Årsregnskabsinstruks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsinstruks"

Transkript

1 DAGROFA-KONCERNEN Årsregnskabsinstruks 2011

2 1.0: Indledning. Nærværende instruks skal ses som et supplement til selskabets egne forretningsgange og procedurer i forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen, herunder den arbejdsplan ( To do liste ) som selskabsøkonomi skal udarbejde i samarbejde med vores revision for at sikre et veldokumenteret og gennemarbejdet årsregnskab. Instruksen må derfor ikke opfattes som et udtømmende dokument for de handlinger, der skal foretages ved årsafslutningen, men skal derimod alene betragtes som et supplement med de elementer, vi i koncernøkonomi gerne vil fremhæve i relation til udarbejdelse af årsregnskabet. Instruksen indeholder endvidere en række uddybende kommentarer til de Cognos Controller noter (Forms), der vil skulle udfyldes ved rapporteringen. 2.0: Planlægning. Selskabsøkonomi udarbejder i samarbejde med vores revision en arbejdsplan ( To do liste ), som indeholder de handlinger, der skal foretages i relation til årsregnskabsudarbejdelsen. Arbejdsplanen skal hvert år opdateres af selskabsøkonomi og godkendes af revisionen inden opstarten på regnskabsudarbejdelsen. Inden revisionen påbegyndes skal alt dokumentationsmateriale ifølge arbejdsplanen være udarbejdet. Dette er en forudsætning for, at det aftalte revisionshonorar kan holdes. Ligeledes skal nøglepersoner i regnskabsfunktionen være tilgængelig for spørgsmål m.m. i den periode, hvor revisionen af årsregnskabet foretages. Alle udførte handlinger dokumenteres i en selvstændig revisormappe. Revisormappen kan enten være elektronisk, fysisk eller en kombination heraf. Det samlede dokumentationsmaterialet skal stilles til revisionens rådighed ved opstarten på revisionen af årsregnskabet. Revisionen ser gerne, hvis så meget som muligt af materialet leveres elektronisk. 3.0: Rapportering og tidsfrister. Rapporteringen til koncernøkonomi foretages successivt i henhold til den fremsendte tidsplan. Af hensyn til den samlede tidsplan for årsafslutningen i hele Dagrofa,-, SH- og Chr. Augustinus koncernen er det af største vigtighed, at de angivne rapporteringstidspunkter bliver overholdt. Den udarbejdede tidsplan indeholder de absolut seneste rapporteringstidspunkter. Rapporteringen modtages meget gerne tidligere hvis muligt. En samlet udskrift af rapporteringspakken med noter skal attesteres af selskabets revisorer som sikkerhed for, at tallene er i overensstemmelse med det reviderede regnskab. Den attesterede pakke indsendes (gerne som en pdf-fil) til Koncernøkonomi (Michael Klitgaard ). Rapporteringen for 2011 foretages direkte i Cognos Controller. 1

3 Af hensyn til godkendelsen af årsregnskabet i Dagrofa A/S på selskabets generalforsamling, der forventes afholdt den 15/3 2012, skal datterselskabernes årsregnskaber være godkendt på deres individuelle generalforsamlinger inden denne dato. Når årsregnskabet for et datterselskab er godkendt og underskrevet skal en kopi af dette sendes til koncernøkonomi ( att. Michael Klitgaard ). Rapporteringen består ligeledes af en skatteafstemning samt efterfølgende indsendelse af det udarbejdede skattebilag/-hæfte i endelig udgave med underskreven revisorerklæring. 4.0: Kommentarer til årsregnskabet. Nedenfor følger en gennemgang af de regnskabsposter og særlige forhold, som vi i koncernøkonomi gerne vil fremhæve i relation til regnskabsudarbejdelsen. For en række af regnskabsposterne vil der skulle udarbejdes en noterapportering i Cognos Controller med supplerende oplysninger. Disse noter indeholder en kontrolafstemning af bogført værdi ultimo imod samme i balancen. Er der differencer, er disse vist i et kontrolfelt under selve noten. Eventuelle differencer skal afklares og det skal sikres, at bogført værdi jfr. noterapporteringen stemmer med samme i selve regnskabsfilen. 4.1: Balancen : Immaterielle- og materielle anlægsaktiver. Bevægelserne i regnskabsåret skal rapporteres i anlægsnoterne Cognos forms: - N6 Immaterielle anlægsaktiver - N7 Materielle anlægsaktiver og N7S Materielle anlægsaktiver supplerende oplysninger Udgangspunktet for rapporteringen er de i skemaerne anførte primoværdier pr. 1. januar. Der må og kan ikke ændres i disse. Konstateres en fejl fra tidligere regnskabsår, så rettes denne i næste linie Regulering. Årsagen til væsentlige korrektioner oplyses til koncernøkonomi. Afskrivninger på anlægsaktiver skal følge koncernens regnskabspraksis. Enhver afvigelse herfra skal godkendes af koncernøkonomi. IT-software med en kostpris på 1 mio. kr. eller mere aktiveres som et immaterielt anlægsaktiv, hvis de generelle betingelser for aktivering er opfyldt, medmindre andet aftales med koncernøkonomi. Når softwaren ikke er en integreret del af den tilhørende hardware, skal den betragtes som et immaterielt aktiv. Derimod skal software i en computer, der ikke kan fungere uden den givne software, indgå som en del af det samlede materielle aktiv. Dette gælder f.eks. en computers operativsystem. Løbende opgraderinger af software omkostningsføres. En statusliste med alle anlægsaktiver pr. 31/12 skal udsendes til de respektive ansvarlige, som skal bekræfte tilstedeværelsen af de enkelte aktiver ved attestation af listen. Kan tilstedeværelsen ikke bekræftes, skal 2

4 aktivet afgangsføres i anlægskartoteket. Fuldt afskrevne aktiver afgangsføres i anlægskartoteket, hvis de ikke længere er i brug. For goodwill og øvrige immaterielle anlægsaktiver skal der som udgangspunkt foretages en impairment test, for at bekræfte værdiansættelsen af aktivet. Inden årsafslutningen skal det aftales nærmere med koncernøkonomi og revision, hvilke immaterielle aktiver, der skal gennemgå en impairment test Finansielle anlægsaktiver. Bevægelserne i regnskabsåret skal rapporteres i anlægsnoterne Cognos form: - N8 Finansielle anlægsaktiver Udgangspunktet for rapporteringen er de i skemaerne anførte primoværdier. Der må ikke ændres i disse. Konstateres en fejl fra tidligere, så rettes denne i næste linie Regulering. Årsagen til væsentlige korrektioner oplyses til koncernøkonomi. Hvis selskabet har kapitalandele i dattervirksomheder ( A/S er eller I/S er) skal rapporteringen ikke værdireguleres for årets resultat i datterselskaber. Posteringen af dette vil blive foretaget i forbindelse med konsolideringen i koncernøkonomi. Derimod skal der foretages værdiregulering til dagsværdi af øvrige aktiebesiddelser i rapporteringen Varebeholdninger. Rapportering Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Forms: - S4 Koncerninterne varebeholdninger - S5 STG varebeholdninger Skema S4 omfatter varelageret pr. 31/12 købt fra andre selskaber i Dagrofa Koncernen. Skema S5 omfatter varer på lager pr. 31/12 købt fra og/eller oprindelig produceret af STG-koncernen. Optælling I relation til optælling af selskabets lagerbeholdninger skal det sikres, at der foreligger en detaljeret og nøjagtig instruks for proceduren. Den ansvarlige for optællingen skal sikre, at oplysningerne fra instruksen bliver viderebragt til de medarbejdere, som deltager i optællingen. Kopi af optællingsinstruksen skal være sendt til revisionen inden optællingen. Når revisionen foretager kontrol af optællingen, må optællingen først afsluttes, når revisionen har godkendt denne. Værdiansættelse Værdien af varebeholdningen skal opgøres til kostprisen for varerne opgjort efter FIFO-princippet. Kostprisen omfatter købsprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen med fradrag af bonus mv. jfr. nedenfor. I værdien af varebeholdningen skal derfor også indgå hjemtagelsesomkostninger, afgifter m.v. Det skal sikres, at lagerværdien ( kostprisen) reduceres med værdien af indtægtsført leverandørbonus, allonge samt kontantrabat på varer, der ikke er solgt på statusdagen. I nødvendigt omfang skal der udar- 3

5 bejdes en detaljeret opgørelse/beregning af den samlede reduktion (regulering) ud fra lagerliste, varekøbsstatistikker ( køb pr. leverandør), bonus- og rabatsatser etc. Reduktionen kan enten opgøres på varenummerniveau eller som en summarisk opgørelse. Det er de enkelte selskabers økonomifunktion, der har ansvaret for at sikre, at varelageret ud fra de angivne principper opgøres så præcist som muligt til den reelle nettokostpris. Der foretages nedskrivning af varelageret, såfremt nettorealisationsværdien af varelageret er lavere end kostprisen. Det skal sikres, at der eksisterer en klar forretningsgang for nedskrivninger, således at alle nedskrivninger efterfølgende kan forklares og dokumenteres entydigt Tilgodehavender. Tilgodehavender omfatter Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt Andre tilgodehavender. Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Form: - N10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. I noten foretages en opdeling af saldoen for Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser efter forfald samt hensættelse til tab. Endvidere oplyses om, hvor stor en del af saldoen, der forfalder mere end 1 år efter statusdagen. Der skal foretages fuld periodisering af alle tilgodehavender frem til den 31.12, herunder også af tilgodehavende leverandørbonus, kontantrabat, markedsføringsindtægt m.v. pr Tilgodehavender skal vurderes enkeltvis med hensyn til værdiansættelse. Hvis der er usikkerhed om debitoren kan/vil betale, skal der foretages hensættelse til tab. Størrelsen af hensættelsen skal dokumenteres/begrundes overfor revisionen. Alle koncerninterne tilgodehavender (herunder også bonustilgodehavender) skal være afstemt med modparten inden rapporteringen, således at det sikres, at der rapporteres samme beløb Likvide beholdninger. Likvide beholdninger omfatter indestående på kasse-, bank- og girokonti. Også aftaleindskud indgår i de likvide beholdninger. Bankkonti der indgår i Dagrofa-koncernens egen interne cash pool ordning rapporteres særskilt og som Cash pool mellemregning Cognos konto 7505/ med Dagrofa A/S. Saldoen indgår derfor ikke i de likvide beholdninger eller i bankgælden hverken i koncernrapporteringen eller i årsregnskabet Renter vedrørende cash pool kontoen rapporteres ligeledes på en særskilt rentekonto Egenkapital og minoriteter. Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Form: - N12 Egenkapital og minoriteter Til- og afgang på minoriteter forklares særskilt i rapporteringen. 4

6 4.1.7 Langfristede gældsforpligtelser. Langfristet gæld omfatter gældsforpligtelser som forfalder til betaling om mere end 1 år. Der indgår prioritetsgæld, bankgæld, finansielle leasingforpligtelser, huslejedeposita samt andre langfristede gældsforpligtelser. Hvis selskabet har langfristede gældsforpligtelser som løbende afdrages, skal det kommende års afdrag reklassificeres og rapporteres særskilt under kortfristet gæld. Forfalder et lån indenfor de næste 12 måneder skal det rapporteres som kortfristet gæld. Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Form: - N13 Langfristede gældsforpligtelser I noten foretages en opdeling af den samlede gældsforpligtelse (kort- og langfristet) efter forfaldskriterier Kortfristede gældsforpligtelser. Kortfristet gæld omfatter de gældsforpligtelser, der forfalder til betaling indenfor 1 år regnet fra statusdagen. Der skal foretages fuld periodisering af alle gældsforpligtelser frem til den 31.12, herunder også skyldig kundebonus, markedsføringsudgifter, transportudgifter m.v. Hensat koncernintern bonus afstemmes med det modtagende selskab, således at det sikres, at samme beløb medtages i bogføringen. Som anden kortfristet gæld skal desuden medtages: Hensættelse til feriepenge og feriefridage. Hensættelsen opgøres på baggrund af en eksakt opgørelse af resterende feriedage pr. medarbejder. Koncernens forskellige lønsystemer giver varierende muligheder for graden af automatik i denne beregning. Der hensættes ligeledes feriepenge til direktører. Feriefridage beregnes med udgangspunkt i gældende overenskomster og aftaler. Hensættelse til skyldig søn- og helligdagsbetaling. Hensættelse til skyldig bonus og overarbejdsbetaling. Hensættelse til opsagte medarbejdere, såfremt medarbejderne ikke leverer en arbejdsydelse i opsigelsesperioden. Hensættelsen skal omfatte alle ydelser, der udbetales til medarbejderne, herunder løn, pension, feriepenge, personalegoder, fratrædelsesgodtgørelse m.v. Hensættelse til huslejeforpligtelser i tomme lejemål. Hensættelsen skal omfatter alle ydelser for den periode, som vi er forpligtet til at betale til udlejer i henhold til opsigelsesvarslet, og hvor lejemålet forventes at stå tomt. Skal lejemålet benyttes på et senere tidspunkt, skal hensættelsen ikke omfatte perioden efter vi begynder at benytte lejemålet igen. Hensættelse til lukning af butikker I relation til lukning af butikker skal det understreges, at såfremt der er taget bindende beslutning i gammelt år om at lukke en butik, skal det beregnes, hvad lukningen vil koste og beløbet skal hensættes. En lukning vil typisk medføre omkostninger til kassation af varelager, nedskrivning af inventar, omkostninger til huslejeforpligtelse efter butikken er lukket, omkostninger til personale i opsigelsesperioden, såfremt personalet ikke reallokeres, omkostninger til reetablering af lejemål, såfremt dette er påkrævet ifølge lejekontrakt med mere. Omkostningerne udgiftsføres under de relevante poster i resultatopgørelsen, ligesom modposten foretages på de relevante balanceposter. 5

7 4.1.9 Koncerninterne mellemværender og transaktioner. Alle koncerninterne mellemværender i balancen samt transaktioner i resultatopgørelsen skal rapporteres særskilt efter art og modpartsselskab. Udgangspunktet er, at denne opdeling og specifikation foretages direkte i selve regnskabsfilen, der indlæses i Cognos Controller. I det omfang dette ikke er muligt, foretages specifikationen i rapporteringsskemaerne T1, T2, T3 og M1: - T1 Rapportering af koncerninternt salg - T2 Rapportering af koncernintern bonus og markedsføring - T3 Rapportering af øvrige koncerninterne omkostninger/indtægter - M1 Mellemværender med andre selskaber i Dagrofa-koncernen Salg til de øvrige selskaber i koncernen rapporteres i T1, mens koncernintern bonus og markedsføringstilskud rapporteres i T2. Koncernintern husleje m.m. rapporteres i T3. Koncerninterne mellemværender omfatter alle former for interne mellemværender så som varemellemværender, bonusmellemværender, mellemregninger og andre interne lån, deposita, markedsføringstilskud etc. Alle mellemværender skal være afstemt med modparten inden rapporteringen, for at sikre, at der er enighed om saldoen på de rapporterede beløb. Der må ikke optages et ikke afstemt men alene skønnet /beregnet beløb som koncerninternt mellemværende. Mellemregninger som er længerevarende end almindelig kutyme for kreditgivning skal renteberegnes med en rente svarende til markedsrenten. Renten oplyses af finansafdelingen Skat.. Alle selskaber i koncernen i Danmark ( ex. Grønland ) indgår i sambeskatningen med SH/Chr. Augustinus Fabrikker. Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Forms: - S2 Skattenote - S3 Udskudt skat/skatteaktiv Skatteværdien af opgjort negativ skattepligtig indkomst optages på konto 7550 som tilgodehavende skatterefusion. Beregnet selskabsskat af positiv skattepligtig indkomst rapporteres på konto 9950 som skyldig selskabsskat. Tilgodehavende indeholdt udbytteskat rapporteres ligeledes på skattekonto 7550/9950, alt efter fortegnet på selskabets skattesaldo (tilgodehavende skatterefusion/skyldig selskabsskat). Skatteaktiver bogføres på konto 7560, mens udskudt skat rapporteres på konto 8550 under Hensættelser. Sammensætning af disse forklares i note S3. Som led i rapporteringen skal ligeledes afleveres en skatteafstemning. Der udsendes et særligt Excel skema S1 til brug herfor. 6

8 4.3.0 Resultatopgørelsen : Nettoomsætning. Omsætningen defineres i Årsregnskabsloven som Nettoomsætningen omfatter provenu fra salg af produkter og tjenesteydelser, der henhører under selskabets ordinære virksomhed, med fradrag af herpå ydede prisnedslag samt af merværdiafgift. Med baggrund heri fratrækkes kundebonus i omsætningen, idet der er tale om en rabat/prisreduktion afhængigt af mængden af varer der aftages. I den udstrækning udbetaling af kundebonus blot modsvarer aftalt videregivelse af modtaget leverandørbonus modregnes udbetalingen i den under vareforbrug indtægtsførte leverandørbonus. I omsætningen indgår ligeledes: Transportindtægter ved levering til kunder, mens relaterede omkostninger medtages under kapacitetsomkostninger Kørselsindtægter fra industrien, mens relaterede omkostninger indgår under kapacitetsomkostninger Honorar butikskonsulenter 4.3.2: Vareforbrug. Under vareforbruget medtages: Leverandørbonus (indtægt) og fratrækkes vareforbruget fratrækkes i varens pris ved værdiansættelse af varelagre Allongebonus (indtægt) og fratrækkes vareforbruget fratrækkes i varens pris ved værdiansættelse af varelagre Kontantrabatter fra leverandører (indtægt) og kontantrabatter fratrækkes vareforbrug fratrækkes i varens pris ved værdiansættelse af varelagre Markedsføringsindtægter 7

9 fratrækkes vareforbruget omkostninger som direkte relaterer sig hertil modregnes i markedsføringsindtægten, f.eks. et tilskud til en lokal annoncering Markedsføringsomkostninger udgiftsføres under kapacitetsomkostninger omkostninger som direkte relaterer sig til modtagne markedsføringstilskud eller overskud fra markedsføringskassen modregnes under vareforbruget, hvor markedsføringsindtægten er medtaget nettounderskud på markedsføringsaktiviteter er en kapacitetsomkostning Tilskud til produktudvikling anvendes til dækning af produktudviklingsomkostninger (under kapacitetsomkostninger) ved væsentlige overskud, som kan ligestilles med leverandørbonus, flyttes nettoindtægt til vareforbrug : Andre driftsindtægter. Andre driftsindtægter indeholder indtægter, der ikke stammer fra virksomhedens ordinære drift og primære produkter. Herunder medtages husleje- og forpagtningsindtægter samt fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver (brutto). Bemærk, at tab ved salg af anlægsaktiver rapporteres særskilt under kapacitetsomkostningerne Personaleomkostninger. I rapporteringen skal personaleomkostninger opdeles i henholdsvis gager m.m. til månedslønnede og lønninger m.m. til timelønnede: 3270 Gager 3271 Pensionsforsikringspræmier 3272 Andre omk. til social sikring 3370 Lønninger 3371 Pensionsforsikringspræmier 3372 Andre omk. til social sikring Summen af de 2 grupper (henholdsvis måneds-/timelønnede) på linieniveau skal svare til samme i personaleomkostningsnoten i det officielle årsregnskab. Ligeledes skal summen af de 6 konti svare til posten Personaleomkostninger i koncernens interne regnskabsmodel. Opdelingen i de 3 hovedgrupper er et krav ifølge Årsregnskabslovens 98a. I omkostningerne skal inkluderes en eventuel bonus for regnskabsåret, hvis denne udløses. Heri indgår også den del af en bonus, der baseres på koncernresultatet. Denne beregnes i samråd med Mogens Bagger. Det samme gælder eventuel bonus til direktionen, hvor regnskabsårets bonus medtages under lønninger til ledelsen i lønnoten. 8

10 Som led i rapporteringen udfyldes følgende Cognos Forms: - N3 Personalenote (antal ansatte) Her oplyses det samlede antal fuldtids- og deltidsansatte pr. 31/12 (antal hoveder) opdelt dels i mænd/kvinder dels i Danmark/Grønland. Ligeledes oplyses det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte - beregnet efter atp-metoden - i regnskabsåret Andre eksterne omkostninger. I rapporteringen skal der foretages en opdeling af omkostningerne i følgende omkostningsgrupper: Diverse andre personaleomkostninger Eksterne tjenesteydelser Forsikring Husleje, el, varme m.v. Reparation og vedligeholdelse It-omkostninger Kontoromkostninger - kommunikation Reklame og markedsføring Rejse- og repræsentation Fragt Bilomkostninger Andre omkostninger Tab på debitorer Koncerninterne omkostninger Summen af ovennævnte omkostningsgrupper skal stemme med regnskabsposten Andre eksterne omkostninger i det officielle eksterne årsregnskab Af - og nedskrivninger. I rapporteringen skal der foretages følgende opdeling af afskrivningerne: Immaterielle afskrivninger : Afskrivninger rettigheder Afskrivninger edb -software Afskrivninger goodwill Materielle afskrivninger: Afskrivninger bygninger Afskrivninger bygningsinstallationer Afskrivninger personbiler Afskrivninger varebiler Afskrivning lastbiler Afskrivning lagerinventar Afskrivning trucks og ekspeditionsmateriel Afskrivning kontorinventar 9

11 Afskrivning butiksinventar Afskrivning edb-hardware Afskrivning indretning af lejede lokaler Det skal sikres, at de rapporterede afskrivninger på kontoart niveau stemmer med samme i anlægsnoterapporteringen N6 og N Opgørelse af skattepligtig indkomst (danske selskaber) Ved opgørelse af skattepligtig indkomst skal bl.a. følgende iagttages: Der foretages maksimale skattemæssige afskrivninger Nedskrivning af tilgodehavender (hensættelse til tab) fratrækkes også skattemæssigt, medmindre der er tale om en generel hensættelse, der ikke relaterer sig til enkeltdebitorer Hensættelse til fratrådte/opsagte medarbejdere kan først fratrækkes skattemæssigt ved udbetaling eller faktisk fratræden Aktieudbytte er 100 % skattepligtig (ved ejerandele på 0-10%). Værdiændringer i dagsværdi beskattes/fratrækkes løbende i skattepligtig indkomst (lagerprincip). Ved ejerandel på 10% eller mere er udbytter, gevinster og tab skattefrie. Bilag med opgørelse af skattepligtig indkomst skal forsynes med revisorerklæring Sikkerhedsstillelser og Eventualforpligtelser. Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Form: - N14 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Forpligtelser overfor andre af koncernens selskaber skal også her angives særskilt med angivelse af modpart. I samarbejde med koncernens juridiske afdeling skal eventuelle retssager, tvister m.v. vurderes, og hvis det er relevant, skal der foretages hensættelse til dækning af forventede omkostninger vedrørende disse sager. Alternativt skal der oplyses om sagen under eventualforpligtelser i årsregnskabet med begrundelse for, hvorfor der ikke er foretaget hensættelse hertil. Alle sådanne sager oplyses ligeledes til koncernøkonomi (Michael Klitgaard). 5.0 Ledelsesberetning. Selskabets ledelsesberetning udarbejdes i samarbejde med Mogens Bagger og Camilla Nowak. Input til story line fremsendes til Mogens Bagger hurtigst muligt. o o o O o o o Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående rettes til koncernøkonomi. Koncernøkonomi Dagrofa A/S Brøndby, den 7. december

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CPH FIRST IVS. Amagertorv 15, København K. Årsrapport 20. maj juni 2015

CPH FIRST IVS. Amagertorv 15, København K. Årsrapport 20. maj juni 2015 CPH FIRST IVS Amagertorv 15, 2 1160 København K Årsrapport 20. maj 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2015 Arnolds Andins Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AR SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05/2013 Keyhan Moazzeni Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2015 Wei Yang Dirigent

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Samadhi Spa ApS. Årsrapport for 2015

Samadhi Spa ApS. Årsrapport for 2015 Strandgade 38 1401 København K CVR-nr. 30820800 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016 Søren Mogenstrup Nielsen

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nehm & K.E. Byg ApS ÅRSRAPPORT 2013

Nehm & K.E. Byg ApS ÅRSRAPPORT 2013 Nehm & K.E. Byg ApS Alkmaar Alle 27 2791 Dragør ÅRSRAPPORT 2013 CVR NR: 32784895 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2014 Dirigent Frej Revision, Statsautoriseret

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

MURERMESTER MADS LARSEN ApS

MURERMESTER MADS LARSEN ApS MURERMESTER MADS LARSEN ApS Årsrapport 6. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Mads Larsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

FAABORG KØKKEN OG BAD APS

FAABORG KØKKEN OG BAD APS Tlf.: 63 61 41 00 faaborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab L. Frandsensvej 2 A DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FAABORG KØKKEN OG BAD APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2014 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015 BOGA 2000 ApS Jægersborg Alle 59 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/12/2015 Leif N. Rasmussen

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS Årsrapport 31. juli 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Andreas Lassen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016 Jørgen

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Da core A/S Hovedgaden 41 2970 Hørsholm CVR-nr: 11 81 00 39 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/2 2016 Martin Lundhøj Dirigent

Læs mere