VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR"

Transkript

1 ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR Juni 2016 Stefansgade 46, st. tv København N Telefon: Telefax: Kontortid: tirsdage kl til 19.00

2 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsbyggeforeningen Merkur. (1.2) Ejendommens navn er Rungstedgaard. (1.3) Foreningens hjemsted er København. FORMÅL 2 (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere den af foreningen rejste ejendom, matr. nr og 5021 Udenbys Klædebo Kvarter, København. Beliggende Stefansgade Humlebækgade 46, Rungsted Plads 2-16, Nærumgade 1-5 og Krogerupgade 1-7. MEDLEMMERNES PLIGTER OG RETTIGHEDER 3 (3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en beboelses- eller erhvervslejlighed i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelle tillæg. (3.2) Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. (3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. (3.4) Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. (3.5) Hver andelshaver må ikke benytte mere end en bolig i foreningen og forpligtet til at bebo boligen, jf. dog 11. INDSKUD 4 (4.1) Indskud udgør et beløb, således som det blev fastsat ved stiftelsen og er som det fremgår af vedhæftede fortegnelse. Vedtægter 2011 Side 2

3 (4.2) Ved optagelsen af en ny andelshaver efter stiftelsen skal der udover indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris som efter 14 godkendes for andel og lejlighed. HÆFTELSE 5 (5.1) Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jf. dog stk. 2. (5.2) For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamlingen, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1. personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditforeningen udtrykkeligt har taget forbehold herom. (5.3) En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelser efter stk. 1 og stk. 2., indtil ny andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. (5.4) Bestyrelsen og administrator er til enhver tid bemyndiget til at foretage omlægning af eksisterende lån med uændret løbetid. ANDEL 6 (6.1) Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til erlagte indskud. (6.2) Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 13, 14, 15 og 16, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b. (6.3) Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende Såfremt långiver stiller krav om vurdering af forbedringer og tilpasset inventar, skal en sådan vurdering foretages af foreningens faste vurderingsmand på långivers foranstaltning og for andelshaverens regning. Foretages vurderingen af foreningens bestyrelse, er den berettiget til at opkræve et rimeligt honorar herfor af andelshaveren (6.4) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. BOLIGAFTALE 7 (Udgået) Vedtægter 2011 Side 3

4 BOLIGAFGIFT 8 (8.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning for medlemmerne af generalforsamlingen. Eventuelle reguleringer af boligafgiften sker normalt med virkning fra 1. januar. Godkendelse heraf skal ske på førstkommende ordinære generalforsamling. (8.2) Som almindeligt depositum indbetales et beløb svarende til 1 måneds boligafgift. VEDLIGEHOLDELSE M.V. 9 (9.1) Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger til stophaner/måler, radiatorer inkl. termostater, varmemålere og pakninger til blandingsbatterier og vandhaner samt udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde samt renovering af el-installationer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. (9.2) Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes efter reglerne i 21, dog kan brugsretten først bringes til ophør med 3 måneders varsel. FORANDRINGER 10 (10.1) En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandringer skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest 3 uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden 3 uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. (10.2) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. (10.3) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises. FREMLEJE 11 Vedtægter 2011 Side 4

5 (11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, med mindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3. (11.2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidig fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, og andelshaveren skal, senest 14 dage før fremlejemålets ikrafttræden, forelægge fremlejekontrakten til bestyrelsens godkendelse. (11.3) Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser. HUSORDEN 12 (12.1) Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. (12.2) Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død, idet der dog ikke må holdes dyr der kan være til gene eller til fare for andre. (12.3) Et medlem har dog altid ret til at holde førerhund, selvom øvrige medlemmer er afskåret fra husdyrhold. OVERDRAGELSE 13 (13.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er andelshaveren berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i 13.2 til en anden der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Meddelelse om overdragelse af andel skal rettes til andelsboligforeningen med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Bestyrelsen skal godkende den ny andelshaver men nægtes godkendelse skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. (13.2) Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge, idet bemærkes at andelshaverne ikke har bytteret: A) Den der indstilles af andelshaveren, såfremt andelshaveren har været medlem i mindst 2 år, og såfremt overdragelse sker til børn, eller til en person der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst de seneste 2 år før overdragelsen. B) Til andre andelshavere der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til denne bestemmelse er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, og således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne bolig overlades til den fraflyttende andelshaver med respekt af andre fortrinsrettigheder i henhold til nærværende paragraf. Dog Vedtægter 2011 Side 5

6 har naboen, inden for den ramme generalforsamlingen har fastsat for sammenlægning af lejligheder fortrinsret. Fortrinsretten er begrænset til at gælde de overordnede regler fra Københavns Kommune ang. sammenlægning gældende dags dato for ansøgning om sammenlægning. Dog må der kun laves yderligere 10 sammenlægninger fra 2016 og frem. Fortrinsretten tilfalder den nabo der har længst anciennitet som andelshaver. Fortrinsretten er dog betinget af, at den pågældende kan opnå kommunens tilladelse til sammenlægning af lejlighederne. Sammenlægningen skal, både bygningsmæssigt og administrativt, gennemføres snarest, og ibrugtagningstilladelse skal forevises bestyrelsen senest 1 år efter overdragelsen. Opnås eller udnyttes denne tilladelse ikke skal lejligheden overdrages på ny. Rækkefølgende ved denne overdragelse er: 1) Andre andelshavere. 2) Andre andelshaveres børn. 3) Andre andelshaveres børnebørn. 4) Ekstern venteliste, jf. E. 5) Andre efter bestyrelsens beslutning. C) Til andre andelshaveres børn, som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede. D) Til andre andelshaveres børnebørn. E) Til andre personer der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, efter indstilling fra en andelshaver. Den der først er indstillet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. F) Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. G) Kan andelshaveren ikke efter 13 f sælge andelen til den pris, som andelen er blevet tilbudt personerne på foreningens ventelister til, jf. b, c, d og e, er andelshaveren berettiget til at nedsætte prisen med op til 15 % af den samlede pris (andel, individuelle forbedringer, evt. andre pristillæg) og sælge andelen frit til en person indstillet af den fraflyttende andelshaver, jf. f. Ved prisnedsættelser på mere end 15 %, skal andelen igen tilbydes personerne på foreningens ventelister efter b, c, d og e. PRIS 14 (14.1) Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter 14.1 B-D. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinierne: A) Værdien af andelen i foreningens formue fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2. Andelenes pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i lov om andelsforeninger og andre boligfællesskaber. Pris fastsættelsen er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. Vedtægter 2011 Side 6

7 B) Værdien af forbedringer ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuelle værdiforringelser på grund af alder og slitage. C) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. D) Ansættelse af omkostningerne til lejlighedens istandsættelse, hvilket beløb fradrages den fraflyttende andelshavers tilgodehavende. (14.2) Værdiansættelser og fradrag efter stk. 1. litra B-D fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i de forbedringskataloger og værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, eksklusiv avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. (14.3) Fra den ordinære generalforsamling fastsættes værdien af andelen i foreningens formue til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling med tillæg af den prisstigning, som generalforsamlingen har godkendt for tiden indtil næste generalforsamling. Andelenes pris og prisstigning fastsættes efter den offentlige vurdering jf. andelsboliglovens 5, stk. 3 litra c, dog skal minimum 25% af den gældende offentlige vurdering være hensat til fremtidig vedligeholdelse og i øvrigt under hensyn til foreningens ejendom og andre aktiviteter, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selv om der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. Udover andelsværdien tillægges lejlighedens andel af udgifterne til etablering af kommunikationsløsningen (14.4) Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhververen skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvis eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår. (14.5) Fastsættelse af prisen for forbedring af inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. (14.6) Såfremt bestyrelsen eller den fraflyttende andelshaver ønsker det, kan forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelt fradrag til lejlighedens istandsættelse, jf. vedtægternes D., vurderes ved syn og skøn foretaget af en af ABF anvendt sagkyndig. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og udgiften deles mellem køber og sælger. (14.7) Bestyrelsen skal ikke godkende prisen ved overdragelse af erhvervsandele, hvortil der ikke er knyttet en boligret. FREMGANGSMÅDE Vedtægter 2011 Side 7

8 15 (15.1) Inden aftalens indgåelse skal foreningen udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, herunder udførte forbedringer. Foreningen skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf. (15.2) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel i andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. (15.3) Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 5 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/det garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest 14 dage før overtagelsesdagen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien, afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Udbetaling af restbeløbet skal ske senest 3 uger efter overtagelsen. (15.4) Snarest muligt efter køberens overtagelse af boligen, skal denne gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, der er overtaget i forbindelse med boligen. (15.5) Forlanger køberen, prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til fraflytteren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig, mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. GARANTI FOR LÅN 16 (16.1) I tilfælde af at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og andelshaveren ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til andelshaveren om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere andelshaveren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i 20 om eksklusion. Vedtægter 2011 Side 8

9 (16.2) Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af renter af de nævnte beløb. UBENYTTEDE BOLIGER 17 (17.1) Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, med respekt af de i 13 nævnte ventelister, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal ske på. DØDSFALD 18 (18.1) Dør andelshaveren, har ægtefællen eller samleveren ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. (18.2) Ønsker ægtefællen eller samleveren ikke at fortsætte medlemskab og beboelse, overdrages bolig og medlemsret efter reglerne i 13. (18.3) Indtræder der ingen efterlevende ægtefælle eller samlever i medlemsretten, er et af afdødes børn berettiget til at overtage medlemsretten. (18.4) Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den l. i måneden, der indtræder næst efter 6-månedersdagen for dødsfaldet. (18.5) I tilfælde af at en andelshaver med brugsret til en erhvervslejlighed afgår ved døden, skal dødsboet være berettiget til at afhænde andel og lejlighed efter reglerne i stk OPHÆVELSE AF SAMLIV 19 (19.1) Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller, er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte eller indtræde i medlemskab og beboelse af boligen. (19.2) Reglen i stk. l finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 2 år før samlivsophævelsen. OPSIGELSE 20 (20.1) Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i 13, 14, 15 og 16 om overførsel af andel. Vedtægter 2011 Side 9

10 EKSKLUSION 21 (21.1) I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen: A) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art. B) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket andelsboligforeningen har ydet garanti, jf C) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jf D) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. E) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. F) Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet. (21.2) Efter eksklusionen bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, jf. 13. LEDIGE BOLIGER 22 (22.1) I tilfælde, hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter 17, 18 eller 21, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver gå frem efter reglerne i 13.2 B - E. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen. GENERALFORSAMLING 23 (23.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. (23.2) Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab. 4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Vedtægter 2011 Side 10

11 5) Forslag. 6) Valg til bestyrelse. 7) Valg af administrator. 8) Valg af interne revisorer 9) Valg af ekstern revisor. 10) Eventuelt. (23.3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller 30 andelshavere, eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. INDKALDELSE M.V. 24 (24.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres senest 4 uger før. (24.2) Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. (24.3) Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. (24.4) Adgang til at deltage i eller tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. (24.5) Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt. FLERTAL 25 (25.1) Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk Dog skal mindst l/5 af foreningens medlemmer være til stede. Vedtægter 2011 Side 11

12 (25.2) Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, om reglerne for ændring af beregningen andelskronen, jf. 14, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejde, hvis finansieringen kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 40%, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstige 40% af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. (25.3.) Ændring af vedtægternes 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne hæfter personligt. (25.4) Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst ¾ af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst ¾ af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på ¾ af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst ¾ af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. (25.5) Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig indkaldes til en ny generalforsamling, og denne tager da beslutning uanset de mødendes antal. DIRIGENT M.V. 26 (26.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. På generalforsamlingen oplæses forhandlingsprotokollen for så vidt angår de bestyrelsesmøder, der ikke har været refereret i bladet. I det nummer af bladet, der senest udsendes 4 dage før den ordinære generalforsamling aflægger formanden skriftlig beretning om virksomheden i det forløbne år og om planlagte fremtidige aktiviteter. Denne beretning suppleres af en kortere mundtlig beretning på generalforsamlingen. (26.2) Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstilles andelshaverne senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse. BESTYRELSE 27 (27.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. BESTYRELSESMEDLEMMER 28 (28.1) Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle vælges på den ordinære generalforsamling. Vedtægter 2011 Side 12

13 (28.2) Formand vælges direkte af generalforsamlingen. Alle valg gælder for 2 år ad gangen. Af bestyrelsen afgår formanden og 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant og 1 lokalrevisor på lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant og 1 lokalrevisor på ulige årstal. (28.3) Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted. (28.4) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for resten af valgperioden. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 4, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. (28.5) Honorarer og gebyrer til bestyrelsens medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. (28.6) Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det findes fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. (28.7) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. (28.8) Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. (28.9) Foreningens medlemsblad udsendes til medlemmerne hvert kvartal. Bladets redaktion er bestyrelsen. Bladet bringer udførlige referater angående foreningens generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt meddelelser vedrørende foreningens forhold. TEGNINGSRET 29 (29.1) Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Dog kræver optagelse af lån tillige administrators underskrift. ADMINISTRATION 30 (30.1) Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser. (30.2) Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i nærværende stk. 3, 4 og 5 finder da anvendelse. Vedtægter 2011 Side 13

14 (30.3) Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et af bestyrelsen valgt bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut eller i Girobank, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto. (30.4) Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføring, opkrævning af boligafgift, varetagelse af lønningsregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger, til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske udbetalinger. (30.5) Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsregnskabet. (31.1) Regnskabsåret er kalenderåret. REGNSKAB 31 (31.2) Som note til regnskabet oplyses andelenes værdi, som disse er fastsat i vedtægternes 4. (31.3) Administrator skal føre et nøjagtigt, specificeret og med bilag forsynet regnskab efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. REVISION 32 (32.1) Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor. (32.2) De af generalforsamlingen valgte lokalrevisorer, får regnskabet til revision efter, at en statsautoriseret revisor har gennemgået det og afgivet erklæring derover. (32.3) Det reviderede og underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. (32.4) Honorar/gebyrer til de interne revisorer fastsættes af generalforsamlingen. OPLØSNING 33 Vedtægter 2011 Side 14

15 (33.1) Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. (33.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de på det tidspunkt værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse. Disse vedtægter er behandlet på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 19. april 2016 og ekstraordinær den 9. juni 2016 og erstatter tidligere gældende vedtægter af 25. juni 2013, 24. april 2013, 12. oktober 2011, 26. april 2011, 28. april 2009, 24. april 2007, 12. april 2005, 26. april 2002, 21. marts 2002, 2. maj 2002, 3. maj 2001, 13. april 1999 samt tidligere vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 24. marts Bestyrelsen Vedtægter 2011 Side 15

16 Ejd.nr. Lejemåls nr. og adresse Indskud Rungsted Plads 14, st. th , Rungsted Plads 14, st. tv , Rungsted Plads 14, 1. th , Rungsted Plads 14, 1. tv , Rungsted Plads 14, 2. th , Rungsted Plads 14, 2. tv , Rungsted Plads 14, 3. th , Rungsted Plads 14, 3. tv , Rungsted Plads 14, 4. th , Rungsted Plads 14, 4. tv , Rungsted Plads 12, st. th , Rungsted Plads 12, st. tv , Rungsted Plads 12, 1. th. 0 Sammenlagt med lejl Rungsted Plads 12, 1. tv , Rungsted Plads 12, 2. th , Rungsted Plads 12, 2. tv , Rungsted Plads 12, 3. th , Rungsted Plads 12, 3. tv. 0 Sammenlagt med lejl Rungsted Plads 12, 4. th , Rungsted Plads 12, 4. tv , Rungsted Plads 10, st. th , Rungsted Plads 10, st. tv , Rungsted Plads 10, 1. th , Rungsted Plads 10, 1. tv , Rungsted Plads 10, 2. th. 0 Sammenlagt med lejl Rungsted Plads 10, 2. tv , Rungsted Plads 10, 3. th , Rungsted Plads 10, 3. tv , Rungsted Plads 10, 4. th , Rungsted Plads 10, 4. tv , Rungsted Plads 8, st. th , Rungsted Plads 8, st. tv , Rungsted Plads 8, 1. th , Rungsted Plads 8, 1. tv , Rungsted Plads 8, 2. th , Rungsted Plads 8, 2. tv. 0 Sammenlagt med lejl Rungsted Plads 8, 3. th , Rungsted Plads 8, 3. tv , Rungsted Plads 8, 4. th , Rungsted Plads 8, 4. tv , Rungsted Plads 6, st. th , Rungsted Plads 6, st. tv. 0 Sammenlagt med lejl. 31 Vedtægter 2011 Side 16

17 Rungsted Plads 6, 1. th , Rungsted Plads 6, 1. tv , Rungsted Plads 6, 2. th , Rungsted Plads 6, 2. tv , Rungsted Plads 6, 3. th , Rungsted Plads 6, 3. tv. 0 Sammenlagt med lejl Rungsted Plads 6, 4. th , Rungsted Plads 6, 4. tv , Rungsted Plads 4, st. th , Rungsted Plads 4, st. tv , Rungsted Plads 4, 1. th , Rungsted Plads 4, 1. tv , Rungsted Plads 4, 2. th , Rungsted Plads 4, 2. tv , Rungsted Plads 4, 3. th , Rungsted Plads 4, 3. tv , Rungsted Plads 4, 4. th , Rungsted Plads 4, 4. tv , Rungsted Plads 2, st. th , Rungsted Plads 2, st. tv , Rungsted Plads 2, 1. th , Rungsted Plads 2, 1. tv , Rungsted Plads 2, 2. th , Rungsted Plads 2, 2. tv , Rungsted Plads 2, 3. th , Rungsted Plads 2, 3. tv , Rungsted Plads 2, 4. th , Rungsted Plads 2, 4. tv , Humlebækgade 46, st. th , Humlebækgade 46, st. tv , Humlebækgade 46, 1. th. 0 Sammenlagt med lejl Humlebækgade 46, 1. tv , Humlebækgade 46, 2. th. 0 Sammenlagt med lejl Humlebækgade 46, 2. tv , Humlebækgade 46, 3. th. 0 Sammenlagt med lejl Humlebækgade 46, 3. tv , Humlebækgade 46, 4. th. 0 Sammenlagt med lejl Humlebækgade 46, 4. tv , Stefansgade 46, st. th. 0 Sammenlagt med lejl Stefansgade 46, st. tv. 0 Kontor Stefansgade 46, 1. th , Stefansgade 46, 1. tv , Stefansgade 46, 2. th , Stefansgade 46, 2. tv ,00 A/B MERKUR Vedtægter 2011 Side 17

18 Stefansgade 46, 3. th , Stefansgade 46, 3. tv , Stefansgade 46, 4. th , Stefansgade 46, 4. tv , Stefansgade 44, st. th , Stefansgade 44, st. tv , Stefansgade 44, 1. th. 0 Sammenlagt med lejl Stefansgade 44, 1. tv. 0 Sammenlagt med lejl Stefansgade 44, 2. th 4.870, Stefansgade 44, 2. tv. 0 Sammenlagt med lejl Stefansgade 44, 3. th. 0 Sammenlagt med lejl Stefansgade 44, 3. tv , Stefansgade 44, 4. th , Stefansgade 44, 4. tv , Stefansgade 42, st. th. 0 Erhverv Stefansgade 42, st. tv , Stefansgade 42, 1. th , Stefansgade 42, 1. tv , Stefansgade 42, 2. th , Stefansgade 42, 2. tv , Stefansgade 42, 3. th , Stefansgade 42, 3. tv , Stefansgade 42, 4. th , Stefansgade 42, 4. tv , Stefansgade 40, st. th , Stefansgade 40, st. tv , Stefansgade 40, 1. th , Stefansgade 40, 1. tv , Stefansgade 40, 2. th , Stefansgade 40, 2. tv , Stefansgade 40, 3. th , Stefansgade 40, 3. tv , Stefansgade 40, 4. th , Stefansgade 40, 4. tv , Stefansgade 38, st. th , Stefansgade 38, st. tv , Stefansgade 38, 1. th , Stefansgade 38, 1. tv , Stefansgade 38, 2. th , Stefansgade 38, 2. tv , Stefansgade 38, 3. th , Stefansgade 38, 3. tv , Stefansgade 38, 4. th , Stefansgade 38, 4. tv ,00 Vedtægter 2011 Side 18

19 Stefansgade 36, st. th , Stefansgade 36, st. tv , Stefansgade 36, 1. th , Stefansgade 36, 1. tv , Stefansgade 36, 2. th , Stefansgade 36, 2. tv. 0 Sammenlagt med lejl Stefansgade 36, 3. th , Stefansgade 36, 3. tv , Stefansgade 36, 4. th , Stefansgade 36, 4. tv. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 1, st. th. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 1, st. tv , Krogerupgade 1, 1. th. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 1, 1. tv , Krogerupgade 1, 2. th , Krogerupgade 1, 2. tv , Krogerupgade 1, 3. th , Krogerupgade 1, 3. tv. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 1, 4. th. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 1, 4. tv , Krogerupgade 3, st. th , Krogerupgade 3, st. tv , Krogerupgade 3, 1. th , Krogerupgade 3, 1. tv , Krogerupgade 3, 2. th , Krogerupgade 3, 2. tv. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 3, 3. th , Krogerupgade 3, 3. tv. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 3, 4. th , Krogerupgade 3, 4. tv , Krogerupgade 5, st. th , Krogerupgade 5, st. tv. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 5, 1. th , Krogerupgade 5, 1. tv , Krogerupgade 5, 2. th , Krogerupgade 5, 2. tv , Krogerupgade 5, 3. th. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 5, 3. tv , Krogerupgade 5, 4. th , Krogerupgade 5, 4. tv , Krogerupgade 7, st. th , Krogerupgade 7, st. tv. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 7, 1. th. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 7, 1. tv ,00 Vedtægter 2011 Side 19

20 Krogerupgade 7, 2. th , Krogerupgade 7, 2. tv. 0 Sammenlagt med lejl Krogerupgade 7, 3. th , Krogerupgade 7, 3. tv , Krogerupgade 7, 4. th , Krogerupgade 7, 4. tv , Nærumgade 1, st. th , Nærumgade 1, st. tv , Nærumgade 1, 1. th. 0 Sammenlagt med lejl Nærumgade 1, 1. tv , Nærumgade 1, 2. th , Nærumgade 1, 2. tv , Nærumgade 1, 3. th , Nærumgade 1, 3. tv , Nærumgade 1, 4. th. 0 Sammenlagt med lejl Nærumgade 1, 4. tv , Nærumgade 3, st. th , Nærumgade 3, st. tv. 0 Sammenlagt med lejl Nærumgade 3, 1. th. 0 Sammenlagt med lejl Nærumgade 3, 1. tv , Nærumgade 3, 2. th , Nærumgade 3, 2. tv. 0 Sammenlagt med lejl Nærumgade 3, 3. th , Nærumgade 3, 3. tv , Nærumgade 3, 4. th. 0,00 Sammenlagt med lejl Nærumgade 3, 4. tv , Nærumgade 5, st. th , Nærumgade 5, st. tv , Nærumgade 5, 1. th , Nærumgade 5, 1. tv , Nærumgade 5, 2. th , Nærumgade 5, 2. tv. 0 Sammenlagt med lejl Nærumgade 5, 3. th , Nærumgade 5, 3. tv , Nærumgade 5, 4. th , Nærumgade 5, 4. tv , Rungsted Plads 16, st. th , Rungsted Plads 16, st. tv , Rungsted Plads 16, 1. th , Rungsted Plads 16, 1. tv , Rungsted Plads 16, 2. th , Rungsted Plads 16, 2. tv , Rungsted Plads 16, 3. th , Rungsted Plads 16, 3. tv ,00 Vedtægter 2011 Side 20

21 Rungsted Plads 16, 4. th , Rungsted Plads 16, 4. tv ,00 Indskud i alt ,00 Vedtægter 2011 Side 21

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19.

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for AB Nordre Frihavnsgade 81/Strandbpuldevarden 59 Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 Andelsboligforeningen Møgelhøj, Kronosvej 100-156, 9210 Aalborg SØ 1. Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. l Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Himmelhøj (1.2) Foreningens hjemsted er i Visse, Aalborg kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET 30.september 2005 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dalglimt 3, Skibet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Vejle kommune.

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening 27. december 2006 Sag B-5783-398 /nyh Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Indledning Andelsboligloven indeholder kun ganske få bestemmelser, som regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY FOR UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY FOR UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Søren Norby. 1.2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden.

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovgaarden, beliggende Skovbrynet 2 / Prins Christiansgade 10. (1.2) Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II.

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TJØRNEGAARDEN II. 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. FORMÅL:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D 2/17 N a v n o g h j e m s t e d (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 18 A-D/20

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Andelsboligforeningen. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Revideret november 2010 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål...3 3 Medlemmer...3 4 Indskud...4 5 Hæftelse...4 6 Andel...4 7 Boligaftale...5

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016 VEDTÆGTER FOR Revideret april 2016 April 2016 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er 1 Foreningens hjemsted er i Esbjerg Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Uvelse Have (1.2) Foreningens hjemsted er i Hillerød kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN.

VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN. A nd e"~b(l1l9tqrenlnll VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN. Revideret 16. februar 2015 Udarbejdet af AIS Korsika & Milanogården, København Denne udgave erstatter alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LINDEPARKEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LINDEPARKEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LINDEPARKEN matr.nr.107 e, Ballerup by, 2750 Ballerup, Lindevænget 2-18 og Bydammen 30-32. A/B Lindeparken 13. april 2011 Navn og hjemsted... 2 Formål... 2 Medlemmer...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22-033-00 LBC/ 070824 Version 2 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Margueritten

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Margueritten Vedtægter for Andelsboligforeningen Margueritten Januar 2016 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Margueritten. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål Foreningens

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang

Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er: A/B Virumvang. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene Bilag 7 UDKAST Vedtægter for A/B Lindøhusene Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22.228-00 Version 2 080526 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften,

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Jæger. Ajourført juli 2011

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Jæger. Ajourført juli 2011 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Jæger Ajourført juli 2011 OBS: For enkelte paragraffer gælder midlertidige dispensationer, som kan findes bagest i vedtægterne. De berørte paragraffer er markeret med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Bülowsvej 32

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Bülowsvej 32 Vedtægter for Andelsboligforeningen Bülowsvej 32 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bülowsvej 32, beliggende Bülowsvej 32 A-C, 1870 Frederiksberg C. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej 19-27, 2800 Lyngby 2009

Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej 19-27, 2800 Lyngby 2009 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16a

Vedtægter For Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16a Vedtægter For Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16a Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16A. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K

Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 12. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMMER... 3 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 4 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFTALE... 4 8. BOLIGAFGIFT...

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for AB Kjærstrup

Vedtægter for AB Kjærstrup 1. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er A/B Kjærstrup 1.2. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for A/B Hannover

Vedtægter for A/B Hannover Vedtægter for A/B Hannover Side 1 af 12 Indhold: Side 1 Navn og Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 3/4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift 4 9 Vedligeholdelse 4 10 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ESKILDSGADE 60

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ESKILDSGADE 60 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ESKILDSGADE 60 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Eskildsgade 60 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

0 $ iilt. EEPniølR PrA "Z. VEDT,1[,GTER for Andelsboligforeningen Nøddebohave II O /O $1. $2. $3. Medlemmer

0 $ iilt. EEPniølR PrA Z. VEDT,1[,GTER for Andelsboligforeningen Nøddebohave II O /O $1. $2. $3. Medlemmer EEPniølR PrA "Z O /O 0 $ iilt A Ejerlav: Smørumnedre by, Smørum Matr.nr.2l A, S'Jf.l,-.t- ;,:.,. Beliggende: Nøddelunden372-428 2765 Smørum VEDT,1[,GTER for Andelsboligforeningen Nøddebohave II Navn, hjemsted

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Vedtægter Vedtægter for A/B Fiskedammen Revideret september 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter Navn og hjemsted 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN WAGNSBORG FREDERIKSBERG Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Wagnsborg. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. Formål (2.1)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Strandparken Navn og hjemsted. Formål

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Strandparken Navn og hjemsted. Formål 19. april 2011. 4. udgave 19.04.11 V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Strandparken 26-31 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken 26-31. 1.2. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S.

VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S. VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S. 1 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 9. marts 2010 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken Juelsminde

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A N E M Ø L L E B O

FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A N E M Ø L L E B O V VEDTÆGTERE D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN S SVANEMOLLEBOV A N E M Ø L L E B O - 2 - Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Svanemøllebo, beliggende Østerbrogade 226-238

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere