Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Rørlægningsarbejde Støjskærm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm"

Transkript

1 Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud Aarhus Kommune Aarhus Ingen Frist for aflevering af tilbud kl CPV-produktkode/ Brancher Anlægsarbejde: veje Rørlægningsarbejde Støjskærm Sammenfatning af opgaven Ringgadens sydlige hængsel, etape 1. Udbuddet fulde tekst Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder Del l: Ordregivende myndighed Opgradering af ringgadens forbindelse til Strandvejen, herunder ombygning af eksisterende kryds og etablering af nye svingbaner. Nærværende entreprise etape 1 omhandler lukning af Stadion Allé ved Joh. Baunes Plads således Søndre Ringgade opnår direkte forbindelse til Marselis Boulevard. Etablering af nye pladser og beplantning. Derudover omfatter det ombygninger i krydset Jyllands Allé/ Søndre Ringgade samt Marselis Boulevard/ Dalgas Avenue. Endvidere en omprioritering i boligområdet omkring Ålborggade herunder etablering af flere parkeringspladser. l.1) Navn, adresser og kontaktpunkter Aarhus Kommune Kalkværksvej Aarhus C Kontakt: Lars Clausen Telefon: Internetadresse: Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Yderligere oplysninger fås her:

2 Atkins A/S Emil Møllers Gade Horsens Kontakt: Camilla Sieg Telefon: Specifikationer og yderligere dokumenter fås her: Atkins A/S Emil Møllers Gade Horsens Kontakt: Camilla Sieg Telefon: Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Atkins A/S Emil Møllers Gade Horsens Kontakt: Camilla Sieg Telefon: l.2) l.3) Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed Hovedaktivitet Generelle offentlige tjenester Del ll: Kontraktens genstand ll.1) ll.1.1) Beskrivelse Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ringgadens sydlige hængsel, etape 1. ll.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/ anlægsarbejdet Bygge- og anlægsarbejder Udførelse Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Joh. Baunes Plads, 8000 Aarhus C. ll.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt ll.1.4) ll.1.5) Oplysninger om rammeaftale Kort beskrivelse af kontrakten

3 Opgradering af ringgadens forbindelse til Strandvejen, herunder ombygning af eksisterende kryds og etablering af nye svingbaner. Nærværende entreprise etape 1 omhandler lukning af Stadion Allé ved Joh. Baunes Plads således Søndre Ringgade opnår direkte forbindelse til Marselis Boulevard. Etablering af nye pladser og beplantning. Derudover omfatter det ombygninger i krydset Jyllands Allé/ Søndre Ringgade samt Marselis Boulevard/ Dalgas Avenue. Endvidere en omprioritering i boligområdet omkring Ålborggade herunder etablering af flere parkeringspladser. II.1.6) CPV-glossaret Anlægsarbejde: veje Rørlægningsarbejde Støjskærm II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb: Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej II.1.8) Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej II.2) II.2.1) Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: Ombygning af tre eksisterende kryds. Lukning af to veje. Etablering af shared space og parkeringsplads på ca m2 Ombygning af ca. 100 m eksisterende vej. Anlægsarbejderne omfatter jordarbejder for vej- og ledninger, belægningsarbejder i asfalt, bro- og chaussésten samt betonfliser, kantstensarbejder, støttemur/ støjskærm, etablering af vejafvanding og plantning af træer. Anlægsbudgettet for entreprisen er skønnet til DKK ekskl. moms. II.2.2) Oplysninger om optioner Optioner: nej II.2.3) Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: nej II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Påbegyndelse Færdiggørelse Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) III.1.1) Kontraktbetingelser Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

4 I forbindelse med indgåelse af kontrakt skal entreprenøren stille sikkerhed på 15 % af den samlede entreprisesum, jf. AB III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Betaling i henhold til AB 92 22, som nærmere konkretiseres i udbudsmaterialet. III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: Såfremt ansøger er et konsortium kræves solidarisk hæftelse for opfyldelse af kontraktens forpligtelser, og at der udpeges en befuldmægtiget, der kan indgå forpligtende aftaler på alle deltageres vegne. III.1.4) Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja Beskrivelse af de særlige vilkår: Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om overholdelse af etiske- og sociale klausuler og af arbejdsklausuler om løn- og arbejdsvilkår. III.2) III.2.1) Betingelser for deltagelse De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervseller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefonnummer samt navn, telefonnummer og mailadresse på kontaktperson 2. CVR-nummer 3. Tro og love-erklæring om at ansøger ikke befinder sig i nogle af de i Rådets direktiv 2004/18/EF af (udbudsdirektivet), artikel 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f nævnte situationer. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil blive krævet af tilbudsgiver ved indgåelse af kontrakt. 4. Tro og love-erklæring om ansøgers evt. forfaldne, ubetalte gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af Ansøgere, der har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på DKK eller derover, vil ikke blive taget i betragtning. Såfremt ansøgningen indgives af et konsortium, bør ansøgningen vedlægges de i henhold til pkt. III.2.1), pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3) krævede oplysninger for samtlige deltagere i konsortiets vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen. I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underentreprenørers økonomiske eller tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underentreprenører stiller sine økonomiske eller tekniske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med entreprisens udførelse. Ansøgningen bør desuden vedlægges de i henhold til pkt. III.2.1), pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3) krævede oplysninger for sådanne underentreprenørers vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for underentreprenørers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen. III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

5 Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Årsregnskab for de seneste 3 regnskabsår, alternativt en revisorattesteret erklæring med oplysning om ansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat efter skat, egenkapital og balance. Såfremt ansøgers seneste regnskabsår er udløbet mere end 6 måneder før prækvalifikationsfristen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, i hvilket omfang der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske forhold efter regnskabsårets udløb. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Omsætning de seneste 3 afsluttede regnskabsår på minimum DKK pr. år. III.2.3) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal fremsende maks. 10 referencer på sammenlignelige opgaver (infrastrukturprojekter i byområder, omfang mv.) udført inden for de seneste 5 år. Der ønskes for hver reference oplyst: 1. Udførelsesår 2. Entreprenørens ydelser 3. Anlægssum 4. Bygherre Såfremt ansøger vedlægger mere end 10referencer, vil der ved vurderingen af ansøgers egnethed og udvælgelsen af tilbudsgiver udelukkende blive lagt vægt på de første 10 referencer på den vedlagte referenceliste. Desuden fremsendes oplysning om antal medarbejdere i firmaet opgjort for de seneste 3 regnskabsår opdelt på faggrupper. III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Oplysning om reserverede kontrakter Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter Oplysninger om en bestemt profession Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Del IV: Procedure IV.1) IV.1.1) Type procedure Type procedure Begrænset IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage: Forventet antal økonomiske aktører: 5 7 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Blandt ansøgerne udvælges de kandidater, som ved en samlet vurdering af oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet (resultat og soliditetsgrad) samt teknisk kapacitet, vurderes bedst egnet og i stand til at løse opgaven. Den tekniske kapacitet vægtes højere end den finansielle kapacitet. IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

6 IV.2) IV.2.1) Tildelingskriterier Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej IV.3) IV.3.1) IV.3.2) Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? Nej IV.3.3) IV.3.4) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 IV.3.5) deltage IV.3.6) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse Dansk. IV.3.7) IV.3.8) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Åbning af bud Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej VI.3) Yderligere oplysninger Ansøgning om prækvalifikation sendes pr. mail. VI.4) VI.4.1) Klageprocedurer Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DANMARK 2100 København Ø Mailadresse :

7 VI.4.2) VI.4.3) Indgivelse af klager Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 DANMARK 2500 Valby Telefon : Internet: VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF)

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED Herning Kommune ønsker at indhente tilbud på kreativ konceptudvikling i forbindelse med Time World projektet. Der er tale om en ydelse af kreativ og kunstnerisk karakter, der alene vedrører indhold og

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Slagelse Postnummer: DK-4200 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Slagelse Postnummer: DK-4200 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere