Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller"

Transkript

1

2 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING Formålet med denne vejledning er at præcisere anvendelsen af forordning (EF) nr. 764/ ("forordningen om gensidig anerkendelse" eller "forordningen") på markedsføring af varer af ædle metaller i EU. Vejledningen opdateres løbende i overensstemmelse med erfaringer og oplysninger fra medlemsstaterne, de kompetente myndigheder og erhvervslivet. 2. FORORDNINGEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE (EF) NR. 764/2008 Forordningen finder anvendelse på administrative afgørelser rettet til erhvervsdrivende på grundlag af en teknisk forskrift vedrørende alle produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, hvis den direkte eller indirekte virkning af afgørelsen er et forbud mod eller en ændring, supplerende prøvning eller tilbagetrækning af produktet (artikel 2, stk. 1). Den kompetente myndighed, der har til hensigt at træffe en sådan afgørelse, skal opfylde de procedurekrav, der er fastlagt i forordningen. Forordningen om gensidig anerkendelse finder anvendelse, når alle følgende betingelser er opfyldt: 2.1. Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal vedrøre et produkt, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat Princippet om gensidig anerkendelse finder anvendelse, når et produkt, der markedsføres lovligt i én medlemsstat, bringes i omsætning i en anden medlemsstat. Ifølge princippet kan en medlemsstat ikke forbyde salg på sit område af produkter, som markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, selv om de er fremstillet efter 1 2 Dette dokument er ikke juridisk bindende. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for, hvorledes oplysningerne i det følgende anvendes, eller for fejl, som på trods af grundig gennemarbejdning og revision måtte forekomme. Denne vejledning afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF (EUT L 218 af , s. 21).

3 andre tekniske forskrifter. Forordningen finder anvendelse på både faktiske og mulige afslag på gensidig anerkendelse. Derfor bør en medlemsstat, der agter at forbyde adgang til sit marked, følge proceduren i artikel Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal vedrøre et produkt, som ikke er omfattet af harmonisering på EU-plan Forordningen finder anvendelse på det ikke-harmoniserede område på produkter, som ikke er omfattet af fællesskabslovgivning om harmonisering, eller på produktområder, der ikke er omfattet af delvis harmonisering Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal være rettet til erhvervsdrivende Restriktive afgørelser, der træffes af en kompetent national myndighed og rettes til enhver fysisk eller juridisk person, som ikke er erhvervsdrivende, falder uden for anvendelsesområdet for forordningen om gensidig anerkendelse Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal være baseret på en teknisk forskrift I henhold til forordningen 3 er en teknisk forskrift en lovbestemmelse eller administrativ bestemmelse i en medlemsstat, som ikke er gjort til genstand for harmonisering på EU-plan, og: 1) som forbyder markedsføring på denne medlemsstats område af et produkt (eller en produkttype), som lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, eller som det er obligatorisk at overholde for det produkt, der skal markedsføres i medlemsstaten, hvor der er truffet eller skal træffes en administrativ afgørelse, 2) som fastsætter kendetegn for det pågældende produkt (eller den pågældende produkttype) som f.eks. kvalitet, ydeevne, sikkerhed eller dimensioner, herunder krav vedrørende handelsmæssig betegnelse, terminologi, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, mærkning eller etikettering, eller 3) som pålægger produktet (eller produkttypen) andre krav med det formål at beskytte forbrugerne eller miljøet, og som vedrører produktets livscyklus, efter at det er bragt i omsætning, såsom betingelser for anvendelse, genanvendelse, genbrug eller bortskaffelse, når disse betingelser kan influere betydeligt på sammensætningen, karakteren eller markedsføringen af produktet (eller produkttypen) Den direkte eller indirekte virkning af den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal være en af følgende: a) et forbud mod at bringe det pågældende produkt (eller den pågældende produkttype) i omsætning b) en ændring eller supplerende prøvning af det pågældende produkt (eller den pågældende produkttype), før produktet (eller produkttypen) kan bringes i omsætning eller forblive på markedet 3 Forordningens artikel 2, stk. 2.

4 c) tilbagetrækning fra markedet af det pågældende produkt (eller den pågældende produkttype). Enhver sådan afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal træffes i overensstemmelse med forordningen VARER AF ÆDLE METALLER TYPER AF HANDELSHINDRINGER Varer af ædle metaller er normalt varer, der er lavet af guld, sølv, platin (og i nogle medlemsstater palladium) samt visse legeringer. De nationale forskrifter om varer af ædle metaller er meget forskellige. Generelt kan varer af ædle metaller, der markedsføres lovligt i én medlemsstat, støde på tre primære kategorier af handelshindringer, før de kan markedsføres i en anden medlemsstat: 1) En procedure for kontrol af produktet, før det bringes i omsætning på det nationale marked. I flere medlemsstater udføres denne kontrol af "en autoriseret ædelmetalkontrol" (se punkt 4). 2) Obligatorisk stempling af produktet af den autoriserede ædelmetalkontrol for at angive, at produktet er blevet kontrolleret, eller af producenten eller tredjemand for at angive producenten, metallets karakter og holdigheden (se punkt 5). 3) Krav til "holdighed", som er et mål for ægthed for guld, sølv og platin (se punkt 6). 4. BETINGELSERNE I FORORDNINGEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE: EKSISTENSEN AF EN NATIONAL KONTROLPROCEDURE FALDER UDEN FOR FORORDNINGENS ANVENDELSESOMRÅDE I henhold til forordningens artikel 2, stk. 1, finder forordningen anvendelse på administrative afgørelser (som det er hensigten at træffe) på grundlag af en "teknisk forskrift" som defineret i forordningens artikel 2, stk. 2. Med hensyn specifikt til varer af ædle metaller er en teknisk forskrift en lovbestemmelse eller administrativ bestemmelse i en medlemsstat, som: 1) forbyder markedsføring af varer af ædle metaller, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, på den medlemsstats område, hvor den administrative afgørelse er blevet eller vil blive truffet, eller som det er obligatorisk at overholde, når varer af ædle metaller markedsføres på denne medlemsstats område, og 2) fastsætter kendetegn for varer af ædle metaller som f.eks. kvalitet, ydeevne, sikkerhed eller dimensioner, herunder krav vedrørende handelsmæssig betegnelse, terminologi, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, mærkning eller etikettering. Disse tekniske forskrifter kan indeholde bestemmelser om obligatorisk stempling af produktet (se punkt 5 nedenfor) og/eller holdighedskrav (se punkt 6 nedenfor). Proceduremæssigt er det vigtigt at skelne mellem to forskellige slags foranstaltninger, som de kompetente myndigheder kan træffe, når medlemsstaterne ønsker varer af ædle metaller godkendt af en 4 Forordningens artikel 2, stk. 1.

5 kontrolinstans (f.eks. en autoriseret ædelmetalkontrol), før de kan markedsføres lovligt som varer af ædle metaller på deres område Anvendelse af procedurer for forudgående godkendelse på varer af ædle metaller Hvis der findes et sådant system med "forudgående godkendelse", er kontrolinstansens hovedopgave på den ene side at bekræfte, at de modtagne varer af ædle metaller opfylder de nationale tekniske forskrifter: Hvis de gør det, udstedes der en forudgående godkendelse. Når en autoriseret ædelmetalkontrol har beføjelse til at stemple produktet og/eller give eller nægte adgang til det nationale marked for varer af ædle metaller på grundlag af en teknisk forskrift, vil der være tale om en "kompetent myndighed", der træffer en administrativ afgørelse som beskrevet i forordningens artikel 2, stk. 1, og denne vil derfor skulle anvende forordningen (se andet punktum i betragtning 12). På den anden side kan produkter i henhold til et system for forudgående godkendelse udelukkes fra markedet, hvis den krævede ansøgning om forudgående godkendelse ikke er blevet indgivet for dem, eller hvis de er blevet nægtet forudgående godkendelse. Hvis de kompetente myndigheder udelukker varer af ædle metaller fra deres marked, udelukkende fordi de ikke har en gyldig forudgående godkendelse, træffer de ikke en afgørelse på grundlag af en teknisk forskrift, som forordningen finder anvendelse på (se første punktum i betragtning 12) Konklusion anvendelse af forordningen på varer af ædle metaller Eftersom forpligtelsen til at forelægge varer af ædle metaller for en kontrolinstans i sig selv ikke fastsætter kendetegn, der kræves for varer af ædle metaller, i den i artikel 2, stk. 2, litra b), angivne forstand, foreligger der ikke nogen afgørelse i henhold til artikel 2, stk. 1, når varer af ædle metaller udelukkes fra et nationalt marked, udelukkende fordi de ikke blev forelagt kontrolinstansen. Den kompetente myndigheds foranstaltninger i sådanne tilfælde falder derfor uden for anvendelsesområdet for denne forordning. Længden af proceduren for forudgående godkendelse, omkostningerne dertil og andre krav, som udelukkende er proceduremæssige, er også udelukket fra forordningens anvendelsesområde. Procedurer for forudgående godkendelse skal imidlertid opfylde EUF-traktatens artikel (EF-traktatens artikel 28-30) (betragtning 11), og hvis en kompetent myndighed fjerner varer af ædle metaller fra markedet, fordi de ikke opfylder holdighedskravene for at blive markedsført som varer af ædle metaller, er afgørelsen baseret på en teknisk forskrift og vil være underlagt forordningen Domstolens retspraksis EU-Domstolen anførte i Houtwipper-sagen (sag C-293/93) 5, at i mangel af EUbestemmelser tilkommer det medlemsstaterne, som har et vidt skøn, at vælge passende foranstaltninger til at imødegå risikoen for svindel. Valget mellem en forudgående kontrol ved et uafhængigt organ og en ordning, som tillader 5 Domstolens dom af 15. september 1994, straffesag mod Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper, sag C- 293/93, præmis 27.

6 producenten at stemple, støttet af bestemmelser om kvalitet, sanktioner og uddannelse, henhører under medlemsstaternes lovgivningspolitik, da Domstolen kun udøver sin prøvelsesret, såfremt der foreligger "et åbenbart fejlskøn". 5. OBLIGATORISK STEMPLING AF PRODUKTET 5.1. Indledning: stempeltyper til ædle metaller Der findes i øjeblikket flere forskellige typer stempler til ædle metaller i EU. De fire mest almindelige er: Ædelmetalkontrollens stempel ("Assay Office Mark"), dvs. det stempel, der bruges til at vise, at varerne af ædle metaller er blevet kontrolleret af en bestemt ædelmetalkontrol. Producentens navnestempel. Navnestempler skal normalt registreres i det land, hvor varerne af ædle metaller kontrolleres, og som i mange tilfælde anvender det fælles kontrolstempel ("CCM"). Holdighedsstemplet (eller metalstemplet), som angiver metallets art og holdighed. CCM blev etableret ved ædelmetalkonventionen eller Wien-konventionen 6, som trådte i kraft i Konventionen blev undertegnet af Østrig, Finland, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz, Det Forenede Kongerige, Cypern, Tjekkiet, Denmark, Ungarn, Irland, Israel, Letland, Litauen, Nederlandene, Slovakiet og Polen (15 EU-medlemsstater). Slovenien vil sandsynligvis tiltræde konventionen snart. CCM ("common control mark" fælles kontrolstempel) angiver et ædelt metal og dets holdighed. Det er kun nationale ædelmetalkontroller, der er udpeget i henhold til konventionens bestemmelser, der må anvende CCM på varer af guld, sølv og platin efter at have kontrolleret deres holdighed i overensstemmelse med aftalte kontrolmetoder. De enkelte kontraherende stater giver tilladelse til import af varer, der er stemplet med CCM, uden yderligere kontrol og stempling (hvis sådanne varer er godkendt på hjemmemarkedet: I sådanne tilfælde uddelegerer importmedlemsstaten processen med at udstede forudgående tilladelse til kontrolinstansen i eksportlandet). Stempling af varer af ædle metaller med CCM er frivilligt. De kontraherende stater er ikke underlagt et krav om obligatorisk kontrol og stempling. Det betyder i praksis, at en eksportør kan vælge mellem at bede den nationale ædelmetalkontrol om CCM-stemplet eller sende varerne uden CCM til importstaten. I sidstnævnte tilfælde giver konventionen importstaten mulighed for at kræve, at varerne af ædle metaller opfylder dens krav. Endvidere skal navnestemplet registreres i importlandet. Varer, der bærer de fire konventionsstempler (CCM, ædelmetalkontrollens stempel, navnestemplet og holdighedsstemplet), accepteres uden yderligere kontrol eller stempling af ædelmetalkonventionens kontraherende stater. 6 Konventionen om kontrol og stempling af varer af ædle metaller, undertegnet i Wien den 15. november 1972 og ændret den 18. maj Se

7 FÆLLES KONTROLSTEMPEL ÆDELMETAL- KONTROLLENS STEMPEL NAVNESTEMPEL HOLDIGHEDS- STEMPEL 5.2. Stempling med "ædelmetalkontrollens stempel" En ædelmetalkontrols forsyning af varer af ædle metaller med sit stempel angiver, at varerne er blevet kontrolleret, ligesom det normalt også angiver metallets art og holdighed. Obligatorisk stempling er et krav for at ændre "det pågældende produkt eller den pågældende produkttype, før produktet eller produkttypen kan bringes i omsætning eller forblive på markedet" (forordningens artikel 2, stk. 1, litra b)). Derfor finder forordningen anvendelse. Endvidere er en autoriseret ædelmetalkontrols afvisning af at anvende sit stempel "et forbud mod at bringe det pågældende produkt eller den pågældende produkttype i omsætning" på grundlag af en teknisk forskrift i henhold til forordningens artikel 2, stk. 1, litra a). Når en autoriseret ædelmetalkontrol derfor nægter at påføre sit stempel på varer af ædle metaller, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, skal den altid anvende forordningens artikel Det obligatoriske "navnestempel" En national regel om, at varer af ædle metaller skal være forsynet med et "navnestempel", er en teknisk forskrift i henhold til forordningens artikel 2, stk. 2. En afgørelse om at afvise markedsføring af varer af ædle metaller, fordi de ikke er forsynet med et navnestempel, er en afvisning i henhold til forordningens artikel 2, stk. 1, litra b). I løbet af proceduren for forudgående godkendelse skal den autoriserede ædelmetalkontrol altid anvende forordningens artikel 4-6 på varer af ædle metaller, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, men som ikke er forsynet med et navnestempel Det obligatoriske "holdighedsstempel" En national regel om, at varer af ædle metaller skal være forsynet med et "holdighedsstempel", er en teknisk forskrift i henhold til forordningens artikel 2, stk. 2. En afgørelse om at afvise markedsføring af varer af ædle metaller, fordi de ikke er forsynet med et holdighedsstempel, er en afvisning i henhold til forordningens artikel 2, stk. 1, litra b).

8 I det tilfælde skal den autoriserede ædelmetalkontrol altid anvende forordningens artikel 4-6 på varer af ædle metaller, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, men som ikke er forsynet med et holdighedsstempel. 6. HOLDIGHEDKRAV 6.1. Holdighed Tidligere blev karat anvendt som mål for guld- og platinlegeringers renhed og angav renheden i forhold til vægten. Én karat er 1/24 del renhed af vægten. Det betyder, at 24 karat er rent guld (100 % Au vægt/vægt), 18 karat guld er 75 % guld, 12 karat guld er 50 % guld osv. Karatsystemet bliver nu i højere og højere grad suppleret eller afløst af "finholdighedssystemet", hvor ædle metallers renhed angives i promille rent metal i legeringen. En legering, der indeholder 75 % guld, benævnes f.eks. "750". De karat og finholdigheder, der normalt anvendes for guld i varer af ædle metaller, er: KARAT FINHOLDIGHED I EU findes der for nuværende 18 forskellige holdigheder for guld: 333, 375, 417, 500, 583, 585, 750, 800, 833, 835, 840, 900, 916, 958, 960, 986, 990 og 999. Der er kun to, der er fælles for alle medlemsstater (585 og 750). De holdigheder, der anvendes i henhold til ædelmetalkonventionen, er 999, 916, 750, 585 og 375. Der er 15 forskellige nationale holdigheder for sølv i EU. Det er kun 800 og 925, der accepteres i alle medlemsstater. De holdigheder, der anvendes i henhold til ædelmetalkonventionen, er 999, 925, 830 og 800. Der er fem forskellige holdigheder for platin i EU. De holdigheder, der anvendes i henhold til ædelmetalkonventionen, er 999, 950, 900 og 850. Ifølge vores oplysninger betragter Bulgarien, Cypern og Tyskland ikke platin som et ædelt metal. Endvidere er der nationale forskelle i lodningsmetoder, tilladte tolerancer for holdigheden og de metoder, der bruges til at bestemme holdigheden.

9 6.2. Finholdighedskravet ligger inden for forordningens anvendelsesområde I de fleste tilfælde angiver de nationale tekniske regler, hvilken holdighed der skal opfyldes for varer af ædle metaller, før de kan bringes i omsætning. I henhold til ædelmetalkonventionen kan de enkelte kontraherende parter selv fastlægge, hvilke standarder af varer af ædle metaller, der må fabrikeres eller sælges inden for landets grænser. En national regel om, at varer af ædle metaller skal opfylde en bestemt holdighed, er en teknisk forskrift i henhold til forordningens artikel 2, stk. 2. En afgørelse om at afvise markedsføring af varer af ædle metaller, fordi de ikke opfylder en national holdighed, er en afvisning i henhold til forordningens artikel 2, stk. 1, litra b). Holdighed i henhold til ædelmetalkonventionen: Holdighed i henhold til ædelmetalkonventionen: Holdighed i henhold til ædelmetalkonventionen: DOMSTOLENS RETSPRAKSIS VEDRØRENDE EUF-TRAKTATENS ARTIKEL (EF-TRAKTATENS ARTIKEL 28-30) Forordningen berører ikke Domstolens retspraksis vedrørende varer af ædle metaller for så vidt angår EUF-traktatens artikel (EF-traktatens artikel 28-30). Domstolens retspraksis afspejler forskellighederne i de nationale lovgivninger og kan sammenfattes således: 7.1. Retspraksis vedrørende "ædelmetalkontrollens mærke" Når varer af ædle metaller ikke er forsynet med stempler fra et uafhængigt organ i en anden medlemsstat, som er lige så oplysende som stemplerne ifølge importmedlemsstatens lovgivning, og som er forståelige for forbrugerne i sidstnævnte stat, anførte Domstolen, at "når nationale bestemmelser foreskriver, at stemplet skal påføres af et uafhængigt organ, kan forhandling af arbejder af ædle metaller indført fra andre medlemsstater ikke forbydes, såfremt disse arbejder faktisk er blevet stemplet af et uafhængigt organ i eksportmedlemsstaten" 7. Når varer af ædle metaller allerede er forsynet med et stempel fra et uafhængigt organ i en anden medlemsstat, som er ligeværdigt med det, der foreskrives af 7 Domstolens dom af 15. september 1994, straffesag mod Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper, sag C- 293/93, præmis 27.

10 importmedlemsstaten, og er forståeligt for forbrugerne i denne stat, er et krav om stempling med ædelmetalkontrollens stempel ikke begrundet Retspraksis vedrørende "navnestemplet" Domstolen har udtalt, at fabrikantens eller importørens pligt til at påføre arbejder af ædle metaller stempler, som angiver fabrikantens navn, principielt kan sikre en effektiv forbrugerbeskyttelse og fremme god handelsskik 9. En sådan beskyttelse er imidlertid ifølge Domstolen ikke nødvendig, "når sådanne arbejder importeres fra en anden medlemsstat, hvor de lovligt er bragt i handelen, og når de allerede er stemplet i overensstemmelse med sidstnævnte stats lovgivning; det er dog en forudsætning, at de af sidstnævnte stat foreskrevne stempler, uanset deres form, er lige så oplysende som stemplerne ifølge importmedlemsstatens lovgivning, og at de er forståelige for denne stats forbrugere." 10 Kravet om, at navnestemplet skal registreres i destinationsmedlemsstaten, er i de fleste tilfælde ikke begrundet. Det er kun begrundet, hvis arbejderne af ædle metaller hidrørende fra andre medlemsstater ikke allerede er forsynet med et stempel, der gør det muligt at opfylde samme formål, det vil i det foreliggende tilfælde sige at identificere den ansvarlige Retspraksis vedrørende "holdighedsstemplet" Domstolen har accepteret, at holdighedsstemplet principielt er egnet til at sikre en effektiv forbrugerbeskyttelse og fremme god handelsskik. Da forbrugeren nemlig er ude af stand til ved berøring eller ud fra udseendet at afgøre, nøjagtig hvilken renhedsgrad en genstand af ædelmetal har, kan han i mangel af stempling let blive vildledt ved køb af en sådan genstand 12. En medlemsstat kan imidlertid ikke foreskrive en ny stempling af varer importeret fra en anden medlemsstat, hvor de lovligt er bragt i omsætning og stemplet i overensstemmelse med denne stats lovgivning, når de oplysninger, som gives ved denne stempling, uanset deres form, er ligeværdige med dem, der foreskrives af importmedlemsstaten, og er forståelige for forbrugerne i denne stat Retspraksis vedrørende "holdighedskrav" Domstolen har udtalt, at det at forbeholde betegnelsen "guld" for genstande, hvis holdighedsstempel angiver 750 promille, mens genstande, hvis holdighedsstempel Domstolens dom af 21. juni 2001, sag C-30/99, Kommissionen mod Irland, præmis 69 og 70. Domstolens dom af 21. juni 2001, sag C-30/99, Kommissionen mod Irland, præmis 49, Domstolens dom af 22. juni 1982, straffesager mod Timothy Frederick Robertson m.fl., sag C-220/81, præmis 11. Domstolens dom af 22. juni 1982, straffesag mod Timothy Frederick Robertson, sag C-220/81, præmis 12. Domstolens dom af 21. juni 2001, sag C-30/99, Kommissionen mod Irland, præmis 50. Domstolens dom af 15. september 1994, straffesag mod Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper, sag C- 293/93, præmis 14, Domstolens dom af 22. juni 1982, straffesager mod Timothy Frederick Robertson m. fl., sag C-220/81, præmis 11. Domstolens dom af 21. juni 2001, sag C-30/99, Kommissionen mod Irland, præmis 29 og 30.

11 angiver 375 eller 585 promille, skal betegnes "guldlegering", er i modstrid med EUFtraktatens artikel 34 (EF-traktatens artikel 28) 14. Derfor vil et nationalt forbud mod markedsføring af varer af ædle metaller, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, under den betegnelse og med den angivelse af holdigheden, de er forsynet med i oprindelseslandet, men som ikke opfylder bestemmelserne om holdighed i destinationsmedlemsstaten, med stor sikkerhed udgøre en overtrædelse af EUF-traktatens artikel 34 (EF-traktatens artikel 28). 14 Domstolens dom af 8. juli 2004, sag C-166/03, Kommissionen mod Frankrig, se også dom af 14. juni 2001, sag C-84/00, Kommissionen mod Frankrig.

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på våben og skydevåben

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på våben og skydevåben EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på våben og skydevåben 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud 1. INDLEDNING Dette dokument

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2357636-15/07/2014 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 14.2.2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på gødninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017.

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68 De Europæiske Fællesskabers Tidende 481 21 10 68 Nr L 258/ 1 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr 1619/68 af 15 oktober 1968 om handelsnormer for æg RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed

Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed I medfør af 6, stk. 6, 9, stk. 4, 13 og 15, stk. 3, i lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. som ændret ved lov nr.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver)

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) P6_TA(2008)0230 EU-USA forhandlinger vedrørende visa Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) Europa-Parlamentet, -

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0310 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0310 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0310 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2013 COM(2013) 310 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2010 KOM(2009)708 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET on anvendelsen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger: Offentlig høring om "Forslag om at indføre et tjenesteydelsespas og fjerne reguleringsmæssige hindringer i sektoren for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægssektoren og i sektoren for forretningsservice"

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.7.2009 KOM(2009) 408 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.8.2018 COM(2018) 601 final ANNEX BILAG til forslag ti Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2007 KOM(2007) 524 endelig KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT i henhold til Rådets rammeafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande IP/04/919 Bruxelles, den 15. juli 2004 Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande Europa-Kommissionen har besluttet at erindre Italien om, at det er forpligtet til at efterkomme en dom fra

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere