Årsregnskabsinstruks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsinstruks"

Transkript

1 DAGROFA-KONCERNEN Årsregnskabsinstruks 2011

2 1.0: Indledning. Nærværende instruks skal ses som et supplement til selskabets egne forretningsgange og procedurer i forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen, herunder den arbejdsplan ( To do liste ) som selskabsøkonomi skal udarbejde i samarbejde med vores revision for at sikre et veldokumenteret og gennemarbejdet årsregnskab. Instruksen må derfor ikke opfattes som et udtømmende dokument for de handlinger, der skal foretages ved årsafslutningen, men skal derimod alene betragtes som et supplement med de elementer, vi i koncernøkonomi gerne vil fremhæve i relation til udarbejdelse af årsregnskabet. Instruksen indeholder endvidere en række uddybende kommentarer til de Cognos Controller noter (Forms), der vil skulle udfyldes ved rapporteringen. 2.0: Planlægning. Selskabsøkonomi udarbejder i samarbejde med vores revision en arbejdsplan ( To do liste ), som indeholder de handlinger, der skal foretages i relation til årsregnskabsudarbejdelsen. Arbejdsplanen skal hvert år opdateres af selskabsøkonomi og godkendes af revisionen inden opstarten på regnskabsudarbejdelsen. Inden revisionen påbegyndes skal alt dokumentationsmateriale ifølge arbejdsplanen være udarbejdet. Dette er en forudsætning for, at det aftalte revisionshonorar kan holdes. Ligeledes skal nøglepersoner i regnskabsfunktionen være tilgængelig for spørgsmål m.m. i den periode, hvor revisionen af årsregnskabet foretages. Alle udførte handlinger dokumenteres i en selvstændig revisormappe. Revisormappen kan enten være elektronisk, fysisk eller en kombination heraf. Det samlede dokumentationsmaterialet skal stilles til revisionens rådighed ved opstarten på revisionen af årsregnskabet. Revisionen ser gerne, hvis så meget som muligt af materialet leveres elektronisk. 3.0: Rapportering og tidsfrister. Rapporteringen til koncernøkonomi foretages successivt i henhold til den fremsendte tidsplan. Af hensyn til den samlede tidsplan for årsafslutningen i hele Dagrofa,-, SH- og Chr. Augustinus koncernen er det af største vigtighed, at de angivne rapporteringstidspunkter bliver overholdt. Den udarbejdede tidsplan indeholder de absolut seneste rapporteringstidspunkter. Rapporteringen modtages meget gerne tidligere hvis muligt. En samlet udskrift af rapporteringspakken med noter skal attesteres af selskabets revisorer som sikkerhed for, at tallene er i overensstemmelse med det reviderede regnskab. Den attesterede pakke indsendes (gerne som en pdf-fil) til Koncernøkonomi (Michael Klitgaard ). Rapporteringen for 2011 foretages direkte i Cognos Controller. 1

3 Af hensyn til godkendelsen af årsregnskabet i Dagrofa A/S på selskabets generalforsamling, der forventes afholdt den 15/3 2012, skal datterselskabernes årsregnskaber være godkendt på deres individuelle generalforsamlinger inden denne dato. Når årsregnskabet for et datterselskab er godkendt og underskrevet skal en kopi af dette sendes til koncernøkonomi ( att. Michael Klitgaard ). Rapporteringen består ligeledes af en skatteafstemning samt efterfølgende indsendelse af det udarbejdede skattebilag/-hæfte i endelig udgave med underskreven revisorerklæring. 4.0: Kommentarer til årsregnskabet. Nedenfor følger en gennemgang af de regnskabsposter og særlige forhold, som vi i koncernøkonomi gerne vil fremhæve i relation til regnskabsudarbejdelsen. For en række af regnskabsposterne vil der skulle udarbejdes en noterapportering i Cognos Controller med supplerende oplysninger. Disse noter indeholder en kontrolafstemning af bogført værdi ultimo imod samme i balancen. Er der differencer, er disse vist i et kontrolfelt under selve noten. Eventuelle differencer skal afklares og det skal sikres, at bogført værdi jfr. noterapporteringen stemmer med samme i selve regnskabsfilen. 4.1: Balancen : Immaterielle- og materielle anlægsaktiver. Bevægelserne i regnskabsåret skal rapporteres i anlægsnoterne Cognos forms: - N6 Immaterielle anlægsaktiver - N7 Materielle anlægsaktiver og N7S Materielle anlægsaktiver supplerende oplysninger Udgangspunktet for rapporteringen er de i skemaerne anførte primoværdier pr. 1. januar. Der må og kan ikke ændres i disse. Konstateres en fejl fra tidligere regnskabsår, så rettes denne i næste linie Regulering. Årsagen til væsentlige korrektioner oplyses til koncernøkonomi. Afskrivninger på anlægsaktiver skal følge koncernens regnskabspraksis. Enhver afvigelse herfra skal godkendes af koncernøkonomi. IT-software med en kostpris på 1 mio. kr. eller mere aktiveres som et immaterielt anlægsaktiv, hvis de generelle betingelser for aktivering er opfyldt, medmindre andet aftales med koncernøkonomi. Når softwaren ikke er en integreret del af den tilhørende hardware, skal den betragtes som et immaterielt aktiv. Derimod skal software i en computer, der ikke kan fungere uden den givne software, indgå som en del af det samlede materielle aktiv. Dette gælder f.eks. en computers operativsystem. Løbende opgraderinger af software omkostningsføres. En statusliste med alle anlægsaktiver pr. 31/12 skal udsendes til de respektive ansvarlige, som skal bekræfte tilstedeværelsen af de enkelte aktiver ved attestation af listen. Kan tilstedeværelsen ikke bekræftes, skal 2

4 aktivet afgangsføres i anlægskartoteket. Fuldt afskrevne aktiver afgangsføres i anlægskartoteket, hvis de ikke længere er i brug. For goodwill og øvrige immaterielle anlægsaktiver skal der som udgangspunkt foretages en impairment test, for at bekræfte værdiansættelsen af aktivet. Inden årsafslutningen skal det aftales nærmere med koncernøkonomi og revision, hvilke immaterielle aktiver, der skal gennemgå en impairment test Finansielle anlægsaktiver. Bevægelserne i regnskabsåret skal rapporteres i anlægsnoterne Cognos form: - N8 Finansielle anlægsaktiver Udgangspunktet for rapporteringen er de i skemaerne anførte primoværdier. Der må ikke ændres i disse. Konstateres en fejl fra tidligere, så rettes denne i næste linie Regulering. Årsagen til væsentlige korrektioner oplyses til koncernøkonomi. Hvis selskabet har kapitalandele i dattervirksomheder ( A/S er eller I/S er) skal rapporteringen ikke værdireguleres for årets resultat i datterselskaber. Posteringen af dette vil blive foretaget i forbindelse med konsolideringen i koncernøkonomi. Derimod skal der foretages værdiregulering til dagsværdi af øvrige aktiebesiddelser i rapporteringen Varebeholdninger. Rapportering Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Forms: - S4 Koncerninterne varebeholdninger - S5 STG varebeholdninger Skema S4 omfatter varelageret pr. 31/12 købt fra andre selskaber i Dagrofa Koncernen. Skema S5 omfatter varer på lager pr. 31/12 købt fra og/eller oprindelig produceret af STG-koncernen. Optælling I relation til optælling af selskabets lagerbeholdninger skal det sikres, at der foreligger en detaljeret og nøjagtig instruks for proceduren. Den ansvarlige for optællingen skal sikre, at oplysningerne fra instruksen bliver viderebragt til de medarbejdere, som deltager i optællingen. Kopi af optællingsinstruksen skal være sendt til revisionen inden optællingen. Når revisionen foretager kontrol af optællingen, må optællingen først afsluttes, når revisionen har godkendt denne. Værdiansættelse Værdien af varebeholdningen skal opgøres til kostprisen for varerne opgjort efter FIFO-princippet. Kostprisen omfatter købsprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen med fradrag af bonus mv. jfr. nedenfor. I værdien af varebeholdningen skal derfor også indgå hjemtagelsesomkostninger, afgifter m.v. Det skal sikres, at lagerværdien ( kostprisen) reduceres med værdien af indtægtsført leverandørbonus, allonge samt kontantrabat på varer, der ikke er solgt på statusdagen. I nødvendigt omfang skal der udar- 3

5 bejdes en detaljeret opgørelse/beregning af den samlede reduktion (regulering) ud fra lagerliste, varekøbsstatistikker ( køb pr. leverandør), bonus- og rabatsatser etc. Reduktionen kan enten opgøres på varenummerniveau eller som en summarisk opgørelse. Det er de enkelte selskabers økonomifunktion, der har ansvaret for at sikre, at varelageret ud fra de angivne principper opgøres så præcist som muligt til den reelle nettokostpris. Der foretages nedskrivning af varelageret, såfremt nettorealisationsværdien af varelageret er lavere end kostprisen. Det skal sikres, at der eksisterer en klar forretningsgang for nedskrivninger, således at alle nedskrivninger efterfølgende kan forklares og dokumenteres entydigt Tilgodehavender. Tilgodehavender omfatter Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt Andre tilgodehavender. Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Form: - N10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. I noten foretages en opdeling af saldoen for Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser efter forfald samt hensættelse til tab. Endvidere oplyses om, hvor stor en del af saldoen, der forfalder mere end 1 år efter statusdagen. Der skal foretages fuld periodisering af alle tilgodehavender frem til den 31.12, herunder også af tilgodehavende leverandørbonus, kontantrabat, markedsføringsindtægt m.v. pr Tilgodehavender skal vurderes enkeltvis med hensyn til værdiansættelse. Hvis der er usikkerhed om debitoren kan/vil betale, skal der foretages hensættelse til tab. Størrelsen af hensættelsen skal dokumenteres/begrundes overfor revisionen. Alle koncerninterne tilgodehavender (herunder også bonustilgodehavender) skal være afstemt med modparten inden rapporteringen, således at det sikres, at der rapporteres samme beløb Likvide beholdninger. Likvide beholdninger omfatter indestående på kasse-, bank- og girokonti. Også aftaleindskud indgår i de likvide beholdninger. Bankkonti der indgår i Dagrofa-koncernens egen interne cash pool ordning rapporteres særskilt og som Cash pool mellemregning Cognos konto 7505/ med Dagrofa A/S. Saldoen indgår derfor ikke i de likvide beholdninger eller i bankgælden hverken i koncernrapporteringen eller i årsregnskabet Renter vedrørende cash pool kontoen rapporteres ligeledes på en særskilt rentekonto Egenkapital og minoriteter. Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Form: - N12 Egenkapital og minoriteter Til- og afgang på minoriteter forklares særskilt i rapporteringen. 4

6 4.1.7 Langfristede gældsforpligtelser. Langfristet gæld omfatter gældsforpligtelser som forfalder til betaling om mere end 1 år. Der indgår prioritetsgæld, bankgæld, finansielle leasingforpligtelser, huslejedeposita samt andre langfristede gældsforpligtelser. Hvis selskabet har langfristede gældsforpligtelser som løbende afdrages, skal det kommende års afdrag reklassificeres og rapporteres særskilt under kortfristet gæld. Forfalder et lån indenfor de næste 12 måneder skal det rapporteres som kortfristet gæld. Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Form: - N13 Langfristede gældsforpligtelser I noten foretages en opdeling af den samlede gældsforpligtelse (kort- og langfristet) efter forfaldskriterier Kortfristede gældsforpligtelser. Kortfristet gæld omfatter de gældsforpligtelser, der forfalder til betaling indenfor 1 år regnet fra statusdagen. Der skal foretages fuld periodisering af alle gældsforpligtelser frem til den 31.12, herunder også skyldig kundebonus, markedsføringsudgifter, transportudgifter m.v. Hensat koncernintern bonus afstemmes med det modtagende selskab, således at det sikres, at samme beløb medtages i bogføringen. Som anden kortfristet gæld skal desuden medtages: Hensættelse til feriepenge og feriefridage. Hensættelsen opgøres på baggrund af en eksakt opgørelse af resterende feriedage pr. medarbejder. Koncernens forskellige lønsystemer giver varierende muligheder for graden af automatik i denne beregning. Der hensættes ligeledes feriepenge til direktører. Feriefridage beregnes med udgangspunkt i gældende overenskomster og aftaler. Hensættelse til skyldig søn- og helligdagsbetaling. Hensættelse til skyldig bonus og overarbejdsbetaling. Hensættelse til opsagte medarbejdere, såfremt medarbejderne ikke leverer en arbejdsydelse i opsigelsesperioden. Hensættelsen skal omfatte alle ydelser, der udbetales til medarbejderne, herunder løn, pension, feriepenge, personalegoder, fratrædelsesgodtgørelse m.v. Hensættelse til huslejeforpligtelser i tomme lejemål. Hensættelsen skal omfatter alle ydelser for den periode, som vi er forpligtet til at betale til udlejer i henhold til opsigelsesvarslet, og hvor lejemålet forventes at stå tomt. Skal lejemålet benyttes på et senere tidspunkt, skal hensættelsen ikke omfatte perioden efter vi begynder at benytte lejemålet igen. Hensættelse til lukning af butikker I relation til lukning af butikker skal det understreges, at såfremt der er taget bindende beslutning i gammelt år om at lukke en butik, skal det beregnes, hvad lukningen vil koste og beløbet skal hensættes. En lukning vil typisk medføre omkostninger til kassation af varelager, nedskrivning af inventar, omkostninger til huslejeforpligtelse efter butikken er lukket, omkostninger til personale i opsigelsesperioden, såfremt personalet ikke reallokeres, omkostninger til reetablering af lejemål, såfremt dette er påkrævet ifølge lejekontrakt med mere. Omkostningerne udgiftsføres under de relevante poster i resultatopgørelsen, ligesom modposten foretages på de relevante balanceposter. 5

7 4.1.9 Koncerninterne mellemværender og transaktioner. Alle koncerninterne mellemværender i balancen samt transaktioner i resultatopgørelsen skal rapporteres særskilt efter art og modpartsselskab. Udgangspunktet er, at denne opdeling og specifikation foretages direkte i selve regnskabsfilen, der indlæses i Cognos Controller. I det omfang dette ikke er muligt, foretages specifikationen i rapporteringsskemaerne T1, T2, T3 og M1: - T1 Rapportering af koncerninternt salg - T2 Rapportering af koncernintern bonus og markedsføring - T3 Rapportering af øvrige koncerninterne omkostninger/indtægter - M1 Mellemværender med andre selskaber i Dagrofa-koncernen Salg til de øvrige selskaber i koncernen rapporteres i T1, mens koncernintern bonus og markedsføringstilskud rapporteres i T2. Koncernintern husleje m.m. rapporteres i T3. Koncerninterne mellemværender omfatter alle former for interne mellemværender så som varemellemværender, bonusmellemværender, mellemregninger og andre interne lån, deposita, markedsføringstilskud etc. Alle mellemværender skal være afstemt med modparten inden rapporteringen, for at sikre, at der er enighed om saldoen på de rapporterede beløb. Der må ikke optages et ikke afstemt men alene skønnet /beregnet beløb som koncerninternt mellemværende. Mellemregninger som er længerevarende end almindelig kutyme for kreditgivning skal renteberegnes med en rente svarende til markedsrenten. Renten oplyses af finansafdelingen Skat.. Alle selskaber i koncernen i Danmark ( ex. Grønland ) indgår i sambeskatningen med SH/Chr. Augustinus Fabrikker. Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Forms: - S2 Skattenote - S3 Udskudt skat/skatteaktiv Skatteværdien af opgjort negativ skattepligtig indkomst optages på konto 7550 som tilgodehavende skatterefusion. Beregnet selskabsskat af positiv skattepligtig indkomst rapporteres på konto 9950 som skyldig selskabsskat. Tilgodehavende indeholdt udbytteskat rapporteres ligeledes på skattekonto 7550/9950, alt efter fortegnet på selskabets skattesaldo (tilgodehavende skatterefusion/skyldig selskabsskat). Skatteaktiver bogføres på konto 7560, mens udskudt skat rapporteres på konto 8550 under Hensættelser. Sammensætning af disse forklares i note S3. Som led i rapporteringen skal ligeledes afleveres en skatteafstemning. Der udsendes et særligt Excel skema S1 til brug herfor. 6

8 4.3.0 Resultatopgørelsen : Nettoomsætning. Omsætningen defineres i Årsregnskabsloven som Nettoomsætningen omfatter provenu fra salg af produkter og tjenesteydelser, der henhører under selskabets ordinære virksomhed, med fradrag af herpå ydede prisnedslag samt af merværdiafgift. Med baggrund heri fratrækkes kundebonus i omsætningen, idet der er tale om en rabat/prisreduktion afhængigt af mængden af varer der aftages. I den udstrækning udbetaling af kundebonus blot modsvarer aftalt videregivelse af modtaget leverandørbonus modregnes udbetalingen i den under vareforbrug indtægtsførte leverandørbonus. I omsætningen indgår ligeledes: Transportindtægter ved levering til kunder, mens relaterede omkostninger medtages under kapacitetsomkostninger Kørselsindtægter fra industrien, mens relaterede omkostninger indgår under kapacitetsomkostninger Honorar butikskonsulenter 4.3.2: Vareforbrug. Under vareforbruget medtages: Leverandørbonus (indtægt) og fratrækkes vareforbruget fratrækkes i varens pris ved værdiansættelse af varelagre Allongebonus (indtægt) og fratrækkes vareforbruget fratrækkes i varens pris ved værdiansættelse af varelagre Kontantrabatter fra leverandører (indtægt) og kontantrabatter fratrækkes vareforbrug fratrækkes i varens pris ved værdiansættelse af varelagre Markedsføringsindtægter 7

9 fratrækkes vareforbruget omkostninger som direkte relaterer sig hertil modregnes i markedsføringsindtægten, f.eks. et tilskud til en lokal annoncering Markedsføringsomkostninger udgiftsføres under kapacitetsomkostninger omkostninger som direkte relaterer sig til modtagne markedsføringstilskud eller overskud fra markedsføringskassen modregnes under vareforbruget, hvor markedsføringsindtægten er medtaget nettounderskud på markedsføringsaktiviteter er en kapacitetsomkostning Tilskud til produktudvikling anvendes til dækning af produktudviklingsomkostninger (under kapacitetsomkostninger) ved væsentlige overskud, som kan ligestilles med leverandørbonus, flyttes nettoindtægt til vareforbrug : Andre driftsindtægter. Andre driftsindtægter indeholder indtægter, der ikke stammer fra virksomhedens ordinære drift og primære produkter. Herunder medtages husleje- og forpagtningsindtægter samt fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver (brutto). Bemærk, at tab ved salg af anlægsaktiver rapporteres særskilt under kapacitetsomkostningerne Personaleomkostninger. I rapporteringen skal personaleomkostninger opdeles i henholdsvis gager m.m. til månedslønnede og lønninger m.m. til timelønnede: 3270 Gager 3271 Pensionsforsikringspræmier 3272 Andre omk. til social sikring 3370 Lønninger 3371 Pensionsforsikringspræmier 3372 Andre omk. til social sikring Summen af de 2 grupper (henholdsvis måneds-/timelønnede) på linieniveau skal svare til samme i personaleomkostningsnoten i det officielle årsregnskab. Ligeledes skal summen af de 6 konti svare til posten Personaleomkostninger i koncernens interne regnskabsmodel. Opdelingen i de 3 hovedgrupper er et krav ifølge Årsregnskabslovens 98a. I omkostningerne skal inkluderes en eventuel bonus for regnskabsåret, hvis denne udløses. Heri indgår også den del af en bonus, der baseres på koncernresultatet. Denne beregnes i samråd med Mogens Bagger. Det samme gælder eventuel bonus til direktionen, hvor regnskabsårets bonus medtages under lønninger til ledelsen i lønnoten. 8

10 Som led i rapporteringen udfyldes følgende Cognos Forms: - N3 Personalenote (antal ansatte) Her oplyses det samlede antal fuldtids- og deltidsansatte pr. 31/12 (antal hoveder) opdelt dels i mænd/kvinder dels i Danmark/Grønland. Ligeledes oplyses det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte - beregnet efter atp-metoden - i regnskabsåret Andre eksterne omkostninger. I rapporteringen skal der foretages en opdeling af omkostningerne i følgende omkostningsgrupper: Diverse andre personaleomkostninger Eksterne tjenesteydelser Forsikring Husleje, el, varme m.v. Reparation og vedligeholdelse It-omkostninger Kontoromkostninger - kommunikation Reklame og markedsføring Rejse- og repræsentation Fragt Bilomkostninger Andre omkostninger Tab på debitorer Koncerninterne omkostninger Summen af ovennævnte omkostningsgrupper skal stemme med regnskabsposten Andre eksterne omkostninger i det officielle eksterne årsregnskab Af - og nedskrivninger. I rapporteringen skal der foretages følgende opdeling af afskrivningerne: Immaterielle afskrivninger : Afskrivninger rettigheder Afskrivninger edb -software Afskrivninger goodwill Materielle afskrivninger: Afskrivninger bygninger Afskrivninger bygningsinstallationer Afskrivninger personbiler Afskrivninger varebiler Afskrivning lastbiler Afskrivning lagerinventar Afskrivning trucks og ekspeditionsmateriel Afskrivning kontorinventar 9

11 Afskrivning butiksinventar Afskrivning edb-hardware Afskrivning indretning af lejede lokaler Det skal sikres, at de rapporterede afskrivninger på kontoart niveau stemmer med samme i anlægsnoterapporteringen N6 og N Opgørelse af skattepligtig indkomst (danske selskaber) Ved opgørelse af skattepligtig indkomst skal bl.a. følgende iagttages: Der foretages maksimale skattemæssige afskrivninger Nedskrivning af tilgodehavender (hensættelse til tab) fratrækkes også skattemæssigt, medmindre der er tale om en generel hensættelse, der ikke relaterer sig til enkeltdebitorer Hensættelse til fratrådte/opsagte medarbejdere kan først fratrækkes skattemæssigt ved udbetaling eller faktisk fratræden Aktieudbytte er 100 % skattepligtig (ved ejerandele på 0-10%). Værdiændringer i dagsværdi beskattes/fratrækkes løbende i skattepligtig indkomst (lagerprincip). Ved ejerandel på 10% eller mere er udbytter, gevinster og tab skattefrie. Bilag med opgørelse af skattepligtig indkomst skal forsynes med revisorerklæring Sikkerhedsstillelser og Eventualforpligtelser. Ved rapporteringen udfyldes følgende Cognos Form: - N14 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Forpligtelser overfor andre af koncernens selskaber skal også her angives særskilt med angivelse af modpart. I samarbejde med koncernens juridiske afdeling skal eventuelle retssager, tvister m.v. vurderes, og hvis det er relevant, skal der foretages hensættelse til dækning af forventede omkostninger vedrørende disse sager. Alternativt skal der oplyses om sagen under eventualforpligtelser i årsregnskabet med begrundelse for, hvorfor der ikke er foretaget hensættelse hertil. Alle sådanne sager oplyses ligeledes til koncernøkonomi (Michael Klitgaard). 5.0 Ledelsesberetning. Selskabets ledelsesberetning udarbejdes i samarbejde med Mogens Bagger og Camilla Nowak. Input til story line fremsendes til Mogens Bagger hurtigst muligt. o o o O o o o Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående rettes til koncernøkonomi. Koncernøkonomi Dagrofa A/S Brøndby, den 7. december

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Lerfeldt Revision ApS

Lerfeldt Revision ApS Lerfeldt Revision ApS Kildeåsen 14 4571 Grevinge Cvr.nr. 20 14 21 46 Årsrapport for 2007 (10. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 28. maj 2008. Dirigent

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere