Kontekst og struktur for analysen af sikkerhedsudfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontekst og struktur for analysen af sikkerhedsudfordringer"

Transkript

1 Sikkerhedsanalyse 1 Sikkerhedsanalysen har analyseret de strukturelle sikkerhedsudfordringer, som persondataregistreringen står overfor i Danmark. De dele af værdikæden med højest iboende risici findes i distributionen af grunddata. I distributionen af persongrunddata er der en høj iboende risiko for at cpr-økosystemet tilgængelighed vil blive begrænset som følge af et DDoS angreb, at der vil ske brud på fortroligheden som følge af mange distributionsregistre samt at der ligeledes vil ske brud på fortroligheden som følge af fejl i forbindelse med videregivelse af personfølsomme data. Konsekvenserne ved trusselsbilledet fordeler sig på henholdsvis fortrolighed, integritet og uafviselighed samt tilgængelighed: Konsekvenserne ved et brud på fortroligheden af persongrunddata strækker sig fra det uvæsentlige til, ved værst tænkelige scenarie, det uacceptable. Konsekvenserne fordeler sig ligeligt blandt registerejere, anvendere og datasubjekter (borgere) Konsekvenserne ved en manglende tilgængelighed af grunddata er begrænsede som følge af persongrunddatas decentrale struktur. Der vil således med stor sandsynlighed være dele af cprøkosystemet tilgængeligt selvom et af grunddataregistrene er utilgængeligt. Mistet tilgængelighed vurderes derfor kun at være generende og det primært for registerejere og anvendere Konsekvenserne ved manglende integritet og uafviselighed varierer kraftigt fra part til part. Registerejere vil potentielt kunne opleve konsekvenser der er uacceptable, ved en ekstrem situation hvor et helt register kompromitteres. For anvendere og datasubjekter vil konsekvenserne typisk ikke overstige generende og i værste fald kritiske. Et væsentligt behov findes for at udpege en myndighed med ansvar for den strukturelle sikkerhed i cpr-økosystemet, herunder lægge en strategi for det stigende antal distributionsregistre og for hvordan personnumre benyttes i anvenderlaget

2 Systemer Kontekst og struktur for analysen af sikkerhedsudfordringer Kontekst for analysen Denne analyse af sikkerhedsudfordringerne ved personregistreringen har fokus på det samlede økosystem for persongrunddata. Analysen beskæftiger sig med risici forbundet med den overordnede struktur og samspillet mellem de enkelte elementer i strukturen, mens det forventes, at de data- og systemansvarlige for hvert enkelt system vurderer og håndterer de risici, der er forbundet med det enkelte system. Økosystemet er kendetegnet ved, at persongrunddata anvendes i en lang række systemer (mere end 400), af mange brugere (skønnet mere end ), og at data i CPR og CPR-U opdateres af mange brugere og myndigheder. Som følge af den udbredte anvendelse af cpr-data ligger hovedvægten på dette område, mens data om udlændinge har en mere begrænset anvendelse og dermed ikke har samme fokus i analysen. Sikkerhedsanalysen anlægger en værdikædebetragtning (jf. værdikædefiguren herunder) med særlige iboende risici for hvert trin i værdikæden. Sikkerhedsanalysen vil analysere hvert trin i værdikæden, men vil have specielt fokus på anvendelses- og distributionstrinnene, idet der distribueres 1,2 mia. poster om året, mens der kun sker 3,3 mio. ajourføringer om året. Cpr-klient Myndigheders egne klienter/ applikationer Borgeradgang CPR CPR-U (CARL2) CPR distribuerer ad flere kanaler til mange distributionsregistre CPR-U tilgås af mange systemer Cpr-klient Myndigheders egne applikationer Borgeradgang Struktur for analysen Strukturelle sikkerhedsrisici Konsekvenser Mulige imødegående tiltag Strukturelle sikkerhedsrisici Strukturelle sikkerhedsrisici: Danmark har af historiske årsager valgt den nuværende struktur for grundlæggende personregistrering. Dette valg af struktur medfører nogle iboende risici. På baggrund af en analyse af den danske model udarbejdes et trusselskatalog. Konsekvenser: På baggrund af trusselskataloget gennemføres en vurdering af udfaldsrummet for konsekvenserne ved at én eller flere risici indtræffer samt hvilke områder, som disse konsekvenser berører. Mulige imødegående tiltag: Ud fra såvel trusselskataloget og konsekvensvurderingen identificeres række mulige imødegående tiltag, som kan implementeres, hvis de strukturelle risici ved den danske model skal mitigeres. Strukturelle ændringsbehov: Med udgangspunkt de identificerede imødegående tiltag udvælges en række strukturelle ændringsbehov, som på bedste vis balancerer behovet for risikomitigerende tiltag og gevinsterne ved den nuværende struktur for persongrundregistrering. De strukturelle ændringsbehov videreføres til projektets fase 2, hvor de vil indgå i designkriterierne for løsningsmodellerne. 2 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

3 Fremgangsmåde for analysen af sikkerhedsudfordringerne Tilgangen bygger på en tilpasset version af metoden for risikovurdering i Digitaliseringsstyrelsens Styring af informationssikkerhed efter ISO og gennemgår følgende trin: Etablering af kontekst, som i dette projekt omfatter det samlede personregistreringsøkosystem med fire led (jf. værdikædefigur beskrevet tidligere i dette kapitel) Udarbejdelse af trusselskatalog: Væsentligste trusler: Særligt trusler der er en følge af økosystemets samlede struktur. Dette suppleres af ENISA, ISF og Deloitte ERS s trusselskatalog og organiseres i henhold til værdikædens fire trin (registrering, registerdrift, distribution og anvendelse). Sårbarheder: For hver trussel vurderes de systemiske sårbarheder. Det vil sige, at analysen har fokus på sårbarheder, der er en følge af økosystemets samlede struktur Iboende risiko: For hver trussel vurderes den iboende risiko (vurderet på en skal fra lav til ekstrem) Identifikation af konsekvenser: På baggrund af trusselskataloget og med udgangspunkt i Digitaliseringsstyrelsens vejledning, jf. figur på denne side, vurderes følgende konsekvensdimensioner: Strategisk: Medfører indskrænkninger i råderum Finansielt: Medfører meromkostninger eller tab Administrativ: Medfører administrative belastninger Offentligt omdømme: Påvirker omdømme i uønsket retning Forhold til interessenter: Påvirkninger af forhold til interessenter Konsekvenser for privatlivet (herunder identitetstyveri) Risikoevaluering: Evaluering af de identificerede risici og forslag/anbefalinger til mulige imødegående tiltag 3 Kilde: Digitaliseringsstyrelsens Vejledning i it-risikostyring og -vurdering bilag 3

4 Scenarier På denne side er skitseret en række scenarier for sikkerhedshændelser, som kan påvirke persondataøkosystemet. Formålet med scenarierne er at konkretisere sikkerhedsudfordringerne på personregistreringsområdet Scenarierne er inddelt i fire områder: Fortrolighed Fortrolighed af data (privacy) vil sige, at kun autoriserede brugere (medarbejdere, borgere, andre) med et specifikt og godkendt behov har adgang til data. Manglende fortrolighed kan skade organisationens omdømme og give mulighed for misbrug. Scenarie A: En fil med ca. 100 personregistreringer fra CPR bliver ved en fejl tilgængelige på en kommunes hjemmeside i forbindelse med en høringsproces Scenarie B: Et komplet kopi-register hackes af Anonymous og gøres fuldt tilgængeligt på gruppens hjemmeside flere tusinde downloader filen Scenarie C: Ukendte gerningsmænd benytter bl.a. navn og cpr-nummer til at tilgå et stort antal borgeres bankoplysninger via en storbanks call center. Disse informationer benyttes efterfølgende til at stjæle større pengebeløb Tilgængelighed Fortrolighed Tilgængelighed Integritet Uafviselighed Tilgængelighed og driftsstabilitet af it-systemer vil sige, at organisationens medarbejdere og slutbrugere skal kunne tilgå data og systemer, når der er behov for det. Manglende tilgængelighed kan medføre, at myndigheder ikke kan udføre deres opgaver, og at virksomheder kan lide økonomiske tab, fx på grund af mistet salg. Scenarie D: En fejl i forbindelse med opgraderingen af en server gør CPR utilgængeligt i 12 timer hverken batch-kørsler eller online adgang er mulig Scenarie E: CPR udsættes for et massivt DDOS angreb, der gør registeret utilgængeligt for online søgninger i mere end en uge Scenarie F: Et kopi-register hackes og gerningsmændene lykkedes at slette store dele af kopi-registeret inden sikkerhedshullet identificeres og lukkes Integritet Pålidelighed eller integritet af data vil sige, at data har den rette kvalitet og ikke er forkerte. Forkerte data kan betyde manglende overholdelse af lovgivningsmæssige eller aftalemæssige krav. Scenarie G: En programmeringsfejl i forbindelse med en patch på CPR betyder at et ukendt antal filer er fejlbehæftede Scenarie H: En myndighed har igennem flere år systematisk udfyldt et felt forkert i forbindelse med persongrundregistreringen Scenarie I: En eller flere medarbejdere i en offentlig institution har registreret ikke validerede persongrunddata Uafviselighed Uafviselighed og autenticitet vil sige, at det er muligt entydigt at fastlægge identiteten på den person, der foretager dataændringer eller transaktioner og at disse ændringer og transaktioner er forsynet med tidsstempel og identifikation, som indebærer, at de ikke efterfølgende kan benægtes af de involverede parter. Scenarie J: Der opdages forskelle mellem data i et lokalt fagsystem og CPR-U det viser sig, at hackere igennem længere tid har ændret data, der kan have indflydelse på grundlaget for familiesammenføring Scenarie K: Medarbejdere i et borgerservicecenter er blevet trætte af at logge på en fælles pc hver gang de skal bruge systemet og har derfor ændret skærmlåsningsindstillingerne, så pc en ikke låses og oprettet et fælles login til systemerne. 4

5 Strukturelle risici ved registrering af persongrunddata Trussel Iboende risiko Beskrivelse af truslen og sårbarhed Truslen vedrører Eksempler på mulige imødegående tiltag Fejl i registrering af data Middel Fejl under datafangst/registrering kan vise sig at være kilde til upålidelige data. Fejl kan fx skyldes menneskelige fejl under indtastning eller fejl i integrationer med tilstødende systemer. Den store stigning i selvbetjeningsløsninger giver desuden mulighed for snyd med registreringen (jf. Effektiv sagsbehandling og kontrol) Vurdering af sårbarhed kræver nærmere indsigt i, hvorledes data kan fødes samt i workflows i den forbindelse. Dog er der indikationer om at digital selvbetjening ifm. flytninger åbner op for en potentiel fejlkilde i CPR. Registrering i CPR-U er potentielt en større kilde til fejl, da der er ikke er fyldestgørende datavalideringsmekanismer og der er flere inddateringsmuligheder og flere aktører, som ikke nødvendigvis inddaterer efter samme praksis. Integritet a. Implementer datavalideringer i registre, registreringssystemerne og særligt selvbetjeningssystemerne Omkostninger til definering af valideringsregler og implementering af disse Cpr-nummerets opbygning tolkes og eftergøres; og udnyttes efterfølgende til misbrug Lav Anvendelse af et betydningsbærende nummer kan indebære nogle risikomomenter, idet betydningen gør det lettere for misbrugere at konstruere et nummer De fleste cpr-numre dannes ved anvendelse af et modulo-11-princip. Visse fødselsdatoer er opbrugt, og i så fald anvendes et andet princip, der fejler ved en modulo-11-validering. Det må ikke desto mindre anses for nemt at generere et falsk cpr-nummer. Dog skal det bemærkes, at det også er nemt at skaffe sig et gyldigt og tildelt cpr-nummer ad andre veje. Et betydningsbærende nummer udgør ikke i sig selv en høj sikkerhedsrisiko, men derimod den omfattende og udvidede anvendelse af nummeret i situationer, som det ikke beregnet til (fx autentificering ved henvendelser). I forbindelse med selvbetjening, så reducerer brugen af NemID konsekvenserne ved denne risiko 5 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting Integritet og uafviselighed a. Erstat cpr-nummeret med nyt personnummer uden betydning Kan ikke benyttes til umiddelbar verificering (alder, køn) Datasubjekter har sværere ved at huske nummeret 400+ systemer skal tilpasses b. Begræns cpr-nummerets brug som eneste middel til autentifikation ved henvendelser til myndigheder og private (finansielle) virksomheder NemID eller en anden mekanisme skal benyttes som autentifikation. c. Begræns antallet af forsøg på inddatering af cpr-nummer som selvbetjenings-løsninger tillader uden indledende login med NemID for dermed at reducere automatiserede gæt Begrænsede konsekvenser for både offentlige og private aktører

6 Strukturelle risici ved registerdrift (styringsmæssige trusler) Trussel Iboende risiko Beskrivelse af truslen og sårbarhed Truslen vedrører Eksempler på mulige imødegående tiltag Tab af styring af registerdrift og det samlede persongrunddata -økosystem Lav Grunddata-økosystemets distribuerede opbygning kræver en høj grad af koordineret styring af sikringsforanstaltninger med henblik på at forebygge hændelser med brud på fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Økosystemet er i dag fragmenteret og fordelt på flere dataejere, hvoraf nogle dataejerskaber er opstået i forbindelse med oprettelsen af distributionsregistre. Det skaber en risiko for et uens beskyttelsesniveau og besværliggør revisions- og erklæringsarbejde i relation til grunddata-systemer og -datasæt. Anvendere kan potentielt have vanskeligt ved at opnå konsistente SLA er for alle grunddata. Kopiregistre oprettes, uden at der stilles krav til sikringsforanstaltninger fra den oprindelige dataejer. Der er ingen periodisk uafhængig kontrol med distributionsregistre. Flere dataejere har endvidere outsourcet driften af grunddatasystemerne, hvilket yderligere bidrager til styringens kompleksitet. Fragmentering og distributionsregistre vanskeliggør opretholdelsen af en høj datakvalitet i alle led af anvenderkæden. Fortrolighed og integritet a. Reduceret mulighed for at oprette distributionsregistre Større belastning af CPRs webservices og de autoriserede distributionsregistre b. Skærpet tilsyn med dataejerskab og databehandling Øget ressourcetræk hos dataejere og databehandlere til dokumentation, itkontroller og audits c. Yderligere reduktion i antallet af felter, som er tilgængelige for private anvendere Øgede omkostninger til private aktører, der skal genskabe eksisterende data 6 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

7 Strukturelle risici ved registerdrift (procesmæssige trusler) Trussel Iboende risiko Beskrivelse af truslen og sårbarhed Truslen vedrører Eksempler på mulige imødegående tiltag Misbrug af administrative adgangsrettigheder Middel Truslen består i, at administrativt personale hos dataejere (inkl. kopidataejere) og driftsleverandører har adgang til CPR og potentielt kan misbruge deres administrative adgangsrettigheder til at skaffe sig adgang til grunddata, uden at der foreligger et driftsmæssigt hensyn. Sårbarheden afhænger af: Udmeldte retningslinjer for administrative medarbejderes omgang med grunddata Den tekniske tilrettelæggelse af rolle-rettigheder i applikationer og databaser Tilrettelæggelsen af den periodiske kontrol med rettigheder Tilrettelæggelsen af logning og sporbarhed af forespørgsler. Fortrolighed og uafviselighed a. Implementering af mere restriktive adgangsrettigheder og it-kontroller i hele økosystemet Omkostninger til kontrol med adgangsrettigheder b. Flere audit af it-kontroller og adgangsrettigheder i systemer og registre Omkostninger til audit Mangelfuld logning Middel Mangelfulde opfølgningslogs eller sikkerhedslogs vanskeliggør efterforskningen af sikkerhedshændelser og kan efter omstændighederne være i strid med gældende lovgivning om databeskyttelse. Dette forværres i situationer, hvor brud på sikkerheden involverer flere aktører i økosystemet. Tilgængelighed og uafviselighed a. Øgede krav til logning af alle ændringer i persongrunddataregistre og i distributionsregistre Øgede omkostninger Logning er implementeret i persongrunddataregistrene, men den er ikke universel. Det vil sige, at der fx ikke er krav om logning af adresseoplysninger og der ikke nødvendigvis er logning i distributionsregistre. Vurdering kræver nærmere indsigt i opsætning af logs for anvendelse af master-grunddata. Truslen er også relevant for anvendere 7 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

8 Strukturelle risici ved registerdrift (tekniske trusler) Trussel Iboende risiko Beskrivelse af truslen og sårbarhed Truslen vedrører Eksempler på mulige imødegående tiltag Kapacitetsmangel Middel Manglende kapacitet til at lagre grunddata eller besvare anvenderes forespørgsler kan udgøre en trussel i forhold til grunddatas tilgængelighed. Den almindelige driftsmæssige belastning på grunddata-systemerne vurderes som stabil over tid og er tilmed rimeligt forudsigelig. Dog kan der forekomme særlige tidspunkter på året eller måneder, hvor der er brug for særlig kapacitet (fx ved lånkonverteringsbølger), men overordnet udvikler kapacitetsbehovene sig forudsigeligt. Tilgængelighed a. Cloudløsning med uendelig skalering af registre Vil sandsynligvis kræve kraftig tilpasning af registerløsning b. Opbygning af en lokal kapacitetsbuffer i registrene Øgede omkostninger til drift af registrene Mangelfuld opdatering af masterdata eller sletning af kopier Middel Grunddatas livscyklus håndteres ikke fyldestgørende og korrekt på det tekniske plan. Der kan dels være tale om, at stamoplysninger ikke opdateres i masterdatabasen eller kopier ikke slettes, når de er uaktuelle, eller formålet med deres indsamling er ophørt. Persondata stiller krav til dette, men en konkret vurdering kræver nærmere indsigt i det praktiske workflow for opdatering samt i evt. kriterier for datas sletning. Integritet a. Samlet ansvar for personregistreringen i hele dets livscyklus samles i en styrelse eller enhed Omkostninger til en myndighed med mandat til tværgående styring på personddataområdet Indskrænkning af råderummet for registrerende myndigheder og for anvendere 8 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

9 Strukturelle risici ved registerdrift (fysiske trusler) Trussel Iboende risiko Beskrivelse af truslen og sårbarhed Truslen vedrører Eksempler på mulige imødegående tiltag Mangelfuld fysisk sikkerhed Lav Uautoriseret fysisk adgang til udstyr, hvorpå grunddata lagres og behandles, kan resultere i alle typer af sikkerhedsbrud fordi udstyr modificeres, ødelægges eller stjæles. Vurdering kræver nærmere indsigt i tilrettelæggelsen af den fysiske sikkerhed omkring grunddatainfrastrukturen, men den fysiske adgang er styret kontraktmæssigt. Truslen er også relevant for distributionsregistre og anvendere. Fortrolighed, Tilgængelighed, integritet og uafviselighed a. Øget fysisk sikring af centrale persongrunddataregistre og krav til øget fysisk sikring af distributionsregistre Omkostninger til sikring af centrale registre Omkostning til fysisk sikring og audit af fysisk sikring i distributionsregistre Naturkatastrofe Lav Naturkatastrofer, der berører det udstyr, hvorpå grunddata lagres og behandles, kan resultere i alle typer af sikkerheds-brud. Vurdering kræver nærmere indsigt i tilrettelæggelsen af den fysiske sikkerhed omkring grunddata-infrastrukturen, herunder dublering af serverrum Fortrolighed, tilgængelighed og integritet a. Yderligere investering i dubleret / spejlede serverrum og netværksadgange Øgede omkostninger b. Fuld transfer af data fra persongrunddataregistre til udvalgte distributionsregistre for derved at have back-up på det fulde persongrunddataregister Øgede omkostninger til de udvalgte distributionsregistre Potentielt øget sårbarhed i form af fuld adgang til persongrunddata i de udvalgte distributionsregistre c. Landets beredskabsplan skal inkludere udførelsen af en fuld persongrunddataregistre kopi Øgede omkostninger 9 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

10 Strukturelle risici ved distribution (overførsel af data) Trussel Iboende risiko Beskrivelse af truslen og sårbarhed Truslen vedrører Eksempler på mulige imødegående tiltag Distribution af grunddata udsættes for DDOS-angreb. Høj Et Distributed Denial of Service (Distribueret Service Nægtelse) angreb kan primært ramme internetvendte tjenester, hvorfra grunddata kan udtrækkes på forespørgsel. En konkret vurdering kræver en nærmere indsigt i antallet af potentielt berørte tjenester samt i tilrettelæggelsen af sikringsforanstaltninger mod DDOS. Eksistensen af distributionsregistre bidrager alt andet lige til at imødegå denne trussel. Tilgængelighed a. Øget investering i kapacitet til behandling af internetvendte forespørgsler Omkostning til overkapacitet b. Investering i alternative online søgefunktioner hos udvalgte distributionsregistre Omkostninger til udvikling og drift af nye søgefunktioner Opsnapning af data under transmission Middel Sniffing, spoofing og man-in-the-middle er alle teknikker, der kan anvendes til at opsnappe data, der transmitteres over netværket. I en distribueret driftsmodel, som den der anvendes i forbindelse med grunddata, er truslen særligt relevant. En konkret vurdering af sårbarheden kræver en nærmere indsigt i tilrettelæggelsen af de tekniske foranstaltninger i forbindelse med transmission af data (kryptering, mv.). Fortrolighed og integritet a. Implementering af stærkere autentifikationsløsninger, accesslister, IPadresseverifikation, krypteringsløsninger, etc. Omkostninger til implementering af sikkerhedsløsninger hos anvendere og registrerende systemer Nedbrud i netværksforbindelserne Lav Nedbrud i netværksforbindelser kan skyldes mekaniske fejl (overrivning af kabler) eller konfigurationsmæssige fejl (routningsfejl mv.). Truslen har alt andet lige mindre betydning i en distribueret arkitektur men kan dog have betydning for distributionsregistres korrekthed. Vurderingen af sårbarheden kræver nærmere indsigt i det samlede økosystems netværksmæssige setup Tilgængelighed a. Investering i yderligere redundans i netværksforbindelser til persongrunddataregistre Omkostninger til redundante netværksforbindelser 10 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

11 Strukturelle risici ved distribution (principper for distribution) Trussel Iboende risiko Beskrivelse af truslen og sårbarhed Truslen vedrører Eksempler på mulige imødegående tiltag Brug af distributionsregis tre medfører brud på fortrolighed og risiko for fejl i data Høj Den aktuelle it-arkitektur til levering af grunddata medfører, at anvendere af grunddata, af performancemæssige og finansielle årsager, i vidt omfang opretter lokale distributionsregistre, som der forespørges på. Brugen af distributionsregistre medfører alt andet lige forøget risiko for brud på fortroligheden af grunddata samt forøget risiko for fejl i data Sårbarheden afhænger i vidt omfang af niveauet af de krav, som dataejer af masterdatabasen stiller som betingelse for at tillade generering af distributionsregistre. Fortrolighed og integritet a. Reducer antallet af distributionsregistre Væsentlig vækst i kapacitetskrav til grunddataregistre b. Fjern det finansielle incitament til at oprette distributionsregistre ved at fjerne indtægter fra datasalg Reduceret indtægt til persongrunddataregistrene Manglende overensstemmelse med lovbundne krav. Høj Distribution af grunddata vil efter omstændighederne være videregivelse af personoplysninger i persondatalovens forstand. Videregivelse kræver som udgangspunkt samtykke til videregivelsen fra de registrerede eller en klar hjemmel i persondataloven Vurdering af sårbarhed kræver nærmere indsigt i de indbyrdes forhold og aftaler mellem registerejere og anvendere af grunddata samt kortlægning af grundlaget for videregivelse Fortrolighed a. Udføre informationsseminarer omkring fortrolighed af personoplysninger Øgede omkostninger til informations seminarer b. Skærpet straf ved videregivelse af persondata uden samtykke Øgede omkostninger til sagsanlæg Distribution sker i strid med EUprincipper for databeskyttelse Middel De EU-fæstnede databeskyttelsesprincipper sætter klare rammer for anvendelsen af persondata. Når adgang til grunddata i stadigt stigende omfang tilbydes private aktører, kan der bl.a. være risiko for, at de oprindelige formål, hvortil grunddata er indsamlet, fordrejes til andre formål, som er vanskelige at styre. Andre relevante databeskyttelsesprincipper er: Fortrolighed a. Skærpet straf ved brud på EU s databeskyttelsesprincipper Øgede omkostninger til sagsanlæg Lovlighed i behandlingen Begrænsning i indsamlingen Værn om datakvalitet Åbenhed Indsigt- og indsigelsesret Ansvarlighed Økosystemet er sårbart i det omfang. det ikke står klart for anvendere af grunddata, at de har et selvstændigt ansvar for at behandle data lovligt. Sårbarheden skærpes, såfremt der ikke føres efterfølgende kontrol med anvendelsen af data. 11 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

12 Strukturelle risici ved anvendelse Trussel Iboende risiko Beskrivelse af truslen og sårbarhed Truslen vedrører Eksempler på mulige imødegående tiltag ID-tyveri og social engineering Middel Idet man i vid udstrækning benytter cpr-nummeret, som middel til autentifikation, både i den offentlige og private sektor, så øger det muligheden for identitetstyveri. Identitetstyveri omfatter alle situationer, hvor en tredjemand stjæler og misbruger registrerede personers grunddata fra et register eller på anden måde med henblik på at begå bedrageri. Bedrageriet består typisk i, at oplysningerne bruges til at indgå retshandler i den besvegnes navn. Social Engineering-teknikker benyttes til at overtale eller lokke personer med en bestemt viden til at afsløre oplysninger, som de normalt ikke ville oplyse til ukendte 3. parter. Også her er cprnummerets udbredte brug som middel til autentifikation en forøgende faktor Et grunddataregisters sårbarhed i forhold til at kunne anvendes som udgangspunkt for ID-tyveri eller social engineering er alt andet lige proportionalt med antallet af enkeltoplysninger, der er registreret om hver person samt disse oplysningers potentiale til at skabe troværdighed om en persons identitet hos tredjeparter (samlet identifikationspotentiale). En konsolidering af flere grunddataregistre i ét større register øger alt andet lige konsekvenserne ved id-tyveri eller social engineering. Fortrolighed a. Forbyd brugen af cpr-nummeret som eneste middel til autentifikation fx ved telefoniske henvendelser til bank eller kommune Offentlige og private vil skulle ændre procedurer Potentielt fordyrende, idet der vil være behov for et supplerende middel til autentifikation b. Gennemfør en lovændring, der umuliggør inddrivelse af tilgodehavender, hvis eneste kilde til autentificering ved aftaleindgåelse har været cpr-nummer, navn og adresse. Ændrede forretningsgange for private virksomheder c. Skærpelse af kontrol med selvbetjeningsløsninger, der foretager cprcheck samt selvbetjeningsklienter, browsere, mobilapps, der opbevarer cpr-numre (ukrypterede) for at øge brugervenligheden. Øgede omkostninger til design af digitale løsninger til borgere og kunder Misbrug af adgangsrettigheder og eskalering af privilegier Middel Personale hos anvendere misbruger tildelte adgangsrettigheder til at skaffe sig adgang til grunddata, uden at der foreligger et arbejdsbetinget behov. Personale, som har visse rettigheder til at tilgå grunddata har held til at eskalere (udvide) disse rettigheder med henblik på at tilgå flere oplysninger, end rollen oprindeligt er autoriseret til. Vurdering af sårbarhed kræver en nærmere indsigt i anvenderes retningslinjer og tekniske setup for anvendelse af grunddata samt deres styring af rolle/rettigheder, men med det store antal anvendelsessystemer er sandsynligheden for en vis sårbarhed tilstede Fortrolighed og uafviselighed a. Skærpede krav til it-kontroller og logning for anvendere af persongrunddata Øgede omkostninger hos anvendere til implementering af it-kontroller og logningsløsninger Øgede omkostninger til audits af itkontroller b. Skærpet straf ved brud på persondataloven Øgede omkostninger til sagsanlæg 12 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

13 Strukturelle risici ved anvendelse Trussel Iboende risiko Beskrivelse af truslen og sårbarhed Truslen vedrører Eksempler på mulige imødegående tiltag Manglende instrukser om vilkår for opslag i og anvendelse af grunddata Lav Personale hos anvendere har utilstrækkelig viden om vilkår for opslag i grunddata om personer, herunder at der skal være et arbejdsbetinget behov. Vurdering af sårbarhed kræver en nærmere indsigt i anvenderes retningslinjer for anvendelse af grunddata samt deres styring af rolle/rettigheder. Fortrolighed a. Forøget antal af audit af instrukser vedrørende persondata hos anvendere af persongrunddata Omkostninger til audit b. Begrænsning i mulighederne for at udnytte persondata hos private og offentlige anvendere Omkostninger til at opbygge alternativer til de centralt distribuerede persongrunddata c. Udføre informations seminarer/kampagner omkring fortrolighed af personoplysninger Øgede omkostninger til informations seminarer/kampagner d. Skærpet (bøde)straf for virksomheder og myndigheder ved brud på persondataloven Øgede omkostninger til sagsanlæg 13 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

14 Status på EU-forordningen om persondata og generelle trends vedrørende sikkerhed Igangværende arbejde med EU-forordning Europa-Kommissionen har i begyndelsen af 2012 fremlagt et forslag til forordning med nye regler om beskyttelse af personoplysninger i EU. Forordningsforslaget vil ved dets vedtagelse erstatte det eksisterende direktiv om personoplysninger samt de nationale implementeringer heraf (i Danmark persondataloven), idet forordningen får direkte retskraft i medlemsstaterne. Forordningen introducerer krav om, at bl.a. offentlige myndigheder tager større ansvar for databeskyttelse ved i praksis at implementere databeskyttelsesfremmende initiativer og udvise ansvarlighed ved behandling af personoplysninger. Som central aktør på persondataområdet vil CPR skulle fungere i lyset af forordningens øgede krav til sikker håndtering af persondata. Forordningen forventes kun i begrænset omfang at påvirke myndigheders anvendelse af persongrunddata, mens konsekvenserne for privates EU-forordningens væsentligste forslag til iændringer anvendelse ikke er afklaret på nuværende tidspunkt. One stop shop Digitaliseringsstyrelsen følger arbejdet med EU-forordningen, hvor der ikke endnu tegner sig et klart billede af indhold og tidsplaner. Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at som det ser ud nu, er der ikke noget, der entydigt peger på, at det ændrer ved de potentielle løsninger, der kan udledes af analysen. EU-forordningens konsekvenser vil derfor først blive vurderet, når der er et mere konkret og sikkert grundlag. Slut med samtykke i ansættelsesforhold? It-systemer (eksisterende og nye) skal understøtte forordningen Implementering af sikkerhedsforanstaltninger Alle medarbejdere skal følge procedurer Data Protection Officer i alle store virksomheder får en aktiv rolle Lempelse ved overførsler til tredjelande Kontakt til Datatilsynet, når det går galt Store bøder ved overtrædelse Cyber security trends: Nye trusselsbilleder, der potentielt påvirker persongrundregistreringen Nedenfor beskrives en række fremspirende trusler samlet under overskriften Cyber security trends, som potentielt kan have væsentlig indflydelse på persongrundregistreringens økosystem: Løbende fremkomst af nye måder, hvormed cyberkriminelle kan udnytte stjålen information: Der observeres løbende fremkomst af nye teknikker til at udnytte stjålen information, især med henblik på at opnå økonomisk vinding. For dataejere af grunddata-registre har denne udvikling særlig betydning, idet anvendelse af tilsyneladende troværdige grunddata udgør en væsentlig bestanddel i mange angrebsteknikker Hacktivism: Eksterne angreb med formål at skabe opmærksomhed om enkeltsager ved at gøre tjenester utilgængelige eller ved at blotlægge potentielt kontroversielle oplysninger er mere og mere almindelige Stigende anvendelse af mobile enheder til at tilgå data: Stigende brug af mobile enheder til at tilgå grunddata, særligt blandt anvendere, gør det vanskeliggere at tilrettelægge og kontrollere sikkerheden. Stigende forekomst af og villighed til at udnytte 0-dags-sårbarheder: 0-dagssårbarheder er en samlebetegnelse for sårbarheder, som er offentliggjort, men for hvilke der ikke findes patches eller antimalware-signaturer. Udviklingsprojekter gennemføres, uden at sikkerhedskrav er tilstrækkeligt dokumenteret: Softwarekomponenter udvikles under tidspres og med forretningsmæssig fokus på at levere ny og forbedret funktionalitet, på bekostning af sikker udvikling og sikkerhedsfokuseret test. Autentificering af brugere er vanskelig at styre i en it-arkitektur, der tillader flere typer endpoint-enheder og flere opslags-kanaler: Flere kanaler og flere typer udstyr kan medføre en fragmentering af de autentifikationsløsninger, der samlet set er taget i brug 14 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

15 Konsekvensvurdering for fortrolighed Konsekvensspænd Uvæsentlig Generende Kritisk Uacceptabel Konsekvenserne ved et tab af fortrolighed af persongrunddata spænder fra de uvæsentlige til, i yderste konsekvens, uacceptable. Konsekvensspændene er ens for både registerejere, anvendere og datasubjekter. Størstedelen af persongrunddata ikke er følsomme, men derimod alment kendte oplysninger. Konsekvenserne ved et tab af fortrolighed vil kun være væsentlige, hvis tabet er omfattende (dvs. omfatter både de alment kendte oplysninger og følsomme oplysninger) og hvis de kompromitterede data tilgår personer, som er villige til at gøre en aktiv indsats for at bruge data til skadelig virksomhed. Part Konsekvensspændets øvre udfaldsrum Konsekvenstype Registerejere Anvendere En hændelse, hvor et grunddataregister bliver ramt af systematiske eller omfattende datafejl, f.eks. som følge af en programmeringsfejl, vurderes som uacceptabel. Ud over de politiske og omdømmemæssige konsekvenser som er nævnt ovenfor kan en hændelse betyde, at de administrative ressourcer til at opretholde et nødberedskab og til at få genetableret en acceptabel og tilstrækkelig datakvalitet må udvides urealistisk. Vurderingen for anvendere, der har etableret et kopiregister, er den samme som for registerejere: tab af fortroligheden til samtlige grunddata i et kopiregister vurderes som uacceptabelt for anvenderen, omdømmemæssigt og i forhold til interessenter. Det politiske aspekt vil, efter omstændighederne, ikke være lige så udtalt som for registerejere, idet datalækket sker et led længere ude i kæden. Et brud på fortroligheden, der kun vedrører en mindre delmængde af et register, vurderes som kritisk. Selv om de omdømmemæssige konsekvenser er alvorlige, vil der kunne argumenteres for, at skaden trods alt er blevet begrænset. Politisk Omdømme Interessenter Omdømme Interessenter Datasubjekter Konsekvensen for den enkelte borger af tab af fortrolighed til egne grunddata vurderes som uacceptabel ud fra et privacy-perspektiv. Den væsentligste trussel borgere herved udsættes for er identitetstyveri, hvilket kan være en voldsom personlig belastning for den enkelte. Dette gør sig særligt gældende i en kontekst, hvor de lovgivningsmæssige værn mod identitetstyveri ikke er sat i system. Konsekvenserne kan også vedrøre andre aspekter af privatlivsbeskyttelsen af den enkelte borger, og kan, efter omstændighederne, betyde en indskrænkning i den enkeltes handlefrihed (jf. Digitaliseringsstyrelsens privacy-vejledning). Fortrolighed (Privacy) Mulige imødegående tiltag Implementering af et åbent system, som gør cpr-nummeret alment kendt og derfor ikke brugbart til autentifikation, herunder mulighed for at slå alle, ikke-følsomme informationer op online. Implementering af et autentifikation system, som vil låse følsomme oplysninger op. Registrer og fagsystemer skal også videreudvikles for at kunne håndtere forskellige beskyttelsesniveauer af følsomme oplysninger. 15 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

16 Konsekvensvurdering for tilgængelighed Konsekvensspænd Uvæsentlig Generende Kritisk Uacceptabel Konsekvenserne ved manglende tilgængelighed af persongrunddata varierer mellem de enkelte parter i persondataøkosystemet. Det vil primært være anvenderne, som berøres og her vil konsekvenserne variere kraftigt fra anvender til anvender, men vil sjældent være mere end kritisk, idet de fleste anvendere ikke arbejder direkte på persongrunddataregistrene, men enten via distributionsregistre eller via egen database i deres respektive fagsystemer. Part Konsekvensspændets øvre udfaldsrum Konsekvenstype Registerejere Anvendere Datasubjekter Tab af tilgængelighed i op til et par dage vurderes som generende. Den udbredte anvendelse af distributionsregistre gør, at de primære interessenter, anvenderne, kun i begrænset omfang vil blive berørt af den manglende tilgængelighed af masterdata-registre, idet distributionsregistrene vil have en tilstrækkelig aktualitet til at kunne bruges. Konsekvensen ved tab af tilgængelighed vil, fra en anvender-synsvinkel, afhænge af de forretningsprocesser, der påvirkes af den manglende tilgængelighed. Konsekvensen kan også afhænge af, om der kan trækkes på en nødplan i forhold til de berørte processer. En konkret vurdering må bero på de enkelte anvender-situationer. Mistet tilgængelighed til grunddata vil sjældent få direkte betydning for den enkelte borger. I nogle tilfælde kan det få indirekte betydning, i det omfang borgerne, som følge af den manglende tilgængelighed, påvirkes af langsom eller ineffektiv sagsbehandling hos anvendere. Omdømme Interessenter Administrativt Strategisk Omdømme Interessenter Administrativt Administrativt Mulige imødegående tiltag Øget robusthed kan opnås ved at implementere fuld adskillelse mellem persongrunddataregistrene og de registrerings- eller anvendersystemer, som benytter grunddata. Således vil de alle arbejde med kopidata og ikke være afhængige af online adgang til persongrunddataregisteret Implementering af end-to-end tilgængelighed, overvågning og måling for at identificere de flaskehalser eller kritiske områder, der skal forbedres 16 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

17 Konsekvensvurdering for integritet og uafviselighed Konsekvensspæn Uvæsentlig Generende Kritisk Uacceptabel Konsekvenserne ved manglende integritet og uafviselighed af persongrunddata varierer mellem de enkelte parter i persondataøkosystemet. For registerejere spænder det fra uvæsentlige konsekvenser til, i yderste konsekvens, uacceptable konsekvenser. For anvender-laget og datasubjekter er kan konsekvenserne være kritiske, men vil oftest mere være af generende karakter. Part Konsekvensspændets øvre udfaldsrum Konsekvenstype Registerejere Anvendere Datasubjekter En hændelse, hvor et grunddata-register bliver ramt af systematiske eller omfattende datafejl, fx som følge af en programmeringsfejl, vurderes som uacceptabel. Ud over de politiske og omdømmemæssige konsekvenser som er nævnt ovenfor kan en hændelse betyde, at de administrative ressourcer til at opretholde et nødberedskab og til at få genetableret en acceptabel og tilstrækkelig datakvalitet må udvides urealistisk. En hændelse, hvor grunddata-register ikke har logget ændringer i fx forældremyndighed, som efterfølgende giver den forkerte forælder ret til at træffe uoprettelige beslutninger på vegne af barnet er at betragte som havende uacceptable politiske og omdømmemæssige konsekvenser Tab af integritet vil være generende for anvendere, der har etableret eget kopiregister. Integriteten vil i de fleste tilfælde nemt kunne genoprettes ved at forny kopiregisteret via en ny replikering fra en masterkopi. Hvis anvenderen har nået at agere på basis af forkerte data (udføre sagsbehandling, træffe afgørelser, mv.), kan konsekvensen, alt efter omstændighederne, være kritisk. En hændelse, hvor data ændres, men det ikke logges, hvem der har foretaget ændringen er primært af generende karakter, idet anvenderdata for så vidt angår persongrunddata ikke kan betragtes som autoritative og at autenticiteten af data i kopi-registeret kan fastslås ved et opslag i grunddataregisteret Ukorrekte grunddata kan primært få betydning for den enkelte borger i det omfang den manglende datakvalitet medfører, at der træffes forkerte afgørelser. Konsekvensen kan i særlige tilfælde være kritisk for den enkelte borger, men omvendt må det forventes, at evt. fejl i langt de fleste tilfælde vil kunne rettes inden de får alvorlige konsekvenser. Politisk Omdømme Interessenter Administrativt Administrativt Administrativt Mulige imødegående tiltag Implementering af datafordeleren vil kunne skabe et fuldt, redundant kopi-register af et eller flere persongrunddataregistere Implementering af check mellem registre og distributionsregistre for at tjekke integritet og efterfølgende rette op på fejl 17 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting

18 Opsummering af væsentligste sikkerhedsudfordringer, mulige imødegående tiltag og afledte strukturelle sikkerhedsbehov Distributionsregistre Der er 400+ distributionsregistre og applikationer, der tilgår CPR. Antallet af distributionsregistre for CPR udgør i sig selv en risiko, idet hvert kopi-register er en potentiel kilde til lækage af følsomme persongrunddata. På nuværende tidspunkt er der ingen central styring eller kontrol med disse distributionsregistre andet end de retningslinjer, som Persondataloven udstikker og evt. kontrol fra Datatilsynet. Der er behov for at reducere sandsynligheden for at større mængder persongrunddata lækkes. Dette kan gøres ved at reducere antallet af mulige kilder til lækage af følsomme data eller at reducere disse kilders sårbarhed. Det bør derfor overvejes at styrke kontrollen med distributionsregistre eller decideret aktivt arbejde for at reducere antallet. Det skal bemærkes at en hver reduktion af antallet af distributionsregistre vil skulle balanceres med den positive effekt, som distributionsregistrene har på den grundlæggende tilgængelighed af persondata. Autentificering Der er i Danmark kutyme for at benytte cpr-nummeret som eneste middel til autentificering og ikke blot som middel til entydig identifikation. Denne praksis benyttes både i den offentlige og private sektor og giver mulighed for både identitetstyveri og social engineering, hvormed følsomme eller private informationer kan tilgås, hvilket videre kan give mulighed for bedrageri. Der er behov for at reducere konsekvenserne ved at cpr-nummeret falder i de forkerte hænder. Et muligt tiltag kunne være at fjerne muligheden for at benytte cpr-nummeret som autentifikation ved at offentliggøre samtlige cprnumre online, hvilket bl.a. gøre i Island. Et mindre radikalt tiltag kunne være en lovændring, der umuliggør inddrivelse af tilgodehavender, hvis eneste kilde til autentificering ved aftaleindgåelse har været cpr-nummer, navn og adresse. Betydningsbærende numre Cpr-nummeret er betydningsbærende, hvilket gør det nemmere at gætte ved målrettet udnyttelse af eksempelvis selvbetjeningsløsninger. I kombination med den danske kutyme for brug af cpr-nummeret som eneste autentifikation udgør dette en risiko. 18 En analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, 2013 Deloitte Consulting & Rambøll Management Consulting Der er dog mange kilder til at få adgang til personers cpr-numre og de fleste påvirkes ikke af om numret er betydningsbærende eller ej. Der er derfor primært behov for at reducere konsekvenserne ved at cpr-numret opsnappes (jf. afsnittet om autentificering) og reducere muligheden for automatiseret gæt af cpr-numre ved at styrke kontrollen med selvbetjeningsløsninger, der foretager cpr-check og ved at reducere muligheden for at selvbetjeningsklienter, browsere, mobilapps og lignende opbevarer cpr-numre (ukrypterede) for at øge brugervenligheden. Identitetstyveri Danmarks opbygning af et centralt personnummer med meget bred udbredelse, kutyme for brug som autentificering og valget af et betydningsbærende nummer giver det danske personnummersystem en særlig risikoprofil for identitetstyveri. Der findes, som nævnt under de tre forudgående afsnit, flere muligheder for at begrænse de enkelte risikoelementer, som dog alle vil have væsentlige forretningsmæssige konsekvenser for anvendere og registranter. Det skal desuden bemærkes, at erfaringen fra lande som England og USA, der har indrettet personregistreringen med flere adskilte domæner med separate nøgler, at udbredelsen af identitetstyveri er langt større i disse lande end i Danmark. Der er således intet der umiddelbart taler for, at indretningen af det danske personnummer økosystem i sig selv giver risiko for identitetstyveri. Opbygningen af økosystemet tager således højde for de sikkerhedsmæssige udfordringer ved at der er indbygget en række sikkerhedsmæssige tiltag i kraft af Datatilsynets rolle samt NemID og anvendelsen heraf til en række offentlige og private selvbetjeningsløsninger. Disse vil dog med fordel kunne styrkes yderligere. Behov som følge af sikkerhedsudfordringerne For at sikre en samordnet indsats for sikkerhed på tværs af hele cprøkosystemet, så er der behov for en myndighed, der har entydigt ansvar for sikkerheden, herunder ansvar for brugen af personnumre i anvenderlaget og kontrol med distributionsregistre

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Denne

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

Pixiguide til udarbejdelse af konsekvensvurdering

Pixiguide til udarbejdelse af konsekvensvurdering 28. januar 2013 Pixiguide til udarbejdelse af konsekvensvurdering for privatlivsbeskyttelsen Konsekvensvurderingen er en proces, der består af 6 trin, som illustreres nedenfor: 2. Konsekvensvurdering for

Læs mere

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001)

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) IT-sikkerhed med Agenda Introduktion: Rasmus & CyberPilot Eksempler fra det virkelig verden Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) Risikovurdering som værktøj til at vælge tiltag Tiltag

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT Analyse og beskyttelsescenter Primær opgave: Gennem samarbejdet i CERT FIRST åbne kilder, at opbygge en samlet viden, der

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Vejledning i it-risikostyring og -vurdering. Februar 2015

Vejledning i it-risikostyring og -vurdering. Februar 2015 Vejledning i it-risikostyring og -vurdering Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Privatlivspolitik for Zieglersoft.

Privatlivspolitik for Zieglersoft. Privatlivspolitik for Zieglersoft. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Guide til konsekvensvurdering af privatlivsbeskyttelsen

Guide til konsekvensvurdering af privatlivsbeskyttelsen Guide til konsekvensvurdering af privatlivsbeskyttelsen Maj 2013 Guide til konsekvensvurdering af privatlivsbeskyttelsen Udgivet maj 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Et højt niveau af it-sikkerhed og privatlivsbeskyttelse er med til

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune

It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune Senest opdateret oktober 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED IT-BEREDSKABSSTRATEGIEN... 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG TIL DET RESTERENDE BEREDSKAB... 3 3. OMFANG,

Læs mere

Pia Conradsen, 25. april 2017 Finder anvendelse pr. d. 25. maj 2018 i Danmark Baggrund, formål og anvendelse Interessenter Databehandler Persondata Sonlincs aktiviteter og overordnet plan Anbefalinger

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Risikovurdering vedr. Google Apps. Sammenfatning. Risikovurdering

Risikovurdering vedr. Google Apps. Sammenfatning. Risikovurdering Risikovurdering vedr. Google Apps Sammenfatning Side: 1 af 6 1. Introduktion IT Crew har faciliteret gennemførelse af en risikovurdering på en workshop med Odense Kommune d. 25. august 2010. Workshoppen

Læs mere

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Lichen Sclerosus Foreningen behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED?

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? WEBCRM, SEPTEMBER 2017 Indholdsfortegnelse Overblik 3 Hvad indebærer GDPR? 4 Hvorfor er GDPR så vigtigt for alle virksomheder? 7 Hvordan skal

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Screeningsspørgsmål til udarbejdelse af PIA i fuld skala

Screeningsspørgsmål til udarbejdelse af PIA i fuld skala Screeningsspørgsmål til udarbejdelse af PIA i fuld skala Appendiks 1 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Screeningsspørgsmål til PIA i fuld skala... 3 Teknologi...

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning www.centex.dk Ny persondataforordning Flere virksomheder betragter ikke deres persondata som et must. Det kan være at det ikke er set som et forretningskritisk område, og derfor

Læs mere

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Thode

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

September Indledning

September Indledning September 2016 Eksempel fra KOMBIT: Vejledning til gennemførelse af indledende overordnet kortlægning af it-løsningers parathed i forhold til efterlevelse af kendte krav i Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Bliv klar til Persondataforordningen

Bliv klar til Persondataforordningen Bliv klar til Persondataforordningen Der indføres væsentlige ændringer og nyskabelser, i forhold til den nuværende persondatalov, der træder i kraft maj 2018. Den nye persondatalov vil i de fleste virksomheder

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Underbilag Databehandlerinstruks

Underbilag Databehandlerinstruks Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Underbilag 16.1 - Databehandlerinstruks DATABEHANDLERINSTRUKS Ad. 1. Databehandlerens ansvar Databehandleren må alene handle efter

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende HR Dokumenter Forlaget Andersen A/S 6.1 Introduktion Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab jej@lett.dk Indhold Denne artikel har følgende 1. Indledning 2. Persondataloven gældende regler

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

REGIONERNES POLITISKE LINJE FOR INFORMATIONSSIKKERHED

REGIONERNES POLITISKE LINJE FOR INFORMATIONSSIKKERHED 11101010100010 10101001011011 10101001101010 10101010001010 10100101101110 10100110101010 10101000101010 10010110111010 10011010101010 10100010101010 01011011101010 01101010101001 10001010101001 REGIONERNES

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring KOMBIT har som indkøbscentral på vegne af landets kommuner indgået aftale med [leverandørnavn] (herefter Leverandøren ) om udvikling, drift,

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

RISIKOVURDERING I PRAKSIS

RISIKOVURDERING I PRAKSIS RISIKOVURDERING I PRAKSIS AGENDA INTRODUKTION AF Jesper B. Hansen Siscon TRUSSELSBILLEDET RISIKOVURDERING Trusler -> konsekvenser Metode ISO 27005 Håndtering af risici OPSAMLING ControlManager by Siscon

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

IT-sikkerhedspanelets anbefalinger vedrørende privacy

IT-sikkerhedspanelets anbefalinger vedrørende privacy Anbefalinger vedr. privacy IT-sikkerhedspanelet under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i løbet af de seneste møder drøftet nødvendigheden af at forbedre borgere og virksomheders privacy

Læs mere

Politik <dato> <J.nr.>

Politik <dato> <J.nr.> Side 1 af 5 Politik Informationssikkerhedspolitik for 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos .

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for <organisation>

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS

UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS 1. Vedrørende Databehandlerens ansvar 1.1. Databehandleren må alene behandle personoplysninger omfattet af Databehandleraftalen efter instruks fra den Dataansvarlige

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Sikkerhed og Revision 2015

Sikkerhed og Revision 2015 Sikkerhed og Revision 2015 Erfaringer fra It-tilsynet med virksomhedernes brug af risikovurderinger REAL kontoret 3. sep. 2015 Velkommen til Århusgade! Fra Finanstilsynets hjemmeside Agenda Hjemmel It-tilsynets

Læs mere

HVORDAN REAGERER STATSFORVALTNINGEN PÅ EU S PERSONDATA- FORORDNING?

HVORDAN REAGERER STATSFORVALTNINGEN PÅ EU S PERSONDATA- FORORDNING? HVORDAN REAGERER STATSFORVALTNINGEN PÅ EU S PERSONDATA- FORORDNING? YOU ARE HERE Jesper Aarestrup jesaar@statsforvaltningen.dk +4591334657 23. januar 2018 Kort om Statsforvaltningen En statslig styrelse

Læs mere

Privatlivspolitik for Hellers Massage

Privatlivspolitik for Hellers Massage Privatlivspolitik for Hellers Massage Overblik Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Persondataforordningen og ISO 27001

Persondataforordningen og ISO 27001 Persondataforordningen og ISO 27001 Hans Chr. Spies, spies@hcspies.dk, 5/3-2017 ISO 27001 beskriver en internationalt anerkendt metode til at implementere informationssikkerhed i en organisation. Det er

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Indhold Region Hovedstadens ramme for Informationssikkerhed... 3 1 Formål... 3 2 Gyldighedsområde/omfang... 4 3 Målsætninger... 4 4 Informationssikkerhedsniveau...

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Data protection impact assessment

Data protection impact assessment Data protection impact assessment Data protection impact assessment DPIA Den dataansvarlige skal gennemføres en DPIA under forudsætning af: Anvendelse af nye teknologier Betydeligt omfang, formålets karakter,

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED

POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED Indledning Dette er Statsbibliotekets politik for informationssikkerhed, som skal beskrive: Formål og baggrund om Statsbibliotekets hovedopgaver Mål og afgrænsning af

Læs mere