Ferskvandsfiskeribladet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferskvandsfiskeribladet."

Transkript

1 ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH

2 Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen: FiskehalleniChristiansgade Aarsberetning Fiskemarkederne i Hamborg og Fra Skrikes Stiftelse Altona.; Ferskvandsfiskernes Forsyning Fiskeriets Centraludvalg dannel med Fiskegarn etc Fordelingen af Fiskeriartikler Maximalpris paa Ferkvandskfisk , i Tyskland,... '.,.,,., Tysklands Forsyning med Fisk 171 Export-Fiskepristln......, 185 FersKvandsfiskeriforeningens Generalforsamling Fisketransport : Ferskvandsnskeriforeningens Regnskab.. '..., I Salg af Fiskenet og Fisketvist 114 Priser paa Stenkulstjære I Meuleml!fortegnelsen....., " Damkulturerne: Hvorledes man kan udnytte sine Fiskedamme om Vinteren.. Salg af Bæk- og Regnsbueørredæg i Tyskland.... Desinfiktion af Fiskedamme.. I Tyskland fodres med Centrifugesl am i Ør re dkulturerne. 178 I Handel med Fisk: Exporten af Ferskvandsfisk 21 Priserne paa Ferskvandsfisk i Tysklnnd F'iskepriserne i Sverig... " 44 Vil Tyskland lægge Told paa H andel med Ferskvandsfisk. 58 Aut. Fiskeeksportører.., Fiskehald og Kødhald i København Exporten af Damfl.sk I Side Afkøling af Fisk ved flydende Luft... '..,.. '...,.. :. 156 Aalen: Aalefiskeri med Stangeredskab 24 En Aaleyngelstation ved" Troll- Mttan" i Sverig...'.. 76 Entreprenør Nielsen har solgt sin Aalegaard..., Karper, Suder og andre Fiskearter: Naar bider Aborren bedst?. 57 En affældig Gedde Vore Ferskvandsfisks Larvestadier l15 Geddefiskeri med Løkke Stednavne og Fiskenavne., Lidt om Karpens Fodring Gedder i Karpedammen Konservering af Net! Garvning af Net med Egebark 93 Netkonservering med Sodalud 106 Soda til Rensning og Konservering af Fiskenet

3 Side Fiskeriet i de frie Vande: Ferskvandsfiskenes Føde og Tilvækst Nyopdaget dansk Musling... 6 Om Fiskenes Føde i de danske Farvande indenfor Skagen IO-H; Biologisk Stations 'Virksomhed i N otiher om østersøens Laks. ] 5 En Sø med giftigt Vand Vore Tørvemoser... '.' Randers Fjord 38-4: ".... Bygning af Legepladser for Fisk 82 Et Basketag mellem en Havørn og en Helleflynder. '" Mærkede Ørreder Fiskeri, "Fiskeavl og Fiskeindustri i Europa Lidt om Udsættelse af Fisk i Tørvegrave Sverigs Ferskvandsfiskeri i ] Ørredindplantning i Holbæk :Fjord Fiskeriloven : Ferskvandsfiskeriloven Fiskerirettighederne ved Ry Mølle. " Højesteretsdom i en Fiskerisag 71 Sportsfiskeri :. En lille Krigsoplevelse Fisketure paa Sø og Elv Skærsøen ~ldl! Med Blink og Medetøj Jonas Andre Meddelelser: Om Frysning af Fisk '" Aarbog for den danske Fiskertiaade Fordelingen af FiskeriarHkler Folketro om Vind og Vejr Den Ottensenske Frysemetode 75 Fiskenes Svømmehastighed N orges Produktion og Import af "Fiskeredskaber Nogle Iagtagelser fra Finland over Ørredens og Laksens Bidelyst under og efter Legetiden Om Anvendelse af Lys i Fiskeriets Tjeneste Fiskeriundersøgelser ved Grønland li8 Flyvemaskiner og Fiskenes Svømning Fiskerhøjskolen i vore N abolande..., Fiskeri-Beretning for Aaret Mmlingemel til Hønsefoder Ferskvandsfiskenes Udbredelse og Indvandring i Norge Hvad koster en Rottes Ernæring 0111 Aaret Litteratur: C. Wesenberg-Lund: Furesø.. studier Dr. phil. A. C. Johansen om Forholdene i Randers Fjord 31,

4 F ers kvan dsfisk eri b ladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsbiad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Kontor: Dr. phil. HoDmeyer, Sorø. 1elefon 24. Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlel1l af Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt NI', l. 1 'l. Jannal', 1918, Imlhold: Aarsberetning. Ferskvandsliskenes Pode og Tilvækst. Annoncer. Aarsberetning. -0- Saa svandt Aaret 1917, og endnu skimter vi ingen Fred; Krigen, den store Krig, Krigen der spænder hele Verden, gaar stadig sin Gang, - Lige uhyggeligt og haabløst ser det hele ud, og medens Nationeme sukker og stønnt \I' under KrigensSvøbe, bliver Kaarene daglig ringere og' ringere for os alle. For vort gamle Fædreland bar 1917 ogsaa været et Mærkeaar, idet det danske Rige frivillig har afstaaet de vestindiske ØSt', som i Aarhundrede har hørt til VOl't Land. Hvorfor det er sket, og hvordan det er sket, ved det store menige Folk overmaade lidt om. Vi ved ikke, om det skyldes bleg Frygt, li:vneløshed, eller vidunderlig Statsmandskløgt - lad os haabe det sidste! Resultatet bliver dog i alle Tilfælde, at vi er blevne endnu mindre end vi var før, og rimeligvis ogsl\a betydelig ringere i kvalitativ Henseende i Udlandets øjne. Men Tærningerne er jo kastede, saa derv~d er intet at gøre mere! For dansk Fiskeri i sin Helhed har 1917 været et daarligt Aar. Saltvandsfiskeriet har delsvis maattet lægge op paa Grund af Petroleum s mangel og de fol'holdsvis sman Fiskepriser i Forbindelse med Exportvanskeligheder har hæmmet dette Fiskeri saavelsom Ferskvandsfiskeriet i betydelig Grad, Hvorfor vore sydlige Naboer - som jo altid har været Hovedaftagere af vor Fisk - i Maj Maaned, pludselig nedsatte ahe Fiskepl'iser med 33 1 /2 % er ret ufol'staaeligt, men et sørgeligt Faktum el' det i alle Tilfælde - et Faktum, som hal' bevirket en 'betydelig Indskrænkning af Erhvervet og daarlige Kaar for Tusinder af flinke, dygtige Fiskere. Vi hat' da ogsaa i Øjeblikket det Særsyn, at Dansk Fiskeriforening maa ansøge Staten om Statshjælp til Fiskerne, Man vi) deraf bedst forstaa, hvor uhyre vanskelige Tiderne er, thi netop blandt danske Fiskere har..ieresfølelse altid staaet højt, og selvom de ofte har levet i srnaa Kaar, saa har de dog altid

5 2 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 1. 8aa vidt mulig forstaaet at hjælpe sig selv. I dette Øjeblik har de imidlertid maattetgive op, fordi alle Sunde lukker sig fol' dem, idet Petmleum ikke kan faas, og alle RedskRber efterhaanden er blevne saa dyre, at de ikke el' til Rt skaffe. For do danske Damkulturer hal' Aaret ogsaa været overmaade vanskeligt, efterat Statsmyndighedernt' hal' for-budt Ud/orsel af de i disse Kulturer producerede Fisk. Sagen forholder sig jo saadan, at Produktionen af Ørred i Damme altid maa bli ve en forholdsvis kostbar H istorle, som kun kan betale sig, Ilaar der filldes et Marked, dpr kan og vil modtage dette Luksusprodukt. Et saadant Marked hal' vi Il\dtil haft i Tyskland, fordi Befolkningen dernede sætter særlig Pris plla god Ferskvandsfisk. I Øjeblikket el'. \ dette Marked ganske ødelagt paa Grund af Krigen og Rudre Forhold, saa Følgen deraf er bleveli, at vore Dambrugere ligger inde med deres Produktion af færdige Fisk dt>t S31l11Ile el' Tilfældet med deres Sættefisk og befrugtet Æg. som tidligere gik til Tyskland, ---: Sfia ogsaa fol' dem er Situationen mere end kritisk. For Fiskeriet i de frie Vande VHr Ne(lsættelsen af Prisen paa al Fisk med % ogsaa et haal'dt Stød; man vil f. Eks. forstaa, ut med en Pris af Øre pl'. l'g. Brasen, fristes man ikke til at sætte støne Arbejder i GROg for at fange dem. Arbejdet l'l' nemlig saa lidet lønnende, Ilual' der lijaa tages Hensyn til R('dskabernes Va>rdi og AI' bc'jdslønneus rdative Højdl" at det ikke kan hptale sig. SUlllllla, "UlIlllPil'um llla<t Aaret 1917 betegnes som et for alt dansk Fiskeri yderst slet Aar og cle dan-. ske Fiskeres Skatteevne, som vore nye hstitutioner: Overskatteraadet o. l. havde opreklameret til fabelagtig Højde, har desværre faaet et Dødsstød, som sent vil forvindes; og Ovel'skatteraaclets formand og nærmeste Hjælper kan rolig blive i Kongens København i de nærmeste Aar; Citronen blev presset tilstrækkeligt ude i Fiskerlejerne i 1916, pl'f'ssed saa stærkt, at Initiativ og Arbejdsglæde omtrent samtidig forlod de ilan8ke Fiskere, - og det var dog vist ikke rigtig Meningen! Af store Begivenheder i det danske Fi"keris Historie har det svundne ARr bragt Revisionen af Fiskeriloven. Den 26. December 1917 traadte den ny Saltvandsnskerilov og deus siahh'siske Tvilling Fel'skvaudsnskeri loven i Kraft. I Aarets Løb har vi dog saa ofte omtalt denne Begivenhed, at vi ikke her abl komme tilbage dertil, mf'll som det nyeste Nye, maa vi bringe vore Læsere den Meddelelse, hvis De da ikke allerede har faaet den ad andre Veje, at Ministeriet fra førhlnævnte Dato hal' udnævnt FIskeriinspektør Modi'nsen til Fiskeridirektør og Statf'ns rrilsyfisførende med Fer'skvandsfiskeriet. Magister Lofting til Fiskeriinspektør for ddtø Fiskeri. Titler betyder jo i og for sig overmaade lidt. det el' :\fændenll d(>t kommer an paa og Mændene kende vi i dette Tilfælde gennem mange Aars godt Sanlf\rhejde, sait vi har l,ov til at tro og haabp, at den skete Forandring maa blive til Gavn fol' dausk Fiskeri. Af Hensyn til Udlandet h~r det sikkert været nødvendigt, da den ny Ordning er ganske anderledee. i Sam

6 Nr. 1. Ferskvandsfiskeribladet 3 klang med andre Landes Fiskeri institutioner, end vor hidtidige har været, saa fra den Side set, ej' l!'oi' andringen absolut et Gode. J a, saa har' vi ikke mere paa Hjærtet denne Gang. For dansk Saltvandsfiskeri vil vi kun haabe, at de nye Fi skeriha vne sn arest mulig' maa blive byggede, saa at vi kan indvinde noget af det, vi tabte ved Salget de vestindiske Øer, ligesom vi, efter 1864 og Tabet af Slesvig, beplantede vore Heder for at raade Bod del paa. Lad os saa for de danske Ft'fskvandsfiskere og Dambrugeres Skyld haabe, at Forholdene til vor sydlige Nabo snart maa ordnes igen til gensidig Tilfredshed, og at Expurten til EIl~ land atter kan begynde. For os alle vil vi øn",ke og haabe, at Krigen, den forfærdelige Krig snalt maa faa en Ende. Med disse Ord vil VI ønske vore Læsere et!j/æde/ig! fjvp!aal'.. lled. Angaaende denne Fisks V æk"t meddeles følgende: 1 1 /2 ADI' hal' den en Gennsnilsl, af 18,5 cm 2 1 / /2 27 1,1/ /2 4i / Aborren (Perca ftuviatilis) bcgynat lege i Maj kort efter Issmeltningen, Til Legepladser udvælger Aborrl:n Lergrunde i Nærheden af Skær og ynder Buske som hænger nl:d i Valldet, Aborrens vigtigste Føde er de i Standregionerne levende Ins0ktlarver (Ephemera-, Trichoptel'-, Lobel lul id- og Chironomus-Larver, samt Strand-Hmaakrebsdyr, Aborren vi ser dog tidligt sin Karakter af Havfisk (ved 16,4 cm Længde), og tager da megen Fiskeføde til sig, (FOI'lsat), ' Red, Ferskvandsfiskenes Føde og Tilvækst. -0- Knuden fanges i Ladoga Søen fra Isen i.~ærheden af Kysterne, Maddingen, aer benyttes, er som Regel Smelt. Knuden lever som yngl'e af Smaakrebsrlyr og Snegle, senere tager don ogsaa anden Fisk, særlig Smelt, At den el' en arg Rognrover er almindelig bekendt. Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov tilbyder prima øjneæg. Yn"el og Sættefisk af Bæk-. lilldeog Regnbueørred samt Sættefisk af liarper og Suder til bil IiC.te Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes plta nærmeste Banestatioll mod Konhmt. J.. C. Ch/l'istt>,nsen.

7 4 Ferskvandsfiskeribladet Nr. I. Portions-Ørred, større Ørred, Karper og Suder samt prima Sættefisk og øjneæg i alle Ø.'.'edat'ter købes. FiHkene nfhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste.jernbanestation -_\ Kontunt Betaling. ===:-- Bjneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter samt Sættefisk af Karper og Suder ~ælg('s.,, l'e1egr.-adr.: Jhmkultur, LundersJwy. P. 1ian.'le:n &; P..1 m'flen.<4en, Lunderskov. Telefon-Adr. Lllnderskov 45. Lejrskov Hi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~,~~~~~ ~ ~ I Portionsørrel I i i større Ørred, Gedder, Karper, ~.~ Suder, Skaller, Aborrer I> /J\.,obes og afhentes.med Specialvogn paa nærmeste \il Jernbanestation.. ~ l' \ Kontant Betaling, ~ ~ ~ G. Domaschke, ~ ~ J.<'i8ehhulldlun~, Hel'lin..Jo, ~ m I,ehrtel'stral!!se ffi I Telegr.-Adr.: l;<'orehenhandel. i ~~~~'""~~~~~'W~~,::,A~~~~W'~d~:::.G''::;,,d~~~~ ~~r-::',~~~~~p~/w~~~y<;i~p~~~~~~~~, Statskonsulen!, Magister Chr. I,oftin/:. Lykkesholmsalle 3 A, København. Trykt i Sorø BogtrYkkeri (Aktieselskab) ved Rusmusscll-KroSh.

8 Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktinn og Kontor:.Dr. phil. Hof/meyer, Sorø. 1 el e/an 24. Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlelll :1f Restyreisen. Aarskonlingent 4 Kr., hvorior :\Iedlemsbladet erholdes gratis tilsendt 15. ""nnal. I Indhold: Fra Skrikes:Stiftclse. Hvorlede(man kan udnytte sine Fiske flamme om Vinteren. Nyopdaget dansk Musling. Fersk vandsllskeriloven. En lillc Kl'igsoplc"cJ;,e. Fel'skvand,fiskencs Føde og Ti l vækst. Om Fiskenes Føde i de danske Far- \'ande indenfor Skngcll. Annonccr. Fra Skrikes Stiftelse har VI modtaget den glædelige Meddelelse, at den for det kommende Rpgnskabsaar har bevilget Ferskvandskfiskerifol'pningen 400 Kr. H vorledes man kan udnytte sine Fiskedamme. om Vinteren. (Af J. A. Waldmann, Briissel). Fischcrei-Zcilung, NI': 43, o - De fleste Dambrugere bar gærde Hogle Damme, som ikke kan tørlægges om Vinteren. Saadanlle Damme pl'oducpl'er meget ofte ikke Fiskekød ved Vintertid, men der er intet til Hinder for, at de kan gøre det, naar man bærer sig rigtig ad dermed. Hvis man hal' en Dam, hvorigennem man kan sætte en stærk Vandstrøm, saa kan' man ogsaa drage Nytte af den om Vinteren. Ved Udflslcningen fanges i mange Damme en større Mængde smaa, temmelig værdiløse Smaafisk. Denne Smaaflsk, som kan best'aa af Skaller og Aborrer, maa ikke ødelægges, men samles i eu noget mindre Dam, som holdes vandfyldt hele,vinteren, Jo flere Smaafisk man kan indsætte, desto bedre. I DalJllIlen slippes "iden cm lange Gedder ud i et Antal af nogle hundrede Stykker pr. 114 Hektar Damflade. Forholdet:. maa være det. at der er 8 til 10,Gange større Vægt Smaafisk i Dammen end Gedder. Ved en saa rigelig Tilgang af Føde trives Gedderne udmærket.og vokser meget raskt. Gedder, som udsattes i en Dam i Begyndelsen af November, vejede saaledes ved U dfiskningen i Gennemsnit 8/8 kg, enkelte vejede enddh over 1/2 kg. Af.SOO indsatte Gedder fik jeg ved Gdfiskningeu 250 Stk. med en sammenlagt Vægt af 100 kg.

9 6 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 2. Hvis man har en for Ørred passende Dam, kan man ogsaa anvende den levende Smaafisk til Føde for dem. Ørreden maa dog i saa Tilfælde være vokset fra de første Børnesygdomme. Bedst er derfor ogsaa haandlange Ørreder. Disse maa ogsaa helst være lige storo, da de større Fisk ellers æde de smaa. Pall. denne ~'laade har jeg en Vinter opnaaet udmærkede Resultater. Ørreder, som fodres med levende Fisk, vokser overordentlig hurtigt og holdt sig raske. Paa Ih Hektar {tan man have 1000 Ørreder, hvis der er tilstrækkeligt rinden de Vand og rigeligt med Foderfisk. Hvis man saa udfisker Dammen i April Maaned kan den paa sædvan ligmaadeanvendestilkarpedam. Pall. denne ~1aade kan man i det samme Aar faa to Afgrøder af sine Damme. Nyopdaget dansk Musling. 0- Vor hjemlige danske Dyreverden ha.r nu længe været sall. velkendt, at det hører til Sjældenhederne, at man opdager en noget større, hidtil ukendt Dyreart enten pall. Landjorden eller i vore ferske Vande Imidlertid meddeler Maanedskriftet "Naturens Verden" i sit sidste N ummer, at Flodperlemuslingen er fundet her i Landet. Denne Musling kræver ganske særlige Livsbetingelser. Den kræver fuldstændig rent, hurtigstrømmende og kalkfattigt Vand, ynder saaledas hurtigløb ende Bjergbække og findes i Almindeligh~d kun pall. Steder, hvor Grunden dannes af Granit,. Gnejs, Sandsten eller Skifer. Man har hidtil anset det for givet, at den manglede baade i Danmark, Nordtyskland og Holland, Men nu er den fundet i Varde Aa. Det var Magister M, OSteenberg, der i August 1916 konstaterede, at den levede i dette Aaløb, omtrent 2 Kilo'lneter vest for Varde paa et Sted, hvor der var særlig gunstige Betingelser for den. Og sall. kom det frem, at Flodperle-Muslingen I var vel kendt af Fiskerne der paa Egnen, som undertiden fik den i deres Garn og undertiden lukkede de fangede Dyr op for at se, om de skulde indeholde Perler,*) men de havde vistnok aldrig fundet nogen. Der Tar heller ikke Perler' i de 18 Eksemplarer, Magister Steen berg undersøgte. Naar denne Muslingeart er kommen til Varde Aa, vides ikke. M!m den hal' været der, saa længe Fiskerne kan huske. Det er ogsaa oplyst, at Apoteker Teilmann-FrHs i Varde for ca. 20 Aar siden havde faaet sendt nogle Eksemplarer' derfra; men han havde ikke ladet sin Viden gaa videre, da han frygtede, at Dyret skulde blive udryddet. Der' vil nu blive gjort Skridt til at faafredot Flodperle-Muslingen j Varde Aa. Ferskvandsfiskerllovenl (Fortsat). -ol Bladets Nr. 2U for 1917 omtalte vi sidst den ny Fiskerilov og naaede at blive færdige med , som vi derefter gaar over til indeholder ikke noget ~ærligt Nyt, saa den vil vi hurtig forlade, *) Underligt at omtalte Musling søger kalkfattig Vand, da Perlen, som bestaar af kulsur Kalk, netop kræver Kalk til sin Dannelse. Red. I.'..... ; I ~,<

10 Nr. 2. Fersk:vandsfiskeribladet for at standse et Øjeblik ved den ny Lovs 21. Tilsyneladende indeholrler den ikke nogen Forandring fra den gamle Lov, men ved en nøjere Undersøgelse vil vi dog finde, at Forskellen ikke er saa ringe endda. I den gamle Lov lyder den sidste Sætning i den tilsvarende saaledes: "Undtagelsesvis kan Landbrugsministeren endvidere ror Søer og lignende Vande, som have Afløb til Sø, Aa eller Strand, og som ere i Enkeltrnands eller et Selskabs Eje eller Brug, eller for hvilke der er oprettet Regulativer, naar Fiskeri agtes dre,'et paa ratiom,l Maade, give Dispensation fra de i ::l ommeldte Afspærringsforbud. " I den nye Lov har den derimod følgende Affattelse: Landbrugsministeren kan endvidere for Søer, Aaer og andre Vande, som har Afløb til Sø eller Strand, og som er i Enkeltmands eller et 8elskRbs Eie eller Brug, eller for hvilke der er oprettet Regulativ, naar Fiskeri agtes drevet paa rationel Maade, særlig ved Udsættelse af Yngel, give Dispensation fra de i 2-6 ommeldte Afspærringsforbud, samt give Tilladelse til at op~tille faste Fangstindretninger. Vi ser straks ved Sammenligning mellem de to Pal'agraffar at det første Ord "Undtagelsesvis", hvormed Sætningen i den gamle Lov begynder, ganske er :strøget i den nye Lov. Det vil med andre Ord sige, at det, del' før var en UndtagelE'estilfælde for Ministeren, det er nu bleven til en Anvisning for ham at følge paa Steder, hvor Forholdene og Sagkundskaben tilraader det. Herefter vil det derfor ogsaa blive meget vanskeligere for en Minister at nægte Dispensation, og anbefales et Andragende af Fiskeridtrektør og Fiskeriinspektøl' vil det næsten blive umuiigt. At dette er et Gode ved Loven vil sikkert alle Fagfolk give os Ret i, thi Stillingen som Fagminister i Danmark er desværre ikke altid ensbetydende med samtidig at væl'c Fagmand. For en Landbrugsminister var det vel ogsaa for meget forlangt, at han baade skulde forataa sig paa Landbrug, Skovbrug og Fit!keri. Men naar man sraledes ikke knn forudsætte, at Ministeren er speciel fagkyndig paa Fiskeriets Omraade, er det godt at vide, at man har en Lov, der anviser den Vej, der skal rølges. En anden Forandring i Loven er den indskudte Sætning "særlig ved Udsættelse af Yngel", og endelig Slutningen af Paragraffen, som lyder saaledes "samt give Tilladelse til at opstille faste Fangstindretninger. "*) Denne sidste TilføJelse er af særlig Betydning, da den med al mulig Tydelighed præciserer, hvorledes Fagfolk ønsker ForholdenH ordnede, naal' det paagældende Fiskevand skal bringe8 til at give det største Udbytte. Vi er dermed færdige med 21 og gaar saa over til 22 i den nye Lov. Denne Paragraf omtaler de Undtagelsesbestemmelser, som Landbrugsministeren kan træffe, naar det gælder om at udnytte dette eller hint Fiskevand i videnskabeligt Øjemed. Disse Undtagelsesbestemmelser omtales ogsaa i den gamle Lov, men suppleres med følgende Bestemmelser i den ny Lov, som vi skal tilføje her, da de formt>ntlig har Almeninteresse : "For saadanne *) udhævet af os. Red.

11 JerskvaJldsfiskeribladet Nr. 2. =====================-=-===== Vande, som IJandbrugsmihlsteren maatte anerkende som Forsøgsvande, skal han efter Andragende fra samtlige fiskeri berettigede være bemyndiget til at ophæve denne Lovs Bestemmølsel' helt eller delvis, samt til at fastsætte andre Bestemmelser, dog kun for 5 Aar ad Gall!:'en. Fiskere og andre fiskel'iberettigede ved de i l, ] ste Stykke nævnte Vande, samt Fiskehandlere er pligtige til paa Forlangende af Fiskeritilsy net at opgive deres Fangst og Omsætning efter bedste Overbevisning. Nægter nogen at opgive Fangst ('Iler Omsætning, eller opgiver han mod bedre Vidende forkert, anses han med Bøder fru 5 til 100 Kr. Vi Cl' del med færdige med 22 og gaar over til 23 i den nye Lov, som i sin Hdhed jyder saaledes:.. Ved Tid.>angivelsa i denne Lov medregl1lj8 saavel den førstnævnte, som den sidstnævnte Dag. Ved Garnredskabedorstaas i denne IJOv alle Redskaber, knyttede af Garn, Jerntrnad eller lignende. Endelig skal vi sah denne Gang sintte med at om tale 24, som handler om Tilsynet med Overholdelsen af Bestemmelserne i denne Lov. Her fioder vi en III' de største og betydningsfuldeste Afvigelser fm den gamle Lov, idet Tilsynet med de ferske Vandes Fiskeri ikke læn- gere skal varetages af en Konsulent, der direkte sorterer uuder Landbrugsministeren, men derimod af ell for Ferskvandsfiskeriet særlig udnævnt Fiskeriinspektør, der tillige fungerer som teknisk sagkyndig Konsulent, for FiskeridirektørelI i Sager vedrørende dette Fiskeri. Vejen fra Ferskvandsfiskerne til Landbrugsministeriet bliver herefter paa en ~bade længere end hidtil, idet den nu foruden vor egen Konsulent ogsaa skal passere Fiskeridirektoratet for at naa frem. Personligt tror jeg dqg ikke, dette vil -skade Sagen, hvis samme Fiskeridirektorat kul! vil fol'staa at hævde sin Stilling, saaledes at det virkelig kommer til at betyde noget indenfor Administrationen, og ikke bliver et blot og bart Gennemgangsled med fornyet Omslflg og mere Papir. Kender vi den nuværende Fiskeridirektør ret, har vi d(lg den bedste Tro til, at dd vil lykkes ham at koncentl'crc Arbejde under sit 00- maine, saa vi lidt efter lidt faar samlet alt, hvad del' af Fiskeri Administl'ation bor være samlet paa pt Sted, nemlig i Fiskeridirektoratet. Dette skulde saa ligesom Skovdirck toi atf't have sin Plads i Nærheden af Ministeriet, f'lh~l' helst i selve Ministerialbygningen, og Fiskeridirektøren skulde lønnes ol'dentlig, saa han helt og fuldt kunde gaa op i sin store, ful' Landet saa betydningsfulde Gel'lling, og ikke som nu hæmmes Pfll\ mange Maader af en karrig Løn, som enten fordrer en velhavende Mand til StiUingen, eller ogsaa i unødig kort Tid slider sin Mand op. (rorlsælles). Red. En lille Krigsoplevelse. -ol AIlg. :Fischerei-Zeitung for 15. Decbr findes følgende Med ~ deleise : Imellem Kampene paa østfronten havde en lidenskabelig Fisker og Naturven været saa heldig at fange en forholdsvis sjælden Fisk, en del-

12 t' Nl'. 2. at i 3_ vis hvid, albino Ørred pan 20 cms Længde. Kort efter Fangsten fik den heldige Fisker imidlertid en Befaling, som førte hftm Lort fra Stedet og tvang ham til at overgive :Fisken til Kammerftternes Ombu. Disse maa dog have mi"forstaaet Sagen; thi da vor Ven dtet' fem Timers Forløb vendte tillage, fandt han til sin store.zel'grelse Fisken stegt og stanende paa Bordet. En nøjagtig Beskriyelse Rf den bley dog sendt til Dl'. W olstorff i Magdeburg. Eu hel Del mere Glæde havde samme Mand af sin Interesse for Fiskene under sit Ophold senel'e hen paa Vestfronten.. Det var en Aften sent, da Suldaten træt og søvnig kom hjem til sit K varter for at gaa til Ro. nel' tindel' han imidl(lrtid, at hans 8maa Yndlinge nogle Hundestejler trængte til Fode, og skøllt han selv var meget medtaget af Dagens Anstrængtilsel', bestemte han sig Jog til at 3øge at fauge nogle Smaakrebsdyr i de nærliggende Smaadammc, ~æppe var han imidlertid b'aadt ud af Huset for en Granat slog neel i det, saarede en af hans Kamlllerater let og saarede Beboerne, en Franskmand og hans Hustru, meget haardt. Da vor Fisker skulde søge sit Leje, val' hans Seng aldeles knust, et Bevis paa, at han næppe var sluppet derfra med Livet, hvis han ikke havde overvunden sin l'i'æthed for at søge FødE! til sine Fisk, men istedetfor ha yde k astet sig paa sit Leje og var sovet ind. Red. Ferskvandsfiskeribladet Ferskvandsfiskenes ~løde og Tilvækst. o- l Bladet fol' 1.,Januar sluttede vi med at omtale Aborrens Legepladser og Næringsmidler i den russiske Sø Ladoga.. Vi skal i Dag fortsætte samme Kapitel med nogle Optegnelser over Fiskens Tilvækst i samme Sø. l Aar hhr dcll ClI Grnncl1lsnilsl. af 5,øcm 2 9,3 3 12,B ~ 5 17; () 21, ,4-33,G ovenstaaende vil man se, at A.f Aborrell er en overmaade langtsomt voksende Fisk, Brasen (Abramis brama) er at stol' økonomisk Betydning som Fødemiddel for Befolkningell i Omegnen af Sydladoga. Legen varer højst i tre Døgn, og Fisken fallges i denne 'rid i store Mængder med Ruser og Vaad. I.Maven paa fangede Individer fandtes Dynd, Alger og SmaakreLsdYI', Længdetilvæksten gav følgende Billede: 1 Aar har den en Gennemsnits!. ~tf 6,5 C ,8 3 13l ,0 5 23~ 6 ~~ 7 29~. 8 B2~ 9 33~ , ~. Aalen (A nguilla vulgaris) fanges i den nordlige Del af Ladoga Søen med Krog. Fangsten er størst i ivlaanederne Juni og Juli.

13 10 J'erskvandsfiskeribladet Nr.?l. I Maven paa en Aal, der var 81 cm lang og vejede l,! 00 grfandtes Restel' af Fisk og en Del Krebsdyr, og i ){aven paa en anden Aal, som var 77,5 cm lang og vejede 950 gr, fandtes 2 smaa Aborrer. Efter Skællene at dømme var den tørste AaL 12 Aar (9 Aaringer i Skællet) og den anden Il Aar (8 Aaringer i Skællet. Væksten hos Adane i Ladoga Søen synes saaledes at være særlig stærk. (Fortsat). Red. H. Blegvad: Om Fiskenes Føde i de danske Farvande indenfor Skagen. (Fortsat). 0-- :For at give et Eksempel paa, hvor levende og anskueligt cand. Blegvad i Beretningon fra Biologisk Station kan skildre, hvorledes hver enkelt Art af de i Bændestangens Bælte levende Smaafisk fangf\r sit Bytte, vil vi denng Gang ikke nøjes med et kortfattet Heferat, men anføre et lamgere Citat af Beretningen Side De mange latinske Navne behøver ikke paa Forhaand at afskrække Læseren. Naar han blot ved, at Zostera er don botaniske Betegnelse for Bændeltang eller Aalegræs, og at de latinske Navne paa Fiskenes Bytte er Benævnelser paa Tanglopper, Tanglus, Vandlopper og andre mindrtl Krebsdyr, kan han med fuldt Udbytte glæde sig over. følgende livlige Skildring, - og maaske tilmed bekræfte den ved Selvsyn: "Gaar man en stille Sommerdag ud langs en Baadebro i en af vore Fjorde, vil man nærmest Land i det nøgne Strandbelte med nogen Øvelse kunne finde de smaa Sand",Kutlinger, Gobius minutus. Deres Farve falder saa fuldstændig esromen Illed Sandbunden, at de er vanskalige at opdage; som om de viste dette, forholder de sig ganske rolige, hvilende paa Bunden med deres sugeskaalformede. sammenvoksede Bugfinner - indtil der passerer en Gopepode en lille ilfyside eller lignende, lige for Næsen af dem; saa gør de et pludselig Sæt fremad og sluger det intetanende Bytte. Gaar vi længere ud ad Broen og Sandbunden begynder at blive plettet af brune og grønne Alger og Zostera, ser vi af og til skarpe Blink i Vandet, oftest mange paa een Gang; Illen de forsvinder igen lige saa pludseligt, som de er komne. Det er Hundestejleme, der jager omkring i store Flokke imellem Planterne; rastløs afsøger de den ene TangbuHk efter den anden for Hwpactider, Gammm'idel', ldothea o. a. Krebsdyr, jager derpaa i hurtige Sæt efter en Lille Flok Mycidel' højere oppe i Vandet, for endelig at hengive sig til den mere sikre og indbringende J agt paa pelagiske Calanider og de hjælpeløst svirrende Fluer og andre Insekter, der driver omkring i Overfladen. Men se der komml'll' andre Flokke: en smuk lille brunplettet Fisk med en stor, sort Plet paa Halen: det er den almindelige, lille Kutling, Gobius Ruthenspm'ri; den farer ikke rastløs om foroven og forneden i Vandet, men holder sig roligt imellem Zosterabladene; næsten ubevægeligt holder den sig ved Hjælp af Brystfinnerne svævende paa samme Sted

14 11 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 2. i Vandet; men pludselig farer den lynsnart frem ved Slag med Halen: det var en Copepode, der maatte lade Livet. Uden Tvivl er det ved Hjælp af Bynet, at dis!:ie Smaafisk jager Copepoderne og Snegle- og Muslingelarverne i Vandet, tiltrods for disse Dyrs ofte næsten mikroskopiske Lidenhed: thi de er altid omhyggeligt udsorterede af det øvrige Plankton, hvilke andre Dyr der saa end findes deri. Undel-tiden kan man se Gobius Ruthensparri fare ind mod en Pæl eller lignende fast Genstand, strejfe den med Bugsiden eller Bugfinnerne og derpaa ligesaa pludseligt under en halv Drejning af Kroppen sætte ud fra Pæ.Ien med stor Kraftl der kan ikke være Tvivl om, at denne Manøvre er beregnet paa at jage de Harpactidel', der sidder i Smaaalgene paa Pælens Side,.ud i Vandet, hvor de er et let By t t<fol' de skarpsynede SmaafisK; jeg har set Medlemmer af en Kutlingeflok ~ ~ i Timevis, den ene efter den anden, foretage denne Manøvre langs en Pæl, tder var nedrammet i Bunden i Zosteraregionen i Nyborg Fjord. IIvis Vandoverfladen er rolig og man har Taalmodighed nok, vil man kunne faa Held til at se den stot'e, sorte Kutling, Gobius niger komme svømmende ganske langsomt, næsten krybende, langs Bunden. Den graabrune Farvetegning falder godt sammen med Bundens Farvel', og den ligger ofte ganske ubevægelig med de opadvende!.lde øjne, stirrende roligt, men vagtsomt efter Bytte; en uforsigtig, omstrejfende Idothea eller Garnrna'ride, der ikke har skelnet sin Dødsfjende fra den mørke Bund, gribes og sluges idet Kutlingen med et pludselig Sæt ved Hjælp af Halen og sine mægtige Brystfinner farer frem mod sit Bytte med.opspærret Gab for straks igen, efter at have slugt den lille, men lækre Bid, at lade sig dale roligt ned paa Bunden for at vente paa den næste. (Fortsættes), Averter i Medlemsbladet! faas bedst og billigøt fra Lundgaard Fiskeri pr. Vejen, Tilkendt G,uldmedail1e paa Fiskeriudstillingen i København ~Æ~~~~~~(i) Fiskeriet ~~-~~--~~~~ "Aalykke" pr. Lunderskov tilbyder prima 9jneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk.~ Kildeog Begnbneøned samt Sættefisk af Karper og Suder tu bulic,te Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. J. O. Ohrilltt'lnsen.

15 Nr. 2. Ferskvandsfiskeribladet Portions-Ørred, større Ørred, Karper og Suder samt prima Sættefisk og øjneæg i alle Ort'edarter købes. Fiskene afhcntcs i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation ---===::::::::::;::: l{ontajlt Betaling. ::::::::::;:::::::::::-- Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredartersamt Sættefisk af Karper og Suder sælges. Telegr.-Adl'. : Damkultur, Lunderskoy. ~!I~9dsÆ fj)amæullur. P.,Hnn/;en ({': P. Jm'yensen, Lunderskov. Tclcfon-Allr. Lunderskov 48. Lejrskov ,:::::::::::::::::;::: Kontant Betaling. ::::::::::;:::=-- G. Domaschke, I<'ischhandlung, Hel Jin 40, Lehrtel'strasøe lfi W Telegr.~Adr.:.'oreUenhandel. Æ A~~I:::.o:1~~~W~~4t:::..::L~~+ilQ. ~.aoooooomwwoow~d~bd~ "~v~~~~7~y'~~7~/'~v!~~/-~~,~~v~~~~~/i~" Statskonsulenl, Magisler Cbr. I.ørting, LykkeshoJmsalle 3 A, Køllen,havn. Trykt i Sorø Bogtrv"keri (Aktieselskab) ved RaslIltlssen-Kroen.

16 F e rs kvan dsfisk eri b ladet. FerskYandsfiskeriforeningens Medlemsblad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Kontor: Dr. phil. lioffrneyer, Sorø. 1 elefon 24. Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret ellel' til et MedICIl! Rf Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., h'\'orlol' Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt Nr. 3. I. )<'ebl'uul' I HUS.- IndboId: Fisl,erirettighederne ved Ry Mølle. Fersl{\'andsliskenes FØ(!e og Tilvæl(sL Biologisk Stations Yirksornhed i Notitser 0111 østersøens Laks, Om Fiskenes Føde i de dansl,e Fnrvande indenfor Skagen. Fisketure )Jaa Sø og Flv. Mindre Mrddelelser. Litte/a tur. Annoncer. Fiskerirettighederne ved.ry Mone. -'-0- Højesteret har Respekt for sine egne Domme. Som meddelt i Bladene, førtes der i Slutningen af I iso en Sag for Højesteret, hvor Lodsejerne ved Vandløbene ved Hy Mølle ønskode Fiskerirettighed~rl1e i disse, skønt de i Følge Fæstebrov tilhørte Møllen. Højesteret kunde den Gang ikke komme bort fra dette Fæstebrev og frifandt den daværende Ejer af Møllen for Lodsejernes Søgsmual. Omtrent ]50 AaI' efter n jstes denne Sag atter, og Højesteret fulgte i Gaar sin 150 Aar gamle Afgørelse og frifandt Møllens nuværende Besidder, Godflojer Henrik Nørgaard for SøgsmaaJet fra de 48 Lodsejere, der denne Gang havde søgt at faa i\tøllens Fiskerirettigheder ophævede. Sagens Omkostninger ophævedes. Sig SM ikke, at dej' ikke er Kontinuitet i Købt'nbavn. Ferskvandsfiskenes Fode og Tilvækst. ~o (SluUet). I forrige Numel'.!tf Bladet ~luttede vi m"d at omtale Aalena Fode og Tilvækst i. den russiske Ladogl\ Sø; vi skal herefter gilla OVlIl' til at forhelie lidt om Støron. Støren, A.nsipenser stw'io hilr i forrige Aarhulldl'ede været meget almindelig i Ladoga, for Tidpn sy I1('S den derimod at være i Aftagende, ligesom Størrelsen af de fangede Eksemplarer og'saa ~r bleyen mindl o. Nu vejer do fangede StOl' lom R~gel kun 0,5-1 kg Stk. og det er meget sjældent, at man illger saa store Stør, som det skete i Aaret 1913, da man ved I{yst.en ar Vuohenselv i Nærheden af Kexholm fangede (It Eksemplar, der var m. langt og vejede 61 kg.

17 14 Fel'skvandsfiskeribladet Nr. 3. Om For::uuet stiger Støre]J op i de Floder, der f::llder url i Lrrdog'a Søen, og dens Leg' foj'cgaflr i.j lilli Maaned, prr Stedb!' hnn' Flo(lell er dyb og strid og Hnnrlen Ja Het med 8maasten, I Nærbcclell ilf Flodernes MUI1-. dillger ff\llges i.luli (l~ A nerl gaaende Stor mød?\æl Storms Fode ljlev undersøgt hos to Eksemplar!'r, som fange(les i J f) IO, Begge Fi"k, (lel' VRI' 4:l cm lange og vejede henholdsvis B:?5 og 850 gi', havde l\tanm fyldt med Slllilfikrebsdyr, nisse S\l1Rakre1H,(lyr til hørte Arter,,lp l' lever p!la llleget dyht VfllHl. Hvad StorelIs Til ne];st :lllgarr, angiver Forfatteren kun følgende l\lnalingel': l\ul' 17 cm. 2 Anr 2!U; cm, B Anr 1 <':ll, Xif,je(()!, tf/!l'ili/ilis, lp I,er om SOllllJ1Cl'en i Lnrlogn pall. de 8tore Dyl,del' (fl l ) Ion m) og fanges (ler pnll Angniisk, Smelt, pan hvilke (l,) bar suget sig fast. Paa Siderne af Hdt, HOrn 1'1' fnno ~cde paa Kroc;r, "el' mnl1 ofte hele Cirnbtr, som 1'1 hrnalrrgc>de :of ~i- 0.lIlC.. Niøjet!lan!le Hell Legt'pladst'J', JId(,I's.Dybde. Om XiØjllPIlPS Legppiuther i Ladl);;';j Hd man illlt'!: aldug"iig si PI',f":l Hd denne 'rit! op i Fln,jt.:l'llC. livall.yil);"elll s l:,dc al:gnnr. ~na fandtes i. \[av('1l ]lna,] Uil'\'I'Sø.Lrte Fisk en Dd JIII.. lijlgt.:', Fi"k<l'(,,t, j' og ltitil, ea;\g'. Eftllr (kt!'o]'(';;g JLltni,tle at ddllliije. :synes TiirH'k"kn hu" I Iiiskene ik at væro s:!:'rlig stul' i Ladog'a SOC]], og' Il;lar 11Ii\1l ser hen til, at del' fr'l delte llh('gtige Vandbassin pall 20S kul~ Leugde star, og 130 kms Bredde, aarligt kun sælg es ca. 350,000 kg Fisk til en V ærdi af 520,000 finske Mark; faar man det bestemte Indtryk, at Søen mna være forholdsvis fattig paa Nærillll'Sstoffel' for Fiskene; thi,el el' der Muligheder for, at et mere intensivt Fiskeri kunde forbedre Forholdene, men alt tyder dog paa, at Næringstilbudet. er lovlig knapt. Hvad endelig de enkelte Fiskearters Føde angaar, saa synes dollne ganske at ligne den N!ming, vore hjrll]jjge Ferskvandefisk ynder at tage til sig. Red. Biologisk Stations Virksomhed i o Af Direktøl'l'll, Dr. C. G. Joh. Petersens Rapport llj (ldeln vi følg'ende: Cudersøgelserne over Mængden af Fiskeemwringm (Bonitering) er fjltsat i de mindre Farvande med fnld Kraft. Som et første praktisk I{e~ultat af denne herhen førende Tankerække maa nævnes den i 1915 af Stationen paabegyndte Sag om Anvendelse i stølte og bedre Stil af Jfw;/inq('1' til Menneske/øde. Omell(l forskrilige Bl'gyndel'vallskeligheder optraadte og senere Mangel IHHI Petroleum til Motorbnadene, er dellne 8ag dog i god Gænge og har fundet saa megen Efterliguing, at IllHll snarest maa frygte for en altfor hurtig Ud '/ikling af den. Stationen udsalte 1200 ilfuslingeli:; i Limfjorden i Aar 191f; som Arbejder baade med at be IIavbunden, hvor Risone skal og med at undersøge J/us-

18 Mr. 3. ll'erskvandsfiskeribladet 15 Ungernes biologiske Fm'hold er foreta$ue. De mange Muslinger, der er for smaa eller af anden Grund uegnede til Menneskeføde, men findes i utrolige Mængder i vore Vande, søges der Anvendelse for ved at prøve at fodre Høns med dem ved selve 8ta-' tionen ; foreløbig for at forsikre sig om deres ljfarlighed for Hønsene og fol' at finde paa de rette.mnader at bringe Muslingerne i Handelen paa. Selve Bonitetsnndersøgelsel'lle er komne videst i Limfjorden, og det synes, at lllan i hvert Fald i visse AaI' kan forudsige Aaret forud, om der vil komme et særlig stort Udbytte af Rødsp(rlteindplanfningm eller ej. Som et Led i disse C ndersogl'lser udenfor Limfjorden kall der nævnes, at Stationen har fanet et. eget Bundgarnsstade i Nyborg l'jord og saaledes kan følge Fiskr.!l8 Vandringer paa det lave Nand fra!lag til Dag, om det fordres. Dette h il r været et længe næret Ønske, der kun har kunnet realiseres i Aarpafl Grund af den lagte Plan, der til-! lader langt Ophold ved Fyn og fordrer ringe Sejlads, ringe Kulfo[' brug, "Sallingsund"s Kedel er atter i Aar bleven repareret, men med det Resultat, at Kedelen vil have en kronisk, mindre Lækage i Bunden ved det daal'lige Sted for Hestr.1} af sin Levetid, og jeg har attpr meddelt Ministeriet det farlige i, at Stationens Arbejder maaske maa standses midt i et Arbejdsaar, uden at det er mig muligt at hindre det. østers fiskerierne i Lim/jorden er som sædvanlig bleven tilsete, Overgangen fra Fiskeri paa 1 1 /2 til 4 ;\Hllioller Osters har ingen Yanskeligheder frembragt med Handelen; thi Eftersporgspj,'1l PI' for( ds/! ~teget, uden at man hal' behøvet at søge nyt Alal'ked i Udlandet. Den ny Installation i Land "ad l\yhol'g llwel Akral'ier ug ll(jllflehll~ etc, hal' virket san tilfrc!l"stiilen(le; som lilan Illod Ile Slllalt Forhold og de minimale l'ellgellli<p.p!' Cl' herettiget til ventp (lc't: Uleget læres, del' knll blive irngtljl'ingonde 1I11dm' stølte Forhold. ltvilkot for Iltlabelitlig ikke vil 1<nlo vellte for længr pan ii Notitser OIn ØstOl'sOOU8 Laks. 0 l dril lp;]cll Fisdu'l'pi-Zeilllllg NI',,) fol'!!) [7 ful'l'kolljlner Pli kort :\10,1- dejeise om de Ulltlol'sogelsl,r Cl'lltl'alkoll1111i""innvn, 11pI' ('1' nedsat, fol' at udredo.o~h'i'''øetl~ Lak80- hill' nanet til. spøl'g~lilaal, Dt'n Rith] p H' l'pt.ning Cl' frit ;\H~ ret 1 :11 li, Ifølge den ~:)thil,,\ik, Si>lil Bt'l'0lnlllg(1[j indi'lili,l"i, frelllg::al' det t.ydeligt, ai Lal,~,'f:illg;';l('n i Flodl'l'- 11e snayej:.:olj\ i (}:,ten;uell <'l' gaflet Irlc'get tilhag(~ i (le sidste I i) Aae. Om k ri Hg :\1 id ten a f II n lyh'lllsol'j) e Il a r ti e d on Il ti H f't B it II "j d ep II Il Id, h rorener dc'n gik tilljage, til dl'tl i Aar\"t UHO Ilaaede dt,t Inre,;tl' Hesllllat. Dell Ile KCllllsgel'lllllg g:( lde!' ikkt~ :dene selve Ostel'søpll, H10D tillige alle dl' tijløbcude Fl(;der, S,I:i de, knn UlllUligt foddal'('ij ud fra ell Ld\<lndring fra et Omrande til et andel l\iao \'il ogsaa!:'l1ll1tidig hemærke, at Fang. stens [';trel'!cp TiIlHlgf'gnllg overalt.

19 - 16 Ferskvandsfiskeribladet Nr. S. lndtraadte eamtidigt. Det maa derfor antage;, at Naturforholdene i fonte Række har været medvirkende hertil, hvilk en Antagelse yderligere bestyrkes ved, at Fangsterne a.tter af sig selv her forbedret "ig i de semre Aar. Det,te. fremgaar mere 'og mel'o tydeligt af Forholdene veil alle FOl'søgsfioderlle, den Bveni!!ke r\ngermanelv, den finske Uleåelv, den danske Gudenaa*) og den tyske PerBilIlte. Af Meddelelse om det ty!5ke 0stel'søfiskeri fremgaar ilet, at Laksefiskeriet el' forøget fra 190,000 ~lk. i Aal'et til 266,000 Mk:. i og til 354,000 Mk. i Asret lh Lignende Resultater fastslaas for de "ndre Lande, saa Statifltiken maa voore nogenlunde rigtig, Om de forhold~vis fillla:l Udsættelsl'r af LRltfleyngel hal' haft llogen Indflydelse paa Fangsternes Størrelse er nttllppe sandsynligt. Præmiel' for indlevej'ede I.aksemærkel'. Den tyske ilavfisk eforening har bl. a. sat en Mærkning i Gang af Lake og Laksørred i 101' at faa Mrorkamo tilbage har den udsat Præmier paa 1 Mk. 00 Pf. for hvert ind!llelldt l\1ærke. Samtidig med Indsendelsen af Mærket opgives: Fangstpl&d~, Fangstdatum, Fangstredskab, Fiskens Lengde regnet fm Næsespid5en til den yderste Spids af HAlefinnen, Fiskens Vægt, Køn og Legamodenhed. Hvis h 'lo Fisken indsendes, behøves kun de tre første Spørg5maal at besvares. Om igenfangede Laks meddeler Chefen for Fiskeriet Sverig Dr. *) udhæyct af os. Red. Oscar Nordqvist, at ell Hunlaks, som fan gedes om Efteraaret 1 H 15 ved Sil re, atter er bleven fanget i Nærheden af det Sted, hvor den udsattes. Ved Mærkningen i Ef teraaret 1915 havde Hunlaksen en Vægt af 6,5 kg. men havde nu naaet en Vægt pau 10,7 kg d. v. a. tiltaget i Vægt 4,2 kg. Samme Hunlaks havde ved Genfangsten atter Rogn og var meget fed og sllluk. }'lata Olsson, Dochsla. (Svensk Fislwl'j 'ri,lende). H. Blegvad: Om Fiskenes Føde i de danske lfarvande indenfor Skagen. (Fol'lsnl), o-- Kutlingens Fangstmaade, som omtales i Bladets forrige N um me!', naar sin højeste Udvikling hos Naalefiskene. Kun med den største Anstrenge Ise er det muligt at skelne disse Dyr fru de Omgivelser, hvori delever, nemlig Bændeltangens smalle grønne Blade; ja i den Grad har disse Dyr tilegnet sig Zoste7'abladets ydre Væsens-Ejendommeligheder, at Halen. som ~r de fieste andre Fis ks vigti gste Bevægkraft, er sat ganske ud af Spillet. Kun i den yderste Livsfare søger N aalenske at bugte det lange smalle Legeme i krampagtige Ryk; ellers sker Bevægelsen udolukkende ved Hjælp af den fine, gennemsigtige Rygfinn ', der ved umærkelige Bølgninger driver den ligesom stivnede, men svagt krummede Krop afsted i jævn Fart, saa det nøjagtig ser ud, som var det et Zosterablad, der drev villieløst

20 Mr. 3. lterskvandsfiskeribladei afsted for Strømmen. Men ve den Kutling-Unge, der kommer "Bladet" for nær - dens Dage edaltej Naalefiskens tilsyneladende saa smalle Kæbeparti udvider sig i en fol'bavsende Grad og lader det forholdsvis store Dyr, som man skulde sy nes, umulig kunde passere det snævre Svælg glidtl ned i Bugen, hvol' det kan ses som en nflnilg{)psvulmning paa den slanke Krop. Søka1'udserne og Tangsnarreme sværmer derimod om mellem Plnnterne, aktivt opsøgende Byttet, ligesom Hundestejlerne og Gobius RuthensparTi Fodrer man i et Akvarium Tangsnnrrerne med levende, voksne ldoihea eller Gammarider, bider de sig fast i Krebsdyrenes Hoved eller Krop og svømmer en Tid lnng rundt med dem i J,lunden indtil de aman Krebsdyr er blevne "matte" og ikke rører sig mere; san først giver de ubannhjærtige Smaldisk Slip pnn dem for næste Sekund at sluge dem helt; det synes, som om do hver for sig bar deres ganske bestemte Jagtfeldt i Zosiemen; i al Fald saa jøg forrige Aar hele Sommeren igennem en Tangsnarre, der var let kendelig derved, at den havde en temmelig betydelig Rygskævbed, opholde sig i Nærheden af et ganske bestemt Sted i Zosieraen ved Biologisk Stations Plads i Nyborg ]j'jord. (FOl isættes). Fisketure paa Sø og Elv. Af E1 ik Modin. -0- Fiskeri i Lapmarken. I det svenske Blad "Fl'ån Skog och Sjø" for 15. Dec :tindes en lilje Artikel om ovellshlaellde Emne, som vi skal gengive for vore Læsere. Hr. Erik Modin begyndte den her omtalte Fiskelur om Sommeren 1884, og hans Udgangspunkt var Præstegaarden i I;'redrika Sogn i Lapmarken. Sammen med Præsten, ell stor, svær Mand, drog han af Sted en lhaudag Morgen for at finde gode Fiskepladser. };'oruden rigelig Madding var de ogsaa forsynet med Fødevarer til Hejsen, idet Pastoren paa sin brede Ryg bar en st,or Rygsæk, som val' fuldt proppet med gode Sager. I godt Humør og med spændstige Skridt drog vore Fiskemoond afsted gennem Skovene. Vi skal herefter give Ordet til Hr. Modin: Det duftede af Linea, af Gran og Bark, der 'Var herligt i Skoven! Vi spadserede omtrent en halv Mil, inden vi naaede Bækken og kunde hegynde at mf~de. Det var en større, langtsomt løbende ~æk med en Masae VindfælJerog Træer i sit Leje. Skovindustrien havde endnu ikke naaet frem til disse Kanter af Landet, saa man havde ik ke faaet Vandvejene oprensedp; de laa derfor hf'n ganske, som fra Naturens Haand. Mange Gange havde de med Madding forsynede Kroge ikke været nede i Vandet, før vi hver for sig kunde hække en prægtig, rødgulskinnende Ørred paa Land. Og eher de første fulgte hurtigt andre; det viste sig ikke at være overdrevent, naar der V lu' fortalt os, at der var. rigeligt med Ørred, det ligefrem myldrede med dem; det det var i Sandhed et "jomfrueligt" Fiskevand. 0rredfiskeriet er et meget for-

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens Medlemsblad. 1914. 12te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1914. IndholdsfortegJJ.else: Side Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning...............

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet..", Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad.. 1921. 19de Aargang, som toitftykklftl MKfli"I.IK~'1 UD ft~'iiu"ln U"M. 1921. / Ferskvandsfiskeriforeningen: Aarsberetningen for 1920...

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. -""--""" .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. --- .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ---- ~---- ------ --- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. ---.. -...-- - NR. 6 ~.. M~ ~-~- FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ~r. 6 f'erskvanbsflskertatabet Portionsørred større Ørred og Øjenæg af alle Ørredarter købes

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1911. 9de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab).. 1911. Ferskvandsfiskeriforeningen : Indholdsfortegnelse: Side' Generalforsamling........

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet

Ferskvandsfiskeribladet Ferskvandsfiskeribladet Førskvandsftskøriforenlngens. Medlemsblad. 1906. 4. Aargang.,Koldi,,!! Folkeblad". Bowtrykkeri, Kolding, -Indholdsfortegnelse:.\dYHI'SeL Af AJ thur Fedch'l''''ClJ.. Stal1ingfiskeri

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. FøTskvandsnskøTlfoTøninlens Medlemsblad. 1908. 6. Aargang.,l{oldllll\ }'oikebla.t". ROfllorykkerlj Kolding Indholdsfortegnelse: Spalte Ved Aarsldftp,t.,..'.......... 2 Blandene

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

209 KR KLUBBOGEN VEJL. PRIS 300 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015

209 KR KLUBBOGEN VEJL. PRIS 300 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015 MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015 WEILBACHS BOGKLUB KLUBBOGEN 288 SIDER, INDBUNDET BOG, SPÆKKET MED 360 SMUKKE FOTOGRAFIER OG MED FINE BESKRIVELSER TOLDBODGADE 35 1253 KØBENHAVN K. Tlf. 4023 8620 KUNDESERVICE@SEJLERKLUBBEN.DK

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere