af økonomi og erhvervsministeren (Lene Espersen) til 2009/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/03277 Fremsat den 20. januar

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v.

Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v. Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1 Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v. Kapitel 1 Formål 1. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

12. august 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

12. august 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 12. august 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 201x om fødevarer Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven omfatter: 1) Fødevaresikkerhed. 2) Fødevarernes sammensætning. 3) Markedsføring

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 120 af 02/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00362 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

mime E3 522 mmmmå. M0553 m8 28.januar 2015 FM201591 Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven) Kapitel 1 God markedsføringsskik 0g anvendelsesområde God

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Beskrivelse af rammerne for udførsler af våben og produkter med dobbelt anvendelse

Beskrivelse af rammerne for udførsler af våben og produkter med dobbelt anvendelse Beskrivelse af rammerne for udførsler af våben og produkter med dobbelt anvendelse Nærværende skrivelse omhandler rammerne for den danske sagsbehandling og håndtering af udførsler af våben og produkter

Læs mere

Forslag. Lov om betalingskonti 1)

Forslag. Lov om betalingskonti 1) 2015/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 1911-0059 Fremsat den 13. januar 2016 af Troels

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler Afsnit I Kliniske forsøg Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til lov om betalingskonti 1. Kapitel 1

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til lov om betalingskonti 1. Kapitel 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til lov om betalingskonti 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING. om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING. om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 10.2.2014 JOIN(2014) 5 final 2014/0040 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1)

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1) LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1306097 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1)

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1) LOV nr 281 af 06/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0008489 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov

Læs mere