Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0191 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0191 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0191 Offentligt DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) 191 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen med henblik på ajourføring af bilaget til beslutningen (forelagt af Kommissionen) DA DA

3 BEGRUNDELSE 1) BAGGRUND FOR FORSLAGET Begrundelse og formål Forslaget sigter på at tilpasse listerne over de varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særtolden, og som anføres i bilaget til Rådets beslutning af 10. februar 2004 om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer og om forlængelse af beslutning 89/688/EØF. Generel baggrund De franske myndigheder fremsendte på grundlag af artikel 3 i beslutning 2004/162/EF en anmodning, der næsten udelukkende vedrører Guyana, og som har til formål at tilføje varer til listerne over de varer, der kan indrømmes en differentieret beskatning inden for rammerne af særtoldordningen. Denne anmodning blev kompletteret af de franske myndigheder i juli For hver enkelt af de berørte varer er de franske myndigheders anmodning blevet undersøgt i forhold til de to situationer, der er nævnt i artikel 3. Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører I medfør af EF-traktatens artikel 299, stk. 2, gælder traktatens bestemmelser for de franske oversøiske departementer, Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer. For at tage hensyn til den strukturelle, sociale og økonomiske situation i de franske oversøiske departementer samt på Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, der forværres af deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling, vedtager Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af EFtraktaten i de pågældende regioner, herunder fælles politikker. Ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger tager Rådet hensyn til områder som f.eks. skattepolitikken. I henhold til beslutning 2004/162/EF, der er vedtaget på grundlag af artikel 299, stk. 2, i EFtraktaten, bemyndiges Frankrig til at indrømme fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" i de franske oversøiske departementer for visse varer, der fremstilles lokalt i de franske oversøiske departementer. I forhold til de beskatningssatser, der gælder for tilsvarende varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer, udgør den maksimale tilladte beskatningsdifference - alt efter varerne og det pågældende oversøiske departement - 10, 20 eller 30 procentpoints. De varer, der kan indrømmes en fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer", findes i bilaget til Rådets beslutning. Beslutning 2004/162/EF er gældende indtil den 1. juli juli 2009, og der skal senest i juli 2008 udarbejdes en midtvejsrapport. Det fastsættes i artikel 3 i beslutningen, at Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, vedtager de foranstaltninger, som er nødvendige for at anvende denne beslutning, for så vidt angår ajourføring af de i bilaget anførte varelister i tilfælde af, at der igangsættes ny produktion i de franske oversøiske departementer, og iværksættelse af hasteforanstaltninger i tilfælde, hvor den lokale produktion bringes i fare på grund af visse former for handelspraksis. DA 2 DA

4 Overensstemmelse med andre EU-politikker og mål og overholdelse af de særlige kriterier i artikel 3 i beslutning 2004/162/EF De foranstaltninger, der omhandles i artikel 3 i beslutning 2004/162/EF, falder inden for rammerne af EF-traktatens artikel 299, stk. 2. De bør derfor tage hensyn til de særlige karakteristika og begrænsninger i forbindelse med regionerne i den yderste periferi uden at underminere fællesskabsrettens integritet og sammenhæng, herunder det indre marked og de fælles politikker. Artikel 3 opstiller i øvrigt selv supplerende kriterier, der er specifikke for den procedure, den indebærer. Det bør dreje sig om ajourføring af de i bilaget anførte varelister som følge af, at der igangsættes ny produktion i de franske oversøiske departementer eller iværksættes hasteforanstaltninger i tilfælde, hvor den lokale produktion bringes i fare på grund af visse former for handelspraksis. Ved en særdeles grundig gennemgang af de franske myndigheders anmodning blev der taget hensyn til samtlige disse krav. Mens de franske myndigheders oprindelige anmodning omfattede ca. 130 varer, mener Kommissionen, at tilpasningen af listen på grundlag af artikel 3 i beslutning 2004/162/EF kun er berettiget for 19 varer. For så vidt angår en "ajourføring" af listerne i bilaget til beslutningen, foreslår Kommissionen således ikke, at der tilføjes varer i det tilfælde, hvor der allerede eksisterede en lokal produktion på tidspunktet for indgivelse af den oprindelige anmodning, som gav anledning til beslutning 2004/162/EF. Med hensyn til det andet alternativ i artikel 3 i beslutningen skal det forstås sådan, at iværksættelsen af "hasteforanstaltninger" er nødvendig, når den lokale produktion "bringes i fare" på grund af "visse former for handelspraksis". Kommissionen foreslår altså ikke anvendelse af denne bestemmelse, når en eventuel forøgelse af importen skyldes andre forhold end handelspraksis, f.eks. reorganisering af det lokale guyanske marked for så vidt angår produktion eller markedsføring af visse varer, eller helt andre ikke præciserede forhold. 2) HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af interesserede parter De franske myndigheders anmodning er indgivet i lyset af de berørte økonomiske sektorers ønsker. De økonomiske sektorer, der har størst interesse i de franske myndigheders anmodning, var desuden repræsenteret i de forskellige delegationer under en række arbejdsmøder mellem de franske myndigheder og Kommissionens tjenestegrene. Ekspertbistand Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand. Konsekvensanalyse Forslaget sigter på vedtagelse af en gennemførelsesforanstaltning i forbindelse med beslutning 2004/162/EF. Det eneste, der skal undersøges, er således at afgøre for hver enkelt vare, der er nævnt i de franske myndigheders anmodning, om betingelserne i artikel 3 i beslutningen er opfyldt med henblik på at tilpasse varelisterne i bilaget til beslutningen. DA 3 DA

5 Inden for rammerne af proceduren i artikel 3 i beslutning 2004/162/EF er der ikke andre muligheder end at tilpasse eller ikke at tilpasse listen. 3) FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Resumé af forslaget Til varelisterne i bilaget til beslutning 2004/162/EF tilføjes der for Guyana 19 varer, for hvilke Frankrig inden for visse grænser bemyndiges til at indrømme fritagelser for eller nedsættelser af særafgiften ("octroi de mer") på visse varer, der fremstilles lokalt i de franske oversøiske departementer. Retsgrundlag Artikel 3 i Rådets beslutning 2004/162/EF af 10. februar Subsidiaritetsprincippet De varelister, der omfattes af beslutning 2004/162/EF, kan kun tilpasses af Rådet, jf. beslutningens artikel 3. Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde. Formålet med forslaget er at tilpasse beslutning 2004/162/EF ved at opføre supplerende varer på listerne i bilaget til beslutningen. Der er imidlertid kun tilføjet varer, for hvilke en sådan tilpasning er berettiget i forhold til kriterierne i beslutningens artikel 3. Den maksimale difference for hver enkelt vare, som dette forslag omhandler, er ligeledes begrænset til det strengt nødvendige set i forhold til det handicap, som den pågældende lokale produktion kæmper med. Afgiftsbyrden på de varer, der indføres i de franske oversøiske departementer, er ikke større, end hvad der er nødvendigt for at retablere de lokalt fremstillede varers konkurrenceevne over for disse varer. Valg af instrument Foreslået retsakt: Rådets beslutning. Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grunde: Artikel 3 i beslutning 2004/162/EF fastsætter, at Rådet træffer afgørelse på forslag af Kommissionen. 4) BUDGETMÆSSIGE VIRKNINGER Forslaget har ingen virkninger for Fællesskabets budget. DA 4 DA

6 5) SUPPLERENDE OPLYSNINGER Nærmere redegørelse for forslagets enkelte kapitler og/eller artikler Det fastsættes i punkt 1 i bilaget til den foreslåede beslutning, at der tilføjes 18 varer i del B i bilaget til beslutning 2004/162/EF for Guyana, dvs. til listen over de varer, for hvilke den maksimale tilladte beskatningsdifference er 20 procentpoint i forhold til de beskatningssatser, der gælder for tilsvarende varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer. Det fastsættes i punkt 2 i bilaget til den foreslåede beslutning, at der tilføjes 1 vare i del C i bilaget til beslutning 2004/162/EF for Guyana, dvs. til listen over de varer, for hvilke den maksimale tilladte beskatningsdifference er 30 procentpoint i forhold til de beskatningssatser, der gælder for tilsvarende varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer. De pågældende varer og forhold, der gør det berettiget at foretage en tilpasning af beslutning 2004/162/EF, omhandles i betragtning nr. (4) ff. i forslaget til Rådets beslutning. DA 5 DA

7 Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen med henblik på ajourføring af bilaget til beslutningen (Kun den franske udgave er autentisk) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets beslutning af 10. februar 2004 om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer og om forlængelse af beslutning 89/688/EØF 1, særlig artikel 3, under henvisning til forslag fra Kommissionen 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Beslutning 2004/162/EF giver de franske myndigheder bemyndigelse til at indrømme fritagelser for eller nedsættelser af særafgiften "octroi de mer" for varer, der er lokalt fremstillet i de franske oversøiske departementer, og som er anført i bilaget til beslutningen. Den maksimale tilladte beskatningsdifference er 10, 20 eller 30 procentpoint, alt efter varerne og det pågældende oversøiske departement. (2) I henhold til artikel 3 i beslutningen foretages der en ajourføring af de i beslutningens bilag anførte varelister som følge af, at der igangsættes ny produktion i de franske oversøiske departementer eller iværksættes hasteforanstaltninger i tilfælde, hvor den lokale produktion bringes i fare på grund af visse former for handelspraksis. (3) De franske myndigheder anmodede Kommissionen om lov til at tilføje nye varer til listerne over varer, der kan indrømmes en differentieret beskatning. For hver enkelt af de berørte varer blev de franske myndigheders anmodning undersøgt i forhold til de betingelser, der kræves opfyldt i artikel 3. Efter de franske myndigheders anmodning den 14. marts 2003, som gav anledning til beslutning 2004/162/EF, er der igangsat ny produktion i Guyana. Disse varer var det således ikke muligt at opføre på varelisterne i bilaget til beslutning 2004/162/EF. En af de to alternative betingelser i beslutningens artikel 3 er altså opfyldt. (4) Det er følgelig hensigtsmæssigt at undersøge det handicap, som disse nye varer lider under i forhold til udefrakommende varer på grund af de meromkostninger, som virksomhederne må bære ved fremstillingen af disse varer, og det er oftest meget små virksomheder, som udøver en produktionsaktivitet i Guyana. Meromkostningerne 1 2 EUT L 52 af , s. 64. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. DA 6 DA

8 hænger bl.a. sammen med den fjerne beliggenhed, det særlige klima og det lokale markeds ringe størrelse. Den fjerne beliggenhed medfører således høje transportomkostninger og tvinger som følge af den lange transporttid virksomhederne til at have store lagre af råvarer og af reservedele til produktionsudstyret. På samme måde indebærer markedets ringe størrelse, at produktionsudstyret ofte er overdimensioneret i forhold til de producerede mængder. De franske myndigheder har beregnet de enkelte lokalt fremstillede produktkategoriers handicap på grundlag af faktorer, der er relevante for disse kategorier. (5) I oktober 2003 begyndte en ny virksomhed produktionen af yoghurt og andre mælkeprodukter såsom kvark (pos med underposition og efter nomenklaturen i den fælles toldtarif). På tidspunktet for den oprindelige anmodning, der ligger før produktionsaktivitetens begyndelse, var det imidlertid kun planlagt at fremstille yoghurt (pos efter nomenklaturen i den fælles toldtarif). Det viser sig, at virksomheden også fremstiller varer henhørende under pos Ifølge oplysningerne fra de franske myndigheder er kostprisen for de pågældende lokalt fremstillede varer over 20 % højere end kostprisen for samme udefrakommende varer. For at udligne den nye lokale produktions handicap er der for Guyanas vedkommende grund til at indsætte pos i del B i bilaget til beslutning 2004/162/EF, som indeholder listen over lokale varer, der kan indrømmes en differencebeskatning på 20 procentpoint i forhold til varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer. (6) I september 2005 begyndte en virksomhed en aktivitet med ristning af kaffe. Sideløbende er der ved at blive iværksat en landbrugsproduktion af rå kaffe med henblik på levering af råvaren til ristningsvirksomheden. På sigt skulle disse aktiviteter samlet set give mulighed for at tilfredsstille en del af kaffeefterspørgslen i Guyana. Ifølge oplysningerne fra de franske myndigheder er kostprisen for lokalt brændt kaffe over 20 % højere end kostprisen for udefrakommende brændt kaffe. For at udligne den nye lokale produktions handicap er der for Guyanas vedkommende grund til at indsætte brændt kaffe (pos efter nomenklaturen i den fælles toldtarif) i del B i bilaget til beslutning 2004/162/EF, som indeholder listen over lokale varer, der kan indrømmes en differencebeskatning på 20 procentpoint i forhold til varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer. (7) I begyndelsen af 2006 begyndte en virksomhed at fremstille chokolade og varer på grundlag af kakao (pos. 1801, 1802, 1803, 1805 og 1806 efter nomenklaturen i den fælles toldtarif). Sideløbende er der ved at blive iværksat en landbrugsproduktion af kakao. På sigt skulle disse aktiviteter samlet set give mulighed for at tilfredsstille en del af chokoladeefterspørgslen i Guyana. Ifølge oplysningerne fra de franske myndigheder er kostprisen for chokolade og kakaobaserede varer, der er lokalt fremstillet, over 20 % højere end kostprisen for samme udefrakommende varer. For at udligne den lokale produktions handicap er der for Guyanas vedkommende grund til at indsætte pos. 1801, 1802, 1803, 1805 og 1806 i del B i bilaget til beslutning 2004/162/EF, som indeholder listen over lokale varer, der kan indrømmes en differencebeskatning på 20 procentpoint i forhold til varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer. (8) I september 2005 startede en virksomhed fremstilling af maniokchips, bananchips og ristede jordnødder (pos og efter nomenklaturen i den fælles toldtarif). Ifølge oplysningerne fra de franske myndigheder er kostprisen for de DA 7 DA

9 pågældende lokalt fremstillede varer over 20 % højere end kostprisen for samme udefrakommende varer. For at udligne den nye lokale produktions handicap er der for Guyanas vedkommende grund til at indsætte pos og i del B i bilaget til beslutning 2004/162/EF, som indeholder listen over lokale varer, der kan indrømmes en differencebeskatning på 20 procentpoint i forhold til varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer. (9) Et bryggeri, der blev oprettet i 2006, begyndte at producere øl i 2007 (pos efter nomenklaturen i den fælles toldtarif). Ifølge oplysningerne fra de franske myndigheder er kostprisen for lokalt fremstillet øl over 30% højere end kostprisen for udefrakommende øl. For at udligne den nye lokale produktions beskrevne handicap er der for Guyanas vedkommende grund til at indsætte pos i del C i bilaget til beslutning 2004/162/EF, som indeholder listen over lokale varer, der kan indrømmes en differencebeskatning på 30 procentpoint i forhold til varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer. (10) En guyansk virksomhed begyndte i løbet af 2005 at genvinde rester af risskaller for at fremstille et produkt, der kan sammenlignes med tørv (brændsel, strøelse). Denne virksomhed vil ikke være økonomisk levedygtig, medmindre tørv fremstillet uden for Guyana (pos efter nomenklaturen i den fælles toldtarif) kan omfattes af en beskatningsdifference i Guyana. Oplysningerne fra de franske myndigheder viser nemlig, at selv om det drejer en vare, der er baseret på affald fra landbruget, er forarbejdningsomkostningerne så høje, at den ikke kan konkurrere med tørv importeret i Guyana, selv medregnet transportomkostningerne. Ifølge de franske myndigheder er produktionsomkostningerne for denne vare betydeligt højere end for tørv på grund af, at den guyanske virksomhed, der har udviklet varen, er meget lille (6 lønmodtagere), og at den pågældende aktivitet næsten har håndværksmæssig karakter, mens tørv produceres industrielt i Europa, og der ikke eksisterer nogen lokal produktion af tørv i Guyana. Selv når transportomkostningerne for tørv importeret fra Europa medregnes, er kostprisen for varen, der produceres på risskaller, over 20 % højere end kostprisen for den importerede tørv. Uden særforanstaltning vil denne guyanske virksomheds produktion ikke være økonomisk levedygtig, og det er derfor nødvendigt at gøre den konkurrencedygtig. For at udligne den nye lokale produktions beskrevne handicap er der for Guyanas vedkommende grund til at indsætte pos i del B i bilaget til beslutning 2004/162/EF, som indeholder listen over lokale varer, der kan indrømmes en differencebeskatning på 20 procentpoint i forhold til varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer. Denne difference, der kun gælder for tørv, vil give mulighed for at bevare den aktivitet, der er forbundet med produktionen af nævnte brændsel, som vil blive pålagt den sats, der ville gælde for lokalt produceret tørv, hvis en sådan produktion eksisterede. (11) En guyansk virksomhed begyndte i løbet af 2005 at producere skumgummimadrasser og polystyrenvarer (pos og efter nomenklaturen i den fælles toldtarif). Ifølge oplysningerne fra de franske myndigheder er kostprisen for de pågældende lokalt fremstillede varer over 20 % højere end kostprisen for samme udefrakommende varer. For at udligne den nye lokale produktions handicap er der for Guyanas vedkommende grund til at indsætte pos og i del B i bilaget til beslutning 2004/162/EF, som indeholder listen over lokale varer, der kan indrømmes en differencebeskatning på 20 procentpoint i forhold til varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer. DA 8 DA

10 (12) En guyansk virksomhed begyndte i løbet af 2005 at producere brusekabiner i PVC (pos efter nomenklaturen i den fælles toldtarif). Ifølge oplysningerne fra de franske myndigheder er kostprisen for lokalt fremstillede brusekabiner over 20 % højere end kostprisen for samme udefrakommende varer. For at udligne den nye lokale produktions handicap er der for Guyanas vedkommende grund til at indsætte pos i del B i bilaget til beslutning 2004/162/EF, som indeholder listen over lokale varer, der kan indrømmes en differencebeskatning på 20 procentpoint i forhold til varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer. (13) En guyansk virksomhed begyndte i 2007 at producere tagrender i zink og kobber (pos. 7411, 7412, , og efter nomenklaturen i den fælles toldtarif). Ifølge oplysningerne fra de franske myndigheder er prisen for de pågældende lokalt fremstillede varer over 20 % højere end prisen for samme udefrakommende varer. For at udligne den nye lokale produktions handicap er der for Guyanas vedkommende grund til at indsætte pos. 7411, 7412, , og i del B i bilaget til beslutning 2004/162/EF, som indeholder listen over lokale varer, der kan indrømmes en differencebeskatning på 20 procentpoint i forhold til varer med oprindelse uden for de franske oversøiske departementer. VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING - Artikel 1 Bilaget til beslutning 2004/162/EF ændres som angivet i bilaget til denne beslutning. Artikel 2 Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 9 DA

11 BILAG I bilaget til beslutning 2004/162/EF foretages følgende ændringer: 1) I del B, punkt 2, indsættes følgende varer: " , , 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, , , 2703, , , 7411, 7412, , , et ". 2) I del C, punkt 2, indsættes følgende vare: "2203". DA 10 DA

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 KOM(2010) 749 endelig 2010/0359 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF for så vidt angår de varer, for hvilke der

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om særafgiften octroi de mer i de franske regioner i den yderste periferi EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.10.2014 COM(2014) 666 final 2014/0308 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2009 KOM(2009) 259 endelig 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at anvende reducerede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.12.2018 COM(2018) 825 final 2018/0417 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0112/2019 28.2.2019 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.6.2007 KOM(2007) 318 endelig 2007/0131 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2018 COM(2018) 721 final 2018/0373 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2429 om tilladelse til Letland

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 19. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2017 COM(2017) 543 final 2017/0233 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/232/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 FORSLAG fra: modtaget: 9. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 COM(2018) 725 final 2018/0381 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2018 COM(2018) 539 final 2018/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU med henblik på at give Østrig

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2008 KOM(2008) 7 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.8.2018 COM(2018) 599 final 2018/0314 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Ungarn til at indføre en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 NOTE fra: generalsekretariatet til:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF og gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.12.2007 KOM(2007) 771 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen til at anvende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2015 COM(2015) 567 final 2015/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Retsudvalget Formanden

Retsudvalget Formanden EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Formanden 16.10.2013 Matthias Groote Formand Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for ændring af visse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0410 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.6.2008 KOM(2008) 410 endelig Forslag til RÅDETS FORORD I G om afslutning af den fornyede "ny

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2017 COM(2017) 293 final 2017/0124 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. juni 2006 (OR. fr) 10385/06 FISC 89

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. juni 2006 (OR. fr) 10385/06 FISC 89 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. juni 2006 (OR. fr) 10385/06 FISC 89 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. juni 2006 Vedr.: Forslag til Rådets beslutning om at tillade Det

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/678/EU om tilladelse til Den Italienske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.6.2017 COM(2017) 297 final 2017/0127 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0188 (NLE) 11978/17 FISC 179 ECOFIN 706 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 8. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0245 (NLE) 12215/16 FISC 135 ECOFIN 801 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Litauen til at udvide anvendelsen af en foranstaltning,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 FORSLAG fra: modtaget: 7. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0314 (NLE) 13064/16 FISC 148 FORSLAG fra: modtaget: 7. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0388 (NLE) 14596/16 UD 244 FORSLAG fra: modtaget: 9. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0375(NLE) 13931/18 FISC 439 ECOFIN 1015 FORSLAG fra: modtaget: 6. november 2018 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2018 COM(2018) 652 final 2018/0334 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0245 (NLE) 11658/16 FISC 127 FORSLAG fra: modtaget: 5. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Unionen skal indtage i arbejdsgruppen for deltagerne i OECDarrangementet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 750 final 2018/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF med henblik på at give Tyskland tilladelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 244 final 2017/0097 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.2.2018 COM(2018) 68 final 2018/0027 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.11.2018 COM(2018) 727 final 2018/0376 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2010/99/EU om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 COM(2018) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om fordelingen af Den Europæiske Unions WTO-indrømmelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/335/EF om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2019 COM(2019) 241 final 2019/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2006 KOM(2006) 320 endelig 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 315 final 2016/0158 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) 2015/2265 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Estland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere